manual Braun Multiquick 5

Vezi mai jos un manual pentru Braun Multiquick 5. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: Blender manual
  • Model/denumire: Multiquick 5
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Portugheză, Polonez

Cuprins

Pagina: 157
ηση.
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ O‰ËÁ›Â˜
EMC 2004/108/∂O∫ Î·È Ã·ÌËÏÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ
∆¿ÛÂˆÓ 2006/95/∂O∫.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
ÛÙ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹ÛÈÌ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ∏ ‰È¿ıÂÛ‹
Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¤Ó· ·fi Ù·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ Braun ‹ ÛÙ·
ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË
¯ÒÚ· Û·˜.
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ,
ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏ¿Ùو̷ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi
η΋ ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎfi, ›ÙÂ
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ù ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË
Û˘Û΢‹ Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜.
∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘
ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ: ηٷÛÙÚÔõ‹ ·fi η΋
¯Ú‹ÛË, õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ õıÔÚ¿ ‹ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ
·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó
¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈÛ΢¤˜ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ
¿ÙÔÌ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Braun.
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ۤÚßȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·‰ÒÛÙ ‹ ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ ÌÂ
ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ Û ¤Ó· ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘ Braun:
www.service.braun.com.
∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 01–9478700 ÁÈ· Ó· ÏËÚÔõÔÚËı›ÙÂ
ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
™¤ÚßȘ Ù˘ Braun.
C
C
B
C
99268729_MR500_Soup_WE_P6-44 Seite 41 Donnerstag, 15. Oktober 2009 12:12 12

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun Multiquick 5.

Pune o întrebare despre Braun Multiquick 5

Ai o întrebare despre Braun Multiquick 5 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun Multiquick 5. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun Multiquick 5 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.