manual Braun CafeHouse

Vezi mai jos un manual pentru Braun CafeHouse. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: Mașină de cafea
  • Model/denumire: CafeHouse
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză

Cuprins

Pagina: 27
28
Fakat, makinenizin kahve yapma süresi normalden uzun
sürüyorsa, makinenizi kireçten ar∂nd∂rman∂z gerekir.
Önemli: Kireçten ar∂nd∂rma iµleminin yaparken su filtresini
boµluk kapat∂c∂ ile yer deπiµtirin.
• Piyasada bulunan ve alüminyuma zarar vermeyen
herhangi bir kireç önleyici temizleme maddesi
kullanabilirsiniz.
• Kireç önleyici temizleme maddesi üreten firman∂n
kullanma talimatlar∂na uyunuz.
• Kireçten ar∂nd∂rma iµlemini, bir fincan kahve yapma
süresi normal düzeye inene dek tekrarlay∂n∂z.
• Kireçten ar∂nd∂rma iµlemi bittikten sonra, cihaz∂ en
az iki kez maksimum miktarda su ile çal∂µt∂r∂n∂z ve
böylece temizlenmesini saπlay∂n∂z.
En iyi sonuç için en iyi uygulama
Bu kahve makinesi maksimum düzeyde kahve lezzeti
elde edebilmeniz için tasarlanm∂µt∂r. Bu nedenle, Braun,
aµaπ∂daki noktalara dikkat etmenizi önerir:
• Sadece taze çekilmiµ kahve kullan∂n∂z.
• Çekilmiµ kahveyi hava almayan bir kapta, serin, kuru
ve karanl∂k bir yerde saklay∂n∂z (örneπin buzdolab∂).
• Sadece Braun su filtresi kullan∂n∂z ve düzenli kullan-
d∂π∂n∂z takdirde her iki ayda bir deπiµtiriniz.
• Kahve makinenizi düzenli olarak, IV. ve V. k∂s∂mlarda
anlat∂ld∂π∂ µekilde temizleyiniz ve kireçten ar∂nd∂r∂n∂z.
Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR
Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m ömrü 7 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme
kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
“
“
“
“ (49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75
P&G Sat. ve Daπ. Ltd. Ωti.
Serin Sok. No: 9 34752 ∑çerenköy/∑stanbul
taraf∂ndan ithal edilmiµtir.
P&G Tüketici Hizmetleri
0 800 261 63 65,
trconsumers@custhelp.com
Românå
Produsele Braun sunt proiectate pentru a întruni cele mai
înalte standarde de calitate, funcøionalitate µi design.
Speråm så folosiøi cu plåcere noul dvs aparat Braun.
Atenøie!
Înainte de a folosi acest produs, vå rugåm så citiøi cu
atenøie toate instrucøiunile.
• Acest produs nu este destinat uzului copiilor sau al
persoanelor cu handicap fizic sau mental, cu excepøia
cazului când sunt supravegheaøi de o persoanå
responsabilå pentru siguranøa lor. În general, vå
recomandåm så øineøi acest produs într-un loc în care
copii nu au acces. În general, vå recomandåm så nu
låsaøi aparatul la îndemâna copiilor.
• Înainte de branµarea la reøea, verificaøi dacå tensiunea
de la prizå corespunde cu tensiunea înscriså pe
aparat.
• Evitaøi contactul cu suprafeøele calde ale aparatului, în
special cu plita. Cablul de alimentare nu trebuie så
intre în contact cu plita fierbinte.
• Nu aµezaøi cana pe alte suprafeøe încinse (cum ar fi
cuptoarele electrice, etc.)
• Nu introduceøi cana în cuptorul cu microunde.
• Înainte de a prepara consecutiv o nouå cantitate de
cafea, este necesar så låsaøi cafetiera så se råceascå
aproximativ cinci minute (acøionaøi comutatorul în
poziøia «închis»), altfel riscaøi degajarea vaporilor la
contactul cafetierei fierbinøi cu apa rece.
• Aparatele electrice Braun corespund standardelor de
siguranøå relevante. Repararea lor (inclusiv înlocuirea
cablului de alimentare) trebuie så fie efectuatå
numai de cåtre Centrele de Asistenøå pentru Clienøi
autorizate. Reparaøiile incorecte, efectuate de cåtre
persoane necalificate, pot cauza accidente µi
prejudicii aparatului sau utilizatorului.
• Aceastå cafetierå este conceputå numai pentru uz
casnic.
• Folosiøi pentru prepararea cafelei numai apå rece.
Capacitatea maximå
10 ceµti (125 ml fiecare)
Descriere
· Cablu / compartiment de påstrare a cablului
‚ Compensator de spaøiu
„ Indicatorul de nivel al apei
‰ Rezervor pentru apå
 Cartuµ filtru de apå (nu este inclus în modelul KF 520,
se poate cumpåra separat)
Ê Indicator pentru schimbarea filtrului de apå
Á Buton pentru deschidere automatå a vanei port-filtrului
Ë Port-filtru cu sistem anti-picuare
È Plitå
Í Comutator pornit/oprit («I/O»)
{ Canå
I Funcøionarea
Instalarea cartuµului filtrului de apå
(nu este inclus în modelul KF 520; se poate cumpåra
separat)
1. Deschideøi cartuµul filtru de apå Â.
99364377_KF520_4-46 Seite 28 Montag, 21. Juni 2010 10:17 10
Pagina: 28
29
2. Îndepårtaøi compensatorul de spaøiu ‚ din rezervorul
de apå.
3. Introduceøi filtrul de apå (påstraøi într-un loc sigur
compensatorul de spaøiu, având în vedere cå va fi
necesarå utilizarea sa de fiecare datå când se va
scoate filtrul de apå).
4. Filtrul de apå trebuie înlocuit la fiecare douå luni.
Pentru a vå aminti, fixaøi indicatorul pentru schimbul
filtrului de apå Ê astfel încât în spaøiul din stânga så
aparå luna curentå (luna de start). Luna în care va
trebui så înlocuiøi filtrul va aparea în spaøiul din drepta
(luna de final).
Notå
Înainte de a folosi pentru prima oarå cafetiera, dupå o
pauzå prelungitå de ne-funcøionare sau dupå înlocuirea
filtrului de apå, umpleøi rezervorul cu apå curatå µi rece
pânå la nivelul maxim (fårå cafea) µi efectuaøi o trecere a
apei prin aparat.
II Prepararea cafelei
Umpleøi rezervorul cu apå rece, apåsaøi butonul Á,
introduceøi un filtru Nr. 4, adåugaøi cafeaua, aµezaøi cana
pe plita È µi acøionaøi comutatorul Í în poziøia «pornit».
Pentru mai multå comoditate, când se umple sau se
goleµte filtrul de cafea, port-filtrul poate fi extras cu
uµurinøå. Sistemul anti-picurare vå va permite så serviøi
cafeaua înainte så se fi terminat întregul proces de
preparare a cafelei. Nu uitaøi så aµezaøi ulterior cana pe
plitå, pentru a evita scurgerea apei råmaså în port-filtru.
Timpul mediu de preparare pentru o ceaµcå: cca. 1 minut.
Cantitatea de cafea obøinutå în canå va fi inferioarå
nivelului de apå iniøial, deoarece cafeaua måcinatå reøine
o parte din apå.
Modelul KF 570 este dotat cu un sistem de deconectare
automat. Dupå douå ore de funcøionare, cafetiera se va
opri automat.
III Filtrul de apå
Filtrul de apå reduce clorul, înlåturå mirosurile µi gusturile
neplåcute, îmbunåtåøind astfel aroma cafelei. Dacå
înlocuiøi cartuµul în mod regulat (la fiecare 2 luni), nu
numai cå se va îmbunåtåøi gustul cafelei, dar se va
prelungi µi durata de viaøå a cafetierei, prevenindu-se
astfel depunerea de calcar. Filtrele de apå Braun sunt
disponibile atât în magazine cât µi în Centrele Braun de
Asistenøå pentru Clienøi.
IV Curåøarea
Debranµaøi întotdeauna cafetiera de la reøea înainte de
curåøare. Aparatul nu trebuie curåøat niciodatå sub jet
de apå sau cufundat în apå; utilizaøi o cârpå umedå
Modelul KF 570 este dotat cu un filtru de metal Ë care
trebuie curåøat doar cu o cârpå umedå. Puteøi folosi
detergent lichid de vase. Nu folosiøi substanøe abrazive. A
nu se curåøa în maµina de spålat vase. Cana µi port-filtrul
din plastic de la modelele KF 520 µi KF 560 se pot curåøa
în maµina de spålat vase.
V Detartrarea (fårå ilustr.)
Dacå apa întrebuinøatå este durå µi nu utilizaøi filtrul de
apå, va trebui så detartraøi aparatul în mod regulat.
Dacå folosiøi filtrul de apå µi-l înlocuiøi în mod regulat, în
mod normal nu ar fi necesarå detartrarea. Dacå observaøi
cå prepararea cafelei necesitå un timp mai îndelungat,
atunci cafetiera trebuie detartratå.
Important: În timpul procesului de detartrare, introduceøi
compensatorul de spaøiu în locul filtrului de apå.
• Puteøi utiliza orice produs de detartrare existent pe
piaøå, care så nu dåuneze aluminiului.
• Urmaøi instrucøiunile producåtorului produsului de
detartrare.
• Repetaøi aceastå operaøiune ori de câte ori este
necesar pentru a reduce timpul de preparare a cafelei
pânå la timpul normal.
• Pentru curåøare, låsaøi så circule prin aparat cantitatea
maximå de apå, de cel puøin douå ori.
Sfaturi utile pentru rezultate optime
Aceastå cafetierå a fost conceputå pentru a obøine aromå
maximå a cafelei. Pentru aceasta, Braun recomandå:
• Utilizaøi doar cafea recent måcinatå.
• Påstraøi cafeaua måcinatå într-un recipient închis
ermetic µi într-un loc rece, uscat µi întunecos
(ex: frigider).
• Utilizaøi doar filtrele de apå Braun µi înlocuiøi-le, în
cazul folosirii frecvente, la fiecare douå luni.
• Curåøaøi µi detartraøi cafetiera în mod regulat, urmând
instrucøiunile de la pårøile IV µi V.
Pot fi modificate fårå înµtiinøare prealabilå.
A nu se arunca produsul împreunå cu deµeurile
menajere; a se preda la centrele de colectare
specializate.
IMPORTATOR: Procter & Gamble
Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, sector 2,
020335, Bucureµti. Tel.: 021/3011 333.
Garanøie
Acordåm produsului o garanøie de doi ani începând cu
data cumpårårii. În perioada de garanøie eliminåm,
gratuit, orice defect al produsului rezultat dintr-un viciu
al materialelor sau datoritå execuøiei, putem alege
fie pentru repararea fie pentru înlocuirea completå
a aparatului.
Aceastå garanøie se extinde în fiecare øarå unde
aparatul este furnizat de compania Braun sau de
distribuitorii såi.
Aceastå garanøie nu acoperå situaøiile urmåtoare:
defectårile datorate utilizårii necorespunzåtoare,
uzura normalå sau defectele care au un efect
neglijabil asupra valorii sau utilizårii aparatului µi
permit utilizarea acestuia aµa cum este. Garanøia
devine nulå dacå reparaøia este realizatå de persoane
neautorizate µi dacå nu sunt utilizate piese originale
Braun pentru reparaøie.
Pentru reparaøii în perioada de garanøie, predaøi
sau trimiteøi unui centru de reparaøii autorizat Braun,
aparatul complet µi chitanøa de vânzare.
99364377_KF520_4-46 Seite 29 Montag, 21. Juni 2010 10:17 10

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun CafeHouse.

Pune o întrebare despre Braun CafeHouse

Ai o întrebare despre Braun CafeHouse dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun CafeHouse. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun CafeHouse cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.