manual Bosch 1 600 A00 9CS

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 1 600 A00 9CS. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: Încărcător baterii
  • Model/denumire: 1 600 A00 9CS
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Indoneziană, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 56
Română | 57
Bosch Power Tools 1 609 92A 34U | (26.7.16)
Supravegheaţi copiii în timpul folo-
sirii, curăţării şi întreţinerii. Astfel
veţi avea siguranţa că, copiii nu se
joacă cu încărcătorul.
Încărcaţi numai acumulatori Li-Ion
Boschavândocapacitateîncepând
de la 2,0 Ah (de la 3 celule de
acumulator). Tensiunea acumula-
toruluitrebuiesăsepotriveascăcu
tensiunea de încărcare a încărcăto-
rului. Nu încărcaţi baterii de unică
folosinţă. În caz contrar există peri-
col de incendiu şi explozie.
Feriţi încărcătorul de ploaie sau umerzeală. Pă-
trundereaapeiînîncărcătormăreşterisculdeelec-
trocutare.
 Păstraţi încărcătorul curat. Prin murdărire creşte perico-
lul de electrocutare.
 Înainte de utilizare controlaţi întotdeauna încărcăto-
rul,cablulşiştecherul.Nufolosiţiîncărcătorul,încazul
în care constataţi deteriorarea acestuia. Nu deschideţi
singuri încărcătorul şi nu permiteţi repararea acestuia
decât de către personal de specialitate şi numai cu pie-
se de schimb originale. Încărcătoarele, cablurile şi şte-
cherele deteriorate măresc riscul de electrocutare.
 Nu folosiţi încărcătorul pe un substrat inflamabil
(de ex. hârtie, textile etc.) resp. în mediu cu pericol de
explozie. Din cauza încălzirii care se produce în timpul în-
cărcării există pericol de incendiu.
 În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer
proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic. Va-
porii pot irita căile respiratorii.
 Nupuneţiobiectemetaliceînîncărcătorrespectivîntre
acumulator şi încărcător. Obiectele metalicesepot încăl-
zi şi provoca răniri.
 Nu aduceţi carduri de credit sau alte suporturi de date
magnetice în apropierea încărcătorului. Este posibil ca
datele de pe aceste suporturi de date să se şteargă.
Utilizare conform destinaţiei
Încărcătorul este destinat reîncărcării acumulatorilor Li-Ion
Bosch de 10,8 V, 12 V şi18 V. Încărcareainductivă are loc fă-
ră contact, prin inducţie magnetică.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă la redarea
încărcătorului de la pagina grafică.
1 Acumulator cu sistem de încărcare inductivă*
2 Indicator Standby (verde)
3 Indicator al nivelului de încărcare
4 Indicator de eroare (roşu)
5 Suprafaţă de încărcare
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Date tehnice
Funcţionare
Punere în funcţiune
 Respectaţi tensiunea de alimentare! Tensiunea sursei
de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa indi-
catoare a tipului încărcătorului. Încărcătoarele inscripţio-
nate cu 230 V pot funcţiona şi la 220 V.
Procesul de încărcare
Procesul de încărcare începe imediat după introducerea şte-
cherului de la reţea în priza decurent şi punerea acumulatoru-
lui cu sistem de încărcare inductivă 1 sau a sculei electrice cu
acumulator 1 (cu partea inferioară a acumulatorului) pe su-
prafaţa de încărcare 5.
Procesul de încărcare începe numai când capacitatea acumu-
latorului a scăzut sub 85 – 90 %. Aceasta prelungeşte durata
de viaţă a acumulatorului.
Prin procesul de încărcare inteligentă, starea de încărcare a
acumulatoruluieste sesizată automat iar acumulatorul va fi în-
cărcatcuuncurentdeîncărcareîntotdeaunaoptim,înfuncţie
de temperatura şi tensiunea sa.
Încărcător GAL 1830 W
Număr de identificare 2 607 225 8..
Tensiune de încărcare acumula-
tor (sesizare automată a tensiu-
nii) V 10,8–18
Curent de încărcare A 3,0
Domeniu admis al temperaturi-
lor de încărcare °C 0 – 45
Timpdeîncărcarelacapacitatea
nominală a acumulatorului,
aprox. (80%) 100%
– 2,0 Ah min (35) 45
– 2,5 Ah min (45) 65
– 4,0 Ah min (65) 85
Număr celule de acumulator 3 – 10
Greutate conform EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,58
Clasa de protecţie / II
Acumulatori Număr de
identificare
GBA 10,8 V ...Ah OW-B 1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W 1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW-... 2 607 336 ...
OBJ_BUCH-2159-006.book Page 57 Tuesday, July 26, 2016 2:24 PM
Pagina: 57
58 | Română
1 609 92A 34U | (26.7.16) Bosch Power Tools
În acest mod acumulatorul este menajat, iar în cazul păstrării
sale în încărcător, el va fi întotdeauna încărcat la capacitate
maximă.
Semnificaţia elementelor indicatoare
Indicator Standby cu lumină continuă (verde) 2
Lumina continuă verde a indicatorului Standby 2
semnalizează faptul că ştecherul de la reţea este
introdus în priză iar încărcătorul este gata de func-
ţionare.
Indicator cu lumină intermitentă al nivelului de
încărcare 3
Procesul de încărcare rapidă este semnali-
zat prin lumina intermitentă emisă de
LED-ul verde respectiv de indicatorul nive-
luluideîncărcare3.Cândporţiunearespec-
tivă a acumulatorului s-a încărcat, lumina verde intermitentă
se transformă în lumină continuă verde.
Acumulatorul poate fi extras şi utilizat în orice moment. Dacă
toate cele cinciLED-uriemito lumină continuă verde,înseam-
nă că acumulatorul este încărcat complet.
Indicator de eroare cu lumină continuă (roşie) 4
Lumina continuă roşie emisă de indicatorul de
eroare 4 semnalizează faptul că temperatura acu-
mulatorului se află în afara domeniului temperatu-
rilor admise pentru încărcare, vezi paragraful „Da-
tetehnice“.Imediatcetemperaturarevineîndomeniuladmis,
încărcătorul comută automat pe încărcare rapidă.
Indicator de eroare cu lumină intermitentă (roşie) 4
Lumina intermitentă roşie emisă de indicatorul
deeroare4semnalizeazăunderanjamentalproce-
suluide încărcare,veziparagraful„Defecţiuni–ca-
uze şi remedieri“.
Defecţiuni – cauze şi remedieri
Instrucţiuni de lucru
În caz de încărcare continuă, respectiv în cazul unor cicluri de
încărcare care se succed fără întrerupere, încărcătorul se
poate încălzi. Acest fapt nu prezintă importanţă şi indică o de-
fecţiune tehnică a încărcătorului.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Dacă este necesarăînlocuirea cabluluideracordare,pentru a
evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această ope-
raţie se va executa de către Bosch sau de către un centru au-
torizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electri-
ce Bosch.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
reparareaşiîntreţinereaprodusuluidumneavoastrăcâtşipie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Încărcătoarele, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate
către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi încărcătoarele în gunoiul menajer!
Cauză Remediere
Indicatorul de eroare roşu 4 luminează intermitent
Nu este posibilă încărcarea
Acumulatorul nu este poziţio-
nat (corect)
Aşezaţiacumulatorulcentrat,
cu partea inferioară pe supra-
faţa de încărcare 5
Identificarea unui obiect
străin
Un alt/încă un obiect în afară
de acumulator se află pe su-
prafaţa de încărcare
Îndepărtaţi obiectul
A fost pus pe poziţie un acu-
mulator greşit
Puneţi pe poziţie un acumula-
tor compatibil
Acumulator defect Înlocuiţi acumulatorul
Indicatorul Standby (verde) 2 nu luminează
Ştecherul încărcătorului nu
esteintrodus(corect)înpriza
de curent
Introduceţi (complet) şteche-
rul în priza de curent
Priza de curent, cablul de ali-
mentare sau încărcătorul
sunt defecte
Verificaţi tensiunea reţelei,
dacă este cazul duceţi încăr-
cătorulpentru verificarelaun
centru autorizat de service şi
asistenţă tehnică post-vân-
zări pentru scule electrice
Bosch
Cauză Remediere
OBJ_BUCH-2159-006.book Page 58 Tuesday, July 26, 2016 2:24 PM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 1 600 A00 9CS.

Pune o întrebare despre Bosch 1 600 A00 9CS

Ai o întrebare despre Bosch 1 600 A00 9CS dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 1 600 A00 9CS. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 1 600 A00 9CS cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.