Manual do Sony ICF-CD814

Abaixo está disponível um manual do Sony ICF-CD814. Todos os manuais do ManualsCat.com podem ser visualizados gratuitamente. Pelo botão "Seleccionar uma língua", podes escolher em que lingua preferes visualizar o manual.

  • Marca: Sony
  • Produto: Rádio Relógio
  • Modelo/nome: ICF-CD814
  • Tipo de ficheiro: PDF
  • Línguas disponíveis: Holandês, Inglês, Suédois, Português

Índice

Página: 0
Z
TIME SET
RADIO ON
TRACK
SLEEP
CLOCK SET
CD
OFF
ALARM RESET
SNOOZE/SLEEP OFF
VOLUME
BAND
TUNING
kHz
AM
FM AM
MHz
FM
TRACK
ALARM A ALARM B
AUDIO IN
PM
A B
BRIGHTNESS
H L
M
AUDIO IN
AUDIO
IN
OFF
CD
RADIO
BUZZER
2-659-973-32(1)
© 2006 Sony Corporation Printed in China
FM/AM CD Clock Radio
ICF-CD814
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instruções
Bruksanvisning (på baksidan)
Käyttöohjeet (Kääntöpuoli)
Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation.
Dream Machine è marca registada de Sony Corporation.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, met DVD-
opnamen op de ene zijde en digitale audio op de
andere zijde. Aangezien de zijde met audio niet
voldoet aan de CD-norm (Compact Disc), kan niet
worden gegarandeerd dat dergelijke discs op dit
apparaat kunnen worden afgespeeld.
Opmerkingen
• Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit apparaat worden
afgespeeld. Als u dit wel probeert, kan het apparaat
worden beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
• Als u op CD u drukt terwijl er geen disc in de
CD-houder is geplaatst, knippert “00” enkele
seconden in het uitleesvenster en wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
Luisteren naar de
radio
1 Druk op RADIO ON om de radio in te
schakelen.
“On” wordt in het uitleesvenster weergegeven.
2 Pas het volume aan met VOLUME.
3 Selecteer de band met BAND.
4 Stem af op een zender met de regelaar
TUNING.
• Druk op x OFF om de radio uit te schakelen.
• Dit model biedt geen ondersteuning voor FM-stereo.
Verbeteren van de
radio-ontvangst
FM: Strek de FM-draadantenne volledig uit om de
ontvangst te verbeteren.
AM: Draai het apparaat horizontaal voor een
optimale ontvangst. Het apparaat is uitgerust
met een ingebouwde ferrietstaafantenne.
Gebruik het apparaat niet op een stalen of metalen
ondergrond, omdat de ontvangst hierdoor kan worden
gestoord.
Het geluid van de
aangesloten
optionele
componenten
beluisteren
1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting van deze
speler aan op de lijnuitgang of
hoofdtelefoonaansluiting van de optionele
component (bijvoorbeeld draagbare
muziekspelers) met een stereo-audiokabel
(niet bijgeleverd).
2 Druk op AUDIO IN.
De AUDIO IN-aanduiding gaat branden.
3 Speel de optionele component af die is
aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting
van deze speler.
4 Pas het volume aan met VOLUME.
• Druk op x OFF om AUDIO IN uit te schakelen.
Opmerking
Sluit de kabel stevig aan om storing te voorkomen.
De wekker zetten
Dit apparaat is uitgerust met 3 wekfuncties: CD,
RADIO en zoemer. Voordat u de wekker instelt, moet
u de klok instellen (zie “De klok instellen”). Dit
apparaat is ook uitgerust met een dubbele wekfunctie.
U kunt de wekker instellen voor twee verschillende
tijden: ALARM A en ALARM B.
De wektijd instellen
1 Als u de CD-wekfunctie of RADIO-
wekfunctie wilt selecteren, moet u het
volume aanpassen.
Wilt u de RADIO-wekfunctie selecteren,
dan moet u ook afstemmen op de gewenste
zender.
2 Zet de keuzeschakelaar ALARM MODE
op CD, RADIO of BUZZER. De
aanduiding ALARM A of B gaat branden.
3 Houd ALARM A of B enkele seconden
ingedrukt.
De aanduiding ALARM A of B knippert,
afhankelijk van de wekfunctie die u hebt
ingesteld.
Het uur gaat knipperen in het uitleesvenster.
4 Druk op TIME SET + of – tot het
gewenste uur wordt weergegeven.
Als u het uur snel wilt instellen, houdt u TIME
SET + of – ingedrukt.
5 Druk op ALARM A of B.
De minuten gaan knipperen.
6 Herhaal stap 4 om de minuten in te stellen
en druk op ALARM A of B.
Het tracknummer voor de wekfunctie knippert in
het uitleesvenster.
7 Als u de CD-wekfunctie hebt geselecteerd,
drukt u op > of . of om het gewenste
tracknummer voor de wekfunctie te
selecteren.
Het tracknummer voor de wekfunctie kan worden
ingesteld tot maximaal 99. De standaardwaarde is
“01”.
8 Druk op ALARM A of B.
De aanduiding ALARM A of B gaat branden.
Voor de CD-wekfunctie wordt de track die u als
wektrack hebt opgegeven, als eerste afgespeeld.
Controleren van de wektijd
Druk op ALARM A of B. De wektijd wordt
in het uitleesvenster weergegeven.
Als u nogmaals op ALARM A of B drukt, wordt de
aanduiding gewijzigd in het tracknummer voor de
wekfunctie.
Na enkele seconden wordt de huidige tijd weer in het
uitleesvenster weergegeven.
• Bij aankoop van het apparaat is de wektijd voor de
CD-wekfunctie, radiowekfunctie en
zoemerwekfunctie ingesteld op PM 12:00 of 12:00.
WEKKER AAN
Voor de CD-wekfunctie wordt de track die u
als wektrack hebt opgegeven, als eerste
afgespeeld.
Als u de CD-wekfunctie instelt als er geen disc in de
CD-speler is geplaatst of als het deksel van de CD-
houder is geopend, hoort u de zoemer op de ingestelde
tijd.
Voor de radiowekfunctie wordt de zender
ontvangen waarop is afgestemd.
Voor de zoemerwekfunctie wordt de
pieptoon van de wekfunctie na elke paar
seconden sneller, in drie stappen.
Opmerking
Als dezelfde tijd is ingesteld voor ALARM A en B,
functioneert alleen ALARM A.
Nog enkele minuten
doezelen
Druk op SNOOZE/SLEEP OFF.
De wekfunctie (CD, radio of zoemer) wordt
uitgeschakeld, maar wordt na ongeveer 10 minuten
automatisch weer ingeschakeld. Wanneer u op
SNOOZE/SLEEP OFF drukt, wordt de sluimertijd
als volgt gewijzigd:
De sluimertijd wordt enkele seconden in het
uitleesvenster weergegeven, waarna de huidige tijd
weer in het uitleesvenster wordt weergegeven. Als u
op SNOOZE/SLEEP OFF drukt als de huidige tijd
weer wordt weergegeven, begint de sluimertijd weer
vanaf 10 minuten.
• De sluimertijd kan maximaal 60 minuten duren.
WEKKER UIT
De wekker wordt na 60 minuten automatisch
uitgeschakeld.
De wekker uitzetten
Druk op ALARM RESET om de wekker uit
te zetten.
De wekker wordt de volgende dag op dezelfde tijd
weer geactiveerd.
De wekfunctie uitschakelen
Zet de keuzeschakelaar ALARM MODE op
OFF. De aanduiding ALARM A of B gaat
uit.
De slaaptimer
instellen
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de CD, RADIO
of AUDIO IN luistert met de ingebouwde slaaptimer.
Hiermee wordt de CD, RADIO of AUDIO IN na een
ingestelde tijdsduur automatisch uitgeschakeld.
Druk op SLEEP tijdens het afspelen van de CD,
RADIO of AUDIO IN.
U kunt de slaaptimer instellen op 90, 60, 30 of 15
minuten. Wanneer u op de toets drukt, wordt het
uitleesvenster als volgt gewijzigd:
De CD, RADIO of AUDIO IN wordt afgespeeld
gedurende de ingestelde tijd en wordt vervolgens
uitgeschakeld.
• Als u de CD, RADIO of AUDIO IN wilt
uitschakelen vóór de ingestelde tijd, drukt u op
SNOOZE/SLEEP OFF.
Opmerking
Optionele componenten die via de AUDIO IN-
aansluiting op deze speler zijn aangesloten, worden
niet uitgeschakeld, zelfs niet als de slaaptimer is
ingesteld.
De slaaptimer en de
wekfunctie gebruiken
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de CD, RADIO
of AUDIO IN luistert en ook door de CD, RADIO of
zoemer worden gewekt.
1 Stel de wekker in. (Zie “De wekker zetten”
voor meer informatie.)
2 Stel de slaaptimer in. (Zie “De slaaptimer
instellen”.)
Opmerking
Als AUDIO IN is geselecteerd, wordt de wekker niet
geactiveerd.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat op de stroombronnen die
worden vermeld bij “Technische gegevens”.
• Het naamplaatje met het voltage, enzovoort bevindt
zich aan de onderkant van het apparaat.
• Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de
stekker trekken en niet aan het snoer.
• Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is het
apparaat zelf uitgeschakeld.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtkanalen, of
op een plaats waar het apparaat wordt blootgesteld
aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof,
mechanische trillingen of schokken.
• Om de kans op brand te verkleinen mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook
geen brandende kaarsen op het apparaat.
• Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om
oververhitting van het apparaat te voorkomen. Plaats
het apparaat niet op een zachte ondergrond (een
tapijt, een deken, enzovoort) of in de buurt van
gordijnen of andere stoffen waardoor de
ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terechtkomt, moet u de stekker van het apparaat uit
het stopcontact trekken en het apparaat laten
nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u
het verder gebruikt.
• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een
mild zeepsopje om de behuizing van het apparaat te
reinigen.
• Sluit de antennekabel niet aan op een externe
antenne.
Met alle vragen over of eventuele problemen
met het apparaat kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Verhelpen van
storingen
Als het probleem blijft optreden nadat u de volgende
controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
De klok geeft niet de juiste tijd aan.
• Is er een stroomstoring opgetreden?
De wekker (CD, radio of zoemer) wordt niet
ingeschakeld op de ingestelde wektijd.
• Brandt de aanduiding ALARM?
De radiowekfunctie is ingeschakeld, maar u
hoort geen geluid op de ingestelde wektijd.
• Is de regelaar TUNING ingesteld op een
radiozender die kan worden ontvangen?
• Is het volume aangepast met VOLUME?
De CD-speler functioneert niet.
• Hebt u het deksel van de CD-houder gesloten?
• Hebt u de disc op de juiste manier geplaatst?
De disc moet met het label naar boven in de houder
worden geplaatst.
• Vuile of defecte disc — Reinig de disc met een
optioneel reinigingsdoekje. Veeg de disc van binnen
naar buiten schoon.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder ongeveer
een uur geopend staan om condens te laten
verdampen.
10 20
50 60
30
40
OFF (huidige tijd) 90 60
15 30
FM-draadantenne
Antena FM
Netsnoer
Cabo de
alimentação CA
Er bevindt zich een voelstip naast de
volumetoets waarmee wordt aangeduid hoe
u het volume kunt verhogen.
Existe um ponto em relevo ao lado do botão
de volume para indicar a direcção de
aumento do mesmo.
Nooit iets op een compact disc
plakken of er op schrijven.
Alleen bij de rand en het
middengat vasthouden.
Het oppervlak niet aanraken.
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het
risiko van brand of een electrische schok te verlagen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte
zoals een boekenrek of inbouwkast.
Om de kans op brand of een elektrische schok te
verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof
erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat
waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.
Kenmerken
• Groot uitleesvenster met groene verlichting dat
gemakkelijk leesbaar is en beschikt over een
helderheidsregelaar met drie posities (hoog/
gemiddeld/laag)
• Ingebouwde aansluiting voor draagbare
muziekspelers
• Ingebouwde CD-speler met afspeelfunctie voor
CD-R/RW
• U kunt worden gewekt door een track op een CD,
RADIO of de zoemer (dubbel alarm)
• Sluimertijd die kan worden verlengd van 10 tot 60
minuten
De helderheid van de
achtergrondverlichting
aanpassen
Verschuif BRIGHTNESS om H (hoog), M
(gemiddeld) of L (laag) te selecteren voor het
uitleesvenster, afhankelijk van uw voorkeur.
De klok instellen
1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
In het uitleesvenster gaat “12:00” of “0:00”
knipperen.
2 Houd CLOCK SET enkele seconden
ingedrukt.
Het uur gaat knipperen in het uitleesvenster.
3 Druk op TIME SET + of – tot het juiste
uur in het uitleesvenster wordt
weergegeven.
4 Druk één keer op CLOCK SET.
5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te
stellen.
Na het instellen van de minuten drukt u op
CLOCK SET zodat de seconden gaan lopen.
• Als u de huidige tijd snel wilt instellen, houdt u
TIME SET + of – ingedrukt.
• Het kloksysteem verschilt per model.
12-uurs systeem: “12:00” = middernacht
(Voor het 12-uurs systeem brandt de PM-aanduiding
tijdens PM-uren.)
24-uurs systeem: “0:00” = middernacht
• Als u in stap 5 op CLOCK SET drukt om de klok
te activeren nadat u de minuten hebt ingesteld, gaan
de seconden lopen vanaf nul.
Afspelen van een
CD
8-cm CD’s kunnen zonder adapter worden afgespeeld.
1 Druk op Z PUSH OPEN om het deksel
van de CD-houder te openen en plaats een
disc in de houder.
2 Sluit het deksel van de CD-houder.
3 Druk op CD u.
TRACK “01” wordt in het uitleesvenster
weergegeven om aan te geven dat track 1 van de
CD wordt afgespeeld.
Als u op CD u hebt gedrukt, duurt het ongeveer
10 seconden voordat de muziek begint.
Enkele seconden nadat de muziek begint, wordt
de tijdsaanduiding opnieuw in het uitleesvenster
weergegeven.
4 Draai VOLUME om het volume aan te
passen.
Actie Drukt u
Het afspelen onderbreken op CD u
Het afspelen hervatten nogmaals op
CD u
Het begin van de huidige op .**
track zoeken (AMS*)
De volgende track zoeken op >**
(AMS)
Teruggaan met hoge snelheid de .
toets langer in**
Vooruitgaan met hoge snelheid de >
toets langer in**
De vorige track zoeken (AMS) . herhaaldelijk
in**
De daaropvolgende track >
zoeken (AMS) herhaaldelijk in**
Het afspelen stoppen op x OFF
* AMS = Automatic Music Sensor
** Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd
tijdens het afspelen en wanneer het afspelen wordt
onderbroken.
• Als u tijdens het afspelen van een CD op TRACK
drukt, wordt het tracknummer enkele seconden in
het uitleesvenster weergegeven.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Dit apparaat is compatibel met CD-R’s/CD-RW’s,
maar de afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
afhankelijk van de kwaliteit van de disc, het
opnameapparaat en de software.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
copyright-
beveiligingstechnologieën
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de
CD-norm en wellicht niet met dit apparaat kunnen
worden afgespeeld.
Behandelen van compact discs
Zo vastpakken
Niet zo
CD u is voorzien van een
voelstip.
O botão CD u tem um
ponto em relevo.
Uitleesvenster* (12-uurs systeem)
Visor* (sistema de 12 horas)
* De weergave verschilt per land.
* O visor é diferente consoante o país.
ALARM A ALARM B
ALARM MODE
keuzeschakelaar
Selector ALARM
MODE
Português
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.
Para evitar choques eléctricos não abra o aparelho. Os
serviços de assistência só devem ser prestados por
técnicos qualificados.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
uma estante ou um armário embutido na parede.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
não coloque objectos cheios de líquido, tais como
jarras, em cima do aparelho.
Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente
acessível. Caso observe uma anormalidade na
unidade, desligue imediatamente a ficha principal da
saída de CA.
Características
• Visor com LED verde de grandes dimensões e fácil
visualização com três posições de ajuste da
luminosidade (alta/média/baixa)
• Tomada incorporada para leitores de música
portáteis
• Leitor de CD incorporado com função de
reprodução de CD-R/RW
• Acorde ao som de qualquer faixa de um CD,
RADIO ou buzzer (alarme duplo)
• Função Snooze extensível entre 10 e 60 minutos
Alterar a
luminosidade da luz
de fundo
Faça deslizar BRIGHTNESS para seleccionar
luminosidade H (alta), M (média) ou L (baixa),
conforme preferir.
Acertar o relógio
1 Ligue o rádio.
A indicação “12:00” ou “0:00” pisca no visor.
2 Carregue em CLOCK SET durante
alguns segundos.
A hora começa a piscar no visor.
3 Carregue em TIME SET + ou – até
aparecer a hora correcta no visor.
4 Carregue uma vez em CLOCK SET.
5 Repita os passos 3 e 4 para acertar os
minutos.
Depois de acertar os minutos, carregue em
CLOCK SET para iniciar a contagem dos
segundos.
• Para acertar a hora rapidamente, carregue sem soltar
TIME SET + ou –.
• O sistema horário varia em função do modelo.
Sistema de 12 horas: “12:00” = meia-noite
(O indicador acende-se entre as 12 e as 24 horas.)
Sistema de 24 horas: “0:00” = meia-noite
• No passo 5, quando carregar em CLOCK SET
depois de acertar os minutos para activar o relógio,
inicia-se a contagem dos segundos a partir de zero.
Reprodução de CDs
Pode reproduzir um CD de 8 cm sem utilizar um
adaptador.
1 Carregue em Z PULL OPEN para abrir a
tampa do compartimento de CDs e coloque
um disco.
2 Feche a tampa do compartimento de CDs.
3 Carregue em CD u.
TRACK “01” aparece no visor para indicar que a
faixa 1 do CD está a ser reproduzida.
Depois de carregar em CD u, a música demora
cerca de 10 segundos a começar.
Alguns segundos depois da música começar, volta
a aparecer a hora actual no visor.
4 Rode VOLUME para ajustar o volume.
Para
Fazer uma pausa
Retomar a reprodução
após uma pausa
Localizar o início da faixa
actual (AMS*)
Localizar a faixa seguinte
(AMS)
Retroceder em alta
velocidade
Avançar em alta
velocidade
Localizar a faixa anterior
(AMS)
Localizar a faixa seguinte
(AMS)
Parar a reprodução
* AMS = Sensor automático de música
** Estas operações são possíveis durante os modos de
reprodução e pausa.
• Durante a reprodução de um CD, sempre que
carregar em TRACK, o número da faixa aparece
durante alguns segundos no visor.
Acerca de CD-R/CD-RW
Este leitor é compatível com CD-Rs/CD-RWs, mas a
capacidade de reprodução pode variar consoante a
qualidade do disco, o dispositivo de gravação e o
software da aplicação.
Discos de música codificados
com tecnologias de protecção
de direitos de autor
Este produto foi concebido para reproduzir discos que
respeitem a norma Compact Disc (CD). Actualmente,
algumas editoras discográficas comercializam vários
discos de música codificados com tecnologias de
protecção de direitos de autor. Alguns destes discos
não respeitam a norma CD e pode não conseguir
reproduzi-los neste equipamento.
Como manusear discos compactos
Correcto
Incorrecto
Nota sobre os DualDiscs
Um DualDisc é um disco com dois lados que junta
material gravado em DVD de um lado com material
de áudio digital no outro lado. No entanto, dado que o
lado que contém o material de áudio não respeita a
norma Compact Disc (CD), pode não conseguir
reproduzi-lo neste equipamento.
Notas
• Não pode reproduzir neste leitor discos com
formatos não standard (ex: coração, quadrado,
estrela). Se o fizer, pode danificar o leitor. Não
utilize esse tipo de discos.
• Se carregar em CD u sem haver qualquer disco
no compartimento de CDs, “00” pisca durante
alguns segundos no visor e o leitor desliga-se
automaticamente.
Funcionamento do
rádio
1 Carregue em RADIO ON para ligar o
rádio.
A indicação “On” aparece no visor.
2 Ajuste VOLUME.
3 Seleccione BAND.
4 Sintonize uma estação com o botão
TUNING.
• Carregue em x OFF para desligar o rádio.
• Este modelo não suporta FM estéreo.
Para melhorar a
recepção do rádio
FM: Estenda o fio da antena de FM para melhorar a
recepção.
AM: Rode o aparelho na horizontal para melhorar a
recepção. O aparelho tem uma antena de barra
de ferrite incorporada.
Não utilize o aparelho sobre uma secretária em aço
nem sobre outras superfícies metálicas, uma vez que
tal pode provocar interferências na recepção.
Ouvir o som dos
componentes
opcionais ligados
1 Ligue a tomada AUDIO IN deste leitor à
tomada de saída de linha ou à tomada para
auscultadores do componente opcional (ex:
leitores de música portáteis), utilizando um
cabo de ligação de áudio (não fornecido).
2 Carregue em AUDIO IN.
O indicador AUDIO IN acende-se.
3 Reproduza o componente opcional ligado à
tomada AUDIO IN deste leitor.
4 Ajuste VOLUME.
• Carregue em x OFF para desligar AUDIO IN.
Nota
Ligue bem o cabo para evitar qualquer avaria.
Ajuste do alarme
Este leitor está equipado com 3 modos de alarme -
CD, RADIO e buzzer. Antes de programar o alarme,
acerte o relógio (consulte “Acertar o relógio”). Este
leitor também está equipado com uma função de
alarme duplo. Pode programar o alarme para duas
horas diferentes - ALARM A e ALARM B.
Para programar a hora do
alarme
1 Se seleccionar o alarme do CD ou do
RADIO, ajuste o volume.
Além disso, se seleccionar o alarme do
RADIO, sintonize a estação pretendida.
2 Regule o selector ALARM MODE para
CD, RADIO ou BUZZER. O indicador
ALARM A ou B acende-se.
3 Carregue em ALARM A ou B durante
alguns segundos.
O indicador ALARM A ou B pisca consoante a
regulação efectuada.
A hora começa a piscar no visor.
4 Carregue em TIME SET + ou – até
aparecer a hora desejada.
Para acertar rapidamente a hora, carregue sem
soltar TIME SET + ou –.
5 Carregue em ALARM A ou B.
Os dígitos dos minutos começam a piscar.
6 Repita o passo 4 para acertar os minutos e
carregue em ALARM A ou B.
O número da faixa especificada para o acordar
começa a piscar no visor.
7 Se seleccionou o alarme de CD, carregue
em > ou . para seleccionar o número
da faixa especificada para o acordar.
Pode definir o número da faixa especificada para
o acordar até 99. A predefinição é “01”.
8 Carregue em ALARM A ou B.
O indicador ALARM A ou B acende-se.
No alarme de CD, a faixa especificada para o acordar
é a primeira a ser reproduzida.
Para verificar a hora do
alarme
Carregue em ALARM A ou B. O visor
mostra a hora do alarme.
Se voltar a carregar em ALARM A ou B, aparece o
número da faixa especificada para o acordar.
Após alguns segundos, volta a aparecer a hora actual
no visor.
• Quando se compra o aparelho, a hora do alarme
para CD, rádio e buzzer vem regulada como PM
12:00 ou 12:00.
ALARME LIGADO
No alarme de CD, a faixa especificada para o
acordar é a primeira a ser reproduzida.
Se programar o alarme de CD sem haver qualquer
disco no leitor de CD ou com a tampa do
compartimento de CDs aberta, ouve o alarme do
buzzer à hora programada.
No caso do alarme do rádio, ouve-se a
estação que estiver sintonizada.
No caso do alarme do buzzer, o sinal
sonoro do alarme acelera gradualmente em três
níveis progressivos no espaço de alguns
segundos.
Nota
Se ALARM A e B estiverem programados para a
mesma hora, só funciona a programação ALARM A.
Para alargar o período por
mais alguns minutos
Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF.
O alarme de CD, rádio ou buzzer desliga-se, mas volta
a tocar automaticamente cerca de 10 minutos depois.
Sempre que carregar em SNOOZE/SLEEP OFF, o
período de suspensão (snooze) muda da seguinte
forma:
O visor mostra o período de suspensão (snooze)
durante alguns segundos e depois volta a mostrar a
hora actual. Se carregar em SNOOZE/SLEEP OFF
depois de aparecer a hora actual, o período de
suspensão (snooze) começa novamente a partir dos 10
minutos.
• A duração máxima do período de suspensão
(snooze) é de 60 minutos.
Carregue em
CD u
CD u novamente
.**
>**
continuamente em
.**
continuamente em
>**
. repetidamente**
> repetidamente**
x OFF
Alarme DESLIGADO
O alarme desliga-se automaticamente
decorridos 60 minutos.
Para Parar o alarme
Carregue em ALARM RESET para desligar
o alarme.
O alarme volta a tocar no dia seguinte à mesma hora.
Desactivar o alarme
Regule o selector ALARM MODE para
OFF. O indicador ALARM A ou B apaga-se.
Ajuste do
temporizador de
adormecer (Sleep)
Pode adormecer ao som do CD, RADIO ou AUDIO
IN utilizando o temporizador incorporado que desliga
automaticamente o CD, RADIO ou AUDIO IN
decorrido o intervalo de tempo programado.
Carregue em SLEEP enquanto estiver a ouvir um
CD, RADIO ou AUDIO IN.
Pode programar o temporizador sleep para intervalos
de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Sempre que carregar
neste botão, o visor muda da seguinte forma:
O CD, RADIO ou AUDIO IN toca durante o período
de tempo programado e depois desliga-se.
• Para desligar o CD, RADIO ou AUDIO IN antes da
hora programada, carregue em SNOOZE/SLEEP
OFF.
Nota
Mesmo que o temporizador sleep esteja programado,
não é possível desligar os componentes opcionais
ligados à tomada AUDIO IN deste leitor.
Para utilizar o temporizador
sleep e o alarme
Pode adormecer ao som do CD, RADIO ou AUDIO
IN e ser acordado com o som do alarme do CD,
RADIO ou buzzer.
1 Programe o alarme. (Consulte “Ajuste de
alarme”.)
2 Programe o temporizador sleep. (Consulte
“Ajuste do temporizador de adormecer
(Sleep)”.)
Nota
Este aparelho não permite seleccionar o alarme em
AUDIO IN.
Precauções
• Utilize o aparelho com as fontes de alimentação
indicadas nas “Especificações”.
• A placa de identificação que inclui a tensão de
funcionamento, etc. encontra-se na parte inferior do
aparelho.
• Para desligar o cabo de CA (cabo de alimentação),
puxe pela ficha e não pelo cabo.
• Mesmo que tenha colocado o interruptor de corrente
na posição OFF (desligado), o aparelho continua
ligado à fonte de alimentação de CA (rede de
corrente eléctrica) até retirar a ficha da tomada de
parede.
• Não instale o aparelho perto de fontes de calor,
como radiadores ou saídas de ar quente, ou em
locais expostos à incidência directa dos raios
solares, com muito pó, vibrações mecânicas ou
choques.
• Para reduzir o risco de incêndio, não tape a
ventilação do aparelho com jornais, panos de mesa,
cortinas, etc. E não coloque velas acesas em cima do
aparelho.
• Para evitar o sobreaquecimento interno , deixe
espaço suficiente para permitir uma circulação de ar
adequada. Não coloque o aparelho sobre uma
superfície (tapete, cobertor, etc.) ou junto de
materiais (cortinas) que possam bloquear os
orifícios de ventilação.
• Se deixar cair um objecto sólido ou um líquido
dentro do aparelho, desligue-o e mande-o verificar
por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize um
pano macio e humedecido numa solução de
detergente suave.
• Não ligue o fio da antena à antena exterior.
Em caso de dúvidas ou problemas relativos a
este aparelho, entre em contacto com o
agente Sony mais próximo.
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no
final da sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurandose que este produto é correctamente
depositado, irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para a saúde,
que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Resolução de
problemas
Se algum problema persistir depois de pôr em prática
as seguintes verificações, entre em contacto com o
agente Sony mais próximo.
O relógio não mostra a hora correcta.
• Ocorreu alguma falha de corrente?
O alarme do CD, rádio ou buzzer não toca à
hora programada.
• A luz do indicador ALARM está acesa?
O alarme de rádio é activado mas não se
ouve qualquer som à hora programada.
• O botão TUNING está ajustado para uma estação de
rádio sintonizável?
• VOLUME foi ajustado?
O leitor de CD não funciona.
• Fechou a tampa do compartimento de CDs?
• Colocou o CD correctamente?
O CD tem que ser colocado com o lado da etiqueta
voltado para cima.
• CD sujo ou defeituoso — Limpe o CD com um
pano de limpeza opcional. Limpe o CD do centro
para fora.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CDs aberto
durante cerca de uma hora até que a condensação de
humidade desapareça.
O som do CD deixa de se ouvir
esporadicamente.
• CD sujo ou defeituoso — Limpe-o ou troque de CD.
• Volume demasiado alto — Baixe o volume.
• Vibrações fortes.
Quando carrega no botão AUDIO IN o som
não se ouve ou ouve-se muito baixo.
• A luz do indicador AUDIO IN está acesa?
• Se o volume do equipamento opcional estiver baixo,
aumente-o.
O rádio está com interferências.
• Se o utilizar perto de aparelhos eléctricos, afaste-o
ou desligue-os da corrente.
Especificações
Leitor de CD
Sistema:
Sistema áudio digital de discos compactos
Propriedades do díodo laser:
Duração da emissão: contínua
Saída laser: inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de
aproximadamente 200 mm da superfície da
objectiva no bloco de captação óptica com
abertura de 7 mm).
Resposta em frequência:
20-20 000 Hz +1
–2 dB
Choro e flutuação:
Abaixo do limite mensurável
Rádio
Gama de frequências:
América do Norte e FM 87,5-108 MHz
do Sul AM 530-1 710 kHz
Europa FM 87,5-108,0 MHz
AM 526,5-1 606,5 kHz
Reino Unido FM 87,5-107 MHz
AM 530-1 611 kHz
Outros países/regiões FM 87,5-108 MHz
AM 530-1 611 kHz
Geral
Visualização horária:
América do Norte e do Sul, Reino Unido e
Austrália: Sistema de 12 horas
Outros países/regiões: sistema de 24 horas
Altifalante:
57 mm de diâmetro, 8 Ω
Potência de saída:
0,7 W + 0,7 W (com 10% de distorção
harmónica)
Requisitos de energia:
Modelos para a Malásia e Singapura:
230 - 240 V CA, 50 Hz
Modelo para a América do Norte e do Sul:
120 V CA, 60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
Dimensões:
Aprox. 190 × 93 × 222 mm (l/a/p)
incluindo controlos e peças salientes
Peso:
Aprox. 1,5 kg
Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso
prévio.
Não são utilizados materiais
retardadores de chamas com halogéneo
nas placas de circuito impresso.
Segure o disco pelas bordas.
Não toque na superfície.
Não cole papéis ou fitas
adesivas nem escreva sobre a
superfície.
10 20
50 60
30
40
OFF (hora actual) 90 60
15 30
*1
AUDIO IN-aanduiding
*1
Indicador AUDIO IN
*1
Het geluid van de CD is af en toe niet
hoorbaar.
• Vuile of defecte disc — Reinig de disc of vervang
deze.
• Volume te hoog — Verlaag het volume.
• Sterke trillingen.
Er is geen geluid of het geluid is erg zacht
wanneer u op de toets AUDIO IN drukt.
• Brandt de AUDIO IN-aanduiding?
• Als het volume van de optionele component laag is,
verhoogt u het volume op de component.
Er treedt storing op in de radio.
• Wanneer de radio in de buurt van elektrische
apparaten is geplaatst, kunt u deze het beste
verplaatsen of uitschakelen.
Technische
gegevens
CD-speler
Systeem:
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen:
Emissieduur: Continu
Laseruitgangsvermogen: Minder dan 44,6 µW
(Deze waarde is gemeten op een afstand van
ongeveer 200 mm van het lensoppervlak van het
optische blok met een diafragma van 7 mm.)
Frequentiebereik:
20-20 000 Hz +1
–2 dB
Snelheidsfluctuaties:
Minder dan meetbare waarden
Radio
Frequentiebereik:
Noord- en Zuid-Amerika FM 87,5-108 MHz
AM 530-1 710 kHz
Europa FM 87,5-108,0 MHz
AM 526,5-1 606,5 kHz
Verenigd Koninkrijk FM 87,5-107 MHz
AM 530-1 611 kHz
Andere landen/regio’s FM 87,5-108 MHz
AM 530-1 611 kHz
Algemeen
Tijdsaanduiding:
Noord- en Zuid-Amerika, Verenigd Koninkrijk en
Australië: 12-uurs systeem
Andere landen/regio’s: 24-uurs systeem
Luidspreker:
57 mm diameter, 8 Ω
Uitgangsvermogen:
0,7 W + 0,7 W (bij 10% harmonische vervorming)
Stroomvereisten:
Modellen voor Maleisië en Singapore:
230 - 240 V wisselstroom, 50 Hz
Model voor Noord- en Zuid-Amerika:
120 V wisselstroom, 60 Hz
Andere modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz
Afmetingen:
Ongeveer 190 × 93 × 222 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht:
Ongeveer 1,5 kg
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Er zijn geen gehalogeneerde
vlamvertragende stoffen gebruikt in de
printplaten.
Svenska

Perguntas e respostas

Ainda não há perguntas sobre o Sony ICF-CD814.

Pede informação sobre o Sony ICF-CD814

Tens uma pergunta sobre o Sony ICF-CD814 mas não consegues encontrar uma resposta no manual de utilizador? Provavelmente os utilizadores do ManualsCat.com podem ajudar-te a responder à tua pergunta. Ao completar o seguinte formulário, a tua pergunta irá aparecer abaixo do manual do Sony ICF-CD814. Certifica-te de descrever o problema encontrado no Sony ICF-CD814 na forma mais precisa possível. Quanto mais precisa for a tua pergunta, mais possibilidades terás de receber rapidamente uma resposta por um outro utilizador. Receberás automaticamente um e-mail para informar-te que alguém respondeu à tua pergunta.