LYCOS E/280 T

Instrukcja Wolf Garten LYCOS E/280 T

LYCOS E/280 T

Podręcznik dla Wolf Garten LYCOS E/280 T w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 155 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
Strona: 1
Znaczenie symboli 108 PL OSTRZEĩENIE! Przed pierwszym uruchomieniem XU]ąG]HQLDSU]HF]\WDüVWDUDQQLHQLQLHM- V]ąLQVWUXNFMĊREVáXJLLVWRVRZDüVLĊGR QLHM=DFKRZDüQLQLHMV]ąLQVWUXNFMĊREVáXJL ZFHOXSyĨQLHMV]HMNRQVXOWDFMLOXEQD Z\SDGHNVSU]HGDĪ\XU]ąG]HQLD ÎPrzed pierwszym uruchomieniem koniecznie zapoznaü siĊ z zasadami bezpieczeĔstwa! Nieprzestrzeganie instrukcji obsáugi i zasad bezpieczeĔstwa moĪe prowadziü do uszkodzenia urządzenia oraz stwarzaü ryzyko dla uĪytkownika oraz innych osób. ÎWszystkie osoby odpowiedzialne za urucho- mienie, obsáugĊ i konserwacjĊ urządzenia muszą mieü odpowiednie kwali¿kacje. Zakaz samowolnych zmian i modyfikacji Zabrania siĊ wprowadzania zmian konstrukcyjnych urządzenia oraz podáączania go do innych urzą- dzeĔ. Zmiany te mogą prowadziü do obraĪeĔ ciaáa lub nieprawidáowej pracy urządzenia. ÎPrace związane z naprawą urządzenia mogą byü wykonywanie tylko przez upowaĪnione i prze- szkolone osoby. Stosowaü zawsze oryginalne czĊĞci zamienne. Tylko w ten sposób moĪna zapewniü bezpieczną obsáugĊ urządzenia. Symbole informacyjne w niniejszej instrukcji Celem oznaczeĔ i symboli w niniejszej instrukcji jest umoĪliwienie szybkiego korzystania z instrukcji obsáugi oraz bezpiecznej obsáugi urządzenia. :VND]yZND ,QIRUPDFMHGRWQDMZ\GDMQLHMV]HMLQDMOHSV]HM REVáXJLXU]ąG]HQLD ÎCzynnoĞü Opis czynnoĞci do wykonania przez uĪytkownika. 3 Wynik Rezultat kilku kolejno wykonanych czynnoĞci. [1]Numer pozycji Numery pozycji ujĊto w tekĞcie w nawiasy kwa- dratowe [ ]. A Oznaczenie ilustracji Ilustracje i odnoĞniki do konkretnych ilustra- cji w tekĞcie oznaczono odpowiednio literami alfabetu. $ Numer czynnoĞci KolejnoĞü wykonywanych czynnoĞci zostaáa okre- Ğlona w tekĞcie za pomocą kolejnych cyfr. Dla wáasnego bezpieczeĔstwa Znaczenie symboli OSTRZEĩENIE! Przed uruchomieniem przeczytaü instrukcjĊ eksploatacji! OstroĪnie! Zadbaü o to, aby w stre¿e zagroĪe- nia nie przebywaáy osoby trzecie. 360° OstroĪnie! Zadbaü o to, aby w stre¿e zagroĪe- nia nie przebywaáy inne osoby. OstroĪnie! NarzĊdzie porusza siĊ nadal, mimo Īe silnik jest wyáączony. Przed rozpoczĊciem wszelkich prac przy urządzeniu oraz w przypadku uszkodzenia lub zaplątania siĊ prze- wodu przyáączeniowego wyáączyü urządzenie i wyciągnąü wtyczkĊ sieciową z gniazdka! Nosiü okulary ochronne! / Nosiü nauszniki ochronne! Chroniü urządzenie przed desz- czem! Spis treĞci Znaczenie symboli........................................... 108 Dla wáasnego bezpieczeĔstwa ........................ 108 Zasady bezpieczeĔstwa .................................. 109 UĪytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..........111 Tabliczka znamionowa......................................112 MontaĪ..............................................................112 Eksploatacja .....................................................112 Konserwacja.....................................................113 Usuwanie usterek.............................................115 Gwarancja ........................................................115 Deklaracja zgodnoĞci WE.................................115 Utylizacja bezpieczna dla Ğrodowiska ..............115
Strona: 2
=DVDG\EH]SLHF]HĔVWZD 109 PL Zasady bezpieczeĔstwa Stopnie zagroĪenia we wskazówkach ostrze- gawczych W niniejszej instrukcji eksploatacji stosowane są poniĪsze oznaczenia stopnia zagroĪenia w celu wskazania potencjalnych sytuacji niebezpiecznych: NIEBEZPIECZEēSTWO! GroĪąca bezpoĞrednio niebezpieczna sytuacja, która moĪe doprowadziü do powaĪnych obraĪeĔ lub nawet Ğmierci, o ile nie zostaną przedsiĊwziĊte odpowiednie Ğrodki. OSTRZEĩENIE! Niebezpieczna sytuacja, która moĪe wystąpiü i doprowadziü do powaĪnych obraĪeĔ lub nawet Ğmierci, o ile nie zostaną przedsiĊwziĊte odpowiednie Ğrodki. OSTROĩNIE! Niebezpieczna sytuacja, która moĪe wystąpiü i doprowadziü do lekkich lub Ğrednio ciĊĪkich obraĪeĔ, o ile nie zostaną przedsiĊwziĊte odpowiednie Ğrodki. 8ZDJD Sytuacja, która moĪe potencjalnie doprowadziü do szkód materialnych, o ile nie zostaną przedsiĊwziĊte odpowiednie Ğrodki. Struktura zasad bezpieczeĔstwa NIEBEZPIECZEēSTWO! Rodzaj i Ĩródáo niebezpieczeĔstwa! ÂSkutek nieprzestrzegania instrukcji ¾ ĝrodki zapobiegawcze Zasady bezpieczeĔstwa Ochrona uĪytkownika i innych osób ¾ Urządzenie nie moĪe byü obsáugiwane przez dzieci poniĪej 16. roku Īycia i osoby o ograniczonych zdolnoĞciach ¿zycznych, umysáowych lub sensorycznych lub osoby nieposiadające dostatecznego doĞwiadczenia i wystarczającej wiedzy. Zabronione jest równieĪ uĪytkowanie urządzenia przez osoby, które nie zapoznaáy siĊ z niniejszą instrukcją obsáugi. Lokalne przepisy mogą okreĞlaü ograniczenia wieku uĪytkowników. ¾ Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa podkaszarki nie mogą uĪywaü dzieci poniĪej 16. roku Īycia lub osoby, które nie znają instrukcji uĪytkowania. Lokalne przepisy mogą okreĞlaü minimalny wiek uĪytkownika. ¾ Nie uĪywaü podkaszarki, jeĪeli w pobliĪu znajdują siĊ ludzie (zwáaszcza dzieci) lub zwierzĊta. Zadbaü o to, aby dzieci nie bawiáy siĊ podkaszarką. ¾ Przerwaü uĪywanie urządzenia, jeĪeli w pobliĪu pojawią siĊ inne osoby (zwáaszcza dzieci) lub zwierzĊta domowe. ¾ Wáączaü silnik tylko wtedy, gdy stopy i dáonie znajdują siĊ w bezpiecznej odlegáoĞci od narzĊdzia tnącego. ¾ Zawsze odáączaü urządzenie od zasilania elektrycznego przed pozostawieniem go bez nadzoru lub w przypadku usuniĊcia blokady. ¾ Podczas prac z podkaszarką lub przy podkaszarce nosiü zawsze solidne obuwie i dáugie spodnie oraz korzystaü ze Ğrodków ochrony indywidualnej (okulary ochronne, nauszniki ochronne, rĊkawice robocze itp.). UĪywanie Ğrodków ochrony indywidualnej zmniejsza ryzyko obraĪeĔ. Unikaü noszenia luĨnej odzieĪy itp., która mogáaby zostaü pochwycona przez narzĊdzie tnące. Przed uĪyciem ¾ Przed rozpoczĊciem pracy zapoznaü siĊ z podkaszarką, jej funkcjami oraz elementami obsáugowymi. ¾ Nie montowaü metalowych elementów tnących. ¾ Nie uĪywaü podkaszarki, jeĪeli uszkodzony jest wáącznik i nie jest moĪliwe wáączenie i wyáączenie podkaszarki. NaprawĊ wáącznika zleciü wykwali¿kowanemu specjaliĞcie lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. ¾ Nie podáączaü uszkodzonych przewodów do sieci zasilania elektrycznego. Nie dotykaü uszkodzonego przewodu przed odáączeniem go od sieci zasilania elektrycznego. JeĞli przewody są uszkodzone, moĪe dojĞü do dotkniĊcia czĊĞci znajdujących siĊ pod napiĊciem.
Strona: 3
=DVDG\EH]SLHF]HĔVWZD 110 PL Zasady bezpieczeĔstwa ¾ Nie uĪywaü urządzenia z uszkodzonymi lub brakującymi zabezpieczeniami lub osáonami. NaprawĊ lub ew. wymianĊ tych elementów zleciü wykwali¿kowanemu specjaliĞcie lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. ¾ Upewniü siĊ przed rozpoczĊciem podkaszania, Īe w trawie nie znajdują siĊ gaáĊzie, kamienie, druty itp. oraz sprawdzaü trawnik na bieĪąco przez caáy czas podczas podkaszania. ¾ Przed dokonaniem ustawieĔ w podkaszarce, wyczyszczeniem jej lub przed sprawdzeniem przewodów przyáączeniowych wyáączyü podkaszarkĊ i wyciągnąü wtyczkĊ sieciową. ¾ Przed uruchomieniem podkaszarki i po kaĪdym uderzeniu sprawdziü przewód przyáączeniowy pod kątem zuĪycia lub uszkodzenia. Wymagane naprawy zleciü elektrykowi lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. ¾ Przed kaĪdym uĪyciem sprawdziü, czy kabel urządzenia z wtyczką sieciową lub kabel poáączeniowy są uszkodzone, áamliwe/ zestarzaáe czy zuĪyte. Przed dalszym uĪytkowaniem zleciü niezwáoczną wymianĊ uszkodzonych kabli w specjalistycznym warsztacie. Przewody ¾ UĪywaü wyáącznie przewodów przedáuĪających o przekroju minimalnym wynoszącym 3 x 1,5 mm2 i maks. dáugoĞci 25 m: • jeĞli stosowane są przewody gumowe, to nie lĪejsze niĪ typ HO7RN-F • jeĞli stosowane są przewody PVC, to nie lĪejsze niĪ typ HO5 VV-F (przewody tego typu nie nadają siĊ do ciągáego uĪywania na zewnątrz, np. przy uáoĪeniu pod ziemią w celu podáączenia ogrodowego gniazda wtykowego, podáączenia pompy zanurzenio- wej lub przechowywania na zewnątrz) ¾ Wtyk i záącze muszą byü chronione przed wodą rozpryskową. ¾ UĪywaü tylko wyáączników róĪnicowo- prądowych (RCD) z prądem zadziaáania wynoszącym nie wiĊcej niĪ 30 mA. ¾ Przymocowaü przewód przyáączeniowy do uchwytu zapobiegającemu jego nadmiernemu naprĊĪeniu. Nie ocieraü przewodem o krawĊdzie i ostre przedmioty. Nie przeciskaü przewodu przez szpary w drzwiach lub oknach. Nie usuwaü i nie mostkowaü elementów przeáączeniowych (np. mocując dĨwigniĊ przeáączającą do paáąka prowadzącego). ¾ Stosowaü tylko przewody przyáączeniowe w sprawnym stanie technicznym. Podczas uĪywania ¾ Nie uĪywaü urządzenia w otoczeniu zagroĪonym wybuchem, w którym znajdują siĊ palne ciecze, gazy lub pyáy. Podkaszarka moĪe iskrzyü, co z kolei moĪe spowodowaü zapalenie siĊ pyáu lub oparów. ¾ W przypadku przerwy w pracy nie pozostawiaü podkaszarki bez nadzoru i przechowywaü ją w bezpiecznym miejscu. ¾ Przy wáączaniu trzymaü podkaszarkĊ równolegle do trawy; w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ ciaáa. ¾ Podczas pracy zachowaü odstĊp bezpieczeĔstwa od obracającej siĊ Īyáki. ¾ Nie siĊgaü dáoĔmi do strefy obracającej siĊ Īyáki. ¾ Zachowaü ostroĪnoĞü i unikaü obraĪeĔ w stre¿e przyrządu sáuĪącego do skracania Īyáki. Po wyciągniĊciu nowej Īyáki zawsze trzymaü urządzenie w normalnej pozycji roboczej przed jego wáączeniem. ¾ Nosiü odpowiednie okulary ochronne i nauszniki ochronne! ¾ Unikaü nienaturalnej pozycji ciaáa. Zadbaü o stabilną postawĊ, umoĪliwiającą utrzymanie równowagi przez caáy czas. Nigdy nie biec, zawsze iĞü spokojnym krokiem do przodu. UmoĪliwia to lepszą kontrolĊ nad urządzeniem w nagáych sytuacjach. ¾ Zachowaü szczególną ostroĪnoĞü podczas cofania siĊ. Ryzyko potkniĊcia! ¾ Przed przeniesieniem urządzenia z jednego miejsca pracy na drugie wyáączyü silnik. ¾ Trzymaü przewody przyáączeniowe z dala od narzĊdzi tnących, aby uniknąü uszkodzenia przewodów, mogących doprowadziü do kontaktu z elementami pod napiĊciem. ¾ W celu unikniĊcia zagroĪeĔ, w razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on byü wymieniony przez producenta lub jego punkt serwisowy albo przez inne podobnie wykwali¿kowane osoby.
Strona: 4
=DVDG\EH]SLHF]HĔVWZD 111 PL ¾ Nie mostkowaü i nie usuwaü zainstalowanych elementów przeáączeniowych (np. mocując przeáącznik do uchwytu). ¾ Nie rzucaü na ziemiĊ pojemnika z Īyáką i nie dociskaü go do krawĊdzi muru. JeĞli pojemnik z Īyáką zostaá mocno uderzony, zwróciü uwagĊ na drgania na uchwycie. JeĞli wystĊpują drgania, podkaszarka musi zostaü sprawdzona przez fachowca lub w specjalistycznym punkcie serwisowym i w razie potrzeby naprawiona. ¾ Wyáączyü urządzenie w poniĪszych sytuacjach i wyjąü wtyczkĊ zasilania. Upewniü siĊ, Īe wszystkie ruchome czĊĞci caákowicie siĊ zatrzymaáy: - Przed opuszczeniem urządzenia; - przed zwolnieniem blokady; - przed wykonaniem prac związanych z czysz- czeniem, konserwacją lub ustawieniami; - przed sprawdzeniem urządzenia pod kątem uszkodzeĔ, np. po uderzeniu przez ciaáo obce; - przy nadmiernie silnych drganiach urządzenia. Po uĪyciu ¾ Wyáączyü podkaszarkĊ, wyciągnąü wtyczkĊ i skontrolowaü podkaszarkĊ pod kątem uszkodzeĔ. Uwaga: niebezpieczeĔstwo! NarzĊdzie tnące wciąĪ siĊ obraca, mimo Īe noĪyce do Īywopáotu są wyáączone! ¾ W przypadku wykonywania przy podkaszarce prac związanych z konserwacją i czyszczeniem wyáączyü podkaszarkĊ i wyciągnąü wtyczkĊ. ¾ Zawsze zaczekaü, aĪ narzĊdzie tnące siĊ zatrzyma. ¾ ZdjĊcie zabezpieczeĔ lub wymiana szpuli Īyáki są dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku i wyáączonym narzĊdziu tnącym oraz po wyjĊciu wtyczki sieciowej. UĪywaü tylko oryginalnej szpuli Īyáki i przestrzegaü instrukcji montaĪu! ¾ Zadbaü o to, aby otwory wentylacyjne byáy wolne od zabrudzeĔ. ¾ Nie czyĞciü urządzenia wodą. ¾ Odstawiaü podkaszarkĊ w bezpiecznym miejscu. ¾ Przechowywaü podkaszarkĊ poza zasiĊgiem dzieci. ¾ Nie wykonywaü samodzielnie napraw urządzenia, lecz zleciü je tylko wykwali¿kowanemu specjaliĞcie lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. ¾ Przed odstawieniem podkaszarki odczekaü, aĪ ostygnie silnik. Ogólne zasady bezpieczeĔstwa ¾ CzĊĞci zamienne muszą speániaü wymagania okreĞlone przez producenta. Stosowaü tylko oryginalne czĊĞci zamienne lub czĊĞci zamienne dopuszczone przez producenta. W przypadku wymiany zawsze przestrzegaü doáączonych instrukcji montaĪowych i wyciągnąü uprzednio wtyczkĊ sieciową. ¾ Wykonanie napraw zlecaü tylko wykwali¿kowanemu specjaliĞcie lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. Adresy specjalistycznych punktów serwisowych moĪna znaleĨü na naszej stronie internetowej. ¾ Podkaszarka jest przeznaczona do uĪytku prywatnego do pielĊgnacji niewielkich powierzchni trawiastych i trawników. Z uwagi na niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ ciaáa operatora lub innych osób podkaszarka nie moĪe byü uĪywana do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem. ¾ UĪywaü podkaszarki tylko przy Ğwietle dziennym lub dobrym oĞwietleniu sztucznym. Zadbaü o czystoĞü i dobre oĞwietlenie strefy roboczej. ¾ UĪywaü podkaszarki tylko w suchym otoczeniu. Nie wystawiaü jej na dziaáanie deszczu lub wilgoci. WnikniĊcie wody do wnĊtrza podkaszarki zwiĊksza ryzyko poraĪenia prądem elektrycznym. ¾ Nie uĪywaü urządzenia, jeĞli istnieje ryzyko wystąpienia deszczu lub burzy. ¾ Nawet przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeĔstwa i instrukcji obsáugi nie wyklucza pozostaáego ryzyka obraĪeĔ i szkód rzeczowych. NaleĪy zawsze mieü tego ĞwiadomoĞü. ¾ Wymieniaü wszystkie zuĪyte lub uszkodzone tabliczki informacyjne na urządzeniu. Zasady bezpieczeĔstwa
Strona: 5
8Ī\WNRZDQLH]JRGQH]SU]H]QDF]HQLHP 112 PL UĪytkowanie zgodne z przeznaczeniem Podkaszarka jest przeznaczona wyáącznie do uĪytku prywatnego do pielĊgnacji niewielkich powierzchni trawiastych i trawników. KaĪdy odbiegający od powyĪszego sposób uĪytkowania jest uznawany za niezgodny z przeznaczeniem. Za szkody wynikáe z uĪytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada uĪytkownik. UĪytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Zabronione jest uĪywanie podkaszarki w obiektach publicznych, w parkach, obiektach sportowych, na ulicach itp. oraz w rolnictwie i leĞnictwie. Z uwagi na niebezpieczeĔstwo obraĪenia ciaáa uĪyt- kownika zabronione jest uĪytkowanie podkaszarki: - do przycinania krzewów, Īywopáotów i krzaków; - do ciĊcia kwiatów; - do rozdrabniania na kompost. Tabliczka znamionowa PoáoĪenie Tabliczka znamionowa znajduje siĊ na obudowie podkaszarki. :VND]yZND 2]QDF]HQLHSRVLDGDZDUWRĞüGRNXPHQWX LQLHPRĪHE\ü]PLHQLDQHOXE]DPDVNRZDQH Budowa MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XX kg 230V~ 50Hz XXXX min-1 Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X XXXXXXXXXXX 41XXXXXX650 XXXX xxx 1 0RFDNXVW\F]QDJZDUDQWRZDQD 2 .ODVDEH]SLHF]HĔVWZDVWRSLHĔRFKURQ\ 3 2]QDNRZDQLH&( 4 3URGXFHQW 5 *UXSDXU]ąG]HĔ 6 1D]ZDPRGHOX 7 1XPHUPRGHOX 8 1XPHUVHU\MQ\ 9 Moc 10 3UĊGNRĞüREURWRZDVLOQLNDZPLQ-1 11 Masa 12 1DSLĊFLH]QDPLRQRZHURG]DMSUąGXF]ĊVWRWOLZRĞü 13 :VND]yZNDGRW\F]ąFDXW\OL]DFML 14 5RNSURGXNFML MontaĪ MontaĪ podkaszarki A ÎZáoĪyü górną i dolną czĊĞü podkaszarki do sáy- szalnego zatrzaĞniĊcia poáączenia. Mocowanie osáony @> ÎUstawiü osáonĊ na podkaszarce @. ÎZamocowaü osáonĊ Ğrubami mocującymi >$. :VND]yZND Przed uruchomieniem urządzenia usunąü zabezpieczenie przed skaleczeniem na Īyáce >%. :VND]yZND Podkaszarka moĪe byü uĪywana do przycinania niewielkich trawników ? i podkaszania przy krawĊdziach <. Eksploatacja OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z narzĊdziem tnącym. ¾ Przed dokonaniem ustawieĔ w podkaszarce wyáączyü silnik i zaczekaü, aĪ narzĊdzie tnące siĊ zatrzyma, a nastĊpnie wyciągnąü wtyczkĊ sieciową. Elementy obsáugowe 2 1 8FKZ\WJyUQ\ 2 3U]\FLVNRGEORNRZDQLD 3 8FKZ\W]DSRELHJDMąF\QDGPLHUQHPXQDSUĊĪHQLXSU]HZRGX 4 8FKZ\WĞURGNRZ\ 5 3U]\FLVNEORNDG\ 6 1yĪGRĪ\áNL 7 6]SXODĪ\áNL 8 3U]\FLVNUHJXODFMLĪ\áNL 9 :áąF]QLNZ\áąF]QLN 10 3U]HZyG 11 3RNU\ZDRFKURQQD
Strona: 6
(NVSORDWDFMD 113 PL Godziny eksploatacji ÎPrzestrzegaü lokalnych przepisów. ÎZasiĊgnąü informacji na temat dopuszczalnych godzin eksploatacji we wáaĞciwym urzĊdzie. WáoĪyü przewód do uchwytu zapobiegające- mu nadmiernego naprĊĪeniu przewodu = Uchwyt zapobiegający nadmiernemu naprĊĪeniu przewodu uniemoĪliwia nieumyĞlne odáączenie prze- wodu przedáuĪającego. ÎZamocowaü przewód przedáuĪający w uchwycie zapobiegającym nadmiernemu naprĊĪeniu prze- wodu zgodnie z rysunkiem. Podáączenie do gniazdka (230 V, 50 Hz) OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ i szkód materialnych. ¾ Zwróciü uwagĊ na napiĊcie sieci. ¾ NapiĊcie Ĩródáa prądu musi zgadzaü siĊ z danymi widniejącymi na tabliczce znamionowej urządzenia. ¾ Podáączaü podkaszarkĊ tylko do gniazdek wyposaĪonych w bezpiecznik zwáoczny 10–16 A (lub wyáącznik nadmiarowo-prądowy typu B). :VND]yZND :\áąF]QLNLWHVáXĪąGRRFKURQ\SU]HG SRZDĪQ\PLREUDĪHQLDPLZVNXWHNGRWNQLĊFLD XV]NRG]RQ\FKSU]HZRGyZQLHSUDZLGáRZHM L]RODFMLRUD]ZQLHNWyU\FKV\WXDFMDFKUyZQLHĪ ZSU]\SDGNXXV]NRG]HQLDSU]HZRGyZ ]QDMGXMąF\FKVLĊSRGQDSLĊFLHP • Podáączaü podkaszarkĊ tylko do gniazdek za- bezpieczonych wyáącznikiem róĪnicowo-prądo- wym (RCD) z prądem zadziaáania wynoszącym nie wiĊcej niĪ 30 mA. • Istnieje moĪliwoĞü doposaĪenia istniejących instalacji. Zalecamy konsultacjĊ z elektrykiem. Wáączanie/wyáączanie 7 OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z obracającą siĊ Īyáką. ÂWybieg narzĊdzia! ¾ Zawsze zaczekaü, aĪ narzĊdzie tnące siĊ zatrzyma. ¾ Przed wáączeniem trzymaü podkaszarkĊ równolegle do trawy. Wáączanie podkaszarki ÎNacisnąü i przytrzymaü przycisk odblokowania $. ÎNacisnąü wáącznik/wyáącznik %. ÎZwolniü przycisk odblokowania. 3 NarzĊdzie tnące pracuje. Wyáączanie urządzenia ÎZwolniü wáącznik/wyáącznik. 3 NarzĊdzie tnące zatrzymuje siĊ po krótkim czasie. Wersje ciĊcia do eksploatacji Przycinanie niewielkich trawników ? ÎTrzymaü podkaszarkĊ za uchwyt górny i Ğrod- kowy. ÎWykonywaü póákoliste ruchy podkaszarką, trzy- mając ją przed sobą (bez kontraktu z ziemią). :VND]yZND 2SW\PDOQ\NąWURERF]\GODFLĊFLDZ\QRVLRN ƒ:\VRNąWUDZĊQDOHĪ\NRVLüSRZROL LVWRSQLRZR Podkaszanie przy krawĊdzi < Funkcja podkaszania przy krawĊdzi umoĪliwia pre- cyzyjne podkaszanie wzdáuĪ krawĊdzi trawnika. OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z narzĊdziem tnącym. ¾ Ustawienia przy podkaszarce przeprowadzaü tylko po wyáączeniu silnika i przy nieruchomym narzĊdziu tnącym. ÎNacisnąü przycisk blokady $. ÎObróciü górną czĊĞü podkaszarki o 180° w lewo, aĪ do sáyszalnego zatrzaĞniĊcia %. ÎTrzymaü podkaszarkĊ za uchwyt górny i Ğrod- kowy. ÎPoprowadziü urządzenie wzdáuĪ krawĊdzi traw- nika (bez kontaktu z podáoĪem) '. Regulacja Īyáki ; ÎDocisnąü wáączoną podkaszarkĊ przyciskiem regulacyjnym do twardej powierzchni, np. páyty chodnikowej (nacisk ok. 3 kg). Spowoduje to auto- matyczne wyregulowanie Īyáki tnącej o ok. 1,5 cm.
Strona: 7
.RQVHUZDFMD 114 PL Konserwacja OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ i szkód materialnych. ¾ Prace związane z konserwacją i czyszczeniem podkaszarki mogą byü przeprowadzane tylko przy wyáączonym silniku i zatrzymanym narzĊdziu tnącym. ¾ Przed rozpoczĊciem wszelkich prac wyciągnąü wtyczkĊ sieciową podkaszarki! ¾ Naprawy i prace konserwacyjne oraz wymianĊ elementów zabezpieczających zlecaü wyáącznie wykwali¿kowanemu specjaliĞcie lub w specjalistycznym punkcie serwisowym. Czyszczenie podkaszarki ÎWyáączyü podkaszarkĊ i odczekaü, aĪ narzĊdzie tnące caákowicie siĊ zatrzyma. ÎPo kaĪdym uĪyciu oczyĞciü podkaszarkĊ zmiotką. ÎCzyĞciü otwory wentylacyjne i spód podkaszarki z resztek trawy w regularnych odstĊpach czasu. 8ZDJD Nie czyĞciü urządzenia wodą. Wymiana szpuli Īyáki :69 OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z narzĊdziem tnącym. ¾ Ustawienia przy podkaszarce przeprowadzaü tylko po wyáączeniu silnika i przy nieruchomym narzĊdziu tnącym. ¾ Nie siĊgaü dáoĔmi do strefy obracającej siĊ Īyáki. ¾ Przed rozpoczĊciem wszelkich prac wyciągnąü wtyczkĊ sieciową podkaszarki! Îĝcisnąü listwy przytrzymujące pokrywĊ szpuli :$i Ğciągnąü pokrywĊ razem ze szpulą :%. ÎZdjąü szpulĊ Īyáki 6$. ÎUsunąü ewentualne zabrudzenia. ÎUmieĞciü nową szpulĊ Īyáki w pokrywce 6%. ÎPrzewlec koĔce Īyáki przez ucha pokrywy szpuli 6'. :VND]yZND $E\XQLNQąüQLHRF]HNLZDQHJRRGZLQLĊFLD Ī\áNLSU]HGZáRĪHQLHPQLHZ\MPRZDüĪ\áNL QRZHMV]SXOL]HV]F]HOLQPRFXMąF\FK9 ÎPo záoĪeniu szpuli i nawleczeniu Īyáki do pokrywy pociągnąü mocno za oba koĔce Īyáki, aby wycią- gnąü je ze szczelin przytrzymujących szpuli. ÎZaáoĪyü pokrywĊ szpuli ze szpulą Īyáki w taki sposób na uchwyt szpuli, aby obie listwy przytrzy- mujące pokrywy szpuli wyczuwalnie siĊ zatrza- snĊáy 5. OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z obracającą siĊ Īyáką. ÂPodczas wáączania nastĊpuje przyciĊcie. Īyáki na odpowiednią dáugoĞü. ¾ Wáączaü podkaszarkĊ tylko w pozycji roboczej. Transport i przechowywanie OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ w wyniku kontaktu z narzĊdziem tnącym. ¾ Przed transportem i przechowaniem wyáączyü zawsze urządzenie i odczekaü, aĪ narzĊdzie tnące siĊ zatrzyma. ¾ Wyciągnąü wtyczkĊ sieciową! Przechowywanie ÎPo zakoĔczeniu sezonu dokáadnie wyczyĞciü urządzenie. ÎPrzechowywaü podkaszarkĊ w czystym i suchym pomieszczeniu. ÎW przypadku dáuĪszego przechowywania zimą chroniü podkaszarkĊ przed rdzą/utlenieniem.
Strona: 8
8VXZDQLHXVWHUHN 115 PL Usuwanie usterek OSTRZEĩENIE! Ryzyko obraĪeĔ i szkód materialnych. ¾ W razie wątpliwoĞci zawsze zasiĊgnąü porady w specjalistycznym punkcie serwisowym. ¾ Przed kaĪdym przeglądem i przystąpieniem do prac przy podkaszarce wyáączyü podkaszarkĊ i wyciągnąü wtyczkĊ sieciową. Problem MoĪliwa przyczyna ĝrodki zaradcze Regulacja Īyáki nie dziaáa. Szpula Īyáki jest pusta. Wymieniü szpulĊ Īyáki. ĩyáka tnąca jest przerwana i zostaáa wciągniĊta do szpuli. Wyjąü szpulĊ Īyáki, w razie potrzeby po- nownie nawinąü ĪyákĊ, lekko ją pociąga- jąc, a nastĊpnie wáoĪyü szpulĊ. ĩyáka tnąca zakleszczyáa siĊ na szpuli. ĩyáka tnąca jest zgrzana ze szpulą. Usunąü zgrzaną czĊĞü Īyáki, w razie potrzeby ponownie nawinąü ĪyákĊ, lekko ją pociągając, a nastĊpnie wáoĪyü szpulĊ. Silnik nie pracuje. Brak napiĊcia sieciowego. Sprawdziü zasilanie elektryczne i w ra- zie potrzeby zleciü jego naprawĊ przez elektryka. Uszkodzenie przewodu: Uwaga! PoraĪenie prądem wskutek uszkodzenia przewodu! W przypadku przerwania lub uszkodzenia prze- wodu nie zawsze wyzwalany jest bezpiecznik. ÎNie dotykaü przewodu przed wyciągniĊciem wtyczki z gniazdka. Podkaszarka zaczy- na zbyt mocno drgaü. NapĊd jest blokowany lub uszkodzone jest áoĪysko. Zleciü kontrolĊ i ewentualną naprawĊ podkaszarki w specjalistycznym punkcie serwisowym. Gwarancja W kaĪdym kraju obowiązują przepisy gwarancyjne wydane przez naszą ¿rmĊ lub importera. Usterki urządzenia usuwamy w ramach rĊkojmi nieodpáat- nie, jeĪeli ich przyczyną byáa wada materiaáu lub báąd w produkcji. W przypadku roszczeĔ gwarancyj- nych prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub najbliĪ- szym oddziaáem naszej ¿rmy. Deklaracja zgodnoĞci WE 6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHRXU]ąG]HQLX ]QDMGXMąVLĊZRGG]LHOQHMGRáąF]RQHM GHNODUDFML]JRGQRĞFL:(VWDQRZLąFHM LQWHJUDOQąF]ĊĞüQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLREVáXJL Utylizacja bezpieczna dla Ğrodowiska ElektronarzĊdzia, akcesoria i opakowania naleĪy poddaü procesowi ekologicznej utylizacji. Nie wyrzucaü urządzeĔ elektrycznych z odpadami komunalnymi! Oddawaü je do wáaĞciwych zakáadów utylizacyjnych.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Wolf Garten LYCOS E/280 T, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Wolf Garten LYCOS E/280 T. Upewnij się, że opisujesz trudności z Wolf Garten LYCOS E/280 T tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Wolf Garten LYCOS E/280 T

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Wolf Garten LYCOS E/280 T. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Wolf Garten
 • Produkt: Podkaszarki do trawy
 • Model/nazwa: LYCOS E/280 T
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki