manual Bosch Sensixx TDA502801T

Vezi mai jos un manual pentru Bosch Sensixx TDA502801T. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: fier de călcat
  • Model/denumire: Sensixx TDA502801T
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 102
103
BOSCH
rOmÂN
vă	mulţumim	pentru	achiziţionarea	ierului	de	
călcat	cu	aburi	Da50	de	la	Bosch.
	
acest	ier	de	cãlcat	a	fost	proiectat	conform	
unor	criterii	ecologice	în	ceea	ce	priveşte	
dezvoltarea	durabilã,	analizându-se	întregul	
ciclu	de	viaţã	–	de	la	alegerea	materialelor	
la	reutilizarea	sau	reciclarea	sa	ulterioarã,	şi	
evaluându-se	posibilitãţile	de	îmbunãtãţire	
din	punct	de	vedere	tehnic,	economic	şi	
ecologic.
Pãstrati instructiunile de utilizare într-un loc sigur!
Deschideţi prima pagină a broşurii, care vă va
ajuta să înţelegeţi cum funcţionează aparatul.
Acest aparat este conform standardelor de
siguranţă internaţionale.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării
casnice si nu trebuie utilizat în scopuri industriale.
Acest aparat trebuie utilizat numai în scopurile
pentru care a fost proiectat, şi anume ca ier de
călcat. Orice altă utilizare este considerată
neadecvată şi, ca urmare, periculoasă.
Producătorul nu este responsabil pentru nici o
deteriorare rezultată în urma unei utilizări greşite
sau neadecvate.
Instrucşiuni	generale	privind	siguranţa
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat când este în priză.
• Scoateţi ştecherul din priză înainte să umpleţi aparatul electrocasnic
cu apă sau înainte să goliţi apa rămasă după utilizare.
• Aparatul trebuie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă.
• Când este aşezat pe suportul său, asiguraţi-vă ca suprafaţa pe care
stă suportul să ie stabilă.
• Nu folosiţi aparatul dacă a căzut, prezintă urme vizibile de
deteriorare sau scurgeri de apă. Înainte de a i folosit din nou,
trebuie veriicat la un centru de service autorizat.
• Pentru a evita situaţii periculoase, orice lucrare sau reparaţie
necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare
deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal caliicat dintro
unitate service abilitată.
• Acest aparat poate i utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi izice, senzoriale sau mentale
reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului în
siguranţă şi dacă înţeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsaţi
copiii să se joace cu aparatul! Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
efectuate de către copii fără a i supravegheaţi.
• Nu lăsaţi copiii mai mici de 8 ani în apropierea ierului de călcat şi a
cablului de alimentare când este în funcţiune sau se răceşte.
• ATENŢIE. Suprafaţă ierbinte. Suprafaţa poate deveni ierbinte
în timpul utilizării.
Pagina: 103
104 BOSCH
rOmÂN
Înainte	de	prima	utilizare	
Îndepărtaţi	orice	etichetă	sau	înveliş	de	
protecţie	de	pe	talpă.
Umpleti rezervorul ierului de cãlcat cu apã de la
robinet si puneti termostatul la pozitia “max”.
Introduceti în prizã aparatul. Atunci când ierul de
cãlcat cu abur atinge temperatura doritã, lãsati
apa sã formeze abur punând butonul p entru
abur la pozitia “max” si apãsând butonul în mod
repetat .
La prima folosire ierul de cãlcat poate produce
vapori si mirosuri aparte, care dispar dupã câteva
minute.
modul	de	utilizare
Lampa de control va sta aprinsã atâta timp cât
ierul se încãlzeste si se va stinge atunci când
ajunge la temperatura aleasã. Dacã temperatura
ierului scade, puteti continua sã cãlcati în timp
ce ierul se încãlzeste din nou pânã la
temperatura setatã.
Sortati rufele pe baza simbolurilor de pe
etichetele de întretinere ale materialelor si porniti
de la temperatura cea mai scãzutã “•”
• Fibre sintetice
•• Mătase – Lână
••• Bumbac
max In
1 adãugati	apã	în	rezervor
	 	
Setaţi	regulatorul	de	abur	la	poziţia şi	
deconectaţi	ierul	de	călcat	de	la	reţeaua	
de	alimentare!
Utilizaţi doar apă curată de la robinet, fără alte
adaosuri. Adăugarea altor lichide, cum ar i
parfum/balsam, va deteriora aparatul
electrocasnic.
Orice	deteriorare	cauzată	de	utilizarea	
produselor	menţionate	mai	sus,	va	anula	
garanţia.
Nu utilizaţi apă condensată de la uscătoare de
rufe, aparate de aer condiţionat sau similare.
Acest aparat a fost conceput să utilizeze apă
obişnuită de la robinet.
Pentru prelungirea funcţionării optime cu abur,
combinaţi apa de la robinet cu apă distilată în
proporţie de 1:1. Dacă apa de la robinet din
• Înainte de a conecta aparatul la priză,veriicaţi
ca tensiunea reţelei să corespundă cu cea
speciicată pe plăcuţa cu caracteristici a
aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la
o priză cu împământare. Dacă utilizaţi un cablu
prelungitor, asiguraţi-vă că are priză bipolară
de 16 A, cu împământare.
• Dacă siguranţa fuzibilă de protecţie montată
în aparat se arde, acesta nu va mai funcţiona.
Pentru a-l pune din nou în funcţiune, aparatul
trebuie dus la un centru de service autorizat.
• Pentru a evita ca în circumstanţe nefavorabile
ale reţelei să se producă fenomene precum
căderi temporare de tensiune sau luctuaţii de
curent, se recomandă ca ierul de călcat să ie
conectat la un sistem de alimentare cu energie
de impedanţă maximă 0.27Ω. Dacă este
necesar, utilizatorul poate întreba compania
furnizoare de energie electrică despre
impedanţa sistemului
• Acest aparat nu trebuie ţinut niciodată sub
robinet pentru a i umplut cu apă.
• Scoateţi aparatul electrocasnic din priza reţelei
de alimentare dacă bănuiţi existenţa unui
defect şi întotdeauna după iecare utilizare.
• Nu scoateţi aparatul din priză trăgând de cablu.
• Nu introduceţi niciodată ierul sau rezervorul de
abur în apă sau alt lichid.
• Nu expuneţi aparatul condiţiilor atmosferice
(ploaie, soare, îngheţ etc.).
Pagina: 104
105
BOSCH
rOmÂN
7 Sistemul	de	
decalciiere	multiplă
În funcţie de model, această gamă este echipată
cu sistemul de decalciiere “AntiCalc”
(=componentă 1 + 2 + 3).
1.	self-clean
De iecare dată când utilizaţi regulatorul de abur,
sistemul “self-clean” curăţă mecanismul de
depuneri de calcar.
2.	Calc’nclean
Funcţia “calc’nclean” ajută la îndepărtarea
particulelor de calcar din compartimentul pentru
aburi. Folosiţi această funcţie aproximativ o dată
la 2 săptămâni, dacă apa din regiunea dvs. este
foarte dură.
1. Scoateţi ierul de călcat din priza reţelei de
alimentare, setaţi regulatorul de aburla poziţia
şi umpleţi rezervorulcu apă.
2.Setaţi selectorul de temperaturăla poziţia “max”
şi conectaţi ierul de călcat la priză.
3.După perioada de încălzire necesară, lampase
stinge. Apoi, scoateţi ierul de călcat din priză
(foarte	important!).
4.Ţineţi ierul de călcat deasupra chiuvetei.
Apăsaţi butonul “clean” şi scuturaţi ierul până
ce aproximativ o treime din apa din rezervor s-a
evaporat. Apa clocotită şi aburii vor ieşi, eliminând
piatra sau depunerile care pot exista aici.
5.Eliberaţi butonul “clean” şi scuturaţi uşor ierul
timp de câteva secunde.
6.Repetaţi paşii 4 şi 5 de trei ori până ce
rezervorul este gol. Apoi conectaţi ierul de
călcat la priză şi încălziţi din nou până când
apa rămasă s-a evaporat.
7.Scoateţi ierul de călcat din priză şi lăsaţi
talpasă se răcească. Ştergeţi talpa doar cu o
lavetă umedă din bumbac.
3.	anti-calc
Cartuşul “anti-calc” a fost proiectat să reducă
acumularea de calcar produsă în timpul călcatului
cu abur, ajutând la prelungirea duratei de viaţă a
aparatului dumneavoastră. Totuşi cartuşul
anti-calcar nu poate îndepărta tot calcarul care se
depune în mod natural de-a lungul timpului.
4.	Calc‘n	clean	cu	lichid	anticalcar
Pentru îndepărtarea profundă a calcarului, se
recomandă utilizarea lichidului anticalcarprodus
special de Bosch.
Această operaţiune ar trebui efectuată o dată la 3
luni.
• Umpleţi rezervorul de apăcu apă de la robinet
combinată cu o măsură (25 ml) de soluţie
anticalcar.
• În continuare, urmaţi procedura descrisă mai sus
în secţiunea “Calc‘n clean” (paşii de la 2 la 7).
zona în care vă alaţi este foarte dură,
amestecaţi apa de la robinet cu apă distilată în
proporţie de 1:2.
Nu umpleţi peste marcajul de nivel “max” pentru
apă.
2 Cãlcarea	fãrã	abur
Puneti butonul pentru abur la pozitia .
3 Cãlcarea	cu	abur
Setare
temperatură
Setare recomandată
pentru reglarea aburului
•• 1 sau 2 / eco*
••• către “max” 1 către “max”
* în funcţie de model.
4 pulverizare
Nu utilizaţi funcţia Pulverizare pentru mătase.
5 Jetul	de	abur
• Puneti termostatul la pozitia “max“.
• Apãsati butonul în mod repetat la intervale
de cel putin 5 secunde.
6 Călcarea	verticală	
cu	abur
	Nu	îndreptaţi	niciodată	jetul	de	aburi	
către	hainele	purtate	în	momentul	
respectiv.
	 Nu	îndreptaţi	niciodată	jetul	către	oameni	
sau	animale.
• Puneti termostatul la pozitia “max“.
• Puneti aericolul de îmbrãcãminte pe un
umeras.
• Folositi ierul în pozitie verticalã la o distantã de
10 cm si apãsati butonul în mod repetat cu
pauze de cel putin 5 secunde.
Pagina: 105
106 BOSCH
rOmÂN
10
Învelişul	pentru	talpa	
ierului/	pătura	de	
protecţie	a	materialelor
(În	funcţie	de	model)
Protecţia materialelor este utilizată la călcarea cu
abur a hainelor delicate la temperatură maximă
fără a le deteriora.
Utilizarea protecţiei elimină şi necesitatea unei
cârpe pentru a împiedica materialele închise la
culoare să capete luciu.
Se recomandă să se calce mai întâi o secţiune
mică din interiorul hainei, pentru a vedea dacă
este adecvat.
Pentru a ixa învelişul de protecţie a materialelor
pe ier, aşezaţi vârful ierului în capătul învelişului
de protecţie şi apăsaţi partea posterioară a
învelişului de protecţie în sus până auziţi un clic.
Pentru a scoate învelişul de protecţie, trageţi în
jos de clapeta din spate şi scoateţi ierul.
Puteţi achiziţiona talpa de proteţie textilă de la
serviciul post-vânzare sau de la magazinele de
specialitate.
Codul accesoriului Numele accesoriului
575494 TDZ1550
11 Dupã	cãlcare
• Puneti butonul pentru abur de la la “max” si
înapoi, de câteva ori (auto-curãtare).
• Goliti rezervorul: tineti ierul cu vârful în jos si
scuturati-l usor.
• Depozitati-l în pozitie verticalã pe cãlcâi, nu pe
talpã.
• Nu înfãsurati cablul electric prea strâns!
Lichidul anticalcar poate i obţinut de la serviciul
post-vânzare sau de la magazinele de
specialitate:
Cod accesoriu
(Post-vânzare)
Nume accesoriu
(magazine de specialitate)
311144 TDZ1101
8
Funcţia	de	deconectare	
automată	de	siguranţă	
“secure”
(În	funcţie	de	model)
Funcţia de deconectare automată “secure”
deconectează ierul de călcat atunci când acesta
este lăsat nesupravegheat, sporind siguranţa şi
economisindenergie.
După conectarea aparatului la sursa de
alimentare, această funcţie va deveni inactivă în
primele 2 minute, pentru ca aparatul să aibă timp
să atingă temperatura setată.
După acest interval, dacă ierul de călcat nu este
mişcat timp de 8 minute din poziţie verticală sau
30 de secunde din poziţie staţionară pe talpă sau
pe o parte, atunci circuitul de siguranţă va
deconecta automat aparatul şi ledul indicator va
începe să lumineze intermitent.
Pentru a reconecta ierul de călcat, deplasaţi-l
uşor.
9 protectie	împotriva	
scurgerilor
(În	funcţie	de	model)
Dacã temperatura este reglatã prea jos, aburul se
închide automat pentru a evita scurgerea. Acest
lucru poate i semnalizat printr-un clic sonor.
Pagina: 106
107
BOSCH
rOmÂN
Información	sobre	
eliminación
Producerea aburilor implică cel mai mare consum
de energie. Pentru a vă ajuta să reduceţi energia
utilizată, urmaţi aceste sfaturi:
• Începeţi prin a călca materialele care necesită
nivelul cel mai mic al temperaturii de călcat.
Veriicaţi nivelul temperaturii de călcat
recomandat pe eticheta de pe articolul de
îmbrăcăminte.
• Reglaţi aburii în funcţie de nivelul temperaturii
de călcat selectat, urmând instrucţiunile din
acest manual.
• Utilizaţi aburi numai dacă este necesar. Dacă
este posibil, folosiţi funcţia de pulverizare în loc
de cea de aburi.
• Încercaţi să călcaţi materialele atunci când
mai sunt încă umede şi reduceţi producerea
aburilor de către ier. Aburii vor i generaţi în
principal din materialul de călcat decât de către
ier. Dacă uscaţi materialele dumneavoastră
cu ajutorul uscătorului mecanic înainte de a le
călca, setaţi uscătorul pe programul ‘uscare
pentru călcat’.
• Dacă materialele sunt destul de umede, opriţi
complet regulatorul de aburi.
• În timpul pauzelor aşezaţi ierul de călcat
în poziţie verticală. Menţinerea lui în poziţie
orizontală cu regulatorul de aburi pornit implică
o pierdere de aburi.
recomandări	privind	
îndepărtarea	aparatelor	
uzate
Înainte de a îndepărta un aparat uzat, trebuie să-l
dezafectaţi complet şi să dispuneţi de acesta în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Puteţi obţine detalii referitoare la acestea de la
dealerul dumneavoastră, de la primărie sau
consiliul local.
acest	aparat	este	marcat	în	
conformitate	cu	Directiva	
Europeană	2012/19/UE	cu	privire	la	
aparatele	electrice	şi	electronice	
uzate	(deşeuri	de	echipamente	
electrice	şi	electronice	–	DEEE).
Directiva	reprezintă	cadrul	pentru	returnarea	
şi	reciclarea	aparatelor	uzate,	conform	
normelor	UE.
12 Curãtare
	atenţie!	pericol	de	arsuri!
Scoateţi	întotdeauna	aparatul	din	priza	reţelei	
de	alimentare	electrică	înainte	de	a	realiza	
orice	operaţiuni	de	curăţare	sau	întreţinere	
asupra	lui.
• Dacă ierul de călcat este uşor murdar,
scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi talpa să se
răcească. Ştergeţi carcasa şi talpa doar cu o
cârpă umedă.
• Dacă hainele sintetice se topesc din cauza
temperaturii prea ridicate pe talpa, opriţi aburii
şi îndepărtaţi imediat reziduurile cu o cârpă
uscată din bumbac, groasă şi împăturită.
• Pentru a păstra talpa netedă, vă recomandăm
să evitaţi contactul dur cu obiectele din metal.
Nu utilizaţi niciodată bureţi de vase abrazivi sau
produse chimice pentru curăţarea tălpii.
• Nu decalciicaţi niciodată rezervorul sau nu îl
trataţi cu detergenţi sau solvenţi: în caz contrar,
ierul va picura apă în timpul călcatului cu aburi.
Indicatii	pentru	
renuntarea	la	un		
aparat	folosit
Înainte sã aruncati un aparat uzat, trebuie sã-l
dezafectati complet si sã vã debarasati de el în
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Detalii referitoare la acestea puteti obtine de la
distribuitorul dumneavoastrã, primãrie sau
consiliul local.
Pagina: 107
108 BOSCH
rOmÂN
Ghid	de	depanare	a	defecţiunilor	minore
problemă Cauză	posibilă Soluţie
Fierul nu se
încălzeşte.
1.Butonul de reglare a temperaturii
este la setarea minimă.
2.Nu este conectat la priză.
3.Sistemul “secure” a fost activat.
Fierul de călcat a intrat în starea
de aşteptare.
1.Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii la o poziţie mai înaltă.
2.Veriicaţi cu un alt aparat sau conectaţi
ierul de călcat la o altă priză.
3.Pentru a reconecta ierul de călcat,
deplasaţi-l uşor.
Indicatorul luminos
“Auto off” clipeşte.
• Sistemul “secure” a fost activat.
Fierul de călcat a intrat în starea
de aşteptare.
• Pentru a reconecta ierul de călcat,
deplasaţi-l uşor.
Hainele au tendinţa
să se lipească.
• Temperatura este prea ridicată. • Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
la setarea minimă şi aşteptaţi până la
răcirea ierului de călcat.
Din talpa ierului de
călcat picură apă şi
ies aburi.
1.Setarea butonului de reglare a
temperaturii este prea scăzută.
2.Aburii sunt setaţi la un nivel prea
înalt în comparaţie cu o
temperatură scăzută.
3.Aţi apăsat butonul pentru jet de
aburi în mod repetat, fără a
aştepta timp de 5 secunde între
iecare apăsare.
4.A fost utilizată apă distilată
(consultaţi secţiunea “Adãugati
apã în rezervor”) sau au fost
adăugate în rezervor alte produse,
precum apă parfumată.
1.Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii la o setare mai înaltă
(între “••” şi “max”) şi aşteptaţi până
când indicatorul luminos se stinge.
2.Reglaţi butonul de aburi la o setare
mai scăzută.
3.Aşteptaţi timp de 5 secunde între
iecare apăsare a jetului butonului de
aburi.
4.Combinaţi apă distilată cu apă de la
robinet aşa cum este indicat în
secţiunea “Adãugati apã în rezervor”
şi nu adăugaţi niciodată alte produse în
rezervorul de apă (cu excepţia celor
recomandate de Bosch).
Aburii nu ies. 1.Butonul de aburi este reglat în
poziţia “ ”.
2.Nu există apă în rezervorul.
3.Temperatura este prea scăzută.
Sistemul anti-picurare este activat.
1.Rotiţi regulatorul de abur într-o
poziţie activă.
2.Umpleţi rezervorul.
3.Setaţi o temperatură mai ridicată,
dacă este compatibilă cu ţesătura.
Pulverizarea nu
funcţionează.
1.Nu există apă în rezervorul.
2.Mecanism obturat.
1.Umpleţi rezervorul de apă.
2.Contactaţi Serviciul tehnic.
Iese fum atunci când
conectaţi ierul de
călcat pentru prima
dată.
• Lubriierea unor piese interne. • Acest lucru este normal şi se va opri
după câteva minute.
Prin oriiciile din talpa
ierului de călcat ies
depuneri
• Urme de depuneri de calcar ies
din compartimentul pentru aburi.
• Efectuarea unui ciclu de curăţare
(consultaţi secţiunea “Calc'n clean”).
Dacã cele de mai sus nu rezolvã problema luati legãtura cu un centru de service autorizat.
puteţi	descărca	acest	manual	de	pe	pagina	locală	a	companiei	Bosch.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch Sensixx TDA502801T.

Pune o întrebare despre Bosch Sensixx TDA502801T

Ai o întrebare despre Bosch Sensixx TDA502801T dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch Sensixx TDA502801T. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch Sensixx TDA502801T cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.