Instrukcja Yamaha Clavinova CLP-380

Zobacz poniższy poradnik dla Yamaha Clavinova CLP-380. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Yamaha
  • Produkt: Pianino cyfrowe
  • Model/nazwa: Clavinova CLP-380
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Duński, Francuski, Portugalski, Polski, Francuski, Włoski, Niemiecki

Spis treści

Strona: 0
WAŻNE —Sprawdź zasilacz—
Należy się upewnić, że napięcie w gniazdkach elektrycznych odpowiada wartościom napięcia podanym na tabliczce znamionowej, która znajduje się na spodnim panelu
instrumentu. W niektórych krajach instrument może mieć wbudowany przełącznik napięcia na tylnym panelu klawiatury, obok wejścia przewodu zasilającego. Należy
sprawdzić, czy wskazuje on napięcie używane w lokalnej sieci energetycznej. Przełącznik napięcia jest fabrycznie ustawiony na wartość 240 V. Aby zmienić to ustawienie,
należy za pomocą śrubokręta płaskiego obrócić pokrętło przełącznika tak, aby znacznik na obudowie instrumentu wskazywał odpowiednią wartość napięcia.
Informacje dotyczące montażu statywu instrumentu znajdują się w instrukcjach na końcu niniejszego podręcznika.
PL
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2008 Yamaha Corporation
LBB0
804CRX.X-01
Printed in Europe
Clavinova Web site
http://music.yamaha.com/homekeyboard
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
PODR
ĘCZ
NI
K
UŻY
TK
OWNIK
A
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona: 3
CLP-380 Podręcznik użytkownika
4
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym zranieniom
lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń. Zalecenia te odnoszą
się między innymi do następujących zagrożeń:
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj brud i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i wtyczki dostarczonych
z instrumentem.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania przewodu, gdyż może
to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj na nim ciężkich
przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może być nadepnięty,
pociągnięty lub przejechany.
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie
próbuj ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych
części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie
instrumentu jest nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego
korzystać i przekazać go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom
serwisu firmy Yamaha.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza. Jeżeli jakakolwiek
ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza instrumentu, natychmiast go
wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Następnie
przekaż instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom
serwisu firmy Yamaha.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie
wydobywać się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód
elektryczny z gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie i innych
osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za
przewód. Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
• Wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego, jeśli instrument nie jest używany
przez dłuższy czas oraz podczas burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
• Przeczytaj uważnie załączoną dokumentację z opisem przebiegu montażu.
Składanie części instrumentu w nieprawidłowej kolejności może
spowodować uszkodzenie instrumentu lub obrażenia ciała.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub inne
urządzenia.
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do
niego przewody.
• Konfigurując urządzenie upewnij się, że ścienne gniazdko elektryczne,
z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne.W przypadku jakichkolwiek
problemów lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz zasilanie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone,
urządzenie wciąż pobiera prąd o minimalnym natężeniu. Jeśli nie będzie
ono używane przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu wtyczki przewodu
zasilającego ze ściennego gniazdka elektrycznego.
• Nie ustawiaj instrumentu przy ścianie (należy pozostawić co najmniej 3 cm
odstępu), ponieważ może to spowodować nieprawidłową cyrkulację
powietrza. Może to również doprowadzić do przegrzania.
Zasilanie i przewód zasilający
Zakaz otwierania
Ostrzeżenie przed wodą
Ostrzeżenie przed ogniem
Niepokojące objawy
Zasilanie i przewód zasilający
Montaż
Lokalizacja
(1)B-12 1/2
Strona: 4
CLP-380 Podręcznik użytkownika 5
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność
w trakcie gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
• Za pomocą miękkiej szmatki delikatnie zetrzyj kurz i brud. Nie należy
używać przy tym zbyt dużej siły, ponieważ małe cząstki brudu mogą
porysować wykończenie instrumentu.
• Do czyszczenia instrumentu używaj miękkiej, suchej/suchej lub lekko
wilgotnej szmatki. Nie stosuj rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz
chusteczek nasączanych środkiem chemicznym.
• Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas zamykania pokrywy
klawiatury, nie wkładaj palców ani dłoni pod pokrywę klawiatury lub
w otwory w instrumencie.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj papieru, metalu lub przedmiotów pod
pokrywę klawiatury bądź w otwory w obudowie i klawiaturze instrumentu.
Jeśli zdarzy się to przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij
przewód zasilający z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy
wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• Kontakt powierzchni instrumentu z przedmiotami z metalu, porcelany lub
innych twardych przedmiotów może spowodować pęknięcie lub złuszczenie
wykończenia. Zachowaj ostrożność.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
• Korzystanie przez dłuższy czas z instrumentu/urządzenia lub słuchawek,
gdy ustawiony jest wysoki lub męczący poziom głośności, może
doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie
słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
• Nie pozostawiaj ławy w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić
lub spaść.
• Obchodź się z ława ostrożnie i nie stawaj na niej. Używanie jej jako
narzędzia lub drabiny albo wykorzystanie do innych celów może
spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
• Na ławce może siedzieć tylko jedna osoba naraz, co zapobiega możliwości
powstania wypadku lub obrażeń.
• Nie reguluj wysokości ławy, siedząc na niej, ponieważ może to spowodować
powstanie zbyt dużego obciążenia mechanizmu regulującego. Może to
spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Jeżeli śruby ławy poluzują się w wyniku długotrwałej eksploatacji, należy
dokręcać je regularnie, korzystając z załączonego narzędzia.
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowej
• Bieżące dane (str. 39) zostaną utracone, jeśli wyłączysz napięcie przed
zapisaniem danych. Zapisz dane w urządzeniu pamięci USB lub
zewnętrznym, np. na komputerze.
Zapisane dane mogą być utracone na skutek uszkodzenia lub niewłaściwej
obsługi. Zapisz istotne dane w urządzeniu pamięci USB lub zewnętrznym,
np. na komputerze.
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Połączenia
Konserwacja
Obchodzenie się z instrumentem
Korzystanie z ławy fortepianowej (jeżeli jest w komplecie)
Zapisywanie danych
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub
zniszczenie danych.
(1)B-12 2/2
Strona: 5
CLP-380 Podręcznik użytkownika
6
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakupienie instrumentu Clavinova CLP-380 firmy Yamaha.
Po to, aby podczas gry na instrumencie Clavinova można było wykorzystywać szeroki zakres jego
możliwości, zalecamy uważne przeczytanie Podręcznika użytkownika i przechowywanie go
w dogodnym miejscu, do późniejszego wykorzystania.
Informacje dotyczące Podręcznika użytkownika i zeszytu
„Data List”
Niniejszy podręcznik zawiera cztery główne rozdziały: Wprowadzenie, Czynności podstawowe, Ustawienia szczegółowe oraz
Dodatek. Dostępny jest również osobny zeszyt „Data List”.
Wprowadzenie: Ten rozdział proszę przeczytać jako pierwszy.
Czynności podstawowe: W tym rozdziale znajduje się omówienie podstawowych funkcji. Korzystaj z tego rozdziału, gdy grasz
na instrumencie Clavinova.
Ustawienia szczegółowe: W tym rozdziale omówiono, jak dokonywać szczegółowych ustawień różnych funkcji instrumentu
Clavinova. Korzystaj z tego rozdziału w razie potrzeby.
Dodatek: W tym rozdziale można znaleźć sposoby na pokonanie trudności, opis wstępnie zdefiniowanych
brzmień i inne materiały referencyjne.
„Data List”: Przywracanie normalnych (domyślnych) ustawień, Lista brzmień XG itp.
Lista parametrów efektów, Lista danych przypisanych efektów, Format danych MIDI oraz Schemat
implementacji MIDI — można pobrać z witryny podręczników Yamaha Manual Library.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
• Model CLP-380 będzie nazywany w tym podręczniku instrumentem CLP/Clavinova.
• Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone w niniejszym podręczniku użytkownika służą jedynie celom instruktażowym i mogą się nieco różnić od
tych, które widać na instrumencie.
• Kopiowanie dostępnego na rynku oprogramowania lub danych muzycznych do celów innych niż na własny użytek jest surowo zabronione.
W instrumencie zainstalowano zestaw protokołu TCP/IP firmy ACCESS Co. Ltd. o nazwie AVE-TCP™.
Copyright © 1986–2008 ACCESS CO., LTD.
W instrumencie zainstalowano moduł szyfrowania firmy ACCESS Co. Ltd. o nazwie AVE™-SSL.
Copyright © 1997–2008 ACCESS CO., LTD.
Znaki towarowe
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation.
• Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Strojenie
W odróżnieniu od pianina akustycznego instrument Clavinova nie wymaga strojenia. Jest zawsze doskonale nastrojony.
Przewożenie
W trakcie przeprowadzek instrument Clavinova może być przewożony razem z innymi przedmiotami. Instrument może być
przewożony jako całość (zmontowany) lub rozmontowany do transportu.
Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać na boku ani opierać o ścianę.
Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy.
Po przetransportowaniu instrumentu wykonaj następujące czynności, aby zapewnić optymalne działanie funkcji iAFC (str. 92):
• Ustaw instrument Clavinova w taki sposób, aby tylny panel był oddalony od ściany o co najmniej 10 cm.
• Wykonaj automatyczną regulację funkcji iAFC (str. 93).
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Firma Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich dotyczących programów komputerowych
i treści zastosowanych w niniejszym produkcie i do niego dołączonych. Materiały chronione prawami autorskimi obejmują, bez ograniczeń, całe
oprogramowanie komputerowe i pliki MIDI oraz materiały podobne. Wykorzystanie takich programów i materiałów bez upoważnienia do celów innych
niż na użytek własny jest zabronione na podstawie odpowiednich praw. Wszelkie naruszenia praw autorskich mają konsekwencje prawne. NIE
SPORZĄDZAJ, NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ NIELEGALNYCH KOPII. To urządzenie umożliwia wykorzystywanie różnych rodzajów
i formatów danych muzycznych po ich wcześniejszym dopasowaniu do właściwego dla urządzenia formatu danych muzycznych. W wyniku tego
urządzenie nie musi odtwarzać tych danych dokładnie tak, jak zamierzali producenci lub kompozytorzy.
Strona: 6
CLP-380 Podręcznik użytkownika 7
Wprowadzenie
Dołączone wyposażenie
• „50 greats for the Piano”, zeszyt nut • Dodatkowy dysk CD-ROM do systemu Windows
• Podręcznik użytkownika
• Data List
• Dodatkowy dysk CD-ROM z podręcznikiem
instalacji oprogramowania w systemie Windows
• Ławka (dołączona lub opcjonalna, zależnie od regionu) • Przewód zasilający
Najważniejsze cechy
Klawisze z naturalnego drewna (NW) i syntetycznej kości słoniowej
Ten rodzaj klawiatury zapewnia wrażenie prawdziwej kości słoniowej. W wyjątkowej klawiaturze Natural Wood
białe klawisze są wykonane z naturalnego drewna. Pokrycie klawiszy jest delikatne i lekko porowate, co dodatkowo
zwiększa ich przyczepność i naturalne tarcie, które ułatwiają grę. Rzeczywiste wrażenia dotykowe odczuwane
podczas uderzania klawiszy znacznie wykraczają poza dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie elektronicznych
instrumentów klawiszowych, dając złudzenie gry na prawdziwym fortepianie. Ta specjalna klawiatura pozwala
stosować techniki wykonawcze, które wcześniej były możliwe tylko podczas gry na fortepianie, takie jak repetowanie
tego samego dźwięku i uzyskiwanie łagodnej mieszanki dźwięków nawet bez używania pedału tłumika czy szybkie
uderzanie w ten sam klawisz i uzyskiwanie doskonałej artykulacji bez nienaturalnego skracania dźwięków.
Dynamiczne próbkowanie stereo AWM
CLP-380 wyróżnia się niezrównanym naturalnym dźwiękiem o wyjątkowym bogactwie brzmienia, jakie zapewnia
służąca do generowania dźwięków technologia dynamicznego próbkowania stereo AWM firmy Yamaha. AWM
(Advanced Wave Memory) jest systemem próbkowania, który tworzy autentyczne dźwięki instrumentu
akustycznego, używając cyfrowej technologii nagrywania dźwięków prawdziwego instrumentu oraz stosując
technologię wysokiej jakości filtrów cyfrowych do nagrywania próbek dźwięków. Szczególnie brzmienie GRAND
PIANO 1 oparto na zupełnie nowych próbkach dźwięku nagranych na pełnowymiarowym fortepianie koncertowym.
Każda próbkowana nuta została starannie dostosowana i dopracowana, aby uzyskać najlepszy dźwięk — zarówno
przy gwałtownym narastaniu, jak i pełnej ekspresji dynamice. Specjalne brzmienie wykorzystuje dynamicznie
przełączane próbki zebrane przy trzech szybkościach (próbkowanie dynamiczne) oraz specjalne próbkowanie
przedłużenia. Te funkcje umożliwiają odtworzenie unikatowego rezonansu płyty pianina akustycznego i strun
podczas naciskania pedału tłumika. Dodawany jest także subtelny dźwięk powstający podczas zwalniania klawiszy
(efekt key-off). Zaawansowane funkcje i nowoczesne technologie sprawiają, że instrument brzmi i gra dokładnie tak
samo, jak prawdziwe pianino akustyczne.
SystemTri-Amp
Instrument ma wbudowany system Tri-Amp, który zapewnia oddzielne wzmocnienie każdemu zakresowi głośnika —
wysokiemu, średniemu i niskiemu — zwiększając jasność i dokładność każdego głośnika, zapewniając najlepszy
poziom głośności każdej oktawie i pozwalając cieszyć się bardziej naturalnym, donośnym dźwiękiem.
Atmosfera akustyczna gry na fortepianie — funkcja iAFC
Włącz efekt iAFC (Instrumental Active Field Control) i posłuchaj otaczającego Cię dźwięku — tak jak podczas gry
na scenie w sali koncertowej. Użyj efektu Spatial Effect, aby odtworzyć i podkreślić naturalne dźwięki instrumentów
akustycznych. Ogólne brzmienie jest głębsze i bardziej rezonansowe, zwłaszcza gdy jest używany pedał tłumika
(Dynamic Damper Effect — Efekt tłumienia dynamicznego).
IDC (Internet Direct Connection, Bezpośrednie połączenie z Internetem)
Podłączając instrument CLP-380 bezpośrednio do Internetu, można korzystać ze specjalnej usługi transmisji
strumieniowych dostępnej w witrynie firmy Yamaha, co umożliwia automatyczne odtwarzanie na instrumencie
utworów (danych utworów) oraz podkładów muzycznych rozmaitych typów.
Strona: 7
CLP-380 Podręcznik użytkownika
8
Wprowadzenie
Spis treści
Wprowadzenie 6
Informacje dotyczące Podręcznika użytkownika i zeszytu „Data List” .................................................... 6
Najważniejsze cechy .................................................................................................................................. 7
Dołączone wyposażenie............................................................................................................................. 7
Kontrolery i złącza na panelu ....................................................................................................... 10
Wprowadzenie do korzystania z elementów sterowania .......................................................... 12
Zanim użyjesz instrumentu Clavinova......................................................................................... 14
O pokrywie klawiatury............................................................................................................................. 14
O pulpicie na nuty.................................................................................................................................... 14
O klamrach na nuty.................................................................................................................................. 14
Włączanie instrumentu............................................................................................................................. 15
Regulacja kontrastu wyświetlacza ........................................................................................................... 15
Ustawianie poziomu głośności................................................................................................................. 16
Korzystanie ze słuchawek........................................................................................................................ 16
Dokonywanie automatycznej regulacji iAFC.......................................................................................... 16
Operacje podstawowe 17
Słuchanie melodii demonstracyjnych.......................................................................................... 17
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian ................................................. 19
Granie pięćdziesięciu 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian............................................. 19
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem 50 wstępnie zdefiniowanych utworów ......................... 21
Ćwiczenie z wykorzystaniem funkcji Repeat Playback (Wielokrotne odtwarzanie)
i wstępnie zdefiniowanych utworów........................................................................................................ 22
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry .......................................................... 23
Wybieranie brzmień................................................................................................................................. 23
Używanie pedałów................................................................................................................................... 24
Dodawanie odmian do dźwięku [BRILLIANCE]/[REVERB]/[CHORUS]............................................ 25
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual)....................................................................................................... 27
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych brzmieniach (tryb Split) ................................................... 28
Używanie metronomu.............................................................................................................................. 30
Nagrywanie wykonania ................................................................................................................. 31
Nagrywanie nowego utworu .................................................................................................................... 31
Nagrywanie wykonania bez określenia partii .......................................................................................... 32
Nagrywanie wykonania kilku różnych partii........................................................................................... 35
Inne techniki nagrywania......................................................................................................................... 36
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING] .............................. 39
Podstawowe operacje na plikach ............................................................................................................. 41
Zapisywanie nagranych utworów w urządzeniu pamięci USB... [Save]................................................. 42
Usuwanie utworu z pamięci magazynowania instrumentu Clavinova lub z urządzenia
pamięci USB… [Delete] .......................................................................................................................... 43
Zmiana nazw plików... [Rename] ............................................................................................................ 43
Kopiowanie plików... [Copy]................................................................................................................... 44
Przenoszenie plików... [Move]................................................................................................................. 45
Tworzenie folderów w urządzeniu pamięci USB... [MakeDir] ............................................................... 45
Formatowanie urządzenia pamięci USB... [Format]................................................................................ 46
Automatyczne wybieranie utworu na nośniku pamięci... [SongAutoOpen]............................................ 46
Zmiana typu znaków na ekranie... [CharacterCode]................................................................................ 47
Strona: 8
Spis treści
CLP-380 Podręcznik użytkownika 9
Wprowadzenie
Odtwarzanie nagranych utworów i danych muzycznych dostępnych na rynku ..................... 48
Odtwarzanie utworu................................................................................................................................. 48
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania partii.......................................................................................... 50
Obsługiwane typy danych utworów......................................................................................................... 50
IDC (Internet Direct Connection, Bezpośrednie połączenie z Internetem).............................. 51
Podłączanie instrumentu do Internetu...................................................................................................... 51
Informacje o ustawieniach internetowych (ustawienia dotyczące punktu dostępu)................................ 54
Informacje o ustawieniach internetowych ............................................................................................... 58
Przywoływanie informacji o połączeniu.................................................................................................. 61
Eksportowanie informacji o połączeniu................................................................................................... 62
Przywracanie normalnych (domyślnych) ustawień internetowych.......................................................... 63
Lista komunikatów (IDC) ........................................................................................................................ 64
Lista kodów błędów (IDC)....................................................................................................................... 66
Słownik terminów (IDC).......................................................................................................................... 67
Rozwiązywanie problemów (IDC) .......................................................................................................... 69
Słuchanie utworów z Internetu..................................................................................................... 70
Połączenia ...................................................................................................................................... 72
Złącza ....................................................................................................................................................... 72
Podłączanie urządzenia pamięci USB...................................................................................................... 74
Podłączanie komputera osobistego .......................................................................................................... 75
Ustawienia szczegółowe 77
Ustawienia szczegółowe .............................................................................................................. 77
Lista parametrów...................................................................................................................................... 77
Dokonywanie ustawień szczegółowych................................................................................................... 80
Ustawienia szczegółowe nagrywania i odtwarzania [FILE/SONG SETTING] .......................... 82
Ustawienia szczegółowe metronomu METRONOME [SETTING] ............................................. 85
Ustawienia szczegółowe brzmień [VOICE SETTING]................................................................. 86
Ustawienia szczegółowe funkcji iAFC [iAFC SETTING]............................................................. 92
Inne ustawienia [FUNCTION]........................................................................................................ 94
Lista komunikatów ...................................................................................................................... 104
Pytania dotyczące operacji i funkcji.......................................................................................... 108
Dodatek 110
Rozwiązywanie problemów........................................................................................................ 110
Kompatybilność danych ............................................................................................................. 112
Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień ................................................................................... 114
Przykłady połączeń brzmień (tryb Dual i Split).......................................................................... 116
Montaż statywu instrumentu...................................................................................................... 117
Środki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania
ze złącza USB [TO DEVICE]........................................................................................................ 122
Korzystanie z urządzeń pamięci USB.................................................................................................... 123
Obsługa stacji dyskietek (FDD) i dyskietek (Opcja).................................................................. 124
Instalowanie stacji dyskietek (opcjonalnej) .............................................................................. 125
Opcje............................................................................................................................................. 126
Dane techniczne .......................................................................................................................... 127
Indeks ........................................................................................................................................... 129
Strona: 9
CLP-380 Podręcznik użytkownika
10
Wprowadzenie
Kontrolery i złącza na panelu
AC IN
USB TO DEVICE
SELECT
240
127
110
220
8 @
º
5
% * ™
^
7 )
2 3 4 9
$ & ¡
6 !
(
#
#
1
¢
£ § • ⁄
ª ‚
¶
£
¤
∞
Górny panel
Gniazda i złącza
Używając gniazd i złączy, przed podłączaniem trzeba starannie sprawdzać ich nazwy nadrukowane na panelu.
Strona: 10
Kontrolery i złącza na panelu
CLP-380 Podręcznik użytkownika 11
Wprowadzenie
1 Przełącznik [POWER]..................................str. 15
2 Pokrętło [MASTER VOLUME]......................str. 16
Wyreguluj poziom głośności, używając tego pokrętła.
3 Suwak [SONG BALANCE]...........................str. 38
Służy do regulacji równowagi między poziomem głośności
odtwarzanego utworu i partii granej na klawiaturze.
4 Przycisk [DEMO]..........................................str. 17
Każde brzmienie można odtworzyć w utworze demonstracyjnym.
5 Przycisk [REPEAT].......................................str. 22
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie jednego utworu albo
określenie fragmentu (w taktach) do wielokrotnego odtwarzania.
6 Przyciski [RIGHT], [LEFT], [EXTRA PARTS]
...........................................................str. 21, 31, 35
Służą do włączania lub wyłączania partii lewej lub prawej ręki,
zgodnie z potrzebami, w celu ćwiczenia na klawiaturze
odpowiedniej partii (tej, która jest wyłączona).
7 Przycisk [REC].............................................str. 32
Umożliwia nagranie własnego wykonania utworu.
8 Przyciski [PLAY/PAUSE], [STOP] ...str. 20, 49, 71
Służą do odtwarzania wstępnie zdefiniowanych utworów,
nagranych materiałów, dostępnych na rynku danych muzycznych,
utworów z Internetu itp.
9 Przycisk [SONG SELECT] .....................str. 19, 48
Umożliwia wybór utworu do odtworzenia lub edycji.
) Przycisk [FILE/SONG SETTING] ..........str. 39, 82
Służy do zapisywania nagranych utworów i zarządzania plikami
utworów. Pozwala również na precyzyjne ustawienie nagrywania
i odtwarzania utworów.
! Przyciski METRONOME [ON/OFF],
METRONOME [SETTING] ...............str. 30, 77, 85
Umożliwiają korzystanie z funkcji metronomu.
@ PrzyciskiTEMPO [UP] [DOWN] ..................str. 30
Służą do zmiany tempa (szybkości) utworu i metronomu.
# Przyciski A–D [–] [+], wyświetlacz..............str. 12
$ Pokrętło [CONTRAST].................................str. 15
Służy do regulacji kontrastu wyświetlacza.
% Przycisk [EXIT].............................................str. 13
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do głównego ekranu
(tego, który się pokazuje po włączeniu zasilania).
^ Przyciski grup brzmień ...............................str. 23
Do wybierania grup brzmień. Dostępnych jest szesnaście grup
brzmień, w tym brzmienie fortepianu. Można również łączyć dwa
brzmienia i używać ich razem.
& Przycisk [VOICE SETTING]...................str. 78, 86
Służą do precyzyjnych zmian w dźwięku i efektach brzmieniowych.
* Przycisk [SPLIT]...........................................str. 28
Umożliwia grę przy użyciu różnych brzmień po lewej i prawej
stronie klawiatury.
( Przyciski [REVERB], [CHORUS].................str. 26
Służą do dodawania do dźwięku pogłosu i efektu chorus.
º Przyciski BRILLIANCE [MELLOW]
[BRIGHT] ......................................................str. 25
Pozwalają regulować barwę dźwięku.
¡ Przycisk [iAFC SETTING] ..................... str. 78, 92
Kiedy funkcja iAFC jest włączona, Clavinova brzmi głębiej,
mocniej rezonuje i bardziej przypomina brzmienie prawdziwego
instrumentu akustycznego. Można włączyć lub wyłączyć funkcję
iAFC lub dokonać precyzyjnych ustawień tej funkcji.
™ Przycisk [FUNCTION] ........................... str. 79, 94
Pozwala na dokonanie precyzyjnych ustawień, takich jak
regulacja czułości klawiatury, precyzyjne dostrajanie lub
ustawienia MIDI.
£ Złącza USB [TO DEVICE] ........................... str. 72
Umożliwia podłączenie do instrumentu urządzenia pamięci USB,
dzięki czemu można zapisywać na nim dane i ładować z niego
informacje. Instrument ma dwa złącza [TO DEVICE],A (po lewej
stronie klawiatury) i B (na panelu złączy od spodu), które można
wybierać za pomocą przełącznika [SELECT].
¢ Pedał soft (lewy), pedał sostenuto (środkowy)
i pedał tłumika (prawy) ............................... str. 24
Dzięki nim powstaje pełen zakres ekspresyjnych efektów,
zbliżonych do tych, które są wytwarzane przy użyciu pedałów
pianina akustycznego. Pedały te mogą też być przeznaczone do
różnych funkcji.
∞ Gniazda [PHONES] ......................................str. 16
Służą do podłączania standardowych słuchawek stereo,
umożliwiających ćwiczenie w ciszy.
§ Złącze USB [TO HOST]............................... str. 72
Umożliwia podłączenie instrumentu do komputera w celu
przesyłania danych MIDI między instrumentem Clavinova
a komputerem.
¶ Złącza MIDI [IN] [OUT] [THRU].................. str. 72
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego urządzenia MIDI w celu
wykorzystania różnych funkcji MIDI.
• Gniazdo [AUX PEDAL] ................................ str. 72
Służy do podłączania opcjonalnego pedału, umożliwiającego
kontrolowanie jednej lub kilku funkcji, które można mu przypisać.
ª Gniazda AUX IN [L/L+R] [R] ....................... str. 73
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego generatora brzmienia.
Dźwięk może się wydobywać z tego urządzenia przez
wewnętrzny system dźwiękowy i głośniki instrumentu Clavinova.
‚ Gniazda AUX OUT [L/L+R] [R] ................... str. 73
Te gniazda służą do wyprowadzania dźwięku generowanego przez
instrument Clavinova do zewnętrznie zasilanego systemu
głośnikowego, umożliwiając grę z większą głośnością na
większych scenach.
⁄ Port [LAN] ....................................................str. 74
Podłączając instrument CLP-380 bezpośrednio do Internetu,
można korzystać ze specjalnej usługi dostępnej w witrynie firmy
Yamaha, co umożliwia automatyczne odtwarzanie na
instrumencie utworów (danych utworów) oraz podkładów
muzycznych rozmaitych typów.
¤ Złącze [AC IN]...............................................str. 15
Umożliwia podłączenie przewodu zasilającego.
Aby uzyskać optymalne wyniki, korzystając z funkcji iAFC,
zalecenia są następujące.
• Ustaw instrument Clavinova w taki sposób, aby tylny panel
był oddalony od ściany co najmniej o 10 cm.
• Dokonaj regulacji automatycznej po włączeniu zasilania
instrumentu Clavinova po raz pierwszy i za każdym razem po
przestawieniu instrumentu (str. 93).
Strona: 11
CLP-380 Podręcznik użytkownika
12
Wprowadzenie
Wprowadzenie do korzystania
z elementów sterowania
Instrument ten ma wiele przycisków i elementów sterowania — tak wiele, że na początku przyprawiają o zawrót głowy.
Gdy raz poznasz podstawowe operacje, instrument okaże się łatwy w użyciu.
Naciśnij przycisk odpowiadający funkcji, której chcesz użyć.
Przyciski służą do wprowadzania funkcji.
Jeśli chcesz np. zmienić brzmienie, po prostu naciśnij jeden z przycisków grup brzmień z prawej strony panelu lub jeśli
chcesz odtworzyć wstępnie zdefiniowany utwór, naciśnij przycisk [SONG SELECT] z lewej strony panelu.
Aby sprawdzić przypisanie funkcji przyciskom, zob. „Kontrolery i złącza na panelu” na str. 10.
Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu ukazuje się odpowiednia treść lub parametr. Gdy np. naciskasz przycisk
brzmienia, wyświetlana jest nazwa brzmienia, a po naciśnięciu przycisku [SONG SELECT] wyświetla się tytuł utworu.
Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wskazówka.
Wybór elementów oraz parametrów za pomocą przycisków z boku wyświetlacza.
Każda funkcja może mieć wiele elementów lub parametrów wyboru. Aby wybrać element lub parametr, naciśnij jeden
z przycisków: A [–][+] – D [–][+]. Każdy parametr na wyświetlaczu odpowiada przyciskowi A [–][+] – D [–][+] obok niego.
■ Aby powrócić do ustawień początkowych wartości lub parametrów, naciśnij jednocześnie
przyciski [–][+].
Jeśli wartości lub ustawienia parametrów zostały zmienione, można przywrócić je do stanu normalnego. Aby to zrobić, naciśnij
jednocześnie przyciski [–][+].
Przyciski TEMPO i BRILLIANCE mają ten sam kształt, co przyciski A [–][+] – D [–][+]. Można powrócić do początkowych
wartości lub parametrów, naciskając jednocześnie przyciski tego kształtu.
GUITAR
VIBRAPHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
SYNTH. PAD WOOD BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO 1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR XG
VOICE
B
D
NO YES
A
C
Grand Piano 1
B
D
NO YES
A
C
GrandPiano1 Harpsi.8'
Vibraphone WoodBass
B
D
NO YES
A
C
MetronomeVolume
100
Strona: 12
Wprowadzenie do korzystania z elementów sterowania
CLP-380 Podręcznik użytkownika 13
Wprowadzenie
■ Aby wykonać lub anulować operację, naciśnij przycisk B [+ (YES)]/B [– (NO)].
Gdy z prawej górnej strony wyświetlacza pojawi się monit, naciśnij przycisk B [+ (YES)]/B [– (NO)], aby wykonać albo
anulować operację.
Naciśnij przycisk [EXIT], aby opuścić funkcję.
Przycisk [EXIT] jest drogą „wyjścia” z funkcji.
Gdy po użyciu funkcji chcesz ją opuścić, naciśnij przycisk [EXIT].
B
D
NO YES
A
C
Save Overwrite?-->
M-001:NewSong001.MID
NO: anuluj
YES: wykonaj
CONTRAST
B
D
NO YES
EXIT
Przycisk [EXIT]
Strona: 13
CLP-380 Podręcznik użytkownika
14
Wprowadzenie
Zanim użyjesz instrumentu Clavinova
Aby otworzyć pokrywę klawiatury:
Lekko unieś pokrywę, a następnie ją popchnij i wsuń.
Aby zamknąć pokrywę klawiatury:
Wysuń pokrywę, przyciągając ją w swoją stronę,
i ostrożnie opuść na klawiaturę.
Aby podnieść pulpit na nuty:
1. Pociągnij pulpit na nuty do góry i do siebie, aż poczujesz opór.
2. Opuść dwie metalowe podpórki znajdujące się po lewej i prawej
stronie z tyłu pulpitu na nuty.
3. Opuść pulpit tak, aby oparł się o metalowe podpórki.
Aby opuścić pulpit na nuty:
1. Pociągnij pulpit do siebie, aż poczujesz opór.
2. Podnieś dwie metalowe podpórki (z tyłu pulpitu na nuty).
3. Delikatnie opuść pulpit na nuty do tyłu, do końca.
PRZESTROGA
Nie należy korzystać z pulpitu na nuty podniesionego do połowy.
Podczas opuszczania pulpitu nie wolno wypuszczać go z rąk, dopóki nie jest opuszczony do końca.
Klamry służą do przytrzymywania zeszytów nutowych tak, aby strony się nie przewracały.
O pokrywie klawiatury
PRZESTROGA
Podczas otwierania i zamykania pokrywy trzymaj ją obiema rękami. Nie wolno wypuszczać pokrywy z rąk, dopóki nie zostanie
całkowicie otwarta lub zamknięta. Należy zachować ostrożność, by między pokrywą a instrumentem nie przyciąć palców sobie lub
innej osobie (zwłaszcza dzieciom).
Nie wolno kłaść na pokrywie klawiatury żadnych metalowych ani papierowych przedmiotów. Małe przedmioty umieszczone na
pokrywie mogą po jej otwarciu wpaść do środka instrumentu, a ich wyjęcie może być niemożliwe. Ich wyjęcie może też stwarzać
ryzyko porażenia prądem, zwarcia, pożaru lub poważnego uszkodzenia instrumentu.
O pulpicie na nuty
O klamrach na nuty
Zachowaj ostrożność, aby nie
przytrzasnąć sobie palców podczas
otwierania lub zamykania pokrywy.
Otwieranie Zamykanie
Strona: 14
Zanim użyjesz instrumentu Clavinova
CLP-380 Podręcznik użytkownika 15
Wprowadzenie
1. Podłączenie przewodu zasilającego.
Najpierw wetknij wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda AC w instrumencie Clavinova, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do
gniazdka elektrycznego w ścianie. Położenie gniazda [AC IN] można sprawdzić na ilustracji w sekcji „Kontrolery i złącza na panelu” (str. 10).
W niektórych regionach dodatkowo może zostać dostarczony adapter, aby dopasować wtyczkę do rodzaju gniazdek elektrycznych
używanych w danym regionie.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej na spodniej
płycie instrumentu CLP-380. W niektórych regionach na spodniej płycie instrumentu, pod klawiaturą, obok wejścia przewodu zasilającego
może znajdować się przełącznik napięcia. Należy sprawdzić, czy wskazuje on napięcie w lokalnej sieci elektrycznej. Podłączenie instrumentu
do sieci o innych parametrach może spowodować jego uszkodzenie, a nawet być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym!
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem CLP-380. W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia
i konieczności wymiany tego przewodu zasilającego należy się skontaktować z dostawcą sprzętu firmyYamaha. Użycie niewłaściwego
zamiennika może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem!
Rodzaj przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem CLP-380 może się różnić w zależności od kraju zakupu. (W niektórych
regionach może także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju używanych gniazdek elektrycznych).
NIE należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z instrumentem CLP-380. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy wezwać
uprawnionego elektryka w celu wymiany gniazdka.
2. Włącz zasilanie instrumentu Clavinova.
Naciśnij przycisk [POWER] znajdujący się po prawej stronie klawiatury, aby włączyć zasilanie.
Po włączeniu zasilania ekran znajdujący się pośrodku przedniego panelu oraz wskaźnik zasilania w lewej dolnej części klawiatury
zaświecą się.
Naciśnij ponownie przełącznik [POWER], aby wyłączyć zasilanie instrumentu Clavinova.
Wyświetlacz i wskaźnik zasilania przestaną się świecić.
Można regulować kontrast wyświetlacza za pomocą pokrętła [CONTRAST], znajdującego się po prawej stronie wyświetlacza LCD.
Włączanie instrumentu
Regulacja kontrastu wyświetlacza
1–1 (Kształt wtyczki może być różny
w zależności od regionu).
(panel tylny)
1–2
B
D
NO YES
A
C
Grand Piano 1
Po włączeniu zasilania instrumentu Clavinova na ekranie pojawi się nazwa brzmienia.
Wskaźnik zasilania
W przypadku zamknięcia pokrywy
klawiatury bez wyłączania zasilania
wskaźnik zasilania nadal będzie się
świecił, wskazując, że zasilanie jest
włączone.
PORADA
Przełącznik [POWER]
Wskaźnik zasilania
PRZESTROGA
Nawet jeśli instrument jest
wyłączony, nadal pobiera prąd
o minimalnym natężeniu. Dopilnuj,
aby wtyczka przewodu zasilającego
była odłączona od gniazda
sieciowego, jeśli instrument nie
będzie używany przez długi czas,
a także podczas burzy.
CONTRAST
EXIT
B
D
NO YES
A
C
Kontrast
Różnica pomiędzy jasnością
a ciemnością.
TERMINOLOGIA
Użyj tego pokrętła.
Strona: 15
Zanim użyjesz instrumentu Clavinova
CLP-380 Podręcznik użytkownika
16
Wprowadzenie
Aby wyregulować głośność, użyj pokrętła [MASTER VOLUME] umieszczonego z lewej strony panelu. Zagraj na
klawiaturze, aby instrument zabrzmiał w czasie regulacji głośności.
Podłącz parę słuchawek do jednego z gniazd [PHONES].
Po włączeniu słuchawek do dowolnego gniazda [PHONES]
wewnętrzny system głośników jest automatycznie wyłączany.
Dostarczane są dwa gniazda [PHONES]. Do instrumentu
można podłączyć dwa komplety standardowych słuchawek
stereofonicznych. (Jeśli używasz tylko jednej pary, możesz ją
podłączyć do dowolnego gniazda słuchawek).
PRZESTROGA
Nie korzystaj z wysokiego poziomu głośności słuchawek przez
długi czas.
Może to doprowadzić do utraty słuchu.
Korzystanie z wieszaka na słuchawki
Słuchawki można powiesić na instrumencie Clavinova.
Zainstaluj wieszak na słuchawki, przytwierdzając go za pomocą
dwóch dołączonych śrub (4 × 10 mm), tak jak pokazano
na ilustracji.
PRZESTROGA
Na wieszaku wolno wieszać wyłącznie słuchawki.
Powieszenie innych rzeczy może doprowadzić do uszkodzenia
instrumentu Clavinova lub wieszaka.
Instrument CLP-380 wyposażono w efekt iAFC (Instrumental Active Field Control). Dzięki temu dźwięk pochodzi
z głośnika usytuowanego z tyłu instrumentu Clavinova, co wzmacnia pogłos i przestrzenność dźwięku.
Wykonaj automatyczną regulację, aby móc w pełni wykorzystać efekt iAFC (str. 92).
Ustawianie poziomu głośności
Korzystanie ze słuchawek
Dokonywanie automatycznej regulacji iAFC
MASTER VOLUME
MAX
MIN
PRZESTROGA
Ustawienie przez dłuższy czas
wysokiego poziomu głośności
instrumentu Clavinova może
doprowadzić do
uszkodzenia słuchu.
Zwiększanie
poziomu
głośności.
Zmniejszanie
poziomu
głośności.
MASTER VOLUME:
Poziom całkowitej głośności
dźwięku instrumentu
Za pomocą pokrętła [MASTER
VOLUME] można także
wyregulować poziom sygnału
wyjściowego w gniazdach
[PHONES] oraz AUX [OUT].
TERMINOLOGIA
PORADA
Spodnia powierz-
chnia
Standardowa wtyczka
słuchawek stereofonicznych
Korzystanie z dodatkowych
słuchawek
SłuchawkiYamaha HPE-160.
PORADA
Strona: 16
CLP-380 Podręcznik użytkownika 17
Operacje
podstawowe
Operacje podstawowe
Słuchanie melodii demonstracyjnych
Instrument Clavinova zapewnia utwory demonstracyjne przedstawiające charakter poszczególnych brzmień z każdej grupy.
W tym rozdziale wyjaśniono, jak słuchać utworów demonstracyjnych przedstawiających możliwości następujących grup brzmień.
Melodie demonstracyjne
Wymienione utwory demonstracyjne to krótkie przeróbki fragmentów oryginalnych kompozycji.
Wszystkie inne utwory są oryginalne (© 2008Yamaha Corporation).
Procedura
1. Włącz zasilanie.
(Przypadek, gdy zasilanie jest wyłączone). Naciśnij przełącznik
[POWER] i włącz zasilanie.
Najpierw ustaw pokrętło głośności [MASTER VOLUME] mniej więcej pośrodku
skali, między ustawieniami MIN i MAX. Po rozpoczęciu gry przekręć pokrętło
[MASTER VOLUME] i określ odpowiedni poziom głośności tak, aby odsłuch
był jak najlepszy.
2. Włącz tryb demo.
Naciśnij przycisk [DEMO], aby włączyć tryb demo.
Kolejno będą migały wskaźniki przycisków grup brzmień.
3. Wybierz melodię i rozpocznij odtwarzanie.
Naciśnij przycisk grupy brzmień odpowiadający utworowi
demonstracyjnemu, który chcesz usłyszeć.
Wskaźnik naciśniętego przycisku grupy brzmień zaświeci się i zacznie być
odtwarzany utwór demonstracyjny. Później zostaną odtworzone kolejne utwory
demonstracyjne, począwszy od grupy brzmień, której przycisk znajduje się
z lewej górnej strony, aż odtwarzanie nie zostanie zatrzymane.
4. Zatrzymaj odtwarzanie i wyjdź z trybu demo.
Naciśnij przycisk [DEMO].
Grupa brzmień Melodie Kompozytor
GRAND PIANO1 Albumbrad, Lyriske stykker IV, op.47-2 E.H. Grieg
HARPSICHORD Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV.1058 J.S. Bach
CHURCH ORGAN Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV.601 J.S. Bach
2 4 3 Przyciski grup brzmień
Tryb:
Tryb to stan, w którym można
wykonać daną funkcję. W trybie
demo można odtwarzać melodie
demonstracyjne.
TERMINOLOGIA
B
D
NO YES
A
C
VoiceDemo
SelectVoiceButton
Za pomocą suwaka [SONG
BALANCE] (Regulacja utworów)
można dostosować głośność
odtwarzanego utworu i dźwięków
wydobywanych z klawiatury (str. 38).
PORADA
Z trybu demo można wyjść,
naciskając przycisk [EXIT] lub [STOP].
PORADA
Strona: 17
Słuchanie melodii demonstracyjnych
CLP-380 Podręcznik użytkownika
18
Operacje
podstawowe
Słuchanie demonstracji brzmienia fortepianu
(wykorzystującej technologię próbkowania) i iAFC
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [DEMO] i naciśnij przycisk A [+], aby wyświetlić
ekran demonstracji brzmienia fortepianu. Umożliwia on słuchanie i porównywanie
fortepianowych brzmień demonstracyjnych z wykorzystaniem lub bez technologii
próbkowania oraz utworów przedstawiających funkcję iAFC. W tym celu należy
włączyć lub wyłączyć funkcję iAFC. Utwory demonstracyjne są przypisane do
przycisków grup brzmień w następujący sposób.
Demonstracja
technologii
próbkowania i funkcji
iAFC
Przyciski grup
brzmień
Demonstracja
brzmienia
fortepianu
Fortepian stereo
(Próbkowanie stereo)
GRAND PIANO 1
Fortepian mono
(Próbkowanie Mono)
GRAND PIANO 2
Sustain (Próbkowanie przedłużenia dźwięków)
Z E.PIANO1
Bez E.PIANO 2
KeyOff (próbkowanie key-off)
Z HARPSICHORD
Bez E.CLAVICHORD
StringRes (rezonans strunowy)
Z VIBRAPHONE
Bez GUITAR
Demonstracja
funkcji iAFC
iAFC
Z CHURCH ORGAN
Bez JAZZ ORGAN
Strona: 18
CLP-380 Podręcznik użytkownika 19
Operacje
podstawowe
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian
Instrument Clavinova oferuje dane na temat wykonywania 50 utworów fortepianowych. Można po prostu ich wysłuchać
(str. 19) albo wykorzystać je podczas ćwiczeń (str. 21). W dołączonej do instrumentu broszurze pt. „50 greats for the
Piano” znajdują się nuty 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian.
Procedura
1. Otwórz okno wyboru utworu.
1-1 Naciśnij przycisk [SONG SELECT].
1-2 Użyj przycisków A [–][+], aby wybrać „PRESET”
(wstępnie zdefiniowany) rodzaj utworu:
PRESET....... Oznacza pamięć wstępnie zdefiniowanych utworów. Zawiera ona
50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian.
2. Wybierz żądany utwór.
Naciskaj przyciski C [–][+], aby wybrać żądany utwór fortepianowy
od P-001 do P-050.
Granie pięćdziesięciu 50 wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian
1-1 1-2
3 2
4 5
Przycisk TEMPO [DOWN] [UP]
Utwór:
W przypadku instrumentu
Clavinova dane o wykonaniu są
określane nazwą „utwór”.
Obejmuje to melodie
demonstrujące brzmienia
i wstępnie zdefiniowane utwory
na fortepian.
TERMINOLOGIA
Ekran wyboru utworu
B
D
NO YES
A
C
PRESET BAR 001
P-001:Invention No.1
Na wyświetlaczu pojawi się numer utworu.
Strona: 19
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-380 Podręcznik użytkownika
20
Operacje
podstawowe
3. Odtwórz wstępnie zdefiniowany utwór.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
Ustawianie tempa
Przy użyciu przycisków TEMPO [DOWN][UP] można dostosować tempo
odtwarzanego utworu do własnych potrzeb. Tempo domyślne (pierwotne tempo
utworu) można ustawić przez równoczesne naciśnięcie przycisków [DOWN] i [UP].
Naciśnij przycisk [SONG SELECT], aby wrócić do ekranu wyboru utworu.
4. Zatrzymaj odtwarzanie utworu.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova wraca
do początku utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie w czasie trwania utworu,
naciśnij przycisk [STOP]. Możesz także przerwać odtwarzanie na chwilę,
naciskając przycisk [PLAY/PAUSE]. Naciśnięcie przycisku powoduje
zatrzymanie odtwarzania.
Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu
Na ekranie wyboru utworu można wykonać następujące czynności:
Za pomocą przycisków B [– (NO)][+ (YES)] można przesuwać się do przodu i do
tyłu (przewijanie do tyłu i szybkie przewijanie do przodu) utworu w czasie jego
odtwarzania albo po zatrzymaniu.
Naciśnij przycisk C [–] w czasie odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od
poprzedniego utworu.
Aby rozpocząć odtwarzanie od następnego utworu, naciśnij przycisk C [+]
w czasie odtwarzania.
Naciśnij przycisk [STOP] lub jednocześnie naciśnij przyciski B [– (NO)][+ (YES)]
w czasie odtwarzania lub po jego zatrzymaniu w środku utworu, aby wrócić do
początku utworu.
5. Wróć do ekranu domyślnego.
Naciśnij przycisk [EXIT].
• [-----: NewSong] (Nowy utwór)
oznacza miejsce na nagranie
utworu (str. 31).
• Można wielokrotnie odtwarzać
jeden utwór albo określić fragment
(w taktach) do odtwarzania
wielokrotnego, korzystając
z przycisku [REPEAT] (str. 22). Użyj
parametru SongRepeat z menu
[FILE/SONG SETTING] (plik/
ustawienia utworu), aby powtarzać
odtwarzanie wszystkich
utworów (str. 82).
Można jednocześnie grać na
instrumencie i odtwarzać wstępnie
zdefiniowany utwór. W trakcie gry na
instrumencie można zmieniać
zaprogramowane brzmienie.
Za pomocą przycisków D [–][+]
można przewinąć nazwę utworu,
PORADA
PORADA
PORADA
Tempo można także zmienić za
pomocą przycisków D [–][+].
Przywracanie ustawienia
początkowego tempa
Po wybraniu nowego wstępnie
zdefiniowanego utworu tempo
automatycznie powraca do
pierwotnej wartości.
PORADA
PORADA
B
D
NO YES
A
C
PRESET BAR 015
P-001:Invention No.1
Liczba taktów
B
D
NO YES
A
C
Tempo
86
Ekran Default (Domyślny):
Ekran domyślny to ekran wyboru
brzmienia (str. 23), który pojawia się
po włączeniu instrumentu Clavinova.
TERMINOLOGIA
Strona: 20
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-380 Podręcznik użytkownika 21
Operacje
podstawowe
W pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworach są rozdzielone partie lewej i prawej ręki. Można włączać lub wyłączać
partie lewej lub prawej ręki, zgodnie z potrzebami, aby ćwiczyć odpowiednią partię (tę, która jest wyłączona) na klawiaturze.
Za odtwarzanie partii prawej ręki odpowiada przycisk [RIGHT] (Prawa), a lewej — [LEFT] (Lewa).
Procedura
1. Wyłącz odtwarzanie partii, którą zamierzasz ćwiczyć.
Po wybraniu utworu do ćwiczenia naciśnij przycisk [RIGHT] lub
[LEFT], aby wyłączyć odpowiednio prawą lub lewą partię.
Podczas wybierania utworu świecą się oba wskaźniki [RIGHT] i [LEFT], co oznacza,
że można odtwarzać obie partie. Po naciśnięciu jednego z przycisków w celu
wyłączenia odtwarzania wskaźnik przestanie się świecić, a odpowiadająca mu partia
zostanie wyciszona. Wielokrotne naciskanie przycisków umożliwia włączanie
i wyłączanie odtwarzania.
2. Rozpocznij odtwarzanie i grę.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
Graj partię, której odtwarzanie zostało wyłączone.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie,
gdy zaczniesz grać na instrumencie (Sync Start
(Rozpoczynanie synchroniczne))
Odtwarzanie może się rozpocząć, gdy zaczniesz grać na klawiaturze (funkcja Sync
Start — rozpoczynanie synchroniczne).
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [STOP] i naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE].
Wskaźnik [PLAY/PAUSE] będzie migać, a instrument Clavinova będzie czekać na
rozpoczęcie synchroniczne (Sync Start).
W momencie, gdy zaczniesz grać na klawiaturze, rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli przed rozpoczęciem gry naciśniesz przycisk [STOP], funkcja Sync Start
zostanie wyłączona.
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova wraca do
początku utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie w środku utworu, naciśnij przycisk
[STOP]. Możesz także przerwać odtwarzanie na chwilę, naciskając przycisk [PLAY/
PAUSE]. Naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie odtwarzania.
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów
1
2
3
Jedną lub drugą partię można
włączać lub wyłączać nawet
w czasie odtwarzania.
PORADA
Sync:
Synchroniczny, czyli dziejący się
w tym samym czasie.
TERMINOLOGIA
Przywracanie ustawienia począt-
kowego odtwarzania partii
Po wybraniu nowego utworu obie
partie są zawsze domyślnie
włączone.
PORADA
Strona: 21
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-380 Podręcznik użytkownika
22
Operacje
podstawowe
Funkcja Song Repeat (Powtarzanie utworu) umożliwia wielokrotne odtwarzanie utworu lub jego fragmentu złożonego
z wybranych taktów. Dzięki temu można wielokrotnie ćwiczyć frazy trudne do wykonania.
Wielokrotne odtwarzanie utworu
Procedura
1. Włącz tryb Repeat.
Wybierz utwór do ćwiczeń, a następnie naciśnij przycisk [REPEAT].
2. Rozpocznij wielokrotne odtwarzanie.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Wyłącz tryb Repeat i wróć do normalnego trybu gry.
Naciśnij przycisk [STOP], aby zatrzymać odtwarzanie, a następnie
naciśnij przycisk [REPEAT].
Określanie zakresu taktów i odtwarzanie fragmentu
raz za razem — funkcja A–B Repeat (Powtarzanie A–B)
Procedura
1. Wybierz utwór, który chcesz przećwiczyć i zagraj go.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
2. Wybierz fragment do powtarzania.
Naciśnij przycisk [REPEAT] w punkcie początkowym (A) fragmentu,
który ma być powtarzany. Ponownie naciśnij przycisk [REPEAT]
w punkcie końcowym (B).
Po automatycznym przejściu do odpowiedniej frazy fragment od punktu A do
punktu B będzie automatycznie odtwarzany.
3. Anuluj wybór fragmentu i wróć do normalnego trybu gry.
Naciśnij przycisk [REPEAT].
Ćwiczenie z wykorzystaniem funkcji Repeat Playback
(Wielokrotne odtwarzanie) i wstępnie zdefiniowanych utworów
Za każdym razem można
odtwarzać wszystkie utwory
spośród 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów lub
utworów zapisanych w urządzeniu
pamięci USB (str. 82).
PORADA
Określanie fragmentu do
powtarzania między punktem A
a zakończeniem utworu. Określanie
tylko punktu A powoduje
wielokrotne odtwarzanie fragmentu
między punktem A a
zakończeniem utworu.
Po wybraniu kolejnego utworu
poprzedni wybór jest
automatycznie anulowany,
a funkcja wielokrotnego
odtwarzania wyłącza się.
PORADA
PORADA
Strona: 22
CLP-380 Podręcznik użytkownika 23
Operacje
podstawowe
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich
podczas gry
Procedura
1. Wybierz grupę brzmień.
Naciśnij przycisk grupy brzmień.
2. Wybierz brzmienie.
Użyj przycisków A [–][+], aby wybrać brzmienie.
Szczegółowe informacje na temat brzmień XG można znaleźć w dostępnej osobno
broszurze „XG voice list” („Lista brzmień XG”).
W przypadku wybrania funkcji XG
Brzmienia XG, podzielone na kategorie, znajdują się w osobnych folderach.
Najpierw trzeba wybrać grupę brzmień XG, a następnie odpowiednie brzmienie.
2–1 Aby otworzyć ekran, na którym można wybrać
brzmienia XG, naciśnij jednocześnie przyciski [–][+]
znajdujące się obok nazwy brzmienia XG.
2–2 Użyj przycisków A [–][+], aby wybrać grupę brzmień.
2–3 Użyj przycisków C [–][+], aby wybrać żądane brzmienie.
Wybieranie brzmień
2 1 Przyciski grup brzmień
Brzmienie
W przypadku instrumentu
Clavinova brzmienie oznacza „ton”
lub „barwę tonu”.
Można także przełączać brzmienia
w tej samej grupie przez
wielokrotne naciskanie przycisku
grupy brzmień.
Aby poznać cechy
charakterystyczne poszczególnych
brzmień, warto odsłuchać utwory
demonstracyjne charakterystyczne
dla każdej grupy (str. 17).
Aby uzyskać więcej informacji na
temat poszczególnych wstępnie
zdefiniowanych brzmień, zobacz
„Lista wstępnie zdefiniowanych
brzmień” na str. 114.
Głośność danego brzmienia można
kontrolować, zwracając uwagę na
siłę uderzenia w klawiaturę. Styl gry
(czułość klawiatury) może jednak nie
mieć wpływu na dźwięk niektórych
instrumentów muzycznych. Zobacz
„Lista wstępnie zdefiniowanych
brzmień”, str. 114.
TERMINOLOGIA
PORADA
PORADA
PORADA
Grupa brzmień Nazwa brzmienia Grupa brzmień Nazwa brzmienia
GRANDPIANO1
(Fortepian 1)
GrandPiano1 CHURCHORGAN
(Organy kościelne)
PipeOrganPrincipal
MellowPiano PipeOrganTutti
RockPiano PipeOrganFlute 1
HonkyTonkPiano PipeOrganFlute 2
GRANDPIANO2
(Fortepian 2)
GrandPiano2 JAZZORGAN
(Organy jazzowe)
JazzOrgan
BrightPiano RotaryOrgan
E.PIANO1 (Pianino
elektroniczne)
E.Piano1 MellowOrgan
SynthPiano STRINGS (Smyczki) Strings
E.PIANO2 (Pianino
elektroniczne)
E.Piano2 SynthStrings
Vintage E.Piano SlowStrings
HARPSICHORD
(Klawesyn)
Harpsichord8' CHOIR (Chór) Choir
Harpsichord8'+4' SlowChoir
E.CLAVICHORD
(Klawikord
elektroniczny)
E.Clavichord Scat
Wah Clavi. SYNTH.PAD
(Syntezator)
SynthPad 1
VIBRAPHONE
(Wibrafon)
Vibraphone SynthPad 2
Marimba WOOD BASS
(Drewniane
instrumenty
basowe)
WoodBass
Celesta Bass&Cymbal
GUITAR (Gitara) NylonGuitar E.BASS (Bas
elektryczny)
ElectricBass
SteelGuitar FretlessBass
XG XGVoice
XG to ważne rozszerzenie formatu
GM System Level 1, opracowane
przez firmęYamaha w celu
zapewnienia większej liczby
brzmień i ich odmian oraz
zwiększenia możliwości sterowania
ekspresją brzmień i efektów.
System XG ma także zapewnić
zgodność danych w przyszłości.
PORADA
Strona: 23
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika
24
Operacje
podstawowe
Instrument Clavinova jest wyposażony w trzy pedały: tłumika (prawy), sostenuto
(środkowy) i soft (lewy), dzięki którym można uzyskać wiele ekspresywnych
efektów, zbliżonych do tych, które są wytwarzane za pomocą pedałów
fortepianu akustycznego.
Pedał tłumika (prawy)
Można zauważyć, że po naciśnięciu pedału tłumika
grane dźwięki brzmią dłużej.
Gdy wybrane jest brzmienie Grand Piano 1,
naciśnięcie pedału tłumika aktywuje funkcję Sustain
Samples (Próbki przedłużania dźwięku), która
umożliwia dokładnie odtworzenie wyjątkowego
rezonansu płyty i strun fortepianu akustycznego.
Pedał tłumika ma także funkcję naturalnie
ekspresywnego półpedału.
Pedał sostenuto (środkowy)
Naciśnięcie pedału sostenuto powoduje, że zagrany
dźwięk lub akord będzie wybrzmiewać dopóty, dopóki
pedał będzie wciśnięty. Kolejne dźwięki nie
będą przedłużane.
Pedał soft (lewy)
Naciśnięcie tego pedału ścisza utwór i nieznacznie zmienia brzmienie granych
dźwięków. (Pedał soft nie wpływa na dźwięki, które zostały zagrane przed jego
naciśnięciem. Naciśnij pedał bezpośrednio przed zagraniem odpowiednich dźwięków).
W przypadku takich brzmień, jak Vibraphone, Jazz Organ i Mellow Organ, ten pedał
włącza i wyłącza wibrację albo zmienia jej częstotliwość (zob. str. 98).
Używanie pedałów
Jeśli pedał tłumika nie działa lub
dźwięki są przedłużane, nawet gdy
pedał nie jest naciśnięty, sprawdź,
czy kabel jest właściwie
podłączony do gniazda [PEDAL]
instrumentu (zobacz krok 6 na
str. 119). Upewnij się także, czy
parametr RPedalFunc w menu
FUNCTION jest ustawiony na ON
(zob. str. 96).
Półpedał:
Podczas gry na pianinie z pedałem
podtrzymania dźwięku, jeśli chcesz
nieznacznie wyciszyć
podtrzymywany dźwięk, zwolnij
pedał tłumika z pozycji
maksymalnej do połowy.
Próg działania efektu Half Pedal
(Półpedał) może być określony na
podstawie parametru Half Pedal
Point (Punkt półpedału) w menu
function (str. 98).
Głębia rezonansu uzyskiwanego za
pomocą funkcji Sustain Samples
(Próbki przedłużania dźwięku)
może być regulowana za pomocą
parametru Sustain Sampling Depth
(Głębia próbkowania przedłużania
dźwięków) w menu FUNCTION
(zob. str. 99).
Każdemu pedałowi można
przypisać funkcję za pomocą
parametrów RPedalFunc,
CPedalFunc i LPedalFunc w menu
FUNCTION (zob. str. 96).
Środkowy i lewy pedał mogą
również służyć do rozpoczynania/
zakończenia operacji (funkcja
PLAY/PAUSE) po wybraniu
parametru PedalPlay/Pause
w menu FUNCTION (zob. str. 98).
PORADA
TERMINOLOGIA
PORADA
PORADA
PORADA
PORADA
Naciśnięcie pedału tłumika
spowoduje, że wszystkie dźwięki
zagrane przed zwolnieniem pedału
będą brzmiały przez dłuższy czas.
Gdy w momencie grania dźwięku
lub akordu zostanie naciśnięty
pedał sostenuto, to ten akord lub
dźwięk będzie wybrzmiewał, aż do
momentu zwolnienia pedału.
Strona: 24
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika 25
Operacje
podstawowe
Dzięki funkcji Effect dźwięki stają się bardziej ekspresywne. Instrument Clavinova zapewnia efekty Brilliance
(Krystaliczny), Reverb (Pogłos) i Chorus (Chór).
[BRILLIANCE]
Umożliwia regulowanie czystości tonu i zmianę barwy, stosownie do preferencji
użytkownika.
Procedura
Naciśnij jeden z przycisków BRILLIANCE [MELLOW]/
[BRIGHT], aby wybrać żądaną barwę.
Normal......... Brzmienie standardowe.
Naciśnij przycisk [EXIT], aby wrócić do głównego ekranu.
Dodawanie odmian do dźwięku [BRILLIANCE]/[REVERB]/[CHORUS]
Przycisk
Przycisk [CHORUS]
Przycisk BRILLIANCE [MELLOW] [BRIGHT]
B
D
NO YES
A
C
Brilliance
Normal
Naciskaj przyciski BRILLIANCE
[MELLOW] [BRIGHT] (Krystaliczny
— Łagodny/Jasny), a następnie
użyj przycisków D [–][+], aby
wybrać żądaną barwę dźwięku.
Ustawienie normalne = Normal
Ustawienie normalne:
„Ustawienie normalne” oznacza
ustawienie domyślne (fabryczne),
dostępne przy pierwszym
włączeniu instrumentu Clavinova.
Po ustawieniu funkcji Brilliance jako
[Bright1], [Bright2] lub [Bright3]
(Żywy 1/2/3) poziom głośności
nieco się zwiększy. Dodatkowe
zwiększenie głośności za pomocą
pokrętła [MASTER VOLUME] może
w takiej sytuacji spowodować
zniekształcenie dźwięku. Jeśli to
nastąpi, trzeba odpowiednio
ściszyć dźwięk.
PORADA
PORADA
TERMINOLOGIA
PORADA
Mellow3 Łagodne i aksamitne brzmienie.
Dźwięk staje się bardziej aksamitny i gładki wraz ze
zwiększeniem liczby.
Mellow2
Mellow1
Bright1
Jasne brzmienie.
Dźwięk staje się żywszy wraz ze zwiększeniem liczby.
Bright2
Bright3
Strona: 25
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika
26
Operacje
podstawowe
[REVERB]
Ta funkcja umożliwia dodanie pogłosu, dzięki czemu można uzyskać naturalny efekt
sali koncertowej.
Procedura
Wielokrotne naciskanie przycisku [REVERB] powoduje
włączanie i wyłączanie pogłosu.
Nawet jeśli wyłączono efekt pogłosu, po wybraniu brzmienia fortepianowego
GrandPiano1 lub GrandPiano2 będzie stosowany „pogłos płyty rezonansowej”.
[CHORUS]
Dzięki tej funkcji dźwięk staje się bardziej przestrzenny i wielogłosowy.
Procedura
Wielokrotne naciskanie przycisku [CHORUS] powoduje
włączanie i wyłączanie efektu chóru.
Efekt chóru można włączać i wyłączać przez naciśnięcie przycisków [CHORUS]
ON/OFF na panelu i ustawienie parametru Chorus On Off w menu VOICE
SETTING (zobacz str. 89). Ustawienie przycisku [CHORUS] ON/OFF na panelu
jest tymczasowe. Po wybraniu nowego brzmienia ustawienia efektu chóru
skojarzone z poprzednim brzmieniem są anulowane. Ustawienie parametru
Chorus On Off każdego brzmienia są zapisywane. Po wybraniu danego brzmienia
odpowiednie, skojarzone z nim ustawienia efektu chóru są automatycznie
włączane lub wyłączane.
Typ pogłosu można wybrać za
pomocą parametru Reverb Type
(Rodzaj pogłosu) w menu „VOICE
SETTING” (Ustawienia brzmień).
Głębokość pogłosu skojarzonego
z wybranym brzmieniem można
dostosować za pomocą parametru
Reverb Send, odpowiadającego za
poziom sygnału wysyłanego do
sekcji Reverb (zob. str. 88).
Ustawienie normalne = ON
(włączone).
PORADA
PORADA
Rodzaj efektu Chorus można
wybrać za pomocą parametru
Chorus Type (Rodzaj chóru)
w menu VOICE SETTING.
Głębokość efektu chóru
skojarzonego z wybranym
brzmieniem można określić za
pomocą parametru Chorus Send.
Efekt chóru można także włączać
i wyłączać za pomocą parametru
Chorus On Off (zob. str. 89).
Ustawienie normalne:
Ustawienie normalne włączonego/
wyłączonego efektu chóru jest
różne w przypadku każdego
brzmienia.
PORADA
PORADA
Strona: 26
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika 27
Operacje
podstawowe
Cała klawiatura umożliwia grę utworu w dwóch brzmieniach jednocześnie. Dzięki temu można imitować grę w duecie
lub łączyć dwa podobne brzmienia w celu uzyskania głębszego dźwięku. W sekcji „Przykłady połączeń brzmień (tryb
Dual i Split)” na str. 116 można znaleźć przykłady skutecznego łączenia brzmień.
Tryb Dual, w którym wykorzystano brzmienia
z różnych grup
Procedura
1. Przejdź do trybu Dual.
Naciśnij równocześnie dwa przyciski grup brzmień.
2. Wybierz brzmienie.
Użyj przycisków A [–][+] i B [– (NO)][+ (YES)], aby wybrać brzmienie.
Brzmienia wymienione w górnym rzędzie w części „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień” (zob. „Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień” na
str. 114) są nazywane brzmieniem 1, a znajdujące się w dolnym rzędzie —
brzmieniem 2.
3. Opuść tryb Dual i wróć do normalnego trybu gry.
Naciśnij przycisk grupy brzmień.
Tryb Dual, w którym wykorzystano brzmienia z tej
samej grupy
Procedura
1. Wybierz grupę brzmień.
W normalnym trybie gry naciśnij przycisk żądanej grupy brzmień.
2. Wybierz brzmienie.
Użyj przycisków A [–][+], aby wybrać brzmienie.
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual)
1 3
2 3 1 4
2 2
Liczby w górnym rzędzie wskazują kroki w trybie
Dual, podczas których zastosowano brzmienia
z różnych grup.
Liczby w dolnym rzędzie wskazują kroki w trybie
Dual, podczas których zastosowano brzmienia
z tej samej grupy.
Przyciski grup brzmień
Przyciski grup brzmień
Aby wybrać tryb Dual dla lewej
części klawiatury, gdy jest ona
podzielona na lewą i prawą część
(str. 28), przytrzymaj wciśnięty
przycisk [SPLIT] i równocześnie
naciśnij dwa przyciski grup brzmień.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat wyboru
brzmień XG, zob. str. 23.
PORADA
PORADA
B
D
NO YES
A
C
GrandPiano1 Vibraphone
Brzmienie 1 Brzmienie 2
Strona: 27
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika
28
Operacje
podstawowe
3. Wybierz inne brzmienie.
Użyj przycisków B [– (NO)][+ (YES)], aby wybrać inne brzmienie
z tej samej grupy.
Aby korzystać z identycznych brzmień, naciśnij raz przyciski B [– (NO)][+ (YES)].
Aby wybrać różne brzmienia z tej samej grupy, naciskaj wielokrotnie przyciski B [–
(NO)][+ (YES)].
4. Opuść tryb Dual i wróć do normalnego trybu gry.
Naciśnij przycisk grupy brzmień.
W trybie Split można grać na klawiaturze w dwóch różnych brzmieniach: w jednym lewą ręką, a w drugim — prawą.
Na przykład można grać partię basową, używając brzmienia [WOOD BASS] lub [E. BASS] dla lewej ręki, a prawą ręką
grać melodię. W sekcji „Przykłady połączeń brzmień (tryb Dual i Split)” na str. 116 można znaleźć przykłady
skutecznego łączenia brzmień.
Procedura
1. Przejdź do trybu Split.
Naciśnij przycisk [SPLIT].
2. Wybierz brzmienie dla prawej ręki.
Za pomocą przycisków grup brzmień i przycisków A [–][+] wybierz
brzmienia dla prawej części klawiatury.
3. Wybierz brzmienie dla lewej ręki.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SPLIT] i naciśnij przycisk grupy
brzmień, aby wybrać grupę brzmień dla lewej części klawiatury.
Użyj przycisków C [–][+], aby wybrać brzmienie.
B
D
NO YES
A
C
E.Piano1 SynthPiano
Aby wybrać tryb Dual dla lewej
części klawiatury, gdy cała
klawiatura jest podzielona na lewą
i prawą cześć (str. 28), naciśnij
przyciski D [–] [+].
PORADA
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych brzmieniach
(tryb Split)
2 2 3
1 3 4 5
3 4
Przyciski grup brzmień
Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat wyboru
brzmień XG, zob. str. 23.
PORADA
Strona: 28
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika 29
Operacje
podstawowe
4. Określ punkt podziału klawiatury (granicę między
strefami lewej i prawej ręki).
Zazwyczaj punkt podziału to „F#2”.
Aby zmienić ustawienie punktu podziału:
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SPLIT], a następnie określ punkt podziału za
pomocą przycisków D [–][+].
(Opcjonalnie) Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [SPLIT] i uderz
w klawisz, który ma być punktem podziału.
Zwolnij przycisk [SPLIT], aby wrócić do głównego ekranu.
5. Opuść tryb Split i wróć do normalnego trybu gry.
Naciśnij przycisk [SPLIT].
Klawisz będący „punktem
podziału” należy do lewej części
klawiatury.
Punkt podziału można także
określić za pomocą parametru
[SplitPoint] w menu [FUNCTION]
(str. 96).
PORADA
PORADA
Z trybu Dual (zob. str. 27) można korzystać w każdej strefie (lewej i prawej ręki)
w trybie Split.
F#2 Środkowe „C”
B
D
NO YES
A
C
SplitPoint
F#2
B
D
NO YES
A
C
GrandPiano1 Harpsi.8'
Vibraphone WoodBass
Strona: 29
Wybieranie brzmień i wykorzystywanie ich podczas gry
CLP-380 Podręcznik użytkownika
30
Operacje
podstawowe
Instrument Clavinova jest wyposażony w metronom (urządzenie utrzymujące właściwe tempo), który ułatwia ćwiczenia.
Procedura
1. Uruchamianie metronomu.
Naciśnij przycisk METRONOME [ON/OFF].
Ustawianie tempa
Naciśnij przycisk TEMPO [DOWN] lub [UP].
Aby wyregulować tempo (liczba uderzeń na minutę: 5–500), użyj przycisków
TEMPO [DOWN][UP] lub przycisków D [–][+]. Aby przywrócić domyślne
ustawienie tempa, naciśnij równocześnie przyciski [DOWN] i [UP] lub D [–] i [+].
Naciśnij przycisk [EXIT], aby wrócić do zwykłego ekranu.
2. Zatrzymanie metronomu.
Naciśnij przycisk METRONOME [ON/OFF].
Używanie metronomu
1 2
Przyciski TEMPO [DOWN]
Domyślne tempo wynosi 120.
(Po wybraniu utworu stosowane
jest jego tempo).
PORADA
B
D
NO YES
A
C
Tempo
120
Metrum, głośność i brzmienie
metronomu można ustawić za
pomocą przycisku METRONOME
[SETTING] (zob. str. 85).
PORADA
Strona: 30
CLP-380 Podręcznik użytkownika 31
Operacje
podstawowe
Nagrywanie wykonania
W tym rozdziale wyjaśniono, jak nagrywać własne wykonanie za pomocą funkcji
nagrywania oferowanych przez instrument Clavinova.
Na przykład można odtworzyć własne wykonanie danego utworu na instrumencie
Clavinova w celu usprawnienia ćwiczeń. Można także nagrać tylko partię lewej ręki
i ćwiczyć partię prawej ręki podczas odtwarzania nagrania.
Istnieje możliwość nagrania do szesnastu osobnych partii, można więc osobno nagrać
partię lewej i prawej ręki lub każdą partię utworu na cztery ręce albo poszczególne głosy
w przypadku utworu zespołowego, aby później odtworzyć całość.
Nagrywanie a zapisywanie:
Format danych utworu nagranego na taśmie magnetofonowej różni się od formatu danych zapisanych w pamięci
instrumentu Clavinova. Na taśmie magnetofonowej nagrywany jest sygnał audio. W przypadku instrumentu
Clavinova zapisywana jest informacja dotycząca czasu trwania nut, brzmienia i tempa, ale nie sygnał audio.
Podczas odtwarzania nagranych utworów Clavinova wydaje dźwięki na podstawie zapisanych informacji. Z tego
powodu nagrywanie na instrumencie Clavinova powinno być raczej nazywane „zapisywaniem informacji”. W tym
podręczniku jednak często jest używany termin „nagrywanie”, który wydaje się bardziej odpowiedni.
Od czasu do czasu na ekranie wyświetlacza mogą się pojawiać komunikaty (okna
dialogowe z informacjami lub prośbą o potwierdzenie), które mają ułatwić korzystanie
z instrumentu. Wyjaśnienie każdego komunikatu i skojarzonych z nim czynności oraz
informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcji „Lista
komunikatów” na str. 104.
Dane wykonanie utworu można nagrać na dwa sposoby: nagrać szybko cały utwór, bez określania nagrywanej partii,
lub osobno nagrać poszczególne partie utworu. Warto wybrać ten sposób, który lepiej odpowiada celowi nagrywania.
■ Nagrywanie wykonania bez określenia partii (str. 32)
To wygodny i prosty sposób nagrywania, który umożliwia szybkie nagranie własnych
wykonań bez określania nagrywanych partii. Jest użyteczny, np. podczas nagrywania
solowych utworów fortepianowych.
W ten sposób wykonywany utwór jest nagrywany automatycznie jako partia 1 (prawa).
■ Nagrywanie wykonania kilku różnych partii (str. 35)
Dzięki tej metodzie można osobno nagrać prawą, lewą i dodatkowe partie. Ponieważ partia
lewej strony klawiatury może być nagrywana w czasie odtwarzania partii prawej, istnieje
możliwość nagrania dwóch głosów duetu. Powoduje to, że można osobno nagrać do szesnastu
partii oraz nagrywać wykonanie partii każdego instrumentu po kolei i tworzyć kompozycje na
całą orkiestrę.
Możesz nagrać własne wykonanie
danego utworu (dane audio) na
kasecie magnetofonowej lub innym
nośniku za pośrednictwem złącza
AUX OUT (zob. str. 73).
PORADA
TERMINOLOGIA
Nagrywanie nowego utworu
Odpowiednie kanały (partie) utworu
będą automatycznie przypisywane
do stron klawiatury [RIGHT]
i [LEFT]. Powoduje to, że strona
[RIGHT] może być przypisana do
innej partii niż Part 1, a strona
[LEFT] do innej partii niż Part 2.
Jeśli podczas nagrywania pojawi
się komunikat „MemoryFull”
(„Pamięć zapełniona”) lub
„SystemLimit” („Limit systemowy”),
skorzystaj z informacji w sekcji
„Zapisywanie nagranych utworów
w urządzeniu pamięci USB...
[Save]” na str. 42.
PORADA
PORADA
EXTRA PARTS LEFT RIGHT
[RIGHT] odpowiada partii 1.
Nagraj partię prawej ręki jako [RIGHT].
[LEFT] odpowiada partii 2.
Nagraj partię lewej ręki jako [LEFT].
[EXTRA PARTS] (Partie dodatkowe) odpowiada
partiom 3–16.
Nagraj partie 3–16 jako uzupełnienie partii 1 i 2
w przypadku nagrywania utworu wielogłosowego,
np. napisanego na orkiestrę symfoniczną.
Partia 1
Partia 2
Partia 3
Partia 4
Partia 16
Strona: 31
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika
32
Operacje
podstawowe
Procedura
1. Wybierz utwór „NewSong” („Nowy utwór”) do nagrania.
Naciśnij jednocześnie przyciski [REC] i [STOP].
2. Wybierz brzmienie.
Wybierz brzmienia (lub brzmienia) do nagrywania (zob. str. 23).
Ustaw inne parametry, takie jak Reverb, Chorus i Song Balance.
Wyreguluj poziom głośności za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME],
odpowiednio do własnych wymagań. W czasie odtwarzania również można
korzystać z pokrętła w celu dostosowania głośności.
Po określeniu tempa lub jeśli nie pojawia się ekran gotowości do nagrywania,
naciśnij raz przycisk [SONG SELECT], aby wrócić do ekranu NewSong.
3. Przejdź do trybu nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC].
Wskaźniki [REC] i [RIGHT] zaczną migać na czerwono.
(Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk [REC] lub naciśnij
przycisk [STOP]).
Ustaw tempo, jeśli to konieczne.
Jeśli nie pojawia się ekran gotowości do nagrywania, naciśnij raz przycisk
[SONG SELECT].
Nagrywanie wykonania bez określenia partii
1 3
2
4 5
B
D
NO YES
A
C
------------- BAR 001
-----:NewSong
Ekran NewSong
W przypadku wybrania utworu
innego niż „-----:NewSong”
i nagrania na już zapisanej partii
istniejące dane zostaną utracone.
PORADA
Ustaw tempo w kroku 3.
Aby uzyskać więcej informacji
o nagrywaniu w trybie Dual/Split,
zob. str. 38.
PORADA
PORADA
B
D
NO YES
A
C
SongRecording BAR 001
-----:NewSong
Ekran gotowości do nagrywania
Strona: 32
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika 33
Operacje
podstawowe
4. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po zagraniu pierwszego
dźwięku na klawiaturze.
(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć nagrywanie.
Na ekranie nagrywania jest wyświetlany bieżący numer taktu.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [STOP]. Clavinova
zlokalizuje początek utworu.
W momencie zatrzymania utwór jest automatycznie zapisywany w pamięci
magazynowania (str. 39). Po zakończeniu zapisywania pojawi się ekran pamięci
magazynowania.
5. Odtwarzanie nagranego wykonania.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby odtworzyć nagranie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova wraca do
początku utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie w trakcie odsłuchiwania utworu,
naciśnij przycisk [STOP]. Możesz także przerwać odtwarzanie na chwilę,
naciskając przycisk [PLAY/PAUSE].
Powtórne nagrywanie części utworu
W tej części opisano, jak powtórnie nagrać część utworu.
Procedura
1. Wybierz metodę nagrywania.
1-1 Naciśnij przycisk [FILE/SONG SETTING].
1-2 Naciskaj przyciski A [–][+], aby wyświetlić opcję RecStart
(Początek nagrywania) lub RecEnd (Koniec nagrywania).
1-3 Naciskaj przyciski D [–][+], aby określić sposób
rozpoczęcia i zakończenia nagrywania.
Metody rozpoczynania:
Normal (Normalne): Istniejące dane zostaną skasowane po rozpoczęciu
ponownego nagrywania.
FirstKeyOn (Od pierwszego uderzenia): Dane zapisane przed miejscem,
od którego gra została rozpoczęta, nie zostaną skasowane.
B
D
NO YES
A
C
SongRecording BAR 012
-----:NewSong
Ekran nagrywania
Numer nagrywanego taktu
Korzystanie z metronomu
Podczas korzystania z metronomu
można zapisywać dane. W tym celu
włącz metronom przed
wykonaniem kroku 4. Metronom nie
będzie nagrany.
Aby zatrzymać nagrywanie
w czasie trwania utworu, naciśnij
przycisk [PLAY/PAUSE]. Aby
wznowić nagrywanie, naciśnij
ponownie przycisk [PLAY/PAUSE]
lub uderz w klawisz.
Po naciśnięciu przycisku [REC]
nagrywanie jest wstrzymywane.
Aby wrócić do początku utworu,
naciśnij ponownie przycisk [REC].
Zmiana nazw utworów
Nazwy nagrywanych utworów są
tworzone automatycznie, ale można
je dowolnie zmieniać (str. 43).
PORADA
PORADA
PORADA
PORADA
B
D
NO YES
A
C
SAVE Executing
-----:NewSong001.MID
Strona: 33
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika
34
Operacje
podstawowe
Metody kończenia:
Replace (Zamiana): Dane zapisane po miejscu, w którym nagrywanie zostało
zakończone, zostaną skasowane.
PunchOut (Wbijanie): Dane zapisane po miejscu, w którym nagrywanie zostało
zakończone, zostaną zachowane.
2. Zatrzymaj utwór na początku partii, którą chcesz
ponownie nagrać.
Gdy wyświetlany jest ekran odtwarzania, użyj przycisków B
[– (NO)][+ (YES)], aby przechodzić do kolejnych taktów lub
odtwarzać nagranie albo naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE] w celu
znalezienia punktu znajdującego się tuż przed początkiem partii,
którą chcesz ponownie nagrać.
Jeśli nie pojawia się ekran odtwarzania, naciśnij raz przycisk [SONG SELECT].
3. Wybierz brzmienia do nagrywania, jeśli to konieczne.
Jeśli chcesz zmienić dotychczasowe ustawienia, powtórz krok 2 na str. 32.
4. Przejdź do trybu nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC].
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk [REC] lub naciśnij
przycisk [STOP]. Jeśli wartość ustawienia RecStart to Normal (str. 33), po
ponownym naciśnięciu przycisku [REC] lub naciśnięciu przycisku [STOP] na
wyświetlaczu pojawi się pytanie „Overwrite?” („Zastąpić?”). Aby anulować tę
czynność i nie nagrywać danego utworu na poprzednim nagraniu, naciśnij
przycisk B [– (NO)].
5. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po zagraniu pierwszego
dźwięku na klawiaturze.
(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [STOP]. Clavinova zlokalizuje
początek utworu.
6. Zapisz nagrane utwory.
Po zatrzymaniu nagrania na wyświetlaczu pojawia się monit
z pytaniem, czy nowa wersja utworu ma być nagrana na poprzedniej.
Naciśnij przycisk B [+ (YES)], aby nagrać utwór na poprzedniej wersji.
Aby anulować zapis na poprzednim nagraniu, naciśnij przycisk B [– (NO)].
B
D
NO YES
A
C
MEMORY BAR 009
M-001:NewSong001.MID
„Overwrite?->”:
Czy chcesz zapisać nową wersję
utworu na poprzedniej?
TERMINOLOGIA
Strona: 34
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika 35
Operacje
podstawowe
Procedura
1. Wybierz utwór „New Song” i brzmienie do nagrania.
Postępuj tak samo, jak w procedurze „Nagrywanie wykonania bez określenia partii”
powyżej. Powtórz kroki 1–2 na str. 32.
2. Określ partie do nagrania i przejdź do trybu nagrywania.
Nagrywanie partii prawej ręki (part 1) lub lewej ręki (part 2):
Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty przycisk [REC], a następnie naciśnij przycisk
[RIGHT]/[LEFT].
Nagrywanie partii dodatkowych (partie 3–16):
Naciśnij przycisk [FILE/SONG SETTING] i przycisk A [–][+], aby wyświetlić opcję
RecExtraPartsCh (Nagrywanie partii dodatkowych). Naciskaj przyciski D [–][+],
aby określić nagrywaną partię. Wskazana partia jest przypisywana do przycisku
[EXTRA PARTS].
Po przyporządkowaniu nagrywanej części do przycisku [EXTRA PARTS] naciśnij
i przytrzymaj wciśnięty przycisk [REC], a następnie naciśnij przycisk [EXTRA PARTS].
Wskaźnik [REC] i wskaźnik partii zaczną migać na czerwono.
(Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk [REC] lub naciśnij
przycisk [STOP]).
Ustaw tempo, jeśli to konieczne.
Jeśli nie pojawia się ekran gotowości do nagrywania, naciśnij raz przycisk
[SONG SELECT].
Jeśli w czasie nagrywania nie chcesz słyszeć prawej lub lewej partii, naciśnij przycisk
[RIGHT]/[LEFT], tak aby wyłączył się odpowiedni wskaźnik.
3. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po zagraniu pierwszego
dźwięku na klawiaturze.
(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [STOP]. Clavinova zlokalizuje
początek utworu.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [STOP]. Clavinova
zlokalizuje początek utworu.
W momencie zatrzymania utwór jest automatycznie zapisywany w pamięci
magazynowania (str. 39). Po zakończeniu zapisywania pojawi się ekran pamięci
magazynowania.
Nagrywanie wykonania kilku różnych partii
1
1
3
2 2
Ustaw tempo w kroku 2.
Aby uzyskać więcej informacji
o nagrywaniu w trybie Dual/Split,
zob. str. 38.
PORADA
PORADA
B
D
NO YES
A
C
SongRecording BAR 001
-----:NewSong
Ekran gotowości do nagrywania
Strona: 35
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika
36
Operacje
podstawowe
Dodawanie danych albo nagrywanie
na istniejącym utworze
W poprzedniej części wyjaśniono, jak nagrywać wykonywany utwór od początku przez
wybranie pustego utworu „-----: NewSong”. Można także dodać własne wykonanie lub
zapisać je na istniejących utworach, takich jak 50 wstępnie zdefiniowanych utworów
[P-001 – P-050], danych muzycznych dostępnych na rynku (<zobacz str. 50>) lub
własnych starych wykonaniach utworów (<zob. str. 39>).
Procedura
1. Wybierz utwór, na którym chcesz nagrywać.
Aby wybrać wstępnie zdefiniowany utwór, naciśnij przycisk [SONG SETTING],
a następnie naciskaj przyciski A [–][+] w celu wyświetlenia opcji PRESET.
Aby wybrać utwór, naciskaj przyciski C [–][+].
Aby wybrać utwór z dostępnych na rynku danych muzycznych lub własnych
nagrań, naciskaj przyciski A [–][+] w celu wyświetlenia opcji MEMORY
(Pamięć) lub USB1 na ekranie wyboru utworu, a następnie naciskaj
przyciski C [–][+].
Aby kontynuować nagrywanie, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w sekcji
„Nagrywanie wykonania bez określenia partii” na str. 32–34.
Jeśli wstępnie zdefiniowany utwór zostanie ponownie nagrany,
będzie automatycznie zapisany w pamięci magazynowania (str. 39)
po zatrzymaniu nagrywania.
W przypadku ponownego nagrania utworu pochodzącego z dostępnych na rynku
danych muzycznych lub utworu zapisanego wcześniej w pamięci na
wyświetlaczu pojawi się monit z pytaniem, czy nowa wersja ma być nagrana na
poprzedniej (po zakończeniu nagrywania). Naciśnij przycisk B [+ (YES)],
aby nagrać utwór na poprzedniej wersji.
Inne techniki nagrywania
W przypadku nagrywania na już
zapisanej partii istniejące dane
zostaną utracone.
PORADA
Strona: 36
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika 37
Operacje
podstawowe
Zmiana brzmienia lub tempa po nagraniu utworu
Po nagraniu utworu można zmienić jego brzmienie i tempo, aby zmodyfikować jego
charakter lub ustawić bardziej odpowiednie tempo. Te elementy można także zmieniać
w czasie trwania utworu.
Procedura
1. Wybierz utwór, w którym chcesz wprowadzić zmiany (str. 36).
2. Aby zmienić brzmienie lub tempo w środku utworu,
wskaż je do zmiany za pomocą przycisków B [– (NO)]
[+ (YES)], gdy wyświetlany jest ekran odtwarzania, lub
naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE] w celu znalezienia
punktu znajdującego się tuż przed początkiem partii,
którą chcesz ponownie nagrać.
3. Zmień ustawienia (np. brzmienie, pogłos).
Na przykład, jeśli chcesz zmienić nagrane brzmienie E.Piano1 na E.Piano2,
użyj przycisków grupy brzmień oraz przycisków A [–][+] do wybrania brzmienia
E.Piano2.
Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij raz przycisk [SONG SELECT],
aby wrócić do ekranu wyboru utworu.
4. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [REC],
a następnie wybierz partię do zmiany.
Wskaźnik wybranej partii zaświeci się na czerwono.
Zmień ustawienie tempa, jeśli to konieczne.
W tym momencie nie graj na klawiaturze ani nie naciskaj przycisku
[PLAY/PAUSE]. Spowoduje to rozpoczęcie nagrywania i skasowanie
wcześniej nagranego utworu.
5. Aby wyjść z trybu nagrywania, naciśnij przycisk [STOP]
lub [REC].
Gdy opuszczasz tryb nagrywania, na wyświetlaczu pojawia się monit z pytaniem,
czy nowa wersja ma być nagrana na poprzedniej. Naciśnij przycisk B [+ (YES)],
aby nagrać utwór na poprzedniej wersji.
Przed zmianą brzmienia lub tempa
należy ustawić metodę
rozpoczynania jako Normal (str. 33).
Jeśli jest ona ustawiona jako
FirstKeyOn, nie można zmienić ani
brzmienia, ani tempa.
Aby uzyskać informacje
o zmienianych tu ustawieniach,
zob. „Jaki typ danych jest
nagrywany?” na str. 108.
Zmień tempo w kroku 4.
Ustawienia wprowadzone w kroku
3 zostaną zapisane w pamięci.
Poprzednich ustawień nie będzie
można odzyskać. Należy
postępować ostrożnie.
PORADA
PORADA
PORADA
PRZESTROGA
Strona: 37
Nagrywanie wykonania
CLP-380 Podręcznik użytkownika
38
Operacje
podstawowe
Dopasowywanie poziomu głośności odtwarzania
i wykonywania utworu, [SONG BALANCE]
Podczas kolejnego nagrywania poszczególnych partii można dostosować poziom
głośności odtwarzania nagranych partii do bieżącego wykonania.
Procedura
1. Przesuń suwak [SONG BALANCE] w lewo lub w prawo,
aby wprowadzić zmiany.
Nagrywanie w trybie Dual lub Split
W przypadku nagrywania w trybie Dual lub Split instrument Clavinova nagrywa każde
brzmienie jako osobną partię. W następującej tabeli pokazano, w jaki sposób partie są
przypisywane do poszczególnych brzmień.
PRZESTROGA
W przypadku nagrywania poszczególnych partii jedna po drugiej lub nagrywania nowego utworu na poprzednim
(zob. str. 36) istniejące dane zostaną skasowane. Należy postępować ostrożnie.
W następującym przykładzie wybrano do nagrywania partie RIGHT, LEFT
i EXTRA PARTS n.
Uwaga: Partia n = Partia 3 – Partia 16
Jeśli „n+1”, „n+2” i „n+3” to więcej niż 16, stosowane są partie 1, 2 i 3.
Niektóre dostępne na rynku dane
muzyczne są nagrane bardzo
głośno. W trakcie korzystania z nich
warto dokonać regulacji poziomu.
PORADA
SONG BALANCE
SONG KEYBOARD
Poziom odtwarzania
utworu będzie niższy.
Poziom głośności wykonania
będzie niższy.
Przełączanie między trybami Dual
i Split w utworze nie jest
nagrywane.
PORADA
Partie przeznaczone
do nagrania
Dual Split Split+Dual
RIGHT LEFT EXTRA
PART n
RIGHT LEFT EXTRA
PART n
RIGHT LEFT EXTRA
PART n
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Partie
wykor-
zystane
podczas
nagry-
wania
MAIN
(brzmienie 1)
Partia 1 Partia 2 Partia n Partia 1 Partia n Partia 1 Partia n
LEFT
(brzmienie 1)
– Partia 2 Partia n+1 Partia 2 Partia n+1
MAIN
(brzmienie 2)
Partia 3 Partia 4 Partia n+2 – Partia 3 Partia n+2
LEFT
(brzmienie 2)
– – Partia 4 Partia n+3
Strona: 38
CLP-380 Podręcznik użytkownika 39
Operacje
podstawowe
Obsługa plików, np. usuwanie plików
utworów… [FILE/SONG SETTING]
Ekrany plików (dostępne po naciśnięciu przycisku [FILE/SONG SETTING]) służą do obsługi plików (np. zapisywania,
usuwania i zmiany nazw nagranych utworów), kopiowania i formatowania nośników oraz zmiany znaków na ekranie.
Aby podłączyć urządzenie pamięci USB, przeczytaj „Środki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania ze złącza
USB [TO DEVICE]” na str. 122.
Podczas tych działań wykorzystywane są następujące parametry:
Pamięć instrumentu Clavinova
Instrument Clavinova jest wyposażony w trzy rodzaje pamięci:
Pamięć bieżąca:
Obszar pamięci tymczasowej, w którym można czasowo umieścić oraz edytować
aktualnie wybrany utwór przed jego odtworzeniem lub nagraniem.
Pamięć wstępnie zdefiniowanych utworów:
Pamięć tylko do odczytu, w której zapisano 50 wstępnie zdefiniowanych utworów
na fortepian.
Pamięć magazynowania:
W tym obszarze pamięci można zapisać dane utworów załadowanych z urządzenia
pamięci USB.
Utwór wybrany na ekranie wyboru utworu jest ładowany do pamięci bieżącej z pamięci
wstępnie zdefiniowanych utworów, pamięci magazynowania lub z urządzenia pamięci USB.
Pamięć bieżąca jest używana do odtwarzania i nagrywania utworów. Po wyłączeniu zasilania
instrumentu Clavinova utwory zapisane w pamięci wstępnie zdefiniowanych utworów nie są
kasowane. Utwory zapisane w pamięci bieżącej zostaną jednak utracone. Nagrane utwory są
automatycznie przenoszone z pamięci bieżącej do pamięci magazynowania.
W tym podręczniku przyjęto, że nagrany utwór umieszczony w pamięci bieżącej to „utwór
bieżący”, utwór w pamięci magazynowania to „utwór w pamięci”, a utwór zapisany
w urządzeniu pamięci USB to „utwór zewnętrzny”.
Plik
Plik to grupa danych. W przypadku
instrumentu Clavinova plik utworu
zawiera dane i numer utworu.
Pamięć
Pamięć to miejsce w instrumencie
Clavinova, w którym można
zapisywać i edytować dane.
Kod znaków
Typ znaków
Należy pamiętać, że z funkcji
kopiowania można korzystać
wyłącznie na własny użytek.
TERMINOLOGIA
PRZESTROGA
Ustawienia
Nazwa
parametru
Strona
Zapisywanie nagranych utworów w urządzeniu pamięci USB Save 42
Usuwanie utworu z pamięci magazynowania instrumentu
Clavinova lub z urządzenia pamięci USB
Delete 43
Zmiana nazw plików Rename 43
Kopiowanie plików Copy 44
Przenoszenie plików Move 45
Tworzenie folderów (katalogów) w urządzeniu pamięci USB MakeDir 45
Formatowanie urządzenia pamięci USB Format 46
Automatyczne wybieranie utworu na nośniku pamięci SongAutoOpen 46
Zmiana typu znaków na ekranie CharacterCode 47
Pamięć wstępnie
zdefiniowanych utworów
Pamięć
magazynowania
Pamięć bieżąca
Urządzenie pamięci USB
Strona: 39
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika
40
Operacje
podstawowe
Rodzaje utworów
Ten instrument pozwala na korzystanie z różnych rodzajów utworów. Litery i numery
utworów są wyświetlane z lewej strony nazwy. Litery wskazują następujące rodzaje
utworów:
Pamięć wstępnie zdefiniowanych utworów
P................. Wstępnie zdefiniowane utwory
Pamięć magazynowania
M................ Utwory w pamięci
MP ............. Utwory chronione, takie jak wstępnie zdefiniowane utwory zapisane
w pamięci magazynowania lub utwory ze zbiorów Disk Orchestra
Collection (DOC) i Disklavier Piano Soft w pamięci magazynowania.
MS, Ms ...... Utwory w pamięci magazynowania, zapisane przez firmę Yamaha jako
„tylko do odczytu”.
Urządzenie pamięci USB
U1 .............. Utwór zewnętrzny
U1P............ Utwory zewnętrzne, takie jak utwory ze zbiorów Disk Orchestra
Collection (DOC) lub Disklavier Piano Soft w urządzeniu pamięci USB.
U1S, U1s.... Utwory w urządzeniu pamięci USB zapisane przez firmę Yamaha jako
„tylko do odczytu”.
Ograniczenia operacji na plikach
Ø: Tak ˛: Nie
*1 Tylko do pamięci magazynowania
*2 Wyłącznie utwory MP
*3 Wyłącznie między pamięcią magazynowania a urządzeniem pamięci USB
Rodzaje utworów
P M, U1 MP
, U1P
MS, Ms, U1S,
U1s
Save Ø*1 Ø Ø*1 ˛
Delete ˛ Ø Ø*2 Ø
Rename ˛ Ø Ø*2 Ø
Copy Ø*1 Ø Ø*1 ˛
Move ˛ Ø ˛ Ø*3
Utwór U1 z rozszerzeniem „SME”
można jedynie usunąć — nie
można na nim wykonywać żadnych
innych operacji.
PORADA
Strona: 40
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika 41
Operacje
podstawowe
Od czasu do czasu na ekranie wyświetlacza mogą się pojawiać komunikaty (okna dialogowe z informacjami lub prośbą
o potwierdzenie), które mają ułatwić korzystanie z instrumentu. Wyjaśnienie każdego komunikatu i skojarzonych z nim
czynności można znaleźć w części „Lista komunikatów” na str. 104.
Procedura
1. Przygotuj pliki.
Przygotuj pliki do obsługi w następujący sposób.
Aby użyć poleceń „Rename” („Zmień nazwę” ), „Copy” („Skopiuj” )
lub „Move” („Przenieś” ):
Wybierz utwór za pomocą przycisku [SONG SELECT], jak opisano to w sekcji
„Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian” (str. 19) i „Odtwarzanie
nagranych utworów i danych muzycznych dostępnych na rynku” (str. 48).
Aby użyć polecenia „MakeDir” („Utwórz katalog” ):
Wybierz urządzenie pamięci USB za pomocą przycisku [SONG SELECT],
jak opisano to w sekcji „Odtwarzanie nagranych utworów i danych muzycznych
dostępnych na rynku” (str. 48).
Aby użyć poleceń „Save” , „Delete” („Usuń” ), „Format” („Formatuj” ),
„SongAutoOpen” („Otwórz utwór auto” ) lub „CharacterCode”
(„Kod znaków” ):
W tym kroku nie trzeba wykonywać żadnych operacji.
2. Otwórz menu File/Song Setting.
Naciśnij przycisk [FILE/SONG SETTING].
3. Wybierz żądany parametr.
Naciskaj przyciski [FILE/SONG SETTING] lub A [–][+], aby wyświetlić
żądaną pozycję.
4. Ustaw parametr lub wykonaj polecenie.
Użyj przycisków B [– (NO)][+ (YES)], C [–][+], D [–][+].
Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w odpowiedniej sekcji poniżej.
5. Zamknij menu File/Song Setting.
Naciśnij przycisk [EXIT].
Podstawowe operacje na plikach
2 3 5
1 3 4
4 4
Wskaźniki „ ” i „ ” mogą być
wyświetlane w prawej dolnej części
ekranu. W takim przypadku można
otworzyć folder za pomocą
przycisku D [+]. Naciśnij przycisk
D [–], aby przejść na wyższy poziom.
Unikaj częstego włączania
i wyłączania zasilania urządzenia
pamięci USB lub zbyt częstego
podłączania i odłączania kabla.
Może to prowadzić do
„zawieszania się” instrumentu.
Gdy instrument jest zajęty
wykonywaniem operacji na danych
(takich jak zapisywanie, kopiowanie
lub usuwanie), NIE wolno odłączać
kabla USB, wyjmować nośnika ani
wyłączać zasilania któregokolwiek
z urządzeń. Takie postępowanie
może prowadzić do uszkodzenia
danych w jednym lub obu
urządzeniach.
PORADA
→
→
PRZESTROGA
Aby zamknąć menu File/Song Setting, naciśnij przycisk [EXIT] raz lub dwukrotnie.
B
D
NO YES
A
C
Save Selected?-->
M-002:NewSong002.MID /-
„Overwrite?→”:
Czy chcesz zapisać nową wersję
utworu na poprzedniej?
„Execute?→” („Wykonać?”):
Czy chcesz wykonać tę operację?
„Sure?→” („Na pewno?”)”:
Na pewno wykonać tę czynność?
„Executing” („Wykonywanie”):
Instrument Clavinova jest w trakcie
wykonywania operacji.
„Completed” („Zakończono”):
Operacja została wykonana.
TERMINOLOGIA
Strona: 41
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika
42
Operacje
podstawowe
Nagrane utwory są automatycznie przenoszone z pamięci bieżącej i zapisywane w pamięci magazynowania, więc zwykle
nie trzeba ich zapisywać za pomocą tej funkcji. W przypadku pojawienia się komunikatu MemoryFull lub SystemLimit
należy jednak zapisać utwór za pomocą tej funkcji w innym urządzeniu.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać dane.
Naciśnij przycisk D [–], aby wyświetlić pytanie „DriveSelected?→” („Dysk
wybrany?”), a następnie naciskaj przyciski C [–][+] w celu określenia miejsca
zapisu (pamięć magazynowania lub urządzenie pamięci USB). Po wybraniu
miejsca zapisu naciśnij przycisk B [+ (YES)], aby potwierdzić wybór. Następnie
naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania „Execute?→”.
4-2 Określ nazwę utworu.
Aby przesunąć kursor (małe podkreślenie), użyj przycisków C [–][+].
Aby wstawić odstęp, naciśnij równocześnie przyciski C [–][+].
Aby zaznaczyć znak w miejscu kursora, użyj przycisków D [–][+].
Aby usunąć znak, naciśnij równocześnie przyciski D [–][+].
Nazwa utworu może składać się maksymalnie z 46 znaków jednobajtowych lub
23 znaków dwubajtowych. Jeśli nazwa nie mieści się na ekranie, użyj przycisków
C [–][+], aby przesunąć kursor i przewinąć nazwę.
4-3 Wykonaj operację.
Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania „Execute?→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Utworowi automatycznie zostanie nadany numer.
Zapisywanie nagranych utworów w urządzeniu pamięci
USB... [Save]
B
D
NO YES
A
C
Save Selected?-->
M-001:NewSong001.MID /-
Przed zakończeniem operacji
zapisywania nie należy wyłączać
zasilania. Wyłączenie zasilania
instrumentu Clavinova spowoduje,
że zapisywany utwór
zostanie utracony.
PRZESTROGA
Wskaźniki „ ” i „ ” mogą być
wyświetlane w prawej dolnej części
ekranu. W takim przypadku można
otworzyć folder za pomocą
przycisku D [+]. Naciśnij przycisk
D [–], aby przejść na wyższy poziom.
PORADA
→
→
Typ znaków na ekranie można
zmienić za pomocą parametru
CharacterCode (Kod znaków).
PORADA
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie
należy wyłączać zasilania
ani wyjmować nośnika.
PRZESTROGA
Po zapisaniu nowego utworu, jeśli
w pamięci magazynowania jest
więcej niż jeden utwór, Clavinova
automatycznie posortuje utwory
alfabetycznie i ponownie je
ponumeruje.
PORADA
Strona: 42
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika 43
Operacje
podstawowe
Ta funkcja usuwa utwór z pamięci magazynowania lub z urządzenia pamięci USB. Nie można usunąć utworu wstępnie
zdefiniowanego lub bieżącego.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Naciskaj przyciski C [–][+], aby wybrać utwór
do usunięcia.
4-2 Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania
„Execute?→
→
→
→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Można zmieniać tytuły utworów, z wyjątkiem utworów wstępnie zdefiniowanych oraz utworów o tytule
[-----: NewSong].
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob.z str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4. Nadaj utworowi nazwę zgodnie z opisem w sekcji
poświęconej (zapisywaniu) (str. 42).
Usuwanie utworu z pamięci magazynowania instrumentu
Clavinova lub z urządzenia pamięci USB… [Delete]
B
D
NO YES
A
C
Delete Execute?-->
U1-001:NewSong001 /-
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie
należy wyłączać zasilania
ani wyjmować nośnika.
PRZESTROGA
Po usunięciu utworu instrument
Clavinova automatycznie
aktualizuje numery utworów.
Usunięcie folderu oznacza usunięcie
wszystkich zawartych w nim plików.
PORADA
PORADA
Wskaźniki „ ” i „ ” mogą być
wyświetlane w prawej dolnej części
ekranu. W takim przypadku można
otworzyć folder za pomocą
przycisku D [+]. Naciśnij przycisk
D [–], aby przejść na wyższy poziom.
PORADA
→
→
Zmiana nazw plików... [Rename]
B
D
NO YES
A
C
Rename Execute?-->
M-001:NewSong001
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie
należy wyłączać zasilania
ani wyjmować nośnika.
PRZESTROGA
Zmiana nazwy folderu
Aby zmienić nazwę folderu, wybierz
polecenie Rename, a następnie
wybierz folder, naciskając przycisk
[SONG SELECT] i przyciski C [–][+].
(Nazwa folderu jest wyświetlana po
napisie „DIR:”). Aby wybrać inny
poziom na wyświetlaczu, naciskaj
przyciski D [–][+]. (Inne poziomy
można wybierać, gdy na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „ / ” ).
Po wykonaniu tych czynności wybierz
ponownie polecenie Rename i zmień
nazwę folderu.
Po zmianie nazwy utworu Clavinova
sortuje utwory alfabetycznie
i ponownie je numeruje.
PORADA
→
→
PORADA
Strona: 43
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika
44
Operacje
podstawowe
Utwory mogą być kopiowane. Nie można jednak kopiować plików do tego samego katalogu głównego lub folderu.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Podczas kopiowania utworów do urządzenia pamięci
USB lub z niego upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do instrumentu.
4-2 Naciśnij przycisk D [–], aby wyświetlić pytanie
„DriveSelected?→”, a następnie naciskaj przyciski C
[–][+] w celu określenia miejsca kopiowania (pamięć
magazynowania lub urządzenie pamięci USB).
Po wybraniu miejsca kopiowania naciśnij
przycisk B [+ (YES)], aby potwierdzić wybór.
4-3 Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok
pytania „Execute?→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Kopiowanie plików... [Copy]
B
D
NO YES
A
C
Copy Execute?-->
U1-001:NewaSong001 /-
Należy pamiętać, że z funkcji
kopiowania można korzystać
wyłącznie na własny użytek.
Katalog główny:
Najwyższy poziom struktury
hierarchicznej. Wskazuje obszar,
który nie należy do folderu.
PORADA
TERMINOLOGIA
Operacja kopiowania
Pliki można kopiować do innego miejsca w pamięci.
Plik A
Plik A
Plik B
Plik B
Pamięć magazynowania
Można skopiować.
Można skopiować.
Urządzenie pamięci USB
Pliki można kopiować do folderu, ale nie do tego samego katalogu
Plik A
Plik B
Plik A
Folder
Nie można skopiować.
Można skopiować.
Urządzenie pamięci USB
Nie można kopiować utworów
chronionych.
Należy pamiętać, że z funkcji
kopiowania można korzystać
wyłącznie na własny użytek.
Nie można kopiować folderów.
Wskaźniki „ ” i „ ” mogą być
wyświetlane w prawej dolnej części
ekranu. W takim przypadku można
otworzyć folder za pomocą przycisku
D [+]. Naciśnij przycisk D [–],
aby przejść na wyższy poziom.
PORADA
PORADA
PORADA
PORADA
→
→
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie
należy wyłączać zasilania
ani wyjmować nośnika.
PRZESTROGA
Strona: 44
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika 45
Operacje
podstawowe
Utwory można przenosić (wycinać i wklejać).
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Podczas przenoszenia utworów do urządzenia pamięci
USB lub z niego upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do instrumentu.
Naciśnij przycisk D [–], aby wyświetlić pytanie „DriveSelected?→”, a następnie
naciskaj przyciski C [–][+] w celu określenia miejsca przeniesienia (pamięć
magazynowania lub urządzenie pamięci USB). Po wybraniu miejsca
przeniesienia naciśnij przycisk B [+ (YES)], aby potwierdzić wybór.
4-2 Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania
„Execute?→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W urządzeniu pamięci USB można tworzyć foldery (katalogi) w celu uporządkowania utworów. Instrument pozwala na
tworzenie folderów tylko w urządzeniu pamięci USB — nie w pamięci wstępnie zdefiniowanych utworów ani nie
w pamięci magazynowania.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Postępuj zgodnie z opisem w sekcji „Zapisywanie
nagranych utworów w urządzeniu pamięci USB”
na str. 42, aby określić nazwę folderu.
4-2 Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania
„Execute?→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Folder zostanie utworzony w katalogu głównym urządzenia USB1 (na tym
ekranie określanego jak „U1”).
Przenoszenie plików... [Move]
B
D
NO YES
A
C
Move Execute?-->
U1-001:NewSong001 /-
Nie można przenosić utworów
wstępnie zdefiniowanych oraz
niektórych utworów chronionych.
Nie można przenosić folderów.
Wskaźniki „ ” i „ ” mogą być
wyświetlane w prawej dolnej części
ekranu. W takim przypadku można
otworzyć folder za pomocą przycisku
D [+]. Naciśnij przycisk D [–],
aby przejść na wyższy poziom.
PORADA
PORADA
PORADA
→
→
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie należy
wyłączać zasilania ani wyjmować
nośnika.
PRZESTROGA
Tworzenie folderów w urządzeniu pamięci USB... [MakeDir]
B
D
NO YES
A
C
MakeDir Execute?-->
U1 :NewDir_
Tworzenie folderu na
wybranym dysku lub poziomie
Aby utworzyć folder na wybranym
dysku lub poziomie, wybierz polecenie
MakeDir, a następnie wybierz opcję
USB, naciskając przycisk
[SONG SELECT]. Gdy ten ekran jest
wyświetlony, naciśnij przycisk A [–][+],
aby wybrać inny dysk. Naciskaj
przycisk D [–][+], aby wybrać inny
poziom. Po wykonaniu tych czynności
wybierz ponownie polecenie MakeDir
i utwórz folder, wykonując krok 4
opisany po lewej stronie.
PORADA
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie należy
wyłączać zasilania ani wyjmować nośnika.
Katalog główny:
Najwyższy poziom struktury
hierarchicznej. Wskazuje obszar, który
nie należy do folderu.
PRZESTROGA
TERMINOLOGIA
Strona: 45
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika
46
Operacje
podstawowe
Nośniki można formatować w celu ich użycia w instrumencie Clavinova.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41. Poniżej
przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4-1 Jeśli instrument rozpozna urządzenia pamięci USB,
naciskaj przyciski C [–][+], aby je wybrać.
4-2 Naciśnij przycisk B [+ (YES)] umieszczony obok pytania
„Execute?→”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Określ, czy utwór, który nie jest zawarty w folderze, zostanie automatycznie otwarty po włożeniu nośnika.
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4 Użyj przycisków D [–][+], aby wybrać opcję ON lub OFF.
Formatowanie urządzenia pamięci USB... [Format]
B
D
NO YES
A
C
Format Execute?-->
USB1
Po pojawieniu się na wyświetlaczu
komunikatu „Executing” nie
należy wyłączać zasilania
ani wyjmować nośnika.
PRZESTROGA
Automatyczne wybieranie utworu na nośniku pamięci...
[SongAutoOpen]
B
D
NO YES
A
C
SongAutoOpen
On
Gdy urządzenie pamięci USB jest
podłączone do instrumentu, utwór
zapisany w urządzeniu nie zostanie
automatycznie otwarty. Utwór jest
automatycznie otwierany wyłącznie
po włożeniu nośnika do napędu.
Ta funkcja nie ma więc zastosowania
w przypadku urządzeń, z których
nośnik nie jest wyjmowany, takich jak
pamięć Flash USB lub dysk twardy.
PORADA
Strona: 46
Obsługa plików, np. usuwanie plików utworów… [FILE/SONG SETTING]
CLP-380 Podręcznik użytkownika 47
Operacje
podstawowe
Typ znaków pojawiających się na ekranie można zmienić.
Domyślnym ustawieniem jest „International” (międzynarodowe). Aby wprowadzać znaki w alfabecie katakana, zmień to
ustawienie na „Japanese” (japoński).
Procedura
Aby uzyskać informacje na temat operacji podstawowych, zob. str. 41.
Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę odnoszącą się do kroku 4.
4 Użyj przycisku D [–][+] do wyboru opcji International
lub Japanese.
Opcje: International, Japanese
Lista znaków
International
Japanese
Zmiana typu znaków na ekranie... [CharacterCode]
B
D
NO YES
A
C
CharacterCode
Japanese
Strona: 47
CLP-380 Podręcznik użytkownika
48
Operacje
podstawowe
Odtwarzanie nagranych utworów i danych
muzycznych dostępnych na rynku
Można odtwarzać utwory nagrane za pomocą funkcji Record (str. 31) oraz muzykę
dostępną na rynku. W trakcie odtwarzania można także grać na klawiaturze.
Utwory zawierające dużą ilość danych mogą nie być poprawnie odczytane przez instrument, co może
spowodować, że ich wybór nie będzie możliwy. Maksymalny rozmiar to 200–300 KB, ale może to zależeć od
zawartości konkretnego utworu.
Aby odtworzyć na instrumencie utwór zewnętrzny, podłącz urządzenie pamięci USB i włóż do niego odpowiedni nośnik.
Przed użyciem urządzenia pamięci USB przeczytaj „Środki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania ze
złącza USB [TO DEVICE]” na str. 122.
Procedura
1. Wyświetl ekran wyboru utworu.
1-1 Naciśnij przycisk [SONG SELECT].
1-2 Użyj przycisków A [–][+], aby wybrać rodzaj utworu:
„MEMORY” lub „USB1”.
MEMORY (Pamięć)...Oznacza pamięć magazynowania. Zawiera ona nagrane lub
skopiowane utwory. Komunikat „MEMORY” nie jest
wyświetlany, gdy w pamięci nie ma żadnego utworu.
USB1 ...........................Oznacza urządzenie pamięci USB. To urządzenie zawiera utwory
dostępne na rynku itp. Komunikat „USB1” nie jest wyświetlany,
gdy urządzenie USB nie jest podłączone do instrumentu.
Jeśli instrument rozpozna kilka podłączonych urządzeń USB, po
nazwie „USB” są dodawane są kolejne liczby, np. USB1, USB2...
Numery nie są stałe i mogą się zmieniać zgodnie z kolejnością
podłączania i odłączania urządzeń.
Aby uzyskać informacje o danych,
które można odtwarzać na
instrumencie Clavinova, zob. str. 50.
Zmień typ znaków
([CharacterCode]) instrumentu
Clavinova, tak aby był odpowiedni
do wybranego utworu (str. 47).
PORADA
PORADA
PORADA
Odtwarzanie utworu
3
4 5
1-1 1-2
2
Grając samodzielnie, możesz grać
tak jak zespół. Nagraj partie
czterogłosowego utworu lub duetu
fortepianowego, a następnie
odtwórz nagraną partię, grając
drugą partię na klawiaturze.
Możesz powtórnie odtworzyć za
pomocą przycisku [Repeat] (str. 22)
pojedynczy utwór lub wszystkie
utwory przy użyciu funkcji
SongRepeat (str. 82).
W prawej dolnej części ekranu mogą
być wyświetlane wskaźniki „ ” i „ ”.
W takim przypadku można otworzyć
folder za pomocą przycisku D [+].
Naciśnij przycisk D [–], aby przejść na
wyższy poziom.
Jeśli nazwa utworu jest dłuższa niż
ekran, można naciskać przycisk D
[+], aby przesuwać się w prawo po
jednym znaku. Naciskaj przycisk D
[–], aby przesuwać się w lewo po
jednym znaku.
PORADA
PORADA
PORADA
→
→
PORADA
B
D
NO YES
A
C
USB1 Bar 001
U1-001:Song001.MID
Ekran wyboru utworu
Strona: 48
Odtwarzanie nagranych utworów i danych muzycznych dostępnych na rynku
CLP-380 Podręcznik użytkownika 49
Operacje
podstawowe
2. Wybierz żądany utwór.
Użyj przycisków C [–][+] lub [SONG SELECT], aby wybrać utwór.
Po lewej stronie nazw utworów są wyświetlane litery (str. 40) i numery utworów.
3. Rozpocznij odtwarzanie.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE].
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie,
gdy zaczniesz grać na klawiaturze (Sync Start)
Odtwarzanie utworu można rozpocząć zaraz po rozpoczęciu gry na klawiaturze.
Ta funkcja nosi nazwę Sync Start.
Aby przejść do trybu gotowości Sync Start, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty
przycisk [STOP], a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE]. Wskaźnik
[PLAY/PAUSE] będzie migać.
Rozpocznij grę na klawiaturze. Równocześnie rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć funkcję Sync Start, naciśnij przycisk [STOP], gdy Clavinova jest
w trybie gotowości Sync Start.
Za pomocą przycisków B [– (NO)][+ (YES)] na ekranie wyboru utworu można
przesuwać się do przodu i do tyłu (przewijanie i szybkie przewijanie do przodu)
między taktami, gdy Clavinova odtwarza utwór lub po zatrzymaniu
jego odtwarzania.
Gdy Clavinova odtwarza utwór, możesz grać na klawiaturze. Grane dźwięki mogą
mieć także inne brzmienie niż brzmienie odtwarzanego utworu. W tym celu trzeba
wybrać brzmienie z panelu i dopasować głośność odtwarzanych partii
i odgrywanych fragmentów za pomocą suwaka [SONG BALANCE] (zob. str. 38).
Naciśnij przycisk [SONG SELECT], aby wrócić do ekranu wyboru utworu.
Ustawianie tempa
Za pomocą przycisków TEMPO [DOWN][UP] można ustawić żądane tempo przed
odtwarzaniem albo podczas gry. Tempo domyślne (pierwotne tempo utworu)
można ustawić przez równoczesne naciśnięcie przycisków [DOWN] i [UP].
Naciśnij przycisk [SONG SELECT], aby wrócić do ekranu wyboru utworu.
4. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova wraca
do początku utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie w czasie trwania utworu,
naciśnij przycisk [STOP]. Możesz także przerwać odtwarzanie na chwilę,
naciskając przycisk [PLAY/PAUSE]. Naciśnięcie przycisku powoduje
zatrzymanie odtwarzania.
5. Wróć do ekranu głównego.
Naciśnij przycisk [EXIT].
B
D
NO YES
A
C
USB1 Bar 005
U1-001:Song001.MID
Numer taktu podczas odtwarzania
Takt: miara
Metronom można włączyć w czasie
odtwarzania utworu. Gdy
zatrzymasz odtwarzanie,
metronom również się zatrzyma.
Aby rozpocząć odtwarzanie od
następnego utworu, naciśnij
przycisk C [+] w czasie odtwarzania.
Naciśnij przycisk C [–], aby
rozpocząć odtwarzanie od
poprzedniego utworu.
TERMINOLOGIA
PORADA
PORADA
Strona: 49
Odtwarzanie nagranych utworów i danych muzycznych dostępnych na rynku
CLP-380 Podręcznik użytkownika
50
Operacje
podstawowe
Gdy Clavinova odtwarza utwór lub po zatrzymaniu odtwarzania, naciśnięcie przycisków
partii wyłącza wskaźniki. Partie nie będą odtwarzane. Naciskanie przycisków partii
powoduje włączanie i wyłączanie odtwarzania. Użytkownik może zagrać wyłączoną partię.
Formaty danych, które można odtwarzać na
instrumencie CLP-380
Clavinova CLP-380 odtwarza utwory w następujących formatach:
Format sekwencyjny
• SMF (Standard MIDI File) — formaty 0 i 1
• ESEQ
Wykonanie nagrane na instrumencie CLP-380 jest zapisywane w postaci pliku
SMF formatu 0.
Format aranżacji brzmienia
• Aranżacja brzmienia XG
• Aranżacja brzmienia systemu GM poziomu 1
• Aranżacja brzmienia systemu GM poziomu 2
• Aranżacja brzmienia DOC
Wykonanie nagrane z ustawieniem brzmień XG na instrumencie CLP-380 może być
odtwarzane na innych instrumentach zgodnych z brzmieniami XG.
Informacje o brzmieniach XG podano w dostępnym osobno zeszycie „Data List”.
Format dyskietki
• dyskietki 2DD 3,5 cala w formacie MS-DOS 720 KB
• dyskietki 2HD 3,5 cala w formacie MS-DOS 1,44 MB
Zobacz „Kompatybilność danych” na str. 112, aby uzyskać więcej informacji
o formatach.
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania partii
Partię lub frazę można wielokrotnie
ćwiczyć dzięki parametrom
„SongRepeat” (str. 82) („Powtarzanie
utworu” ) i PhraseMark (Zaznaczanie
fraz) (str. 82) w menu „FILE/SONG
SETTING” .
Odpowiednie kanały (partie) utworu
będą automatycznie przypisywane
do stron klawiatury [RIGHT] (Prawa)
i [LEFT] (Lewa). Powoduje to, że
strona prawa [RIGHT] może być
przypisana do innej partii niż Part 1,
a strona lewa [LEFT] do innej partii
niż Part 2.
PORADA
PORADA
Obsługiwane typy danych utworów
Format sekwencyjny:
Zorganizowana metoda nagrywania
utworu.
Format aranżacji brzmienia:
Zorganizowana metoda
numerowania brzmień do
przypisania.
Ten instrument może odtwarzać
utwory w formacie GS. W takim
przypadku brzmienia mogą nie być
jednak dokładnie takie same, jak
w oryginale.
Format dysku:
Zorganizowana metoda zapisu
danych na dysku.
TERMINOLOGIA
TERMINOLOGIA
PORADA
TERMINOLOGIA
Strona: 50
CLP-380 Podręcznik użytkownika 51
Operacje
podstawowe
IDC (Internet Direct Connection,
Bezpośrednie połączenie z Internetem)
Funkcja ta umożliwia bezpośrednie podłączenie instrumentu do Internetu.
Usługa, udostępniana w specjalnej witrynie internetowej firmy Yamaha, pozwala na
odtwarzanie wielu utworów (danych utworów) rozmaitych typów.
Informacje o najnowszych usługach można znaleźć w witrynie firmy Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
W tej sekcji mogą się pojawić nieznane terminy i zwroty związane z komputerami oraz
komunikacją online. Aby poznać znaczenie tych terminów, zob. „Słownik terminów
(IDC)” na str. 67.
Ponadto, ponieważ komunikaty informacyjne i potwierdzające pojawiające się od czasu
do czasu na ekranie ułatwiają operacje, można zajrzeć do sekcji „Lista komunikatów
(IDC)” na str. 64 i „Lista komunikatów” na str. 104, gdzie znajdują się objaśnienia
komunikatów, informacje o czynnościach, jakie trzeba wykonać, oraz
o rozwiązywaniu problemów.
Instrument można podłączyć do Internetu (ADSL, światłowód, Internet dostarczany
przez operatora telewizji kablowej itd.) przez router lub modem wyposażony w router.
Aby móc korzystać z połączenia internetowego, trzeba najpierw podpisać umowę
o świadczenie usług internetowych.
Procedura
1. Wybierz sposób podłączenia komputera spośród
następujących możliwości.
Podłączanie instrumentu do Internetu
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej
użytkownicy w Europie powinni
używać podwójnej skrętki
ekranowanej (STP), aby zapobiec
zakłóceniom elektromagne-
tycznym.
PRZESTROGA
Ponieważ za pomocą instrumentu nie można określać żadnych ustawień modemu ani
routera, przed podłączeniem instrumentu należy połączyć komputer z Internetem.
W zależności od rodzaju łącza
internetowego może nie być
możliwe podłączenie jednocześnie
co najmniej dwóch urządzeń (np.
komputera i instrumentu) — jest to
zależne od umowy z usługodawcą
internetowym. Może te oznaczać,
że instrumentu nie da się
podłączyć do Internetu. W razie
wątpliwości należy sprawdzić
warunki umowy lub skontaktować
się z usługodawcą.
PORADA
Sposób podłączenia Strona
Połączenie kablowe (z użyciem DHCP) str. 52
Bezprzewodowa sieć lokalna (z użyciem bezprzewodowego adaptera do gier i DHCP) str. 52
Bezprzewodowa sieć lokalna (z użyciem bezprzewodowego adaptera sieciowego USB i DHCP) str. 53
Połączenie kablowe (z użyciem statycznego adresu IP i serwera proxy)
Bezprzewodowa sieć lokalna (z użyciem statycznego adresu IP i serwera proxy)
str. 57
Strona: 51
IDC (Internet Direct Connection, Bezpośrednie połączenie z Internetem)
CLP-380 Podręcznik użytkownika
52
Operacje
podstawowe
Połączenie kablowe (z użyciem DHCP)
2. Połącz urządzenia zgodnie z przykładem.
Najpierw wyłącz zasilanie instrumentu, następnie podłącz kabel sieci
lokalnej do portu [LAN] instrumentu i włącz ponownie zasilanie.
Przykład połączenia: Połączenie kablowe (z użyciem modemu
bez routera)
Przykład połączenia: Połączenie kablowe (z użyciem modemu
z wbudowanym routerem)
3. Podłącz instrument do Internetu.
Nie musisz wprowadzać ustawień internetowych. Do uzyskania dostępu do
Internetu wystarczy podłączyć router lub modem wyposażony w router do
instrumentu za pomocą kabla sieci lokalnej.
Możesz odtwarzać utwory z Internetu. Aby uzyskać instrukcje, jak odtwarzać
utwory, zob. „Słuchanie utworów z Internetu” na str. 70.
Bezprzewodowa sieć lokalna (z użyciem
bezprzewodowego adaptera do gier i DHCP)
2. Połącz urządzenia zgodnie z przykładem.
Najpierw wyłącz zasilanie instrumentu, następnie podłącz
bezprzewodowy adapter do gier do portu [LAN] instrumentu i włącz
ponownie zasilanie.
Modem*
Bez funkcji
routera
Router
Typ kabla
Kabel sieci
lokalnej
Kabel sieci lokalnej
Port [LAN]
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu
ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU)
lub modemu telewizji kablowej.
Położenie portu [LAN] można znaleźć
na ilustracji w sekcji „Kontrolery i
złącza na panelu” (str. 10).
Niektóre rodzaje modemów
wymagają opcjonalnych
ethernetowych koncentratorów
sieciowych do jednoczesnego
łączenia z Internetem kilku
urządzeń (komputera,
instrumentu itp.).
PORADA
PORADA
Modem*
z routerem
Kabel sieci lokalnej
Kabel sieci lokalnej
Port [LAN]
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu
ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU)
lub modemu telewizji kablowej.
Najpopularniejsze routery
i modemy wyposażone w router
mają funkcję DHCP
.
PORADA

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Yamaha Clavinova CLP-380

Zadaj pytanie o Yamaha Clavinova CLP-380

Masz pytanie dotyczące Yamaha Clavinova CLP-380, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Yamaha Clavinova CLP-380. Upewnij się, że opisujesz trudności z Yamaha Clavinova CLP-380 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.