manual Braun TexStyle 7 740

Vezi mai jos un manual pentru Braun TexStyle 7 740. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: fier de călcat
  • Model/denumire: TexStyle 7 740
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Turc, Slovacă, Maghiară

Cuprins

Pagina: 68
ων.¶ÚÔÛÔ¯‹: ∑ÂÛÙfi˜ ·ÙÌfi˜ ‚Á·›ÓÂÈ
·fi ÙȘ Ô¤˜ «ÂÎÙfiÍ¢Û˘» ·ÙÌÔ‡.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „ÂηÛÌÔ‡
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› „ÂηÛÌÔ‡ (5).
™ÙÂÁÓfi Ûȉ¤ÚˆÌ·
£¤ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ (6) ÛÙË ı¤ÛË
«0» (= ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÙÌÔ‡).
D ∞˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 780 Î·È 770)
O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔηÏ› ¤Ó·Ó ÂÏ·ÊÚfi
ÍËÚfi ‹¯Ô ηٿ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Â’
Ô˘‰ÂÓ› ÛÊ¿ÏÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (9) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ı¤ÛË:
– ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ͽη
ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 30 ‰Â˘ÙÂ-
ÚfiÏÂÙ· ‹
– οıÂÙ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ‚¿ÛË
ÙÔ˘, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8 ÏÂÙ¿.
°È· Ó· Í·Ó·ı¤ÛÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÏÒ˜ ÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙÔ. ŸÙ·Ó
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹
¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ («auto-off»), ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∆Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
ÂÚ›Ô˘ 2 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË
ÙÔ˘ Û›‰ÂÚÔ˘ ÛÙËÓ Ú›˙·.
∂ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector (11) (ÌfiÓÔ Ì ٷ ÌÔÓ٤Ϸ 780,
770 Î·È 760)
∆Ô ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ¢·›ÛıËÙ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ ÏfiÁˆ
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÛȉÂÚÒÓÂÙ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·
¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ·Ó›. ªÈ· ÂȉÈ΋
ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ʈÙÂÈÓÒÓ ÎËÏ›‰ˆÓ.
ªÂ ÙÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector, ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ
¢·›ÛıËÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘
ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
·ÙÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Û›‰ÂÚfi Û·˜.
°È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ Ò˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ù·
˘Ê¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔÙÔ‡
·Ú¯›ÛÂÙ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ó· ÛȉÂÚÒÛÂÙ ÚÒÙ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë fi„Ë. ¶·ÚfiÏ·
·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ë
ÂÈÎ¿Ï˘„Ë, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·
¿Óˆ ·fi .¯. ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, ÌÂÙ·ÏÏÈο
ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÛÙÚ·˜ ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘
1 1/2 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ.
ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Soft Textile Protector (12) (ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ 780)
∆Ô ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Soft Textile Protector ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Ù·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ¯¿ÚË
ÛÙÔ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ
SoftTouch. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛȉÂÚˆıÔ‡Ó*
ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜
ÎËÏ›‰Â˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·È.
Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ª·Ï·Îfi
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile
Protector, ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÛÂÙÂ
fiÏ· Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÛȉÂÚˆıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ÂӉȿÌÂÛÔ
·Ó›. ∆Ô ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile Protector ›ӷÈ
·fiÏ˘Ù· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ· .¯.
Ù۷ΛÛÂȘ Û ¢·›ÛıËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο
ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘
οÔÈÔ˘ ·ÓÈÔ‡ ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜.
ªÂ ÙÔ ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile Protector,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙ ¢·›ÛıËÙ·
99252398_TS_780 Seite 59 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun TexStyle 7 740.

Pune o întrebare despre Braun TexStyle 7 740

Ai o întrebare despre Braun TexStyle 7 740 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun TexStyle 7 740. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun TexStyle 7 740 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.