Instrukcja Toyota Avensis (2001)

Zobacz poniższy poradnik dla Toyota Avensis (2001). Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Toyota
  • Produkt: Samochód
  • Model/nazwa: Avensis (2001)
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Indonezyjski

Spis treści

Strona: 1
S∏owo wst´pne
Witamy w stale powi´kszajàcym si´ gronie u˝ytkowników samochodów Toyota,
którzy z pe∏nà ÊwiadomoÊcià korzystajà z nowoczesnych technologii i jakoÊci
wykonania ka˝dego wyprodukowanego przez nas samochodu.
Niniejsza Instrukcja Obs∏ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie.
Prosimy jà przeczytaç i post´powaç zgodnie z podanymi wskazówkami,
co zapewni d∏ugoletnià bezpiecznà eksploatacj´ pojazdu.
Prosimy pami´taç, ˝e miejscami najlepiej przygotowanymi do obs∏ugi tego
samochodu sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty, które sà bezpoÊrednio
zainteresowane spe∏nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Stacje te s∏u˝à wysokiej jakoÊci
obs∏ugà i wszelkà niezb´dnà pomocà.
W momencie odsprzeda˝y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej
Instrukcji Obs∏ugi nowemu w∏aÊcicielowi, któremu równie˝ b´dà potrzebne
zawarte tu informacje.
Wszystkie podane w Instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne
w momencie druku. Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym
zastrzega sobie prawo dokonywania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania tego.
Niniejsza Instrukcja obejmuje wszystkie modele oraz rodzaje wyposa˝enia.
Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia nie
wyst´pujàcych w danym samochodzie.
TOYOTA MOTOR CORPORATION
© 2001 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Wszelkie prawa zastrze˝one. Zawarte tu materia∏y nie mogà byç reprodukowane
lub kopiowane, w ca∏oÊci ani w cz´Êci, bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation.
i
Strona: 2
ii
Wa˝ne informacje dotyczàce tej Instrukcji
Zalecenia dotyczàce
bezpieczeƒstwa i prawid∏owej
eksploatacji pojazdu
W niniejszej instrukcji, pod has∏em „OSTRZE-
˚ENIE” lub „UWAGA” zawarto specjalne
zalecenia, które nale˝y interpretowaç w nast´-
pujàcy sposób:
Symbol bezpieczeƒstwa
W instrukcji tej znaleêç równie˝ mo˝na znak
przekreÊlonego skoÊnie ko∏a. Oznacza on,
˝e „Nie wolno”, „Nie wolno tego robiç” lub
„Nie wolno do tego dopuÊciç”.
UWAGA
Jest to przestroga, której zignorowanie
mo˝e groziç uszkodzeniem pojazdu lub
jego wyposa˝enia. Zawiera informacje,
co nale˝y lub czego nie nale˝y robiç, aby
wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko
uszkodzenia pojazdu lub elementów jego
wyposa˝enia.
OSTRZE˚ENIE
Dotyczy czynnoÊci, których niewykona-
nie mo˝e zagroziç bezpieczeƒstwu osób.
Podaje informacje o tym, co nale˝y lub
czego nie nale˝y zrobiç, aby wyelimino-
waç lub ograniczyç zagro˝enia dla w∏a-
snej osoby oraz innych ludzi.
Strona: 3
iii
Wa˝ne informacje dotyczàce samochodu
Akcesoria, cz´Êci zamienne
i przeróbki samochodu
Obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych i akcesoriów do samochodów Toyota. Stosowanie tych cz´Êci
mo˝e stanowiç powa˝ne zagro˝enie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania tego
pojazdu, nawet jeÊli uzyska∏y one lokalne atesty. W zwiàzku z tym Toyota nie
mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za
zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej
oryginalnymi produktami.
W samochodzie tym nie mo˝na dokonywaç przeróbek przy u˝yciu cz´Êci,
które nie sà oryginalnymi produktami Toyoty. Przeróbki takie mogà przyczyniç
si´ do obni˝enia osiàgów, poziomu bezpieczeƒstwa i trwa∏oÊci samochodu,
a tak˝e mogà naruszyç obowiàzujàce przepisy. Ponadto wszelkie uszkodzenia
i utrata w∏asnoÊci jezdnych, b´dàce wynikiem takich przeróbek, nie sà obj´te
gwarancjà.
Instalacja radiowych urzàdzeƒ
nadawczo-odbiorczych
Zainstalowanie nadajnika radiowego mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy
uk∏adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk∏ad uk∏adu
wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku
paliwa, uk∏adu ABS, poduszek powietrznych czy napinaczy pasów
bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà
stacjà obs∏ugi Toyoty w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych
instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia.
Plan obs∏ugi okresowej
Nale˝y kierowaç si´ wskazówkami podanymi w oddzielnej broszurze lub
w Ksià˝ce Gwarancyjnej Toyoty.
Strona: 4
iv
Z∏omowanie samochodu
Poduszka powietrzna oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà sub-
stancje mogàce ulec eksplozji. Z∏omowanie samochodu z poduszkami po-
wietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç do jego po˝aru. Dlatego,
przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie i odpowied-
nie unieszkodliwienie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat lub au-
toryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty.
Strona: 5
Spis treÊci
Cz´Êç
1.OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Strona
1 Przyrzàdy i wskaêniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2 Kluczyki i drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3 Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa i lusterka wsteczne . . . . . . . . . . . . . . .37
4 Âwiat∏a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5 Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
6 Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy . . . . . . . . . .113
7 Radioodtwarzacz samochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
8 Klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
9 Inne elementy wyposa˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
2.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU . . . .189
3.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
4.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . .221
5.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU . . . . . . . . .245
6.OBS¸UGA OKRESOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
7.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE
1 Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
2 Silnik i podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
3 Elementy instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
8.DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
9.INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
v
Strona: 7
Rozdzia∏ 1-1
OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW
Przyrzàdy i wskaêniki
• Deska rozdzielcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Tablica przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
• Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . .7
PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1
Strona: 8
Deska rozdzielcza
➤Pojazdy z kierownicà po lewej stronie
1. Nawiew boczny na szyb´
2. Nawiew boczny
3. Tablica przyrzàdów
4. Nawiewy centralne
5. Z oknem dachowym—
Prze∏àczniki sterujàce oknem dachowym
i oÊwietlenie osobiste
Bez okna dachowego—
Schowek i oÊwietlenie osobiste
6. Schowek podr´czny
7. Prze∏àczniki sterujàce podnoszeniem
i opuszczaniem szyb
8. Schowek
9. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej
skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów
mechanicznej skrzyni biegów
10. Wy∏àcznik ogrzewania siedzenia
11. Tylna popielniczka
12. Dêwignia hamulca postojowego
13. Przyciski wyboru trybu jazdy
14. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy
silnika
15. Przycisk blokady okien
16. Przycisk centralnej blokady zamków drzwi
2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
Strona: 9
PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3
1. Prze∏àcznik poziomowania reflektorów
2. Wy∏àcznik zmywaczy reflektorów
3. Prze∏àcznik regulacji po∏o˝enia lusterka
wstecznego
4. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych i kierunkow-
skazów oraz przednich i/lub tylnych
Êwiate∏ przeciwmgielnych
5. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy
6. Wy∏àcznik ogrzewania samochodu
7. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy
8. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych
9. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby
10. Wy∏àcznik ogrzewania wycieraczek
przedniej szyby
11. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i panel
sterujàcy radioodtwarzacza
12. Radioodtwarzacz
13. Panel sterowania klimatyzacja
14. Zapalniczka
15. Przednia popielniczka
16. Wy∏àcznik zap∏onu
17. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji
wysokoÊci kierownicy
18. Przyciski sterujàce radioodtwarzacza
Strona: 10
4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
➤Pojazdy z kierownicà po prawej stronie
1. Nawiew boczny
2. Nawiew boczny na szyb´
3. Z oknem dachowym—
Prze∏àczniki sterujàce oknem dachowym
i oÊwietlenie osobiste
Bez okna dachowego—
Schowek i oÊwietlenie osobiste
4. Nawiewy centralne
5. Tablica przyrzàdów
6. Przycisk centralnej blokady zamków drzwi
7. Prze∏àczniki sterujàce podnoszeniem
i opuszczaniem szyb
8. Schowek
9. Przycisk blokady okien
10. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy
silnika
11. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej
skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów
mechanicznej skrzyni biegów
12. Przyciski wyboru trybu jazdy
13. Tylna popielniczka
14. Dêwignia hamulca postojowego
15. Schowek podr´czny
Strona: 11
1. Wy∏àcznik ogrzewania wycieraczek
przedniej szyby
2. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby
3. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych
4. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych i kierunkow-
skazów oraz przednich i/lub tylnych Êwia-
te∏ przeciwmgielnych
5. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy
6. Prze∏àcznik regulacji po∏o˝enia lusterka
wstecznego
7. Prze∏àcznik poziomowania reflektorów
8. Wy∏àcznik zmywaczy reflektorów
9. Wy∏àcznik zap∏onu
10. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji
wysokoÊci kierownicy
11. Przyciski sterujàce radioodtwarzacza
12. Przednia popielniczka
13. Zapalniczka
14. Panel sterowania klimatyzacja
15. Radioodtwarzacz
16. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i panel
sterujàcy radioodtwarzacza
PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 5
Strona: 12
6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
1. Wskaênik poziomu paliwa
2. Pr´dkoÊciomierz
3. Lampki kontrolne i ostrzegawcze
4. Obrotomierz
5. Wskaênik temperatury silnika
6. Przycisk regulacji intensywnoÊci
podÊwietlenia wskaêników
7. Licznik przebiegu dziennego oraz
wyÊwietlacz kontrolny regulacji
podÊwietlenia zespo∏u wskaêników
8. Przycisk zerowania licznika przebiegu
dziennego
Tablica przyrzàdów
Strona: 13
Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów
PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7
Lampka ostrzegawcza – uk∏ad hamulcowy*1
Lampka ostrzegawcza – ∏adowanie akumulatora*1
Lampka ostrzegawcza – niskie ciÊnienie oleju*1
Lampka ostrzegawcza – niski poziom oleju w silniku*1
Lampka ostrzegawcza – awaria*1
Lampka ostrzegawcza – rezerwa paliwa*1
Lampka ostrzegawcza – usterka uk∏adu ABS*1
Lampka ostrzegawcza – otwarte drzwi*1
Lampka ostrzegawcza – poduszka powietrzna*1
Lampka ostrzegawcza – filtr paliwa*1
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Lampka kontrolna Êwiate∏ drogowych
Lampka kontrolna przedniego Êwiat∏a przeciwmgielnego
Strona: 14
*1: Patrz szczegó∏owy opis pod has∏em „Lampki ostrzegawcze i brz´czyk” na stronie 106
w Rozdziale 1-5.
*2: Gdy lampka ta b∏yska, patrz „Automatyczna skrzynia biegów” na stronie 116 w Rozdziale 1-6.
8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
Lampka kontrolna tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego
Lampka kontrolna wy∏àczonego nadbiegu*2
Lampka kontrolna trybu jazdy dynamicznej
Lampka kontrolna trybu jazdy po Êniegu
Lampka kontrolna poÊlizgu
Lampka kontrolna wy∏àczenia uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy*1
Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy*1
Lampka kontrolna wst´pnego podgrzewania silnika
Strona: 15
Rozdzia∏ 1-2
OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW
Kluczyki i drzwi
• Kluczyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Immobilizer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Drzwi boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Elektrycznie otwierane i zamykane okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Pokrywa/drzwi baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
• System zabezpieczenia przeciwkradzie˝owego Toyoty . . . . . . . . .31
• Korek wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Elektrycznie otwierane i zamykane okno dachowe . . . . . . . . . . . . .35
KLUCZYKI I DRZWI 9
Strona: 16
Kluczyki (z uk∏adem immobilizera)
Samochód wyposa˝ony jest w dwa rodzaje
kluczyków.
1. Kluczyk g∏ówny – Otwiera wszystkie zamki.
Na jego podstawie autoryzowana stacja ob-
s∏ugi Toyoty mo˝e dorobiç nowy klucz
z wbudowanym mikronadajnikiem.
2. Kluczyk pomocniczy – Kluczyk ten nie
otwiera baga˝nika i schowka podr´cznego
w desce rozdzielczej.
Gdy samochód jest parkowany przez obcà
osob´, w celu zabezpieczenia rzeczy pozosta-
wionych w baga˝niku nale˝y parkujàcemu
przekazaç kluczyk pomocniczy.
Poniewa˝ drzwi boczne mogà zostaç zatrza-
Êni´te bez u˝ycia kluczyka, zaleca si´ nosze-
nie przy sobie zapasowego g∏ównego
kluczyka na wypadek przypadkowego
zamkni´cia kluczyków w samochodzie.
Wszystkie kluczyki majà w uchwycie zainstalo-
wany uk∏ad scalony mikronadajnika, stanowià-
cego bardzo wa˝ny element sprawnego
dzia∏ania uk∏adu zabezpieczenia przeciwkra-
dzie˝owego, dlatego nale˝y uwa˝aç, by ich nie
zgubiç. Samodzielnie dorabianym kluczykiem
nie mo˝na wy∏àczyç zabezpieczenia przeciw-
kradzie˝owego ani uruchomiç silnika.
UWAGA
Przy pos∏ugiwaniu si´ kluczykiem z wbu-
dowanym mikronadajnikiem nale˝y prze-
strzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
• Przy uruchamianiu silnika kó∏ko zacze-
powe nie powinno opieraç si´ na
uchwycie kluczyka oraz nie nale˝y
przyciskaç kó∏ka do uchwytu kluczyka.
W przeciwnym wypadku silnik mo˝e
nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po
uruchomieniu mo˝e zgasnàç.
10 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 17
• Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.
• W momencie uruchamiania silnika klu-
czyk nie mo˝e stykaç si´ z innym klu-
czykiem zawierajàcym mikronadajnik
(nawet do innego samochodu), a tak˝e
nie nale˝y dociskaç do jego uchwytu
p∏ytki drugiego kluczyka. W przeciw-
nym wypadku silnik mo˝e nie daç si´
uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu
mo˝e zgasnàç.
KLUCZYKI I DRZWI 11
Strona: 18
P¸YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZA
Numer kodowy kluczyka umieszczony
jest na do∏àczonej p∏ytce, którà nale˝y
przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np.
w portfelu, nigdy w samochodzie.
W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie
potrzeby dorobienia nowych kluczy, na podsta-
wie numeru kodowego niektóre autoryzowane
stacje obs∏ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty.
Zaleca si´ równie˝ zapisaç numer kodowy
kluczyków i przechowywaç go wraz z innymi
wa˝nymi dokumentami.
• Nie nale˝y zakrywaç uchwytu kluczyka
˝adnym materia∏em, który nie prze-
puszcza fal elektromagnetycznych.
• Nie wolno uderzaç kluczykiem.
• Nie nale˝y wystawiaç kluczyków na
d∏u˝sze dzia∏anie wysokiej temperatu-
ry, jak na przyk∏ad na desce rozdziel-
czej lub na pokrywie silnika przy
silnym nas∏onecznieniu.
• Nie nale˝y wk∏adaç kluczyków do wody
ani myç ich w zmywarce ultradêwi´ko-
wej.
• Nie u˝ywaç kluczyków w sàsiedztwie
materia∏ów elektromagnetycznych.
12 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 19
Kluczyki (bez uk∏adu immobilizera)
Samochód wyposa˝ony jest w dwa rodzaje
kluczyków.
1. Kluczyk g∏ówny – Otwiera wszystkie zamki.
2. Kluczyk pomocniczy – Kluczyk ten nie
otwiera baga˝nika ani schowka podr´czne-
go w desce rozdzielczej.
Gdy samochód jest parkowany przez obcà
osob´, w celu zabezpieczenia rzeczy pozosta-
wionych w baga˝niku nale˝y parkujàcemu
przekazaç kluczyk pomocniczy.
Poniewa˝ drzwi boczne mogà zostaç
zatrzaÊni´te bez u˝ycia kluczyka, zaleca si´
noszenie przy sobie zapasowego g∏ównego
kluczyka na wypadek przypadkowego
zamkni´cia kluczyków w samochodzie.
P¸YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZA
Numer kodowy kluczyka umieszczony jest
na do∏àczonej p∏ytce, którà nale˝y przecho-
wywaç w bezpiecznym miejscu, np. w port-
felu, nigdy w samochodzie.
W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie
potrzeby dorobienia nowych kluczy, na podsta-
wie numeru kodowego niektóre autoryzowane
stacje obs∏ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty.
Zaleca si´ równie˝ zapisaç numer kodowy
kluczyków i przechowywaç go wraz z innymi
wa˝nymi dokumentami.
KLUCZYKI I DRZWI 13
Strona: 20
Immobilizer
(elektroniczna blokada silnika)
Uk∏ad immobilizera (elektronicznej blokady
silnika) nale˝y do systemu zabezpieczenia
przeciwkradzie˝owego. Przy wk∏adaniu klu-
czyka do wy∏àcznika zap∏onu, mikronadaj-
nik w uchwycie kluczyka wysy∏a kod
elektroniczny. Silnik zostanie uruchomiony
jedynie wówczas, gdy wys∏any kod b´dzie
odpowiada∏ kodowi identyfikacyjnemu tego
samochodu.
Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu
uk∏ad immobilizera zostaje automatycznie w∏à-
czony. W∏o˝enie zarejestrowanego kluczyka
powoduje automatyczne wy∏àczenie blokady
silnika, umo˝liwiajàc jego rozruch.
W celu dorobienia w autoryzowanej stacji ob-
s∏ugi Toyoty nowego kluczyka z wbudowanym
mikronadajnikiem, konieczny jest numer klu-
czyka i g∏ówny kluczyk. Liczba dodatkowych
kluczyków, które mo˝e dorobiç autoryzowana
stacja obs∏ugi Toyoty, jest ograniczona.
Kluczyk dorobiony we w∏asnym zakresie
nie b´dzie wy∏àcza∏ immobilizera ani nie
uruchomi silnika.
Drzwi boczne
ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAMKA KLUCZEM
Wsunàç klucz w otwór zamka i przekr´ciç.
Zamkni´cie zamka: Przekr´ciç kluczyk w kie-
runku przodu pojazdu.
Otwarcie zamka: Przekr´ciç kluczyk w kierun-
ku ty∏u pojazdu.
W przypadku u˝ycia niew∏aÊciwego klucza b´-
benek zamka obraca si´ swobodnie, chroniàc
wewn´trzny mechanizm. W ten sposób zamki
drzwi sà zabezpieczone przed z∏odziejami.
Za wyjàtkiem sytuacji, gdy wy∏àcznik zap∏onu
jest w po∏o˝eniu „ON”–
Bez uk∏adu podwójnego zamka drzwi: Wszystkie
drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi
baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane
równoczeÊnie z zamkiem w drzwiach kierowcy.
Z uk∏adem podwójnego zamka drzwi: Wszyst-
kie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi ba-
ga˝nika zostajà zablokowane równoczeÊnie
z zamkiem w drzwiach kierowcy.
Samochody z uk∏adem TVSS – Przy w∏àczo-
nym uk∏adzie zabezpieczajàcym otwarcie
drzwi za pomocà kluczyka spowoduje w∏àcze-
nie alarmu. Patrz „System zabezpieczenia
przeciwkradzie˝owego Toyoty” na stronie 31.
Gdy jest uruchomiony mechanizm zabezpie-
czajàcy dost´p do baga˝nika, pokrywa lub
drzwi baga˝nika nie zostanà odblokowane
wraz z zamkiem drzwi kierowcy na stronie 28
w tym rozdziale.
UWAGA
Nie wolno modyfikowaç, demontowaç lub
rozmontowywaç uk∏adu elektronicznej
blokady silnika. Zmiany lub modyfikacje
dokonane przez osoby niekompetentne
mogà powodowaç wadliwe dzia∏anie
uk∏adu.
14 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 21
BLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM
WEWN¢TRZNYM
Blokowanie i odblokowywanie zamka drzwi
dokonywane jest przyciskiem blokady.
Zablokowanie: Przycisk nacisnàç do do∏u
Odblokowanie: Przycisk wyciàgnàç do góry
Samochody z uk∏adem podwójnego zamka
drzwi–
Przy za∏àczeniu uk∏adu podwójnego zamka
drzwi, drzwi nie b´dà mog∏y zostaç otwarte
z zewnàtrz, ani od wewnàtrz (Dalsze
informacje, patrz „–Uk∏ad podwójnego zamka
drzwi” na stronie 23 w tym rozdziale).
W celu zablokowania drzwi od zewnàtrz–
Drzwi tylne–Wcisnàç przycisk w po∏o˝enie
blokady i zamknàç drzwi.
Drzwi przednie po stronie pasa˝era–Wcisnàç
przycisk w po∏o˝enie blokady i zamknàç drzwi.
Podczas zamykania klamk´ przytrzymaç
w pozycji uniesionej.
Drzwi kierowcy–
Z uk∏adem podwójnego zamka drzwi: Przycisk
nie mo˝e zostaç wciÊni´ty w po∏o˝enie blokady
przy otwartych drzwiach kierowcy. Drzwi
kierowcy powinny zostaç zamkni´te od zewnàtrz.
Bez uk∏adu podwójnego zamka drzwi: Wcisnàç
przycisk w po∏o˝enie blokady i zamknàç drzwi.
Nale˝y pami´taç, by wewnàtrz samochodu nie
zatrzasnàç kluczyków.
BLOKOWANIE I ZWALNIANIE BLOKADY
DRZWI PRZYCISKIEM CENTRALNEJ
BLOKADY DRZWI
Nacisnàç prze∏àcznik.
Blokowanie: Nacisnàç przycisk w jego przed-
niej cz´Êci.
Odblokowanie: Nacisnàç przycisk w jego tylnej
cz´Êci.
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub
drzwi baga˝nika zostajà jednoczeÊnie zablo-
kowane lub odblokowane.
Gdy jest uruchomiony mechanizm zabezpie-
czajàcy dost´p do baga˝nika, pokrywa lub
drzwi baga˝nika nie zostanà odblokowane
wraz z zamkiem drzwi kierowcy. Patrz „ – Za-
bezpieczenie dost´pu do baga˝nika” na
stronie 28 tego rozdzia∏u.
FUNKCJA BLOKADY DRZWI PO¸ÑCZONEJ
Z WY¸ÑCZNIKIEM ZAP¸ONU
Samochody wyposa˝one w TVSS – Gdy po
zamkni´ciu wszystkich drzwi wy∏àcznik zap∏o-
nu zostanie przekr´cony z po∏o˝enia „LOCK”
w po∏o˝enie „ON”, wszystkie zamki drzwi zo-
stajà automatycznie zablokowane. Gdy wy-
∏àcznik zap∏onu zostanie przekr´cony
z po∏o˝enia „ON” w po∏o˝enie „LOCK”, wszyst-
kie zamki drzwi zostajà automatycznie odblo-
kowane. Funkcja ta jest wy∏àczalna – w tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà
stacjà obs∏ugi Toyoty.
KLUCZYKI I DRZWI 15
Strona: 22
ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED
OTWARCIEM OD WEWNÑTRZ
Przesunàç dêwigni´ mechanizmu w po∏o˝e-
nie „LOCK” (zablokowane), oznaczone na
naklejce obok dêwigni.
Mechanizm ten umo˝liwia zablokowanie tyl-
nych drzwi w ten sposób, aby mo˝na je by∏o
otworzyç jedynie od zewnàtrz. Zaleca si´ u˝y-
wanie tej blokady zawsze, kiedy przewo˝one
sà ma∏e dzieci.
– Zdalne sterowanie
Blokowanie zamków
Odblokowanie zamków
Samochód wyposa˝ony jest w uk∏ad zdal-
nego sterowania blokowaniem i odblokowy-
waniem zamków wszystkich drzwi
bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga˝ni-
ka, dzia∏ajàcy z odleg∏oÊci oko∏o 1 m od sa-
mochodu.
OSTRZE˚ENIE
• Przed ruszeniem w drog´ nale˝y upew-
niç si´, czy wszystkie drzwi sà dobrze
zamkni´te.
• Je˝eli na tylnym siedzeniu przewo˝one
sà ma∏e dzieci, nale˝y uruchomiç me-
chanizm zabezpieczajàcy drzwi przed
otwarciem od wewnàtrz.
• Podczas jazdy drzwi powinny pozostaç
niezablokowane, co umo˝liwi ich
otwarcie od zewnàtrz w razie wypadku.
16 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 23
ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE ZAM-
KÓW DRZWI BOCZNYCH ORAZ POKRYWY
LUB DRZWI BAGA˚NIKA
W celu zablokowania lub odblokowania
zamków wszystkich drzwi bocznych oraz
pokrywy lub drzwi baga˝nika nale˝y powoli
i dok∏adnie nacisnàç odpowiedni przycisk
nadajnika zdalnego sterowania.
Zablokowanie: Nacisnàç przycisk „LOCK”.
Wszystkie zamki drzwi bocznych oraz pokrywa
lub drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie za-
blokowane.
Samochody wyposa˝one w TVSS – NaciÊni´-
cie przycisku „LOCK” nadajnika zdalnego ste-
rowania powoduje jednokrotne b∏yÊni´cie
Êwiate∏ awaryjnych samochodu.
Dla pewnoÊci dobrze jest sprawdziç, czy
wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub
drzwi baga˝nika zosta∏y dobrze zablokowane.
W przypadku gdy którekolwiek drzwi boczne,
pokrywa lub drzwi baga˝nika nie sà prawid∏o-
wo zatrzaÊni´te lub gdy w wy∏àczniku zap∏onu
jest kluczyk, zamki drzwi nie mogà zostaç za-
blokowane po naciÊni´ciu przycisku „LOCK”.
Odblokowanie: Nacisnàç przycisk „UNLOCK”.
Wszystkie zamki drzwi bocznych oraz pokrywa
lub drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie od-
blokowane.
Samochody wyposa˝one w TVSS – NaciÊni´-
cie przycisku „UNLOCK” nadajnika zdalnego
sterowania powoduje dwukrotne b∏yÊni´cie
Êwiate∏ awaryjnych samochodu.
Gdy Êwiat∏a awaryjne samochodu b∏ysnà trzy ra-
zy, sygnalizuje to wzbudzenie uk∏adu TVSS.
Patrz „System zabezpieczenia przeciwkradzie-
˝owego Toyoty” w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u.
Po zdalnym odblokowaniu zamków pozostaje
30 sekund na otwarcie drzwi. Je˝eli w tym cza-
sie drzwi nie zostanà otwarte, nastàpi automa-
tyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi
bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga˝nika.
Przed∏u˝one naciskanie przycisku „LOCK” lub
„UNLOCK” nie powoduje powtarzania operacji
zablokowania lub odblokowania zamka. Przy-
cisk nale˝y zwolniç i nacisnàç ponownie.
KLUCZYKI I DRZWI 17
Strona: 24
Podsumowanie:
*1: Anulowanie odbywa si´ przy u˝yciu przycisku „UNLOCK”
*2: Po trzecim razie, w ciàgu 15 sekund mo˝na w∏àczaç i wy∏àczaç uk∏ad ochrony wn´trza za
ka˝dym razem po naciÊni´ciu przycisku „LOCK”.
18 KLUCZYKI I DRZWI
Blokowanie Odblokowywanie
Jeden
Dwa razy
Jeden
raz
5 sekund Od 5 do 10 sekund
raz
po pierwszym po pierwszym
naciÊni´ciu naciÊni´ciu
Uk∏ad podwójnego
Wy∏àczony W∏àczony Wy∏àczony
Wy∏àczony
zamka drzwi*1
TVSS (Zabezpieczenie Wy∏àczony
przeciwkradzie˝owe W∏àczony W∏àczony W∏àczony
Toyoty)*1
Funkcja ochrony
W∏àczony W∏àczony Wy∏àczony
Wy∏àczony
wn´trza TVSS*2
Sygna∏ zwrotny Jednokrotne Jednokrotne
3 sekundy
Dwa razy
b∏yÊni´cie b∏yÊni´cie
Strona: 25
NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
Nadajnik zdalnego sterowania (pilot) jest urzà-
dzeniem elektronicznym. Aby nie spowodowaç
jego uszkodzenia, nale˝y przestrzegaç poni˝-
szych zaleceƒ.
• Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach,
które mogà silnie nagrzewaç si´, np. na
desce rozdzielczej.
• Nie rozbieraç urzàdzenia.
• Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika.
• Nie wk∏adaç do wody.
Do jednego samochodu mo˝na u˝ywaç mak-
symalnie 4 nadajników zdalnego sterowania.
Szczegó∏owych informacji mo˝e udzieliç auto-
ryzowana stacja obs∏ugi Toyoty.
Je˝eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi lub
nie dzia∏a z normalnej odleg∏oÊci, przyczynà
mo˝e byç:
• BliskoÊç nadajnika fal radiowych, na przyk∏ad
stacji radiowej lub lotniska, który zak∏óca pra-
c´ nadajnika zdalnego sterowania.
• Wyczerpanie si´ baterii. Nale˝y sprawdziç ich
stan. W celu wymiany baterii nale˝y zapoznaç
si´ z punktem „WYMIANA BATERII W NA-
DAJNIKU ZDALNEGO STEROWANIA”.
WYMIANA BATERII
Do wymiany nale˝y u˝yç baterii CR2016 i spe-
cjalnego Êrubokr´ta.
Wymian´ baterii nale˝y przeprowadzaç w na-
st´pujàcy sposób:
UWAGA
Podczas wymiany baterii w nadajniku
nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie
zgubiç wymontowanych elementów.
OSTRZE˚ENIE
Wymontowane z nadajnika baterie lub inne
cz´Êci nale˝y szczególnie uwa˝nie zabez-
pieczyç przed dost´pem ma∏ych dzieci.
KLUCZYKI I DRZWI 19
Strona: 26
1. Wykr´ciç Êrubk´ i zdjàç pokryw´.
2. Wyjàç os∏on´ baterii z obudowy.
3. Zdjàç pokryw´ os∏ony.
4. Wyjàç roz∏adowanà bateri´.
UWAGA
Nie nale˝y wyginaç os∏ony baterii.
20 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 27
5. Upewniç si´, ˝e bateria jest prawid∏owo
zamocowana w zaczepach.
6. Za∏o˝yç pokryw´ os∏ony baterii i w∏o˝yç
os∏on´ do obudowy.
7. Zamknàç pokryw´.
Po wymianie baterii nale˝y sprawdziç, czy na-
dajnik dzia∏a prawid∏owo. Podczas naciskania
przycisku, powinna zapalaç si´ lampka kontro-
lna. Je˝eli nadajnik nie dzia∏a prawid∏owo, na-
le˝y skontaktowaç si´ z dealerem Toyoty.
UWAGA
Upewniç si´, ˝e pokrywa jest prawid∏owo
za∏o˝ona.
UWAGA
• Zwróciç uwag´ na prawid∏owe ustawie-
nie dodatnich i ujemnych biegunów
baterii.
• Nale˝y uwa˝aç, by nie wygiàç koƒcówki
dociskowej baterii ani nie dopuÊciç do
zanieczyszczenia obudowy kurzem lub
olejami.
KLUCZYKI I DRZWI 21
Strona: 28
Lista numerów homologacji
Kraj Numer homologacji Nazwa producenta
Irlandia
IRL. TRA
24/5/70/8
Islandia IS–3207–00
Niemcy
CEPT LPD–D
Szwecja
Godkänd av post–och
Telestyrelsen
Ue 990065
Szwajcaria
BAKOM
99.0191.K.P
Portugalia ICP–038TC–99
22 KLUCZYKI I DRZWI
VALTX04/VALTRX04
Strona: 29
– Uk∏ad podwójnego zamka drzwi
Uk∏ad podwójnego zamka drzwi jest uk∏adem
zapobiegajàcym kradzie˝y. W samochodach
wyposa˝onych w uk∏ad podwójnego zamka
drzwi, na przednich bocznych szybach znaj-
dujà si´ etykiety informujàce o istnieniu tego
rodzaju zabezpieczenia. Uk∏ad zostaje za∏à-
czony po zamkni´ciu wszystkich drzwi bocz-
nych oraz drzwi tylnych przy pomocy
kluczyka uk∏adu zdalnego sterowania. Uk∏ad
ten uniemo˝liwia otwarcie drzwi bocznych
oraz tylnych zarówno od zewnàtrz, jak i od
Êrodka.
W¸ÑCZANIE UK¸ADU
1. Przekr´ciç kluczyk w stacyjce do po∏o˝enia
„LOCK” i wyjàç go.
2. Dopilnowaç, aby wszyscy pasa˝erowie
opuÊcili samochód.
3. Zamknàç drzwi boczne oraz tylne.
4. Nacisnàç przycisk „LOCK” uk∏adu zdalnego
sterowania zamykaniem DWUKROTNIE
w ciàgu 5 sekund. System nie zadzia∏a, jeÊli
nie zastosujemy kluczyka uk∏adu zdalnego
sterowania zamkiem drzwi. Za ka˝dym ra-
zem, gdy nastàpi naciÊni´cie przycisku
„LOCK” Êwiat∏a awaryjne b∏ysnà jednokrotnie.
WY¸ÑCZENIE UK¸ADU
Nacisnàç przycisk „UNLOCK” uk∏adu zdalnego
sterowania zamykaniem.
Âwiat∏a awaryjne b∏ysnà dwukrotnie w celu
zasygnalizowania wy∏àczenia uk∏adu.
Uk∏ad podwójnego zamka drzwi mo˝e zostaç
wy∏àczony za pomocà kluczyka, jeÊli bateria
kluczyka uk∏adu zdalnego sterowania zamyka-
niem jest niesprawna.
SPRAWDZANIE UK¸ADU
1. Otworzyç wszystkie okna.
2. W∏àczyç uk∏ad zgodnie z powy˝szà
procedurà.
3. Spróbowaç otworzyç drzwi boczne od
wewnàtrz. Przycisk wewn´trzny powinien
powróciç do po∏o˝enia zamkni´cia.
4. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” uk∏adu zdal-
nego sterowania zamykaniem i sprawdziç,
czy uk∏ad zosta∏ wy∏àczony.
JeÊli uk∏ad nie dzia∏a prawid∏owo, nale˝y
zg∏osiç si´ do dealera Toyoty.
OSTRZE˚ENIE
Nigdy nie nale˝y zamykaç drzwi za pomo-
cà uk∏adu zdalnego sterowania, gdy we-
wnàtrz sà pasa˝erowie, poniewa˝ nie
b´dzie mo˝liwe otworzenie od wewnàtrz.
Gdy nastàpi przypadkowe zamkni´cie
drzwi, nale˝y wcisnàç przycisk „UNLOCK”
nadajnika zdalnego sterowania.
KLUCZYKI I DRZWI 23
Strona: 30
Elektrycznie otwierane i zamykane
okna
Okna mo˝na otwieraç i zamykaç operujàc
prze∏àcznikami umieszczonymi na obu
przednich drzwiach.
Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony
w po∏o˝eniu „ON”.
OKNO PO STRONIE KIEROWCY
Sterowanie prze∏àcznikiem na drzwiach kie-
rowcy.
Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba
przesuwa si´ tylko podczas operowania
prze∏àcznikiem sterujàcym.
Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç.
Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do
góry.
Automatyczne zamykanie i otwieranie: Na-
cisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pocià-
gnàç w gór´ do oporu, a nast´pnie zwolniç go.
Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub
podniesiona. W celu zatrzymania szyby w po-
∏o˝eniu poÊrednim, lekko poruszyç prze∏àczni-
kiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go.
Ka˝dorazowo w przypadku od∏àczenia akumu-
latora funkcja automatycznego zamykania
i otwierania okna wymaga ponownej inicjaliza-
cji, poniewa˝ bez tego funkcja nie b´dzie dzia-
∏a∏a. W tym celu nale˝y skontaktowaç si´
z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty.
Funkcja zabezpieczajàca przed przyciÊni´-
ciem przez szyb´: Podczas automatycznego
zamykania okna, gdy pomi´dzy szybà a ramà
okna pojawi si´ przeszkoda, szyba zatrzymuje
si´ i pozostaje otwarta do po∏owy.
Podobnie mo˝e dziaç si´ w przypadku uderze-
nia w szyb´.
24 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 31
OKNA W DRZWIACH PASA˚ERÓW
Sterowane sà prze∏àcznikami umieszczony-
mi na drzwiach pasa˝erów lub odpowiedni-
mi prze∏àcznikami na drzwiach kierowcy.
Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania
prze∏àcznikiem sterujàcym.
Otwieranie: Prze∏àcznik nacisnàç.
Zamykanie: Prze∏àcznik pociàgnàç do góry.
Gdy zostanie wciÊni´ty przycisk blokady okna,
umieszczony w drzwiach kierowcy, szyba
w drzwiach pasa˝era zostaje unieruchomiona.
OSTRZE˚ENIE
• Nie nale˝y w sposób celowy powodo-
waç zadzia∏ania funkcji zabezpieczajà-
cej przed przyciÊni´ciem przez szyb´.
• Funkcja zabezpieczajàca mo˝e nie
zadzia∏aç w przypadku przyciÊni´cia
przedmiotu przez szyb´ tu˝ przed jej
ca∏kowitym zamkni´ciem.
KLUCZYKI I DRZWI 25
Przycisk blokady okna
Strona: 32
OSTRZE˚ENIE
Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz prze-
wo˝onych osób nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
• Przed zamkni´ciem okien nale˝y upew-
niç si´, czy na drodze szyb nie znajdu-
je si´ niczyja g∏owa, r´ka lub
jakakolwiek inna cz´Êç cia∏a. Przyci-
Êni´cie szyi, g∏owy lub r´ki przez pod-
noszonà szyb´ grozi powa˝nymi
obra˝eniami. Zamykanie okien przez
pasa˝erów powinno byç ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa nadzorowane.
• Przewo˝one w samochodzie dzieci
nigdy nie powinny bez nadzoru opero-
waç przyciskami sterujàcymi otwiera-
niem i zamykaniem okien. Dla
bezpieczeƒstwa wskazane jest przyci-
skiem blokady szyb uniemo˝liwiç ich
poruszanie.
• Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie
ma∏ych dzieci bez opieki, szczególnie
gdy kluczyk jest w stacyjce. Mogà one
u˝yç przycisków sterujàcych oknami
i zostaç przyciÊni´te szybà. Dzieci
pozostawione bez nadzoru mogà ulec
powa˝nym wypadkom.
26 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 33
Pokrywa/drzwi baga˝nika –
OTWIERANIE I ZAMYKANIE ZAMKA PRZY
POMOCY KLUCZYKA
Wsunàç klucz do zamka i przekr´ciç go.
Zamykanie: Przekr´ciç zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Otwieranie: Przekr´ciç przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Operowanie przyciskiem centralnej blokady
drzwi powoduje równoczeÊnie zablokowanie
lub odblokowanie zamka pokrywy lub drzwi
baga˝nika (patrz „Drzwi boczne”).
Natomiast zamki zablokowane kluczykiem
g∏ównym mogà byç odblokowane tylko tym
kluczykiem.
Zamykajàc pokryw´ lub drzwi baga˝nika nale-
˝y dobrze je zatrzasnàç.
Uwagi odnoÊnie ∏adowania baga˝u podane sà
w cz´Êci 2 Instrukcji, pod has∏em „Zalecenia
dotyczàce przewo˝enia baga˝u”.
Sedan
Liftback
Wagon
KLUCZYKI I DRZWI 27
Otworzyç
Strona: 34
Zamykajàc pokryw´ lub drzwi baga˝nika
nale˝y chwytaç za wewn´trznà taÊm´ lub
klamk´.
W celu zatrzaÊni´cia pokrywy baga˝nika nale-
˝y jà opuÊciç, a nast´pnie nacisnàç z góry. Po
zatrzaÊni´ciu nale˝y sprawdziç poprawnoÊç
zamkni´cia, próbujàc pociàgnàç pokryw´ do
góry.
– Zabezpieczenie dost´pu do
baga˝nika (sedan)
Mechanizm ten uniemo˝liwia otwarcie baga˝-
nika przez centralnà blokad´ zamków i zdal-
ne sterowanie i w ten sposób zabezpiecza
dost´p do rzeczy w nim przewo˝onych.
1. Przesunàç dêwigienki blokady po∏o˝enia
oparç tylnych siedzeƒ, blokujàc ich sk∏a-
danie.
Po zablokowaniu oparç tylnych siedzeƒ nale˝y
spróbowaç je z∏o˝yç, upewniajàc si´ czy sà
pewnie zablokowane, gdy˝ w przeciwnym razie
z∏o˝enie oparç umo˝liwi dost´p do baga˝nika.
OSTRZE˚ENIE
Podczas jazdy pokrywa baga˝nika musi
byç zamkni´ta. Zabezpiecza to baga˝
przed wypadni´ciem, a tak˝e uniemo˝li-
wia przedostanie si´ gazów spalinowych
do wn´trza pojazdu.
28 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 35
2. Po zamkni´ciu pokrywy baga˝nika
nale˝y g∏ównym kluczykiem przekr´ciç
zamek w prawo, uniemo˝liwiajàc otwiera-
nie baga˝nika przyciskiem centralnej
blokady zamków i zdalnego sterowania.
Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y pociàgnàç
pokryw´ do góry, sprawdzajàc czy jest dobrze
zatrzaÊni´ta.
Pokrywa silnika
W celu otwarcia pokrywy silnika, nale˝y:
1. Pociàgnàç dêwigni´ zwalniajàcà. Pokry-
wa silnika lekko uniesie si´.
OSTRZE˚ENIE
Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y upewniç
si´, czy pokrywa silnika jest dobrze za-
mkni´ta. W przeciwnym razie pokrywa
mo˝e niespodziewanie otworzyç si´
podczas jazdy, co grozi wypadkiem
drogowym.
KLUCZYKI I DRZWI 29
Strona: 36
2. Nast´pnie z przodu pojazdu nale˝y naci-
snàç do góry dêwigni´ zatrzasku pomoc-
niczego i podnieÊç pokryw´ silnika.
3. Podeprzeç uniesionà pokryw´ silnika
drà˝kiem podporowym, umieszczajàc go
w odpowiednim otworze.
Przed zamkni´ciem pokrywy nale˝y upewniç
si´, czy w przedziale silnikowym nie pozosta∏y
˝adne narz´dzia, szmaty lub inne przedmioty
i umieÊciç podpor´ w jej uchwycie – co zapo-
biegnie jej grzechotaniu. Nast´pnie opuÊciç
pokryw´. W razie potrzeby lekko docisnàç
przednià kraw´dê, a˝ zostanie zatrzaÊni´ta.
UWAGA
Nale˝y pami´taç o umieszczeniu drà˝ka
podporowego w zaczepie, przed
zamkni´ciem pokrywy silnika. Zamkni´cie
pokrywy silnika przy podniesionym
drà˝ku podporowym, mo˝e spowodowaç
odkszta∏cenie pokrywy silnika.
OSTRZE˚ENIE
Po ustawieniu drà˝ka podporowego
nale˝y upewniç si´, czy prawid∏owo
podtrzymuje pokryw´, zabezpieczajàc
jà przed opadni´ciem.
30 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 37
System zabezpieczenia
przeciwkradzie˝owego Toyoty
Uk∏ad TVSS (Toyota Vehicle Security System)
s∏u˝y zabezpieczeniu samochodu przed kra-
dzie˝à. Uruchamia on alarm w nast´pujàcych
okolicznoÊciach:
• Otwarcie dowolnych drzwi, pokrywy baga˝ni-
ka lub silnika.
• Wy∏àcznik zap∏onu pozostaje w po∏o˝eniu
„ON”.
• Od∏àczenie lub przy∏àczenie akumulatora.
• Uszkodzenie syreny alarmu.
• Je˝eli funkcja ochrony wn´trza jest w∏àczona
– Wykrycie ruchu wewnàtrz samochodu.
• Tylko model kombi – St∏uczenie tylnej bocz-
nej szyby lub szyby w drzwiach baga˝nika
przez metalowy przedmiot.
System uruchamia Êwiat∏a awaryjne samocho-
du oraz syren´ w przypadku próby w∏amania
do samochodu lub jego uszkodzenia. Dodat-
kowo, je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza
jest w po∏o˝eniu „DOOR”, w∏àczone zostanà
lampki w kabinie samochodu.
W∏àczanie i wy∏àczanie uk∏adu TVSS dokony-
wane jest przy pomocy nadajnika zdalnego
sterowania. Wskazówki dotyczàce pos∏ugiwa-
nia si´ nadajnikiem zdalnego sterowania po-
dano w rozdziale 1-2.
Gdy uk∏ad jest w∏àczony, odblokowanie zam-
ków i otwarcie drzwi lub baga˝nika kluczykiem
spowoduje uruchomienie alarmu.
URUCHAMIANIE UK¸ADU TVSS
Jednokrotne naciÊni´cie przycisku „LOCK”
nadajnika zdalnego sterowania spowoduje
w∏àczenie systemu TVSS i systemu ochrony
wn´trza. Zostanie to zasygnalizowane jed-
nokrotnym b∏yÊni´ciem kierunkowskazów.
W przypadku naciÊni´cia przycisku „LOCK”
przy otwartych drzwiach lub pokrywie silnika,
uk∏ad nie zostanie uruchomiony do momentu
zamkni´cia drzwi lub pokrywy silnika.
Wy∏àczanie uk∏adu zabezpieczajàcego
wn´trze–
• Przy w∏àczonym uk∏adzie podwójnego
zamka drzwi: Nacisnàç przycisk „LOCK”
w czasie do 5 sekund po w∏àczeniu uk∏adu
TVSS, a nast´pnie nacisnàç go jeszcze raz
w czasie do 15 sekund.
• Przy wy∏àczonym uk∏adzie podwójnego
zamka drzwi: Nacisnàç przycisk ponownie
w czasie od 6 do 15 sekund po w∏àczeniu
uk∏adu TVSS.
Po wy∏àczeniu funkcji ochrony wn´trza,
kierunkowskazy pozostanà zapalone przez 3
sekundy.
JeÊli przycisk „LOCK” zostanie dwukrotnie lub
wi´cej razy naciÊni´ty przez pomy∏k´, nale˝y
nacisnàç przycisk „UNLOCK” w celu
odblokowania uk∏adu podwójnego zamka
(Patrz „–Uk∏ad podwójnego zamka drzwi” na
stronie 23 w tym rozdziale).
KLUCZYKI I DRZWI 31
Strona: 38
W∏àczanie funkcji ochrony wn´trza
1. Przekr´ciç do po∏o˝enia „LOCK” i wyjàç
kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu.
2. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç
samochód.
3. Zamknàç wszystkie drzwi.
4. Nacisnàç jeden raz przycisk „LOCK” nada-
jnika zdalnego sterowania. Uk∏ad TVSS
i funkcja ochrony wn´trza zacznà dzia∏aç.
(Patrz „–Zdalne sterowanie” na stronie 16
w tym rozdziale).
Nastàpi jedno krótkie b∏yÊni´cie Êwiate∏
awaryjnych i zacznie b∏yskaç lampka kontrolna
uk∏adu.
5. Po upewnieniu si´, ˝e lampka kontrolna
b∏yska, mo˝na oddaliç si´ od samochodu.
Wy∏àczanie funkcji ochrony wn´trza
Tryb ten uruchamia si´, gdy w samochodzie
musi pozostaç osoba lub zwierz´.
1. Przekr´ciç do po∏o˝enia „LOCK” i wyjàç
kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu.
2. Pozostawiajàc pasa˝era lub zwierz´
w samochodzie zamknàç wszystkie drzwi.
3. Przy w∏àczonym uk∏adzie podwójnego zamka
drzwi–Nacisnàç przycisk „LOCK” w czasie do
5 sekund po w∏àczeniu uk∏adu TVSS,
a nast´pnie nacisnàç go jeszcze raz w czasie
do 15 sekund. (Patrz „–Uk∏ad podwójnego
zamka drzwi” na stronie 23 w tym rozdziale).
OSTRZE˚ENIE
Nigdy nie nale˝y uruchamiaç uk∏adu
podwójnego zamka drzwi, jeÊli w samo-
chodzie znajdujà si´ pasa˝erowie,
poniewa˝ nie ma wtedy mo˝liwoÊci
otwarcia drzwi bocznych. W przypadku
zablokowania drzwi przez pomy∏k´,
nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK”
nadajnika zdalnego sterowania.
32 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 39
Przy wy∏àczonym uk∏adzie podwójnego zamka
drzwi–Nacisnàç przycisk ponownie w czasie
od 6 do 15 sekund po w∏àczeniu uk∏adu TVSS.
JeÊli Êwiat∏a awaryjne pozostanà zapalone
przez 3 sekundy, oznacza to wy∏àczenie
funkcji ochrony wn´trza.
4. Po upewnieniu si´, ˝e lampka kontrolna
b∏yska, mo˝na oddaliç si´ od samochodu.
WY¸ÑCZANIE UK¸ADU TVSS
Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdal-
nego sterowania.
Je˝eli Êwiat∏a awaryjne b∏ysnà dwa razy, alarm
nie by∏ wzbudzany. Je˝eli b∏ysnà trzykrotnie,
oznacza to, ˝e uk∏ad TVSS w∏àcza∏ sygnaliza-
cj´ alarmowà. Nale˝y wówczas sprawdziç, czy
w samochodzie nie pojawi∏y si´ jakieÊ
nieprawid∏owoÊci.
Je˝eli w ciàgu 30 sekund nie zostanà otwarte
drzwi, wszystkie zamki zostanà automatycznie
zablokowane i uk∏ad TVSS zostanie w∏àczony.
WZBUDZENIE ALARMU PRZEZ UK¸AD
TVSS
Gdy uk∏ad TVSS wykryje stan nieprawid∏owy,
wzbudza na 30 sekund alarm i po tym czasie
automatycznie przerywa go.
Ponowne wzbudzenie alarmu
Po przerwaniu alarmu, uk∏ad TVSS ponownie
uruchomi sygnalizacj´ alarmowà w sytuacji,
gdy nadal wyst´powaç b´dà nast´pujàce
okolicznoÊci:
• Otwarte sà dowolne drzwi, pokrywa silnika
lub baga˝nik.
• Wy∏àcznik zap∏onu pozostaje w po∏o˝eniu
„ON”.
PrzejÊcie uk∏adu w stan poczàtkowy
Je˝eli uk∏ad TVSS nie znajduje si´ w ˝adnym
z wy˝ej opisanych stanów, alarm zostanie
automatycznie przerwany. 5 sekund póêniej
uk∏ad zostanie ponownie w∏àczony w stan
czuwania.
Przerwanie alarmu
NaciÊni´cie przycisku „LOCK”: Przerywa
alarm, ale uk∏ad TVSS pozostaje w∏àczony
w stan czuwania.
NaciÊni´cie przycisku „UNLOCK”: Przerywa
alarm i uk∏ad TVSS zostaje wy∏àczony.
TESTOWANIE UK¸ADU TVSS
1. W∏àczyç uk∏ad TVSS w stan czuwania.
2. Odblokowaç kluczykiem zamek drzwi
kierowcy.
3. Otworzyç drzwi i powinien rozlec si´ alarm.
4. Przerwaç alarm, naciskajàc przycisk
„LOCK” lub „UNLOCK” nadajnika zdalnego
sterowania.
5. Powtórzyç powy˝sze czynnoÊci dla pozos-
ta∏ych drzwi, pokrywy baga˝nika oraz pokry-
wy silnika.
Je˝eli uk∏ad nie funkcjonuje prawid∏owo,
nale˝y zleciç jego sprawdzenie przez autory-
zowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty.
KLUCZYKI I DRZWI 33
Strona: 40
Korek wlewu paliwa
Strza∏ka oznacza, ˝e drzwiczki wlewu
paliwa znajdujà si´ po lewej stronie pojazdu.
1. W celu otwarcia drzwiczek wlewu paliwa
nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwal-
niajàcà.
Na czas tankowania nale˝y wy∏àczyç silnik.
OSTRZE˚ENIE
• Podczas nape∏niania zbiornika nie wol-
no paliç, powodowaç iskrzenia ani zbli-
˝aç si´ z otwartym ogniem. Opary
paliwa sà ∏atwopalne.
• Korek wlewu paliwa nale˝y odkr´caç
powoli. W upalny dzieƒ szybkie otwar-
cie wlewu mo˝e spowodowaç rozprysk
paliwa pod wp∏ywem wysokiego ciÊnie-
nia w zbiorniku.
34 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 41
2. W celu zdj´cia korka paliwa nale˝y go po-
woli obróciç przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara i przed ca∏kowitym
zdj´ciem odczekaç chwil´. Po zdj´ciu
korka nale˝y go umieÊciç na wsporniku
w drzwiczkach.
W chwili zdj´cia korka s∏yszalne jest zwykle
lekkie syczenie. Zak∏adajàc korek, nale˝y go
obróciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
a˝ rozlegnie si´ trzask zapadki.
Elektrycznie otwierane i zamykane
okno dachowe
Przesuwanie
Uchylanie
Przyciski sterujàce okna dachowego znajdu-
jà si´ obok lampki oÊwietlenia osobistego.
Kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu musi byç
przekr´cony do po∏o˝enia „ON”.
Zas∏ona przeciws∏oneczna –
Zas∏on´ przeciws∏onecznà mo˝na otwieraç
i zamykaç r´cznie.
Automatyczne przesuwanie okna –
Otwieranie: Nacisnàç krótko przycisk po
stronie „SLIDE OPEN”.
Okno dachowe otworzy si´ ca∏kowicie. W celu
zatrzymania okna w po∏o˝eniu poÊrednim
nale˝y krótko nacisnàç przycisk po stronie
„SLIDE OPEN” lub „TILT UP”.
OSTRZE˚ENIE
• Nale˝y sprawdziç, czy korek jest bez-
piecznie dokr´cony, co w razie wypad-
ku zapobiegnie wyciekowi paliwa.
• Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnego
korka wlewu paliwa, który jest wyposa-
˝ony w zawór bezpieczeƒstwa, wyrów-
nujàcy podciÊnienie w zbiorniku.
KLUCZYKI I DRZWI 35
Strona: 42
Zas∏ona przeciws∏oneczna odsuwa si´ razem
z oknem.
Zamykanie: Nacisnàç krótko przycisk po stro-
nie „TILT UP”. Okno dachowe zamknie si´ ca∏-
kowicie.
Zwyk∏e przesuwanie okna –
Otwieranie: Nacisnàç przycisk po stronie
„SLIDE OPEN”.
Zas∏ona przeciws∏oneczna odsuwa si´ razem
z oknem.
Zamykanie: Nacisnàç przycisk po stronie
„TILT UP”.
Okno przesuwa si´ dopóki przycisk jest naci-
skany.
Funkcja zabezpieczajàca przed przyciÊni´-
ciem przez okno za ka˝dym razem dzia∏a tylko
dwa razy pod rzàd. Za trzecim razem okno za-
mknie si´ bez uruchamiania funkcji bezpie-
czeƒstwa.
Uchylanie okna –
Uchylenie: Nacisnàç krótko przycisk po stronie
„TILT UP”. Okno zostanie uchylone do koƒca.
Przymkni´cie: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk
po stronie „SLIDE OPEN”.
Okno mo˝na zatrzymaç w dowolnym po∏o˝eniu
poÊrednim. Otwieranie i zamykanie okna da-
chowego nast´puje tylko przy naciskaniu przy-
cisku i jest zatrzymywane po jego zwolnieniu.
W przypadku wyj´cia akumulatora lub spadku
jego napi´cia, zmienia si´ po∏o˝enie zatrzyma-
nia prze∏àcznika sterujàcego. Nale˝y skonsulto-
waç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty.
Funkcja zabezpieczajàca przed przyciÊni´-
ciem przez okno (tylko przy zamykaniu od-
suni´tego okna): Je˝eli przy zamykaniu
odsuni´tego okna dachowego jakiÊ obiekt do-
stanie si´ pomi´dzy okno a jego obramowa-
nie, okno zatrzymuje si´, a nast´pnie otwiera
do po∏owy.
Równie˝ uderzenie w okno dachowe mo˝e
spowodowaç zadzia∏anie tej funkcji.
OSTRZE˚ENIE
W celu unikni´cia powa˝nych obra˝eƒ
nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych
zaleceƒ:
• Podczas jazdy nie nale˝y wystawiaç
g∏owy, ràk lub innych cz´Êci cia∏a przez
otwór w dachu. Grozi to powa˝nymi ob-
ra˝eniami w razie nag∏ego hamowania
lub zderzenia.
• Przed zamkni´ciem okna dachowego
nale˝y zawsze sprawdziç, czy w otwo-
rze nie znajduje si´ niczyja g∏owa, r´ce
lub inne cz´Êci cia∏a. PrzyciÊni´cie
szyi, g∏owy lub ràk zamykajàcym si´
oknem dachowym grozi powa˝nymi
obra˝eniami. Gdy okno dachowe jest
zamykane przez drugà osob´, nale˝y
przedtem sprawdziç, czy jest to bez-
pieczne.
• Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie
ma∏ych dzieci bez opieki, szczególnie
gdy kluczyk jest w stacyjce. Mogà one
u˝yç przycisków sterujàcych oknem da-
chowym i zostaç przyciÊni´te w otworze
dachowym. Dzieci pozostawione bez
nadzoru mogà ulec powa˝nym wypad-
kom.
• Nie wolno siadaç na brzegu otworu
dachowego.
• Nie wolno w sposób zamierzony
powodowaç zadzia∏ania funkcji bezpie-
czeƒstwa.
• Funkcja bezpieczeƒstwa mo˝e nie za-
dzia∏aç, je˝eli coÊ zostanie przyciÊni´te
tu˝ przed ca∏kowitym zamkni´ciem si´
okna dachowego.
36 KLUCZYKI I DRZWI
Strona: 43
Rozdzia∏ 1-3
OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW
Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica i lusterka
• Siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
• Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
• Sk∏adane siedzenie tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Zag∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
• Ogrzewanie siedzeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
• Pasy bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
• Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
• Boczne poduszki powietrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
• Boczne poduszki powietrzne i kurtyna powietrzna . . . . . . . . . . . . .65
• Fotelik dzieci´cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• Kierownica o regulowanej wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
• Zewn´trzne lusterka wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
• PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . .89
• Lusterko kosmetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 37
Strona: 44
Siedzenia
Wszyscy jadàcy samochodem powinni mieç
podniesione oparcia siedzeƒ, siedzieç wygod-
nie oparci i mieç prawid∏owo zapi´te pasy bez-
pieczeƒstwa.
Fotele przednie –
– Zalecenia dotyczàce przednich foteli
(z bocznymi poduszkami powietrznymi)
OSTRZE˚ENIE
Boczne poduszki powietrzne umieszczo-
ne sà w fotelu kierowcy i pasa˝era sie-
dzàcego z przodu. Nale˝y zachowaç
nast´pujàce Êrodki ostro˝noÊci:
• Nie nale˝y wychylaç si´ przez przednie
drzwi, gdy samochód jest w ruchu.
Boczna poduszka powietrzna nape∏nia
si´ ze znacznà pr´dkoÊcià i si∏à i w ta-
kim przypadku mo˝e okazaç si´ zagro-
˝eniem dla ˝ycia lub zdrowia.
• Nie wolno modyfikowaç ani wymieniaç
przednich foteli lub ich pokrycia, je˝eli
zawierajà boczne poduszki powietrzne.
Tego rodzaju zmiany mogà uniemo˝li-
wiç dzia∏anie poduszek lub spowodo-
waç ich nieoczekiwane nape∏nienie,
stanowiàc zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia. Nale˝y skonsultowaç si´ z au-
toryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty.
• Nie nale˝y stosowaç na fotele akceso-
riów, które zakrywa∏yby te ich fragmen-
ty, gdzie nape∏nia si´ boczna poduszka
powietrzna. Tego rodzaju akcesoria
mogà uniemo˝liwiç w∏aÊciwe zadzia∏a-
nie bocznych poduszek powietrznych,
co stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia.
OSTRZE˚ENIE
• Nie wolno jechaç, gdy pasa˝erowie sie-
dzà nieprawid∏owo, np. na z∏o˝onym
oparciu siedzenia lub w przestrzeni
baga˝owej. Osoby nie siedzàce prawi-
d∏owo i bez zapi´tych pasów bezpie-
czeƒstwa mogà odnieÊç powa˝ne
obra˝enia w przypadku awaryjnego
hamowania lub zderzenia.
• Podczas jazdy niedopuszczalne
jest wstawanie lub przemieszczanie
si´ mi´dzy siedzeniami. ¸atwo wtedy
straciç równowag´ i odnieÊç powa˝ne
obra˝enia w razie awaryjnego hamowa-
nia lub zderzenia.
38 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA
Strona: 45
– Zalecenia dotyczàce regulacji
foteli
Fotel kierowcy powinien byç tak ustawiony,
aby peda∏y, kierownica i urzàdzenia na tablicy
przyrzàdów znajdowa∏y si´ w granicach swo-
bodnego zasi´gu prowadzàcego samochód.
– Regulacja przednich foteli
1. POKR¢T¸O REGULACJI PODPARCIA
L¢DèWIOWEGO
Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo.
2. DèWIGNIA REGULACJI WYSUNI¢CIA
FOTELA
Pociàgnàç dêwigni´ do góry, a nast´pnie
lekkim naciskiem cia∏a przesunàç fotel
w ˝àdane po∏o˝enie i puÊciç dêwigni´.
3. POKR¢T¸O REGULACJI WYSOKOÂCI
PODUSZKI SIEDZENIA
Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo.
4. POKR¢T¸O REGULACJI POCHYLENIA
OPARCIA
Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo.
OSTRZE˚ENIE
• Nie wolno regulowaç siedzeƒ podczas
jazdy, gdy˝ niespodziewany ruch sie-
dzenia mo˝e spowodowaç utrat´ pano-
wania nad pojazdem.
• W trakcie regulacji nale˝y zachowaç
ostro˝noÊç, aby nie uderzyç pasa˝era
lub przewo˝onego baga˝u.
• Po ustawieniu po∏o˝enia fotela nale˝y
sprawdziç, czy jest prawid∏owo zablo-
kowany, próbujàc przesunàç go do
przodu i do ty∏u.
• Nie nale˝y k∏aÊç ˝adnych przedmiotów
pod siedzenia, za wyjàtkiem przezna-
czonego do tego celu schowka. Przed-
mioty takie mogà zak∏óciç prac´
mechanizmu blokady lub niespodzie-
wanie nacisnàç dêwigni´ regulacji po-
∏o˝enia, powodujàc nag∏e przesuni´cie
fotela, co z kolei mo˝e doprowadziç do
utraty panowania nad pojazdem przez
kierowc´.
• W trakcie regulacji nie nale˝y wk∏adaç
ràk pod siedzenie lub w pobli˝e prze-
mieszczajàcych si´ cz´Êci, gdy˝ mogà
one zostaç przyciÊni´te.
SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 39
Strona: 46
Sk∏adane siedzenie tylne
(model sedan)
SK¸ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIE-
DZENIA
1. Przesunàç dêwigni´ (1) blokady zatrza-
sku oparcia do pozycji zwolnionej.
2. Nacisnàç przycisk 2 zwalniajàcy zatrzask.
3. Z∏o˝yç do przodu oparcie siedzenia.
W ten sposób przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y
si´, si´gajàc a˝ do podniesionej poduszki tylne-
go siedzenia. Uwagi odnoÊnie uk∏adania baga˝u
podane sà w cz´Êci 2 Instrukcji, pod has∏em
„Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u”.
W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na
sk∏adaç niezale˝nie.
OSTRZE˚ENIE
Przywracajàc normalne po∏o˝enie opar-
cia tylnego siedzenia, nale˝y:
• Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa
nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te
przez oparcie oraz czy sà u∏o˝one na
swoich miejscach i gotowe do u˝ytku.
• Sprawdziç, czy oparcie jest bezpiecz-
nie zablokowane, naciskajàc jego gór-
nà kraw´dê w przód i w ty∏ oraz czy nie
jest widoczny czerwony znak przy
przycisku na górnej kraw´dzi oparcia.
OSTRZE˚ENIE
W celu ograniczenia ryzyka wysuni´cia
si´ spod pasa w momencie zderzenia,
nale˝y unikaç zbytniego odchylania
oparcia do ty∏u. Pasy bezpieczeƒstwa za-
pewniajà maksymalnà ochron´ przy zde-
rzeniach czo∏owych lub przy uderzeniu
w ty∏ samochodu tylko wtedy, gdy kie-
rowca oraz pasa˝er siedzà w fotelach wy-
prostowani i dobrze oparci. Przy
odchylonym do ty∏u oparciu mo˝e nastà-
piç przeÊliêni´cie si´ cz´Êci biodrowej
pasa na brzuch, na który b´dzie wywie-
raç bezpoÊredni nacisk. Dlatego wraz ze
zwi´kszaniem kàta odchylenia oparcia
roÊnie ryzyko odniesienia obra˝eƒ
w razie zderzenia czo∏owego.
40 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA
Strona: 47
Sk∏adane siedzenie tylne (modele
inne ni˝ sedan)
ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE
TYLNEGO SIEDZENIA
1. Schowaç zaczepy tylnych pasów bezpie-
czeƒstwa, jak pokazano na rysunku.
Zabezpieczy to pasy przed wypadni´ciem przy
sk∏adaniu oparcia.
SK¸ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIE-
DZENIA
2. Ciàgnàc za taÊmy, podnieÊç poduszk´
tylnego siedzenia do góry.
OSTRZE˚ENIE
Przywracajàc normalne po∏o˝enie po-
duszki siedziska nale˝y:
• Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa
nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te
oraz czy sà u∏o˝one na swoich miej-
scach i gotowe do u˝ytku.
• Sprawdziç, czy poduszka jest bezpiecz-
nie zablokowana, pociàgajàc do góry
kraw´dê w pobli˝u taÊmy.
UWAGA
Przed z∏o˝eniem oparcia tylnego siedze-
nia muszà zostaç odpowiednio schowa-
ne pasy bezpieczeƒstwa.
SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 41
Strona: 48
3. Wyjàç zag∏ówki. Zwolniç blokad´ opar-
cia, naciskajàc przyciski na jego górnej
kraw´dzi i z∏o˝yç oparcie siedzenia, wy-
pychajàc do przodu poduszk´ siedziska.
W ten sposób przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y
si´, si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli.
Uwagi odnoÊnie uk∏adania baga˝u podane sà
w cz´Êci 2 Instrukcji, pod has∏em „Zalecenia
dotyczàce za∏adunku baga˝u”.
W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia oraz
siedziska mo˝na sk∏adaç osobno.
Zag∏ówki
Przedni
Tylny
Przed jazdà nale˝y dla w∏asnego bezpieczeƒ-
stwa wyregulowaç po∏o˝enie zag∏ówków.
Podnoszenie: Pociàgnàç zag∏ówek do góry.
Opuszczanie: Nacisnàç w dó∏, jednoczeÊnie
wciskajàc przycisk zwalniajàcy blokady.
Zag∏ówki na przednich siedzeniach– Mo˝na
równie˝ przechylaç zag∏ówki do przodu i do ty-
∏u. Gdy taka regulacja jest konieczna, zag∏ó-
wek nale˝y pociàgnàç do siebie lub od siebie.
Zag∏ówek na Êrodkowym siedzeniu z ty∏u –
Gdy na Êrodkowym siedzeniu z ty∏u siedzi pa-
sa˝er, nale˝y wyciàgnàç zag∏ówek, a˝ zosta-
nie zablokowany w pozycji uniesionej.
OSTRZE˚ENIE
Przywracajàc normalne po∏o˝enie opar-
cia tylnego siedzenia, nale˝y:
• Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa
nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te
przez oparcie oraz czy sà u∏o˝one na
swoich miejscach i gotowe do u˝ytku.
• Sprawdziç, czy oparcie jest bezpiecz-
nie zablokowane, naciskajàc jego gór-
nà kraw´dê w przód i w ty∏.
42 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA
Strona: 49
Zag∏ówek najlepiej spe∏nia swojà funkcj´, je˝e-
li znajduje si´ blisko g∏owy. Z tego powodu nie
zaleca si´ stosowania dodatkowych poduszek
na oparciach siedzeƒ.
Ogrzewanie siedzeƒ
W celu w∏àczenia ogrzewania jednoczeÊnie
siedzenia kierowcy i pasa˝era na przednim
siedzeniu, nale˝y nacisnàç przycisk po
stronie „L•R”. Aby w∏àczyç tylko ogrzewa-
nie siedzenia kierowcy, nale˝y nacisnàç
przycisk po stronie „L”.
Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”.
Delikatne naciÊni´cie prze∏àcznika po przeciw-
nej stronie wy∏àcza ogrzewanie siedzeƒ.
OSTRZE˚ENIE
Podczas korzystania z podgrzewania sie-
dzeƒ nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, ponie-
wa˝ przy niskich temperaturach otoczenia
mo˝e dojÊç do miejscowego przegrzania
lub oparzeƒ (mo˝e pojawiç si´ rumieƒ lub
p´cherze oparzelinowe). Szczególnà
ostro˝noÊç nale˝y zachowaç wobec:
• Niemowlàt i ma∏ych dzieci, osób star-
szych, chorych lub inwalidów
• Osób o wra˝liwej i delikatnej cerze
• Osób zm´czonych
• Osób pod wp∏ywem alkoholu lub lekarstw
o dzia∏aniu nasennym (proszki nasenne,
Êrodki przeciwprzezi´bieniowe itp.)
W celu unikni´cia przegrzania siedzenia,
nie nale˝y w∏àczaç jego ogrzewania gdy
siedzenie jest przykryte kocem, podusz-
kà lub innymi izolujàcymi przedmiotami.
OSTRZE˚ENIE
• Zag∏ówek nale˝y tak ustawiç, aby jego
górna kraw´dê znajdowa∏a si´ na
wysokoÊci górnej cz´Êci uszu.
• Po wyregulowaniu po∏o˝enia zag∏ówka
nale˝y upewniç si´, czy jest on prawi-
d∏owo zablokowany.
• Nie nale˝y jeêdziç samochodem z wyj´-
tymi zag∏ówkami.
SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 43
Strona: 50
Pasy bezpieczeƒstwa –
– Zalecenia dotyczàce pasów
bezpieczeƒstwa
Toyota stanowczo zaleca, aby kierowca i pa-
sa˝erowie mieli zawsze zapi´te pasy bezpie-
czeƒstwa. Zaniechanie zapi´cia pasów
zwi´ksza w razie wypadku ryzyko odniesienia
obra˝eƒ oraz ich powag´.
Dzieci. Dopóki dziecko nie b´dzie wystarczajà-
co du˝e, aby samodzielnie siedzieç z prawid∏o-
wo zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa, zaleca
si´ stosowanie specjalnych fotelików, dobra-
nych odpowiednio do budowy cia∏a i ci´˝aru
dziecka. Toyota zaleca stosowanie fotelików
spe∏niajàcych europejskà norm´ bezpieczeƒ-
stwa ECE Nr 44. Szczegó∏owe zalecenia poda-
ne sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy”.
Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e by siedzieç
w specjalnym foteliku, powinno siedzieç na tyl-
nym siedzeniu zabezpieczone pasami. Staty-
styki dowodzà, ˝e dziecko jest znacznie
bezpieczniejsze jadàc z zapi´tymi pasami na
tylnym siedzeniu ni˝ na przednim.
Je˝eli dziecko musi siedzieç na przednim sie-
dzeniu, powinno mieç prawid∏owo zapi´te pa-
sy bezpieczeƒstwa. W razie wypadku, jadàce
na przednim siedzeniu dziecko z niezapi´tymi
pasami mo˝e doznaç powa˝nych urazów
w wyniku uderzenia gwa∏townie nape∏niajàcà
si´ poduszkà powietrznà.
Nie nale˝y pozwoliç, by dziecko stawa∏o lub
kl´ka∏o, zarówno na przednim, jak i na tylnym
siedzeniu. Dziecku nie zabezpieczonemu pa-
sami gro˝à powa˝ne obra˝enia w razie nag∏e-
go hamowania lub zderzenia. Nie nale˝y
równie˝ braç dziecka na kolana. Taka jazda
nie jest bezpieczna.
Kobiety ci´˝arne. Zaleca si´ zapinanie pasów
bezpieczeƒstwa. Nale˝y jednak zasi´gnàç po-
rady lekarza odnoÊnie specjalnych zaleceƒ.
Pas biodrowy powinien byç zapinany mo˝liwie
nisko na biodrach, a nie w talii.
Ranni. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒ-
stwa. Jednak szczegó∏owych wskazówek, w za-
le˝noÊci od rodzaju obra˝eƒ, udzieli lekarz.
UWAGA
• Nie nale˝y k∏aÊç na siedzeniu nierów-
nomiernie obcià˝onych przedmiotów
ani wbijaç w siedzenie ostrych przed-
miotów (igie∏, gwoêdzi itp.).
• Do czyszczenia siedzeƒ nie nale˝y u˝y-
waç substancji organicznych (rozpusz-
czalników do farb, benzyny, spirytusu
itp.). Mogà one uszkodziç instalacj´
grzewczà oraz powierzchni´ siedzenia.
• Dla unikni´cia roz∏adowania akumula-
tora podgrzewanie siedzeƒ nale˝y
w∏àczaç gdy silnik pracuje.
44 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA
Strona: 51
Je˝eli w danym kraju obowiàzujà specjalne
przepisy dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa,
w sprawach zwiàzanych z ich wymianà lub
monta˝em nale˝y konsultowaç si´ z autoryzo-
wanà stacjà obs∏ugi Toyoty.
– Pasy bezpieczeƒstwa
Wyregulowaç odpowiednio siedzenie (doty-
czy tylko przednich foteli) i usiàÊç w nim
prosto, wygodnie si´ opierajàc. W celu za-
pi´cia pasa nale˝y go wyciàgnàç i wsunàç
klamr´ w odpowiedni zaczep.
W momencie zatrzaskiwania rozlegnie si´
charakterystyczny szcz´k.
D∏ugoÊç pasa automatycznie dopasuje si´ do
sylwetki jadàcego i po∏o˝enia fotela.
W momencie ostrego hamowania lub zderze-
nia, mechanizm zwijajàcy zablokuje wysuw
pasa. Zablokowanie mo˝e równie˝ nastàpiç
przy zbyt szybkim wychyleniu si´ do przodu.
Przy powolnym pochylaniu si´ do przodu pas
odpowiednio wyd∏u˝a si´, zapewniajàc swobo-
d´ ruchów.
Gdy pas nie daje si´ wyd∏u˝yç, nale˝y go sil-
nie pociàgnàç i puÊciç swobodnie. Nast´pnie
pas mo˝na swobodnie wyciàgnàç z mechani-
zmu zwijajàcego.
Ca∏kowicie wyciàgni´ty a nast´pnie zwolniony,
nawet powoli, pas na tylnym siedzeniu zostaje
zablokowany i ju˝ nie daje si´ wyd∏u˝aç. Dzi´-
ki temu mo˝e on bezpiecznie przytrzymywaç
fotelik dzieci´cy (szczegó∏owo zosta∏o to opi-
sane pod has∏em „Fotelik dzieci´cy” w dalszej
cz´Êci tego rozdzia∏u). W celu przywrócenia
normalnego funkcjonowania pasa nale˝y go
ca∏kowicie zwinàç i ponownie wyciàgnàç.
OSTRZE˚ENIE
Osoby jadàce samochodem powinny za-
wsze mieç prawid∏owo zapi´te pasy bez-
pieczeƒstwa. W przeciwnym razie b´dà
znacznie bardziej nara˝one na powa˝ne
uszkodzenia cia∏a w razie gwa∏townego
hamowania lub zderzenia.
U˝ywajàc pasów bezpieczeƒstwa, nale˝y
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
• Ka˝dy komplet pasów przeznaczony jest
tylko dla jednej osoby. Niedopuszczalne
jest zapinanie jednym pasem wi´cej ni˝
jednej osoby, nawet gdy sà to dzieci.
• Nale˝y unikaç zbyt du˝ego odchylania
oparç foteli. Pasy bezpieczeƒstwa zapew-
niajà maksimum ochrony gdy oparcie
znajduje si´ w pozycji pionowej (patrz
wskazówki dotyczàce regulacji foteli).
• Nale˝y uwa˝aç, by nie zniszczyç taÊm
pasów oraz ich cz´Êci mechanicznych.
Nie dopuszczaç do przyci´cia pasów
przez fotele lub drzwi.
• Zaleca si´ okresowe sprawdzanie stanu
pasów – czy taÊmy nie majà przeci´ç,
wystrz´pieƒ i czy cz´Êci mechaniczne
nie poluzowa∏y si´. Uszkodzone cz´Êci
nale˝y wymieniç. Nie wolno rozmonto-
wywaç ani przerabiaç pasów.
• Pasy powinny byç utrzymywane czyste
i suche. Do ich czyszczenia u˝ywaç
roztworów ∏agodnych Êrodków piorà-
cych lub ciep∏ej wody. Nie wolno stoso-
waç Êrodków wybielajàcych,
barwiàcych ani Êcierajàcych, które mo-
gà powa˝nie os∏abiç w∏ókna taÊm.
• Pas u˝ywany w wypadku drogowym
nale˝y w ca∏ym komplecie wymieniç
(∏àcznie ze Êrubami), nawet gdy ˝adne
uszkodzenia nie sà widoczne.
SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 45

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Toyota Avensis (2001)

Zadaj pytanie o Toyota Avensis (2001)

Masz pytanie dotyczące Toyota Avensis (2001), ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Toyota Avensis (2001). Upewnij się, że opisujesz trudności z Toyota Avensis (2001) tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.