manual Bosch 1 600 A00 3NC

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 1 600 A00 3NC. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: baterie aparat foto
  • Model/denumire: 1 600 A00 3NC
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Franceză, Slovacă, Grec, Croat, Olandeză, Italiană, Portugheză, Polonez, Cehă, Română, Arabic

Cuprins

Pagina: 124
Română | 125
Bosch Power Tools 1 609 92A 1A6 | (21.6.16)
Română
Instrucţiuni de siguranţă pentru
acumulatori Li-Ion
Citiţitoate indicaţiile deavertizare
şi instrucţiunile. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a in-
strucţiunilor poate provoca electro-
cutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de sigu-
ranţă în vederea unei utilizări ulterioare.
 Aceste instrucţiuni de siguranţă sunt valabile
numai pentru acumulatorii Li-Ion Bosch!
 Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de
scurtcircuit.
Feriţiacumulatoruldecăldură,deasemeni
de ex. de radiaţii solare continue, foc, apă
şi umezeală. Există pericol de explozie.
 Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de bi-
rou,monede,chei,cuie,şuruburisaualteobiec-
te metalice mici, care ar putea provoca şunta-
rea contactelor. Un scurtcircuit între contactele
acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 125 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Pagina: 125
126 | Română
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
 În caz de utilizare greşită, din acumulator se
poatescurgelichid. Evitaţi contactul cuacesta.
În caz de contact accidental clătiţi bine cu apă.
Dacă lichidul vă intră în ochi, consultaţi şi un
medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce
la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
 În cazul deteriorării sau utilizării necores-
punzătoare a acumulatorului se pot degaja va-
pori. Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face
răuconsultaţiunmedic.Vaporiipotiritacăileres-
piratorii.
 Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele
recomandate de producător. Dacă un încărcător
destinat unui anumit tip de acumulator este folosit
la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele
prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
 În cazul în care acumulatorul este defect, din
acesta se scurge lichidul care umezeşte obiec-
tele învecinate. Verificaţi componentele afec-
tate. Curăţaţi-le sau, dacă este necesar, schim-
baţi-le.
 Folosiţi acumulatorul numai împreună cu pro-
dusul dumneavoastră Bosch. Numai astfel acu-
mulatorul va fi protejat împotriva suprasolicitării
periculoase.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 126 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Pagina: 126
Română | 127
Bosch Power Tools 1 609 92A 1A6 | (21.6.16)
 În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de
exemplu cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea
unor forţe exterioare asupra sa, acumulatorul
se poate deteriora. Se poate produce un scurtcir-
cuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprin-
dă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîn-
călzească.
Funcţionare
Indicaţii privind manevrarea optimă a acu-
mulatorului
Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat.
Pentruaasigurafuncţionarealacapacitateanominală
a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcaţi
complet acumulatorul în încărcător.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat
în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă
duratadeviaţă.Oîntrerupereaprocesuluideîncărca-
re nu dăunează acumulatorului.
Acumulatorulcutehnologielitiu-ionesteprotejatprin
„Electronic Cell Protection (ECP)“ împotriva descăr-
cării profunde. Când acumulatorul s-a descărcat, scu-
la electrică este deconectată printr-un circuit de pro-
tecţie: dispozitivul de lucru nu se mai mişcă.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 127 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Pagina: 127
128 | Română
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
 După deconectarea automată a sculei electrice
nu mai apăsaţi pe întrerupătorul pornit/oprit.
Acumulatorul s-ar putea deteriora.
Acumulatorul este prevăzut cu sistem NTC de supra-
veghere a temperaturii care permite încărcarea în do-
meniul de temperaturi cuprinse între 0 °C şi 45 °C.
Astfel se obţine o durată de viaţă mai îndelungată a
acumulatorilor.
Depozitaţiacumulatorul numaiîn domeniul de tempe-
raturădela–20 °Cla50 °C.Nulăsaţiacumulatorulîn
autovehicul, de exemplu pe timpul verii.
Untimpdefuncţionareconsiderabildiminuatdupăîn-
cărcareindicăfaptulcăacumulatoruls-auzatşitrebu-
ie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Ocazional curăţaţi fantele de ventilaţie ale acumulato-
rului cu o pensulă moale, curată şi uscată.
Dacă acumulatorul nu mai funcţionează vă rugăm să
vă adresaţi unui centru autorizat de asistenţă service
post-vânzări pentru scule electrice Bosch.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 128 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Pagina: 128
Română | 129
Bosch Power Tools 1 609 92A 1A6 | (21.6.16)
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legis-
laţiei privind transportul mărfurilor periculoase. Acu-
mulatorii pot fi transportaţi rutier fără restricţii de că-
tre utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu:
transport aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie
respectate cerinţe speciale privind ambalarea şi mar-
carea. În această situaţie, la pregătirea expedierii tre-
buie consultat un expert în transportul mărfurilor pe-
riculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa
acestora este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit con-
tactele deschise şi ambalaţi astfel acumulatorul încât
să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi
ambalajele trebuie direcţionate către o staţie
de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile
în gunoiul menajer!
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 129 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Pagina: 129
130 | Română
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene
2012/19/UE sculele electrice
scoasedinuzşi,conformDirectivei
Europene 2006/66/CE, acumula-
torii/bateriiledefectesauconsuma-
te trebuie colectate separat şi di-
recţionate către o staţie de reciclare ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indica-
ţiile de la paragraful „Trans-
port“, pagina 129.
Sub rezerva modificărilor.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 130 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 1 600 A00 3NC.

Pune o întrebare despre Bosch 1 600 A00 3NC

Ai o întrebare despre Bosch 1 600 A00 3NC dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 1 600 A00 3NC. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 1 600 A00 3NC cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.