Redmi Note 11 instrukcja
Instrukcja Xiaomi Redmi Note11

Podręcznik dla Xiaomi Redmi Note 11 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 46 stron.

PDF 46 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Xiaomi Redmi Note 11. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Xiaomi Redmi Note 11, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Xiaomi Redmi Note 11. Upewnij się, że opisujesz trudności z Xiaomi Redmi Note 11 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Xiaomi Redmi Note 11

Strona: 1
PL Dziękujemy za wybór Redmi Note 11 Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby włączyć urządzenie. Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na naszej oficjalnej witrynie: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 zawiera wstępnie zainstalowany system MIUI, nasz oparty na oprogramowaniu Android OS system operacyjny zapewniający częste aktualizacje oraz przyjazne użytkownikom funkcje na podstawie sugestii ponad 200 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem en.miui.com Informacje o dwóch kartach SIM: • Dwie karty SIM 4G są oferowane przez wybranych operatorów telekomunikacyjnych i mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. • Obsługuje dwie karty nano-SIM. Podczas korzystania z dwóch gniazd kart Nano- SIM każdą z nich można ustawić jako kartę główną • Usługa VoLTE jest obsługiwana tylko przez operatorów telekomunikacyjnych w niektórych regionach. • System może być automatycznie aktualizowany w celu uzyskania optymalnej wydajności sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w wersji systemu używanej w urządzeniu. • Nie należy wkładać niestandardowych kart SIM do gniazda karty SIM. Mogą one uszkodzić gniazdo karty SIM. • OSTRZEŻENIE: Nie należy rozmontowywać urządzenia. WEEE Należy podjąć specjalne środki ostrożności, aby bezpiecznie utylizować ten produkt. Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie może być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niewłaściwej utylizacji odpadów oraz w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych, należy oddawać odpowiedzialnie materiały do recyklingu. Aby bezpiecznie poddać urządzenie recyklingowi, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało pierwotnie zakupione. Informacje na temat Deklaracji Środowiskowej można uzyskać po kliknięciu w łącze: www.mi.com/en/about/environment PRZESTROGA WYSTĘPUJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU UŻYCIA BATERII NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie należy przez dłuższy czas słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności. Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie i środki ostrożności opisane są pod adresem: www.mi.com/en/certification Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa: • Używanie nieautoryzowanych kabli, zasilaczy lub baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia. 23
Strona: 2
• Należy używać wyłącznie autoryzowanych akcesoriów, które są kompatybilne z urządzeniem. • Zakres temperatur pracy tego urządzenia to 0–40°C. Używanie tego urządzenia w środowiskach poza tym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie. • Jeżeli w urządzeniu jest wbudowana bateria, nie należy jej wymieniać samodzielnie, aby uniknąć uszkodzeń jej lub urządzenia. • Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego lub autoryzowanego kabla i zasilacza. Użycie innych zasilaczy może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz uszkodzenie urządzenia i zasilacza. • Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz zarówno od urządzenia, jak i od gniazda zasilania. Nie ładować urządzenia dłużej niż 12 godzin. • Bateria musi być poddana recyklingowi lub zutylizowana oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Nieprawidłowa obsługa baterii może spowodować pożar lub wybuch. Urządzenie, jego baterie i akcesoria należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie należy demontować, uderzać, zgniatać ani spalać baterii. Jeżeli bateria jest zniekształcona lub uszkodzona, należy niezwłocznie zaprzestać jej użytkowania. - Nie należy zwierać baterii, ponieważ może to spowodować przegrzanie, oparzenia lub inne obrażenia ciała. - Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze. - Przegrzanie może spowodować jej wybuch. - Nie należy demontować, uderzać ani miażdżyć baterii, ponieważ może to spowodować jej wyciek, przegrzanie lub wybuch. - Nie należy spalać baterii, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch. - Jeżeli bateria jest zniekształcona lub uszkodzona, należy niezwłocznie zaprzestać jej użytkowania. • Użytkownik nie powinien wyjmować ani modyfikować baterii. Baterię można usuwać lub naprawiać tylko w autoryzowanym centrum napraw producenta. • Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. • Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Mi lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. • Podłączać inne urządzenia zgodnie z ich instrukcją obsługi. Nie należy podłączać do tego urządzenia innych niekompatybilnych urządzeń. • W przypadku zasilaczy AC/DC gniazdo zasilające musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Środki ostrożności • Należy przestrzegać wszystkich stosowanych przepisów prawa oraz zasad ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w konkretnych sytuacjach i miejscach. • Nie wolno korzystać z telefonu na stacjach benzynowych oraz w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary tankowania, pomieszczenia pod pokładem łodzi, zakłady transportowania lub przechowywania paliwa lub środków chemicznych, obszary, na których powietrze zawiera środki chemiczne lub cząsteczki, takie jak zboże, kurz lub proszki metaliczne. Należy przestrzegać wszystkich oznaczeń nakazujących wyłączenie urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefon lub sprzęt radiowy. Wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe w obszarze zagrożenia wybuchem lub w miejscach wymagających wyłączenia „radiotelefonów” bądź „urządzeń elektronicznych”, aby nie dopuścić do ewentualnych zagrożeń. • Nie wolno używać telefonu w szpitalnych salach operacyjnych, salach przypadków nagłych lub na oddziałach intensywnej terapii. Należy zawsze przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w szpitalach i ośrodkach zdrowia. W przypadku korzystania z urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia w celu ustalenia, czy działanie telefonu może zakłócać działanie danego urządzenia medycznego. W celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia działania rozruszników serca należy zawsze zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem. Można to zapewnić przez korzystanie z telefonu trzymanego po przeciwnej stronie w stosunku do rozrusznika serca i nie nosić go w kieszeni na piersi. Aby uniknąć zakłócania pracy sprzętu medycznego, nie wolno używać telefonu w pobliżu aparatów słuchowych, implantów ślimakowych lub innych podobnych urządzeń. • Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w samolocie i w razie potrzeby wyłączyć telefon na pokładzie samolotu. • Podczas prowadzenia pojazdu należy korzystać z telefonu zgodnie z odpowiednimi przepisami ruchu drogowego. 24
Strona: 3
• Aby uniknąć uderzenia pioruna, nie należy używać telefonu na zewnątrz podczas burzy. • Nie używać telefonu do wykonywania połączeń podczas jego ładowania. • Nie używać telefonu w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki. Może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała, pożar i uszkodzenie ładowarki. Oświadczenie o bezpieczeństwie Należy aktualizować system operacyjny telefonu za pomocą wbudowanej funkcji aktualizacji oprogramowania lub odwiedzić nasze autoryzowane punkty serwisowe. Aktualizacja oprogramowania w inny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę danych, mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem i inne zagrożenia. Informacje prawne Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE. W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wnętrzach, gdy działa w paśmie od 5150 do 5350 MHzw następujących krajach: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Ograniczenia w paśmie 2,4 GHz: Norwegia: Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania do obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund. Należy się upewnić, że używany zasilacz spełnia wymogi punktu 6.4.5 normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi. Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności Niniejszy Podręcznik użytkownika jest publikowany przez firmę Xiaomi lub jej lokalną spółkę zależną. Xiaomi może w każdej chwili i bez uprzedzenia dokonać ulepszeń i zmian w niniejszym Podręczniku użytkownika, wynikających z błędów typograficznych, nieścisłości bieżących informacji lub ulepszeń programów i/ lub sprzętu. Te zmiany będą jednak zawarte w nowych edycjach online instrukcji obsługi (szczegóły: www.mi.com/global/service/userguide). Wszystkie ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie przedstawiać dokładnie rzeczywistego urządzenia. 25
Marka:
Xiaomi
Produkt:
Smartfony
Model/nazwa:
Redmi Note 11
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rumuński, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński