manual Braun Multiquick 3 MR 320

Vezi mai jos un manual pentru Braun Multiquick 3 MR 320. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: Blender manual
  • Model/denumire: Multiquick 3 MR 320
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Daneză, Polonez, Norvegiană

Cuprins

Pagina: 40
42
Românå
Produsele noastre sunt proiectate pentru a atinge cel mai
înalt nivel de calitate, funcøionalitate µi design. Speråm cå
veøi fi multumiøi de noul aparat Braun.
Atenøie
• Citiøi cu atenøie µi în totalitate instrucøiunile înainte de
folosire.
• Lamele sunt foarte ascuøite! Pentru a evita
eventualele accidente vå rugåm manipulaøi
cuøitele cu multå grijå.
• Întotdeauna scoateøi aparatul din prizå dacå acesta nu
este supravegheat, înainte de asamblare,
dezasamblare, spålare µi depozitare.
• Acest produs nu trebuie folosit de copii sau persoane
cu capacitåøi fizice sau mentale reduse, fårå
supravegherea unei persoane responsabile de
siguranøa acestora! În general, vå recomandåm så nu
låsaøi aparatul la îndemââna copiilor.
• Nu spålaøi motorul ! µi nici suportul telului Ê sub jet
de apå µi nici nu-l imersaøi în apå.
• Aparatele electrice Braun îndeplinesc standardele de
siguranøå. Reparaøiile sau înlocuirea cordonului de
alimentare la aceste aparate trebuie efectuate numai
de cåtre personalul unor service-uri autorizate.
Reparaøia necalificatå poate cauza accidente sau
daune utilizatorului.
• Înainte de conectarea la o prizå, verificaøi dacå
tensiunea prizei corespunde cu tensiunea indicatå pe
aparat.
• Aparatul a fost proiectat pentru a prelucra cantitåøi
normale în gospodårie.
• Nici paharul gradat Â, nici bolul pentru amestecare
(c) nu sunt termorezistente.
Descriere
! Blocul motor
‚ Comutator on/off (viteza 1)
# Comutator on/off (viteza 2)
$ Mâner- axul mixerului
 Pahar gradat
Ê Suport tel
Á Tel
Ë Cuøit (HC)
Cum funcøioneazå mixerul
Mixerul e perfect potrivit pentru prepararea amestecurilor
cu apå, sosurilor, maionezelor µi preparatelor pentru
copii, precum µi pentru amestecarea båuturilor µi a
milkshake-ului.
1. Introduceøi unitatea motorizatå ! în axul mixerului $
pânå se blocheazå.
2. Introduceøi mixerul în vas apoi apåsaøi butonul pornit/
oprit pentru vitezå micå ‚ sau butonul pentru vitezå
mare #.
3. Dupå utilizare, pentru a demonta mixerul, apåsaøi µi
trageøi în afarå.
Puteøi folosi mixerul în vasul gradat  µi de asemenea în
orice alt vas. Dacå doriøi så folosiøi mixerul direct în cratiøa
în care gåtiøi îndepårtaøi mai întâi cratiøa de pe foc pentru
a proteja mixerul de supraîncålzire.
Cum funøioneazå telul
Folosøi telul numai pentru creme båtute, albuµ de ou båtut
µi amestecuri de deserturi semi-preparate.
1. Introduceøi telul Á în mecanismul pentru tel Ê, µi apoi
introduceøi unitatea motorizatå ! în mecanismul
pentru tel pânå se blocheazå.
2. Plasaøi telul într-un vas µi, numai dupå aceea, apåsaøi
comutatorul ‚ (viteza 1) pentru a procesa alimentele.
3. Pentru a-l demonta, råsuciøi µi scoateøi mecanismul
pentru tel din blocul motor. Apoi scoateøi telul din
mecanismul pentru tel.
Pentru rezultate optime:
• Folosiøi un vas cu deschidere largå în locul paharului
gradat Â
• Atunci când folosiøi telul, selectaøi viteza 1 butonul ‚
• Miµcati telul în sensul acelor de ceasornic µi øineøi
vasul uµor înclinat.
• Amestecaøi maxim 400 ml cremå rece (min. 30%
gråsime, 4-8°C).
• Amestecaøi maxim 4 albuµuri de ou.
Cum funcøioneazå accesoriile pentru
dispozitivul de tåiat
(a) Mecanism pentru tåiat
(b) Cuøit
(c) Vas pentru tåiat
(d) Bazå anti-alunecare/ capac
Dispozitivul pentru tåiat este perfect potrivit pentru a tåia
în bucåøele carne, branzå, ceapå, verdeøuri, usturoi,
morcovi, nuci, alune, prune, migdale etc.
Pentru a tåia produsele tari (ex: brânza tare), utilizaøi
butonul # (viteza 2).
N.B:
Nu tåiaøi produse extrem de tari, cum ar fi cuburi de
gheaøå, nucµoarå, boabe de cafea sau de cereale.
99895300_MR320_P6-64 Seite 42 Mittwoch, 9. Mai 2012 3:59 15
Pagina: 41
43
Înainte de a tåia...
– tåiaøi în bucåøele mai mici carnea, brânza, ceapa,
usturoiul, morcovii (a se consulta ghidul de la pag. 5)
– îndepårtaøi tulpinile verdeøurilor µi cojile de alune
– îndepårtaøi oasele, tendoanele µi cartilajele de la
bucåøile de carne.
Procesul de tåiere:
1. Atenøie: Scoateøi cu atenøie înveliµul din plastic al
cuøitului (b). Cuøitul este foarte ascuøit! Apucaøi-l
întotdeauna de partea superioarå din plastic. Plasaøi
cuøitul în axul din central vasului pentru tåiat (c). Øineøi
apåsat µi råsuciøi la 900 pentru a se bloca. Poziøionaøi
întotdeauna vasul pe suportul anti-alunecare (d).
2. Puneøi produsele în vasul pentru tåiat.
3. Puneøi suportul pentru cuøit (a) în vas.
4. Introduceøi unitatea motorizatå ! în mecanismul
pentru tåiat (a) µi apåsaøi pânå se blocheazå.
5. Apåsaøi comutatorul ‚ sau # pentru a porni tåietorul.
În timpul procesårii øineøi unitatea motorizatå cu o
mânå µi vasul pentru tåiat cu cealaltå mânå. Nu folosiøi
aparatul pentru mai mult de 2 minute.
6. Dupå întrebuinøare, apasaøi butonul (A) pentru a
demonta unitatea motorizatå.
7. Scoateøi mecanismul pentru tåiat.
8. Scoateøi cu atenøie cuøitul.
9. Apoi scoateøi produsele tåiate dinvasul pentru tåiat.
Suportul împotriva alunecårii poate fi folosit de
asemenea drept capac pentru ermetizare.
Curåøare
Curåøaøi unitatea motorizatå ! µi mecanismul pentru tel
Ê numai cu o cârpå umedå.
Toate celelalte pårøi pot fi curåøate în maµina de spalat
vase.
Dupå prelucrarea unor ingrediente care au pigmenøi (de
ex. morcov) recipientele s-ar putea decolora, de ceea
este recomandat så µtergeøi înainte pårøile respective cu
un ulei vegetal µi abia dupå aceea så fie introduse în
maµina de spålat vase.
Accesorii
(disponibile la centrele Braun, dar nu în toate øårile)
Cuøit CA-300: ideal pentru procesarea cårnii, brânzei,
verdeøurilor, nucilor etc.
Exemple de reøete
Maionezå (a se folosi tel-ul)
200–250 ml ulei,
1 ou - gålbenuµ µi albuµ,
1 lingurå suc de låmâie sau oøet,
sare µi piper dupå gust
Puneøi toate ingredientele în vas în ordinea de mai sus.
Introduceøi blender-ul în vas.
Øineøi apåsat butonul # pânå când uleiul se
omogenizeazå. Apoi, fårå så opriøi, efectuaøi miµcåri
repetate în sus µi în jos pânå când maioneza se
omogenizeazå.
Prune cu vanilie µi miere (se poate servi cu clåtite sau
simplu)
(a se folosi dispozitivul Ë, la viteza 2)
Introduceøi în vasul de tåiere 40 g friµcå µi 40 g prune µi
amestecaøi timp de 10 secunde,apoi adåugaøi 20 ml apå
(in care aøi adåugat esenøå de vanilie) µi amestecaøi încå
3 secunde.
Îngheøatå de zmeurå(a se folosi cuøitul)
Introduceøi 100 g zmeurå îngheøatå în vas µi amestecaøi
timp de 5 secunde la viteza 2.
Apoi adåugaøi 10 g zahår pudrå µi 80 g friµcå µi
amestecaøi la viteza 2 pânå la omogenizare.
Instrucøiunile pot fi modificate fårå o notificare prealabilå.
În scopul protejårii mediului înconjuråtor, vå
rugåm så nu aruncaøi produsul, la sfârµitulduratei
de folosinøå, împreunå cu resturile menajere.
Acesta poate fi depus la centrele specializate
din øara în care locuiøi.
99895300_MR320_P6-64 Seite 43 Mittwoch, 9. Mai 2012 3:59 15

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun Multiquick 3 MR 320.

Pune o întrebare despre Braun Multiquick 3 MR 320

Ai o întrebare despre Braun Multiquick 3 MR 320 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun Multiquick 3 MR 320. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun Multiquick 3 MR 320 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.