manual Bosch 0 601 2A2 300

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 0 601 2A2 300. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: Sander
  • Model/denumire: 0 601 2A2 300
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic, Suedeză

Cuprins

Pagina: 105
106 | Română
1 609 92A 0VX | (22.7.15) Bosch Power Tools
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentruscule elec-
trice
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicaţiile de avertiza-
resereferălasculeleelectricealimentatedelareţea(cucablu
dealimentare)şilasculeleelectricecuacumulator(fărăcablu
de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordineasausectoareledelucruneluminate potduce la
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde
praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului.Nufolosiţifişeadaptoarelasculeleelectri-
celegatelapământdeprotecţie.Ştecherelenemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru
transportareasaususpendareasculeielectriceoripen-
truatrageştecherulafară dinpriză.Feriţicabluldecăl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
mişcare.Cabluriledeterioratesauîncurcatemărescriscul
de electrocutare.
 Atuncicândlucraţicu o sculă electrică înaerliber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă deceea ce faceţi şi procedaţi raţi-
onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii
poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice,
diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se
roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţioţinutăcorporalănefirească.Adoptaţiopoziţie
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
mintelargăsaupodoabe.Feriţipărul,îmbrăcăminteaşi
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba
accesoriisaudeapunemaşinalaoparte.Aceastămăsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei
electrice.
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experien-
ţă.
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 106 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Pagina: 106
Română | 107
Bosch Power Tools 1 609 92A 0VX | (22.7.15)
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse
mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată.Folosireasculelorelectriceînaltscopdecâtpen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.
Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii
cu şlefuitoare
 Folosiţi scula electrică numai pentru şlefuire uscată.
Pătrunderea apei în scula electrică măreşte riscul de elec-
trocutare.
 Atenţie,pericoldeincendiu!Evitaţiîncălzireaexcesivă
a materialului abraziv şi a şlefuitorului. Înaintea pauze-
lor de lucru goliţi întotdeauna recipientul de colectare
a prafului. Praful rezultat în urma şlefuirii, din sacul colec-
torde praf, microfiltru, sacul de hârtie (sau din sacul colec-
tor de praf respectiv filtrul aspiratorului de praf) se poate
autoaprinde în condiţii nefavorabile, ca degajarea de scân-
tei în timpul şlefuirii metalelor. Un pericol deosebit apare
atunci când praful rezultat în urma şlefuirii este amestecat
cu resturi de lac, poliuretani sau alte substanţe chimice iar
materialul abraziv este înfierbântat în urma lucrului înde-
lungat.
 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitivedeprinderesauîntr-omenghinăeste ţinutămaisigur
decât cu mâna dumneavoastră.
Descrierea produsului şi a performan-
ţelor
Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Vărugămsădesfăşuraţipaginapliantăcuredareamaşiniişisă
o lăsaţi desfăşurată cât timp citiţi instrucţiunile de folosire.
Utilizare conform destinaţiei
Maşina este destinată şlefuirii uscate a lemnului, materialului
plastic, chitului cât şi a suprafeţelor lăcuite.
Elemente componente
Numerotareaelementelorcomponentesereferălaschiţascu-
lei electrice de pe pagina grafică.
1 Întrerupător pornit/oprit
2 Cutie de microfiltrare completă (Microfilter System)
3 Placă de bază pătrată (GSS 140-1 A/
GSS 160-1 A Multi)
4 Placă de bază dreptunghiulară (GSS 160-1 A/
GSS 160-1 A Multi)
5 Placă de bază triunghiulară (GSS 160-1 A Multi)
6 Placă de şlefuit
7 Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
8 Şuruburi pentru placa de bază (4x)
9 Foaie abrazivă*
10 Şină de fixare posterioară
11 Etriere de fixare (2x)
12 Şină de fixare frontală
13 Perforator*
14 Ştuţ de evacuare
15 Element de filtrare (Microfilter System)
16 Furtun de aspirare*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Date tehnice
Şlefuitor cu vibraţii GSS 140-1 A GSS 160-1 A GSS 160-1 A Multi
Număr de identificare 3 601 BA2 1.. 3 601 BA2 2.. 3 601 BA2 2..
Putere nominală W 180 180 180
Turaţie la mersul în gol rot./min 12000 12000 12000
Număr vibraţii la mersul în gol min-1
24000 24000 24000
Amplitudine vibraţii mm 1,6 1,6 1,6
Dimensiuni foi abrazive
– pătrată
— Prindere tip arici
— Fixare prin strângere
mm
mm
115 x 107
115 x 140
–
–
115 x 107
115 x 140
Specificaţiilesuntvalabilepentruotensiunenominală[U]de230 V.În cazulunortensiunidiferite şialunormodeledeexecuţiespecificeanumitorţări,
aceste speificaţii pot varia.
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 107 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Pagina: 107
108 | Română
1 609 92A 0VX | (22.7.15) Bosch Power Tools
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 60745-2-4.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în
mod normal de 76 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Nivelul zgomotului poate depăşi 80 dB(A) în timpul lucrului.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilorah (suma vectorială a trei direcţii)
şi incertitudinea K au fost determinate conform
EN 60745-2-4:
ah=5,0 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate
în EN 60745şipoatefiutilizatlacomparareadiferitelor scule
electrice.Elpoatefifolositşipentruevaluareaprovizorieaso-
licitării vibratorii.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu acce-
sorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficia-
ză de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate
abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica con-
siderabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval
de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. A-
ceastă metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilăavaloriisolicităriivibratoriipeîntregintervaluldelucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful „Date tehnice“ corespunde tuturor dispoziţiilor rele-
vante ale Directivelor 2011/65/UE, până la 19 aprilie 2016:
2004/108/CE, începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE,
2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora şi este în confor-
mitate cu următoarele standarde: EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 22.07.2015
Montare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Montarea plăcii de bază (GSS 160-1 A Multi)
(vezi figura A)
Deşurubaţi complet cele 4 şuruburi 8. Puneţi placa de bază
potrivită şi strângeţi din nou bine şuruburile.
Schimbarea plăcii de şlefuit (vezi figura A)
Dacă este necesar, placa de şlefuit 6 se poate înlocui.
Deşurubaţi complet cele 4 şuruburi 8 şi scoateţi placa de şle-
fuit 6. Puneţi placa de şlefuit nouă 6 şi strângeţi din nou bine
şuruburile.
Schimbarea foii abrazive
Înainte de a aplica o foaie de foaie abrazivă nouă, îndepărtaţi
murdăriaşiprafuldepeplacadeşlefuit6,de ex.cuopensulă.
Pentru asigurarea aspirării optime a prafului, aveţi grijă ca de-
cupajele foile abrazive să se suprapună pe orificiile plăcii de
şlefuit.
Foi abrazive cu prindere tip arici (vezi figura B)
Dacă placadeşlefuit6este prevăzutăcu ţesăturătip arici,pu-
teţifixarapid şiuşor pe aceasta foi abrazive cu sistem de prin-
dere tip arici.
Scuturaţi prin batere ţesătura tip arici a plăcii de şlefuit 6 îna-
intedeaşezareafoiiabrazive9,pentruapermiteaderenţaop-
timă.
– dreptunghiulară
— Prindere tip arici mm – 133 x 80 133 x 80
– triunghiulară
— Prindere tip arici mm – – 150 x 100
Dimensiuni placă de şlefuit
– pătrată
– dreptunghiulară
– triunghiulară (lăţimea foii abrazive)
mm
mm
mm
110 x 100
–
–
–
128 x 78
–
110 x 100
128 x 78
150 x 100
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,2 1,2 1,2
Clasa de protecţie /II /II /II
Şlefuitor cu vibraţii GSS 140-1 A GSS 160-1 A GSS 160-1 A Multi
Specificaţiilesuntvalabilepentruotensiunenominală[U]de230 V.În cazulunortensiunidiferite şialunormodeledeexecuţiespecificeanumitorţări,
aceste speificaţii pot varia.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 108 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Pagina: 108
Română | 109
Bosch Power Tools 1 609 92A 0VX | (22.7.15)
Puneţifoaiaabrazivă9coliniarpe olaturăaplăciideşlefuit6,
apoi aplicaţi foaia abrazivă pe placa de şlefuit şi fixaţi-o bine
prin presare.
Pentru scoaterea foii abrazive 9 apucaţi-o pe aceasta de un
vârf şi trageţi-o jos de pe placa de şlefuit 6.
Foi abrazive fără prindere tip arici (vezi figurile C – E)
 Deblocaţi cele două etriere de fixare 11 şi basculaţi-le în
jos.
 Introduceţi foaia abrazivă 9 sub şina de fixare posterioa-
ră 10. Aveţi grijă ca foaia abrazivă 9 să nu fie prea scurtă
şi să fie fixată corect. Basculaţi înapoi, în poziţia iniţială,
etrierul de fixare 11 şi blocaţi-l acolo.
 Întindeţi bine hârtia abrazivă pe placa de şlefuit 6. Prin-
deţi partea anterioară a foii abrazive sub şina de fixare
frontală 12. Aveţi grijă ca foaia abrazivă 9 să nu fie prea
scurtă şi să fie fixată corect. Basculaţi înapoi, în poziţia
iniţială, etrierul de fixare 11 şi blocaţi-l acolo.
Puteţi perfora cu perforatorul 13 hârtiile abrazive neperfora-
te, de ex. hârtia abrazivă la role şi la metru, în vederea aspiră-
rii. Apăsaţi în acest scop scula electrică pe perforator, cu hâr-
tia abrazivă montată (vezi figura F).
Pentruscoatereafoiiabrazive9deblocaţiceledouăetrierede
fixare 11 şi extrageţi foaia abrazivă din suportul său.
Alegerea foii abrazive
Corespunzător materialului de prelucrat şi cantităţii de mate-
rial care se doreşte a fi îndepărtată de pe suprafaţa şlefuită,
sunt disponibile diferite foi abrazive:
Aspirarea prafului/aşchiilor
 Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, mine-
rale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice
şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau
a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm com-
binaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lem-
nului (cromat,substanţe de protecţie a lemnului). Materia-
lele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către
specialişti.
– Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului
adecvată pentru materialul prelucrat.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie
a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoa-
re la materialele de prelucrat.
 Evitaţi acumulările şi depunerile de praf la locul de
muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.
Aspirare internă cu cutie de microfiltrare
(vezi figura G–J)
Împingeţi cutia colectoare de praf 2 pe pe ştuţul de evacuare
14.
Nivelul de umplere al cutiei de microfiltrare 2 poate fi uşor
controlat prin recipientul transparent.
Pentrugolireacutieicolectoaredepraf2,scoateţi-o,trăgând-
o spre spate şi rotind-o uşor.
Deşurubaţi elementul de filtrare 15 de la cutia colectoare de
praf 2. Goliţi cutia colectoare de praf.
Bateţi elementul de filtrare 15 lovindu-l uşor de o suprafaţă
tare, pentrua desprindepraful. Curăţaţilameleleelementului
de filtrare 15 cu o perie moale.
Indicaţie: Pentru asigurarea aspirării optime a prafului, goliţi
din timp cutia de microfiltrare 2 şi curăţaţi regulat elementul
de filtrare 15.
În timpul prelucrării suprafeţelor verticale ţineţi astfel scula
electrică încât cutia de microfiltrare 2 să fie îndreptată în jos.
Aspirare cu instalaţie exterioară (vezi figura K)
Montaţi furtunul de aspirare 16 (accesoriu) pe ştuţul de eva-
cuare14. Racordaţi furtunul de aspirare 16la un aspirator de
praf (accesoriu).
Aspiratorulde praftrebuie săfieadecvatpentrumaterialulde
prelucrat.
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folosiţi un aspirator special.
Atunci când prelucraţi suprafeţe verticale ţineţi astfel scula
electrică încât furtunul de aspirare să fie îndeptat în jos.
Granulaţie
Pentru prelucrarea tuturor materia-
lelor lemnoase
40 – 240
Pentru şlefuirea preliminară de ex. a
grinzilor şi scândurilor cu asperităţi,
nerindeluite mare 40, 60
Pentru şlefuirea plană şi nivelarea
micilor denivelări medie 80, 120
Pentru finisarea şi şlefuirea fină a
lemnului de esenţă tare fină 180, 240
Pentru prelucrarea straturilor de
vopsea/lac resp. a grundurilor ca fil-
lerul şi chitul
40 – 240
Pentru îndepărtarea prin şlefuire a
straturilor de vopsea mare 40, 60
Pentru şlefuirea vopselelor de grund medie 80, 120
Pentru şlefuirea finală a grundurilor
înainte de lăcuire fină 180, 240
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 109 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Pagina: 109
110 | Български
1 609 92A 0VX | (22.7.15) Bosch Power Tools
Funcţionare
Punere în funcţiune
 Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuiesă coincidă cudatele de peplă-
cuţa indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
triceinscripţionatecu230 Vpotfuncţionaşiracordate
la 220 V.
Pornire/oprire
Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice basculaţi în-
trerupătorul pornit/oprit 1 spre dreapta, în poziţia „I“.
Pentrudeconectareasculeielectricebasculaţiîntrerupătorul
pornit/oprit 1 spre stânga, în poziţia „0“.
Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită nu-
mai atunci când o folosiţi.
Instrucţiuni de lucru
 Înaintedeapunejossculaelectrică,aşteptaţicaaceas-
ta să se oprească complet din funcţionare.
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Randamentul de îndepărtare prin şlefuire este determinat în
principal de sortimentul de foaie abrazivă ales.
Numai foile abrazive impecabile dau un randament bun la şle-
fuire şi menajează scula electrică.
Aveţi grijă să menţineţi o presiune de apăsare constantă, pen-
tru a prelungi durabilitatea foilor abrazive.
Mărirea exagerată a presiunii de apăsare nu duce la creşterea
randamentului la şlefuire ci la uzura mai mare a sculei electri-
ce şi de foii abrazive.
Nu mai folosiţi pentru alte materiale o foaie abrazivă care a
fost deja utilizată la prelucrarea metalului.
Folosiţi numai accesorii de şlefuit originale Bosch.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentrua lucra bineşisigurpăstraţicuratesculaelectri-
că şi fantele de aerisire.
Dacă este necesarăînlocuirea cabluluide racordare,pentru a
evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această ope-
raţie se va executa de către Bosch sau de către un centru au-
torizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electri-
ce Bosch.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
reparareaşiîntreţinereaprodusuluidumneavoastrăcâtşipie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind maşinile şi aparatele electrice şi elec-
tronice uzate şi transpunerea acesteia în
legislaţia naţională, sculele electrice scoase
dinuztrebuiecolectateseparatşidirecţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Sub rezerva modificărilor.
Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-
те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваниятпо-долутермин„електроинструмент“сеотна-
ся дозахранваниотелектрическата мрежаелектроинстру-
менти(съсзахранващкабел)идозахранваниотакумулатор-
набатерияелектроинструменти (беззахранващкабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-
ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.
 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментитесеотделятискри,коитомогатдавъзпламе-
нят прахообразни материали или пари.
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 110 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 0 601 2A2 300.

Pune o întrebare despre Bosch 0 601 2A2 300

Ai o întrebare despre Bosch 0 601 2A2 300 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 0 601 2A2 300. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 0 601 2A2 300 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.