Instrukcja Thule Pacific 200

Podręcznik dla Thule Pacific 200 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 16 stron.

Strona: 1
1801816400 8 PL Warunki bezpieczeństwa Przed każdą jazdą i podczas niej należy sprawdzać w określonych odstępach czasu - w zależności od stanu drogi - czy boks dachowy jest dobrze zamontowany na belkach bagażnika bazowego, czy ładunek jest dobrze zabezpieczony, boks jest zamknięty oraz czy kluczyk został wyjęty. Niewystarczająco zabezpieczony ładunek lub nieprawidłowo zamocow- ane belki bagażnika bazowego czy boks dachowy mogą się obluzować podczas jazdy i spowodować poważny wypadek! Należy zwrócić uwagę na zmianę wysokości pojazdu z zamontowanym boksem, jak również na wpływ boksu i ładunku na zachowanie się pojazdu podczas jazdy. Najważniejsze zmiany to większa wrażliwość na boczny wiatr, zmiana zachowanie się podczas pokonywania zakrętów i hamowania. Na zewnętrznej stronie boksu dachowego nie wolno umieszczać żadnych dodatkowych ładunków. Nie wolno przekraczać całkowitej dopuszczalnej masy samochodu ani ładowności dachu podanej w instrukcji auta. Ustalenie planowanego obciążenia dachu: Masa belek bazowych + masa boksu dachowego + masa ładunku = planowane obciążenie dachu Prędkość jazdy musi być dostosowana do masy przewożonego ładunku i oczywiście do wszystkich obowiązujących lokalnie ograniczeń prędkości! Przy braku innych ograniczeń prędkości, zalecamy maksymalną prędkość jazdy 130 km/h. Zawsze jednak prędkość jazdy podczas transportowania każdego ładunku musi uwzględniać panujące na drodze warunki takie, jak stan drogi, rodzaj nawierzchni, natężenie ruchu, siła wiatru itp.! Boks dachowy powinien być starannie czyszczony i konserwowany, szczególnie w zimie. Do tego celu używać należy wyłącznie roztworu wody i dostępnego na rynku środka do mycia bez dodatków w postaci alkoholu, chloru lub amoniaku. W przeciwnym razie powierzchnia boksu dachowego może ulec uszkodzeniu. Nie należy stosować do czyszczenia boksów żadnych dostępnych w handlu środków w spray’u do kokpitów. Zamki powinny być smarowane środkiem smarnym w aerozolu, a środek ten nie powinien dostawać się na powierzchnię z tworzywa sztucznego. Podczas korzystania z boksu dachowego wziąć pod uwagę, że: – W zależności od rodzaju belek bazowych wysokość pojazdu może zwiększyć się nawet o 70 cm! – Należy uważać wjeżdżając do niskich garaży, pod wiadukty czy drzewa! – Podczas jazdy może pojawić się słyszalny hałas spowodowany opływem powietrza. – Podczas korzystania z myjni automatycznych należy bezwzględnie zdemontować zarówno boks jak i bagażnik bazowy. – Poza wskazówkami podanymi w tej instrukcji obsługi, należy również przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji montażu załączonej do bagażników bazowych oraz instrukcji obsługi po- jazdu! – Ze względu na oszczędność w zużyciu paliwa oraz bezpieczeństwo innych użytkowników drogi boks dachowy oraz bagażnik bazowy powinny być zdemontowane, gdy nie są używane. – Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować tylko testowane (np. test GS) i rekomendowane dla danego pojazdu bagażniki bazowe. – Aby uniknąć powstawania większej siły unoszącej boks dachowy należy montować możliwie równolegle do powierzchni jezdny. – Jeśli nie istnieją żadne przeciwwskazania ze strony producenta po- jazdu i jest to dopuszczalne ze względu na specyfikę pojazdu, należy wybrać możliwie największy odstęp belek bagażnika bazowego w ramach zakresu regulacji mocowania szybkiego montażu. Proszę pamiętać, że niedopuszczalne są żadna modyfikacje konstrukcji boksu takie, jak np. wiercenie dodatkowych otworów itp. Ta instrukcja obsługi powinna być dołączona do instrukcji obsługi pojazdu i przechowywana razem z nią. Każda samodzielna modyfikacja zestawu montażowego czy boksu dachowego, jak również używanie innych niż pochodzące od producenta, części zamiennych lub części wyposażenia dodatkowego, zwalania producenta od gwarancji i odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne i wypadki! Należy zatem dokładnie przestrzegać wskazań niniejszej instrukcji i używać tylko oryginalnych, dostarczonych przez producenta części.W razie zagubienia lub zużycia części, należy zastąpić je wyłącznie oryginalnymi, dostępnymi u sprzedawcy lub producenta. Aby zapewnić szybką dostawę części zamiennych i uniknąć pochłaniających czas pytań zwrotnych, prosimy przy każdym zamawianiu części zamiennych lub pytaniu podawać „BA-NR.:”.„BA- Nr.:” znajduje się na naklejce umieszczonej na wewnętrznej powier- zchni wieka boksu. W celu jak najszybszego uzyskania kluczyka na wymianę, w razie jego zagubienia lub uszkodzenia, niezbędne jest podanie jego numeru wytłoczonego na zamku. Producent nie odpowiada za szkody i wypadki, powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi, modyfikacji części lub używania innych części, niż oryginalne części zamienne producenta! RU Важные инструкции Перед каждой поездкой и периодически во время ее (в зависимости от состояния дороги) проверять, надежно ли закреплен багажник- контейнер на раме, заперт ли он и вынут ли ключ. Неудовлетворительно закрепленный груз и неправильно закрепленные рама багажника и контейнер могут на ходу сорваться и стать причиной тяжелой аварии! Принимайте во внимание, что при наличии рамы багажника и контейнера, тем более с грузом, габаритная высота и ходовые качества автомобиля изменяются (чувствительность к боковому ветру, поведение при торможении и на поворотах). Снаружи на багажнике-контейнере запрещается размещать какие- либо грузы дополнительно. Допустимый общий вес транспортного средства превышать не разрешается. Подлежат соблюдению указания завода-изготовителя относительно максимального груза на крыше: Расчет наличного груза на крыше: Вес рамы багажника + вес багажника-контейнера + вес полезного груза = наличный груз на крыше Скорость движения следует выбирать с учетом транспортируемого груза и, разумеется, всех действующих ограничений на скорость! При отсустсвии иных ограничений на скорость максимальная рекомендуемая скорость составляет 130 км/ч. Вместе с тем скорость транспортного средства при перевозке всевозможных грузов следует выбирать с учетом таких определяющих факторов, как состояние дороги и дорожного покрытия, интенсивность движения, ветер и т.п.! Багажник-контейнер следует тщательно чистить и поддерживать в порядке, особенно в зимний период. Для ухода во избежание повреждения поверхности контейнера пользоваться только водным раствором обычных моющих средств, не содержащих спиртов, лобавок хлора и нашатырного спирта. Для чистки контейнера не пользуйтесь, пожалуйста, имеющимися в продаже аэрозолями для кабины водителя. Замки нужно смазывать аэрозольными смазками (они не должны попадать на поверхность синтетических материалов). При пользовании багажниками-контейнерами иметь в виду следующее: – Г абаритная высота транспортного средства может возрасти (в зависимости от рамы) на высоту до 70 см – Повышенное внимание при низких въездах в гараж или проездах, ветках деревьев и т.п.! – Возможен шум от ветра. – Для пользования автомойками багажник-контейнер и раму багажника следует снимать. – Помимо требований данной инструкции по эксплуатации просим соблюдать также положения инструкции по монтажу рамы багажника и инструкции по эксплуатации автомобиля! – Если багажник-контейнер и рама не используются, их следунт из соображений экономии горючего и в интересах безопасности других участников дорожного движения демонтировать. – Ради Вашей собственной безопасности пользуйтесь только проверенными (например, сертифицированными по GS) и допущенными для Вашего автомобиля рамами багажника. – Во избежание повышенных подъемных усилий не устанавливать багажник-контейнер под углом атаки (монтировать – по возможности – параллельно дорожному полотну). – При отсутствии противоположных указаний завода-изготовителя автомобиля и противопоказаний из-за каких-либо особенностей автомобиля, следует выбирать – с учетом крепежных элементов – возможно большее расстояние между поперечинами рамы. Пожалуйста, учтите, что измерения (например, дополнительные сверления) крепежных элементов для багажника-контейнера недопустимы. Настоящая Инструкция по эксплуатации должнва храниться в автомобиле вместе с Руководством по эксплуатации автомобиля. Любые изменения монтажных комплектов и багажника-контейнера, а также использование запчастей и принадлежностей иных изготовителей ведут к тому, что ответственность с изготовителя за повреждение материалов или аварии снимается! Поэтому следует в точности придерживаться настоящей Инструкции по эксплуатации и пользоваться только оригинальными частями из поставки. В случае утери деталей или их износа применять только оригинальные запчасти, приобретая их в специализированной торговле или у изготовителя. Чтобы обеспечить незамедлительное снабжение запчастями и избегать потерь времени из-за встречных вопросов, просим при заказах или запросах по поводу запчастей указывать номер BA-NR.:” . Этот номер BA-nr.:” приведен на этикетке, находящейся на верху багажника-контейнера. Чтобы срочно заказать и получить ключи взамен потерянных или неисправных, рекомендуется записать номера замков и ключей. Изготовитель не несет ответственности за повреждения и аварии, возникшие из-за несоблюдения Инструкции по эксплуатации, видоизменения деталей или пользования деталями не из комплекта поставки изготовителя!

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Pacific 200, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Pacific 200. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Pacific 200 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Pacific 200

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Pacific 200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Thule
Produkt:
Skrzynie dachowe
Model/nazwa:
Pacific 200
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Czech, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Łotewski, Litewski, Estoński, Koreański