Instrukcja Yamaha Clavinova CLP-320

Zobacz poniższy poradnik dla Yamaha Clavinova CLP-320. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Yamaha
  • Produkt: Pianino cyfrowe
  • Model/nazwa: Clavinova CLP-320
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Szwedzki, Portugalski, Włoski, Francuski, Polski, Niemiecki

Spis treści

Strona: 3
(1)B-12 1/2
POLSKI
CLP-320 Podręcznik użytkownika
4
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń.
Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj bród i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i wtyczki dostarczonych
z instrumentem.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania przewodu, gdyż może
to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj na nim ciężkich
przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może być nadepnięty,
pociągnięty lub przejechany.
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie próbuj
ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie instrumentu jest
nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać
go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza. Jeżeli jakakolwiek
ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza instrumentu, natychmiast go
wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Następnie
przekaż instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu
firmy Yamaha.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie wydobywać
się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód elektryczny z
gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym pracownikom
serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie
i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących
zagrożeń:
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za
przewód. Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
• Wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego, jeśli instrument nie jest używany
przez dłuższy czas oraz podczas burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
• Przeczytaj uważnie załączoną dokumentację z opisem przebiegu montażu.
Składanie części instrumentu w nieprawidłowej kolejności może
spowodować uszkodzenie instrumentu lub obrażenia ciała.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub inne
urządzenia.
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do niego
przewody.
• Konfigurując urządzenie upewnij się, że ścienne gniazdko elektryczne,
z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne.W przypadku jakichkolwiek
problemów lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz zasilanie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone,
urządzenie wciąż pobiera prąd o minimalnym natężeniu. Jeśli nie będzie ono
używane przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu wtyczki przewodu
zasilającego ze ściennego gniazdka elektrycznego.
Zasilanie i przewód zasilający
Zakaz otwierania
Ostrzeżenie przed wodą
Ostrzeżenie przed ogniem
Niepokojące objawy
Zasilanie i przewód zasilający
Montaż
Lokalizacja
Strona: 4
(1)B-12 2/2
POLSKI
CLP-320 Podręcznik użytkownika 5
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
• Za pomocą miękkiej szmatki delikatnie zetrzyj kurz i brud.Nie należy używać
przy tym zbyt dużej siły, ponieważ małe cząstki brudu mogą porysować
wykończenie instrumentu.
• Instrument należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką.
Nie stosuj rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz chusteczek
nasączanych środkiem chemicznym.
• Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas zamykania pokrywy
klawiatury, nie wkładaj palców ani dłoni pod pokrywę klawiatury lub w otwory
w instrumencie.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj papieru, metalu lub przedmiotów pod
pokrywę klawiatury bądź w otwory w obudowie i klawiaturze instrumentu.
Jeśli zdarzy się to przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij
przewód zasilający z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy
wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• Kontakt powierzchni instrumentu z przedmiotami z metalu, porcelany lub
innych twardych przedmiotów może spowodować pęknięcie lub złuszczenie
wykończenia. Zachowaj ostrożność.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
• Korzystanie przez dłuższy czas z instrumentu/urządzenia lub słuchawek,
gdy ustawiony jest wysoki lub męczący poziom głośności, może
doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie
słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
• Nie pozostawiaj ławki w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić
lub spaść.
• Obchodź się z ławką ostrożnie i nie stawaj na niej. Używanie jej jako
narzędzia lub drabiny albo wykorzystanie do innych celów może
spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
• Na ławce może siedzieć tylko jedna osoba naraz, co zapobiega możliwości
powstania wypadku lub obrażeń.
• Jeżeli śruby ławki poluzują się w wyniku długotrwałej eksploatacji, należy
dokręcać je regularnie, korzystając z załączonego narzędzia.
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowej
• Dane w wewnętrznej pamięci instrumentu mogą zostać utracone w wyniku
błędów operacyjnych lub złego działania. Należy się upewnić, że ważne dane
zostały zapisane na nośniku zewnętrznym za pośrednictwem komputera
podłączonego do instrumentu (s. 31).
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone, instrument wciąż pobiera minimalny prąd. Jeśli instrument nie będzie używany przez długi czas, należy pamiętać o odłączeniu wtyczki
zasilacza od gniazdka elektrycznego.
Połączenia
Konserwacja
Obchodzenie się z instrumentem
Korzystanie z ławki (jeżeli jest w komplecie)
Zapisywanie danych
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub zniszczenie danych.
Strona: 5
Witamy
CLP-320 Podręcznik użytkownika
6
POLSKI
Witamy
Dziękujemy za zakup instrumentu Clavinova firmy Yamaha! Aby w pełni wykorzystać jego zaawansowane
i praktyczne funkcje, warto dokładnie przeczytać ten podręcznik.
Zalecamy także zachowanie tego podręcznika i przechowywanie go w bezpiecznym i dogodnym miejscu,
tak aby w razie potrzeby był zawsze pod ręką.
Informacje o dokumentacji
i materiałach referencyjnych
tego instrumentu
Dokumentacja i materiały referencyjne tego instrumentu obejmują:
Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)
Wprowadzenie (S. 2):
Ten rozdział warto przeczytać jako pierwszy.
Operacje zaawansowane (S. 15):
W tym rozdziale wyjaśniono, jak wprowadzać szczegółowe ustawienia różnych funkcji instrumentu.
Dodatek (S. 40):
W tym rozdziale przedstawiono dane techniczne i inne informacje.
Quick Operation Guide (oddzielny arkusz)
W tym opisie przedstawiono szczegółowo działanie funkcji przypisanych do przycisków i klawiatury.
Data List, zeszyt
Materiały referencyjne związane z MIDI, takie jak Format danych MIDI oraz Schemat implementacji MIDI, można
pobrać z bibliotekiYamaha Manual Library.
Korzystając z Internetu, przejdź do następującej witryny, wpisz nazwę modelu instrumentu (np. „CLP-320”) w polu
tekstowym Model Name (Nazwa modelu), a następnie kliknij przycisk Search (Szukaj).
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
• Ilustracje zamieszczone w tym Podręczniku użytkownika służą jedynie celom instruktażowym i mogą się różnić od
tego, co w rzeczywistości widać na instrumencie.
Znaki towarowe:
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation zarejestrowanym w USA i innych krajach.
• Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
Firma Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich
dotyczących programów komputerowych i treści zastosowanych w niniejszym produkcie i do niego dołączonych.
Materiały chronione prawami autorskimi obejmują bez ograniczeń całe oprogramowanie komputerowe, pliki stylów,
pliki MIDI, dane WAVE, zapisy muzyczne i nagrania dźwiękowe. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystywanie
tych programów i zawartości do celów innych niż osobiste jest prawnie niedozwolone. Wszelkie naruszenia praw
autorskich mają konsekwencje prawne. NIE SPORZĄDZAJ, NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ
NIELEGALNYCH KOPII.
Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i/lub danych audio w innym celu
niż na własny użytek, jest surowo zabronione.
Strona: 6
Wyposażenie
CLP-320 Podręcznik użytkownika 7
POLSKI
Wyposażenie
• Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)
• Quick Operation Guide (oddzielny arkusz)
• „50 Greats for the Piano” (zeszyt z nutami)
• Przewód zasilający
• Ławka*
* Dołączone lub opcjonalne, zależnie od kraju
Strojenie
W odróżnieniu od pianina akustycznego, ten instrument nie wymaga strojenia. Jest zawsze doskonale nastrojony.
Przewożenie
W trakcie przeprowadzek instrument może być przewożony razem z innymi przedmiotami. Instrument może być
przewożony jako całość (zmontowany) lub rozmontowany do transportu.
Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać na boku ani
opierać o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy.
Strona: 7
Funkcje
CLP-320 Podręcznik użytkownika
8
POLSKI
Funkcje
Dynamiczne próbkowanie stereo AWM
Pianino cyfrowe Clavinova CLP-320 oferuje bogate i różnorodne dźwięki tworzone za pomocą systemu
generowania dźwięku firmy Yamaha o nazwie „Dynamiczne próbkowanie stereo AWM”.
AWM (Advanced Wave Memory) jest systemem próbkowania, który tworzy dźwięki bliskie dźwiękom
instrumentu akustycznego, używając cyfrowej technologii nagrywania dźwięków instrumentów oraz stosując
technologię wysokiej jakości filtrów cyfrowych do nagrywania próbek dźwięków.
Kształt fali dźwięku tworzonego podczas uderzania w klawisze pianina akustycznego różni się, w zależności od
siły gry, od pianissimo do fortissimo. Dynamiczne próbkowanie stereo AWM może odtwarzać takie dynamiczne
niuanse dzięki temu, że nagrywane są dźwięki odtwarzane z różną siłą. Im większa jest liczba używanych próbek,
tym wyższe są jakość i siła brzmienia.
Brzmienie „Grand Piano 1” jest oparte na zupełnie nowych, doskonale nagranych próbkach dźwięku akustycznego
fortepianu koncertowego. Każda nuta próbki została pieczołowicie dostosowana, aby pianino cyfrowe w idealny
sposób oddawało rzeczywiste brzmienie. Dźwięki pianina nie zlewają się ze sobą, pozwalają na szybki atak i dobre
wybrzmienie.
Brzmienie „Grand Piano 1” to efekt próbkowania dynamicznego (Dynamic Sampling) w różnych tempach.
Oznacza to, że wykorzystano różne próbki, zależnie od szybkości i siły uderzenia w klawisze. Z tego powodu
brzmienie to wyraża dynamikę i dźwięk bardziej zbliżony do prawdziwego fortepianu akustycznego.
Klawiatura Graded Hammer (GH)
Specjalna klawiatura Graded Hammer w modelu CLP-320 wykorzystuje stopniowo-ważone klawisze na całej
długości klawiatury. Reagują na mocniejsze uderzenia w dolnym zakresie klawiatury i delikatniejsze w wysokim
zakresie klawiatury, zapewniając naturalne dla fortepianu właściwości gry. Matowe wykończenie czarnych
klawiszy ma wygląd klawiszy ekskluzywnych. Klawiatura Graded Hammer oferuje także wyjątkowe możliwości
gry tremolo oraz innych technik uderzania repetycyjnego.
Strona: 8
Spis treści
CLP-320 Podręcznik użytkownika 9
POLSKI
Spis treści
Wprowadzenie
SPECIAL MESSAGE SECTION.................... 2
Informacje o dokumentacji i materiałach
referencyjnych tego instrumentu ............... 6
Wyposażenie ................................................ 7
Funkcje ......................................................... 8
Nazwy części i funkcje .............................. 10
Przed użyciem instrumentu ...................... 12
Pokrywa klawiatury ........................................12
Pulpit na nuty ..................................................12
Podłączanie przewodu zasilającego................13
Włączanie instrumentu....................................13
Ustawianie głośności.......................................14
Korzystanie ze słuchawek...............................14
Operacje zaawansowane
Słuchanie utworów demonstracyjnych ... 15
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian ................................ 16
Słuchanie utworów pobranych
z komputera ............................................... 17
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie
podczas gry................................................ 18
Wybór brzmień................................................18
Korzystanie z pedałów....................................19
Dodawanie odmian do dźwięku – Pogłos.......20
Nakładanie dwóch brzmień (tryb Dual)..........21
Transpozycja ...................................................22
Precyzyjne dostrajanie wysokości
stroju instrumentu............................................22
Korzystanie z metronomu ...............................23
Ustawianie czułości klawiatury
(Touch Sensitivity)..........................................24
Nagrywanie własnej gry............................ 25
Odtwarzanie zarejestrowanych danych
o wykonaniu ................................................... 26
Kasowanie nagranych danych
o wykonaniu ................................................... 26
Podłączanie instrumentów MIDI.............. 27
Informacje o standardzie MIDI...................... 27
Możliwości standardu MIDI .......................... 27
Podłączanie komputera ............................ 28
Funkcje MIDI.............................................. 29
Wybór kanału transmisji/odbioru MIDI......... 29
Włączanie/wyłączanie
sterowania lokalnego...................................... 29
Włączanie/wyłączanie funkcji
zmiany programu............................................ 30
Włączanie/wyłączanie
zmiany sterowania.......................................... 30
Przesyłanie danych utworu między
komputerem i pianinem cyfrowym
Clavinova.................................................... 31
Pobieranie danych utworu z komputera
do pianina cyfrowego Clavinova.................... 31
Przesyłanie danych utworu z pianina
cyfrowego Clavinova do komputera .............. 32
Tworzenie kopii zapasowej danych
i inicjowanie ustawień.................................... 32
Rozwiązywanie problemów...................... 33
Opcje .......................................................... 33
Montaż statywu instrumentu.................... 34
Indeks ......................................................... 38
Dodatek
Dane techniczne........................................ 40
Strona: 9
Nazwy części i funkcje
CLP-320 Podręcznik użytkownika
10
POLSKI
Nazwy części i funkcje
POWER
PHONES
[DEMO/SONG] (Demo/Utwór)
Wysłuchaj utworu demonstrującego poszczególne
brzmienia i 50 wstępnie zdefiniowanych utworów
na fortepian (s. 15).
[METRONOME] (Metronom)
Służy do sterowania funkcjami metronomu (s. 23).
[REC] (Nagrywanie)
Nagrywanie własnego wykonania (s. 25).
[PLAY] (Odtwarzanie)
Odtwórz nagrane wykonanie (s. 26).
[MASTER VOLUME] (Głośność podstawowa)
Wyreguluj poziom głośności, używając tego
pokrętła (s. 14).
[+]/[–]
Przyciski te umożliwiają wybór utworu
demonstrującego brzmienia lub jednego
z „50 Greats for the Piano” (s. 15, 16) w celu
odtworzenia.
Umożliwiają one także zmianę brzmienia
lub tempa (s. 18, 23).
[PIANO/VOICE] (Pianino/Brzmienie)
Przycisk ten umożliwia wybór dowolnego
z 10 dostępnych brzmień (s. 18).
Można także nałożyć na siebie dwa brzmienia
(s. 21) lub wybrać rodzaj pogłosu (s. 20).
[PHONES] (Słuchawki)
Podłączenie standardowych słuchawek
stereofonicznych umożliwia ciche ćwiczenie (s. 14).
[POWER] (Zasilanie)
Ten przycisk na przemian włącza i wyłącza
zasilanie instrumentu (s. 13).
Spód klawiatury
Strona: 10
Nazwy części i funkcje
CLP-320 Podręcznik użytkownika 11
POLSKI
MIDI
IN
OUT
PEDAL
POWER
[PEDAL] (Pedał)
Podłącz przewód pedałów (s. 36).
MIDI [IN] [OUT]
(Wejście/Wyjście MIDI)
Podłącz urządzenie MIDI do tego złącza, aby
uzyskać dostęp do różnych funkcji MIDI
(Podłączanie instrumentów MIDI—s. 27).
Gniazda MIDI [IN/OUT] i [PEDAL]
widziane z tyłu instrumentu.
[AC IN] (Zasilanie)
Tutaj podłącz przewód zasilający
znajdujący się w zestawie (s. 13).
Pedały
Używaj tych pedałów, gdy chcesz przedłużyć dźwięki
lub sprawić, aby były łagodniejsze i pełniejsze
(Korzystanie z pedałów— s. 19).
Spód klawiatury
Strona: 11
Przed użyciem instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika
12
POLSKI
Przed użyciem instrumentu
Pokrywa klawiatury
Aby otworzyć pokrywę klawiatury:
Lekko unieś pokrywę, a następnie ją popchnij
i wsuń.
Aby zamknąć pokrywę klawiatury:
Wysuń pokrywę, przyciągając ją w swoją stronę,
i ostrożnie opuść na klawiaturę.
PRZESTROGA
Podczas otwierania i zamykania należy
przytrzymywać pokrywę obiema rękami. Nie wolno
wypuszczać pokrywy z rąk, dopóki nie zostanie
całkowicie otwarta lub zamknięta. Zachowaj
ostrożność, aby między pokrywą i jednostką
główną nie przyciąć sobie palców ani palców
innych osób, a zwłaszcza dzieci.
PRZESTROGA
Na pokrywie klawiatury nie wolno kłaść żadnych metalowych ani papierowych przedmiotów. Małe przedmioty
umieszczone na pokrywie mogą po jej otwarciu wpaść do środka instrumentu, a ich wyjęcie może okazać się niemożliwe.
W takiej sytuacji może dojść do porażenia prądem, zwarcia, pożaru lub poważnego uszkodzenia instrumentu.
Jeśli zdarzy się to przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. Następnie
przekaż instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
Pulpit na nuty
Aby podnieść pulpit:
1. Pociągnij pulpit do góry i do siebie, aż wyczujesz opór.
2. Opuść dwie metalowe podpórki znajdujące się po lewej
i prawej stronie z tyłu pulpitu.
3. Opuść pulpit tak, aby się oparł na
metalowych podpórkach.
Aby opuścić pulpit:
1. Pociągnij pulpit do siebie, aż wyczujesz opór.
2. Podnieś dwie metalowe podpórki (z tyłu pulpitu).
3. Delikatnie opuść pulpit do tyłu, do końca.
PRZESTROGA
Nie należy korzystać z pulpitu podniesionego do połowy.
Podczas opuszczania pulpitu nie wolno wypuszczać go
z rąk, dopóki nie jest opuszczony do końca.
PRZESTROGA
Zachowaj ostrożność, aby nie
przytrzasnąć palców podczas otwierania
lub zamykania pokrywy.
Strona: 12
Przed użyciem instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika 13
POLSKI
Podłączanie przewodu zasilającego
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy uważnie przeczytać następujące instrukcje.
1. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do złącza [AC IN]. Informacje na temat umieszczenia złącza
[AC IN] podano w rozdziale „Nazwy części i funkcje” na s. 11.
2. Włóż wtyczkę na drugim końca przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
(Kształt wtyczki może różnić się w zależności od kraju).
OSTRZEŻENIE
Należy się upewnić, że napięcie znamionowe instrumentu Clavinova pasuje do napięcia lokalnej sieci energetycznej. (Wartość napięcia jest
podana na tabliczce znamionowej na płycie spodniej instrumentu). W niektórych krajach na spodniej płycie instrumentu, pod klawiaturą, obok
wejścia przewodu zasilającego może znajdować się przełącznik napięcia. Należy sprawdzić, czy wskazuje on napięcie używane w lokalnej sieci
energetycznej. Podłączenie instrumentu do sieci o innych parametrach może spowodować poważne uszkodzenie wewnętrznego obwodu
elektrycznego, a nawet być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym!
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem. Jeśli przewód zostanie zgubiony lub uszkodzony i pojawi
się konieczność jego wymiany, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu firmyYamaha. Użycie niewłaściwego zamiennika może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem!
Rodzaj przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem może się różnić w zależności od kraju zakupu. (W niektórych regionach może
także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju używanych gniazdek elektrycznych).
NIE należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z instrumentem. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego
elektryka w celu wymiany gniazdka.
Włączanie instrumentu
Aby włączyć zasilanie instrumentu, naciśnij przycisk [POWER] (Zasilanie), znajdujący się po prawej stronie klawiatury.
Zaświeci się wskaźnik zasilania umieszczony z lewej strony instrumentu,
poniżej klawiatury.
Aby wyłączyć zasilanie instrumentu, ponownie naciśnij przycisk [POWER].
Wskaźnik zasilania przestaje się świecić.
Wskaźnik zasilania
W przypadku zamknięcia pokrywy klawiatury bez wyłączenia zasilania pianina, wskaźnik zasilania nadal będzie się
świecił, wskazując, że zasilanie jest włączone.
PRZESTROGA
Prąd elektryczny o niewielkim natężeniu nadal płynie nawet po wyłączeniu zasilania. Jeśli instrument nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
1 2
(Spód klawiatury)
Wskaźnik zasilania
[POWER]
Strona: 13
Przed użyciem instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika
14
POLSKI
Ustawianie głośności
Po rozpoczęciu gry ustaw pokrętło [MASTER VOLUME], aby określić odpowiedni poziom głośności.
PRZESTROGA
Ustawienie przez dłuższy czas wysokiego poziomu głośności instrumentu może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do jednego z gniazd [PHONES].
Instrument zaopatrzony jest w dwa gniazda słuchawek [PHONES].
Można do nich podłączyć dwie pary standardowych słuchawek
stereofonicznych. (Jeśli jest używana tylko jedna para słuchawek,
można ją podłączyć do dowolnego gniazda).
PRZESTROGA
Słuchanie instrumentu przez słuchawki przez dłuższy czas
z ustawionym wysokim poziomem głośności może doprowadzić do
uszkodzenia słuchu.
Korzystanie z wieszaka na słuchawki
Wieszak należący do wyposażenia dostarczanego wraz z instrumentem
umożliwia powieszenie słuchawek na pianinie. Wieszak na słuchawki należy
przytwierdzić za pomocą dwóch dołączonych śrub (4 × 10 mm), tak jak
pokazano na ilustracji.
PRZESTROGA
Na wieszaku wolno wieszać wyłącznie słuchawki. Powieszenie innych rzeczy
może doprowadzić do uszkodzenia instrumentu lub wieszaka.
Zmniejszanie głośności. Zwiększanie głośności.
PHONES
Spód klawiatury
Standardowa wtyczka
słuchawek stereofonicznych
P
H
O
N
E
S
Strona: 14
Słuchanie utworów demonstracyjnych
CLP-320 Podręcznik użytkownika 15
POLSKI
Słuchanie utworów demonstracyjnych
Utwory demonstracyjne doskonale prezentują wszystkie brzmienia instrumentu.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat poszczególnych wstępnie
zdefiniowanych brzmień, zobacz
listę brzmień na s. 18.
Gdy jest odtwarzany utwór
demonstracyjny, naciśnij
i przytrzymaj przycisk
[METRONOME] oraz naciskaj
przycisk [+] lub [–], aby zmienić
tempo utworu.
Jeśli używasz metronomu (s. 23)
podczas odtwarzania utworu,
naciskaj przycisk [+] lub [–], aby
zmienić tempo utworu.
Tempo można także zmienić,
naciskając klawisze (s. 23).
Utwory demonstracyjne nie mogą
być przesyłane za pośrednictwem
złączy MIDI.
Można także zmieniać utwór
demonstracyjny na poprzedni lub
następny, naciskając
i przytrzymując przycisk
[DEMO/SONG] oraz naciskając
przycisk [+] lub [–].
Regulacja głośności
Za pomocą pokrętła [MASTER
VOLUME] dostosuj głośność.
1. Włącz zasilanie.
(Jeśli zasilanie jest wyłączone). Naciśnij przycisk [POWER].
2. Rozpocznij odtwarzanie utworu
demonstracyjnego.
Naciśnij przycisk [DEMO/SONG].
Rozpocznie się odtwarzanie utworu demonstracyjnego związanego
z aktualnie wybranym brzmieniem.
3. Wybierz i odtwórz utwór demonstracyjny.
W czasie odtwarzania utworu demonstracyjnego naciśnij przycisk [+] lub [–],
aby wybrać i odtworzyć następny lub poprzedni utwór demonstracyjny.
Aby z dziesięciu utworów demonstrujących brzmienia wybrać jeden, naciśnij
i przytrzymaj klawisz [DEMO/SONG], a następnie naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C1-A1.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu demonstracyjnego. Wybór
utworu rozpoczyna odtwarzanie utworów demonstracyjnych, które będą
prezentowane w następującej kolejności: inne utwory demonstrujące
brzmienia, 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian i inne utwory
przesłane z komputera. Po odegraniu wszystkich utworów nastąpi powrót do
pierwszego utworu demonstracyjnego. Ten proces będzie powtarzany, aż
użytkownik zatrzyma odtwarzanie.
Utwory demonstracyjne
Możliwości każdego z 10 brzmień są prezentowane na przykładzie specjalnego
utworu demonstracyjnego. Zobacz „Wybór brzmień” na s. 18.
Utwory demonstracyjne wymienione poniżej to przeróbki fragmentów
oryginalnych kompozycji.
Pozostałe utwory demonstracyjne to oryginalne kompozycje firmy Yamaha
(©2008 Yamaha Corporation).
4. Zatrzymaj odtwarzanie utworu demonstracyjnego.
Naciśnij przycisk [DEMO/SONG], aby zatrzymać odtwarzanie utworu.
Procedura
C1 A1
Najniższy klawisz
Klawisz Nazwa brzmienia Tytuł Kompozytor
C1 GRAND PIANO 1 Albumbrad, Lyriske stykker IV, op.47-2 E. H. Grieg
E1 HARPSICHORD 1 Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7,
BWV.1058
J. S. Bach
F1 HARPSICHORD 2 Gigue, Französische Suiten Nr.5, BWV.816 J. S. Bach
G1 CHURCH ORGAN 1 Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn, BWV.601 J. S. Bach
G

1 CHURCH ORGAN 2 Triosonate Nr.6, BWV.530 J. S. Bach
Operacje zaawansowane
Strona: 15
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-320 Podręcznik użytkownika
16
POLSKI
Słuchanie 50 wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian
Pianino cyfrowe Clavinova zawiera dane dotyczące 50 utworów na fortepian oraz utwory
demonstrujące brzmienia. Tych utworów można po prostu posłuchać. W dołączonej do
instrumentu broszurze pt. „50 Greats for the Piano” znajdują się nuty 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów.
1. Wybierz i odtwórz wstępnie zdefiniowany
utwór na fortepian.
Można jednocześnie grać na
instrumencie i odtwarzać
wstępnie zdefiniowany utwór.
W trakcie gry na instrumencie
można zmieniać
zaprogramowane brzmienie.
Tempo domyślne jest wybierane
automatycznie po określeniu
nowego wstępnie zdefiniowanego
utworu i po rozpoczęciu jego
odtwarzania.
Gdy jest odtwarzany wstępnie
zdefiniowany utwór na fortepian,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
[METRONOME] oraz naciskaj
przycisk [+] lub [–], aby zmienić
tempo utworu.
Jeśli używasz metronomu (s. 23)
podczas odtwarzania wstępnie
zdefiniowanego utworu, naciskaj
przycisk [+] lub [–], aby zmienić
tempo utworu.
Tempo można także zmienić,
naciskając klawisze (s. 23).
Gdy wybierzesz inny utwór (lub
określisz inny utwór w trakcie
odtwarzania sekwencji),
ustawiany jest odpowiedni
typ pogłosu.
Za pośrednictwem złączy MIDI
nie można przesyłać 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów
na fortepian.
Numer każdego wstępnie zdefiniowanego utworu jest przypisany
klawiszom C2–C
6.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [DEMO/SONG], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C2–C

6, aby wybrać utwór do odtworzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu fortepianowego.
Aby odtworzyć po kolei wszystkie wstępnie zdefiniowane utwory,
przytrzymaj wciśnięty przycisk [DEMO/SONG] i naciśnij klawisz D6.
W czasie odtwarzania wstępnie zdefiniowanego utworu na fortepian naciśnij
przycisk [+] lub [–], aby wybrać i odtworzyć następny lub poprzedni wstępnie
zdefiniowany utwór na fortepian.
Regulacja poziomu głośności
Dostosuj głośność za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME].
2. Zatrzymaj odtwarzanie.
Aby zatrzymać odtwarzanie utworu (lub odtwarzanie ciągłe), naciśnij
przycisk [DEMO/SONG].
• Aby kontynuować odtwarzanie innych utworów, zobacz procedurę 1 powyżej.
Procedura
Utwór:
W przypadku tego
instrumentu dane o wykonaniu
są określane nazwą „utwór”.
Obejmuje to utwory
demonstrujące brzmienia i 50
wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian.
C2 C4
C3 C5
Najwyższy
klawisz (C7)
Odtwarzanie
po kolei
(D6)
1. utwór 10. utwór 20. utwór 30. utwór 40. utwór 50. utwór (C

6)
Strona: 16
Słuchanie utworów pobranych z komputera
CLP-320 Podręcznik użytkownika 17
POLSKI
Słuchanie utworów pobranych
z komputera
Utwory można przenosić z komputera do instrumentu i odtwarzać. (Więcej informacji na temat
pobierania utworów z komputera można znaleźć na s. 31).
1. Wybierz i odtwórz utwór.
Z komputera można załadować
do 10 utworów lub
do 337 KB danych.
Utwory pobrane za
pośrednictwem komputera
zostaną ponumerowane
automatycznie.
Następująca tabela służy do
zapisywania tytułów utworów
pobranych z komputera.
Numery utworów (od 1 do 10) są przypisywane do klawiszy z zakresu D

6–C7
(tak jak na ilustracji poniżej).
Przytrzymując wciśnięty przycisk [DEMO/SONG], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu D

6–C7, aby wybrać utwór do odtworzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.
Regulacja poziomu głośności
Dostosuj głośność w czasie słuchania utworu za pomocą pokrętła
[MASTER VOLUME].
2. Zatrzymaj odtwarzanie.
Aby zatrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij przycisk [DEMO/SONG].
Wybór kanału odtwarzania utworu
Jeśli załadowany z komputera utwór wykorzystuje brzmienie nieobsługiwane
przez ten instrument, oryginalne brzmienie może być niepoprawnie
odtwarzane. W takiej sytuacji można uzyskać poprawę brzmienia (bardziej
naturalne tony), zmieniając kanał odtwarzania z All (Wszystkie) na 1+2.
Wybór kanałów 1+2 odtwarzania utworu:
Przytrzymując wciśnięte przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij klawisz C7.
Kanały 1+2 będą generowały dźwięk.
Wybór wszystkich kanałów odtwarzania utworu:
Przytrzymując wciśnięte przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij klawisz B6.
Dźwięk będzie generowany przez wszystkie kanały, od 1 do 16.
Procedura
Klawisz Tytuł utworu
D

6
E6
F6
F
6
G6
G
6
A6
A

6
B6
C7
C7
D 6

1. utwór 10. utwór
(Najwyższy klawisz)
C7
Najwyższy klawisz
B6
Najwyższy klawisz
Strona: 17
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika
18
POLSKI
Wybór brzmień i ich
wykorzystywanie podczas gry
Wybór brzmień
Aby poznać cechy
charakterystyczne
poszczególnych brzmień, warto
posłuchać utworów
demonstrujących każde
brzmienie (s. 15).
Naciśnij i zwolnij przycisk [PIANO/VOICE], aby wybrać brzmienie Grand Piano 1.
Naciśnij i zwolnij przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij przycisk [+] lub [–], aby wybrać inne
brzmienie.
Wybór brzmienia powoduje
automatyczne włączenie
optymalnego w danym przypadku
rodzaju pogłosu oraz głębi (s. 20).
Aby bezpośrednio wybrać konkretne brzmienie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
[PIANO/VOICE], a następnie naciśnij jeden z klawiszy z zakresu C1-A1.
W trakcie gry dostosuj odpowiednio głośność, używając pokrętła [MASTER VOLUME].
Procedura
Brzmienie:
W przypadku tego instrumentu
brzmienie oznacza „ton” lub
„barwę tonu”.
Kla-
wisz
Nazwa
brzmienia
Opis
C1 Grand Piano 1 Wykorzystuje nagrane próbki dźwięku koncertowego fortepianu akustycznego.
Doskonale nadaje się do kompozycji klasycznych oraz innych, przeznaczonych
na fortepian akustyczny.
C
1 Grand Piano 2 Przestrzenne i czyste pianino z jasnym pogłosem. Odpowiednie w przypadku
muzyki popularnej.
D1 E.Piano 1 Dźwięk pianina elektronicznego stworzony przez syntezator FM. Odpowiednie
w przypadku muzyki popularnej.
D
1 E.Piano 2 Dźwięk pianina elektrycznego wykorzystującego uderzane młoteczkami
metalowe „ząbki”. Delikatne dźwięki przy lekkiej grze oraz agresywne podczas
mocnego uderzania.
E1 Harpsichord 1 Instrument zwykle wykorzystywany w muzyce barokowej. Ponieważ struny
klawesynu są szarpane, siła uderzenia w klawisze nie ma znaczenia.
F1 Harpsichord 2 Brzmienie jest mieszane z tym samym brzmieniem podniesionym o oktawę,
aby ton był bardziej krystaliczny.
F
1 Vibraphone Dźwięk wibrafonu, na którym gra się dość miękkimi pałkami.
G1 Church Organ 1 Typowy dźwięk organów (8’ + 4’ + 2’). Nadaje się do wykonywania muzyki
kościelnej, począwszy od utworów z epoki baroku.
G

1 Church Organ 2 Brzmienie pełnego połączenia organów, znane z toccaty i fugi Bacha.
A1 Strings Przestrzenny, bogaty dźwięk zespołu smyczkowego. Warto spróbować połączyć
to brzmienie z fortepianem w trybie DUAL.
C1 D1 E1 F1 G1 A1
C 1

D 1

F 1

G 1

Najniższy klawisz
Strona: 18
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika 19
POLSKI
Korzystanie z pedałów
Jeśli pedał tłumika nie działa,
upewnij się, że przewód pedału
został właściwie podłączony do
jednostki głównej (s. 36).
Brzmienia organów
i instrumentów smyczkowych
będą wybrzmiewały tak długo,
jak długo pedał sostenuto jest
naciśnięty.
Pedał tłumika (prawy)
Pedał tłumika pełni te same funkcje, co pedał
tłumika w fortepianie akustycznym. Gdy pedał
tłumika jest wciśnięty, dźwięki brzmią dłużej.
Zwolnienie pedału powoduje natychmiastowe
wytłumienie wszystkich podtrzymywanych
dźwięków.
Pedał tłumika wyposażono w funkcję półpedału.
Pedał sostenuto (środkowy)
Naciśnięcie pedału sostenuto i przytrzymanie
naciśniętych klawiszy podczas wygrywania nuty
lub akordu na klawiaturze spowoduje, że dźwięki
będą wybrzmiewały dopóty, dopóki pedał będzie
wciśnięty (tak jakby pedał tłumika był wciśnięty).
Nuty zagrane później nie będą jednak przedłużane.
Ta funkcja umożliwia na przykład przedłużanie
akordu, gdy kolejne dźwięki są grane staccato.
Pedał piano (lewy)
Naciśnięcie pedału piano ścisza utwór i nieznacznie zmienia brzmienie granych nut.
Pedał ten nie wpływa na nuty, które zostały zagrane przed jego naciśnięciem.
Czym jest funkcja
półpedału?
Ta funkcja umożliwia
przedłużenie długości
zależnie od głębokości
naciśnięcia pedału. Im
głębiej pedał jest wciśnięty,
tym dłuższy jest dźwięk.
Na przykład, jeśli naciska
się pedał tłumika i wszystkie
dźwięki brzmią mrocznie
i głośno z za dużym
przedłużeniem, można
zwolnić pedał do połowy
i zredukować przedłużanie.
Naciśnięcie pedału tłumika
spowoduje, że wszystkie dźwięki
zagrane przed zwolnieniem pedału
będą brzmiały przez dłuższy czas.


 
 

Naciśnięcie pedału sostenuto
w chwili zagrania dźwięku
spowoduje, że będzie on brzmiał aż
do momentu zwolnienia pedału.


 
 

Strona: 19
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika
20
POLSKI
Dodawanie odmian do dźwięku – Pogłos
Ta funkcja umożliwia wybór różnych cyfrowych efektów pogłosu, dzięki którym dźwięk nabiera
szczególnej głębi i ekspresji. Pozwala na stworzenie realistycznej atmosfery akustycznej.
Przytrzymując przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy z zakresu C2–E2,
aby wybrać rodzaj pogłosu.
Regulowanie głębi pogłosu
Domyślne ustawienie rodzaju
(w tym wyłączenia) i głębi
pogłosu jest inne w przypadku
każdego brzmienia.
głębia 0: bez efektu
głębia 20: maksymalna
głębia pogłosu
Wyreguluj głębię pogłosu wybranego brzmienia. W tym celu naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C3–G

4, przytrzymując wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE]. Głębię można
wyregulować w zakresie od 0 do 20.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij klawisz A4, aby ustawić
pogłos na najodpowiedniejszym dla danego brzmienia poziomie.
Procedura
Kla-
wisz
Rodzaj
pogłosu
Opis
C2 Room (pokój) To ustawienie powoduje, że dźwięk ma długi pogłos, podobny do
pogłosu akustycznego słyszanego w pokoju.
C

2 Hall 1 (sala
koncertowa 1)
W celu uzyskania większego pogłosu należy wybrać ustawienie
HALL 1. Ten efekt symuluje naturalny pogłos niewielkiej sali
koncertowej.
D2 Hall 2 (sala
koncertowa 2)
W celu uzyskania prawdziwie przestrzennego pogłosu należy
wybrać ustawienie HALL 2. Ten efekt symuluje naturalny pogłos
dużej sali koncertowej.
D

2 Stage (scena) Symuluje pogłos sceny.
E2 Off (wyłączony) Nie zastosowano żadnego efektu.
C2 D2 E2
C 2

D 2

Najniższy klawisz
Powiększenie głębi następuje po naciśnięciu wyższego klawisza.
A4
Najniższy klawisz C3: głębia 0
G
4: głębia 20
Strona: 20
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika 21
POLSKI
Nakładanie dwóch brzmień (tryb Dual)
Można nałożyć na siebie dwa brzmienia i odgrywać je równocześnie, aby uzyskać pełniejszy
i bogatszy dźwięk.
W trybie Dual nie można
przypisać tego samego
brzmienia jednocześnie
do brzmienia 1 i 2.
Pogłos w trybie Dual
Pierwszeństwo ma typ pogłosu
przypisany do brzmienia 1.
(Jeśli pogłos przypisany do
brzmienia 1 jest wyłączony,
aktywny będzie pogłos
brzmienia 2).
1. Włącz tryb Dual.
Aby wybrać dwa brzmienia, trzymając wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE],
naciśnij równocześnie dwa klawisze z zakresu C1-A1 (lub naciśnij
i przytrzymaj jeden klawisz i naciśnij drugi).
Informacje na temat przypisywania brzmień do klawiszy można znaleźć
w rozdziale „Wybór brzmień” (s. 18).
Brzmienie przypisane do niższego klawisza to brzmienie 1, a przypisane do
wyższego klawisza to brzmienie 2.
W trybie Dual można określić następujące ustawienia brzmień 1 i 2:
Ustawienie oktawy
Strój można podwyższyć lub obniżyć w krokach oktawowych niezależnie dla
brzmień 1 i 2. W zależności od brzmień połączonych w trybie Dual kombinacja może
brzmieć lepiej, jeśli jedno z brzmień zostanie podwyższone lub obniżone o oktawę.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C5–F5.
Ustawianie balansu
Między dwoma brzmieniami można ustawić balans głośności. Na przykład jedno
brzmienie może być główne i w związku z tym głośniejsze, a drugie nieco cichsze.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu F

5–F

6.
Ustawienie „0” oznacza równowagę między dwoma brzmieniami trybu Dual.
Ustawienia poniżej „0” zwiększają głośność brzmienia 2 w stosunku do brzmienia
1, a ustawienia powyżej „0” zwiększają głośność brzmienia 1 w porównaniu
z brzmieniem 2.
2. Opuść tryb Dual i wróć do normalnego trybu gry.
Trzymając wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C1-A1.
Procedura
klawisz C5: –1 (Brzmienie 1), klawisz C

5: 0 (Brzmienie 1), klawisz D5: +1 (Brzmienie 1),
klawisz D

5: –1 (Brzmienie 2), klawisz E5: 0 (Brzmienie 2), klawisz F5: +1 (Brzmienie 2)
C1 A1
Najniższy klawisz
C5 F5
Najwyższy klawisz
F 5

C6 F 6

-5
-6 -4 -2 +1 +3 +6
-3 -1 0 +2 +4 +5
Najwyższy klawisz
Strona: 21
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika
22
POLSKI
Transpozycja
FunkcjaTranspozycja pianina cyfrowego Clavinova umożliwia przesunięcie stroju całej klawiatury
w górę lub w dół w półtonowych stopniach, maksymalnie o odległość sześciu półtonów. Można
zatem łatwo dopasować tonację do innych instrumentów lub wokalisty.
Na przykład przy ustawieniu wielkości transpozycji na „5” po naciśnięciu klawisza C powstanie dźwięk F.
Dzięki temu można grać utwory zapisane w tonacji C-dur, a instrument przetransponuje je do tonacji F-dur.
Przytrzymując wciśnięte przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE], naciśnij jeden
z klawiszy z zakresu F

2–F

3, aby ustawić żądaną transpozycję.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz C3:
gra przy użyciu normalnego stroju klawiatury.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz B2 (biały klawisz na lewo od C3):
przetransponowanie w dół o jeden półton.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz B

2 (pierwszy czarny klawisz na
lewo od C3):
przetransponowanie w dół o cały ton (dwa półtony).
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz F

2:
przetransponowanie w dół o sześć półtonów.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz C

3 (czarny klawisz na prawo od C3):
przetransponowanie w górę o jeden półton.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz D3 (pierwszy biały klawisz na
prawo od C3):
przetransponowanie w górę o cały ton (dwa półtony).
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + klawisz F

3:
przetransponowanie w górę o sześć półtonów.
Precyzyjne dostrajanie wysokości
stroju instrumentu
Funkcja ta jest użyteczna, gdy pianinu Clavinova towarzyszą inne
instrumenty lub utwory odtwarzane z płyty CD.
Aby podwyższyć (w krokach o około 0,2 Hz): Przytrzymaj równocześnie
wciśnięte klawisze A–1, B–1 i C0, a następnie naciśnij dowolny klawisz między C3 a B3.
Aby obniżyć (w krokach o około 0,2 Hz): Przytrzymaj równocześnie wciśnięte
klawisze A–1, B–1 i C
0, a następnie naciśnij dowolny klawisz między C3 a B3.
Aby przywrócić strój standardowy: Przytrzymaj równocześnie wciśnięte klawisze
A–1, B–1, C0 i C
0, a następnie naciśnij dowolny klawisz między C3 a B3.
Zakres ustawień: 427,0–453,0 Hz
Strój standardowy: 440,0 Hz
Procedura
Transpozycja:
Zmiana tonacji.
W przypadku tego
instrumentu transpozycja
zmienia strój całej
klawiatury.
C3
-5 -3 -1 0 +2 +4 +5
-6 -4 -2 +1 +3 +6
F 2
 F 3

Najniższy klawisz Transpozycja w dół. Transpozycja w górę.
Strój normalny.
Procedura
Hz (herc):
Jest to jednostka miary
częstotliwości, która
oznacza liczbę drgań fali
dźwiękowej na sekundę.
C3 B3
C0
B-1 

A-1 C 0
B-1
A-1 C0
B-1
A-1 C 0
Aby podwyższyć strój Aby obniżyć strój Aby przywrócić strój standardowy
Strona: 22
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika 23
POLSKI
Korzystanie z metronomu
W pianino Clavinova wbudowano metronom (urządzenie utrzymujące właściwe tempo), który
ułatwia wykonywanie ćwiczeń.
1. Uruchom metronom.
Naciśnij przycisk [METRONOME], aby włączyć metronom.
Określanie metrum
Przytrzymując wciśnięty przycisk [METRONOME], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C3–F3.
klawisz C3: Bez stukania, klawisz C

3: 2/4, klawisz D3: 3/4, klawisz D

3: 4/4,
klawisz E3: 5/4, klawisz F3: 6/4
Ustawianie tempa
Można ustawić tempo metronomu, naciskając przycisk [+] lub [–], gdy metronom
jest włączony.
Tempo metronomu i odtwarzania wstępnie zdefiniowanych utworów może być
ustawione na od 32 do 280 uderzeń na minutę.
Do każdego z następujących klawiszy przypisano liczbę.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [METRONOME], naciśnij kombinację klawiszy
z zakresu C4–A4, aby wprowadzić liczbę trzycyfrową.
Wybieraj liczbę, począwszy od pierwszej cyfry z lewej strony. Aby na przykład
ustawić tempo „95”, naciśnij po kolei klawisze C4 (0), A4 (9) i F4 (5).
Zwiększanie tempa w pojedynczych krokach:
Gdy metronom jest włączony, naciśnij przycisk [+]. Albo naciśnij i przytrzymaj
wciśnięty przycisk [METRONOME], i naciśnij klawisz C
5.
Zmniejszanie tempa w pojedynczych krokach:
Gdy metronom jest włączony, naciśnij przycisk [–]. Albo naciśnij i przytrzymaj
wciśnięty przycisk [METRONOME], i naciśnij klawisz B4.
Zwiększanie tempa w krokach co dziesięć:
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [METRONOME], i naciśnij klawisz D5.
Zmniejszanie tempa w krokach co dziesięć:
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [METRONOME], i naciśnij klawisz A

4.
Aby przywrócić domyślną
wartość tempa 120, gdy
metronom jest zatrzymany,
naciśnij równocześnie przyciski
[METRONOME], [+] i [–].
Przywracanie tempa domyślnego:
Gdy metronom jest włączony, naciśnij równocześnie przyciski [+] i [–].
Albo naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [METRONOME],
i naciśnij klawisz C5.
Procedura
D 3

C 3
C3 D3 E3 F3

Najwyższy klawisz
C4 A4
F4
METRONOME
0 2 4 5 7 9
8
6
3
1
C 5

A 4

B4 C5 D5
Najwyższy klawisz
Strona: 23
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika
24
POLSKI
Regulacja poziomu głośności
Poziom głośności dźwięku metronomu można zmieniać.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [METRONOME], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C1–G2, aby określić głośność.
2. Zatrzymaj metronom.
Wyłącz metronom, naciskając przycisk [METRONOME].
Ustawianie czułości klawiatury (Touch Sensitivity)
W przypadku niektórych
brzmień, takich jak dźwięk
organów, to ustawienie jest
wyłączone.
Czułość klawiatury można regulować, co umożliwia zmianę poziomu
głośności dźwięku w zależności od szybkości albo siły uderzania
w klawisze. Wybierz odpowiednią czułość klawiatury w przypadku
brzmień, utworów lub według własnego uznania.
Przytrzymując wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu A6–C7, aby wybrać żądaną czułość klawiatury.
C1 G2
Głośność wzrasta po naciśnięciu wyższego klawisza.
Najniższy klawisz
Kla-
wisz
Ustawienie
czułości
klawiatury
Opis
A6 Fixed
(Stałe)
Poziom głośności pozostaje stały, niezależnie od tego, czy uderzenia
sa miękkie, czy twarde.
A
6 Soft
(Miękkie)
Poziom głośności nie zmienia się znacząco w przypadku lżejszych
i silniejszych uderzeń w klawisze.
B6 Medium
(Średnie)
To jest standardowe ustawienie czułości klawiatury fortepianu.
(Ustawienie domyślne).
C7 Hard
(Twarde)
Poziom głośności zmienia się w szerokim zakresie od pianissimo do
fortissimo, aby ułatwić ekspresję dynamiczną i dramatyczną. W celu
wydobycia głośnego dźwięku należy mocno uderzać w klawisze.
Procedura
C7
A6
Strona: 24
Nagrywanie własnej gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika 25
POLSKI
Nagrywanie własnej gry
Pianino cyfrowe Clavinova umożliwia zarejestrowanie wykonania jednego utworu.
Nagrane wykonanie jest nazywane „utworem użytkownika”.
Wykonaj kroki przedstawione poniżej, aby nagrać i odtworzyć swoją grę.
Utwór użytkownika jest
zapisywany jako plik SMF
(Standard MIDI File) (s. 31).
Zainstalowanie na komputerze
programu Musicsoft
Downloader umożliwia
przenoszenie danych utworów
między instrumentem
a komputerem (s. 31).
PRZESTROGA
Należy uważać, aby nie skasować nagranych danych:
Po zarejestrowaniu gry na tym instrumencie wskaźnik przycisku [PLAY] świeci się.
Gdy wskaźnik świeci się, nagranie innego wykonania spowoduje skasowanie
zarejestrowanych wcześniej danych.
Nie można włączyć trybu
nagrywania, gdy odtwarzany jest
utwór demonstracyjny.
Pojemność nagrywania
Pojemność nagrywania to
maksymalna wielkość danych
wykonania, które można
zarejestrować. Instrument może
zarejestrować 100 KB
(w przybliżeniu 11 000 nut).
Zmiana ustawień nagranego
utworu użytkownika
Można zmienić brzmienie
utworu użytkownika, jeśli
zostanie ono wybrane przed
naciśnięciem przycisku [REC].
Następnie naciśnij przycisk
[REC], aby włączyć tryb
nagrywania. Bez grania na
klawiaturze naciśnij ponownie
przycisk [REC], aby zastosować
zmianę do utworu. Jeśli chcesz
zmienić tempo, zrób to po
włączeniu trybu nagrywania.
Nagrany utwór użytkownika
można zapisać na komputerze.
Można także załadować utwór
użytkownika z komputera
i odtworzyć na instrumencie.
(Zobacz s. 31).
1. Wybierz brzmienie i inne ustawienia nagrywania.
Trzymając wciśnięty przycisk [PIANO/VOICE], naciśnij jeden z klawiszy
z zakresu C1-A1, aby wybrać konkretne brzmienie. (Zobacz s. 18).
Można też wybrać inne ustawienia, na przykład określić pogłos.
Dostosuj głośność za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME], aby komfortowo
słuchać utworu. Przy użyciu pokrętła [MASTER VOLUME] można także
regulować poziom głośności w trakcie odtwarzania.
2. Przejdź do trybu nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC].
Wskaźnik przycisku [REC] zacznie migać. (Może minąć chwila, zanim
wskaźnik zacznie migać).
Naciśnij ponownie przycisk [REC], aby anulować tryb nagrywania.
3. Rozpocznij nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.
Albo, nagrywanie można także rozpocząć, naciskając przycisk [PLAY].
Wskaźnik przycisku [REC] zaświeci się na stałe, a wskaźnik przycisku
[PLAY] będzie migać podczas nagrywania w wybranym tempie.
4. Zatrzymaj nagrywanie.
Naciśnij przycisk [REC].
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy zarejestrowane informacje są
w pamięci wewnętrznej (wtedy, gdy migają wskaźniki przycisków [REC] i [PLAY]).
W przeciwnym przypadku spowoduje to utratę wszystkich zarejestrowanych danych,
w tym ostatniego nagrania.
Nagrywanie dźwięku i rejestrowanie danych
Nagrania na kasecie magnetofonowej są tworzone przy użyciu innego formatu
danych niż stosowany w tym instrumencie. Na kasetach magnetofonowych
nagrywane są sygnały dźwiękowe. Na tym instrumencie rejestrowane są natomiast
informacje o granych nutach i brzmieniach oraz o czasie i tempie ich odgrywania.
Instrument nie nagrywa sygnałów dźwiękowych. Podczas odtwarzania
zarejestrowanej gry wewnętrzny generator dźwięku reprodukuje dźwięk zgodnie
z zarejestrowanymi informacjami.
Procedura
Strona: 25
Nagrywanie własnej gry
CLP-320 Podręcznik użytkownika
26
POLSKI
Odtwarzanie zarejestrowanych danych o wykonaniu
1. Rozpocznij odtwarzanie.
Gdy jest odtwarzany utwór
użytkownika, naciśnij
i przytrzymaj przycisk
[METRONOME] oraz naciskaj
przycisk [+] lub [–], aby zmienić
tempo utworu.
Jeśli używasz metronomu
(s. 23) podczas odtwarzania
utworu, naciskaj przycisk [+]
lub [–], aby zmienić
tempo utworu.
Tempo można także zmienić,
naciskając klawisze (s. 23).
Naciśnij przycisk [PLAY].
Wskaźnik przycisku [PLAY] miga w wybranym tempie.
2. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzania utworu użytkownika instrument automatycznie
wróci do poprzedniego trybu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk [PLAY].
Kasowanie nagranych danych
o wykonaniu
Nagrany utwór użytkownika można skasować.
1. Przejdź do trybu nagrywania.
Naciśnij przycisk [+/REC].
Aby anulować operację
kasowania, ponownie naciśnij
przycisk [REC].
Wskaźnik przycisku [REC] zacznie migać.
2. Skasuj utwór.
Uwaga: nawet po anulowaniu
operacji kasowania ustawienia
utworu użytkownika (w tym
wybór brzmienia) zostaną
automatycznie przywrócone
do tych z momentu włączenia
trybu nagrywania (s. 25).
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [PLAY] i naciśnij przycisk [REC].
Nagrane dane użytkownika zostaną skasowane.
Procedura
Procedura
Strona: 26
Podłączanie instrumentów MIDI
CLP-320 Podręcznik użytkownika 27
POLSKI
Podłączanie instrumentów MIDI
Wysyłane i odbierane dane MIDI
różnią się w zależności od typu
urządzenia MIDI, każde
urządzenie MIDI może przesyłać
lub odbierać tylko takie dane
i polecenia, które są
kompatybilne z innymi
podłączonymi urządzeniami MIDI.
Należy sprawdzić na schemacie
implementacji MIDI w Internecie
(zobacz „Data List, zeszyt” na
s. 6), jakie dane i polecenia MIDI
może wysyłać i odbierać dane
urządzenie.
W celu ustanowienia połączenia
MIDI potrzebny jest specjalny
przewód MIDI (opcjonalny).
Przewody MIDI można kupić
w sklepach z instrumentami
muzycznymi.
Jeśli zostanie podłączony zbyt
długi przewód MIDI, mogą
wystąpić błędy przesyłania
danych. Należy używać
przewodów o długości
maksymalnie 15 metrów.
Przed podłączeniem urządzenia
MIDI do instrumentu należy
wyłączyć zasilanie zarówno
instrumentu, jak i urządzenia
MIDI. Po ich połączeniu należy
włączyć najpierw zasilanie
urządzenia MIDI, a następnie
instrumentu.
Pianino cyfrowe Clavinova ma złącza MIDI. Dzięki funkcji MIDI można
uzyskać dostęp do różnorodnych akcesoriów muzycznych.
Informacje o standardzie MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to używany na całym
świecie standardowy format przesyłania i odbierania danych między
elektronicznymi instrumentami muzycznymi.
Połączenie instrumentów muzycznych obsługujących standard MIDI za
pomocą przewodów MIDI umożliwia przesyłanie danych o wykonaniu
i ustawieniach między wieloma instrumentami muzycznymi. Dzięki
korzystaniu ze standardu MIDI można także zdobyć większe
umiejętności niż w przypadku gry na pojedynczym
instrumencie muzycznym.
Możliwości standardu MIDI
Funkcje MIDI umożliwiają przesyłanie danych o wykonaniu między
urządzeniami MIDI, ładowanie danych utworów z komputera
podłączonego do instrumentu oraz przesyłanie danych utworów
użytkownika do komputera i ich zapisywanie.
Utworów demonstrujących
brzmienia ani 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów na
fortepian nie można przesyłać
z tego instrumentu na inne
urządzenie MIDI.
● Przesyłanie danych muzycznych do i z urządzenia MIDI
Więcej informacji na temat
przesyłania i odbierania danych
utworów można znaleźć
w rozdziale „Przesyłanie
danych utworu między
komputerem i pianinem
cyfrowym Clavinova” na s. 31.
● Przesyłanie danych MIDI do i z komputera
MIDI
IN
OUT
POWER
Złącze
MIDI IN
Złącze
MIDI OUT
Złącze
MIDI IN
Złącze MIDI
OUT
Opcjonalne
przewody MIDI
Instrument MIDI
IN
OUT
POWER
Złącze
MIDI IN
Złącze
MIDI OUT
Komputer
UX16 (opcja)
Port USB
Strona: 27
Podłączanie komputera
CLP-320 Podręcznik użytkownika
28
POLSKI
Podłączanie komputera
Podłączenie instrumentu do komputera za pomocą złączy MIDI umożliwia przesyłanie danych MIDI
między tymi urządzeniami. To połączenie wymaga, aby na komputerze była zainstalowana
odpowiednia aplikacja.
Także zainstalowanie na komputerze programu Musicsoft Downloader umożliwia przenoszenie
danych utworów między pianinem a komputerem (s. 31).
Gdy instrument jest używany jako moduł brzmieniowy, dane o wykonaniu obejmujące brzmienia nieobsługiwane przez
instrument będą odtwarzane niepoprawnie.
Przed podłączeniem instrumentu do komputera należy wyłączyć zasilanie zarówno instrumentu, jak i komputera.
Po podłączeniu należy włączyć najpierw zasilanie komputera, a później instrumentu.
Przykładowe podłączenie instrumentu do portu USB komputera
Należy korzystać z opcjonalnego interfejsu USB-MIDI (na przykład Yamaha UX16) w celu podłączenia złączy MIDI
instrumentu do portu USB komputera.
Kontrolowanie instrumentu MIDI z komputera wymaga poprawnego zainstalowania w nim sterownika USB-MIDI.
Sterownik USB-MIDI to aplikacja umożliwiająca przesyłanie sygnałów MIDI między oprogramowaniem muzycznym
(sekwencerem) w komputerze a podłączonym instrumentem MIDI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w podręczniku użytkownika dołączonym do interfejsu USB.
Podłączanie instrumentu do komputera za pomocą interfejsu USB-MIDI
Wyłącz zasilanie instrumentu. Włóż przewód złącza MIDI OUT interfejsu USB-MIDI do złącza MIDI IN
instrumentu i podłącz przewód interfejsu USB-MIDI do złącza MIDI OUT instrumentu.
W ten sposób powstało połączenie między instrumentem a komputerem.
Włącz zasilanie instrumentu i spróbuj przesłać dane MIDI do komputera lub z komputera.
Więcej informacji na temat podłączania interfejsu UX16 można znaleźć w dołączonym do niego
podręczniku użytkownika.
Aby przesyłać dane MIDI między instrumentem a komputerem, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie
na komputerze.
IN
OUT
MIDI
IN
OUT
POWER
Komputer
Strona: 28
Funkcje MIDI
CLP-320 Podręcznik użytkownika 29
POLSKI
Funkcje MIDI
Ustawienia MIDI można precyzyjnie regulować.
Wybór kanału transmisji/odbioru MIDI
W trybie Dual dane brzmienia 1
są przesyłane własnym
kanałem, a brzmienia 2
kanałem o kolejnym, większym
od poprzedniego numerze.
W tym trybie dane nie są
przesyłane, jeżeli kanał
transmisji jest wyłączony (OFF).
Kanałem odbiorczym MIDI
jest kanał ALL:
Możliwy jest tryb odbioru
Multi-timbre (Wielobarwny).
W tym trybie instrument odbiera
różne partie z podłączonego
urządzenia MIDI w dowolnym
lub we wszystkich 16 kanałach
MIDI i odtwarza wielokanałowe
dane utworu.
Kanałem odbiorczym MIDI
jest kanał 1+2:
Możliwy jest tryb odbioru
„1+2”. Umożliwia on
jednoczesny odbiór przez
kanały 1 i 2, umożliwiając
odtwarzanie na instrumencie
danych utworu kanału 1 i 2
odbieranych z komputera
muzycznego lub sekwencera.
Zmiana programu ani inne
instrukcje dotyczące kanałów
nie wpływają na ustawienia
panelu instrumentu, ani na nuty
wygrywane na klawiaturze.
Za pośrednictwem interfejsu
MIDI nie można przesyłać
danych utworów
demonstracyjnych i 50
wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian.
PRZESTROGA
Gdy funkcja sterowania
lokalnego jest wyłączona,
klawiatura instrumentu nie
odtwarza brzmień
wewnętrznych.
W każdej konfiguracji sterowania kanały MIDI sprzętu do wysyłania i odbierania
muszą być do siebie dopasowane, aby było możliwe właściwe przesyłanie danych.
Ten parametr służy do określania kanału wykorzystywanego przez instrument do
przesyłania lub odbierania danych MIDI.
Ustawianie kanału transmisyjnego
Przytrzymując wciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij jeden z klawiszy z zakresu C1–E2.
Ustawianie kanału odbiorczego
Przytrzymując wciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij jeden z klawiszy z zakresu C4–F5.
Włączanie/wyłączanie
sterowania lokalnego
Sterowanie lokalne oznacza, że wewnętrznym generatorem brzmień steruje klawiatura
pianina cyfrowego, dzięki czemu można grać wewnętrzne brzmienia prosto
z klawiatury. Dzieje się tak, gdy sterowanie lokalne jest włączone (Local Control On).
Sterowanie lokalne może być także wyłączone. W takiej sytuacji brzmienia
wewnętrzne nie są generowane przy użyciu klawiatury pianina cyfrowego, tylko
odpowiednia informacja MIDI jest przesyłana za pomocą złącza MIDI OUT, podczas
odgrywania nut na klawiaturze. W tym czasie wewnętrzny generator brzmień reaguje
na dane MIDI odebrane za pośrednictwem złącza MIDI IN.
Przytrzymując wciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij klawisz C6. Naciskając klawisz C6 wiele razy, kolejno włączasz i wyłączasz
sterowanie lokalne.
Procedura
Procedura
C1 C4 F5
E2
OFF
D 2

E5
1 3 5 6 8 10
2 4 7 9 11 14 16
12 13 15
ALL
1 3 5 6 8 10
2 4 7 9 11 14 16
12 13 151+2

(C1–D 2) (C4–F5)
Ustawianie kanałów
transmisyjnych.
Ustawianie kanałów
odbiorczych.
C6
Najwyższy klawisz
Strona: 29
Funkcje MIDI
CLP-320 Podręcznik użytkownika
30
POLSKI
Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany programu
Więcej informacji na temat
numerów zmian programu
odpowiadających każdemu
z brzmień można znaleźć
w Internecie pod hasłem MIDI
Data Format (zobacz „Data List,
zeszyt” na s. 6).
Zazwyczaj instrument reaguje na numery zmian programu MIDI odebrane z zewnętrznej
klawiatury lub innego urządzenia MIDI, co powoduje, że właściwy kanał wybiera
brzmienia o odpowiedniej numeracji (brzmienie klawiatury pozostaje bez zmian).
Instrument wysyła także numer zmiany programu MIDI zawsze po wybraniu jednego
z brzmień, co powoduje, że brzmienie lub program o odpowiadającej numeracji zostaną
wybrane przez zewnętrzne urządzenie MIDI, jeśli zostało ono skonfigurowane do
odbioru numerów zmian programu i reagowania na nie.
Za pomocą tej funkcji można anulować odbieranie i przesyłanie numeru zmiany
programu. Dzięki temu brzmienia mogą być wybierane przez instrument bez wpływu
na zewnętrzne urządzenie MIDI.
Przytrzymując wciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij klawisz C

6. Powtarzające się naciskanie klawisza C

6 powoduje kolejno
włączenie i wyłączenie funkcji zmian programu.
Włączanie/wyłączanie
zmiany sterowania
Informacje o zmianach
sterowania, które mogą być
używane w tym instrumencie,
można znaleźć w Internecie pod
hasłem MIDI Data Format (zobacz
„Data List, zeszyt” na s. 6).
Dane zmiany sterowania MIDI odnoszą się do informacji MIDI związanych
z ekspresją wykonania (takich jak informacje o pedale tłumika).
Dane zmiany sterowania MIDI można przesyłać z instrumentu, aby kontrolować
działanie podłączonego urządzenia MIDI. (Jeśli na przykład używany jest pedał
tłumika, instrument wysyła dane zmiany sterowania MIDI).
Dane o wykonaniu MIDI tego instrumentu reagują także na dane zmiany sterowania
MIDI odebrane z podłączonego urządzenia MIDI. (W tym przypadku dane zmiany
sterowania nie wpływają na brzmienie grane na klawiaturze).
Możliwość przesyłania i odbierania danych zmiany sterowania MIDI jest czasami
bardzo użyteczna. Warto włączyć zmianę sterowania, jeśli korzystanie z tej funkcji jest
wygodne. Jeśli ta funkcja jest niepotrzebna, można ją po prostu wyłączyć.
Przytrzymując wciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE],
naciśnij klawisz D6. Naciskając klawisz D6 wiele razy, kolejno włączasz i wyłączasz
funkcję zmian sterowania.
Procedura
C 6

Najwyższy klawisz
Procedura
D6
Najwyższy klawisz
Strona: 30
Przesyłanie danych utworu między komputerem i pianinem cyfrowym Clavinova
CLP-320 Podręcznik użytkownika 31
POLSKI
Przesyłanie danych utworu między
komputerem i pianinem cyfrowym
Clavinova
Z witryny firmyYamaha można
bezpłatnie pobrać program
Musicsoft Downloader.
Oprócz utworów demonstracyjnych i 50 wstępnie zdefiniowanych utworów na
fortepian, które są zapisane w instrumencie, można odtwarzać dane innych utworów
po ich wcześniejszym załadowaniu z podłączonego komputera.
Aby korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw pobrać program Musicsoft Downloader
z witryny firmy Yamaha pod poniższym adresem URL, a następnie zainstalować go
na komputerze.
http://music.yamaha.com/download/
Nie należy zmieniać nazwy pliku
za pomocą komputera; może to
spowodować, że pliku nie da się
załadować do instrumentu.
● Wymagania systemowe programu Musicsoft Downloader
Pobieranie danych utworu
z komputera do pianina cyfrowego
Clavinova
Można załadować dane utworu fortepianowego z komputera do tego instrumentu.
Po nagraniu własnej gry na instrumencie i zapisaniu nagrania na komputerze można
załadować nagranie z powrotem do instrumentu.
Instrument może odczytywać dane MIDI w formacie 0 SMF. Jeśli jednak dane
zawierają informacje na temat funkcji, które nie są obsługiwane przez ten instrument,
nie będzie on odtwarzał ich poprawnie.
Więcej informacji na temat ładowania danych utworów z komputera do instrumentu
można znaleźć w rozdziale „Transferring Data Between the Computer and Instrument
(for unprotected data)” (Przesyłanie danych o wykonaniu i ustawieniach między
instrumentem i komputerem w przypadku niechronionych danych) w Pomocy
dołączonej do aplikacji Musicsoft Downloader.
Pobrane z komputera dane
utworu lub dane utworu
użytkownika zostają zapisane w
wewnętrznej pamięci flash.
Gdy działa program Musicsoft
Downloader, wskaźniki
przycisków [REC] i [PLAY] na
pianinie świecą się.
Przed użyciem tego instrumentu
należy zamknąć okno programu
Musicsoft Downloader
i zakończyć jego działanie.
● Wymagania dotyczące danych, które można ładować z komputera
do instrumentu
Możesz odtworzyć załadowane utwory (s. 17).
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu ani odłączać go podczas transmisji danych.
Może to spowodować, że przesyłane informacje nie zostaną zapisane. Podczas
włączania lub wyłączania zasilania instrumentu pamięć flash może działać niestabilnie,
co może być przyczyną skasowania całej pamięci.
• SO
• Procesor
• Pamięć
• Dostępne miejsce
na dysku twardym
• Monitor
• Inne
:
:
:
:
:
:
Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista
* W przypadku systemów XP i Vista obsługiwana jest wersja
32-bitowa, a nie 64-bitowa.
Intel® Pentium® lub Celeron® o częstotliwości 500 MHz
lub większej
256 MB lub więcej
128 MB lub więcej (zalecane jest 512 MB lub więcej)
800 × 600 High Color (16-bitowy)
Microsoft® Internet Explorer® w wersji 5.5 lub nowszej
SMF (Standard MIDI File)
Popularny format
sekwencyjny wykorzystywany
do nagrywania danych
o wykonaniu. Ten plik jest
czasem nazywany „plikiem
MIDI”. Rozszerzeniem pliku
jest MID.
Utwór w formacie SMF można
odtworzyć za pomocą
oprogramowania muzycznego
lub sekwencera obsługującego
SMF.Ten instrument obsługuje
format SMF.
• Liczba utworów : Do 10 utworów i jeden utwór użytkownika
• Maksymalna wielkość danych : 337 KB i 100 KB (użytkownika)
• Format danych : format 0 SMF
Strona: 31
Przesyłanie danych utworu między komputerem i pianinem cyfrowym Clavinova
CLP-320 Podręcznik użytkownika
32
POLSKI
Przesyłanie danych utworu z pianina cyfrowego
Clavinova do komputera
Aplikacja Musicsoft Downloader umożliwia przesyłanie utworu użytkownika
z instrumentu do komputera. Więcej informacji na temat przesyłania danych utworów
z instrumentu do komputera można znaleźć w rozdziale „Transferring Data Between
the Computer and Instrument (for unprotected data)” (Przesyłanie danych
o wykonaniu i ustawieniach między instrumentem i komputerem w przypadku
niechronionych danych) w Pomocy dołączonej do aplikacji Musicsoft Downloader.
Jeśli zmienisz nazwę pliku
USERSONG1.MID
instrument nie rozpozna
tego pliku.
● Dane, które można przesłać z tego instrumentu do komputera
Tworzenie kopii zapasowej danych
i inicjowanie ustawień
Tworzenie kopii zapasowej w pamięci flash
Dane kopii zapasowej
dotyczące głośności
metronomu i metrum, czułości
klawiatury, stroju i utwór
użytkownika są umieszczone
w pliku o nazwie
„08CLP-L.BUP” i są zapisane
w instrumencie. Dane kopii
zapasowej można przesyłać
między instrumentem
a komputerem.
Następujące elementy są przechowywane w pamięci flash instrumentu. Te dane
zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania instrumentu.
Inicjowanie ustawień
Jeśli instrument przestaje
działać lub źle działa, należy
wyłączyć jego zasilanie
i przeprowadzić procedurę
inicjowania.
W czasie inicjowania ustawień wszystkie dane z wyjątkiem utworów załadowanych
z komputera będą inicjowane i przywrócone zostaną ich ustawienia fabryczne.
Przytrzymując wciśnięty klawisz C7 (najwyższy), włącz zasilanie instrumentu.
Dane (z wyjątkiem utworów załadowanych z komputera) zostaną zainicjowane.
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy dane są inicjowane w pamięci
wewnętrznej (wskaźniki przycisków [REC] i [PLAY] migają).
PRZESTROGA
Trzeba pamiętać, że inicjowanie ustawień powoduje usunięcie nagranego utworu
(utworu użytkownika).
• Utwór użytkownika : USERSONG1.MID
• Dane kopii zapasowej : 08CLP-L.BUP
• Dane utworu (załadowane już z komputera)
Dane kopii zapasowej
Głośność metronomu
Metrum metronomu
Czułość klawiatury
Dostrojenie
Zapisane dane o wykonaniu (utwór użytkownika)
Dane utworu wcześniej załadowane z komputera
C7
Najwyższy klawisz
Strona: 32
Rozwiązywanie problemów
CLP-320 Podręcznik użytkownika 33
POLSKI
Rozwiązywanie problemów
Opcje
Ławka BC-100
Wygodna ławka, doskonale pasująca do pianina cyfrowego Clavinova.
UX16
Interfejs USB-MIDI
HPE-160
Słuchawki
Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Instrument nie uruchamia się. Instrument nie został właściwie podłączony. Dobrze wetknij wtyk żeński w gniazdo
instrumentu, a męski w odpowiednie gniazdko elektryczne (s. 13).
W głośnikach lub słuchawkach słychać
zakłócenia.
Przyczyną zakłóceń może być telefon komórkowy znajdujący się w pobliżu
instrumentu. Wyłącz telefon lub połóż go nieco dalej od instrumentu.
Poziom głośności jest niski lub w ogóle nie
słychać dźwięku.
• Głośność jest za mała. Ustaw właściwy poziom głośności za pomocą pokrętła
[MASTER VOLUME].
• Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone do gniazda słuchawek.
• Upewnij się, że jest włączone sterowanie lokalne (s. 29).
Użycie pedału tłumika nie daje
żadnego efektu.
Być może przewód pedału jest niewłaściwie podłączony. Upewnij się, że przewód
pedału jest włożony do gniazda [PEDAL] (s. 36).
Strona: 33
Montaż statywu instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika
34
POLSKI
Montaż statywu instrumentu
PRZESTROGA
• Należy uważać, aby nie pogubić części i upewnić się, że wszystkie elementy są montowane z zachowaniem
ich odpowiedniego ustawienia względem innych elementów. Montaż należy przeprowadzać w kolejności
podanej poniżej.
• Montaż powinien zostać wykonany przez co najmniej dwie osoby.
• Statyw trzeba montować na płaskiej powierzchni podłogi.
• Należy używać wyłącznie śrub dostarczonych z instrumentem i prawidłowo dopasowywać wielkość śruby do
odpowiednich otworów. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe
działanie produktu.
• Należy pamiętać o dokręceniu wszystkich śrub po zakończeniu montażu zespołu.
• Demontaż przeprowadza się w odwrotnej kolejności.
Wyjmij wszystkie części z opakowania i sprawdź,
czy są wszystkie elementy.
1. Zamontuj (śruby wkręć palcami)
element C do D i E.
1-1 Rozwiąż i wyprostuj dołączony przewód
pedału. Nie wyrzucaj winylowego sznurka.
Będzie potrzebny później w kroku 6.
1-2 Dopasuj D i E do obu końców C.
1-3 Połącz D i E z C, wkręcając palcami długie
śruby 1 (6 × 20 mm).
Przygotuj śrubokręt krzyżakowy (+).
D
A
B
C
E
W środku znajduje się
przewód pedału
Przewód zasilający
Części do montażu
Długie śruby 6 × 20 mm ×4 1
Krótkie śruby 6 × 16 mm ×4 2
Cienkie śruby 4 × 12 mm ×2 3
Śruby samogwintujące
4 × 20 mm ×4 4
Uchwyty na przewody × 2
Wieszak na słuchawki
Cienkie śruby 4 × 10 mm ×2 5 Wieszak na słuchawki
L
1-2
1-1
1-3
E
C
D
Strona: 34
Montaż statywu instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika 35
POLSKI
2. Zamocuj element B.
W zależności od modelu pianina cyfrowego
Clavinova, kolor powierzchni jednej strony
elementu B może się różnić od koloru drugiej
strony. W takiej sytuacji zamontuj element B
w taki sposób, aby strona w kolorze podobnym
do koloru elementów D i E była zwrócona do
grającego.
2-1 Umieść dolną krawędź B na nóżkach D i E,
a następnie przymocuj wyższą krawędź
do D i E.
2-2 Przymocuj górę B do D i E, wkręcając
palcami cienkie śruby 3 (4 × 12 mm).
2-3 Po popchnięciu dolnej części D i E
z zewnątrz zabezpiecz dolne końce B
dwiema śrubami samogwintującymi 4
(4 × 20 mm).
2-4 Włóż dwie pozostałe śruby samogwintujące
4 (4 × 20 mm) do dwóch otworów,
aby zabezpieczyć B.
2-5 Mocno dokręć śruby w górnej części B,
wkręcone w kroku 2-2.
3. Dokręć śruby w elemencie C,
wkręcone w kroku 1-3.
4. Zamontuj element A.
5. Zabezpiecz element A.
5-1 Dopasuj ustawienie A tak, aby oba końce,
lewy i prawy, widziane z przodu, znalazły
się równo ponad D i E.
5-2 Zabezpiecz A, wkręcając krótkie śruby 2
(6 × 16 mm) z przodu.
R
L
E 2-2, 2-5
2-4
2-3
2-1
D
B
2-3
Umieść dolne
końce panelu
tylnego na
nóżkach.
3
C
B
R
A
D
E
B
W trakcie montowania jednostki
głównej upewnij się, że trzymasz
dłonie w odległości co najmniej 10 cm
od każdego z jej końców.
Co najmniej 10 cm
PRZESTROGA
• Istnieje niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia
palców między jednostką główną a tylnym lub
bocznymi panelami. Należy postępować
ostrożnie, aby nie upuścić jednostki głównej.
• Klawiaturę można trzymać włącznie w sposób
pokazany na ilustracji.
5-1
A
A
5-2
Rzut A
Strona: 35
Montaż statywu instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika
36
POLSKI
6. Podłącz przewód pedału.
6-1 Włóż wtyczkę przewodu pedału do złącza z tyłu.
6-2 Zamocuj uchwyty przewodu do panelu
tylnego, tak jak pokazano na ilustracji,
a następnie włóż przewód do uchwytów.
6-3 Zwiąż luźno zwisający przewód winylowym
sznurkiem.
7. Podłącz przewód zasilający
do instrumentu.
7-1 Ustaw selektor napięcia (w przypadku modelu
z selektorem napięcia).
7-2 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
złącza z tyłu.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe ustawienie napięcia może być przyczyną
poważnego uszkodzenia instrumentu lub jego
nieprawidłowego działania.
8. Ustaw regulator.
9. Zamocuj wieszak na słuchawki.
Wykorzystaj dwie dołączone śruby
5 (4 × 10 mm) do zamocowania wieszaka,
tak jak pokazano na poniższej ilustracji.
Selektor napięcia
Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź
ustawienie selektora napięcia, który stanowi
wyposażenie instrumentu w niektórych krajach. W celu
ustawienia selektora napięcia na wartość 110 V, 127 V,
220 V lub 240 V za pomocą śrubokrętu obróć pokrętło
selektora tak, aby strzałka znajdująca się na panelu
wskazywała napięcie właściwe dla danego kraju.
Selektor napięcia jest fabrycznie ustawiony na wartość
240 V. Po ustawieniu właściwego napięcia podłącz
przewód zasilający do gniazda zasilania AC IN
instrumentu, a następnie do gniazdka elektrycznego.
W niektórych regionach może być także dołączony
adapter zapewniający dopasowanie wtyczki do
używanych gniazdek elektrycznych.
NLET
PEDAL
6-1
6-3
6-2
240
127
110
220
Obracaj regulatorem, aż będzie pewnie oparty
o powierzchnię podłogi.
P
H
O
N
E
S
Strona: 36
Montaż statywu instrumentu
CLP-320 Podręcznik użytkownika 37
POLSKI
Po zakończeniu montażu wykonaj
następujące czynności sprawdzające. Przenosząc zmontowany instrument, należy zawsze
chwytać za spód przedniej części jednostki głównej.
PRZESTROGA
Nie chwytaj za pokrywę klawiatury lub górną
część jednostki głównej. Niewłaściwe
obchodzenie się z instrumentem może być
przyczyną powstania obrażeń ciała użytkownika
lub uszkodzenia instrumentu.
• Czy po zakończeniu montażu zostały jakieś części?
→Przejrzyj jeszcze raz całą procedurę montażu
i popraw ewentualne błędy.
• Czy instrument znajduje się w pobliżu drzwi lub
jakichś ruchomych sprzętów?
→Przesuń instrument w bardziej
odpowiednie miejsce.
• Czy w instrumencie coś stuka lub grzechocze,
gdy się go porusza?
→Dokręć wszystkie śruby.
• Czy skrzynia na pedały grzechocze lub odsuwa
się, gdy naciskasz pedały?
→Obróć regulatorem tak, aby pewnie opierał się
o podłogę.
• Czy przewód pedału i przewód zasilający są
poprawnie i mocno włożone w gniazda?
→Sprawdź podłączenie.
• Jeśli instrument skrzypi lub chwieje się podczas
gry, ponownie zajrzyj do schematu montażu
i dokręć wszystkie śruby.
Pokrywa klawiatury
Górna część
Nie chwytaj
tutaj.
Chwytaj
tutaj.
Nie chwytaj
tutaj.
Strona: 37
Indeks
CLP-320 Podręcznik użytkownika
38
POLSKI
Indeks
Symbole
+/– ....................................................................................10
Cyfry
50 wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian .....16
A
AC IN (Zasilanie)............................................................11
AWM .................................................................................8
B
Brzmienie.........................................................................18
C
Czułość klawiatury..........................................................24
D
DEMO/SONG (Demo/Utwór) ...........................10, 15–17
Dual, tryb.........................................................................21
Dynamiczne próbkowanie stereo AWM .........................8
F
Format danych MIDI ........................................................6
I
Inicjowanie ustawień ......................................................32
K
Kanał odtwarzania utworu..............................................17
Komputer.........................................................................28
M
MASTER VOLUME (Głośność podstawowa).......10, 14
METRONOM (Metronom) ......................................10, 23
MIDI ................................................................................27
MIDI IN/OUT (Wejście/Wyjście MIDI)...........11, 27, 28
Montaż .......................................................................34–37
Musicsoft Downloader....................................................31
N
Nagrywanie własnej gry.................................................25
Nakładanie dwóch brzmień (tryb Dual)........................21
O
Odtwarzanie zarejestrowanych danych o wykonaniu ..26
P
PEDAL (Pedał)...................................................11, 19, 36
Pedał lewy .......................................................................19
Pedał piano......................................................................19
Pedał sostenuto................................................................19
Pedał środkowy...............................................................19
Pedał tłumika...................................................................19
PHONES (Słuchawki)..............................................10, 14
PIANO/VOICE (Pianino/Brzmienie)......................10, 18
PLAY (Odtwarzanie)................................................10, 26
Podłączanie komputera...................................................28
Pogłos ..............................................................................20
Pokrywa klawiatury........................................................12
POWER (Zasilanie)..................................................10, 13
Półpedał...........................................................................19
Prawy pedał.....................................................................19
Przesyłanie danych utworu ............................................31
Przewody MIDI ..............................................................27
Przewożenie ......................................................................7
Pulpit na nuty ..................................................................12
R
REC (Nagrywanie) ...................................................10, 25
Regulacja
Czułość klawiatury ...................................................24
Głębia pogłosu ..........................................................20
Głośność (metronom) ...............................................24
Tempo (metronom)...................................................23
Rozpoczęcie/zakończenie odtwarzania
Utwory demonstracyjne............................................15
Rozpoczęcie/Zakończenie odtwarzania
50 wstępnie zdefiniowanych utworów
na fortepian................................................................16
Rozwiązywanie problemów...........................................33
Strona: 38
Indeks
CLP-320 Podręcznik użytkownika 39
POLSKI
S
Schemat implementacji MIDI..........................................6
Słuchawki ........................................................................14
SMF..................................................................................31
Standard MIDI File.........................................................31
Statyw ........................................................................34–36
Statyw instrumentu ...................................................34–36
Sterowanie lokalne..........................................................29
T
Tempo..............................................................................23
Transpozycja ...................................................................22
U
Utwór ...............................................................................16
Utwór użytkownika.........................................................25
W
Wieszak na słuchawki...............................................14, 36
Wstępnie zdefiniowane utwory ➝ 50 wstępnie
zdefiniowanych utworów na fortepian........................16
Wyposażenie .....................................................................7
Z
Złącza MIDI ..............................................................27, 28
Zmiana programu............................................................30
Zmiana sterowania..........................................................30

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Yamaha Clavinova CLP-320

Zadaj pytanie o Yamaha Clavinova CLP-320

Masz pytanie dotyczące Yamaha Clavinova CLP-320, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Yamaha Clavinova CLP-320. Upewnij się, że opisujesz trudności z Yamaha Clavinova CLP-320 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.