Instrukcja Yamaha Clavinova CLP-340

Zobacz poniższy poradnik dla Yamaha Clavinova CLP-340. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Yamaha
  • Produkt: Pianino cyfrowe
  • Model/nazwa: Clavinova CLP-340
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Francuski, Duński, Polski, Włoski, Francuski, Portugalski, Niemiecki

Spis treści

Strona: 2
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
3
Dziękujemy za zakup instrumentu Clavinova firmy Yamaha! Warto dokładnie przeczytać ten podręcznik, aby w pełni
wykorzystać zaawansowane i praktyczne funkcje instrumentu.
Podręcznik ten powinien być przechowywany w zabezpieczonym miejscu i tak, aby dostęp do niego nie był utrudniony.
Informacje dotyczące Podręcznika
użytkownika i zeszytu Data List
Dokumentacja i materiały referencyjne tego instrumentu obejmują:
Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)
Wprowadzenie (str. 2):
Ten rozdział warto przeczytać jako pierwszy.
Operacje zaawansowane (str. 16):
W tym rozdziale wyjaśniono, jak wprowadzać szczegółowe ustawienia różnych funkcji instrumentu Clavinova.
Dodatek (str. 98):
W tym rozdziale przedstawiono materiały referencyjne.
Zeszyt Data List
Materiały referencyjne związane z MIDI, takie jak Format danych MIDI oraz Schemat implementacji MIDI, można
pobrać z biblioteki Yamaha Manual Library.
Korzystając z Internetu, przejdź do następującej witryny, wpisz nazwę modelu instrumentu (np. „CLP-370”) w polu
tekstowym Model Name (Nazwa modelu), a następnie kliknij przycisk Search (Szukaj).
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
* W tym Podręczniku użytkownika modele CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 będą nazywane instrumentami CLP/Clavinova.
* Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone w niniejszym Podręczniku użytkownika służą jedynie celom instruktażowym i mogą się
nieco różnić od tych, które widać na instrumencie.
* Zawarte w tym podręczniku ilustracje przedstawiające panel pochodzą z instrumentu CLP-370.
* Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i/lub danych audio w innym celu niż na własny
użytek, jest surowo zabronione.
W instrumencie (CLP-370/340, CLP-S308/S306) AVE-TCP™ zastosowano stos protokołu TCP/IP firmy ACCESS Co. Ltd.
Copyright © 1997–2008 ACCESS CO. LTD.
W instrumencie (CLP-370/340, CLP-S308/S306) zainstalowano moduł szyfrowania firmy ACCESS Co. Ltd. o nazwie
AVE™-SSL.
Copyright © 1997–2008 ACCESS CO. LTD.
Znaki towarowe:
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation zarejestrowanym w USA i innych krajach.
• SmartMedia jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation.
• Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
FirmaYamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich dotyczących programów
komputerowych i treści zastosowanych w niniejszym produkcie i do niego dołączonych. Materiały chronione prawami autorskimi obejmują bez
ograniczeń całe oprogramowanie komputerowe, pliki stylów, pliki MIDI, dane WAVE, zapisy muzyczne i nagrania dźwiękowe. Jakiekolwiek
nieautoryzowane wykorzystywanie tych programów i zawartości do celów innych niż osobiste jest prawnie niedozwolone. Wszelkie naruszenia
praw autorskich mają konsekwencje prawne. NIE SPORZĄDZAJ, NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ NIELEGALNYCH KOPII.
Strona: 3
(1)B–12 1/2
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
4
POLSKI
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń.
Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj bród i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i wtyczki dostarczonych
z instrumentem.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania przewodu, gdyż może
to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj na nim ciężkich
przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może być nadepnięty,
pociągnięty lub przejechany.
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie próbuj
ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie instrumentu jest
nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać
go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza. Jeżeli jakakolwiek
ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza instrumentu, natychmiast go
wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Następnie
przekaż instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu
firmy Yamaha.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie wydobywać
się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód elektryczny
z gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu
siebie i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi
do następujących zagrożeń:
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za
przewód. Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
• Wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego, jeśli instrument nie jest używany
przez dłuższy czas oraz podczas burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
• Przeczytaj uważnie załączoną dokumentację z opisem przebiegu montażu.
Składanie części instrumentu w nieprawidłowej kolejności może
spowodować uszkodzenie instrumentu lub obrażenia ciała.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub
inne urządzenia.
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do
niego przewody.
• Konfigurując urządzenie, upewnij się, że ścienne gniazdko elektryczne,
z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne.W przypadku jakichkolwiek
problemów lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz zasilanie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone,
urządzenie wciąż pobiera prąd o minimalnym natężeniu. Jeśli nie będzie ono
używane przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu wtyczki przewodu
zasilającego ze ściennego gniazdka elektrycznego.
• Nie ustawiaj instrumentu przy ścianie (należy pozostawić co najmniej 3 cm
odstępu), ponieważ może to spowodować nieprawidłową cyrkulację
powietrza. Może to również doprowadzić do przegrzania.
Zasilanie i przewód zasilający
Zakaz otwierania
Ostrzeżenie przed wodą
Ostrzeżenie przed ogniem
Niepokojące objawy
Zasilanie i przewód zasilający
Montaż
Lokalizacja
Strona: 4
(1)B-12 2/2
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika 5
POLSKI
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
• (Do modelu z błyszczącym wykończeniem) Zetrzyj kurz i brud miękką
ściereczką. Nie należy używać przy tym zbyt dużej siły, ponieważ małe
cząstki brudu mogą porysować wykończenie instrumentu.
• Do czyszczenia instrumentu używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej
szmatki.Nie stosuj rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz chusteczek
nasączanych środkiem chemicznym.
• Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas zamykania pokrywy
klawiatury, nie wkładaj palców ani dłoni pod pokrywę klawiatury lub w otwory
w instrumencie.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj papieru, metalu lub przedmiotów pod
pokrywę klawiatury bądź w otwory w obudowie i klawiaturze instrumentu.
Jeśli zdarzy się to przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij
przewód zasilający z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy
wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• (Do modelu z błyszczącym wykończeniem) Uderzenie powierzchni
instrumentu z błyszczącym wykończeniem przedmiotem z metalu, porcelany
lub innego twardego materiału może spowodować pęknięcie lub łuszczenie
się powierzchni. Zachowaj ostrożność.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
• Korzystanie przez dłuższy czas z instrumentu/urządzenia lub słuchawek,
gdy ustawiony jest wysoki lub męczący poziom głośności, może
doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie
słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
• Nie pozostawiaj ławki w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić
lub spaść.
• Obchodź się z ławką ostrożnie i nie stawaj na niej. Używanie jej jako
narzędzia lub drabiny albo wykorzystanie do innych celów może
spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
• Na ławce może siedzieć tylko jedna osoba naraz, co zapobiega możliwości
powstania wypadku lub obrażeń.
• Nie reguluj wysokości ławki, siedząc na niej, ponieważ może to spowodować
powstanie zbyt dużego obciążenia mechanizmu regulującego. Może to
spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Jeżeli śruby ławki poluzują się w wyniku długotrwałej eksploatacji, należy
dokręcać je regularnie, korzystając z załączonego narzędzia.
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowych
• Dane w wewnętrznej pamięci instrumentu mogą zostać utracone w wyniku
błędów operacyjnych lub złego działania. Należy się upewnić, że ważne
dane zostały zapisane na nośniku zewnętrznym za pośrednictwem
komputera podłączonego do instrumentu (str. 78)
Tworzenie kopii zapasowej urządzenia pamięci USB
• Aby zapobiec utracie danych na dyskietce wskutek uszkodzenia nośnika,
zalecamy wykonywanie co najmniej dwóch kopii najważniejszych danych na
dwóch urządzeniach pamięci USB.
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone, instrument nadal pobiera prąd o minimalnym natężeniu. Jeśli instrument nie będzie używany przez długi czas, pamiętaj o wyjęciu
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka.
Połączenia
Konserwacja
Obchodzenie się z instrumentem
Korzystanie z ławki (jeżeli jest w komplecie)
Zapisywanie danych
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub
zniszczenie danych.
Strona: 5
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
6
POLSKI
Wyposażenie
• „50 greats for the Piano” (zeszyt z nutami)
• Podręcznik użytkownika
W podręczniku przedstawiono pełne instrukcje obsługi instrumentu Clavinova.
• Dodatkowy dysk CD-ROM do systemu Windows
• Dodatkowy dysk CD-ROM z podręcznikiem instalacji oprogramowania w systemie Windows
• Ławka
Ławka może być dołączona lub stanowić opcję, zależnie od regionu.
• Rejestracja użytkownika produktu firmyYamaha
Numer identyfikacyjny produktu (PRODUCT ID) na piśmie będzie potrzebny do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Strojenie
W odróżnieniu od pianina akustycznego Clavinova nie wymaga strojenia. Jest zawsze doskonale nastrojona.
Przewożenie
W trakcie przeprowadzek Clavinova może być przewożona razem z innymi przedmiotami. Instrument może być przewożony
jako całość (zmontowany) lub rozmontowany do transportu.
Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać na boku ani opierać
o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy.
PRZESTROGA
(CLP-S308/S306) Przed zamknięciem pokrywy instrumentu zakryj całą klawiaturę materiałem ochronnym (str. 87). Ochroni
on klawiaturę instrumentu przed zadrapaniem podczas transportu.
Strona: 6
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika 7
POLSKI
Funkcje
Bardzo rozwinięta czułość i ekspresja klawiatury: Klawiatura Graded Hammer 3 (GH3)
(CLP-330) i klawiatura Graded Hammer 3 (GH3) z wykończeniem imitacją kości słoniowej
(CLP-340, CLP-S306)
Klawiatura Graded Hammer oferuje klawisze ważone, takie jak w fortepianie akustycznym (cięższe w niższym
zakresie i lżejsze w wyższym), które sprawiają, że gra staje się przyjemniejsza niż na zwykłych pianinach
elektronicznych.
Klawiatura Graded Hammer oferuje również nadzwyczajną łatwość gry legato (bez udziału pedału) i technik
repetycyjnych, podobnie jak fortepian koncertowy. Instrumenty CLP-340 i CLP-S306 są wyposażone w klawisze
wykończone imitacją kości słoniowej, która charakteryzuje się umiarkowaną higroskopijnością, jak prawdziwa kość
słoniowa i wykończona nią powierzchnia jest mniej śliska, ruch klawisza gładszy, a sam kolor jest ciepły i zachęcający.
Naturalna łatwość gry najwyższej próby: Klawiatura z naturalnego drewna (NW)
z powierzchnią klawiszy z imitacji kości słoniowej (CLP-370, CLP-S308)
Oprócz możliwości, jakie daje klawiatura GH3 z powierzchnią z imitacji kości słoniowej, klawiatura NW wykorzystuje
naturalne drewno wewnątrz białych klawiszy, tak jak w fortepianie akustycznym.To sprawia, że uderzenie może być
cięższe niż w zwykłych pianinach elektronicznych i jest bliższe ekspresji fortepianu koncertowego.
Cyfrowe nagrywanie dźwięku fortepianu koncertowego (przez Dynamiczne próbkowanie
stereo AWM)
To pianino cyfrowe oferuje bogate i różnorodne dźwięki tworzone za pomocą systemu generowania dźwięku firmy
Yamaha o nazwie „Dynamiczne próbkowanie stereo AWM”.
AWM (Advanced Wave Memory) jest systemem próbkowania, który tworzy dźwięki bliskie dźwiękom instrumentu
akustycznego, używając cyfrowej technologii nagrywania dźwięków instrumentów oraz stosując technologię wysokiej
jakości filtrów cyfrowych do nagrywania próbek dźwięków.
Kształt fali dźwięku tworzonego podczas uderzania w klawisze pianina akustycznego różni się, w zależności od siły
uderzenia pianisty, od pianissimo do fortissimo.
Dynamiczne próbkowanie stereo AWM może tworzyć takie nadzwyczaj dynamiczne niuanse dzięki temu, że
nagrywane są dźwięki odtwarzane z różną siłą. Im większa jest liczba używanych próbek, tym wyższa osiągana
ekspresja instrumentu.
Brzmienie fortepianowe Grand Piano 1 jest oparte na zupełnie nowych, nagranych próbkach dźwięku akustycznego
fortepianu koncertowego. Każda nuta próbki została starannie dopasowana, dzięki czemu pianino cyfrowe wydaje
tylko najlepsze dźwięki fortepianowe.
Brzmienia fortepianowe charakteryzują się dużą selektywnością, szybkim narastaniem dźwięku i dobrą dynamiką.
Brzmienie Grand Piano 1 to efekt próbkowania dynamicznego (Dynamic Sampling) w różnych tempach. Różne próbki
są używane zależnie od szybkości i siły uderzenia pianisty w klawisze. Z tego powodu brzmienie to wyraża dynamikę
i dźwięk bardziej zbliżony do prawdziwego fortepianu akustycznego.
Instrument CLP-370/340 tworzy bogaty, pełny dźwięk dzięki funkcji Sustain Sampling, która wykorzystuje próbki
przedłużania dźwięku płyty rezonansowej i strun fortepianu, gdy pedał tłumika jest naciśnięty. Instrument oferuje też
próbkowanie key-off, które wykorzystuje bardzo delikatne dźwięki powstające, gdy klawisze są zwalniane.
Funkcja bezpośredniego połączenia z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
Te modele pianin cyfrowych można podłączyć do Internetu, przez co zyskuje się dostęp do plików z danymi wielu
utworów znajdujących się na specjalnej stronie internetowej.
Strona: 7
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
8
Spis treści
Wprowadzenie
Informacje dotyczące Podręcznika użytkownika i zeszytu Data List ................................... 3
Wyposażenie............................................................................................................................... 6
Elementy sterujące panelu ...................................................................................................... 10
Przed użyciem instrumentu Clavinova ................................................................................... 12
Pokrywa klawiatury ...............................................................................................................................12
Pulpit pod nuty.............................................................................................................................................13
Klamry na nuty (CLP-370/340).............................................................................................................14
Włączanie zasilania................................................................................................................................14
Ustawianie głośności .............................................................................................................................15
Korzystanie ze słuchawek......................................................................................................................15
Korzystanie z przełącznika Speaker...........................................................................................................15
Słuchanie melodii demonstracyjnych..................................................................................... 16
Operacje zaawansowane
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian............................................ 17
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych
utworów (funkcja anulowania partii).....................................................................................................18
Funkcja A-B Repeat w przypadku pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów ........................19
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry ............................................................. 20
Wybór brzmień ......................................................................................................................................20
Korzystanie z pedałów...........................................................................................................................21
Dodawanie wariacji do dźwięków — [VARIATION] (CLP-370/340)/[BRILLIANCE]/
[REVERB]/[EFFECT]/[DAMPER RES.].............................................................................................22
Czułość klawiatury — [TOUCH]..........................................................................................................24
Transpozycja — [TRANSPOSE] ..........................................................................................................25
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual) ....................................................................................................26
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych brzmieniach (Tryb Split) (CLP-370/340) ......................27
Korzystanie z metronomu......................................................................................................................29
Nagrywanie wykonania............................................................................................................ 30
Szybkie nagrywanie wykonania ............................................................................................................30
Odtwarzanie nagranego utworu.............................................................................................................32
Nagrywanie ponowne wcześniej nagranego utworu..............................................................................32
Nagrywanie partii RIGHT/LEFT...........................................................................................................33
Zmiana ustawień początkowych (dane zarejestrowane na początku utworu) .......................................35
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB....................................................... 36
Informacje o zapisywaniu i ładowaniu ..................................................................................................36
Zapisywanie utworu...............................................................................................................................37
Ładowanie utworu .................................................................................................................................38
Usuwanie plików utworów .........................................................................................................................39
Formatowanie urządzenia pamięci USB................................................................................................40
Korzystanie z urządzenia pamięci USB (pamięć flash USB, dyskietka itp.) ........................................41
Obsługa stacji dyskietek (FDD) i korzystanie z dyskietek....................................................................42
Odtwarzanie utworów.............................................................................................................. 43
Odtwarzanie na instrumencie plików użytkownika lub plików zewnętrznych .....................................44
Odtwarzanie utworów użytkownika z urządzenia pamięci USB...........................................................45
Funkcje użyteczne podczas odtwarzania ...............................................................................................45
Strona: 8
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
9
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306) ............................ 46
Konfigurowanie instrumentu do połączenia z Internetem.....................................................................46
Podłączanie instrumentu do Internetu....................................................................................................48
Informacje o ustawieniach internetowych .............................................................................................49
Sprawdzanie siły pola (podczas korzystania z bezprzewodowego adaptera sieciowego USB)............51
Eksportowanie informacji o połączeniu ................................................................................................52
Inne czynności internetowe ...................................................................................................................53
Słuchanie utworów z Internetu (CLP-370/340, CLP-S308/S306).......................................... 56
Słownik terminów internetowych..........................................................................................................57
Inicjowanie danych................................................................................................................................58
Ustawienia szczegółowe — [FUNCTION]............................................................................... 59
Procedury podstawowe w trybie funkcji ...............................................................................................60
Informacje o poszczególnych funkcjach................................................................................................62
F1. Precyzyjne dostrojenie instrumentu...........................................................................................62
F2. Wybór skali................................................................................................................................63
F3. Funkcje trybu Dual ....................................................................................................................64
F4. (CLP-370/340) Funkcje trybu Split ...........................................................................................65
F5. (CLP-370/340) / F4. (CLP-S308/S306, CLP-330) Inne funkcje ...............................................66
F6. (CLP-370/340) / F5. (CLP-S308/S306, CLP-330) Głośność metronomu.................................67
F7. (CLP-370/340) / F6. (CLP-S308/S306, CLP-330) Funkcje MIDI ............................................67
F8. (CLP-370/340) / F7. (CLP-S308/S306, CLP-330) Funkcje kopii zapasowej ...........................70
F8.5 (CLP-370/340)/ F7.5 (CLP-S308/S306, CLP-330) Kod znaków............................................70
F9. (CLP-370/340)/ F8. (CLP-S308/S306) Ustawienia LAN.........................................................70
Połączenia................................................................................................................................. 71
Złącza.....................................................................................................................................................71
Podłączanie do urządzenia pamięci USB ..............................................................................................73
Podłączanie komputera osobistego........................................................................................................75
Przesyłanie danych utworu z komputera do instrumentu.................................................... 76
Ładowanie danych utworu z komputera do instrumentu.......................................................................76
Przesyłanie danych utworu z instrumentu do komputera ......................................................................77
Kopie zapasowe danych.......................................................................................................... 78
Lista komunikatów ................................................................................................................... 79
Rozwiązywanie problemów..................................................................................................... 80
Opcje.......................................................................................................................................... 80
CLP-370: Montaż statywu instrumentu .................................................................................. 81
CLP-340/330: Montaż statywu instrumentu........................................................................... 84
CLP-S308/S306 Montaż statywu instrumentu ....................................................................... 87
Instalowanie opcjonalnej stacji dyskietek (CLP-370/340) .................................................... 91
Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień ................................................................................ 92
Lista utworów demonstracyjnych........................................................................................... 95
Indeks ........................................................................................................................................ 96
Dodatek
Lista ustawień fabrycznych ..................................................................................................... 98
Dane techniczne..................................................................................................................... 100
Strona: 9
Elementy sterujące panelu
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
10
Elementy sterujące panelu
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
USB TO DEVICE
SELECT
^
# %
$
*
1
(
¢
&
7 @
8 )
2 3
9
!
6
4 5
CLP-370/340/330
USB
TO
DEVICE
TO
HOST
MIDI
IN
OUT
THRU
AUX
IN
L/L+R
R
L/L+R
R
AUX
OUT
£
º
§
¡
™
(
¶
∞
Pokazane ilustracje panelu zostały przygotowane przy użyciu instrumentu CLP-370.
Pokazana ilustracja została przygotowana
przy użyciu instrumentu CLP-370.
Przód Gniazdo Pedal w instrumencie CLP-340/
330 znajduje się obok gniazd MIDI.
Gniazdo Pedal w instrumencie znajduje
się obok gniazda LAN.
Gniazda i złącza widziane od spodu instrumentu.
Gniazda i złącza widziane od spodu
instrumentu.
Tylko CLP-370/340
Tylko
CLP-370/340
Lewa Prawa
Tylko
CLP-370/340
Przód
CLP-S308/S306
™ £ ¡ º §
Strona: 10
Elementy sterujące panelu
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
11
1 Przełącznik [POWER] .........................str. 14
2 Suwak [MASTER VOLUME]............... str. 15
Za pomocą tego suwaka można wyregulować głośność.
3 Przycisk [DEMO]................................ str. 16
Każde brzmienie można odtworzyć w utworze
demonstracyjnym.
4 Przycisk [TRANSPOSE]..................... str. 25
Umożliwia przesunięcie stroju instrumentu w górę lub
w dół, aby dopasować go do innego instrumentu lub
solisty, grając na tych samych klawiszach.
5 Przycisk [REC] ................................... str. 30
Umożliwia nagranie własnego wykonania utworu.
6 Przyciski [RIGHT], [LEFT]............ str. 18, 33
Służą do włączania lub wyłączania partii lewej lub
prawej ręki, zgodnie z potrzebami, w celu ćwiczenia
odpowiedniej partii (tej, która jest wyłączona)
na klawiaturze.
7 Przyciski [PLAY/PAUSE],
[STOP]........................................... str. 16, 44
Odtwarzanie wstępnie zdefiniowanych utworów lub
nagrań własnych utworów itp. Można także odtworzyć
utwory z Internetu, korzystając ze specjalnej strony
internetowej.
8 Przycisk [SONG SELECT] .......... str. 17, 56
Umożliwia wybór utworu do odtworzenia lub edycji.
9 Przycisk [FILE] ............................ str. 36, 40
Umożliwia nagrywanie utworów i ładowanie utworów
z urządzenia pamięci USB, a także zarządzanie plikami
utworów. Może być także używany do formatowania
urządzenia pamięci USB.
) Przycisk [TEMPO/FUNCTION] ...... str. 29, 60
Służy do zmiany tempa utworu (szybkości)
i wybierania innych użytecznych funkcji (str. 59 – 70).
! Przycisk [METRONOME] ............ str. 29, 67
Umożliwia skorzystanie z metronomu.
@ Wyświetlacz.........................................str. 14
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy na
wyświetlaczu są widoczne migające kreski (wskazują
one, że trwa jakaś operacja). Wyłączenie zasilania
może spowodować uszkodzenie danych.
# Przyciski [–/NO], [+/YES]
Służą do ustawiania wartości lub wykonywania operacji
na plikach.
W przypadku niektórych ustawień (Transpose,
Tempo itp.) równoczesne naciśnięcie obu przycisków
powoduje przywrócenie wartości domyślnych.
$ Przyciski grupy brzmień.................... str. 20
Służą do wybierania jednego z 14 wewnętrznych
brzmień, w tym Grand Piano 1 i 2. Można również
łączyć dwa brzmienia i używać ich razem. (Tylko
instrumenty CLP-370 i CLP-340 mają przycisk
[VARIATION]).
% Przycisk [SPLIT] (CLP-370/340)........ str. 27
Umożliwia grę przy użyciu różnych brzmień po lewej
i prawej stronie klawiatury.
^ Przyciski [BRILLIANCE],
[REVERB], [EFFECT] .........................str. 22
Służą do regulowania krystaliczności dźwięku oraz
dodawania efektów pogłosu do dźwięku.
& Przycisk [TOUCH] ..............................str. 24
Służy do ustawiania wartości czułości klawiatury.
* Przycisk [DAMPER RES.] ..................str. 23
Służy do włączania i wyłączania funkcji Damper
Resonance. Gdy funkcja DAMPER RES. (rezonans
tłumika) jest włączona, po naciśnięciu pedału tłumika
podczas gry na klawiaturze instrument Clavinova
symuluje dźwięk przedłużenia występujący po
naciśnięciu pedału tłumika fortepianu.
( Złącza USB [TO DEVICE] ...................str. 72
Umożliwiają podłączenie do instrumentu urządzenia
pamięci USB, dzięki czemu można zapisywać na nim
dane i ładować z niego informacje. Instrumenty CLP-370
i CLP-340 mają dwa złącza TO DEVICE, A i B, które
można wybrać za pomocą przełącznika [SELECT].
º Gniazda AUX OUT [L/L+R][R]............str. 71
Umożliwiają transfer dźwięku z instrumentu Clavinova
na zewnętrzny system audio.
¡ Gniazda AUX IN [L/L+R] [R]...............str. 72
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego generatora
brzmienia. Dźwięk może się wydobywać z tego
urządzenia przez wewnętrzny system dźwiękowy
i głośniki instrumentu Clavinova.
™ Złącze USB [TO HOST] ......................str. 72
Umożliwia podłączenie instrumentu do komputera
w celu przesyłania danych MIDI między instrumentem
Clavinova a komputerem.
£ Złącza MIDI [IN] [OUT] [THRU] .........str. 72
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego urządzenia
MIDI w celu wykorzystania różnych funkcji MIDI.
¢ Gniazda [PHONES], przełącznik
[SPEAKER] ..........................................str. 15
Służy do podłączenia standardowych słuchawek stereo,
umożliwiających pracę w ciszy. Przełącznik
[SPEAKER] włącza lub wyłącza wewnętrzne głośniki.
∞ PEDAŁY ...............................................str. 21
Dzięki nim powstaje cała gama ekspresyjnych efektów,
zbliżonych do tych, które są wytwarzane przy użyciu
pedałów fortepianu akustycznego. Lewemu pedałowi
można także przypisać różne funkcje.
§ Złącze [LAN] (CLP-370/340,
CLP-S308/S306) .................................str. 72
Umożliwia podłączenie kabla sieci lokalnej LAN do
specjalnych stron internetowych przeznaczonych dla
tego instrumentu i odtworzenie utworów z Internetu.
¶ Gniazdo [AUX PEDAL] .......................str. 83
Umożliwia podłączenia kabla pedału.
Strona: 11
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
12
Przed użyciem instrumentu Clavinova
Pokrywa klawiatury
CLP-370/340/330
Aby otworzyć pokrywę klawiatury:
Lekko unieś pokrywę, a następnie ją popchnij i wsuń.
Aby zamknąć pokrywę klawiatury:
Wysuń pokrywę, przyciągając ją w swoją stronę,
i ostrożnie opuść na klawiaturę.
CLP-S308/S306
Aby otworzyć pokrywę klawiatury:
1. Przytrzymaj przednią krawędź pokrywy klawiatury
obydwiema rękami, a następnie powoli unieś pokrywę.
PRZESTROGA
Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie (lub
dzieciom) palców, gdy otwierasz lub zamykasz pokrywę.
2. Zamknij krawędź pokrywy klawiatury. (Złóż ją tak,
aby była płaska na równi z pokrywą).
Aby zamknąć pokrywę klawiatury:
1. Jeśli pulpit pod nuty jest rozłożony, złóż go.
2. Złóż krawędź pokrywy klawiatury.
3. Przytrzymaj pokrywę klawiatury obydwiema rękami
i powoli ją zamknij.
PRZESTROGA
Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie (lub
dzieciom) palców, gdy otwierasz lub zamykasz pokrywę.
Zachowaj ostrożność, aby nie
przytrzasnąć palców podczas
otwierania lub zamykania pokrywy.
Strona: 12
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
13
Pulpit pod nuty
CLP-370/340/330
Aby podnieść pulpit pod nuty:
1. Pociągnij pulpit do góry i do siebie, aż wyczujesz opór.
2. Opuść dwie metalowe podpórki znajdujące się po lewej i prawej
stronie z tyłu pulpitu pod nuty.
3. Opuść pulpit tak, aby się oparł na metalowych podpórkach.
Aby opuścić pulpit pod nuty:
1. Pociągnij pulpit do siebie, aż wyczujesz opór.
2. Podnieś dwie metalowe podpórki (z tyłu pulpitu pod nuty).
3. Delikatnie opuść pulpit do tyłu, do końca.
PRZESTROGA
Nie należy korzystać z pulpitu pod nuty podniesionego do połowy.
Podczas opuszczania pulpitu nie wolno wypuszczać go z rąk przed
całkowitym złożeniem.
CLP-S308/S306
Rozłóż pulpit pod nuty.
Podczas otwierania pokrywy klawiatury rozłóż pulpit pod nuty.
Złóż pulpit pod nuty.
Podczas zamykania pokrywy klawiatury złóż pulpit pod nuty.
PRZESTROGA
Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie (lub dzieciom) palców, gdy otwierasz lub zamykasz pokrywę.
PRZESTROGA
Nie wolno kłaść żadnych metalowych ani papierowych przedmiotów na pokrywie klawiatury. Małe przedmioty
umieszczone na pokrywie mogą po jej otwarciu wpaść do środka instrumentu, a ich wyjęcie może okazać się
niemożliwe. W takiej sytuacji może dojść do porażenia prądem, zwarcia, pożaru lub poważnego
uszkodzenia instrumentu.
PRZESTROGA
Przed zamknięciem pokrywy klawiatury należy odłączyć dodatkowe urządzenie pamięci USB, podłączone do złącza
A USB [TO DEVICE]. Zamknięcie pokrywy klawiatury w przypadku, gdy urządzenie dodatkowe nie zostało odłączone,
może spowodować jego uszkodzenie.
PRZESTROGA
(CLP-S308/S306) Podczas transportu instrumentu zakryj całą klawiaturę materiałem ochronnym (str. 87) przed
zamknięciem pokrywy instrumentu. Ochroni on klawiaturę instrumentu przed zadrapaniem.
Strona: 13
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
14
Klamry na nuty (CLP-370/340)
Klamry służą do przytrzymywania zeszytów nutowych tak, aby strony się nie przewracały.
Włączanie zasilania
1. Podłącz przewód zasilający.
Włóż wtyczki znajdujące się na obu końcach przewodu do odpowiednich gniazd: jedną do gniazda AC IN
instrumentu Clavinova, a drugą do standardowego gniazdka elektrycznego.
W niektórych regionach może także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju
używanych gniazdek ściennych.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że napięcie lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej
na spodniej płycie instrumentu. W niektórych krajach instrument może mieć wbudowany wybierak napięcia na płycie
spodniej jednostki głównej instrumentu, obok gniazda AC IN. Należy sprawdzić, że ustawienie wybieraka jest zgodne
z napięciem w lokalnej sieci. Podłączenie instrumentu do sieci o innych parametrach może spowodować jego uszkodzenie,
a nawet być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym!
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem Clavinova. W przypadku zgubienia
bądź uszkodzenia i konieczności wymiany tego przewodu zasilającego należy się skontaktować z dostawcą sprzętu firmy
Yamaha. Użycie niewłaściwego zamiennika może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem!
Rodzaj przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem Clavinova może się różnić w zależności od kraju zakupu.
(W niektórych regionach może także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju używanych
gniazdek elektrycznych). NIE należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z instrumentem Clavinova. Jeśli wtyczka nie
pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu wymiany gniazdka.
2.Włącz zasilanie.
Naciśnij przełącznik [POWER].
• Gdy instrument zostanie włączony, zaświeci się wyświetlacz pośrodku panelu przedniego oraz wskaźnik zasilania w lewej
dolnej części klawiatury.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij ponownie przełącznik [POWER].
• Zarówno wyświetlacz, jak i wskaźnik zasilania przestaną się świecić.
UWAGA Wskaźnik zasilania
W przypadku zamknięcia pokrywy klawiatury bez wyłączania zasilania wskaźnik zasilania nadal będzie się świecił,
wskazując, że zasilanie jest włączone.
Otwieranie Zamykanie
1–1 1–2
(Kształt wtyczki może się
różnić w zależności od kraju)
(dolna powierzchnia)
CLP-370/340/330
Gniazdo AC IN widziane
od spodu instrumentu.
CLP-S308/S306
Gniazdo AC IN jest
umieszczone z tyłu
instrumentu.
Wyświetlacz
Wskaźnik zasilania
Przełącznik [POWER]
Zwykle pokazuje tempo.
Strona: 14
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
15
Ustawianie głośności
Najpierw ustaw suwak [MASTER VOLUME] mniej więcej pośrodku skali, między ustawieniami MIN i MAX.
Po rozpoczęciu gry przesuwaj suwak [MASTER VOLUME] i określ odpowiedni poziom głośności tak, aby odsłuch był
jak najlepszy.
PRZESTROGA
Ustawienie przez dłuższy czas wysokiego poziomu głośności instrumentu Clavinova może doprowadzić do
uszkodzenia słuchu.
Korzystanie ze
słuchawek
Podłącz parę słuchawek do jednego z gniazd [PHONES].
Instrument jest wyposażony w dwa gniazda
słuchawek [PHONES].
Można do nich podłączyć dwie pary standardowych
słuchawek stereofonicznych. (Jeśli jest używana tylko
jedna para słuchawek, można ją podłączyć do
dowolnego gniazda).
Korzystanie z wieszaka na słuchawki
Wieszak na słuchawki, umożliwiający wygodne
powieszenie słuchawek na instrumencie, znajduje się
w standardowym wyposażeniu dołączonym do
instrumentu Clavinova. Przytwierdź wieszak na
słuchawki za pomocą dwóch dołączonych śrub
(4 x 10 mm), tak jak pokazano na ilustracji.
PRZESTROGA
Na wieszaku wolno wieszać wyłącznie słuchawki.
Wieszanie innych rzeczy może doprowadzić do
uszkodzenia instrumentu Clavinova lub wieszaka.
Korzystanie z przełącznika
Speaker
Przełącznik włącza lub wyłącza wewnętrzne głośniki.
NORMAL (HP. SW) ..........Głośniki działają, jeśli do instrumentu nie są
podłączone słuchawki.
ON.......................................Głośniki zawsze emitują dźwięk.
OFF.....................................Głośniki są wyłączone.
TERMINOLOGIA Przyciski MASTER VOLUME:
Poziom całkowitej głośności dźwięku instrumentu.
UWAGA
Można także wyregulować poziom głośności słuchawek [PHONES] oraz sygnału wyjściowego (złącze AUX OUT) za
pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
Zmniejszanie głośności. Zwiększanie głośności.
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
standardowa
stereofoniczna
wtyczka
słuchawek
dolna powierzchnia
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
Strona: 15
Słuchanie melodii demonstracyjnych
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
16
Słuchanie melodii demonstracyjnych
Melodie demonstracyjne brzmień doskonale prezentują wszystkie brzmienia instrumentu Clavinova.
1. Włącz zasilanie.
(Przypadek, gdy zasilanie jest wyłączone). Naciśnij przełącznik [POWER].
Jeśli zasilanie jest włączone, świeci się wskaźnik jednego z brzmień.
Najpierw ustaw suwak [MASTER VOLUME] mniej więcej pośrodku skali,
między ustawieniami „MIN” i „MAX”. Po rozpoczęciu gry przesuwaj suwak
[MASTER VOLUME] i określ odpowiedni poziom głośności tak, aby odsłuch
był jak najlepszy.
2. Włącz tryb Demo.
Naciśnij przycisk [DEMO], aby włączyć tryb Demo. Kolejno będą migały
wskaźniki brzmień.
3. Rozpocznij prezentowanie brzmienia.
Naciśnij jeden z przycisków brzmień, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich
utworów, począwszy od odpowiadającej brzmieniu melodii demonstracyjnej —
wybranej za pomocą przycisku. (Naciśnięcie przycisku SONG [PLAY/
PAUSE] zamiast przycisku brzmienia albo tylko czekanie przez krótką
chwilę — bez naciskania żadnego przycisku — spowoduje, że rozpocznie się
odtwarzanie utworu demonstracyjnego GRAND PIANO 1).
4. Zatrzymaj prezentację brzmienia i wyjdź
z trybu Demo.
Naciśnij przycisk [DEMO] lub SONG [STOP].
CLP-370
3
4 3
1 2 4
Procedura
UWAGA
Lista utworów demonstracyjnych
znajduje się na str. 95.
UWAGA
W trybie Demo Song (Utwór
demonstracyjny) nie można
korzystać z odbioru MIDI.
Dane utworów demonstracyjnych
nie mogą być przesyłane za
pośrednictwem złączy MIDI.
UWAGA
Trybu Demo nie można włączyć
podczas nagrywania wykonania
użytkownika (str. 30) ani w czasie
operacji na plikach (str. 36).
TERMINOLOGIA
Tryb:
Tryb to stan, w którym można
wykonać daną funkcję. W trybie
Demo można odtwarzać melodie
demonstracyjne.
UWAGA
Nie można zmieniać tempa
utworów demonstracyjnych.
W trybie Demo nie można
korzystać z funkcji anulowania
partii (str. 18) lub funkcji
powtarzania fragmentu utworu od
A do B (str. 19).
UWAGA
Instrument CLP-370/340
umożliwia prezentowanie brzmień
fortepianowych wzbogaconych
różnymi efektami. W tym celu
należy nacisnąć przycisk
[VARIATION], a następnie
przycisk żądanego brzmienia.
Pełna lista utworów
demonstracyjnychprezentujących
brzmienia fortepianowe z różnymi
efektami znajduje się w części
„Opis demonstracyjnych brzmień
fortepianowych” na str. 95.
Operacje zaawansowane
Strona: 16
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
17
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian
Instrument Clavinova udostępnia dane na temat wykonywania 50 utworów na fortepian. Można po prostu
ich wysłuchać albo wykorzystać je podczas ćwiczeń (str. 18). W dołączonej do instrumentu broszurze pt.
„50 greats for the Piano” znajdują się nuty 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian.
1. Włącz tryb Preset Song (Wstępnie zdefiniowane utwory).
Naciśnij kilka razy przycisk [SONG SELECT], aż zaświeci się wskaźnik „PRESET”.
2. Odtwórz jeden z pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów.
2–1 Naciskaj przyciski [–/NO] i [+/YES], aby wybrać numer utworu, który chcesz
odtworzyć (numer pojawi się na wyświetlaczu LED), lub metodę gry.
1–50: Wybierz numer wstępnie zdefiniowanego utworu i odtwórz go.
r n d: Ciągłe odtwarzanie wszystkich wstępnie zdefiniowanych utworów
w przypadkowej kolejności.
ALL: Odtwarzanie wszystkich wstępnie zdefiniowanych utworów po kolei.
2–2 Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
Regulacja poziomu głośności
Dostosuj głośność za pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
Regulacja tempa
Za pomocą przycisków [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲] można dowolnie
regulować tempo odtwarzania.
Jednoczesne naciśnięcie przycisków
[▼] i [▲] umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień tempa.
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Odtwarzanie zatrzyma się automatycznie, gdy skończy się wybrany wstępnie
zdefiniowany utwór. Aby zatrzymać odtwarzanie utworu (lub odtwarzanie
ciągłe), naciśnij przycisk SONG [STOP]. Odtwarzanie można również na
chwilę przerwać, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
• Aby ciągle odtwarzać inny utwór, zobacz procedurę 2 powyżej.
4. Wyłącz tryb Preset Song.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT], aby wyłączyć tryb Preset Song.
Wskaźnik przestanie się świecić, a instrument wróci do zwykłego trybu gry.
Sposób korzystania z funkcji ułatwiających ćwiczenie
Partie lewej lub prawej ręki można włączać lub wyłączać, zgodnie z potrzebami, aby
ćwiczyć odpowiednią partię (funkcja anulowania partii) i ciągle powtarzać określoną
frazę utworu (funkcja powtarzania utworu od A do B). Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz str. 18–19.
CLP-370
4 2-1
2-2
3 1
Procedura
UWAGA
Trybu Preset Song nie można
włączyć, gdy instrument jest
w trybie Demo Song (str. 16) ani
podczas odtwarzania utworu
(str. 44), nagrywania własnego
wykonania przez użytkownika
(str. 30) oraz wykonywania operacji
na plikach (str. 36).
TERMINOLOGIA
Utwór:
Dane o wykonaniu są określane
nazwą „utwór”. Obejmuje to utwory
demonstrujące brzmienia
i wstępnie zdefiniowane utwory
na fortepian.
UWAGA
Można jednocześnie grać na
instrumencie i odtwarzać wstępnie
zdefiniowany utwór. W trakcie gry
na instrumencie można zmieniać
zaprogramowane brzmienie.
UWAGA
Użytkownik może regulować efekt
Brilliance (Krystaliczny) (str. 22)
oraz rodzaj pogłosu (str. 22)
dodawany podczas odtwarzania
wstępnie zdefiniowanego utworu.
Można także zmienić ustawienia
efektu (str. 23) i czułości klawiatury
(str. 24) dla brzmienia klawiatury
używanego do gry.
UWAGA
Po określeniu nowego wstępnie
zdefiniowanego utworu lub gdy
jego odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie ALL (Wszystko) lub r n d
(Przypadkowo), automatycznie
wybierane jest tempo domyślne 0.
UWAGA
Gdy użytkownik wybiera nowy
utwór (lub w przypadku określenia
innego utworu w trakcie
odtwarzania sekwencji),
jednocześnie jest ustawiany
odpowiedni pogłos i rodzaj efektów.
Oddaje to względne zmiany tempa,
w zakresie od „–50” przez „0” do
maksymalnie „50”; zakres zależy od
wybranego utworu.
Strona: 17
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
18
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem
pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów
(funkcja anulowania partii)
W pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworach są rozdzielone partie lewej i prawej ręki.
Można włączać lub wyłączać partie lewej lub prawej ręki, zgodnie z potrzebami, aby ćwiczyć na
klawiaturze odpowiednią partię (tę, która jest wyłączona). Za odtwarzanie partii prawej ręki
odpowiada przycisk [RIGHT], a lewej — [LEFT].
1. Wyłącz odtwarzanie partii, którą zamierzasz ćwiczyć.
Po wybraniu utworu do ćwiczenia naciśnij przycisk [RIGHT] lub [LEFT],
aby wyłączyć odpowiednio prawą lub lewą partię.
Podczas wybierania utworu świecą się oba wskaźniki [RIGHT] i [LEFT],
co oznacza, że można odtwarzać obie partie. Po naciśnięciu jednego
z przycisków w celu wyłączenia odtwarzania wskaźnik przestanie świecić się,
a odpowiadająca mu partia zostanie wyciszona.
• Wielokrotne naciskanie przycisków umożliwia włączanie
i wyłączanie odtwarzania.
2. Rozpocznij odtwarzanie i grę.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie.
Graj partię, której odtwarzanie zostało wyłączone.
Automatyczne rozpoczęcie odtwarzania w momencie rozpoczęcia
gry na instrumencie (Sync Start)
Gdy jest włączona funkcja Sync Start (Start synchroniczny), odtwarzanie
wybranego wstępnie zdefiniowanego utworu zaczyna się automatycznie
w momencie rozpoczęcia gry na klawiaturze.
Aby włączyć funkcję Sync Start, przytrzymaj wciśnięty przycisk SONG [STOP]
i naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE].
(Aby wyłączyć funkcję Sync Start, powtórz poprzednią operację).
Odtwarzanie rozpocznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.
Odtwarzanie/wstrzymywanie utworu za pomocą lewego pedału
Lewy pedał może służyć do włączania/wstrzymywania odtwarzania wstępnie
zdefiniowanych utworów, dzięki funkcji „Tryb lewego pedału”, opisanej na str. 66.
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova wraca
do początku utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie w środku utworu, naciśnij
przycisk SONG [STOP]. Odtwarzanie można również na chwilę przerwać,
naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
CLP-370
1 2
3
UWAGA
Odpowiednie kanały utworu
zostaną automatycznie
przypisane do stron klawiatury
[RIGHT] (Prawa) i [LEFT] (Lewa).
Powoduje to, że przycisk [RIGHT]
może być przypisany do innej
partii niż kanał 1, a [LEFT] do
innej partii niż kanał 2.
UWAGA
Z funkcji anulowania partii
wstępnie zdefiniowanego utworu
nie można korzystać, jeśli
w czasie odtwarzania jest
włączona funkcja ALL lub
r n d (str. 17).
UWAGA
Partie można włączać lub
wyłączać nawet w czasie
odtwarzania.
Procedura
UWAGA
Po wybraniu nowego utworu obie
partie są zawsze domyślnie
włączone.
Strona: 18
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
19
Funkcja A-B Repeat w przypadku pięćdziesięciu
wstępnie zdefiniowanych utworów
Funkcja A-B Repeat (powtarzania od A do B) może być wykorzystywana do ciągłego powtarzania
określonej frazy wstępnie zdefiniowanego utworu. Połączenie tej funkcji z funkcją anulowania
partii, opisaną na str. 18, to doskonały sposób na przećwiczenie trudnych do wykonania fraz.
1. Określ początek (A) i koniec (B) frazy, a następnie
zacznij ćwiczyć.
Wybierz wstępnie zdefiniowany utwór i odtwórz go,
a następnie naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION]
na początku frazy, którą chcesz powtarzać.
W ten sposób jest ustawiany punkt A (na wyświetlaczu
pojawi się ).
Aby określić koniec frazy (B), naciśnij przycisk
[TEMPO/FUNCTION] po raz drugi na końcu frazy.
W ten sposób jest ustawiany punkt „B” (na wyświetlaczu
pojawi się ).
W tym momencie rozpocznie się powtarzające się
odtwarzanie od wyznaczonego punktu A do punktu B.
2. Zatrzymaj odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SONG [STOP], aby zatrzymać odtwarzanie i zachować
określone punkty A i B. Do odtwarzania z funkcją powtarzania od A do B
można wrócić, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
Aby anulować ustawienie punktów A i B, naciśnij raz
przycisk [TEMPO/FUNCTION].
CLP-370
1
2
Procedura
UWAGA
Z funkcji powtarzania od A do B
nie można korzystać, jeśli
w czasie odtwarzania jest
włączona funkcja „ALL
”
lub „r n d” (str. 17).
UWAGA
• Aby ustawić punkt „A” na
początku utworu, naciśnij
przycisk [TEMPO/FUNCTION]
przed rozpoczęciem
odtwarzania.
• Punkt „B” można ustawić
automatycznie, jeśli po
określeniu punktu „A” utwór
będzie odtwarzany do końca.
UWAGA
Automatyczne prowadzenie
(ułatwiające wejście we frazę)
włącza się w punkcie A utworu.
UWAGA
Określone punkty A i B są
automatycznie anulowane po
wybraniu nowego utworu.
Strona: 19
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
20
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie
podczas gry
Wybór brzmień
Wybierz żądane brzmienie, naciskając jeden z przycisków brzmień.
Po rozpoczęciu gry przesuń suwak [MASTER VOLUME] i określ odpowiedni
poziom głośności, tak aby odsłuch był jak najlepszy.
CLP-370
Przyciski brzmień
Procedura
UWAGA
Aby poznać cechy
charakterystyczne
poszczególnych brzmień, warto
posłuchać utworów
demonstracyjnych
charakterystycznych dla każdej
grupy (str. 16). Aby uzyskać
więcej informacji na temat
poszczególnych wstępnie
zdefiniowanych brzmień, zobacz
część „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień”, str. 92.
TERMINOLOGIA
Brzmienie:
W przypadku instrumentu
Clavinova brzmienie oznacza
„ton” lub „barwę tonu”.
UWAGA
Głośność danego brzmienia
można regulować, kontrolując siłę
uderzenia w klawiaturę. Styl gry
(czułość klawiatury) może jednak
nie mieć wpływu na dźwięk
niektórych instrumentów
muzycznych.
Zobacz część „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień”, str. 92.
Strona: 20
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
21
Korzystanie z pedałów
W instrumencie Clavinova są trzy pedały, dzięki którym
można uzyskać wiele ekspresyjnych efektów,
zbliżonych do tych, które są wytwarzane za pomocą
pedałów fortepianu akustycznego.
Pedał tłumika (prawy)
Pedał tłumika pełni te same funkcje, co pedał tłumika
w fortepianie akustycznym. Gdy pedał tłumika jest
wciśnięty, dźwięki brzmią dłużej. Zwolnienie pedału
powoduje natychmiastowe wytłumienie wszystkich
podtrzymywanych dźwięków.
Pedał tłumika wyposażono także w naturalnie wyrazistą
funkcję półpedału.
Gdy funkcja DAMPER RES. (rezonans tłumika) jest
włączona, po naciśnięciu pedału tłumika podczas gry na
klawiaturze instrument Clavinova symuluje dźwięk
przedłużenia występujący po naciśnięciu pedału
tłumika fortepianu.
Pedał sostenuto (środkowy)
Naciśnięcie pedału sostenuto i przytrzymanie
naciśniętych klawiszy podczas wygrywania nuty lub
akordu na klawiaturze spowoduje, że dźwięki będą
wybrzmiewały dopóty, dopóki pedał będzie wciśnięty
(tak jakby pedał tłumika był wciśnięty). Nuty zagrane
później nie będą jednak przedłużane. Ta funkcja
umożliwia np. przedłużanie akordu, gdy kolejne dźwięki
są grane staccato.
Pedał piano (lewy)
Naciśnięcie tego pedału ścisza utwór i nieznacznie zmienia brzmienie granych nut.
Pedał ten nie wpływa na nuty, które zostały zagrane przed jego naciśnięciem.
UWAGA
Jeśli pedał tłumika nie działa,
upewnij się, że przewód pedału
został właściwie podłączony do
gniazda (str. 83, 86).
TERMINOLOGIA:
Półpedał:
Podczas gry na pianinie
z pedałem podtrzymania
dźwięku, jeśli chcesz nieznacznie
wyciszyć podtrzymywany dźwięk,
zwolnij pedał tłumika z pozycji
maksymalnej do połowy.
UWAGA
Głębię efektu uzyskiwanego
dzięki funkcji Sustain Samples
(Próbki przedłużania dźwięku)
można regulować za pomocą
funkcji Sustain Sample Depth
(Głębia efektu próbki
podtrzymania dźwięku) (str. 66)
w trybie Function.


 
 

Naciśnięcie pedału tłumika
spowoduje, że wszystkie
dźwięki zagrane przed
zwolnieniem pedału będą
brzmiały przez dłuższy czas.
UWAGA
Brzmienia organów, instrumentów
strunowych i chórów będą
wybrzmiewały tak długo, jak
długo pedał sostenuto jest
naciśnięty.


 
 

Naciśnięcie pedału
sostenuto w chwili zagrania
dźwięku spowoduje, że
będzie on brzmiał aż do
momentu zwolnienia pedału.
UWAGA
Lewy pedał może służyć do
włączania/wstrzymywania
odtwarzania wstępnie
zdefiniowanych utworów lub do
włączania funkcji wariacji
(CLP-370/340). Umożliwia to tryb
lewego pedału opisany na str. 66.
Strona: 21
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
22
Dodawanie wariacji do dźwięków — [VARIATION]
(CLP-370/340)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/
[EFFECT]/[DAMPER RES.]
[VARIATION] (CLP-370/340)
Można zmieniać różne aspekty efektu, zależnie od tego, jaki rodzaj efektu
został wybrany.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych wariacji, zobacz część „Lista
wstępnie zdefiniowanych brzmień”, str. 92.
Wielokrotne naciskanie przycisku [VARIATION] lub przycisku wybranego brzmienia
powoduje włączanie i wyłączanie wariacji.
Wskaźnik świeci się, gdy jest włączona funkcja [VARIATION].
[BRILLIANCE]
Ten przycisk może być wykorzystywany do zmiany brzmienia lub barwy
emitowanego dźwięku.
BRIGHT: Żywe brzmienie
NORMAL: Standardowe brzmienie
MELLOW: Łagodne i aksamitne brzmienie
Aby wybrać rodzaj efektu Brilliance, naciśnij kilka razy przycisk [BRILLIANCE], aż
zaświeci się odpowiadający mu wskaźnik (każde naciśnięcie przycisku [BRILLIANCE]
powoduje, że świeci się kolejny wskaźnik). Jest pięć rodzajów efektu Brilliance.
Świecenie się dwóch sąsiadujących ze sobą wskaźników oznacza, że wybrany jest
efekt, który znajduje się między nimi. Na przykład świecenie się wskaźników
NORMAL i MELLOW oznacza, że wybrane jest ustawienie między NORMAL
i MELLOW. Ten parametr wpływa na brzmienie całego instrumentu.
[REVERB]
Ta funkcja umożliwia wybór różnych cyfrowych efektów pogłosu, dzięki którym
dźwięk nabiera szczególnej głębi i ekspresji. Pozwala to stworzyć realistyczną
atmosferę akustyczną.
OFF: Jeśli nie został wybrany pogłos, nie świeci się żaden wskaźnik REVERB.
ROOM: To ustawienie powoduje, że dźwięk ma długi pogłos, podobny do pogłosu
akustycznego słyszanego w pokoju.
HALL 1: W celu uzyskania „większego” pogłosu należy wybrać ustawienie HALL 1.
Ten efekt symuluje naturalny pogłos niewielkiej sali koncertowej.
HALL 2: W celu uzyskania prawdziwie przestrzennego pogłosu należy wybrać
ustawienie HALL 2. Ten efekt symuluje naturalny pogłos dużej
sali koncertowej.
STAGE: Symuluje pogłos sceny.
CLP-370
Przyciski [–/NO]
[+/YES]
Przycisk [VARIATION]
Przycisk
[REVERB]
Przycisk
[BRILLIANCE]
Przycisk
[EFFECT]
Przycisk [DAMPER
RES.]
UWAGA
Ustawienie normalne = OFF
TERMINOLOGIA
Ustawienie normalne:
„Ustawienie normalne” oznacza
ustawienie domyślne (fabryczne),
dostępne przy pierwszym
włączeniu instrumentu Clavinova.
UWAGA
Lewy pedał może służyć do
włączania lub wyłączania wariacji
dzięki funkcji „Tryb lewego
pedału” opisanej na str. 66.
UWAGA
Ustawienie normalne = NORMAL
UWAGA
Gdy efekt BRILLIANCE
(Krystaliczny) jest ustawiony jest
na BRIGHT (Żywy), dźwięk będzie
trochę głośniejszy. Jeśli parametr
MASTERVOLUME (Głośność) ma
zbyt dużą wartość, dźwięk może
być zniekształcony. W takim
przypadku należy obniżyć poziom
głośności (MASTER VOLUME).
Procedura
Procedura
UWAGA
Domyślne ustawienie rodzaju
pogłosu (w tym wyłączenia) i głębi
jest inne w przypadku każdego
brzmienia.
UWAGA
Zwolnienie przycisku [REVERB]
powoduje zmianę rodzaju
pogłosu.
Jeśli głębia pogłosu została
zmieniona, zwolnienie przycisku
[REVERB] nie zmieni rodzaju
pogłosu.
Strona: 22
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
23
Aby wybrać rodzaj pogłosu, naciśnij kilka razy przycisk [REVERB], aż zaświeci się
odpowiadający mu wskaźnik (każde naciśnięcie przycisku [REVERB] powoduje, że
świeci się kolejny wskaźnik). Kiedy wskaźniki są wyłączone, nie powstaje żaden efekt.
Ustawianie głębi pogłosu
Wyreguluj głębię pogłosu wybranego brzmienia za pomocą przycisków [–/NO]
[+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [REVERB]. Głębię można wyregulować
w zakresie od 0 do 20. Po naciśnięciu przycisku [REVERB] na wyświetlaczu pojawi
się bieżące ustawienie głębi.
[EFFECT]
Przycisk [EFFECT] umożliwia wybór efektu w celu uzyskania głębszego i bardziej
ożywionego dźwięku.
OFF: Jeśli nie został wybrany żaden efekt, wskaźnik EFFECT nie świeci się.
CHORUS: Drgający, rozszerzający się efekt.
PHASER: Dźwięk staje się bardziej zamaszysty.
TREMOLO: Efekt tremolo
ROTARY SP: Dodaje efekt vibrato, charakterystyczny dla obrotowego głośnika.
Aby wybrać rodzaj efektu, naciśnij kilka razy przycisk [EFFECT], aż zaświeci się
odpowiadający mu wskaźnik (każde naciśnięcie przycisku [EFFECT] powoduje, że
świeci się kolejny wskaźnik). Kiedy wskaźniki są wyłączone, nie powstaje żaden efekt.
Regulowanie głębi efektu
Wyreguluj głębię efektu wybranego brzmienia za pomocą przycisków [–/NO]
i [+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [EFFECT].
Głębię można wyregulować w zakresie od 0 do 20. Po naciśnięciu przycisku
[EFFECT] na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie głębi.
[DAMPER RES.]
Podczas naciskania pedału tłumika i gry na klawiaturze efekt Damper Resonance
(rezonans tłumika) pozwala usłyszeć symulację przedłużonego brzmienia pedału
tłumika w fortepianie.
Ten efekt wpływa na brzmienie całego instrumentu.
Wielokrotne naciskanie przycisku [DAMPER RES.] powoduje włączanie i wyłączanie
rezonansu tłumika.
Regulacja rezonansu tłumika DAMPER RES. Głębia
Wyreguluj głębię rezonansu tłumika Damper Resonance za pomocą przycisków
[–/NO] i [+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [DAMPER RES.].
Głębię można wyregulować w zakresie od 0 do 20. Po naciśnięciu przycisku
[DAMPER RES.] na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie głębi.
Procedura
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna głębia
pogłosu
UWAGA
Domyślne ustawienie rodzaju
efektu (w tym wyłączenia) i głębi
jest inne w przypadku każdego
brzmienia.
UWAGA
Zwolnienie przycisku [EFFECT]
powoduje zmianę rodzaju efektu.
Jeśli ustawienia głębi zostały
zmienione, zwolnienie przycisku
[EFFECT] nie zmieni
rodzaju efektu.
Procedura
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna
głębia efektu
UWAGA
Domyślne ustawienie głębi jest
inne dla każdego brzmienia.
UWAGA
Ustawienie normalne = ON
(Włączone)
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna głębia
Procedura
Strona: 23
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
24
Czułość klawiatury — [TOUCH]
Można wybrać jeden spośród czterech stopni czułości klawiatury — HARD (Twarda), MEDIUM
(Średnia), SOFT (Miękka) lub FIXED (Stała) — pasujący do stylu gry i upodobań użytkownika.
HARD: Wymaga dość mocnego uderzania w klawisze w celu uzyskania
maksymalnej głośności.
MEDIUM: Zapewnia „standardową” odpowiedź klawiatury.
SOFT: Umożliwia uzyskanie maksymalnej głośności przy względnie małym
nacisku na klawisz.
FIXED: Wszystkie dźwięki mają jednakową głośność, niezależnie od siły uderzenia
w klawiaturę. (Żaden wskaźnik się nie świeci). Stałą głośność można zmienić.
Aby wybrać stopień czułości, naciśnij kilka razy przycisk [TOUCH], aż zaświeci się
wskaźnik odpowiadający danemu ustawieniu (każde naciśnięcie przycisku [TOUCH]
powoduje zaświecenie się kolejnego wskaźnika). Gdy wybrana jest czułość „FIXED”,
nie świeci się żaden wskaźnik.
Zmiana poziomu głośności, gdy jest wybrana czułość FIXED
Po wybraniu trybu FIXED można ustawić poziom głośności nut
granych w trybie FIXED za pomocą przycisków [–/NO]
i [+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [TOUCH].
Na wyświetlaczu pojawi się bieżący poziom głośności.
Głośność można wyregulować w zakresie od 1 do 127.
Domyślne ustawienie to 64.
UWAGA
Ustawienia te nie zmieniają wagi
klawiatury.
UWAGA
Ustawienie normalne = MEDIUM
UWAGA
Wybrane ustawienie czułości
klawiatury jest wspólne dla
wszystkich brzmień. Ustawienia
czułości klawiatury jednak mogą
mieć niewielki wpływ na niektóre
brzmienia, zazwyczaj nieczułe na
dynamikę klawiatury, albo mogą
na nie w ogóle nie wpływać.
(Zobacz część „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień”, str. 92).
CLP-370
Przyciski [–/NO] [+/YES] Przycisk [TOUCH]
Procedura
UWAGA
1: głośność minimalna
127: głośność maksymalna
UWAGA
Głośność klawiatury wybrana
w trybie FIXED to ustawienie
obowiązujące w przypadku
wszystkich brzmień.
UWAGA
Zwolnienie przycisku [TOUCH]
powoduje zmianę czułości.
Jeśli głośność została zmieniona,
zwolnienie przycisku [TOUCH] nie
zmieni ustawienia czułości. (Będzie
nadal wybrany tryb FIXED).
Zakres głośności
Strona: 24
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
25
Transpozycja — [TRANSPOSE]
FunkcjaTranspose instrumentu Clavinova umożliwia przesunięcie stroju całej klawiatury w górę lub
w dół co pół tonu w celu ułatwienia gry w trudnych tonacjach lub by dopasować tonację do
możliwości innych instrumentów lub solisty. Na przykład po ustawieniu wielkości transpozycji na
„5” naciśnięcie klawisza C spowoduje strój dźwięku F. Dzięki temu można grać utwory zapisane
w tonacji C-dur, a Clavinova przetransponuje je do tonacji F-dur.
Aby wykonać transpozycję o żądaną wielkość w górę lub
w dół, użyj przycisków [–/NO] i [+/YES], przytrzymując
przyciśnięty przycisk [TRANSPOSE].
Wielkość transpozycji jest widoczna na ekranie LED,
gdy przycisk [TRANSPOSE] jest przyciśnięty. Domyślne
ustawienie transpozycji to „0”.
Wskaźnik przycisku [TRANSPOSE] świeci się, gdy wybrane jest ustawienie
transpozycji inne niż „0”. Jeśli wybrano inne ustawienie niż „0”, przycisk
[TRANSPOSE] włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję transpozycji.
CLP-370
Przyciski [–/NO] [+/YES]
Przycisk [TRANSPOSE]
Procedura
TERMINOLOGIA
Transpozycja:
Zmiana tonacji utworu.
W przypadku instrumentu
Clavinova transpozycja zmienia
strój całej klawiatury.
UWAGA
Zakres transpozycji:
–12: –12 półtonów (oktawa w dół)
0: normalny strój
12: 12 półtonów (oktawa w górę)
Transpozycja
Strona: 25
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
26
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual)
Cała klawiatura umożliwia grę utworu w dwóch brzmieniach jednocześnie. Dzięki temu można
imitować grę w duecie lub łączyć dwa podobne brzmienia w celu uzyskania głębszego dźwięku.
1. Włącz tryb Dual.
Naciśnij równocześnie dwa przyciski brzmień (albo naciśnij jeden przycisk,
przytrzymując naciśnięty inny przycisk). Gdy jest aktywny tryb Dual, świecą się
wskaźniki obu wybranych brzmień.
• Zgodnie z kolejnością
numerowania pokazaną na
diagramie po prawej stronie niższa
wartość brzmienia będzie
nazywana brzmieniem 1
(inne brzmienie będzie określane
jako brzmienie 2).
Tryb Function (Funkcja) zapewnia dostęp do innych funkcji, z których można
korzystać w trybie Dual, takich jak ustawianie poziomu głośności lub
ustawianie oktawy (str. 64). (Jeśli funkcje trybu Dual nie zostaną określone,
będą zastosowane domyślne ustawienia każdego z brzmień).
2. Zamknij tryb Dual i wróć do normalnego trybu gry.
Aby wrócić do normalnego trybu gry opartego na jednym brzmieniu, naciśnij
przycisk pojedynczego brzmienia.
CLP-370
2
1
Procedura
UWAGA (CLP-370/340)
Tryby Dual i Split (str. 27) nie
mogą być włączone
jednocześnie.
UWAGA
Przycisk [VARIATION] w trybie
Dual (CLP-370/340)
Wskaźnik przycisku [VARIATION]
świeci się, gdy włączona jest
wariacja dla jednego brzmienia
lub obu brzmień w trybie Dual
(Podwójny). W trybie Dual
przycisk [VARIATION] może być
używany do włączania
i wyłączania wariacji dla obu
brzmień. Aby włączyć lub
wyłączyć wariację tylko dla
jednego brzmienia, przytrzymaj
przycisk innego brzmienia
i naciśnij przycisk brzmienia,
którego wariację chcesz zmienić.
UWAGA
Przycisk [REVERB] w trybie Dual
Rodzaj pogłosu przypisany do
brzmienia 1 ma pierwszeństwo.
(Jeśli pogłos jest ustawiony na
OFF, aktywny będzie pogłos
brzmienia 2).
UWAGA
Przycisk [EFFECT] w trybie Dual
W zależności od warunków jeden
rodzaj efektu może dominować
nad innym. Głębia zostanie
określona na podstawie
domyślnej wartości głębi
łączonych brzmień.
Dzięki funkcji F3 (str. 64) można
jednak dopasować głębię
każdego brzmienia do własnych
upodobań.
1 2
12 13 14
3 4 5 6 7
8 9 10 11
Kolejność numerowania brzmień
Strona: 26
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
27
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych
brzmieniach (Tryb Split) (CLP-370/340)
W trybie Split można grać na klawiaturze w dwóch różnych brzmieniach: w jednym lewą ręką,
a w drugim — prawą. Na przykład można grać partię basu lewą ręką, korzystając z brzmienia
Wood Bass lub Electric Bass, a melodię prawą ręką.
1. Włącz tryb Split.
Naciśnij przycisk [SPLIT], aby zaświecił się odpowiadający mu wskaźnik.
Domyślne ustawienie (WOOD BASS) zostanie w pierwszej kolejności wybrane
jako brzmienie lewej ręki.
Tryb Function zapewnia dostęp do innych funkcji trybu Split (str. 65).
(Jeśli funkcje trybu Split nie zostaną określone, będą zastosowane domyślne
ustawienia każdego z brzmień).
2. Określ punkt podziału klawiatury (granicę między
strefami lewej i prawej ręki).
(Początkowo punkt podziału jest domyślnie ustawiony na klawiszu F#2.
Jeśli nie chcesz zmieniać domyślnego punktu podziału, pomiń tę procedurę).
Punkt podziału można ustawić na dowolnym klawiszu przez naciśnięcie tego
klawisza i przytrzymanie wciśniętego przycisku [SPLIT] (nazwa bieżącego
klawisza, który jest punktem podziału, jest widoczna na ekranie LED,
gdy przycisk [SPLIT] jest przyciśnięty).
Przykład wyświetlenia klawisza punktu podziału
CLP-370
Przyciski brzmień Przycisk [SPLIT]
Procedura
UWAGA
Tryby Dual (str. 26) i Split nie
mogą być włączone
jednocześnie.
UWAGA
Klawisz będący „punktem
podziału” należy do lewej części
klawiatury.
Punkt podziału można również
zmienić, przytrzymując
jednocześnie przycisk [SPLIT]
i przyciskając przycisk
numeryczny [–/NO] lub [+/YES].
Można przywrócić domyślny punkt
podziału, przytrzymując
jednocześnie przycisk [SPLIT]
i przyciskając oba przyciski
numeryczne [–/NO] i [+/YES] naraz.
UWAGA
Punkt podziału można ustawić za
pomocą funkcji 4 (str. 65).
z kreską u góry, jeśli z krzyżykiem
z kreską u dołu, jeśli z bemolem
F 2
F#2
Eb2
A -1 C1 C2 F#2 C3 C4 C5 C6 C7
Ustawienie normalne = F#2
Strona: 27
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
28
3. Wybierz brzmienie dla prawej ręki.
Naciśnij przycisk brzmienia.
4. Wybierz brzmienie dla lewej ręki.
Naciśnij przycisk odpowiadający brzmieniu, przytrzymując naciśnięty przycisk
[SPLIT]. (Wskaźnik przycisku lewego brzmienia świeci się, gdy przycisk
[SPLIT] jest naciśnięty).
Aby włączyć lub wyłączyć wariację dla podzielonego brzmienia, przytrzymaj
naciśnięty przycisk [SPLIT] i naciśnij przycisk [VARIATION] albo przycisk
aktualnie wybranego brzmienia.
5. Zamknij tryb Split i wróć do normalnego trybu gry.
Naciskaj przycisk [SPLIT], aby odpowiadający mu wskaźnik przestał się świecić.
UWAGA
Przycisk [VARIATION]
w trybie Split
Funkcję wariacji można włączyć
lub wyłączyć dla brzmień w trybie
Split. Zazwyczaj w trybie Split
świeci się wskaźnik prawego
brzmienia. Przycisk [VARIATION]
może służyć do włączania lub
wyłączania wariacji dla prawego
brzmienia, zgodnie
z wymaganiami. Gdy jest
naciśnięty przycisk [SPLIT],
świeci się wskaźnik lewego
brzmienia. W takiej sytuacji za
pomocą przycisku [VARIATION]
można włączać lub wyłączać
wariacje dla lewego brzmienia.
UWAGA
Przycisk [REVERB] w trybie Split
Rodzaj pogłosu przypisany do
prawego brzmienia ma
pierwszeństwo. (Jeśli pogłos
prawego brzmienia jest
wyłączony, będzie aktywny rodzaj
pogłosu lewego brzmienia).
UWAGA
Przycisk [EFFECT] w trybie Split
W zależności od warunków jeden
rodzaj efektu może dominować
nad innym. Głębia zostanie
określona na podstawie
domyślnej wartości głębi
połączonych brzmień. Dzięki
funkcji F4 (str. 65) można jednak
zmienić głębię każdego brzmienia
zgodnie z własnymi
upodobaniami. Ustawianie głębi
efektu z panelu instrumentu, np.
przez naciskanie przycisków
[–/NO] lub [+/YES] , gdy
przyciśnięty jest przycisk
[EFFECT] — może być
stosowane tylko w przypadku
prawego brzmienia.
Strona: 28
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
29
Korzystanie z metronomu
W instrument Clavinova został wbudowany metronom (urządzenie utrzymujące właściwe tempo),
który ułatwia ćwiczenie.
1. Uruchom metronom.
Do włączania dźwięku metronomu służy
przycisk METRONOME [ON/OFF].
Ustawianie tempa
Tempo metronomu i odtwarzania utworu nagranego przez użytkownika
(urządzenie do nagrywania zostało opisane w następnej części) może wynosić
od 32 do 280 uderzeń na minutę. Do jego ustawiania służą przyciski [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲] (gdy świeci się wskaźnik [TEMPO] przycisku [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲]).
Ustawianie metrum
Metrum (takt) metronomu można ustawić za
pomocą przycisków [–/NO] i [+/YES], gdy
naciśnięty jest przycisk METRONOME [ON/OFF].
Możliwe ustawienia metrum zawiera się od 0 do 15.
Bieżące ustawienie będzie widoczne na
wyświetlaczu LED po przytrzymaniu naciśniętego
przycisku METRONOME [ON/OFF].
Gdy ustawiona jest wartość „0”, słychać tylko niski klik na każdą miarę
w takcie, a gdy ustawienie jest na „1”, słychać wysoki klik na wszystkie miary.
Inne ustawienia powodują, że na pierwsze uderzenie w takcie słychać wysoki
klik, a na pozostałe – niskie kliki.
2. Zatrzymaj metronom.
Wyłącz metronom, naciskając przycisk METRONOME [ON/OFF].
CLP-370
1 2 Przyciski [–/NO] [+/YES]
Przyciski [TEMPO/FUNCTION ▲▼]
Procedura
Wskaźnik taktu miga
w wybranym tempie.
UWAGA
Jeśli wskaźnik [TEMPO]
przycisku [TEMPO/FUNCTION]
nie świeci się, naciśnij przycisk
[TEMPO/FUNCTION], aby
włączył się wskaźnik [TEMPO].
UWAGA
Głośność metronomu można
regulować za pomocą funkcji
Metronome Volume w trybie
Function (str. 67).
Metrum
Strona: 29
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
30
Nagrywanie wykonania
Możliwość zarejestrowania własnej gry na instrumencie, a następnie
odtworzenia jej, może być bardzo przydatna podczas ćwiczeń.
Na przykład można nagrać tylko partię lewej ręki i ćwiczyć partię
prawej ręki podczas odtwarzania nagrania. Istnieje także możliwość
oddzielnego nagrania maksymalnie dwóch partii, dzięki czemu można
nagrać osobno partię lewej i prawej ręki albo obie partie duetu
i wysłuchać, jak brzmią podczas odtwarzania. Dwuczęściowy Song
Recorder (Urządzenie do nagrywania utworów) instrumentu umożliwia
nagranie do trzech wykonań użytkownika (U01–U03) na instrumencie.
Utwory użytkownika mogą być zapisywane w opcjonalnym urządzeniu
pamięci USB.
Szybkie nagrywanie wykonania
To wygodny i prosty sposób nagrywania, który umożliwia szybkie nagranie własnych wykonań bez
określania nagrywanych partii. Jest użyteczny, np. podczas nagrywania solowych utworów
na fortepian.
W ten sposób wykonywany utwór jest nagrywany automatycznie jako partia prawa.
PRZESTROGA
Zapobieganie usunięciu nagranych wcześniej utworów:
Jeśli wybrany utwór zawiera dane, wskaźnik partii świeci się na zielono.
Należy zauważyć, że nagranie nowych danych na tej partii spowoduje usunięcie
istniejących danych.
Nie można nagrywać wykonania danego utworu bezpośrednio na podłączonym
urządzeniu pamięci USB. Nagrane utwory są automatycznie zapisywanie w pamięci
instrumentu. Aby zapisać dane w urządzeniu, wykonaj operację zapisu (str. 37) po
zatrzymaniu nagrywania.
CLP-370
2 4 4 3
TERMINOLOGIA
Nagrywanie a zapisywanie:
Format danych utworu nagranego na taśmie magnetofonowej różni się od formatu danych zapisanych
w pamięci instrumentu Clavinova. Na taśmie magnetofonowej nagrywany jest sygnał audio.
W przypadku instrumentu Clavinova „zapisywana” jest informacja dotycząca czasu trwania nut,
brzmienia i wartości tempa, ale nie sygnał audio. Podczas odtwarzania nagranych utworów Clavinova
wydaje dźwięki na podstawie zapisanych informacji. Chociaż nagrywanie na instrumencie Clavinova
powinno być określane raczej jako „zapisywanie informacji”, to w tej publikacji często jest używany
termin „nagrywanie”, ponieważ jest to bardziej przekonujące.
Strona: 30
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
31
1. Określ wszystkie ustawienia początkowe.
Przed przystąpieniem do nagrywania wybierz brzmienie, które chcesz nagrać
(lub brzmienia, jeśli korzystasz z trybu Dual lub Split). Określ wszelkie
potrzebne ustawienia (pogłos, efekt itp). Możesz także określić głośność.
Głośność można także wyregulować za pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
2. Włącz tryb gotowości do nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC], aby włączyć tryb gotowości do nagrywania.
Automatycznie jest wybierany pusty utwór do nagrania, a partia prawej strony
jest uaktywniana. W przypadku braku pustego utworu jest wybierany utwór U01.
Nagrywanie jeszcze się nie rozpoczyna.
Wskaźnik SONG [PLAY/PAUSE] zacznie migać w tempie zgodnym z bieżącym
ustawieniem metronomu.
W tym kroku możesz włączyć metronom i ustawić tempo, korzystając
z przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲]. (Zakres: 32–280)
Tryb gotowości do nagrywania można wyłączyć przed rozpoczęciem
nagrywania, naciskając ponownie przycisk [REC].
3. Rozpocznij nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po zagraniu pierwszej nuty na
klawiaturze lub naciśnięciu przycisku SONG [PLAY/PAUSE]. W czasie
nagrywania na ekranie będzie widoczny bieżący numer taktu.
4. Zatrzymaj nagrywanie.
Naciśnij przycisk [REC] lub SONG [STOP] , aby zatrzymać nagrywanie.
Po zatrzymaniu nagrywania na wyświetlaczu pojawią się kreski wskazujące
postęp automatycznego zapisywania danych w pamięci instrumentu.
Po zapisaniu danych na wyświetlaczu będzie widoczna nazwa utworu
(U01–U03). Wskaźnik nagranej partii zaświeci się na zielono. Oznacza to,
że w danej partii znajdują się dane. (Tryb nagrywania jest automatycznie
wyłączany).
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy na wyświetlaczu są widoczne kreski.
Może to spowodować skasowanie wszystkich utworów zapisanych w pamięci
instrumentu, w tym również utworów zewnętrznych (str. 43).
Procedura
UWAGA
Gdy instrument jest w trybie
Demo Song (Utwór
demonstracyjny) lub są
wykonywane działania na plikach,
nie można włączyć trybu
nagrywania.
UWAGA
Ilość dostępnej pamięci,
w której można nagrać utwór
Wartość ta, wyrażona
w kilobajtach (jednostka miary
danych), wskazuje, ile pozostało
miejsca na nagranie w pamięci
instrumentu Clavinova. Można
nagrać maksymalnie trzy utwory
lub nie więcej niż 100 KB (11 000
nut) w każdym utworze,
w zależności od wykorzystania
pedału i innych czynników.
UWAGA
Jeśli wcześniej wybrano partię
LEFT w przypadku danego
utworu, lewa partia będzie
automatycznie aktywna po
naciśnięciu przycisku [REC]
w kroku 2.
UWAGA
Włączenie metronomu w chwili
rozpoczęcia nagrywania pomaga
utrzymać właściwe tempo
podczas wykonywania utworu.
Dźwięk metronomu nie zostanie
nagrany.
UWAGA
Więcej informacji na temat
nagrywania można znaleźć
na str. 34.
UWAGA
Lewy pedał może być
wykorzystywany do włączania
nagrywania. Umożliwia to funkcja
„Tryb lewego pedału”, opisana
na str. 66.
UWAGA
Jeśli pamięć zapełni się w trakcie
nagrywania, na wyświetlaczu
pojawi się napis „FULL
”,
a nagrywanie zatrzyma się
automatycznie. (Wszystkie dane
nagrane do tego momentu
zostaną zachowane).
Strona: 31
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
32
Odtwarzanie nagranego utworu
1. Odtwórz nagrane wykonanie.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie
nagranego wykonania.
2. Zatrzymaj wykonanie.
Aby zatrzymać odtwarzanie w trakcie odsłuchiwania utworu, naciśnij przycisk
SONG [STOP].
Nagrywanie ponowne wcześniej
nagranego utworu
W tej części opisano, jak można powtórnie nagrać utwór, jeśli jego
poprzednie wykonanie nie było zadowalające.
1. Wybierz brzmienie (i inne ustawienia) nagrywania,
jeśli to konieczne.
Jeśli chcesz zmienić dotychczasowe ustawienia, powtórz krok 1 (str. 31).
Aby uzyskać więcej informacji o zapisanych danych, zobacz str. 34.
2. Włącz ponownie tryb gotowości do nagrywania.
Naciśnij ponownie przycisk [REC].
Wskaźnik wybranej partii zaświeci się na czerwono.
Wykonaj procedurę opisaną w kroku 3 w części „Szybkie nagrywanie
wykonania” na str. 31, aby nagrać utwór.
Procedura
Procedura
UWAGA
Jeśli chcesz zmienić tempo,
rodzaj pogłosu lub rodzaj efektu
podczas nagrywania ponownego
partii albo chcesz nagrać
następną partię, skonfiguruj
ustawienia po włączeniu trybu
gotowości do nagrywania.
Nie można nagrywać ponownie
utworu, rozpoczynając od środka.
UWAGA
Naciśnięcie przycisku SONG
[PLAY/PAUSE] w celu
rozpoczęcia nagrywania,
a następnie naciśnięcie przycisku
SONG [STOP], aby je zatrzymać,
powoduje usunięcie wszystkich
danych zapisanych wcześniej dla
wybranej partii.
Strona: 32
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
33
Nagrywanie partii RIGHT/LEFT
Dzięki tej metodzie można osobno nagrać prawą i lewą partię. Ponieważ partia lewej strony
klawiatury może być nagrywana w czasie odtwarzania partii prawej, istnieje możliwość nagrania
dwóch partii duetu.
1. Określ wszystkie ustawienia początkowe.
Wykonaj czynności z kroku 1 w części „Szybkie nagrywanie wykonania” na str. 31.
2. Wybierz utwór do nagrania.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zacznie świecić wskaźnik USER),
a następnie naciskaj przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać utwór do nagrania.
PRZESTROGA
Zapobieganie usunięciu nagranych wcześniej utworów:
Jeśli wybrany utwór zawiera dane, wskaźnik partii świeci się na zielono.
Należy zauważyć, że nagranie nowych danych na tej partii spowoduje usunięcie
istniejących danych.
3. Włącz tryb gotowości do nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC], a następnie naciskaj przyciski [RIGHT]/[LEFT], aby
przejść do trybu gotowości do nagrywania. Nagrywanie jeszcze się nie zaczyna.
Wskaźnik SONG [PLAY/PAUSE] zacznie migać w tempie zgodnym
z aktualnym ustawieniem metronomu.
Tryb gotowości do nagrywania można wyłączyć przed rozpoczęciem
nagrywania, naciskając ponownie przycisk [REC].
4. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie.
Wykonaj kroki 3–4 opisane w części „Szybkie nagrywanie wykonania” na str. 31.
UWAGA
Stany przycisku partii
Off (wyłączona): Partia nie
zawiera danych
On (włączona, świeci się na
zielono): Partia zawiera dane
On (włączona, świeci się na
czerwono): Partia przeznaczona
do nagrania
UWAGA
Ilość dostępnej pamięci,
w której można nagrać utwór
Wartość ta, wyrażona
w kilobajtach (jednostka miary
danych) wskazuje, ile pozostało
miejsca na nagranie w pamięci
instrumentu Clavinova. Można
nagrać maksymalnie trzy utwory
lub nie więcej niż 100 KB (11 000
nut) w każdym utworze,
w zależności od wykorzystania
pedału i innych czynników.
UWAGA
Włączenie metronomu w chwili
rozpoczęcia nagrywania pomaga
utrzymać właściwe tempo
podczas wykonywania utworu.
Dźwięk metronomu nie zostanie
nagrany.
UWAGA
Jeśli chcesz zmienić tempo,
metrum, rodzaj pogłosu lub
rodzaj efektu w czasie
powtórnego nagrywania partii
albo chcesz nagrać następną
partię, skonfiguruj ustawienia po
włączeniu trybu gotowości do
nagrywania.
UWAGA
Jeśli nie chcesz słyszeć nagranej
wcześniej partii podczas
nagrywania (np. chcesz nagrać
inny utwór niż poprzednio
nagrana partia), naciśnij przycisk
odtwarzania partii przed
naciśnięciem przycisku [REC],
tak aby jego wskaźnik przestał się
świecić.
Aby uzyskać więcej informacji
o nagrywaniu, zobacz str. 34.
Procedura
Strona: 33
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
34
Podczas nagrywania utworu rejestrowane są następujące dane:
Oprócz nut i brzmień rejestrowane są dane dodatkowe.
Mogą one dotyczyć poszczególnych partii i całego utworu. Przeczytaj poniżej.
Poszczególne partie
• Grane dźwięki
• Wybór brzmień
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-370/340)
• Pedały (tłumik, soft, sostenuto)
• Głębia pogłosu [REVERB]
• Głębia efektów [EFFECT]
• Brzmienia w trybie Dual
• Równowaga w trybie Dual (F3)
• Rozstrojenie w trybie Dual (F3)
• Przesunięcie oktawowe w trybie Dual (F3)
• Brzmienia w trybie Split (F4: CLP-370/340)
• Równowaga w trybie Split (F4: CLP-370/340)
• Przesunięcie oktawowe w trybie Split (F4: CLP-370/340)
Cały utwór
• Tempo
• Metrum (takt)
• Rodzaj pogłosu [REVERB] (w tym jego wyłączenie)
• Rodzaj efektu [EFFECT] (w tym jego wyłączenie)
Strona: 34
Nagrywanie wykonania
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
35
Zmiana ustawień początkowych (dane
zarejestrowane na początku utworu)
Ustawienia początkowe (dane zarejestrowane na początku utworu) można zmienić po dokonaniu
nagrania. Można np. zmienić brzmienie utworu, aby stworzyć inny nastrój, lub dostosować tempo
utworu do własnych upodobań.
Można zmieniać następujące ustawienia początkowe.
Poszczególne partie
• Wybór brzmień
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-370/340)
• Głębia pogłosu [REVERB]
• Głębia efektów [EFFECT]
• Brzmienia w trybie Dual
• Brzmienia w trybie Split (CLP-370/340)
• Głębokość pedału tłumika i pedału soft
Cały utwór
• Tempo
• Rodzaj pogłosu [REVERB] (w tym jego wyłączenie)
• Rodzaj efektu [EFFECT] (w tym jego wyłączenie)
1. Zmień ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Aby np. zmienić nagrane brzmienie z [E. PIANO 1] na [E. PIANO 2], naciśnij
przycisk [E. PIANO 2].
2. Włącz tryb nagrywania i wybierz partię, której ustawienia początkowe
chcesz zmienić.
Wskaźnik zacznie świecić się na czerwono. (Dane wspólne dla obu partii można
zmieniać w jednej lub w drugiej partii).
PRZESTROGA
Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku SONG [PLAY/PAUSE] ani klawiszy klawiatury.
Spowodowałoby to rozpoczęcie nagrywania i skasowanie wcześniej zarejestrowanych
danych dotyczących wybranej partii.
3. Aby wyjść z trybu nagrywania, naciśnij przycisk [REC].
Strona: 35
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
36
Obsługa utworów za pomocą
urządzenia pamięci USB
Za pomocą urządzenia pamięci USB można zapisywać, ładować i usuwać
utwory użytkownika. Można także sformatować urządzenie lub nośnik.
Przed użyciem urządzenia pamięci USB przeczytaj „Środki ostrożności przy
korzystaniu ze złącza USB TO DEVICE”, część na str. 41.
Informacje o zapisywaniu
i ładowaniu
Zapisywanie
Trzy utwory użytkownika z instrumentu można zapisać w urządzeniu pamięci USB
w postaci plików utworów SMF. Utwory mogą być zapisane w „zasobniku”
(lub w określonym miejscu w pamięci) urządzenia pamięci USB. Jest dostępnych
100 zasobników — S00–S99.
Ponieważ utwory użytkownika są zapisywane w formacie SMF, można je odtwarzać
na innych instrumentach, w tym na innych instrumentach z serii Clavinova.
Ładowanie
Jeśli chcesz tylko odtworzyć utwór w urządzeniu pamięci USB, poniższe operacje nie
są potrzebne. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi odtwarzania utworu,
zobacz część „Odtwarzanie utworów użytkownika z urządzenia pamięci USB” na
str. 45. Jeśli chcesz edytować nagrany utwór na instrumencie, możesz skorzystać
z operacji ładowania. Dane można załadować do utworu użytkownika 3 (U03).
UWAGA
Szczegółowe informacje
o urządzeniu pamięci USB znajdują
się na str. 73.
UWAGA
Przed użyciem urządzenia pamięci
USB upewnij się, że nie jest ono
zabezpieczone.
Jeśli urządzenie jest zabezpieczone,
nie ma do niego dostępu.
UWAGA
Jeśli w urządzeniu pamięci USB nie
ma wystarczająco dużo wolnego
miejsca na zapisanie lub
wyeksportowanie danych, na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat, a zapisanie lub
wyeksportowanie danych nie będzie
możliwe. Usuń niepotrzebne pliki
z urządzenia, aby udostępnić więcej
pamięci (str. 39), lub użyj innego
urządzenia.
UWAGA
Na instrumencie można zapisać
maksymalnie 100 plików.
• Numery utworów SMF: S00–S99
Utwór użytkownika
(Wewnętrzna pamięć)
Utwór użytkownika 1 (U01)
Utwór użytkownika 2 (U02)
Utwór użytkownika 3 (U03)
Urządzenie pamięci USB
Utwór SMF 0 (S00)
Utwór SMF 1 (S01)
Utwór SMF 2 (S02)
Utwór SMF 99 (S99)
Miejsce w pamięci
Zapisz
UWAGA
Utwory SMF są oznaczone literą „S”
widoczną nad nazwą utworu
użytkownika.
TERMINOLOGIA
SMF (Standard MIDI File):
SMF (Standard MIDI File)
Format SMF jest jednym
z najpopularniejszych i szeroko
stosowanych formatów
sekwencyjnych używanych do
przechowywania danych
sekwencyjnych. Istnieją dwie
odmiany tego standardu:
Format 0 i Format 1.
Duża liczba urządzeń MIDI jest
kompatybilna z formatem SMF 0,
a większość dostępnych w handlu
utworów MIDI jest zapisana
w formacie SMF 0. Format SMF dla
plików sekwencyjnych umożliwia
wymianę danych utworów między
różnymi sekwencerami. Utwory
użytkownika nagrane na
instrumencie Clavinova są
eksportowane w formacie SMF 0.
Utwór użytkownika
(Wewnętrzna pamięć)
Utwór użytkownika 1 (U01)
Utwór użytkownika 2 (U02)
Utwór użytkownika 3 (U03)
Urządzenie pamięci USB
Utwór SMF 0 (S00)
Utwór SMF 1 (S01)
Utwór SMF 2 (S02)
Miejsce w pamięci
Ładowanie
Utwór SMF 99 (S99)
Strona: 36
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
37
Zapisywanie utworu
1. Wybierz utwór użytkownika do zapisania.
Utwór użytkownika do zapisania można wybrać za pomocą przycisków [SONG
SELECT] i [–/NO][+/YES].
2. Wybierz zasobnik utworu w urządzeniu i zapisz
utwór użytkownika.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięci USB jest podłączone do instrumentu,
naciśnij przycisk [FILE] (zaświeci się wskaźnik SAVE TO USB [Zapisz w USB]).
Następnie przytrzymując naciśnięty przycisk [FILE], naciśnij jednocześnie
przyciski [–/NO][+/YES], aby wybrać zasobnik (S00–S99). Po zwolnieniu
przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y” (nie/tak). Naciśnij
przycisk [+/YES], aby zapisać utwory. Utwór jest automatycznie zapisywany
w folderze USER FILES (Pliki użytkownika) pod nazwą „USERSONGxx.MID”.
Zastępowanie utworu
Jeśli wybierzesz zasobnik, w którym znajduje się plik użytkownika, na
wyświetlaczu pojawią się trzy kropki (np. „S.0.0.”). Aby nie zastępować tego
pliku, naciśnij przycisk [–/NO], gdy na wyświetlaczu jest widoczny napis „n y”
(„nie” lub „tak”), i wybierz inny zasobnik. Aby zastąpić utwór, naciśnij przycisk
[+/YES]. Napis „n y” pojawi się ponownie w celu potwierdzenia zamiaru
zastąpienia pliku. Naciśnij jeszcze raz przycisk [+/YES].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty wykonywaniem operacji na danych (takich jak zapisywanie,
ładowanie, usuwanie i formatowanie) lub łączy się z urządzeniem pamięci USB (krótko
po podłączeniu: do chwili, gdy wskaźnik ładowania pliku świeci się), NIE wolno
odłączać kabla USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania
któregokolwiek z urządzeń. Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia
danych w jednym urządzeniu lub obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [FILE] kilka razy, aby wyjść z trybu operacji na plikach.
(Wskaźniki FILE przestaną się świecić).
Odtwórz nagrany utwór (zobacz str. 43).
PRZESTROGA
Nie zmieniaj nazw plików użytkownika na komputerze. Pliku, którego nazwa została
zmieniona w ten sposób, nie można załadować do instrumentu.
CLP-370
1 2
2 3
1
Procedura
UWAGA
Jeśli wybrany utwór nie zawiera
danych, nie zostanie zapisany (nie
można wybrać zasobnika
utworów SMF — S00–S99).
Aby upewnić się, że wybrany
utwór zawiera dane, sprawdź,
czy świeci się wskaźnik przycisku
[RIGHT] lub [LEFT].
UWAGA
Przeniesienie utworu SMF
z folderu USER FILES do top
folderu za pomocą komputera
spowoduje zmianę typu pliku —
z utworu SMF (S00–S99) na
utwór zewnętrzny.
Strona: 37
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
38
Ładowanie utworu
PRZESTROGA
Jeśli utwór użytkownika (U03) na instrumencie już zawiera dane, ta operacja może się
skończyć zastąpieniem danych. Trzeba pamiętać o uprzednim zapisaniu ważnych
danych na komputerze.
1. Wybierz zasobnik utworu w urządzeniu.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięci USB jest podłączone do instrumentu,
naciśnij przycisk [FILE] (zaświeci się wskaźnik LOAD TO USER [Załaduj do
utworów użytkownika]). Następnie przytrzymując naciśnięty przycisk [FILE],
naciśnij przyciski [–/NO][+/YES], aby wybrać utwór (S00–S99). Dane zapisane
na instrumencie można ładować wyłącznie z powrotem do instrumentu.
2. Załaduj utwór do utworu użytkownika (U03).
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y” (no/yes). Naciśnij przycisk
[+/YES], aby załadować utwór. Plik zostanie automatycznie załadowany do
utworu użytkownika (U03).
Wskaźnik „–” będzie przesuwał się z lewej na prawą stronę wyświetlacza,
co wskazuje, że trwa operacja zapisu.
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, kopiowania, ładowania, usuwania lub formatowania) lub instaluje
urządzenie pamięci USB (zaraz po podłączeniu: do chwili, gdy wskaźnik ładowania do
użytkownika zgaśnie), NIE wolno odłączać kabla USB, wyjmować nośnika z urządzenia
ani wyłączać zasilania któregokolwiek z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić
do uszkodzenia danych w jednym urządzeniu lub obu urządzeniach.
PRZESTROGA
Nie należy zmieniać nazwy pliku w urządzeniu pamięci USB, korzystając z komputera;
może to bowiem spowodować, że pliku nie da się odtworzyć ani załadować
do instrumentu.
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy na wyświetlaczu są widoczne migające
kreski (wskazują one, że trwa jakaś operacja). Wyłączenie zasilania może spowodować
uszkodzenie danych.
Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
wskazujący, że utwór został załadowany do utworu użytkownika (U03).
3. Zamknij tryb ładowania.
Naciśnij przycisk [FILE], aby wyłączyć tryb ładowania. (Wskaźniki FILE
przestaną się świecić).
CLP-370
1 3 1 2
Procedura
Strona: 38
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
39
Usuwanie plików utworów
1. Wybierz utwór, który chcesz usunąć.
Naciśnij przycisk [FILE]. (Zaświeci się wskaźnik DEL/FORMAT). Następnie
przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE], naciśnij przyciski [–/NO][+/YES],
aby wybrać plik do usunięcia. Zostaną wyświetlone pliki dwóch typów
w następującej kolejności:
• Sxx....... Utwory SMF
• xxx....... Utwory zewnętrzne (utwory dostępne na rynku lub utwory, które były
edytowane na komputerze)
2. Usuń plik.
Po zwolnieniu przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się napis „n y” („nie”
lub „tak”). Aby usunąć utwór, naciśnij przycisk [+/YES]. Gdy na wyświetlaczu
znowu pojawi się komunikat „n y” w celu potwierdzenia zamiaru usunięcia
pliku bądź jego nieusunięcia, naciśnij ponownie przycisk [+/YES].
Aby nie usuwać utworu, naciśnij przycisk [–/NO].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty wykonywaniem operacji na danych (takich jak zapisywanie,
usuwanie, ładowanie i formatowanie) lub łączy się z urządzeniem pamięci USB (krótko
po podłączeniu: do chwili, gdy wskaźnik ładowania do użytkownika zgaśnie), NIE
wolno odłączać kabla USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania
któregokolwiek z urządzeń. Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia
danych w jednym urządzeniu lub obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [FILE], aby opuścić tryb działania na plikach. (Wskaźniki
FILE przestaną się świecić).
CLP-370
1 3 1 2
UWAGA
Przed usunięciem warto
przesłuchać utwór. W trybie
usuwania odtwarzanie utworów
jest niemożliwe.
Procedura
UWAGA
Wyświetlane są tylko te pliki,
które zawierają dane.
UWAGA
Nie można usunąć następujących
typów utworów. Podczas próby
ich usunięcia na wyświetlaczu
pojawi się napis „Pro” (Chroniony).
• Utwory chronione (rozszerzenie:
Cxx, Exx lub SME)
• Utwory Disklavier Piano Soft
UWAGA
W przypadku utworów SMF (Sxx)
numery utworów są stałe i nie
zmieniają się w wyniku usuwania
plików.
Numery utworów w plikach
zewnętrznych nie są stałe i mogą
się zmieniać w wyniku usuwania
zewnętrznych utworów.
Strona: 39
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięci USB
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
40
Formatowanie urządzenia pamięci USB
PRZESTROGA
Jeśli dane już zostały zapisane w urządzeniu pamięci USB, uważaj,
aby go nie sformatować.
Gdy formatujesz urządzenie, wszystkie wcześniej zapisane dane zostaną usunięte.
1. Włącz tryb formatowania.
Naciśnij przycisk [FILE]. (Zaświeci się wskaźnik DEL/FORMAT). Następnie
przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE], naciśnij przyciski [–/NO] i [+/YES].
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis For (Formatowanie), zwolnij przycisk
[FILE], aby wyświetlić napis „n y” („nie” lub „tak”).
2. Wykonaj operację formatowania.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu „n y” („nie” lub „tak)”naciśnij
przycisk [+/YES]. Napis „n y” pojawi się ponownie w celu potwierdzenia
zamiaru sformatowania urządzenia. Naciśnij jeszcze raz przycisk [+/YES].
Jeśli nie chcesz formatować urządzenia, naciśnij przycisk [–/NO].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, usuwania, ładowania lub formatowania) lub instaluje urządzenie pamięci
USB (zaraz po podłączeniu: do chwili, gdy wskaźnik ładowania do użytkownika
zgaśnie), NIE wolno odłączać kabla USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani
wyłączać zasilania któregokolwiek z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do
uszkodzenia danych w jednym urządzeniu lub obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb formatowania.
Naciśnij przycisk [FILE], aby opuścić tryb działania na plikach. (Wskaźniki
FILE przestaną się świecić).
CLP-370
1 3 1 2
Procedura
Strona: 40
POLSKI
41
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z urządzenia pamięci USB (pamięć flash
USB, dyskietka itp.)
Środki ostrożności, które należy zachować
podczas korzystania ze złącza USB [TO DEVICE]
Instrument jest wyposażony w złącze USB [TO DEVICE].
Podłączając urządzenie USB do złącza, pamiętaj
o ostrożnym obchodzeniu się z urządzeniem USB. Należy
przestrzegać ważnych zaleceń przedstawionych poniżej.
Kompatybilne urządzenia USB
Urządzenia pamięci USB (pamięć flash USB, dyskietka,
dysk twardy itp.)
Instrument może nie obsługiwać wszystkich dostępnych
na rynku urządzeń USB. Firma Yamaha nie gwarantuje,
że urządzenia USB kupione przez użytkownika będą
zgodne z instrumentem. Przed zakupem urządzenia USB,
które ma być używane z tym instrumentem, odwiedź
następującą stronę internetową:
http://music.yamaha.com/download/
Podłączenie urządzenia USB
Podłączając urządzenie USB do złącza USB [TO DEVICE],
należy się upewnić, że wtyczka urządzenia jest
odpowiednia i że jest podłączana właściwie.
PRZESTROGA
Podłączając urządzenie USB do złącza USB [TO DEVICE] na
panelu górnym, trzeba pamiętać o wyjęciu go przed
zamknięciem pokrywy. Zamknięcie pokrywy w sytuacji,
gdy jest podłączone urządzenie USB, spowoduje uszkodzenie
tego urządzenia.
Korzystanie z urządzeń pamięci USB
Po podłączeniu do instrumentu urządzenia pamięci USB
można zapisywać utworzone dane na tym urządzeniu, a także
odczytywać informacje, które już są na nim zapisane.
Numer wykorzystywanego urządzenia
pamięci USB
Do złącza USB [TO DEVICE] można podłączyć tylko
jedno urządzenie pamięci USB.
Formatowanie nośnika pamięci USB
Gdy urządzenie pamięci USB jest podłączone lub nośnik
znajduje się w urządzeniu, może się pojawić komunikat
monitujący o sformatowanie urządzenia/nośnika. W takim
przypadku wykonaj operację formatowania, (str. 40).
PRZESTROGA
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na nośniku. Należy upewnić się, że na
formatowanym nośniku nie znajdują się żadne ważne dane.
Zabezpieczenie danych
(ochrona przed zapisem)
Aby zabezpieczyć ważne dane przed przypadkowym
usunięciem, należy zastosować funkcję ochrony danych
przed zapisem (write-protect), w którą są wyposażone
wszystkie urządzenia pamięci masowej i nośniki danych.
Należy pamiętać, aby przed zapisaniem danych na
urządzeniu pamięci USB wyłączyć funkcję ochrony
przed zapisem.
Podłączanie/odłączanie urządzenia
pamięci USB
Przed wyjęciem nośnika z urządzenia trzeba sprawdzić,
czy instrument nie korzysta z danych (np. nie wykonuje
operacji zapisywania, kopiowania lub usuwania).
PRZESTROGA
Unikaj częstego włączania i wyłączania zasilania urządzenia
pamięci USB lub zbyt częstego podłączania i odłączania
przewodu. Może to prowadzić do „zawieszania się” instrumentu.
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na
danych (takich jak operacje zapisywania, kopiowania, usuwania,
ładowania lub formatowania) lub instaluje urządzenie USB (zaraz
po podłączeniu), nie wolno odłączać przewodu USB, wyjmować
nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego z urządzeń.
Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych
w jednym lub obu urządzeniach.
Środki ostrożności, które trzeba zachować
podczas korzystania ze złącza USB [TO HOST]
Podłączając komputer do złącza USB [TO HOST], pamiętaj
o przestrzeganiu następujących zasad.
Zlekceważenie tych zasad może spowodować zawieszenie
się komputera i uszkodzenie lub utratę danych. Jeśli
instrument lub komputer zawiesi się, ponownie włącz
oprogramowanie lub system operacyjny komputera, wyłącz
zasilanie instrumentu i ponownie uruchom komputer.
PRZESTROGA
• Należy używać kabli USB typu AB o długości maksymalnie 3 m.
• Przed podłączeniem komputera do portu USB [TO HOST]
wyłącz wszelkie tryby oszczędzania energii komputera (takie
jak zawieszenie, uśpienie lub gotowości).
• Przed włączeniem zasilania instrumentu podłącz komputer do
złącza USB [TO HOST].
• Przed włączeniem/wyłączeniem zasilania instrumentu lub
podłączeniem/odłączeniem kabla USB łączącego instrument
z komputerem za pomocą złącza USB [TO HOST] wykonaj
następujące czynności:
- Zamknij wszystkie programy działające na komputerze.
- Upewnij się, że żadne dane nie są aktualnie przesyłane
z instrumentu. (Dane są przesyłane tylko w czasie odgrywania
dźwięków na klawiaturze lub odtwarzania utworu).
• W czasie podłączania urządzenia USB do instrumentu
odczekaj co najmniej 6 sekund między następującymi
czynnościami: (1) przy wyłączaniu i ponownym włączaniu
instrumentu lub (2) odwrotnie, przy podłączaniu i odłączaniu
przewodu USB.
UWAGA
Więcej informacji na temat korzystania z urządzeń USB można
znaleźć w instrukcji obsługi tego urządzenia.
UWAGA
Nie można podłączać urządzeń USB innego rodzaju, takich jak
klawiatura komputera czy mysz.
UWAGA
Stacje CD-R/RW umożliwiają instrumentowi odczytywanie danych,
nie można ich jednak używać do zapisywania danych.
Strona: 41
POLSKI
42 CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
Obsługa stacji dyskietek (FDD) i korzystanie
z dyskietek
Do gniazda USB można podłączyć opcjonalną stację
dyskietek. (CLP-370/340) Instrukcje dotyczące
instalacji stacji dyskietek Yamaha UD-FD01 można
znaleźć na str. 91.
Dzięki stacji dyskietek można zapisywać na dyskietce
oryginalne dane utworzone za pomocą instrumentu oraz
ładować do niego dane z dyskietki.
Podczas używania stacji dyskietek i korzystania
z dyskietek należy zachować szczególną ostrożność.
Należy stosować się do ważnych zaleceń
przedstawionych poniżej.
Zgodność dyskietek
• Należy korzystać z dyskietek 3,5 cala 2DD i 2HD.
Wkładanie/wyjmowanie dyskietek
Wkładanie dyskietki do stacji dyskietek
Trzymaj dyskietkę skierowaną etykietą ku górze,
ruchomą przesłoną ku dołowi i w kierunku gniazda
dyskietek. Ostrożnie włóż dyskietkę do gniazda i wolno
wciskaj, aż usłyszysz kliknięcie i wysunie się przycisk
wyjmowania.
Wyjmowanie dyskietki
• Po upewnieniu się, że w danej chwili instrument nie
ma dostępu* do dyskietki (sprawdzeniu, czy lampka
dyskietki nie świeci się), mocno naciśnij do końca
przycisk wysuwania z prawej górnej strony szczeliny
dyskietki. Po wysunięciu dyskietki wyciągnij ją ze
stacji. Jeżeli dyskietka utknęła w stacji, nie próbuj
wyjmować jej na siłę, ale ponownie naciśnij przycisk
wysuwania lub ponownie wciśnij dyskietkę i spróbuj
wysunąć ją jeszcze raz.
* Dostęp do dyskietki oznacza, że trwa jakaś operacja,
np. nagrywanie, odtwarzanie lub usuwanie danych.
Jeśli dyskietka zostanie włożona do stacji, gdy zasilanie
jest włączone, instrument automatycznie uzyskuje do niej
dostęp, aby sprawdzić, czy nie ma na niej danych.
PRZESTROGA
Nie należy wyjmować dyskietki ani wyłączać instrumentu,
jeżeli urządzenie ma dostęp do dyskietki.
Może to spowodować utratę danych na dyskietce oraz
uszkodzenie stacji dyskietek.
• Przed wyłączeniem zasilania należy się upewnić, że
w stacji nie ma dyskietki. Dyskietka pozostawiona
w stacji dyskietek przez dłuższy czas jest narażona na
działanie kurzu i brudu, co może powodować błędy
odczytu i zapisu.
Czyszczenie głowicy odczytu/
zapisu stacji dyskietek
• Głowicę odczytu/zapisu należy regularnie czyścić.
W instrumencie znajduje się precyzyjna głowica
odczytu/zapisu, która po pewnym czasie pokrywa się
warstwą cząsteczek magnetycznych pochodzących
z używanych dyskietek, co może być przyczyną
błędów odczytu i zapisu.
• W celu utrzymania optymalnej sprawności stacji
dyskietek firma Yamaha zaleca, aby raz w miesiącu
użyć dostępnej w sprzedaży dyskietki do czyszczenia
głowic na sucho. Informacje na temat dostępności
właściwych dyskietek do czyszczenia głowic można
uzyskać u sprzedawcy firmy Yamaha.
Informacje o dyskietkach
Z dyskietkami należy obchodzić się ostrożnie,
zgodnie z następującymi zaleceniami:
• Nie kładź ciężkich przedmiotów na dyskietkach, nie
wyginaj ich i nigdy nie stosuj siły. Nieużywane
dyskietki zawsze przechowuj w ochronnych pudełkach.
• Nie wystawiaj dyskietek na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, bardzo wysokich lub niskich
temperatur, nadmiernej wilgotności, kurzu lub cieczy.
• Nie otwieraj ruchomej przesłony i nie dotykaj
odsłoniętej wewnętrznej powierzchni dyskietek.
• Nie wystawiaj dyskietek na działanie pola
magnetycznego wytwarzanego np. przez telewizory,
głośniki, silniki itp., gdyż może to spowodować
częściowe lub całkowite wymazanie danych na
dyskietce, co uniemożliwi ich odczyt.
• Nigdy nie używaj dyskietek mających zdeformowaną
przesłonę lub obudowę.
• Nie naklejaj na dyskietce innych elementów niż
dołączone nalepki. Upewnij się, że nalepki zostały
naklejone we właściwym miejscu.
Ochrona danych (przełącznik
chroniący przed zapisem)
• Aby zapobiec przypadkowemu wymazaniu ważnych
danych, przesuń przełącznik chroniący przed zapisem
w położenie zapewniające ochronę (przełącznik otwarty).
Podczas zapisywania danych upewnij się, że przełącznik
chroniący przed zapisem znajduje się w położeniu
umożliwiającym zapis (przełącznik zamknięty).
UWAGA
Do stacji dyskietek wolno wkładać tylko dyskietki. Inne obiekty mogą
spowodować uszkodzenie stacji lub dyskietek.
Przełącznik zabezpieczający
przed zapisem otwarty
(ochrona przed zapisem)
Strona: 42
Odtwarzanie utworów
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
43
Odtwarzanie utworów
Istnieje możliwość odtwarzania utworów nagranych za pomocą funkcji Record (str. 30–35) oraz
utworów dostępnych na rynku. W trakcie odtwarzania można grać na instrumencie.
• Utwory demonstracyjne ..............................................................................str. 16
Odtwarzanie melodii demonstrujących brzmienia
• 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian..................................str. 17
50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian zapisanych w instrumencie.
• Utwory użytkownika zapisane w instrumencie.........................................str. 44
Utwory użytkownika, które zapisano na instrumencie za pomocą funkcji
nagrywania (str. 30–35).
• Utwory zewnętrzne zapisane na instrumencie .........................................str. 44
Utwory przeniesione z komputera (w tym utwory dostępne na rynku oraz utwory,
które były edytowane na komputerze). Utwory można przenosić (zapisywać) na
instrument za pomocą oprogramowania Musicsoft Downloader (informacje podano
w „Instrukcji instalacji płyty CD-ROM”). Utwory są zapisywane w obszarze
pamięci wewnętrznej innym niż obszar służący do nagrywania utworów
użytkownika. Na tym instrumencie można odtworzyć maksymalnie 255 utworów
(numery 001–255).
• Utwory użytkownika zapisane z instrumentu na urządzeniu pamięci USB.....str. 45
Utwory SMF, które zostały zapisane z instrumentu na urządzeniu pamięci USB (str. 37).
• Utwory zewnętrzne zapisane na urządzeniu pamięci USB......................str. 45
Dostępne na rynku utwory lub utwory, które zostały wyedytowane na komputerze
i zapisane na urządzeniu pamięci USB. Na tym instrumencie można odtworzyć
maksymalnie 999 utworów (numery 001–999).
• Utwory ze strony internetowej (CLP-370/340, CLP-S308/S306) ..............str. 46
Podłącz instrument do Internetu i odtwarzaj z Internetu.
Formaty sekwencyjne, które można odtwarzać
• SMF (Standard MIDI File) — format 0 i 1
Format SMF jest jednym z najpopularniejszych i szeroko stosowanych formatów
sekwencyjnych używanych do przechowywania danych sekwencyjnych. Są dwie
odmiany tego standardu: Format 0 i format 1. Duża liczba urządzeń MIDI jest
kompatybilna z formatem SMF 0, a większość dostępnych w handlu utworów MIDI
jest zapisana w formacie SMF 0. Format SMF dla plików sekwencyjnych umożliwia
wymianę danych utworów między różnymi sekwencerami. Utwory użytkownika
nagrywane na tym instrumencie są zapisywane jak pliki w formacie SMF 0.
• ESEQ
Ten format sekwencji jest kompatybilny z wieloma urządzeniami MIDI firmy
Yamaha, w tym z instrumentami z serii Clavinova. Jest to także format często
stosowany w oprogramowaniu firmy Yamaha.
Wśród plików ESEQ, które można odtwarzać na tym instrumencie, są utwory
Disklavier Piano Soft.
UWAGA
Podczas odtwarzania utworów
zawierających różne brzmienia lub
partie (takich jak utwory XG lub GM)
brzmienia mogą nie być właściwe
lub zgodne z oryginałem. Można
temu zapobiec i wygenerować
bardziej naturalny lub odpowiedni
dźwięk przez zmianę ustawienia
Song Channel Selection (Wybór
kanału utworów) (str. 66) na „1&2”
(1 i 2), aby był odtwarzany
tylko 1. i 2. kanał.
UWAGA
Jeśli utworu nie można wybrać ani
załadować, być może trzeba zmienić
ustawienie kodu znaków (str. 70).
UWAGA
Dane utworów nie są przesyłane
przez połączenia MIDI. Jednak gdy
ustawieniem parametru Song
Channel Selection jest „1&2”
(str. 66), za pośrednictwem połączeń
MIDI można przesyłać kanały 3–16
utworów Disklavier Piano Soft
i niechronionych utworów
zewnętrznych.
UWAGA
Odpowiednie kanały utworu zostaną
automatycznie przypisane do stron
klawiatury [RIGHT] (Prawa) i [LEFT]
(Lewa). Powoduje to, że przycisk
[RIGHT] może być przypisany do
innej partii niż kanał 1, a [LEFT] do
innej partii niż kanał 2.
UWAGA
W przypadku urządzenia pamięci
USB instrument rozpoznaje katalogi
folderów o maksymalnie dwóch
poziomach. Poziom nie jest jednak
pokazywany i numery utworów 001–
999 są wyświetlane niezależnie od
poziomu, na którym znajduje
się utwór.
UWAGA
Jeśli podczas odtwarzania jest
włączony metronom, zostanie on
automatycznie zatrzymany po
zakończeniu odtwarzania.
UWAGA
Jeśli podczas odtwarzania zostanie
zmieniony rodzaj efektu REVERB
(Pogłos) za pomocą panelu
sterowania, zmiana zostanie
zastosowana zarówno do
odtwarzania, jak i do gry na
klawiaturze.
UWAGA
Użycie panelu sterowania do zmiany
rodzaju efektu (funkcja EFFECT)
w trakcie odtwarzania może
w niektórych przypadkach
doprowadzić do wyłączenia
odtwarzania.
Strona: 43
Odtwarzanie utworów
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
44
Odtwarzanie na instrumencie plików użytkownika
lub plików zewnętrznych
1. Wybierz żądany utwór.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zaświeci się wskaźnik USER). Następnie
naciskaj przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać utwór. Utwory użytkownika są
wyświetlane jako „Uxx*”, a utwory zewnętrzne jako „xxx”.
* Litera „U” oznacza utwór użytkownika. Cyfry „xx” wskazują numer utworu.
2. Rozpocznij odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
Podczas odtwarzania na wyświetlaczu jest widoczny numer bieżącego taktu.
• Gdy na instrumencie Clavinova jest odtwarzany utwór, można grać na
klawiaturze. Dźwięki mogą być odgrywane w innym brzmieniu niż
zarejestrowane. W tym celu trzeba wybrać odpowiednie brzmienie za
pomocą panelu sterowania.
Regulowanie poziomu głośności
Dostosuj głośność za pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
Ustawianie tempa
Przy użyciu przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] można dostosować tempo
odtwarzania do własnych wymagań przed odtwarzaniem lub podczas jego
trwania. Domyślne tempo (oryginalne tempo utworu) można ustawić,
naciskając równocześnie przyciski [▼] i [▲].
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Aby zatrzymać odtwarzanie w trakcie utworu, naciśnij przycisk SONG [STOP].
Odtwarzanie można również przerwać na chwilę, naciskając przycisk
SONG [PLAY/PAUSE].
CLP-370
1
1
2
3
Procedura
UWAGA
Nie można rozpocząć odtwarzania
utworu, jeśli nagranie nie
zawiera danych.
UWAGA
Użytkownik może samodzielnie
ćwiczyć grę w duecie. W tym celu
trzeba wcześniej nagrać jedną
partię duetu lub utworu na dwa
fortepiany, a następnie grać utwór
podczas odtwarzania
nagranej partii.
UWAGA
Jeśli w instrumencie są zapisane
utwory zewnętrzne, można
skorzystać z funkcji powtarzania.
ALL: Odtwarzanie wszystkich
utworów zewnętrznych po kolei.
rnd: Ciągłe odtwarzanie utworów
zewnętrznych w przypadkowej
kolejności.
UWAGA
Instrukcje na temat ładowania
utworów z komputera podano
na str. 76.
Strona: 44
Odtwarzanie utworów
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
45
Odtwarzanie utworów użytkownika z urządzenia
pamięci USB
1. Wybierz żądany utwór w urządzeniu pamięci USB.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięci jest podłączone do instrumentu,
naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zaświeci się wskaźnik USB). Naciskaj
przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać numer utworu, który chcesz odtworzyć
(numer pojawi się na wyświetlaczu LED jak „Sxx*” lub „xxx*”), lub wybierz
metodę odtwarzania RND* lub ALL*.
* Litera „S” na wyświetlaczu oznacza utwór „SMF”. Litery „xx” wskazują numer utworu.
* Cyfry „xxx” na wyświetlaczu oznaczają utwór zewnętrzny.
RND (r n d)*: Ciągłe odtwarzanie wszystkich wstępnie zdefiniowanych utworów
w przypadkowej kolejności.
ALL*: Odtwarzanie wszystkich wstępnie zdefiniowanych utworów po kolei.
2. Rozpocznij i zatrzymaj odtwarzanie.
Tak samo jak w krokach 2 i 3 w akapicie „Odtwarzanie na instrumencie plików
użytkownika lub plików zewnętrznych” na str. 44.
Funkcje użyteczne podczas odtwarzania
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania partii
Po wybraniu utworu na instrumencie Clavinova wskaźniki partii zawierających dane
(jeden z dwóch [RIGHT] [LEFT] lub oba) świecą się na zielono. Podczas odtwarzania
przez instrument Clavinova lub po zatrzymaniu odtwarzania naciśnięcie tych
przycisków partii wyłącza wskaźniki. Dane dotyczące partii nie będą dłużej odtwarzane.
Naciskanie przycisków partii powoduje włączanie i wyłączanie odtwarzania.
Automatyczne rozpoczęcie odtwarzania w momencie rozpoczęcia gry
na instrumencie (Sync Start)
Odtwarzanie utworu można zacząć zaraz po rozpoczęciu gry na instrumencie.
Ta funkcja nosi nazwę „Sync Start” (Start synchroniczny).
Aby włączyć funkcję Sync Start, naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE],
przytrzymując wciśnięty przycisk SONG [STOP]. Lampka SONG [PLAY/PAUSE]
będzie migać w wybranym tempie.
(Aby wyłączyć funkcję Sync Start, powtórz poprzednią operację).
Odtwarzanie rozpocznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.
Ta funkcja jest przydatna, gdy odtwarzanie powinno się rozpocząć w tym samym
czasie, co gra na klawiaturze.
Przypisywanie funkcji PLAY/PAUSE do lewego pedału
Za pomocą funkcji „Left Pedal Mode” (str. 66) lewemu pedałowi można przypisać
funkcję odtwarzania/wstrzymywania. Jest to wygodny sposób na odtwarzanie utworu
w dowolnej chwili po rozpoczęciu gry.
CLP-370
1
1
2
Procedura
UWAGA
Przed odtwarzaniem i w jego
trakcie można włączać lub
wyłączać partie.
TERMINOLOGIA
Sync:
Synchroniczne, czyli dziejące się
w tym samym czasie.
Strona: 45
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
46
Bezpośrednie połączenie z Internetem
(CLP-370/340, CLP-S308/S306)
Funkcja ta umożliwia bezpośrednie podłączenie instrumentu do Internetu. Usługa udostępniana w specjalnej witrynie
internetowej firmy Yamaha pozwala na odtwarzanie wielu utworów (danych utworów) różnych typów jako
podkładów muzycznych.
W tej sekcji mogą się pojawić nieznane terminy i zwroty związane z komputerami oraz komunikacją online. Znaczenie
nieznanych terminów można sprawdzić w „Słowniku terminów internetowych” na str. 57.
Konfigurowanie instrumentu do połączenia
z Internetem
Instrument można podłączyć do Internetu (ADSL, światłowód, Internet dostarczany
przez operatora telewizji kablowej itd.) przez router lub modem wyposażony w router.
Szczegółowe instrukcje na temat takiego połączenia (również informacje dotyczące
kompatybilnych urządzeń) można znaleźć w witrynie internetowej firmy Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
Aby móc korzystać z połączenia internetowego, trzeba najpierw podpisać umowę
o świadczenie usług internetowych.
Przykład połączenia 1: Łącze przewodowe (z użyciem modemu
bez routera)
UWAGA
W zależności od rodzaju łącza
internetowego może nie być
możliwe podłączenie
jednocześnie co najmniej dwóch
urządzeń (np. komputera
i instrumentu) — jest to zależne
od umowy z usługodawcą
internetowym. Może te oznaczać,
że instrumentu nie da się
podłączyć do Internetu. W razie
wątpliwości należy sprawdzić
warunki umowy lub skontaktować
się z usługodawcą.
UWAGA
Podłącz kabel sieci lokalnej do
portu [LAN].
UWAGA
Niektóre rodzaje modemów
wymagają opcjonalnych
ethernetowych koncentratorów
sieciowych do jednoczesnego
łączenia z Internetem kilku
urządzeń (komputera,
instrumentu itp.).
UWAGA
Z uwagi na przepisy
obowiązujące w Unii Europejskiej
w Europie należy używać skrętki
(STP), aby zapobiec zakłóceniom
elektromagnetycznym.
Ponieważ za pomocą instrumentu nie można określać żadnych ustawień modemu ani routera,
przed podłączeniem instrumentu należy połączyć komputer z Internetem.
Modem*
Bez funkcji routera
Router
Typ kabla
Kabel sieci
lokalnej
Kabel LAN
Port [LAN]
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU)
Strona: 46
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
47
Przykład połączenia 2: Łącze przewodowe (z użyciem modemu
z wbudowanym routerem)
Przykład połączenia 3: Połączenie bezprzewodowe
(z użyciem bezprzewodowego adaptera do gier)
Przykład połączenia 4: Połączenie bezprzewodowe (z użyciem
bezprzewodowego adaptera sieciowego USB)
UWAGA
Podłącz kabel sieci lokalnej do
portu [LAN].
Modem*
z funkcją routera
Kabel LAN
Kabel LAN
Port [LAN]
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU) lub
modemu telewizji kablowej.
UWAGA
Podłącz bezprzewodowy adapter
do gier do portu [LAN].
UWAGA
Poza modemem i punktem
dostępu to połączenie
wymaga routera.
Modem*
Punkt
dostępu
Port [LAN]
Bezprzewodowy adapter do gier
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU)
lub modemu telewizji kablowej.
UWAGA
Podłącz bezprzewodowy adapter
sieciowy USB do złącza USB
[TO DEVICE].
UWAGA
Poza modemem i punktem
dostępu to połączenie
wymaga routera.
UWAGA
W tym instrumencie jest dostępny
tylko format szyfrowania WEP
.
Modem*
Punkt
dostępu
Bezprzewodowy adapter sieciowy USB
Złącze USB [TO DEVICE]
* Pojęcie „modem” odnosi się do modemu ADSL, jednostki sieci światłowodowej (ONU)
lub modemu telewizji kablowej.
Strona: 47
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
48
Podłączanie instrumentu do Internetu
Jeśli używasz połączenia za pomocą kabla
(z użyciem funkcji DHCP):
Nie musisz konfigurować instrumentu. Do uzyskania dostępu do Internetu wystarczy
podłączyć router lub modem wyposażony w router do instrumentu za pomocą kabla
sieci lokalnej.
Gdy instrument jest już podłączony do Internetu, aktualnie wybrany kanał pojawi się na
wyświetlaczu po włączeniu diody „INTERNET” za pomocą przycisku [SONG SELECT].
Przy użyciu tej usługi można odtwarzać utwory z Internetu. Aby zapoznać się
z instrukcjami dotyczącymi odtwarzania utworów, zobacz część „Słuchanie utworów
z Internetu” na str. 56.
Jeśli używasz połączenia za pomocą kabla
(z użyciem statycznego adresu IP, serwera proxy):
Musisz skonfigurować ustawienia internetowe w instrumencie.
Aby uzyskać instrukcje wprowadzania ustawień internetowych, zobacz „Informacje
o ustawieniach internetowych” na str. 49.
Jeśli używasz bezprzewodowej sieci lokalnej
(z użyciem bezprzewodowego adaptera do gier):
Nie musisz konfigurować instrumentu.
Dostęp do Internetu uzyskuje się po prostu przez podłączenie do instrumentu
bezprzewodowego adaptera do gier.
* Bezprzewodowy adapter do gier wymaga ustawień, takich jak punkt dostępu. Informacje o wprowadzaniu
ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi używanego urządzenia.
Gdy instrument jest już pomyślnie podłączony do Internetu, aktualnie wybrany kanał
będzie się pojawiał na wyświetlaczy po włączeniu diody „INTERNET” za pomocą
przycisku [SONG SELECT].
Przy użyciu tej usługi można odtwarzać utwory z Internetu. Aby zapoznać się
z instrukcjami dotyczącymi odtwarzania utworów, zobacz część „Słuchanie utworów
z Internetu” na str. 56.
Jeśli używasz bezprzewodowej sieci lokalnej (z użyciem
bezprzewodowego adaptera sieciowego USB):
Musisz skonfigurować ustawienia internetowe z komputera; ustawień nie można
wprowadzać w instrumencie.
Aby uzyskać instrukcje wprowadzania ustawień internetowych, zobacz „Informacje
o ustawieniach internetowych” na str. 49.
UWAGA
Najpopularniejsze routery
i modemy wyposażone w router
mają funkcję DHCP
.
Strona: 48
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
49
Informacje o ustawieniach internetowych
Ustawienia internetowe instrumentu można wygodnie wprowadzić dzięki specjalnej
witrynie internetowej firmy Yamaha.
Jeśli wybierzesz połączenie bezprzewodowe z użyciem bezprzewodowego adaptera
sieciowego USB lub połączenie za pomocą kabla (korzystające ze statycznego adresu IP
lub serwera proxy), ustawienia internetowe należy wprowadzić tak, jak opisano dalej.
Ustawienia internetowe
Korzystając z funkcji bezpośredniego połączenia z Internetem (IDC) po raz pierwszy,
trzeba wprowadzić ustawienia internetowe zgodnie z następujących schematem.
Pokazany schemat ułatwia zrozumienie, jak załadować do instrumentu plik ustawień
utworzony na komputerze. Postępując zgodnie ze schematem, nie trzeba wprowadzać
zaawansowanych ustawień wymagających wpisywania różnych danych na instrumencie.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
Tworzenie plików ustawień internetowych
Przed wprowadzeniem ustawień internetowych należy utworzyć pliki ustawień
internetowych na specjalnej stronie internetowej firmy Yamaha, korzystając z komputera.
Aby uzyskać informacje o tworzeniu plików ustawień internetowych, przeczytaj instrukcje
na stronie internetowej firmy Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
Ładowanie plików ustawień internetowych
Ta procedura pozwala wprowadzić ustawienia internetowe przez załadowanie do
instrumentu plików ustawień internetowych
utworzonych na specjalnej witrynie internetowej firmy Yamaha.
1. Włącz tryb Function.
Upewnij się, że urządzenie pamięci flash USB zawierające zapisany plik ustawień
internetowych o nazwie „config.n21” jest podłączone do instrumentu, a następnie
naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION], aby zaświecił się wskaźnik [FUNCTION].
UWAGA
Ustawień internetowych nie trzeba
wprowadzać w przypadku
połączenia za pomocą kabla
(z użyciem funkcji DHCP) lub
bezprzewodowej sieci lokalnej
(z użyciem bezprzewodowego
adaptera do gier).
Utwórz plik
ustawień
Zapisz plik
w pamięci
flash USB
Pamięć flash
USB
Załaduj plik do
instrumentu
Korzystanie ze
specjalnej witryny
internetowej firmy
Yamaha
UWAGA
Tworzona jest kopia zapasowa
ustawień internetowych.
CLP-370
1 2
5 4 5
3
UWAGA
Możesz utworzyć pliki ustawień
internetowych (o nazwie
„config.n21”) na specjalnej stronie
internetowej firmyYamaha.
UWAGA
Do trybu ładowania nie można wejść
podczas odtwarzania utworów
demonstrujących brzmienia, gdy
jest włączony przycisk [REC] ani gdy
jest aktywne odtwarzanie utworu
użytkownika.
Procedura
Strona: 49
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
50
2. Wybierz funkcję F9.y (w instrumencie CLP-370/340)
lub F8.y (w instrumencie CLP-S308/S306).
Za pomocą przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] wybierz funkcję F9.y
(CLP-370/340) lub F8.y (CLP-S308/S306).
3. Przejdź do trybu wyboru funkcji podrzędnych po
wyborze parametru F9 lub F8.
Naciśnij przycisk [+/YES], aby przejść do trybu wyboru funkcji podrzędnych.
4. Wybierz funkcję F9.1 (w instrumencie CLP-370/340)
lub F8.1 (w instrumencie CLP-S308/S306).
Za pomocą przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] wybierz funkcję F9.1
(CLP-370/340) lub F8.1 (CLP-S308/S306).
Jeśli nie chcesz ładować pliku, naciśnij przycisk [–/NO].
5. Rozpocznij ładowanie.
Naciśnij przycisk [+/YES].
Napis „n y” pojawi się ponownie w celu potwierdzenia, że chcesz załadować
plik. Naciśnij jeszcze raz przycisk [+/YES].
Jeśli nie chcesz ładować pliku, naciśnij przycisk [–/NO].
Po zakończeniu ładowania z urządzenia pamięci flash
USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec). Naciśnij przycisk [–/NO] lub [+/YES],
aby opuścić ten ekran.
Po zakończeniu ładowania instrument jest gotowy do uzyskania
dostępu do Internetu.
Gdy instrument jest już pomyślnie podłączony do Internetu, aktualnie wybrany
kanał będzie się pojawiał na wyświetlaczu po włączeniu diody „INTERNET” za
pomocą przycisku [SONG SELECT].
Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi odsłuchiwania utworów, zobacz
część „Słuchanie utworów z Internetu” na str. 56.
UWAGA
Jeśli nie udaje się pomyślnie
zakończyć ładowania, na
wyświetlaczu pojawia się na
przemian komunikat „Err” (Błąd)
oraz kod błędu.
Aby powrócić do poprzedniego
wskazania, naciśnij przycisk
[–/NO] lub [+/YES].
UWAGA
Kod błędu
Opis kodu błędu można znaleźć
w witrynie internetowej
firmyYamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
UWAGA
FirmaYamaha zaleca utworzenie
kopii zapasowej plików ustawień
internetowych (str. 78).
Strona: 50
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
51
Sprawdzanie siły pola (podczas korzystania
z bezprzewodowego adaptera sieciowego USB)
Siłę pola można sprawdzić na wyświetlaczu, jeśli jest używany bezprzewodowy
adapter sieciowy USB (przykład połączenia 4, str. 47).
Przejdź do trybu funkcji, a następnie wybierz numer funkcji i przejdź do żądanego
trybu wyboru funkcji podrzędnych (zajrzyj do kroków 1–3 na str. 49, aby zobaczyć
podobne instrukcje).
1. Wybierz funkcję F9.3 (w instrumencie CLP-370/340)
lub F8.3 (w instrumencie CLP-S308/S306).
Za pomocą przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] wybierz funkcję F9.3
(CLP-370/340) lub F8.3 (CLP-S308/S306).
2. Naciśnij przycisk [–/NO] lub [+/YES].
Wskazanie siły pola pojawi się na wyświetlaczu na około 3 sekundy.
Wskazania siły pola
UWAGA
Siłę pola można wyświetlić po
ustanowieniu połączenia
z Internetem.
UWAGA
Jeśli jest używany
bezprzewodowy adapter do gier,
pojawi się komunikat „No wireless
LAN is used” (Nie jest używana
sieć bezprzewodowa LAN).
Procedura
Stan radia Wyświetlacz
Nie ma sygnału
Siła pola: Słabe
Siła pola: Średnie
Siła pola: Silne
Nie jest używana
bezprzewodowa sieć
lokalna
Strona: 51
Bezpośrednie połączenie z Internetem (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Podręcznik użytkownika
POLSKI
52
Eksportowanie informacji o połączeniu
Niniejsza procedura pozwala eksportować szczegółowe informacje o bieżącym
połączeniu do pliku tekstowego zapisywanego na urządzeniu pamięci flash USB.
Informacje te można sprawdzić na komputerze.
Przejdź do trybu funkcji, a następnie wybierz numer funkcji i przejdź do żądanego
trybu wyboru funkcji podrzędnych (zajrzyj do kroków 1–3 na str. 49, aby zobaczyć
podobne instrukcje).
1. Wybierz funkcję F9.2 (w instrumencie CLP-370/340)
lub F8.2 (w instrumencie CLP-S308/S306).
Za pomocą przycisków [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] wybierz funkcję F9.2
(CLP-370/340) lub F8.2 (CLP-S308/S306).
2. Włącz tryb eksportu.
Naciskaj przycisk [+/YES] do momentu pojawienia się komunikatu „OUt”
na wyświetlaczu.
Jeśli nie chcesz eksportować pliku, naciśnij
przycisk [–/NO].
3. Rozpocznij eksportowanie.
Naciśnij przycisk [+/YES].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y” w celu potwierdzenia, czy chcesz
wyeksportować plik, czy nie, naciśnij ponownie przycisk [+/YES].
Jeśli nie chcesz eksportować pliku, naciśnij przycisk [–/NO].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y”, jeśli urządzenie pamięci flash
USB zawiera plik o tej samej nazwie co eksportowany plik.
Naciśnij przycisk [+/YES], aby została wykonana operacja zastąpienia. Naciśnij
przycisk [–/NO], aby anulować eksportowanie.
Po zakończeniu eksportowania do urządzenia pamięci
flash USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„End” (Koniec). Naciśnij przycisk [–/NO] lub [+/YES],
aby opuścić ten ekran.
Po wyeksportowaniu podłącz urządzenie pamięci flash USB do komputera,
a następnie otwórz plik tekstowy o nazwie „ConnectionInfo.txt”, znajdujący się
w katalogu głównym urządzenia pamięci flash USB, aby sprawdzić informacje
o połączeniu.
UWAGA
Plik informacji o połączeniu nie
umożliwia ręcznego
wprowadzania ustawień
internetowych. Plik informacji
o połączeniu jest „tylko do
odczytu” i nie można go
edytować.
Procedura
UWAGA
Do trybu eksportu nie można
wejść podczas odtwarzania
utworów demonstrujących
brzmienia, gdy jest włączony
przycisk [REC] ani gdy jest
aktywne odtwarzanie utworu
użytkownika.
UWAGA
Jeśli nie udaje się pomyślnie
zakończyć eksportu, na
wyświetlaczu pojawia się na
przemian komunikat „Err” (Błąd)
oraz kod błędu.
UWAGA
Kod błędu
Opis kodu błędu można znaleźć
w witrynie internetowej
firmyYamaha:
http://music.yamaha.com/idc/

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Yamaha Clavinova CLP-340

Zadaj pytanie o Yamaha Clavinova CLP-340

Masz pytanie dotyczące Yamaha Clavinova CLP-340, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Yamaha Clavinova CLP-340. Upewnij się, że opisujesz trudności z Yamaha Clavinova CLP-340 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.