manual Bosch Activa 69 BBS 6021

Vezi mai jos un manual pentru Bosch Activa 69 BBS 6021. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: Aspirator
  • Model/denumire: Activa 69 BBS 6021
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară

Cuprins

Pagina: 3

ro Instrucţioni de folosire
ar
BBS6...
Pagina: 5
䡲 Gedruckt auf Recyclingpapier
䡲 Printed on recycled paper
䡲 Imprimé sur papier recyclé
䡲 Stampato su carta riciclata
䡲 Gedrukt op recyclingpapier
䡲 Trykt på genbrugspapir
䡲 Trykket på resirkulert papir
䡲 Tryckt på återvunnet papper
䡲 Painettu uusiopaperille
䡲 Impreso sobre papel reciclable
䡲 Imprimido em papel reciclado
䡲 Εκτυπωµν
 σε ανακυκλσιµ
 αρτ
䡲 Geri kazanılmıș kağıda basılmıștır.
䡲 Wydrukowano na papierze z recyklingu
䡲 Újrahasznosított papírra nyomtatva
䡲 ç‡Ô˜‡Ú‡ÌÓ Ì‡ ˆËÍÎË‡Ì‡ ı‡ÚËfl.
䡲 ç‡Ô˜‡Ú‡ÌÓ Ì‡ ·Ûχ„Â, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ËÁ χÍÛ·ÚÛ˚.
䡲 Tipărit pe hîrtie din materiale reciclabile.
䡲
5100 402 020 B
B C D
E F G
Typ H
5* 6
19 18 16
17
7*
9*
1*
2*
3*
10
11
13
12
15
14
4*
8*
a
Internet:
http://www.
bosch-hausgeraete.de
de Gebrauchsanweisung
en Instructions for use
fr Mode d´emploi
it Instruzioni per l´uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
pt Instruções de serviço
es Instrucciones para el
uso
el Oδηγες ρσεως
tr Kullanma talimatı
ru 	
 
Pagina: 8

ro Instrucţioni de folosire
ar
BBS6...
Back
Pagina: 62
ru
ìıÓ‰
 èÂ‰ ͇ʉÓÈ ˜ËÒÚÍÓÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡
‚˚Íβ˜ËÚÂ Ë ÓÚÒÓ‰ËÌËÚÂ Â„Ó ÓÚ
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
 è˚ÎÂÒÓÒ Ë Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚Â
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ˜ËÒÚËÚ¸
Ó·˚˜Ì˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
Ô·ÒÚχÒÒ˚.
! ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‡·‡ÁË‚Ì˚Â
Ò‰ÒÚ‚‡, Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
ÒÚÂÍ· ËÎË ÛÌË‚Â҇θÌ˚Â
˜ËÒÚfl˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡.
ç ÔÓ„ÛʇÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ‚Ó‰Û.
 èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È
ÓÚÒÂÍ ÏÓÊÌÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‰Û„Ó„Ó Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓÚÂÂÚ¸ ÒÛıÓÈ
ÚflÔÓ˜ÍÓÈ ËÎË Ó·Ï‡ıÌÛÚ¸ ÍËÒÚÓ˜ÍÓÈ
‰Îfl Ô˚ÎË.
éÒÚ‡‚ÎflÂÏ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌËÂ
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
Descrierea aparatului
Piese de schimb µi accesorii speciale
1 Perie comutabilå pentru podele*
2 Tub de aspiraøie*
3 Tub telescopic*
4 Buton de închidere / mufå glisantå*
5 Mânerul furtunului*
6 Furtun de aspiraøie
7 Perie pentru tapiøerie*
8 Duzå pentru spaøii înguste*
9 Perie pentru podele rigide*
10 Cablu de racordare la reøea
11 Buton pentru cablu
12 Regulator rotativ pentru reglarea
puterii
13 Buton pornit-oprit
14 Dispozitiv auxiliar de fixare
15 Microfiltru igienic ca filtru de
protecøie a motorului
16 Dispozitiv auxiliar pentru aµezare
(pe partea de jos a aparatului)
17 Sac de filtrare
18 Capacul aspiratorului
19 Indicator de schimbare a filtrului
*în funcøie de dotare
A Pachet cu filtre de schimb BBZ6AF1
Conøinut: 5saci defiltrare cu dispozitiv de închidere
1 microfiltru igienic
B sac textil (sac permanent) BBZ10TFG
Sac reutilizabil cu sistem de închidere tip scai.
C Filtru HEPA BBZ8SF1
Filtru suplimentar pentru un aer evacuat mai curat.
Recomandat pentru alergici. Se înlocuieµte o
datå pe an.
D Perie TURBO-UNIVERSAL
®
pentru tapiøerie BBZ42TB
Periere µi aspirare într-o singurå operaøie de
lucru a mobilei tapiøate, saltelelor, scaunelor
autovehiculelor, µ.a.m.d.. Este excepøionalå
pentru aspirarea pårului de animale. Acøionarea
periei circulare se realizeazå prin curentul de
aspirare al aspiratorului.
Nu este necesar un racord electric.
Dispozitivul de aspirat scamele (1) µi dispo-
zitivul de lustruit (2) se pot procura, dacå este
necesar, de la o unitate service.
E Perie TURBO-UNIVERSAL
®
pentru podele BBZ28TB
Periere µi aspirare într-o singurå operaøie de
lucru a covoarelor cu pluµ scurt µi a moche-
telor, respectiv pentru toate podelele. Este
excepøionalå pentru aspirarea pårului de ani-
male. Acøionarea periei circulare se realizeazå
prin curentul de aspirare al aspiratorului.
Nu este necesar un racord electric.
F Perie ACCUMATIC
®
BBZ37AB
Periere µi aspirare într-o singurå operaøie de
lucru a covoarelor cu pluµ scurt µi a mochetelor,
respectiv pentru toate podelele. Îndreaptå µi
întreøine pluµul covoarelor. Este excepøionalå
pentru aspirarea pårului de animale.
Nu este necesar un racord electric.
G Perie pentru podele rigide BBZ20HD
Pentru aspirarea podelelor netede (parchet,
dale de gresie, de teracotå, µ.a.m.d.)
2
1
1
Pagina: 63
ro
 Protejaøi aspiratorul împotriva
influenøelor meteorologice externe,
a umiditåøii µi împotriva surselor de
cåldurå.
 Deconectaøi aparatul, dacå nu se aspirå.
 Faceøi imediat neutilizabile aparatele
uzate, iar apoi îndepårtaøi-le
regulamentar.
 Din motive de securitate, aspiratorul
este dotat cu un dispozitiv de protecøie
împotriva supraîncålzirii. În cazul în
care aparatul se blocheazå µi devine
prea fierbinte, atunci el se deconecteazå
automat. Scoateøi µtecherul din prizå
µi controlaøi dacå peria, tubul de
aspiraøie sau furtunul sunt înfundate,
respectiv dacå sacul trebuie schimbat.
Dupå remedierea deranjamentului
låsaøi aparatul så se råceascå cel puøin
1 orå. Dupå ce s-a råcit, aparatul poate
fi din nou utilizat.
Indicaøii asupra îndepårtårii
ambalajului µi aparatului scos
din uz
 Ambalajul
Ambalajul protejeazå aspiratorul
împotriva deteriorårii pe timpul
transportului.
Ambalajul constå din materiale
favorabile mediului ambiant µi este de
aceea reciclabil.
Predaøi materialele de ambalaj,
care nu mai sunt necesare, la
punctele de colectare.
 Aparatele vechi
Aparatele vechi conøin de multe ori
materiale reciclabile. De aceea predaøi
aparatul dumneavoastrå, scos din uz,
magazinului comercial, respectiv unui
centru de reciclare pentru revalorificare.
Vå rugåm så solicitaøi informaøii în
privinøa cåilor actuale de îndepårtare a
ambalajelor µi aparatelor scoase din uz
la un magazin de specialitate sau la
administraøia comunalå din localitatea
dumneavoastrå.
Vå rugåm så aveøi în vedere
Racordaøi aparatul numai la o prizå,
care este asiguratå cu o siguranøå de
cel puøin 16 A!
În cazul în care siguranøa se
declanµeazå la conectarea aparatului,
atunci acest lucru se poate datora
faptului cå mai multe aparate electrice,
cu o putere mare, sunt racordate în
acelaµi timp la acelaµi circuit electric.
Declanµarea siguranøei se poate evita,
prin reglarea treptei celei mai mici de
putere înainte de conectarea aparatului
µi numai dupå aceasta se selecteazå
o treaptå de putere mai mare.
ro
Vå rugåm så påstraøi instrucøiunile de
utilizare.
În cazul predårii aspiratorului unei terøe
persoane vå rugåm så înmânaøi totodatå
µi instrucøiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaøiei
Acest aspirator este destinat numai
pentru utilizarea casnicå, nu în scopuri
profesionale.
Utilizaøi aspiratorul numai conform
indicaøiilor din aceste instrucøiuni de
utilizare.
Producåtorul nu råspunde pentru
eventualele daune, care sunt cauzate
datoritå utilizårii neconforme cu
destinaøia aparatului sau datoritå
deservirii incorecte.
Vå rugåm de aceea så respectaøi
neapårat urmåtoarele indicaøii!
Aspiratorul poate fi utilizat numai cu
 saci de filtrare originali
 piese de schimb originale, accesorii
originale sau accesorii speciale
originale
Aspiratorul nu este adecvat pentru:
 aspirarea de oameni sau animale
 aspirarea de:
– vieøuitoare mici
– substanøe periclitante pentru
sånåtate, cu muchii ascuøite, fierbinøi
sau incandescente.
– substanøe umede sau lichide
– materiale sau gaze uµor inflamabile
sau explozive.
Indicaøii de securitate
Acest aspirator corespunde regulamentelor
recunoscute ale tehnicii µi dispoziøiilor de
securitate în vigoare.
Noi certificåm conformitatea cu urmåtoarele
directive europene: 89/336/CEE
(modificatå prin directiva 91/263/CEE,
92/31/CEE µi 93/68/CEE). 73/23/CEE
(modificatå prin directiva 93/68/CEE).
 Racordaøi µi puneøi în funcøiune
aspiratorul numai conform plåcuøei cu
datele de construcøie ale aparatului.
 Nu aspiraøi niciodatå fårå sacul de
filtrare.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
 Permiteøi copiilor utilizarea
aspiratorului numai sub
supraveghere.
 Evitaøi folosirea aspiratorului cu
mâner, duze/perii µi tub în zona
capului.
=> Existå pericolul de rånire!
 Nu utilizaøi cablul de racordare la reøea
pentru a trage/a transporta aspiratorul.
 În cazul funcøionårii continue de la
multe ore, scoateøi complet cablul de
racordare la reøea.
 Pentru a separa aparatul de la
reøeaua de alimentare, nu trageøi de
cablul de racordare la reøea, ci de
µtecher.
 Nu trageøi cablul de racordare la reøea
peste muchii ascuøite µi nu-l striviøi.
 Înaintea tuturor lucrårilor la aspirator µi
accesorii scoateøi µtecherul din prizå.
 Nu puneøi în funcøiune aspiratoarele
deteriorate. În cazul existenøei unui
deranjament scoateøi µtecherul din
prizå.
 Reparaøiile µi înlocuirea pieselor de
schimb la aspirator au voie så fie
efectuate numai de unitåøile service
autorizate.
Pagina: 64
ro
Imag.
În cazul pauzelor scurte puteøi folosi
dispozitivul auxiliar de fixare, de pe
partea din spate a aparatului.
Împingeøi cârligul de la peria de
podele în orificiul de pe partea din
spate a aparatului.
Dupå lucrul cu aspiratorul
Imag.
Scoateøi µtecherul din prizå. Pentru
înfåµurarea automatå a cablului de
racordare la reøea acøionaøi butonul
pentru cablu.
Imag.
Pentru aµezarea/ transportarea
aparatului puteøi utiliza dispozitivul
auxiliar de aµezare, de pe partea de
jos a aparatului . Aµezaøi aparatul pe
verticalå. Împingeøi cârligul de la peria
de podele în orificiul de pe partea din
spate a aparatului.
13
12
11 Schimbarea sacului
Înlocuirea sacului de filtrare
Imag.
Indicatorul de schimbare a sacului,
din capac, este complet galben.
Imag.
Deschideøi capacul prin acøionarea
mânerului de închidere în direcøia
sågeøii.
Imag.
a) Închideøi sacul colector pentru praf
prin tragerea clapetei de închidere µi
scoateøi-l.
b) Introduceøi în suport, prin împingere pânå
la refuz, un sac colector nou pentru praf.
! Atenøie: capacul se închide numai
dacå sacul colector pentru praf
este introdus. Dupå aspirarea
particulelor fine de praf (cum ar fi
de ex. ghips, ciment, µ.a.m.d.),
curåøaøi filtrul de protecøie a
motorului, eventual înlocuiøi
microfiltrul.
Înlocuirea microfiltrului igienic
(nu este cazul la aparatele, care sunt
dotate cu un filtru HEPA).
Când se înlocuieµte: la fiecare pachet nou
cu saci din hârtie, de schimb.
Imag.
 Deschideøi capacul.
 Îndepårtaøi microfiltrul igienic vechi µi
introduceøi un microfiltru igienic nou.
 închideøi capacul aspiratorului.
17
16
15
14
ro
Vå rugåm så deschideøi la paginile cu
imagini!
Punerea în funcøiune
Imag.
a) Introduceøi capåtul furtunului de
aspiraøie în orificiul de aspiraøie.
b) Pentru îndepårtarea furtunului de
aspiraøie apåsaøi ambele butoane de
blocare µi trageøi furtunul.
Imag.
a) Îmbinaøi mânerul µi tubul de aspiraøie.
b) Îmbinaøi mânerul µi tubul telescopic.
Imag.
Îmbinaøi peria pentru podele µi tubul
de aspiraøie/ tubul telescopic.
Imag.
a) Îmbinaøi tuburile de aspiraøie.
b) Deblocaøi tubul telescopic prin
deplasarea butonului de reglare/
mufei glisante în direcøia sågeøii µi
reglaøi lungimea doritå.
*în funcøie de dotare
4*
3
2*
1
Imag.
Apucaøi µtecherul cablului de racordare
la reøea, trageøi afarå cablul la lungimea
doritå µi introduceøi µtecherul în prizå.
Imag.
Aspiratorul se conecteazå, respectiv
se deconecteazå, prin acøionarea
butonului pornit-oprit.
Imag.
Reglarea puterii de aspiraøie se
realizeazå prin rotirea regulatorului de
putere.
Aspirarea
Imag.
Reglarea periei pentru podele:
 covoare µi mochete =>
 podele netede =>
Imag.
Aspirare cu accesorii
(în funcøie de necesitate, introduceøi
pe mâner, respectiv pe tubul de
aspiraøie).
a) Duzå pentru spaøii înguste
Pentru curåøarea de locuri înguste µi
coløuri.
b) Perie pentru tapiøerie
Pentru curåøarea mobilei tapiøate,
draperiilor µ.a.m.d.
d) Perie pentru podele rigide
Pentru curåøarea pardoselilor rigide
(dale de gresie, parchet µ.a.m.d.)
Imag.
Accesoriile mici, de care nu mai aveøi
nevoie, pot fi introduse în capacul
aparatului.
10
9*
8
7
6
5
Pagina: 65
ro
Întreøinere
 Înaintea fiecårei curåøåri a aspiratorului,
acesta trebuie deconectat µi µtecherul
trebuie scos din prizå.
 Aspiratorul µi accesoriile din material
plastic pot fi întreøinute cu un produs
de curåøat pentru materiale plastice,
obiµnuit din comerø.
! Nu folosiøi produse de curåøare prin
frecare, produse de curåøat sticla
sau produse de curåøat universale.
Nu scufundaøi niciodatå aspiratorul
în apå.
 Compartimentul de praf poate så fie
aspirat, dacå este necesar, cu un alt
aspirator sau poate fi curåøat simplu cu
o cârpå de praf uscatå/ pensulå de praf.
Se rezervå dreptul la modificåri tehnice.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch Activa 69 BBS 6021.

Pune o întrebare despre Bosch Activa 69 BBS 6021

Ai o întrebare despre Bosch Activa 69 BBS 6021 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch Activa 69 BBS 6021. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch Activa 69 BBS 6021 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.