Mi 11 Lite 5G

Instrukcja Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite 5G

Podręcznik dla Xiaomi Mi 11 Lite 5G w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 107 stron.

Strona: 1
Przyciski głośności Przycisk zasilania SOB. 16 SIE. 02 48 Port USB typu C Obszar indukcji NFC PL 50
Strona: 2
Dziękujemy za wybór Mi 11 Lite 5G Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby włączyć urządzenie. Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na naszej oficjalnej witrynie: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Mi 11 Lite 5G zawiera wstępnie zainstalowany system MIUI, nasz oparty na oprogramowaniu Android OS system operacyjny zapewniający częste aktualizacje oraz przyjazne użytkownikom funkcje na podstawie sugestii ponad 200 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem en.miui.com Tacka na kartę SIM: Informacje o dwóch kartach SIM: • Obsługa dwóch kart SIM bez ograniczeń operatora, podwójne 5G ① • Obsługa dwóch gniazd kart Nano-SIM, każdą z nich można ustawić jako kartę główną • Obsługa dwóch kart SIM 5G/4G/3G/2G • Obsługa dwóch kart SIM z wykorzystaniem VoLTE ② Uwaga ①: połączenie 5G zależy od kraju, operatora i środowiska użytkownika. Uwaga ②: VoLTE zależy od sieci operatora i wdrożenia powiązanych usług. • Nie należy wkładać niestandardowych kart SIM do gniazda karty SIM. Mogą one uszkodzić gniazdo karty SIM. • OSTRZEŻENIE: Nie należy rozmontowywać urządzenia. 51
Strona: 3
WEEE Należy podjąć specjalne środki ostrożności, aby bezpiecznie utylizować ten produkt. Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie może być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niewłaściwej utylizacji odpadów oraz w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych, należy oddawać odpowiedzialnie materiały do recyklingu. Aby bezpiecznie poddać urządzenie recyklingowi, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało pierwotnie zakupione. Informacje na temat Deklaracji Środowiskowej można uzyskać po kliknięciu w łącze: www.mi.com/en/about/environment PRZESTROGA WYSTĘPUJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU UŻYCIA BATERII NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie należy przez dłuższy czas słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności. Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie i środki ostrożności opisane są pod adresem: www.mi.com/en/certification Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa: • Używanie nieautoryzowanych kabli, zasilaczy lub baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia. • Należy używać wyłącznie autoryzowanych akcesoriów, które są kompatybilne z urządzeniem. • Zakres temperatur pracy tego urządzenia to 0–40°C. Używanie tego urządzenia w środowiskach poza tym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie. • Jeżeli w urządzeniu jest wbudowana bateria, nie należy jej wymieniać samodzielnie, aby uniknąć uszkodzeń jej lub urządzenia. • Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego lub autoryzowanego kabla i zasilacza. Użycie innych zasilaczy może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz uszkodzenie urządzenia i zasilacza. • Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz zarówno od urządzenia, jak i od gniazda zasilania. Nie ładować urządzenia dłużej niż 12 godzin. • Bateria musi być poddana recyklingowi lub zutylizowana oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Nieprawidłowa obsługa baterii może spowodować pożar lub wybuch. Urządzenie, jego baterie i akcesoria należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie należy demontować, uderzać, zgniatać ani spalać baterii. Jeżeli bateria jest zniekształcona lub uszkodzona, należy niezwłocznie zaprzestać jej użytkowania. - Nie należy zwierać baterii, ponieważ może to spowodować przegrzanie, oparzenia lub inne obrażenia ciała. 52
Strona: 4
- Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze. - Przegrzanie może spowodować jej wybuch. - Nie należy demontować, uderzać ani miażdżyć baterii, ponieważ może to spowodować jej wyciek, przegrzanie lub wybuch. - Nie należy spalać baterii, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch. - Jeżeli bateria jest zniekształcona lub uszkodzona, należy niezwłocznie zaprzestać jej użytkowania. • Użytkownik nie powinien wyjmować ani modyfikować baterii. Baterię można usuwać lub naprawiać tylko w autoryzowanym centrum napraw producenta. • Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. • Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Mi lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. • Podłączać inne urządzenia zgodnie z ich instrukcją obsługi. Nie należy podłączać do tego urządzenia innych niekompatybilnych urządzeń. • W przypadku zasilaczy AC/DC gniazdo zasilające musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Środki ostrożności • Należy przestrzegać wszystkich stosowanych przepisów prawa oraz zasad ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w konkretnych sytuacjach i miejscach. • Nie wolno korzystać z telefonu na stacjach benzynowych oraz w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary tankowania, pomieszczenia pod pokładem łodzi, zakłady transportowania lub przechowywania paliwa lub środków chemicznych, obszary, na których powietrze zawiera środki chemiczne lub cząsteczki, takie jak zboże, kurz lub proszki metaliczne. Należy przestrzegać wszystkich oznaczeń nakazujących wyłączenie urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefon lub sprzęt radiowy. Wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe w obszarze zagrożenia wybuchem lub w miejscach wymagających wyłączenia „radiotelefonów” bądź „urządzeń elektronicznych”, aby nie dopuścić do ewentualnych zagrożeń. • Nie wolno używać telefonu w szpitalnych salach operacyjnych, salach przypadków nagłych lub na oddziałach intensywnej terapii. Należy zawsze przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w szpitalach i ośrodkach zdrowia. W przypadku korzystania z urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia w celu ustalenia, czy działanie telefonu może zakłócać działanie danego urządzenia medycznego. W celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia działania rozruszników serca należy zawsze zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem. Można to zapewnić przez korzystanie z telefonu trzymanego po przeciwnej stronie w stosunku do rozrusznika serca i nie nosić go w kieszeni na piersi. Aby uniknąć zakłócania pracy sprzętu medycznego, nie wolno używać telefonu w pobliżu aparatów słuchowych, implantów ślimakowych lub innych podobnych urządzeń. • Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w samolocie i w razie potrzeby wyłączyć telefon na pokładzie samolotu. • Podczas prowadzenia pojazdu należy korzystać z telefonu zgodnie z odpowiednimi przepisami ruchu drogowego. • Aby uniknąć uderzenia pioruna, nie należy używać telefonu na zewnątrz podczas burzy. • Nie używać telefonu do wykonywania połączeń podczas jego ładowania. • Nie używać telefonu w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki. Może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała, pożar i uszkodzenie ładowarki. 53
Strona: 5
Oświadczenie o bezpieczeństwie Należy aktualizować system operacyjny telefonu za pomocą wbudowanej funkcji aktualizacji oprogramowania lub odwiedzić nasze autoryzowane punkty serwisowe. Aktualizacja oprogramowania w inny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę danych, mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem i inne zagrożenia. Rozporządzenia UE Deklaracja zgodności RED Niniejszym Xiaomi Communications Co. Ltd. oświadcza, że ten cyfrowy telefon komórkowy GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR z Bluetooth i Wi-Fi M2101K9G jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy RE 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com/en/certification Informacje o ekspozycji na promieniowanie radiowe (SAR) Urządzenie to jest zgodne z limitami współczynnika absorpcji swoistej (SAR) dla ogółu populacji / niekontrolowanej ekspozycji (zlokalizowana wartość SAR 10 g dla głowy i tułowia, limit: 2,0 W/kg) określonymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE, wytycznych ICNIRP i dyrektywie RED 2014/53/UE. Podczas testów SAR urządzenie to zostało ustawione do nadawania sygnału na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości i umieszczone w pozycjach symulujących narażenie na promieniowanie radiowe w pobliżu głowy bez odstępu oraz w pobliżu ciała z odstępem 5 mm. Zgodność ze standardem SAR podczas działania w pobliżu ciała opiera się na odstępie 5 mm pomiędzy urządzeniem a ludzkim ciałem. To urządzenie należy nosić w odległości co najmniej 5 mm od ciała, aby zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi poziomu narażenia na częstotliwości radiowe lub jego obniżenie do zgłoszonego poziomu. Podczas zaczepiania urządzenia w pobliżu ciała należy użyć niezawierającego elementów metalowych klipsa do paska lub etui w celu zachowania odstępu 5 mm między tym urządzeniem a ciałem. Zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie promieniowania radiowego nie została przetestowana i certyfikowana z jakimikolwiek akcesoriami noszonymi na ciele, które zawierają metal. Należy unikać stosowania takich akcesoriów noszonych na ciele. Informacje dotyczące certyfikacji (najwyższe wartości SAR) Limit SAR 10 g: 2,0 W/kg, Wartość SAR: Głowa: 0,555 W/kg, ciało: 0,889 W/kg (odległość 5 mm). Informacje prawne Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE. W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. 54
Strona: 6
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wnętrzach, gdy działa w paśmie od 5150 do 5350 MHz w następujących krajach: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Ograniczenia w paśmie 2,4 GHz: Norwegia: Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania do obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund. Kategoria odbiornika 2 Należy się upewnić, że używany zasilacz spełnia wymogi punktu 6.4.5 normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi. Pasma częstotliwości i moc Niniejszy telefon komórkowy oferuje następujące zakresy częstotliwości tylko w obszarach UE i maksymalną moc fal radiowych: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm Pasmo LTE 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm Pasmo 5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, pasmo 5G NR n78: 29 dBm Bluetooth: 20 dBm Pasmo Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 23 dBm, 5470 do 5725 MHz: 23 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m w odległości 10 m Przepisy FCC Niniejszy telefon komórkowy jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest ograniczone następującymi dwoma warunkami: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi przyjmować  wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Niniejszy telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. W pewnych warunkach zakłócenia takie mogą wystąpić nawet mimo przestrzegania zaleceń. Jeśli urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się wyeliminowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z poniższych sposobów: 55
Strona: 7
- Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej - Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem - Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik - Zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika RTV Informacje o ekspozycji na promieniowanie radiowe (SAR) Urządzenie to spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na działanie fal radiowych. Zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nie przekraczać limitów emisji w zakresie ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej (RF). Norma ekspozycji dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik  absorpcji swoistej (Specific Absorption Rate, SAR). Limit SAR ustalony przez FCC wynosi 1,6 W/kg. W przypadku noszenia na ciele urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe przy stosowaniu z akcesoriami, które nie zawierają metalu i powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie promieniowania radiowego nie została przetestowana i certyfikowana z jakimikolwiek akcesoriami noszonymi na ciele, które zawierają metal. Należy unikać stosowania takich akcesoriów noszonych na ciele. Wszelkie akcesoria do noszenia na ciele stosowane z tym urządzeniem wymagają odległości urządzenia od ciała co najmniej 1,5 cm. Uwaga FCC Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC klasy B należy używać kabli ekranowanych. Etykieta elektroniczna To urządzenie zawiera elektroniczną etykietę z informacjami o certyfikatach. Aby uzyskać dostęp, należy wybrać opcję Ustawienia > O telefonie > Certyfikacja lub opcję Ustawienia, a następnie wpisać „Certyfikacja” w pasku wyszukiwania. Model: M2101K9G 2101 wskazuje, że produkt zostanie wprowadzony na rynek po 202101. Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności Niniejszy Podręcznik użytkownika jest publikowany przez firmę Xiaomi lub jej lokalną spółkę zależną. Xiaomi może w każdej chwili i bez uprzedzenia dokonać ulepszeń i zmian w niniejszym Podręczniku użytkownika, wynikających z błędów typograficznych, nieścisłości bieżących informacji lub ulepszeń programów i/ lub sprzętu. Te zmiany będą jednak zawarte w nowych edycjach online instrukcji obsługi (szczegóły: www.mi.com/global/service/userguide). Wszystkie ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie przedstawiać dokładnie rzeczywistego urządzenia. Ten telefon zawiera Corning® Gorilla® Glass 6. 56

Pytania i odpowiedzi

Jak zainstalować sterownik USB 03

Xiaomi 11lite 5gne, 2022-02-06 16:39:52

Masz pytanie dotyczące Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Xiaomi Mi 11 Lite 5G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Xiaomi
  • Produkt: Smartfony
  • Model/nazwa: Mi 11 Lite 5G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Francuski, Angielski, Chiński, Arabski, Finlandia, Norweski, Rosyjski, Duński, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rumuński, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński, Szwedzki, Słoweński, Słowacki, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Macedoński, Albański, Estoński