manual Bosch 06019D9200

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 06019D9200. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: Bormașină
  • Model/denumire: 06019D9200
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 101
102 | Română
2 609 141 061 | (24.6.13) Bosch Power Tools
truatrageştecherulafară dinpriză.Feriţicabluldecăl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
mişcare.Cabluriledeterioratesauîncurcatemărescriscul
de electrocutare.
 Atuncicândlucraţicu o sculă electrică înaerliber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă deceea ce faceţi şi procedaţi raţi-
onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii
poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice,
diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se
roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţioţinutăcorporalănefirească.Adoptaţiopoziţie
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
mintelargăsaupodoabe.Feriţipărul,îmbrăcăminteaşi
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor
electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba
accesoriisaudeapunemaşinalaoparte.Aceastămăsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei
electrice.
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experien-
ţă.
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse
mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată.Folosireasculelorelectriceînaltscopdecâtpen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor
electrice cu acumulator
 Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele reco-
mandatedeproducător.Dacăunîncărcătordestinatunui
anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor ti-
puri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există
pericol de incendiu.
 Folosiţi numai acumulatori special destinaţi sculelor
electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate
duce la răniri şi pericol de incendiu.
 Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, mo-
nede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mi-
ci, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un
scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la
arsuri sau incendiu.
 În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de con-
tactaccidentalclătiţibinecuapă.Dacălichidulvăintră
în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul scurs din acumu-
lator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 102 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Pagina: 102
Română | 103
Bosch Power Tools 2 609 141 061 | (24.6.13)
Instrucţiuni privind siguranţa pentru
maşini de găurit şi maşini de găurit/
înşurubat
GSB 14,4 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI
 Purtaţi protecţii auditive în timpul găuririi cu percuţie.
Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
GSR 14,4 VE-2-LI/GSR 18 VE-2-LI/
GSB 14,4 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI
 Apucaţi scula electrică de suprafeţele de prindere izo-
late atunci când executaţi lucrări la care capul de şuru-
belniţăsauşurubulpoateatingefireelectriceascunse.
Contactul cu un cablu aflat sub tensiune poate pune sub
tensiune şi componentele metalice ale sculei electrice şi
duce la electrocutare.
 Folosiţi mânerelesuplimentate în cazul în care acestea
au fost livrate împreună cu scula electrică. Pierderea
controlului poate duce la vătămări corporale.
 Folosiţi detectoare adecvate pentru a depista conduc-
tori şi conducte de alimentare ascunse sau adresaţi-vă
înacestscopregieilocalefurnizoaredeutilităţi.Atinge-
rea conductorilor electrici poate duce la incendiu şi elec-
trocutare.Deteriorareauneiconductedegazpoateducela
explozie.Străpungereauneiconductedeapăprovoacăpa-
gube materiale.
 Opriţiimediatsculaelectricădacădispozitivuldelucru
se blochează. Fiţi pregătiţi la reculul generat de acest
blocaj. Dispozitivul de lucru se blochează dacă:
– scula electrică este suprasolicitată sau
– este răsucită în piesa de lucru.
 Apucaţi strâns maşina în timpul lucrului şi adoptaţi o
poziţiestabilă.Sculaelectricăseconducemaibinecuam-
bele mâini.
 Apucaţi strâns scula electrică. În timpul înşurubării şi de-
şurubării de şuruburi pentru scurt timp pot apărea reacţii
puternice.
 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitivedeprinderesauîntr-omenghinăeste ţinutămaisigur
decât cu mâna dumneavoastră.
 Păstraţi curăţenia la locul de muncă. Amestecurile de
materiale sunt foarte periculoase. Pulberea de metal uşor
poate arde sau exploda.
 Nu deschideţi acumulatorul.Există pericol de scurtcircuit.
Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni
de ex. de radiaţii solare continue, foc, apă şi
umezeală. Există pericol de explozie.
 În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare
a acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer
proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic.
Vaporii pot irita căile respiratorii.
 Folosiţi acumulatorul numai împreună cu scula dum-
neavoastră electrică Bosch. Numai astfel acumulatorul
va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
 Folosiţi numi acumulatori originali Bosch având tensiu-
nea specificată pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei
dumneavoastră electrice.Încazulutilizăriialtoracumula-
tori, de ex. produse falsificate, acumulatori modificaţi sau
de altă fabricaţe, există pericol de răniri şi pagube materi-
ale cauzate de explozia acumulatorului.
Alte instrucţiuni de siguranţă şi
de lucru
 Pulberile de materiale cum sunt vopselele pe bază de
plumb, unele sortimente de lemn, minerale şi metale
pot fi nocive şi provoca reacţii alergice, afecţiuni ale
căilor respiratorii şi/sau cancer. Materialele care conţin
azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Esterecomandabilsăseutilizeze omascăde protecţie
a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoa-
re la materialele de prelucrat.
 Înainteaoricărorintervenţiiasuprasculeielectrice(de
ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi
în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi
comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie în pozi-
ţia de mijloc. În cazul acţionării involuntare a întrerupăto-
rului pornit/oprit există pericol de rănire.
 Acumulatorulselivreazăparţial încărcat. Pentru asigu-
rarea puterii maxime a acumulatorului, înainte de pri-
mautilizare,încărcaţicompletacumulatorulînîncărcă-
tor.
 Acumulatorul este echipat cu senzor NTC de monitori-
zareatemperaturiicarenupermiteîncărcareadecâtîn
domeniul temperaturilor dintre 0 °C şi 45 °C. Prin a-
ceasta se ajunge la o durată de viaţă îndelungată a acu-
mulatorului.
 Citiţi instrucţiunile de folosire ale încărcătorului.
 Puneţi scula electrică pe şurub numai după ce în prea-
labil aţi oprit-o. Accesoriile care se rotesc pot aluneca.
 Acţionaţicomutatoruldeselecţieatreptelordeturaţie
numai atunci când scula electrică se află în repaus.
 Împingeţi respectiv rotiţi întotdeauna până la punctul
deoprirecomutatoruldeselecţieatreptelordeturaţie.
Altfel scula electrică se poate defecta.
 În caz de solicitare prea puternică, de exemplu în situa-
ţia blocării mai îndelungate a dispozitivului de lucru,
sistemulelectronicdeconecteazăsculaelectrică.După
reconectare, scula electrică poate fi din nou utilizată
conform destinaţiei. În cazul unei suprasolicitări de du-
rată, scula electrică se deconectează din nou, pentru a
evita defectarea motorului.
 Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită
numai atunci când o folosiţi.
 Înaintea oricăror lucrări, asiguraţi-vă că mânerul supli-
mentar este fixat strâns. Pierderea controlului poate du-
ce la răniri.
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 103 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Pagina: 103
104 | Română
2 609 141 061 | (24.6.13) Bosch Power Tools
Oprire rapidă
 Dispozitivul de oprire rapidă oferă un control mai bun asu-
pra sculei electrice. În cazul rotirii imprevizibile a sculei
electrice în jurul axei burghiului, aceasta se opreşte din
funcţionare.
 Oprirea rapidă este semnalizată prin clipirea LED-ului scu-
lei electrie.
 Pentru repunerea în funcţiune eliberaţi întrerupătorul
pornit/oprit şi acţionaţi-l apoi din nou.
 Oprirea rapidă se poate declanşa numai dacă scula
electrică se poate roti liber în jurul axei burghiului. Ale-
geţi în acest scop o poziţie de lucru corespunzătoare. În
caz contrar oprirea rapidă nu este asigurată.
Simboluri
Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi înţe-
legereainstrucţiunilordeutilizare.Reţineţiacestesimbolurişi
semnificaţia lor. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută
să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică.
Set de livrare
Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator/maşină de găurit
cu percuţie cu acumulator.
Acumulatorul, dispozitivul de lucru şi celelalte accesorii ilus-
tratesaudescrisenusuntcuprinseînsetuldelivrarestandard.
Găsiţi gama completă de accesorii în programul nostru de ac-
cesorii.
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată înşurubării şi slăbirii de şuru-
buri cât şi găuririi în lemn, metal, ceramică şi material plastic.
GSB este în mod suplimentar destinată găuririi cu percuţie în
cărămidă, zidărie şi piatră.
Simbol Semnificaţie
GSR 14,4 VE-2-LI/
GSR 18 VE-2-LI/
GSB 14,4 VE-2-LI/
GSB 18 VE-2-LI: maşină de găurit/înşu-
rubatcuacumulator/maşinădegăuritcu
percuţie cu acumulator
zonă marcată gri: mâner (mâner izolat)
Număr de identificare
Citiţitoate instrucţiunile şiindicaţiile pri-
vind siguranţa
Înaintea oricăror intervenţii asupra scu-
leielectrice extrageţi acumulatorul din a-
ceasta
Purtaţi protecţii auditive.
Direcţie de deplasare
Direcţia reacţiei
Găurire şi înşurubare
Găurire cu percuţie
Turaţie mică
Turaţie mare
Pornire
Oprire
Acţiune interzisă
Funcţionare dreapta/stânga
Capacitate acumulator
U Tensiune nominală
nS Număr percuţii
n0 1 Turaţie la mersul în gol (treapta 1-a)
n0 2 Turaţie la mersul în gol (treapta a 2-a)
M Moment de torsiune maxim conform
ISO 5393
Metal
Zidărie
Lemn
Ø Diametru de găurire maxim
Ø Diam. max. şuruburi
Domeniu prindere mandrină
Greutate conform EPTA-Procedure
01/2003
* în funcţie de acumulatorul folosit
LpA Nivel presiune sonoră
LwA Nivel putere sonoră
K Incertitudine
ah Valoare totală a vibraţiilor
Simbol Semnificaţie
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 104 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Pagina: 104
Română | 105
Bosch Power Tools 2 609 141 061 | (24.6.13)
Lampaacesteisculeelectriceestedestinatăiluminăriidirecte
a zonei de lucru a sculei electrice şi nu este adecvată pentru
iluminarea încăperilor din gospodărie.
Date tehnice
Datele tehnice ale produsului sunt precizate la pagina 155.
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful„Datetehnice“corespundeurmătoarelorstandardesau
documente normative: EN 60745 conform dispoziţiilor Di-
rectivelor 2009/125/CE (Regulamentul 1194/2012),
2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.04.2013
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorilemăsuratealeprodusuluisuntprecizateîntabeluldela
pagina 155.
Valorile zgomotelor şi ale vibraţiilor emise (suma vectorială a
trei direcţii) au fost determinate conform EN 60745.
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate
în EN 60745şipoatefiutilizatlacomparareadiferitelor scule
electrice.Elpoatefifolositşipentruevaluareaprovizorieaso-
licitării vibratorii.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu alte
accesoriidecâtceleindicatesaunubeneficiazădeoîntreţine-
re satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate abate dela valoa-
rea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicita-
rea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. A-
ceastă metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilăavaloriisolicităriivibratoriipeîntregintervaluldelucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Montare şi funcţionare
Întreţinere şi curăţare
 Pentrua lucra bineşisigurpăstraţicuratesculaelectri-
că şi fantele de aerisire.
După fiecare utilizare curăţaţi sistemul de prindere a acceso-
riilor şi fantele de aerisire ale sculei electrice, de asemeni şi
fantele de aerisire ale acumulatorului.
Asistenţăclienţişiconsultanţăprivind
utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
reparareaşiîntreţinereaprodusuluidumneavoastrăcâtşipie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
Încazdereclamaţiişicomenzidepiesedeschimbvărugămsă
indicaţineapăratnumăruldeidentificarecompusdin10 cifre,
conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei electrice.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 –34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Scopul acţiunii Figura Pagina
Extragerea acumulatorului 1 156
Montarea acumulatorului 2 156
Verificarea nivelului de încărcare
a acumulatorului 3 156
Montarea/demontarea mânerului
suplimentar 4 157
Rotirea mânerului suplimentar 5 157
Montarea accesoriului 6 157
Reglarea adâncimii de găurire X 7 158
Reglarea direcţiei de rotaţie 8 159
Preselecţia momentului de torsiune 9 159
Alegerea poziţiei de găurire 10 160
Reglarea modului de funcţionare 11 160
Selecţie mecanică a treptelor de turaţie 12 160
Pornire/oprire 13 161
Alegerea accesoriilor – 162
Scopul acţiunii Figura Pagina
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 105 Monday, June 24, 2013 5:22 PM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 06019D9200.

Pune o întrebare despre Bosch 06019D9200

Ai o întrebare despre Bosch 06019D9200 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 06019D9200. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 06019D9200 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.