Instrukcja Turbo air Lipari IX/LX/A

Podręcznik dla Turbo air Lipari IX/LX/A w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 128 stron.

Strona: 1
68 PL - Instrukcja montażu i obsługi Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap służy do zasysania oparów kuchennych i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione. ! Należy zachować instrukcję obsługi aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży urządzenia lub przeprowadzki, należy upewnić się, że dołączono do niego instrukcję obsługi. ! Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia.. ! Nie dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach odprowadzających. ! Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić czy któraś z jego części składowych nie jest uszkodzona. Jeśli tak, należy skontaktować się ze sprzedawcą i zaprzestać kontynuowania instalacji. Uwaga: Elementy oznaczone symbolem “(*)” wchodzą wyłącznie w skład wybranych modeli, w pozostałych przypadkach powinny być zakupione osobno. Ostrzeżenia Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniem montażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania. Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicach ochronnych. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów! Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację. Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambirowanie). Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem. Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania oleju, aby nie uległ samozapaleniu. Dostępne części mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania. W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne. Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi warunkami: • Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
Strona: 2
69 EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Sugestie dotyczące prawidłowego użytkowania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko: Włączyć okap na minimalne obroty w momencie rozpoczęcia gotowania i zostawić go włączony przez kilka minut po zakończeniu gotowania. Zwiększać obroty jedynie w przypadku dużej ilości dymu i pary oraz używać wysokich obrotów tylko w ekstremalnych sytuacjach. W razie potrzeby wymienić filtr/filtry węglowe, aby utrzymać dobrą skuteczność redukcji zapachów. W razie konieczności wyczyścić filtr/filtry smaru, aby utrzymać dobrą wydajność filtra smaru. Używać maksymalnej średnicy systemu wentylacyjnego wskazanej w niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji hałasu. Obsługa Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz) bądź jako pochłaniacz (opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Okap pracujący jako wyciąg Okap jest zaopatrzony w wyjście powietrza górne B do odprowadzania oparów na zewnątrz (rura odprowadzająca i obejmy mocujące nie stanowią wyposażenia okapu). Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego rurą odprowadzającą o średnicy odpowiadającej rozmiarowi wylotu z okapu (kołnierz łączeniowy). Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolności zasysania oraz drastyczne zwiększenie hałaśliwości okapu. Producent, zatem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten stan. Uwaga! Jeżeli okap jest wyposażony we wkład węglowy, należy go usunąć. Okap pracujący jako pochłaniacz W wypadku, gdyby nie było możliwe wypuszczanie dymu i pary kuchni na zewnątrz, można używać okap w wersji filtrującej. Montując filtr węgla aktywnego i deflektor F na podstawie ( skrzynce) G, dymy i para będą przetworzone przez ruszt podstawowy H poprzez rurę wypustu połączoną przy wyjściu powietrza górnego B i pierścienia łączącego, zamontowanego na deflektorze F ( rura wylotu i zaciski mocujące nie są załączone do kompletu wyposażenia). Uwaga! Jeżeli okap nie jest wyposażony we wkład węglowy, należy go zamówić i zamontować przed przystąpieniem do używania okapu. Modele okapów, które nie posiadają wentylatora wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu). Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym. Instalacja okapu Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 50cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego. Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować się do takich wskazań. Połączenie elektryczne Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji. Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji. Uwaga! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany. Instalacja okapu Okap jest dostarczany w dwóch wersjach: model naścienny i model sufitowy (wyspa). Przed przystąpieniem do instalacji: • Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są stosowne do wybranego miejsca montażu. • Zdemontować filtr węglowy (*), jeżeli znajduje się na wyposażeniu (patrz odpowiedni rozdział). Filtr należy ponownie zamontować tylko wtedy, gdy okap będzie używany w wersji filtrującej. • Sprawdzić, czy wewnątrz okapu nie pozostawiono (z powodów związanych z transportem) dodatkowego materiału dostarczanego wraz z urządzeniem (na przykład woreczków z wkrętami (*), karty gwarancyjnej (*) itp), ewentualnie wyjąć je i zachować. • Jeżeli to możliwe, należy odłączyć i usunąć meble, znajdujące się w obszarze instalacji okapu, po to aby uzyskać łatwy dostęp do sufitu/ściany, na której ma być zamontowany okap. W przeciwnym wypadku należy jak najlepiej zabezpieczyć meble oraz wszystkie części przed przypadkowym uszkodzeniem. Wybrać płaską powierzchnię, na której będzie oparty okap i elementy wposażenia i przykryć ją folią ochronną. • Ponadto należy sprawdzić, czy w pobliżu strefy montażu okapu (w miejscu dostępnym również po zamontowaniu okapu) jest dostępne gniazdko wtykowe i czy można podłączyć okap do urządzenia odprowadzającego na zewnątrz opary (tylko w wersji filtrującej). Wykonać wszystkie niezbędne prace murarskie (np.: montaż gniazdka wtykowego i/lub otwór do przejścia przewodu odprowadzającego opary). Okap jest zaopatrzony w kołki mocujące odpowiednie do większości ścian i sufitów. Konieczne jest jednak zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika, aby upewnić się co do odpowiedniości materiałów w zależności od typu ściany lub
Strona: 3
70 sufitu. Ściana lub sufit muszą być odpowiednio mocne, aby utrzymać ciężar okapu. Montaż modelu sufitowego (wyspa) Rys. 5-6-7 1. Wyregulować szerokość wspornej konstrukcji okapu, od tej regulacji zależeć będzie końcowa wysokość okapu. Nota: W niektórych przypadkach górna część kratownicy jest połączona z jej dolną częścią za pomocą 1 lub kilku wkręrów, w takiej sytuacji należy je tymczasowo wyjąć, aby umożliwić wyregulowanie wspornej konstrukcji. 2. Umocować obydwie części stelaża za pomocą 16 śrub (po 4 śruby w każdym kącie). Dla szerokości większej niż minimalna, należy założyć w górnej części 1 lub 2 wsporniki (w zależności od wyposażenia) celem jej wzmocnienia. Nota: z powodów transportowych 1 wspornik może być prowizorycznie umocowany do kratownicy za pomocą 2 śrubek, należy go ewentualnie przesunąć na żądaną pozycję lub dokończyć jego montażu za pomocą 6 dodatkowych śrubek. W tym celu należy postępować jak poniżej: a. Lekko poszerzyć wsporniki tak, by można je było zamontować na zewnątrz konstrukcji. b. Umieścić wspornik bezpośrednio nad punktem mocowania obydwu części konstrukcji i umocować za pomocą 8 wkrętów (po 2 w każdym kącie). Jeżeli drugi wspornik znajduje się na wyposażeniu, umocować go w połowie odległości między pierwszym wspornikiem a górną krawędzią kratownicy, umocować za pomocą 8 wkrętów (po 2 w każdym kącie). Nota: w trakcie pozycjonowania i mocowania wspornika lub wsporników należy sprawdzić czy nie będą one przeszkadzać podczas montażu przewodu spalinowego (wersja z wyciągiem) lub deflektora (wersja filtrująca). 3. Umocować okap do kratownicy, sprawdzić poprawność zaczepu – aby umocować okap do kratownicy mocno dokręcić 16 wkrętów (po 4 w każdym kącie). 4. Na pionowej linii osi płaszczyzny gotowania, nałożyć wzornik wiercenia otworów na suficie (środek wzornika powinien pokrywać się ze środkiem płaszczyzny gotowania, a boki powinny być równoległe do boków płaszczyzny gotowania-bok wzornika z napisem FRONT odpowiada bokowi panelu sterowniczego). Wykonać połączenie elektryczne. 5. Wywiercić otwory według wskazówek (6 otworów dla 6 kołków - 4 kołki do zaczepienia), wkręcić 4 wkręty do zewnętrznych otworów pozostawiając przestrzeń równą ok. 1 cm między głowicą wkrętu a sufitem. 6. Zaczepić kratownicę do sufitu za pomocą 4 wkrętów (patrz czynność 4). 7. Mocno dokręcić 4 wkręty. 8. Założyć i dokręcić kolejne 2 wkręty w otworach bezpieczeństwa, które pozostały wolne. 9. Umieścić przewód spalinowy wewnątrz kratownicy i podłączyć go do złącza pierścieniowego oprawy silnika (przewód spalinowy i opaski mocujące nie są na wyposażeniu). Przewód spalinowy powinien być dostatecznie długi, by wyjść na zewnątrz (wersja z wyciągiem) lub osiągnąć deflektor F (wersja filtrująca). 10. Dotyczy tylko wersji filtrującej: zamontować deflektor F na kratownicy i umocować go do stosownego wspornika za pomocą 4 wkrętów, następnie połączyć przewód spalinowy ze złączem pierścieniowym znajdującym się na deflektorze. 11. Wykonać połączenie do domowej sieci elektrycznej, sieć elektryczna powinna być zasilona tylko po zakończeniu montażu. 12. Założyć nakrętki wyposażone w zaczepy wewnątrz górnych i dolnych kominów w miejscu prostokątnych otworów, razem należy zamontować 14 nakrętek. 13. Zakryć kratownicę dwoma górnymi częściami komina tak, by otwory w obydwu częściach pokryły się, jedna z bokiem panelu sterowniczego, druga, po przeciwległym boku. Dokręcić obydwie części za pomocą 8 wkrętów (po 4 z każdego boku- patrz schemat przedstawiający połączenie obydwu części). 14. Umocować całą górną część komina do kratownicy, w pobliżu sufitu, za pomocą dwóch wkrętów (po jednym z każdego boku). 15. Połączyć obydwie, dolne części komina i zakryć kratownicę za pomocą 6 wkrętów (po 3 z każdego boku- patrz schemat przedstawiający połączenie obydwu części). 16. Umieścić dolną część komina w stosownym gnieździe całkowicie przykrywając silnik i puszkę rozgałęźną, umocować od wnętrza okapu za pomocą dwóch wkrętów. 17. Założyć 2 osłony (na wyposażeniu) tak, by przykryć punkty mocowania części dolnego komina (UWAGA! OSŁONY DOLNEGO KOMINA MOGĄ BYĆ ŁATWO ROZPOZNANE, GDYŻ SĄ WĘŻSZE I PŁYTSZE). Osłony szersze i głębsze powinny być użyte do górnego komina i należy je uciąć na wymiar. 18. Zasilić sieć elektryczną z centralnego panelu elektrycznego i sprawdzić poprawność działania okapu. Montaż modelu ściennego Jeżeli osłona przeciwoparowa jest dostarczona w stanie zdemontowanym, należy ją zamontować jak pokazano na Fig. a,b. Puszka rozgałęźna powinna być zainstalowana jak pokazano na Fig. c,d,e. Rys. 9 1. Za pomocą ołówka narysować na ścianie aż do sufitu linię odpowiadającą pionowej osi; ułatwi to montaż okapu. 2. Przyłożyć do ściany schemat otworów: Pionowa linia podziału wydrukowana na schemacie powinna się pokrywać z narysowaną na ścianie linią osi ponadto, dolny brzeg schematu pokrywa się z dolną krawędzią okapu. 3. Wywiercić otwory według wskazówek na wzorniku, wkręcić 2 kołki do górnych otworów pozostawiając przestrzeń równą ok. 1 cm między głowicą wkrętu a ścianą.
Strona: 4
71 Nota: Należy wykonać wszystkie otwory zaznaczone na wzorniku: 2 górne otwory służą do zaczepienia okapu podczas, gdy dolne otwory (zwykle 1 środkowy lub kilka bocznych) służą do ostatecznego i bezpiecznego zamocowania okapu. 4. Umieścić wspornik kanału dymnego „G“ na ścianie przylegającej do sufitu, użyć wspornika jako schematu do wywiercenia otworów (jeżeli obecny, mały otwór znajdujący się na wsporniku powinien pokrywać się z uprzednio wyznaczoną na ścianie linią) i zaznaczyć ołówkiem 2 otwory, następnie wywiercić otwory i umieścić 2 wkręty. 5. Umocować wspornik do ściany za pomocą 2 wkrętów. 6. Zaczepić okap o 2 górne wkręty (patrz faza montażu 3). 7. Umieścić i wkręcić do otworu/otworów dolnych wkręty (wraz z nakładkami!) celem definitywnego umocowania (OBOWIĄZKOWEGO!!), następnie, po sprawdzeniu pozycji okapu, DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE WKRĘTY dolne i górne. Nota: dolne punkty mocowania są widoczne po zdjęciu filtrów przeciwtłuszczowych i znajdują się po bokach i/lub pośrodku okapu (w tym ostatnim przypadku po wyjęciu obudowy filtra węglowego, jeżeli obecna). Zaleca się wykorzystanie, jeżeli są dostępne, bocznych otworów celem zwiększenia stabilności okapu. 8. Wykonać podłączenie przewodu (przewód i opaski mocujące należy dokupić, gdyż nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego) odprowadzającego opary do połączenia kołnierzowego umieszczonego nad zespołem napędowym wyciągu. Drugi koniec przewodu powinien być podłączony do urządzenia odprowadzającego opary na zewnątrz w przypadku używania okapu jako wyciągu. W przypadku użycia okapu w wersji filtrującej, do wspornika kanału dymnego G należy zainstalować deflektor F i podłączyć drugi koniec przewodu do połączenia kołnierzowego znajdującego się na deflektorze F. 9. Wykonać podłączenie elektryczne. 10. Założyć obydwie części kanału dymnego i umocować je za pomocą 2 wkrętów (10a) do wspornika „G“ (10b). 11. Zsunąć dolną część kanału tak, by całkowicie przykryć zespół filtrujący i zamocować ją w stosownym gnieździe nad okapem. Załączyć sieć elektryczną i skontrolować prawidłowe funkcjonowanie okapu.Połączenie elektryczne. Opis okapu Rys. 1 1. Panel sterowniczy 2. Filtr przeciwtłuszczowy 3. Uchwyt osłony filtra przeciwtłuszczowego 4. Żarówka halogenowa 5. Osłona przeciw parze 6. komin teleskopowy 7. wylot powietrza ( tylko w wersji filtrującej) Działanie okapu W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie zanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższą prędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania. Model z 4 - klawiszowym pulpitem a. Wyłącznik światła b. Wybór prędkości 1 / Wyłącznik silnika c. Wybór prędkości 2 d. Wybór prędkości 3 Model z 5-klawiszowym pulpitem a. Przycisk włączenia/wyłączenia oświetlenia b. Przycisk wyłączenia silnika c. - d. - e. Prędkość zasysania: pierwsza (c.), druga (d.), trzecia (e.).
Strona: 5
72 Konserwacja Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania. Czyszczenie okapu Okap należy często czyścić, tak wewnątrz jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą częstotliwością, z którą wykonuje się czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi środkami. Nie należy używać środków ściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU! Uwaga: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem przestrzeganie podanych wskazówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary wynikające z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz wzmiankowanych wyżej instrukcji. Filtr przeciwtłuszczowy Zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania. Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu, za pomocą środka czyszczącego nie żrącego, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. Mycie w zmywarce metalowego filtra tłuszczowego może spowodować jego nieznaczne odbarwienie, to jednak nie pogarsza parametrów jego pracy. Aby wyjąć filtr tłuszczowy należy pociągnąć za klamkę sprężynową. Rys. 2 Filtr na węgiel ( tylko dla wersji filtrującej) Rys. 3 Zatrzymuje przykre zapachy pochodzące z gotowania. Filtr węglowy może być myty co dwa miesiące w gorącej wodzie z odpowiednimi detergentami lub w zmywarce w temperaturze 65°( w wypadku mycia w zmywarce zastosować cykl pełny bez naczyń w zmywarce ). Nadmiar wody należy ostrożnie usunąć, tak aby nie uszkodzić filtra, potem wyjąć wkład znajdujący się wewnątrz osłony plastikowej i włożyć go do piekarnika na dziesięć minut w temperaturze 100° aby wysuszyć go całkowicie. Wkład należy wymieniać co trzy lata lub za każdym razem gdy materiał jest uszkodzony. Zdjąć ramkę podtrzymującą filtr obracając o 90° uchwyt (g) który umocowuje go do okapu. Włożyć materacyk (i) węglowy do wnętrza ramki (h) i zamontować wszystko na właściwym miejscu. (j). Można stosować filtr węglowy tradycyjny, który nie należy czyścić ani regenerować, lecz należy wymieniać co 3 – 4 miesiące. Rama spawana jest z materacem filtru węglowego i dlatego nie należy stosowć ramy, która ewentualnie zawarta jest w wyposażeniu okapu. Umieścić filtr w przeznaczonym do tego miejscu, po czym umocować go za pomocą urządzeń blokujących. Wymiana lampek Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z konserwacją urządzenia, należy odłączyć okap od zasilania energią elektryczną. Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki są gorące. Wymienić uszkodzoną żarówkę na inną tego samego typu zgodnie ze specyfikacją znajdującą się na etykiecie charakterystyki lub w pobliżu samej żarówki na okapie. Rys. 4 1. Posługując się małym śrubokrętem, podważyć ochronę lampy i usunąć ją. 2. Wymienić spaloną żarówkę. Należy stosować wyłącznie żarówki halogenowe o maksymalnej mocy 20 W - 12 V - G4. Nie należy dotykać żarówek rękami. 3. Umieścić oprawę przysufitową (oprawa musi zazębić się). W przypadku, gdy oświetlenie nie działa należy najpierw sprawdzić, czy lampki zostały prawidłowo zamontowane. Jeżeli po przeprowadzeniu takiej kontroli oświetlenie nadal nie działa, należy zwrócić się do serwisu.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Turbo air Lipari IX/LX/A, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Turbo air Lipari IX/LX/A. Upewnij się, że opisujesz trudności z Turbo air Lipari IX/LX/A tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Turbo air Lipari IX/LX/A

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Turbo air Lipari IX/LX/A. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Turbo air
  • Produkt: Okapy
  • Model/nazwa: Lipari IX/LX/A
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Łotewski, Litewski, Estoński, Macedoński