manual Bosch 38.4 Li Comfort

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 38.4 Li Comfort. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: mașină de tuns iarba
  • Model/denumire: 38.4 Li Comfort
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean

Cuprins

Pagina: 227
ro Traducerea instrucţiunilor de folosire originale
228 440807a
TRADUCEREA INSTRUCŢIUNILOR DE
FOLOSIRE ORIGINALE
Conţinut
Despre acest manual.....................................228
Descrierea produsului.................................... 228
Instrucţiuni de siguranţă.................................230
Montajul..........................................................231
Punerea în......................................................231
Utilizarea.........................................................231
Informaţii cu privire la lucru............................232
Depozitarea maşinii de tuns gazon cu
acumulator............................................233
Depozitarea acumulatorului şi a
încărcătorului........................................233
Reparaţii......................................................... 233
Revizie şi întreţinere...................................... 233
Înlăturare........................................................ 234
De transport................................................... 234
Asistenţă în cazul defecţiunilor...................... 235
Garanţia..........................................................236
DESPRE ACEST MANUAL
Înainte de punerea în funcţiune citiţi aceste
instrucţiuni de folosire. Aceasta este condiţia
preliminară pentru lucrul sigur şi deservirea
fără defecţiuni.
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de
avertizare din această documentaţie şi de pe
acest aparat.
Păstraţi instrucţiunile de folosire pentru o uti-
lizare ulterioară şi oferiţi-le utilizatorilor ulte-
riori.
Explicaţia simbolurilor
ATENŢIE!
Respectarea exactă a indicaţiilor de
avertizare poate împiedica accidentarea
persoanelor sau cauzarea daunelor ma-
teriale.
ADVICE
Indicaţii speciale pentru o înţelegere şi
deservire mai bună.
DESCRIEREA PRODUSULUI
În această documentaţie este descrisă o maşină
de tuns gazonul cu acumulator şi coş pentru iarbă.
Utilizarea conform scopului prevăzut
Acest dispozitiv este destinat exclusiv tăierii su-
prafeţelor acoperite cu gazon, în domeniul privat.
O utilizare diferită sau în alt scop va fi considerată
ca fiind necorespunzătoare.
Posibile utilizări necorespunzătoare
Această maşină de tuns gazonul nu este de-
stinată utilizării în spaţii publice, parcuri, sta-
dioane sau în sectorul agricol sau forestier
Dispozitivele de siguranţă montate nu tre-
buie demontate sau şuntate, de exemplu prin
conectarea colierului de siguranţă la ghidon
Nu utilizaţi dispozitivul în condiţii de ploaie şi/
sau pe gazonul ud
Dispozitivul nu se va utiliza în scop profesio-
nal
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie
ATENŢIE!
Pericol de accidentare!
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie nu
au voie să fie înlăturate.
Colier de siguranţă
Dispozitivul este echipat cu un colier de siguranţă.
În caz de pericol acesta se va elibera. Motorul şi
cuţitul se opresc.
Clapa de izbire
Clapa de izbire protejează împotriva materialelor
aruncate în afară.
Cheie de siguranţă
În vederea evitării pornirii involuntare dispoziti-
vul este dotat cu o cheie de siguranţă. Deconec-
taţi dispozitivul înaintea lucrărilor de întreţinere şi
scoateţi întotdeauna cheia de siguranţă.
Pagina: 228
Descrierea produsului
440807_a 229
Prezentarea generală a produsului
10
9
8
1
2
3
3
4
5
6
7
1 Colier de siguranţă 7 Reglarea înălţimii de
tăiere
2 Comutator de pornire 8 Compartiment acumu-
lator
3 Reglarea ghidonului 9 Încărcător acumulator
4 Afişaj nivel de umplere 10 Cheie de siguranţă
5 Coş pentru iarbă 11 Acumulator
6 Clapetă
Simboluri pe aparat
Atenţie! Atenţie deosebită la manev-
rare.
Înaintea punerii în funcţiune citiţi in-
strucţiunile de utilizare!
Nu permiteţi accesul altor persoane în
zona periculoasă!
Atenţie - Pericol! Nu apropiaţi mâinile şi
picioarele de mecanismul de tăiere!
Menţineţi distanţa faţă de zona pericu-
loasă.
Înaintea lucrărilor la dispozitiv scoateţi
întotdeauna cheia de siguranţă
Atenţie! Cuţite ascuţite!
Nu atingeţi mecanismul de tăiere.
Pagina: 229
ro Instrucţiuni de siguranţă
230 440807a
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Operatorul maşinii sau utilizatorul este răspunză-
tor pentru accidentarea celorlalte persoane şi pe-
riclitarea bunurilor acestora.
ATENŢIE!
Pericol de accidentare!
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie nu
au voie să fie înlăturate.
Siguranţa electrică
Tensiunea electrică trebuie să corespundă
indicaţiilor privind tensiunea electrică pen-
tru încărcător prezentate în secţiunea Da-
tele tehnice şi nu se va utiliza altă tensiune
electrică
Indicaţii privind siguranţa pentru acumulator
şi încărcător
ATENŢIE!
Atenţie - Pericol de incendiu şi explo-
zie!
Nu aruncaţi acumulatorul în surse
de foc deschis
Utilizaţi acumulatorul şi încărcătorul
numai în spaţii ferite de ploaie şi um-
ezeală.
Protejaţi acumulatorul de căldură şi
radiaţie solară directă
Nu scurtcircuitaţi acumulatorul
Protejaţi de umezeală dispozitivul, acumula-
torul şi încărcătorul
Utilizaţi numai acumulatorii şi încărcătoarele
originale ale producătorului.
Nu deschideţi acumulatorul. Pericol de
scurtcircuitare
În cazul utilizării necorespunzătoare poate fi
eliminat lichid din acumulator. În caz de con-
tact clătiţi temeinic cu apă, la contactul cu
ochii consultaţi imediat medicul.
Indicaţii privind siguranţa la utilizare
PRECAUŢIE!
Atenţie - Pericol de vătămare!
Pornirea involuntară poate avea drept
consecinţă vătămări grave. Pentru a
preîntâmpina acest lucru, cheia de sigu-
ranţă trebuie scoasă după oprire!
Cheia de siguranţă se va scoate înainte de:
lăsarea nesupravegheată a dispozitivu-
lui
verificarea, curăţarea sau întreţinerea
dispozitivului
montarea acumulatorului
apariţia defecţiunilor sau vibraţiilor neo-
bişnuite la dispozitiv
remedierea blocajelor
remedierea obturărilor
contactul cu corpuri străine
Copiii şi persoanele care nu cunosc aceste
instrucţiuni de utilizare nu trebuie să utilizeze
dispozitivul
Respectaţi dispoziţiile locale privind vârsta
minimă admisă a operatorului.
Utilizaţi aparatul numai dacă acesta este în
stare perfectă de funcţionare
Nu folosiţi aparatul sub influenţa alcoolului,
drogurilor sau medicamentelor.
Înaintea fiecărei utilizări verificaţi acumulato-
rul în privinţa deteriorărilor şi dispuneţi înlo-
cuirea pieselor deteriorate
Înaintea tunderii gazonului îndepărtaţi toate
corpurile străine de pe acesta.
Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată:
Pantaloni lungi
Încălţăminte fixă şi antiderapantă
În timpul lucrului aveţi grijă să aveţi stabilitate.
Nu permiteţi accesul altor persoane în zona
periculoasă.
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la distanţă
faţă de mecanismul de tuns.
Lucraţi numai în condiţii de lumină naturală
suficientă sau iluminare artificială.
La tăiere împingeţi dispozitivul înainte şi ni-
ciodată înapoi
ADVICE
După contactul cu corpuri străine depis-
taţi deteriorările survenite la maşina de
tuns gazonul. În cazul deteriorărilor cu
consecinţe grave contactaţi un punct de
service AL-KO.
Nu apropiaţi maşina de tuns gazonul de corp
Nu tundeţi peste obstacole (de exemplu
crengi, rădăcini de copaci).
Îndepărtaţi plantele tăiate numai cu motorul
oprit şi cheia de siguranţă scoasă
Opriţi motorul dacă traversaţi o altă suprafaţă
decât cea care trebuie tunsă
Pagina: 230
Instrucţiuni de siguranţă
440807_a 231
Nu ridicaţi sau nu deplasaţi dispozitivul având
motorul pornit
Nu lăsaţi nesupravegheat dispozitivul pregă-
tit de funcţionare
MONTAJUL
Efectuaţi montajul în conformitate cu instrucţiunile
de montaj anexate.
ATENŢIE!
Dispozitivul se va utiliza numai după fi-
nalizarea montajului!
PUNEREA ÎN
Încărcarea acumulatorului (1)
ADVICE
Acumulatorul livrat este încărcat parţial!
Încărcaţi complet acumulatorul înaintea
primei utilizări.
Acumulatorul poate fi încărcat indiferent
de starea existentă de încărcare. Întreru-
perea încărcării nu duce la deteriorarea
acumulatorului.
ATENŢIE!
La scoaterea acumulatorului, menţineţi
apăsat butonul de blocare de pe partea
inferioară a acumulatorului, pentru blo-
carea acumulatorului.
1. Împingeţi acumulatorul în încărcător (1a) şi
conectaţi încărcătorul la reţeaua de curent
(1b). Procesul de încărcare începe odată cu
luminarea intermitentă a diodei luminiscente
(LED) verde.
2. Acumulatorul este încărcat complet dacă
LED-ul încărcătorului luminează verde con-
stant.
3. Scoateţi ştecherul reţelei de curent (1b).
4. Scoateţi acumulatorul din încărcător. (1a)
LED-ul verde luminează: Acumulator
100% - 50% încărcat complet
LED-ul verde luminează intermitent: Acu-
mulatorul 50% - 25% plin
LED-ul luminează roşu: niciun acumulator
introdus în încărcător
ADVICE
Domeniul de temperatură pentru încăr-
care trebuie să se afle între 0 °C şi +40
°C.
Durata de încărcare completă este de
max. 2 ore. Dacă durata de funcţionare
a acumulatorului se scurtează în ciuda
încărcării complete, acumulatorul este
uzat şi trebuie înlocuit cu unul nou, origi-
nal.
Montarea acumulatorului (2-5)
1. Apăsaţi pe capacul acumulatorului de la dis-
pozitiv pentru a-l deschide. (2)
2. Scoateţi cheia de siguranţă de la dispozitiv.
(3a)
3. Împingeţi uşor acumulatorul până la limită în
compartimentul aferent, până când bucşa de
contact a acumulatorului se poziţionează fix
pe fişa de contact a dispozitivului. (4)
4. Introduceţi din nou şi rotiţi cheia de siguranţă
(3b).
5. Apăsaţi o dată capacul acumulatorului pentru
a-l închide. (5)
UTILIZAREA
Reglarea înălţimii de tăiere (6)
ATENŢIE!
Atenţie - Pericol de vătămare!
Reglaţi înălţimea de tăiere numai cu mo-
torul oprit şi cuţitul în stare de repaus!
1. Apăsaţi în lateral şi menţineţi apăsată pârghia
de deblocare (4).
Pentru înălţimi mai reduse ale gazonului
împingeţi pârghia în direcţia roţii frontale.
Treapta min. 1: 3 cm
Pentru înălţimi mai mari ale gazonului
împingeţi pârghia în direcţia roţii poste-
rioare. Treapta max. 6: 7 cm
2. Eliberaţi pârghia şi împingeţi uşor înainte sau
înapoi până când se fixează în treapta dorită.
Ataşarea coşului pentru iarbă (7)
ATENŢIE!
Atenţie - Pericol de vătămare!
Ataşaţi sau detaşaţi coşul pentru iarbă
numai cu motorul pornit şi cuţitul în stare
de repaus.
1. Ridicaţi clapeta şi fixaţi coşul pentru iarbă în
suporţi.(7a-b)
Pagina: 231
ro Utilizarea
232 440807a
Afişajul nivelului de umplere (8)
La tăiere afişajul nivelului de umplere este împins
în sus de curentul de aer (8a). Când coşul pentru
iarbă este plin, afişajul nivelului de umplere este
vizibil la coş (8b). Coşul pentru iarbă trebuie golit.
Golirea coşului pentru iarbă (9)
1. Ridicaţi clapeta.
2. Detaşaţi coşul pentru iarbă şi scoateţi-l
trăgând spre spate.
3. Goliţi coşul pentru iarbă.
4. Ridicaţi clapeta şi fixaţi la loc coşul pentru
iarbă în suporţ (7).
Golirea coşului pentru iarbă (10)
ADVICE
Motorul acestei maşini de tuns iarba nu
se roteşte imediat după pornirea motoru-
lui la turaţia completă a cuţitului.
Numai după ce deplasaţi aparatul pe
iarba de tuns, maşina de tuns iarba
detectează acest lucru, motorul de ro-
teşte la turaţia maximă a cuţitului şi apoi
rămâne în continuare la această turaţie.
Această creştere sesizabilă a nivelului
de zgomot al motorului este absolut nor-
mală şi înseamnă că maşina de tuns
iarba taie cu turaţia optimă a cuţitului.
Porniţi maşina de tuns gazonul numai pe sol ne-
ted, nu în iarbă înaltă. Solul nu trebuie să fie
acoperit de obiecte, de exemplu, pietre. Pentru a
porni maşina de tuns gazonul nu o ridicaţi sau nu
o aplecaţi.
1. Introduceţi din nou şi rotiţi cheia de siguranţă
(3b).
2. Menţineţi apăsat butonul de pornire al comu-
tatorului (10a).
3. Trageţi şi ţineţi ferm colierul de siguranţă de
la ghidon (10b).
4. Eliberaţi butonul de pornire.
Verificaţi starea de încărcare a acumulatoru-
lui în timpul tunderii ierbii (12)
1. Oprirea motorului (11).
2. Deschideţi compartimentul acumulatorului
(2).
3. Apăsaţi butonul de testare a acumulatorului:
Dacă LED-ul luminează verde, acumulatorul
mai este încărcat şi puteţi să tundeţi iarba
în continuare. Dacă LED-ul luminează roşu,
acumulatorul este epuizat şi trebuie să fie în-
cărcat (12).
Oprirea motorului (11)
1. Eliberaţi colierul de siguranţă.
2. Aşteptaţi oprirea cuţitului.
3. Scoateţi cheia de siguranţă de la dispozitiv
(3a).
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA LUCRU
ADVICE
Respectaţi dispoziţiile locale privind uti-
lizarea maşinilor de tuns gazonul.
Îndepărtaţi corpurile străine din zona de lu-
cru.
Nu permiteţi accesul altor persoane în zona
periculoasă.
Tundeţi gazonul numai în condiţii de vizibili-
tate corespunzătoare.
Deplasaţi dispozitivul în ritmul deplasării la
pas.
Tundeţi numai cu cuţitul ascuţit.
Nu tundeţi peste obstacole (de exemplu
crengi, rădăcini de copaci).
La suprafeţele în pantă tundeţi transversal pe
pantă. Nu utilizaţi maşina de tuns gazonul de-
plasânduvă în sus sau în jos pe pantă şi în
pante cu înclinarea de peste 20 °
Atenţie sporită în pante la modificarea di-
recţiei de lucru
Durata de funcţionare a maşinii de tuns ga-
zon cu acumulator depinde de starea acumu-
latorului, de caracteristicile gazonului şi de re-
glarea înălţimii de tăiere. De asemenea, por-
nirea şi oprirea frecvente reduc durata de fun-
cţionare
O durată optimă de funcţionare se obţine prin
tunderea frecventă a gazonului şi menţinerea
acestuia la o dimensiune redusă
Durata de funcţionare la încărcarea acumula-
torului 100% în m² pe acumulatorului
Tăiere de la 6 cm la 4 cm: până la 300 m² în
cazul unui gazon îngrijit, uscat; iarbă rară
Tăiere de la 8 cm la 4 cm: până la 200 m² în
cazul unei ierbi normale
Tăiere de la 8 cm la 4 cm: până la 150 m² în
cazul unei ierbi dese
Sugestii privind tunderea gazonului
Înălţime de tăiere constantă 3–5 cm, nu tun-
deţi mai mult de jumătate din înălţimea gazo-
nului
Pagina: 232
Depozitarea maşinii de tuns gazon cu acumulator
440807_a 233
Nu suprasolicitaţi maşina de tuns gazon!
Dacă turaţia motorului se reduce în mod evi-
dent când iarba este lungă, grea, măriţi înălţi-
mea de tăiere şi tundeţi de mai multe ori
Vântul şi soarele pot usca gazonul după
tăiere, din acest motiv tundeţi gazonul după-
amiaza târziu
DEPOZITAREA MAŞINII DE TUNS
GAZON CU ACUMULATOR
ADVICE
În vederea economisirii spaţiului la depo-
zitare rabataţi ghidonul superior
Depozitaţi întotdeauna dispozitivul cu acu-
mulatorul demontat şi cheia de siguranţă sco-
asă
Depozitaţi dispozitivul în stare uscată şi într-
un loc inaccesibil copiilor şi persoanelor ne-
autorizate
DEPOZITAREA ACUMULATORULUI ŞI A
ÎNCĂRCĂTORULUI
PRECAUŢIE!
Pericol de incendiu sau de explozie!
Nu depozitaţi aparatul în faţa flăcărilor
sau surselor de căldură.
ADVICE
Acumulatorul este protejat cu ajutorul
tensiunii de alimentare împotriva su-
praîncărcării, putând rămâne conectat o
perioadă la reţeaua electrică.
ADVICE
Temperatura optimă de depozitare a
acumulatorului se situează între 0 °C şi
25 °C.
Depozitaţi acumulatorul într-un loc uscat, ferit
de îngheţ, la o temperatură situată între 0 °C
şi +25 °C, cu un nivel de încărcare de cca.
40-60%
După o depozitare de 3 luni încărcaţi acumu-
latorul cca. 2 ore
Nu depozitaţi acumulatorul în apropierea
obiectelor metalice sau cu conţinut de acizi -
pericol de scurtcircuitare!
REPARAŢII
Lucrările de reparaţie trebuie realizate exclu-
siv de punctele de service AL-KO sau de fir-
mele specializate autorizate
Pentru evitarea dezechilibrelor, instrumentul
de tăiere şi şurubul de fixare se vor înlocui
numai ca set
REVIZIE ŞI ÎNTREŢINERE
ATENŢIE!
Atenţie - Pericol de vătămare!
Înaintea tuturor lucrărilor de întreţinere şi
îngrijire scoateţi cheia de siguranţă!
În cadrul lucrărilor de întreţinere şi în-
grijire la cuţit purtaţi întotdeauna încălţă-
minte de lucru!
Cuţitele neechilibrate provoacă vibraţii
puternice şi deteriorează maşina de
tuns.
Verificaţi regulat coşul pentru iarbă în privinţa
funcţionării şi uzurii
După tunderea gazonului curăţaţi temeinic
dispozitivul cu o mătură sau lavetă. Murdăria
necurăţată din partea de jos a dispozitivului
poate afecta funcţionarea acestuia
Nu stropiţi dispozitivul cu apă! Apa infiltrată
poate distruge comutatorul, precum şi acu-
mulatorul şi electromotorul
Verificaţi regulat cuţitul în privinţa deterioră-
rilor. Cuţitele tocite sau deteriorate se vor
ascuţi/înlocui numai la un punct de service
AL-KO sau la o firmă specializată autorizată.
Cuţitele reascuţite trebuie echilibrate Cuplul
de strângere a şurubului cuţitului 15 Nm +5
A se acorda mare atenţie ca toate piuliţele,
bolţurile şi şuruburile să fi e strânse bine şi ca
aparatul să se afl e într-o stare de funcţionare
sigură
A se lăsa motorul să se răcească înainte de
a depozita aparatul în spaţii închise
ATENŢIE!
În cazul deteriorării, cuţitul şi arborele
motorului nu trebuie reglate!
Verificarea de către un specialist este neces-
ară:
după trecerea peste un obstacol
în cazul blocării motorului
în cazul curbării cuţitului
în cazul curbării arborelui motorului
în cazul acumulatorului deteriorat, uzat
Pagina: 233
ro Înlăturare
234 440807a
ÎNLĂTURARE
Nu eliminaţi aparatele, bateriile sau
acumulatorii vechi împreună cu
deşeurile menajere!
Ambalajul, aparatul şi accesoriile sunt din
material reciclabil şi trebuie înlăturate în
mod corespunzător.
Eliminaţi acumulatorii numai în stare descăr-
cată
Utilizatorului îi revine obligaţia returnării bate-
riilor şi acumulatorilor. Acestea pot fi predate
gratuit la centrele de vânzare.
Pentru eliminarea ecologică există următo-
arele posibilităţi:
prin intermediul magazinului specializat
un centru de recuperare cu marcaj CCR
DE TRANSPORT
ATENŢIE!
Puterea acumulatorului livrat este mai
mare de 100 Wh!
Respectaţi următoarele indicaţii de
transport!
Acumulatorul Li-Ion inclus îndeplineşte cerinţele
legii privind bunurile periculoase. Acumulatorul
poate fi transportat pe drumurile publice de către
utilizatorul privat fără alte instalaţii. Transportaţi
acumulatorul numai dacă acesta nu este deterio-
rat. Astfel acumulatorul trebuie să fie asigurat îm-
potriva atingerii cu alte obiecte, a scurtcircuitului
şi a alunecării accidentale. În cazul expedierii de
către terţi (de ex. prin firme de expediţie sau trans-
port aerian), trebuie să se respecte cerinţe spe-
ciale privind ambalarea şi marcarea.
La pregătirea expedierii trebuie să fie consultat un
specialist în bunuri periculoase. Expediaţi acumu-
latorii numai în cazul în care carcasa nu este dete-
riorată. Lipiţi contactele deschise şi ambalaţi acu-
mulatorul astfel încât să nu se mai poată mişca în
ambalaj.
Respectaţi şi eventualele alte prevederi naţionale.
Pagina: 234
Asistenţă în cazul defecţiunilor
440807_a 235
ASISTENŢĂ ÎN CAZUL DEFECŢIUNILOR
ATENŢIE!
Purtaţi încălţăminte de lucru la toate lucrările de întreţinere şi îngrijire!
Defecţiune lafuncţionare Cauza posibilă Soluţie
Cheia de siguranţă nu este intro-
dusă
Introduceţi cheia de siguranţă
Cablul de comandă sau comuta-
torul defect
Atenţie! Nu utilizaţi dispozitivul!
Contactaţi punctul de service AL-
KO
Acumulatorul lipseşte sau este
aşezat incorect
Aşezaţi corect acumulatorul
Motorul nu funcţionează
Cuţitul este blocat Atenţie! Nu efectuaţi lucrări de în-
treţinere la cuţit fără mănuşi!
Remediaţi defecţiunea cuţitu-
lui
Porniţi maşina de tuns pe ga-
zon scurt
Acumulatorul este descărcat Încărcaţi acumulatorul
Cuţitul este tocit Solicitaţi ascuţirea cuţitului unui
punct de service AL-KO
Puterea motorului se dimi-
nuează
Prea multă iarbă la evacuare Îndepărtaţi iarba, curăţaţi clapeta
Cuţitul este tocit Solicitaţi ascuţirea cuţitului unui
punct de service AL-KO
Motorul se opreşte în timpul
tăierii
Suprasolicitarea motorului Opriţi maşina de tuns gazon cu
acumulator, aşezaţi-o pe o supra-
faţă netedă sau cu iarbă scurtă şi
porniţi-o din nou
Gazonul este umed Lăsaţi gazonul să se usuce
Cutia pentru iarbă este înfundată Curăţaţi grila cutiei pentru iarbă
prea multă iarbă în canalul de
evacuare sau carcasă
Curăţaţi canalul de evacuare /
carcasa Corectaţi înălţimea de
tăiere
Cutia pentru iarbă nu se um-
ple suficient
Cuţitul este tocit Solicitaţi ascuţirea cuţitului unui
punct de service AL-KO
Înălţimea de tăiere este prea re-
dusă
Reglaţi o înălţime de tăiere mai
mare
Durata de funcţionare a acu-
mulatorului scade vizibil
Iarba este prea înaltă sau prea
umedă
Îmbunătăţiţi condiţiile: aşteptaţi
să se usuce, reglaţi o înălţime de
tăiere mai mare
Pagina: 235
ro Asistenţă în cazul defecţiunilor
236 440807a
Defecţiune lafuncţionare Cauza posibilă Soluţie
Viteza de tăiere este prea mare Încetiniţi viteza de tăiere. Curăţaţi
canalul de evacuare / carcasa,
cuţitul trebuie să se rotească liber
Tăierea cu coşul pentru iarbă plin Goliţi coşul pentru iarbă şi curăţaţi
canalul de evacuare
Durata de viaţă a acumulatorului
a expirat
Înlocuiţi acumulatorul. Utilizaţi nu-
mai accesorii originale ale pro-
ducătorului
Fişa încărcătorului sau bucşa de
contact este murdară
Contactaţi punctul de service AL-
KO
Acumulatorul nu se încarcă
Acumulatorul sau încărcătorul
este defect
Comandaţi piesele de schimb
conform schemei pieselor de
schimb
ADVICE
În cazul defecţiunilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia
dvs., contactaţi serviciul nostru de relaţii cu clienţii.
GARANŢIA
Eventualele defecte de material sau de fabricaţie ale dispozitivului vor fi remediate de firma noastră pe
durata termenului legal de prescripţie pentru pretenţiile cauzate de deficienţe, la alegerea noastră, prin
reparaţie sau înlocuire. Termenul de prescripţie este definit de legislaţia ţării în care a fost achiziţionat
dispozitivul.
Angajamentul nostru privind garanţia este valabil-
numai în cazul:
manipulării corecte a dispozitivului
respectării instrucţiunilor de utilizare
utilizării pieselor de schimb originale
Garanţia este anulată în cazul:
tentativelor de reparare a dispozitivului
modificărilor tehnice aduse dispozitivului
utilizării necorespunzătoare (de exemplu, uti-
lizare profesională sau în sectorul comunal)
Nu se acordă garanţie pentru:
deteriorări ale vopselei provocate de uzura normală
piese de uzură marcate în schema pieselor de schimb cu [xxx xxx (x)]
Perioada de garanţie începe din momentul achiziţionării de către primul client. Determinantă este data
înscrisă pe bonul de casă original. În caz de garanţie adresaţi-vă distribuitorului dvs. sau altui serviciu
autorizat de relaţii cu clienţii, prezentând această declaraţie de garanţie şi bonul de casă. Prin prezentul
angajament privind garanţia, pretenţiile cumpărătorului cauzate de deficienţe faţă de vânzător nu sunt
afectate.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 38.4 Li Comfort.

Pune o întrebare despre Bosch 38.4 Li Comfort

Ai o întrebare despre Bosch 38.4 Li Comfort dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 38.4 Li Comfort. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 38.4 Li Comfort cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.