Urban Glide

Instrukcja Thule Urban Glide

Urban Glide

Podręcznik dla Thule Urban Glide w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 64 stron.

Strona: 1
51100942 - A 8 FI TURVALLISUUSOHJEITA • Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttämistä. • Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt- öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset säädökset. • Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett- äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä. • Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo- tetta käytetään heikossa valaistuksessa. Huomioi seuraavat säädökset: • Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa. • Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai epätasaisilla teillä. • Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja. • Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu- della. • Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval- la. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty. VAROITUS Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lasten- kuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuu- teen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajille. 1 Katso varoitusten selitteet tämän oppaan lopusta. PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. • Przed rozpoczęciem korzystania z produktu sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i sposobu jego używania. • Wózek powinien być używany do przewożenia dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi- cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po łagodnych ścieżkach. • Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie lampki bezpieczeństwa. Nie należy: • Przewozić osób razem ze zwierzętami; • Korzystać z wózka w trudnym terenie; • Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład- owności; • Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani • Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób. Producent nie odpowiada za szkody, które pow- stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby uzyskać więcej informacji. OSTRZEŻE- NIE Ostrzeżenia zawierają ważne instrukcje doty- czące bezpiecznego używania i działania wóz- ka Thule. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do wypadku i naraża użyt- kownika oraz pasażerów wózka na poważne obrażenia lub śmierć. 1 Szczegółowe ostrzeże- nia znajdują się z tyłu tej instrukcji
Strona: 2
51100942 - A 54 to 4,5 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w tylnej kieszeni siat- kowej to 1,4 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w bocznej kieszeni siatkowej to 0,5 kg. 2 Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są we właściwych pozycjach. 3 Przed każdą jazdą sprawdź, czy oba koła są mocno przymocow- ane do osi wózka. 4 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. 5 Zawsze używaj hamulca pos- tojowego podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka. 6 Siedzenie nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Dla młodszych dzieci należy zas- tosować odpowiednie akcesoria Thule dla niemowląt. 7 Zawsze korzystaj z pasów bez- pieczeństwa. 8 Przed użyciem wózka, siedzenia lub adaptera do fotelika samo- chodowego sprawdź, czy są prawidłowo zamocowane. 9 Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania lub rozkładania wózka, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Upewnij się, że dzieci nie znaj- dują się w pobliżu ruchomych części. Podczas składania i roz- kładania wózka dziecko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości. • Zapoznaj się z całą instrukcją obsługi przed użyciem wózka. Nieprzestrzeganie zaleceń pro- ducenta może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci dziecka albo osoby kierującej wózkiem. • Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem. • Produkt ten nie nadaje się do użycia podczas biegania ani jazdy na łyżwach. • Podczas biegania upewnij się, że przednie koło jest zablokowane w trybie joggingu. • Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. • Zawsze używaj hamulca postojo- wego, gdy wózek stoi w miejscu. • Nie przewoź więcej dzieci i bagażu, niż zaleca producent, w przeciwnym razie wózek będzie niestabilny. • Nie należy używać do przewoże- nia dzieci, których waga prze- kracza określone w instrukcji limity. • Użytkownik wózka musi pamiętać o zagrożeniach związanych z działaniem zim- nego wiatru lub wysokich tem- peratur. Przykładowo należy unikać sytuacji, w których mniej aktywne dziecko zbyt długo jest wystawione na działanie niskiej temperatury lub w upalny dzień przez długi czas przebywa w wózku, nie mając zapewnionej odpowiedniej wentylacji lub wystarczającej ilości wody. • Nie wolno dopuszczać, aby jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubranie, sznurowadła lub zabawki stykały się z ruchomymi
Strona: 3
51100942 - A 55 elementami wózka. • W wózku nie należy montować fotelików samochodowych ani innych siedzisk, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Thule Canada Inc. • Należy korzystać wyłącznie z bagażników zatwierdzonych przez firmę Thule Canada Inc., ponieważ inne torby bagażowe i bagażniki mogą powodować niestabilność wózka. • Nie wolno używać żadnych akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Thule Canada Inc. • Wózek należy czyścić tylko łagodnym mydłem i wodą. Nie należy używać żadnych roz- puszczalników. • Nie należy modyfikować wózka w żaden sposób. • Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń w wyniku wypadnięcia lub wysunięcia się dziecka z wózka. • Zawsze używaj paska zabez- pieczającego mocowanego na nadgarstku. • Gdy siedzenie jest maksymalnie odchylone, wzrasta prawdo- podobieństwo wywrócenia się do tyłu. • Wózek obciążony doczepioną torbą bagażową może być nies- tabilny, jeśli doczepiona torba jest inna niż zalecana przez pro- ducenta. • Nie należy używać wózka w pobliżu otwartego ognia lub w miejscach, w których może być narażony na jego działanie. Nieostrożność może być przy- czyną pożaru.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Urban Glide, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Urban Glide. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Urban Glide tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Urban Glide

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Urban Glide. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózki dziecięce
  • Model/nazwa: Urban Glide
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Holenderski, Francuski, Chiński, Koreański