manual Bosch 18 V-LI

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 18 V-LI. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: ferăstrău
  • Model/denumire: 18 V-LI
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 164
Română | 165
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentruscule elec-
trice
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicaţiile de avertiza-
resereferălasculeleelectricealimentatedelareţea(cucablu
dealimentare)şilasculeleelectricecuacumulator(fărăcablu
de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordineasausectoareledelucruneluminate potduce la
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde
praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului.Nufolosiţifişeadaptoarelasculeleelectri-
celegatelapământdeprotecţie.Ştecherelenemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru
transportareasaususpendareasculeielectriceoripen-
truatrageştecherulafară dinpriză.Feriţicabluldecăl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
mişcare.Cabluriledeterioratesauîncurcatemărescriscul
de electrocutare.
 Atuncicândlucraţicu o sculă electrică înaerliber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă deceea ce faceţi şi procedaţi raţi-
onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii
poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice,
diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se
roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţioţinutăcorporalănefirească.Adoptaţiopoziţie
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
mintelargăsaupodoabe.Feriţipărul,îmbrăcăminteaşi
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba
accesoriisaudeapunemaşinalaoparte.Aceastămăsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei
electrice.
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-755-005.book Page 165 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 165
166 | Română
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experien-
ţă.
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse
mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată.Folosireasculelorelectriceînaltscopdecâtpen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
Manevrareaşiutilizareaatentăasculelorelectricecuacu-
mulator
 Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele reco-
mandatedeproducător.Dacăunîncărcătordestinatunui
anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor ti-
puri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există
pericol de incendiu.
 Folosiţi numai acumulatori special destinaţi sculelor
electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate
duce la răniri şi pericol de incendiu.
 Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, mo-
nede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mi-
ci, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un
scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la
arsuri sau incendiu.
 În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de con-
tactaccidentalclătiţibinecuapă.Dacălichidulvăintră
în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul scurs din acumu-
lator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.
Indicaţii privind siguranţa pentru ferăstraiele cir-
culare
Proces de tăiere
 PERICOL:Ţineţi mâinile departede zona detăiereşide
pânza de ferăstrău. Cea de-a doua mână ţineţi-o pe mâ-
nerul suplimentar sau pe carcasa motorului. Dacă ţineţi
ambele mâini pe ferăstrăul circular, pânza de ferăstrău nu
le poate răni.
 Nu introduceţi mâna sub piesa de lucru. Apărătoarea nu
vă poate proteja sub piesa de lucru.
 Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lu-
cru. Sub piesa de lucru ar trebui să se poată vedea mai pu-
ţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 Nu fixaţi niciodată piesa de lucru ce urmează a fi tăiată
ţinând-o în mână sau pe picior. Asiguraţi piesa de lucru
prin fixare într-un sistem de prindere stabil.Este impor-
tant să fixaţi bine piesa de lucru, pentru a reduce la mini-
mum pericolul de contact corporal, blocare a pânzei de fe-
răstrău sau de pierdere a controlului asupra acesteia.
 Prindeţi scula electrică numai de suprafeţele de prin-
dere izolate atunci când executaţi lucrări la care acce-
soriul poate atinge fire electrice ascunse. Contactul cu
un cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune şi
componentele metalice ale sculei electrice şi duce la elec-
trocutare.
 La tăierea longitudinală folosiţi întotdeauna un opritor
sauunlimitatorparalelpentrumargini.Acestasporeşte
precizia de tăiere şi diminuează posibilitatea blocării pân-
zei de ferăstrău.
 Folosiţi întotdeauna pânze de ferăstrău de dimensiuni-
le corecte şi cu orificiu de prindere potrivit (de ex. în
formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu
pot fi fixate strâns în piesele de montaj ale ferăstrăului, se
rotesc neuniform şi duc la pierderea controlului.
 Nufolosiţiniciodatăşaibesauşuruburideterioratesau
greşitepentruprindereapânzelordeferăstrău.Şaibele
şi şuruburile pentru prinderea pânzelor de ferăstrău au
fost concepute special pentru ferăstrăul dumneavoastră,
în vederea atingerii unor performanţe şi a unei siguranţe
optime în exploatare.
 Recul – Cauze şi instrucţiuni de siguranţă corespunză-
toare
– recululeste reacţia bruscă care apareatuncicând pânza
de ferăstrău se agaţă, se blochează sau este orientată gre-
şit, ceea ce face ca un ferăstrău necontrolat să se ridice şi
să iasă din piesa de lucru, deplasându-se în direcţia opera-
torului;
– atuncicândpânzadeferăstrăuseagaţăsauseîncleştează
în fanta de tăiere care se închide, ea se blochează iar forţa
motorului aruncă ferăstrăul înapoi, în direcţia operatorului;
– în cazul în care pânza de ferăstrău este răsucită sau ori-
entatăgreşitînfantadetăiere,dinţiimarginiiposterioarea
pânzeideferăstrăusepotagăţaînînsuprafaţapieseidelu-
cru, ceea ce face ca pânza de ferăstrău să iasă din fanta de
tăiere şi ferăstrăul să sară înapoi, în direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a
ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri preventive
adecvate, precum cele descrise în continuare.
 Apucaţistrânsferăstrăulcuambelemâinişiaduceţi-vă
braţele într-o poziţie, în care să reziste forţelor de re-
cul. Staţionaţi întotdeauna lateral faţă de pânza de fe-
răstrău, nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău pe
aceeaşi liniecucorpuldv. Încazdereculferăstrăulpoate
săriînpoi,însăoperatorulareposibilitateadeastăpânifor-
ţele de recul prin adoptarea unor măsuri preventive adec-
vate.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 166 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 166
Română | 167
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
 În cazul în care pânza de ferăstrău se blochează sau da-
că dumneavoastră întrerupeţi lucrul, deconectaţi fe-
răstrăul şi imobilizaţi piesa de lucru, până când ferăs-
trăul se opreşte complet din funcţionare. Nu încercaţi
în niciun caz să îndepărtaţi piesa de lucru sau să o tra-
geţiînapoi,câttimppânzadeferăstrăusemaimişcăîn-
că, în caz contrar putându-se produce recul. Stabiliţi şi
îndepărtaţi cauza blocării pânzei de ferăstrău.
 Atuncicânddoriţisăreporniţiferăstrăulrămasînpiesa
de lucru, centraţi pânza de ferăstrău în făgaşul de tăie-
re şi verificaţi dacă dinţii acesteia nu sunt agăţaţi în
piesa de lucru. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită,
ea poate ieşi afară din piesa de lucru sau provoca un recul
la repornirea ferăstrăului.
 Sprijiniţiplăcilemaripentruadiminuarisculunuirecul
provocat de o pânză de ferăstrău înţepenită. Plăcile ma-
ri se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie spri-
jinite pe ambele laturi, atât în apropierea făgaşului de tăie-
re cât şi pe margine.
 Nu folosiţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate.
Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau aliniaţi greşit pro-
duc, din cauza făgaşului de tăiere prea îngust, o frecare
crescută, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul.
 Înainte de tăiere fixaţi prin strângere dispozitivele de
reglare a adâncimii şi a unghiului de tăiere. Dacă în tim-
pul tăierii reglajele se modifică, pânza de ferăstrău se poa-
te înţepeni şi provoca apariţia reculului.
 Fiţi extrem de precauţi la tăierea pereţilor sau a altor
sectoare lipsite de vizibilitate. Pânza de ferăstrău care
intrăînmaterialsepoateblocaînobiecteascunseşiprovo-
ca un recul.
Funcţionarea apărătoarei inferioare
 Înainte de fiecare întrebuinţare, verificaţi dacă apără-
toarea inferioară se închide impecabil. Nu folosiţi fe-
răstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se poate mişca
liber şi nu se închide instantaneu. Nu fixaţi şi nu legaţi
niciodată apărătoarea inferioară în poziţie deschisă.
Dacă ferăstrăul cade accidental pe jos, apărătoarea inferi-
oară se poate îndoi. Deschideţi apărătoarea inferioară cu
maneta de retragere şi asiguraţi-vă că se poate mişca liber
şi că, în toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge
nici pânza de ferăstrău, nici celelalte componente.
 Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare.
Înainte de întrebuinţare întreţineţi ferăstrăul în caz că
apărătoarea inferioară şi arcul nu lucrează impecabil.
Componentele deteriorate, depunerile vâscoase sau aglo-
merările de aşchii produc funcţionarea întârziată a apără-
torii inferioare.
 Deschideţicumânaapărătoareainferioarănumaiînca-
zul tăierilor speciale, ca „tăierile cu intrare directă în
material şi tăierile unghiulare“. Deschideţi apărătoa-
rea inferioară cu maneta de retragere şi eliberaţi-o pe
cea din urmă de îndată ce pânza de ferăstrău pătrunde
în piesa de lucru. La toate celelalte lucrări de debitare a-
părătoarea inferioară trebuie să funcţioneze automat.
 Nu puneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe podea,
fără ca apărătoarea inferioară să acopere pânza de fe-
răstrău. O pânză de ferăstrău neprotejată, care se mai în-
vârte din inerţie, mişcă ferăstrăul în sens contrar direcţiei
de tăiere şi taie tot ce îi stă în cale. Respectaţi timpul nece-
sar opririi ferăstrăului după acţionarea întrerupătorului.
Avertismente suplimentare
 Nu introduceţi mâinile în canalul de eliminare a aşchii-
lor. Componentele care se rotesc vă pot răni.
 Nu lucraţi cu ferăstrăul deasupra capului. În această po-
ziţie nu puteţi controla suficient scula electrică.
 Folosiţi detectoare adecvate pentru a depista conduc-
tori şi conducte de alimentare ascunse sau adresaţi-vă
înacestscopregieilocalefurnizoaredeutilităţi.Atinge-
rea conductorilor electrici poate duce la incendiu şi elec-
trocutare.Deteriorareauneiconductedegazpoateducela
explozie.Străpungereauneiconductedeapăprovoacăpa-
gube materiale.
 Nufolosiţisculaelectricăînregimstaţionar.Aceastanu
este destinată utilizării împreună cu masa de lucru pentru
ferăstrău.
 Nu întrebuinţaţi pânze de ferăstrău din oţel de înaltă
performanţă. Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu
uşurinţă.
 Nu tăiaţi metale feroase. Aşchiile incandescente pot pro-
voca aprinderea instalaţiei de aspirare a prafului.
 Apucaţi strâns maşina în timpul lucrului şi adoptaţi o
poziţiestabilă.Sculaelectricăseconducemaibinecuam-
bele mâini.
 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitivedeprinderesauîntr-omenghinăeste ţinutămaisigur
decât cu mâna dumneavoastră.
 Înainte de a pune jos scula electrică aşteptaţi ca aceas-
ta să se oprească complet. Dispozitivul de lucru se poate
agăţa şi duce la pierderea controlului asupra sculei electri-
ce.
 Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de scurtcircu-
it.
Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni
de ex. de radiaţii solare continue, foc, apă şi
umezeală. Există pericol de explozie.
 În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer
proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic. Va-
porii pot irita căile respiratorii.
 Folosiţi acumulatorul numai împreună cu scula dum-
neavoastră electrică Bosch. Numai astfel acumulatorul
va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
 În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu
cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exte-
rioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se
poateproduceun scurtcircuitintern înurmacăruiaacumu-
latorulsăseaprindă,săscoatăfum,săexplodezesausăse
supraîncălzească.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 167 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 167
168 | Română
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Descrierea produsului şi a performan-
ţelor
Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Vărugămsădesfăşuraţipaginapliantăcuredareamaşiniişisă
o lăsaţi desfăşurată cât timp citiţi instrucţiunile de folosire.
Utilizare conform destinaţiei
Sculaelectricăestedestinatăexecutăriicusprijinfix,detăieri
lungitudinale şi transversale drepte şi oblice în lemn.
Elemente componente
Numerotareaelementelorcomponentesereferălaschiţascu-
lei electrice de pe pagina grafică.
1 Blocaj de conectare pentru întrerupătorul pornit/oprit
2 Întrerupător pornit/oprit
3 Acumulator*
4 Apărătoare
5 Manetă de reglare pentru apărătoare
6 Placă de bază
7 Apărătoare-disc
8 Limitator paralel
9 Marcaj de tăiere la 0°
10 Marcaj de tăiere la 45°
11 Şurub-fluture pentru preselecţia unghiului de înclinare
12 Şurub-fluture pentru limitatorul paralel
13 Scala unghiurilor de înclinare
14 Tastă de blocare ax
15 Mâner suplimentar (suprafaţă de prindere izolată)
16 Cheie imbus
17 Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
18 Axul ferăstrăului circular
19 Flanşă de prindere
20 Pânză de ferăstrău circular*
21 Flanşă de strângere
22 Şurub de strângere cu şaibă
23 Marcaje pe apărătoare
24 Tastă deblocare acumulator
25 Şurub de fixare pentru adaptorul de aspirare
26 Adaptor de aspirare
27 Furtun de aspirare*
28 Scala adâncimilor de tăiere
29 Manetă de strângere pentru preselecţia adâncimilor de
tăiere
30 Pereche de menghine*
31 Tastă pentru indicatorul stării de încărcare a acumulato-
rului*
32 Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului*
33 Şină de ghidare*
34 Piesă de legătură*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Date tehnice
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 60745-2-5.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în
mod normal: nivel presiune sonoră 95 dB(A); nivel putere so-
noră 106 dB(A). Incertitudine K=3,0 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valoriletotalealevibraţiilorah (sumavectorialăatreidirecţii)şi
incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745-2-5:
Tăierea lemnului: ah=3 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate
în EN 60745şipoatefiutilizatlacomparareadiferitelor scule
electrice.Elpoatefifolositşipentruevaluareaprovizorieaso-
licitării vibratorii.
Ferăstrău circular GKS 18 V-LI
Număr de identificare 3 601 F6H 0..
Tensiune nominală V= 18
Turaţie la mersul în gol rot./min 3900
Grosime de tăiere maximă
– la unghiul de înclinare de 0°
– la unghiul de înclinare de 45°
mm
mm
51
40
Blocare ax 
Dimensiunile tălpii de fixare mm 146 x 272
Diametru maxim pânze de
ferăstrău mm 165
Diametru minim pânze de
ferăstrău mm 160
Grosimemaximăacorpuluipânzei mm 1,7
Grosime/ceaprăzuire maximă a
dinţilor de ferăstrău mm 2,6
Grosime/ceaprăzuire minimă a
dinţilor de ferăstrău mm 2,0
Orificiu de prindere mm 20
Greutate conform EPTA-
Procedure 01/2003 kg 3,9/4,1*
Temperatură ambiantă admisă
– în timpul încărcării
– în timpul funcţionării**
şi al
depozitării
°C
°C
0...+45
–20...+50
Acumulatori recomandaţi GBA 18 V ...
Încărcătoare recomandate AL 18..
GAL 3680
* în funcţie de acumulatorul folosit
** putere mai redusă la temperaturi <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book Page 168 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 168
Română | 169
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu acce-
sorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficia-
ză de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate
abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica con-
siderabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval
de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. A-
ceastă metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilăavaloriisolicităriivibratoriipeîntregintervaluldelucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful „Date tehnice“ corespunde tuturor dispoziţiilor rele-
vante ale Directivelor 2011/65/UE, până la 19 aprilie 2016:
2004/108/CE, începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE,
2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora şi este în confor-
mitate cu următoarele standarde: EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montare
Încărcarea acumulatorului
 Folosiţi numai încărcătoarele menţionate la pagina de
accesorii. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la
acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat în scula
dumneavoastră electrică.
Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat. Pentru a
asigura funcţionarea la capacitatea nominală a acumulatoru-
lui, înainte de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul
în încărcător.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice
moment, fără ca prin aceasta să ise reducă durata de viaţă. O
întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumula-
torului.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“ împotriva descărcării profunde.
Când acumulatorul s-a descărcat, scula electrică este deco-
nectată printr-un circuit de protecţie: dispozitivul de lucru nu
se mai mişcă.
 După deconectarea automată a sculei electrice nu mai
apăsaţi pe întrerupătorul pornit/oprit. Acumulatorul
s-ar putea deteriora.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Extragerea acumulatorului
Acumulatorul 3 este prevăzut cu două trepte de blocare, care
au rolul de a împiedica acumulatorul să cadă afară din scula
electrică, în cazul apăsării involuntare a tastei de deblocare a
acumulatorului 24. Cât timp acumulatorul este introdus în
sculaelectrică,elesteţinutpepoziţieprinforţaelasticăaunui
arc.
Pentru extragerea acumulatorului 3 apăsaţi tasta de debloca-
re24şitrageţiacumulatorulsprespate afarădinsculaelectri-
că. Nu forţaţi.
Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului
(vezi figura F)
Cele trei LED-uri verzi ale indicatorului stării de încărcare a
acumulatorului 32 indică nivelul de încărcare a acumulatoru-
lui 3. Din considerente legate de siguranţă, afişarea stării de
încărcareaacumulatoruluipoatefiactivatănumaiatuncicând
scula electrică este oprită.
Apăsaţitasta31,pentruafişareaniveluluideîncărcare.Acest
lucru este posibil şi când acumulatorul 3 este scos afară din
scula electrică.
Dacă, după apăsarea tastei 31 nu se aprinde niciun LED, în-
seamnă că acumulatorul este defect şi trebuie schimbat.
Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău circu-
lar
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi acumulatorul din aceasta.
 La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de pro-
tecţie.În cazul contactului cu pânzadeferăstrău existăpe-
ricol de rănire.
 Întrebuinţaţi numai acele pânze de ferăstrău, care co-
respund specificaţiilor cuprinse în prezentele instruc-
ţiuni de folosire.
 În niciun caz nu folosiţi discuri de şlefuit ca dispozitive
de lucru.
Alegerea pânzei de ferăstrău
La sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi o listă a pânzelor de
ferăstrău recomandate.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9 LED Capacitate
Lumină continuă 3 x verde ≥2/3
Lumină continuă 2 x verde ≥1/3
Lumină continuă 1 x verde <1/3
Lumină intermitentă 1 x verde rezervă
OBJ_BUCH-755-005.book Page 169 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 169
170 | Română
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Demontarea pânzei de ferăstrău (vezi figura A)
Pentru schimbarea accesoriilor, cel mai bine aşezaţi scula
electrică pe latura frontală a carcasei motorului.
– Apăsaţitastadeblocareaaxului 14şimenţineţi-oapăsată.
 Acţionaţi tasta de blocare a axului 14 numai când axul
ferăstrăului circular se află în repaus. În caz contrar scu-
la electrică s-ar putea deteriora.
– Deşurubaţi cu cheia imbus 16 şurubul de strângere 22 în
direcţia de rotaţie .
– Basculaţiînapoiapărătoarea 7 şi fixaţi-oîn această poziţie.
– Demontaţi flanşa de strângere 21 şi pânza de ferăstrău 20
de pe axul ferăstrăului circular 18.
Montarea pânzei de ferăstrău (vezi figura A)
Pentru schimbarea accesoriilor, cel mai bine aşezaţi scula
electrică pe latura frontală a carcasei motorului.
– Curăţaţi pânza de ferăstrău 20 şi toate piesele de strânge-
re.
– Basculaţiînapoiapărătoarea 7 şi fixaţi-oîn această poziţie.
– Montaţi pânza de ferăstrău 20 pe flanşa de prindere 19.
Direcţia de tăiere a dinţilor pânzei (direcţia săgeţii de pe
pânzade ferăstrău) şisăgeata indicatoare adirecţieidero-
taţie de pe apărătoarea 7 trebuie să coincidă.
– Montaţi flanşa de strângere 21 şi înşurubaţi şurubul de
strângere 22 în direcţia de rotaţie . Aveţi grijă ca poziţia
de montare a flanşei de prindere 19 şi a flanşei de strânge-
re 21 să fie corecte.
– Apăsaţitastadeblocareaaxului 14şimenţineţi-oapăsată.
– Strângeţi cu cheia imbus 16 şurubul de strângere 22 în di-
recţia de rotaţie . Momentul de strângere trebuie să fie
de 6–9 Nm, ceea ce corespunde unei înşurubări manuale
plus o tură sau trei diviziuni ale marcajului 23 de pe apără-
toarea 4.
Aspirarea prafului/aşchiilor
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi acumulatorul din aceasta.
 Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, mine-
rale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice
şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau
a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm com-
binaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lem-
nului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materia-
lele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către
specialişti.
– Pentru aobţineungradridicatdeaspirareaprafului,fo-
losiţi împreună cu această sculă electrică, aspiratorul
GAS 25/GAS 50/GAS 50 M special pentru lemn sau
GAS 50 MS special pentru lemn şi/sau pulberi minera-
le.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie
a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţiprescripţiile dinţaradumneavoastră referitoare la
materialele de prelucrat.
Montarea adaptorului de aspirare (vezi figura B)
Fixaţi adaptorul de aspirare 26 cu şurubul de fixare 25pe pla-
ca de bază 6.
La adaptorul de aspirare 26 se poate racorda un furtun de as-
pirare cu un diametru de 35 mm.
 Nuestepermisămontareaadaptoruluideaspirarefără
racordarea prealabilă la o instalaţie exterioară de aspi-
rare a prafului. În caz contrar canalul de aspirare s-ar pu-
trea bloca.
 Nuestepermisăracordareaunuisaccolectordeprafla
adaptoruldeaspirare. Încazcontrarsistemuldeaspirare
s-ar putea bloca.
Pentru asigurarea unei aspirări optime, adaptorul de aspirare
26 trebuie curăţat regulat.
Aspirare cu instalaţie exterioară
Racordaţi furtunul de aspirare 27 la un aspirator de praf (ac-
cesoriu).Lasfârşitulprezentelorinstrucţiunigăsiţiolistăaas-
piratoarelor de praf la care se poate face racordarea.
Aspiratorulde praftrebuie săfieadecvatpentrumaterialulde
prelucrat.
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folosiţi un aspirator special.
Funcţionare
Moduri de funcţionare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi acumulatorul din aceasta.
Reglarea adâncimii de tăiere (vezi figura C)
 Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lu-
cru. Sub piesa de lucru ar trebui să se poată vedea mai pu-
ţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.
Detensionaţi maneta de strângere 29. Pentru o adâncime de
tăiere mai mică depărtaţi ferăstrăul de talpa de fixare 6, iar
pentru o adâncime de tăiere mai mare împingeţi ferăstrăul
spretalpadefixare6.Reglaţicotadorităpescalaadâncimilor
de tăiere. Tensionaţi din nou maneta de strângere 29.
Forţa de pretensionare a manetei de strângere 29 poate fi re-
ajustată. În acest scop deşurubaţi maneta de strângere 29 şi
fixaţi-o din nou prin înşurubare după ce aţi deplasat-o cu cel
puţin 30° în sens contrar mişcării acelor de ceasornic.
Reglarea unghiului de înclinare
Cel mai bine aşezaţi scula electrică pe latura frontală a apără-
torii 4.
Slăbiţi şurubul-fluture 11. Basculaţi lateral ferăstrăul. Reglaţi
cotadorităpescala13.Strângeţidinnoubineşurubul-fluture
11.
Indicaţie: La tăierile oblice, adâncimea de tăiere este inferi-
oară valorii indicate pe scala adâncimilor de tăiere 28.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 170 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 170
Română | 171
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
Marcaje ale adâncimilor de tăiere
Marcajul de tăiere la 0° 9 indică poziţia pânzei de ferăstrău la
tăierea în unghi drept. Marcajul de tăiere la 45° 10 indică po-
ziţia pânzei de ferăstrău pentru tăierea la 45°.
În vederea tăierii la dimensiuni exacte, puneţi ferăstrăul pe
piesa de lucru, conform figurii. Cel mai bine executaţi o tăiere
de probă.
Punere în funcţiune
Montarea acumulatorului
 Folosiţi numai acumulatori cu tehnologie litiu-ion origi-
naliBoschavândaceeaşitensiunecuceaspecificatăpe
plăcuţa indicatoare a sculei dumneavoastră electrice.
Întrebuinţarea altor acumulatori poate duce la răniri şi pe-
ricol de incendii.
Împingeţiapăsânddinparteadinfaţăacumulatorul3încărcat
şi introduceţi-l în talpa sculei electrice. Împingeţi complet
acumulatorul în talpa de fixare, până când dunga roşie nu se
mai vede deloc iar acumulatorul este fixat în condiţii de sigu-
ranţă.
Pornire/oprire
Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice acţionaţi mai
întâi blocajul de conectare 1 şi apăsaţi apoi întreupătorul
pornit/oprit 2 şi menţineţi-l apăsat.
Pentruoprireasculeielectriceeliberaţiîntrerupătorulpornit/
oprit 2.
Indicaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul
pornit/oprit 2 nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntre-
rupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.
Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită nu-
mai atunci când o folosiţi.
Frână de întrerupere
O frână inerţială integrată scurtează timpul de mişcare din
inerţie a pânzei de ferăstrău, după deconectarea sculei elec-
trice.
Protecţie la descărcare profundă
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“ împotriva descărcării profunde.
Când acumulatorul s-a descărcat, scula electrică este deco-
nectată printr-un circuit de protecţie: dispozitivul de lucru nu
se mai mişcă.
Instrucţiuni de lucru
Feriţi pânzele de ferăstrău de şocuri şi lovituri.
Conduceţi scula electrică uniform şi împingeţi-o uşor, în di-
recţia de tăiere. Un avans prea puternic reduce considerabil
durata de viaţă a accesoriilor şi poate dăuna şi sculei electri-
ce.
Performanţele şi calitatea tăierii depind în principal de starea
şi forma dinţilor pânzei de ferăstrău. De aceea, folosiţi numai
pânze de ferăstrău ascuţite şi adecvate pentru materialul de
prelucrat.
Tăierea lemnului
Alegerea pânzei de ferăstrău potrivite se va face în funcţie de
tipul de lemn, calitatea acestuia şi de faptul dacă se cer tăieri
longitudinale sau transversale.
La tăierile lungitudinale în lemn de molid se desprind aşchii
lungi, spiraliforme.
Pulberile de lemn de stejar şi de fag sunt deosebit de dăună-
toare sănătăţii, de aceea lucraţi numai cu instalaţie de aspira-
re a prafului.
Tăiere cu limitator paralel (vezi figura D)
Limitatorulparalel8permiteexecutareadetăieriexacte,de-a
lungul unei muchii a piesei de lucru, respectiv tăierea unor fâ-
şii de dimensiuni egale.
Tăiere cu limitator auxiliar (vezi figura E)
Pentru prelucrarea pieselor mai mari sau pentru tăierea de
margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limita-
tor auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu
talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar.
Tăiere cu şină de ghidare (vezi figura G)
Cu ajutorul şinei de ghidare 33 puteţi executa tăieri în linie
dreaptă.
Indicaţie: Folosiţi şina de ghidare 33 numai pentru tăieri în
unghi drept. La tăierile oblice aţi putea deteriora şina de ghi-
dare 33.
Învelişul său aderent împiedică alunecarea şinei de ghidare şi
menajează suprafaţa piesei de lucru. Stratul de acoperire al
şinei de ghidare permite glisarea uşoară a sculei electrice.
Poziţionaţi ferăstrăul circular direct pe şina de ghidare 33. Fi-
xaţi în aşa fel şina de ghidare 33 cu dispozitive de prindere
adecvate, de ex. cu menghine de mână pe piesa de lucru, în-
cât braţul îngust al şinei de ghidare 33 să arate spre pânza de
ferăstrău.
Şinadeghidare33nutrebuiesădepăşeascăparteapiesei
de lucru care urmează a fi tăiată.
Porniţi scula electrică şi conduceţi-o uniform şi împingând-o
uşor în direcţia de tăiere.
Cu piesa de legătură 34 se pot asambla două şine de ghidare.
Fixarea se va face cu cele patru şuruburi ale piesei de legătu-
ră.
45°
0°
0° 45°
OBJ_BUCH-755-005.book Page 171 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Pagina: 171
172 | Română
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Indicaţii privind manevrarea optimă a acumulatorului
Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi a apei.
Depozitaţi acumulatorul numai în domeniul de temperatură
de la –20 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acumulatorul în autovehicul,
de exemplu pe timpul verii.
Ocazionalcurăţaţifanteledeventilaţiealeacumulatoruluicuo
pensulă moale, curată şi uscată.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înainteaoricărorintervenţiiasuprasculeielectrice(de
ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în
timpul transportului şi depozitării acesteia extrageţi
acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării invo-
luntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de ră-
nire.
 Pentrua lucra bineşisigurpăstraţicuratesculaelectri-
că şi fantele de aerisire.
Apărătoarea trebuie întotdeauna să se poată mişca liber şi în-
chide automat. De aceea, păstraţi întotdeauna curată zona
din jurul apărătorii. Îndepărtaţi prin suflare cu aer comprimat
sau cu o pensulă praful şi aşchiile.
Pânzele de ferăstrău care nu sunt prevăzute cu strat de pro-
tecţie pot fi protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unui
stratsubţiredeuleinonacid.Înaintedetăiere, îndepărtaţidin
nou uleiul, în caz contrar acesta lăsând pete pe lemnul tăiat.
Resturilederăşinăsaucleidepusepepânzadeferăstrăuafec-
tează calitatea tăierii. De aceea, curăţaţi pânzele de ferăstrău
imediat după utilizare.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
reparareaşiîntreţinereaprodusuluidumneavoastrăcâtşipie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport a-
erian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
specialeprivind ambalarea şi marcarea. Înaceastăsituaţie,la
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transpor-
tul mărfurilor periculoase.
Expediaţiacumulatoriinumaiîncazulîncarecarcasaacestora
esteintactă.Acoperiţicubandădelipitcontacteledeschiseşi
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale supli-
mentare.
Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi ambala-
jele trebuie direcţionate către o staţie de revalorifica-
re ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile în guno-
iul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
sculele electrice scoase din uz şi, conform
Directivei Europene 2006/66/CE, acumula-
torii/bateriiledefectesauconsumatetrebuie
colectate separat şi direcţionate către o sta-
ţie de reciclare ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful „Transport“, pagina 172.
Sub rezerva modificărilor.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 172 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 18 V-LI.

Pune o întrebare despre Bosch 18 V-LI

Ai o întrebare despre Bosch 18 V-LI dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 18 V-LI. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 18 V-LI cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.