EuroWay G2 921

Instrukcja Thule EuroWay G2 921

EuroWay G2 921

Podręcznik dla Thule EuroWay G2 921 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 9 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Strona: 1
instrukcijâm. – Pirms izbraukðanas jâpârbauda luktura stieòa gaismas. – Transportçðanas laikâ velosipçdos nedrîkst bût nenostiprinâti priekðmeti. – Pârbaudiet, lai siksnas un citi stiprinâjumi ir droði, ja nepiecieðams, vçlreiz nostipriniet tos. Kad tiek piestiprinâts velosipçda turçtâjs, pal- ielinâs transportlîdzekïa garums.Velosipçds pats par sevi var palielinât transportlîdzekïa kopçjo platumu un augstumu. Braucot atpakaïgaitâ, esiet îpaði piesardzîgi. – Nekavçjoties nomainiet visas bojâtâs vai nodiluðâs detaïas. – Transportçðanas laikâ velosipçdu turçtâjam vienmçr jâbût aizslçgtam. – Veicot pagriezienus un bremzçjot, kad ðis produkts ir piestiprinâts, automaðînas uzvedîba uz ceïa var mainîties. – Visi piemçrojamie âtruma ierobeþojumi un citi satiksmes noteikumi ir jâievçro vienmçr. – Âtrumam vienmçr jâbût piemçrotam, lai atbilstu droðîbas apsvçrumiem saistîbâ ar satiksmes apstâkïiem un pârvadâjamo slodzi. – Tandçma riteòus pârvadât nedrîkst. – Thule atbrîvo sevi no atbildîbas par jebkâdiem personîgiem ievaino- jumiem vai no tiem izrietoðiem zaudçjumiem îpaðumam vai labklâjîbai, ko izraisîjusi nepareiza uzmontçðana vai izmantoðana. – Ðim produktam nav pieïaujami nekâdi pârveidojumi. – Ja automobilis ir aprîkots ar bagâþnieka automâtiskas atvçrðanas funkciju, kad tai ir piestiprinâts velosipçdu turçtâjs, ðî funkcija ir jâat- spçjo un bagâþas nodalîjums ir jâatver ar rokâm. – Transportlîdzekïiem, kuru modelis apstiprinâts pçc 1998.Êgada 1.Êok- tobra, uzstâdîtais velosipçda turçtâjs vai pârvadâtâs preces nedrîkst aizsegt transportlîdzekïa treðo bremzçðanas lukturi. – Regulâri tîriet velosipçda turçtâju, izmantojot siltu ûdeni. – Uzturiet sakabi tîru no dubïiem un eïïas. – Saglabâjiet pietiekamu attâlumu starp velosipçda turçtâju/velosipçdu un izpûtçju, lai izvairîtos no karstuma bojâjumiem. LIT Techninë specifikacija Bloko svoris: apie 13/12,3 kg. Maks. gaminiui leidþiama apkrova: 46 kg. Patikrinimo prieð kelionæ ir kelionës metu instrukcijos * Nerekomenduojama aliuminiams gràþulams. – Tik transporto priemonës vairuotojas atsako uþ tai, kad gaminys bûtø tinkamos bûklës ir saugiai pritvirtintas. – Dviraèiø laikiklis turi bûti surinktas ir saugiai pritvirtintas pagal instrukci- jas. – Prieð iðvaþiuojant, reikia patikrinti, ar veikia þibintø juostos lemputës. – Transportavimo metu visos dviraèiø dalys turi bûti gerai pritvirtintos. – Patikrinkite, ar neatsilaisvino dirþai ir kitos tvirtinimo priemonës, pr- ireikus – priverþkite. – Uþdëjus dviraèiø laikiklá, padidëja bendrasis transporto priemonës ilgis. Bendrasis transporto priemonës plotis ir ilgis gali padidëti ir dël dviraèiø. Bûkite ypaè atsargûs vaþiuodami atbuline eiga. – Nedelsdami pakeiskite visas sugadintas ar susidëvëjusias dalis. – Transportavimo metu dviraèiø laikiklis turi bûti visada uþfiksuotas. – Kai ðis gaminys pritvirtintas, kelyje darant posûkius ir stabdant, auto- mobilio funkcionalumas gali pasikeisti. – Visada bûtina laikytis galiojanèiø greièio apribojimø ir kitø keliø eismo taisykliø. – Atsiþvelgiant á eismo sàlygas ir veþamà kroviná, reikia visada pasir- inkti toká greitá, kuris bûtø saugus pagal aplinkybes. – Dvivieèiø dviraèiø veþti negalima. – „Thule“ atleidþiama nuo atsakomybës uþ bet kokius asmeninius suþalojimus arba netiesioginæ þalà nuosavybei, arba turtinæ þalà, kuriuos sukëlë netinkamas montavimas arba naudojimas. – Ðio gaminio modifikuoti negalima. – Jei automobilyje yra automatinis bagaþinës / galinio borto atidarymo mechanizmas, sumontavus dviraèiø laikiklá, ðià funkcijà reikia atjungti ir atidaryti bagaþo skyriø rankiniu bûdu. – Jei transporto priemonës pirmasis tipas, patvirtintas po 1998 m. spalio 1 d., pritvirtintas dviraèiø laikiklis ar transportuojami daiktai negali uþstoti transporto priemonës treèiosios stabdþiø lemputës. – Dviraèiø laikiklá reguliariai valykite ðiltu vandeniu. – Gràþulas turi bûti ðvarus, t. y. nepurvinas ir netepaluotas. – Norëdami iðvengti ðiluminio paþeidimo, iðlaikykite atstumà tarp iðmetimo vamzdþio ir dviraèiø laikiklio / dviraèio. PL Dane techniczne Masa produktu: ok.13/12,3 kg. Maksymalna dopuszczalna ładowność: 46 kg. Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy. * Niezalecane dla dyszli holowniczych wykonanych z aluminium. – Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanutech- nicznego bagażnika i jego właściwy montaż. – Bagażnik rowerowy należy założyć i zmontować zgodnie z instrukcjąobsługi. – Przed wyruszeniem należy sprawdzić działanie tylnych świateł. – Przewożone rowery powinny być pozbawione luźnych elementów. – Wszystkie paski mocujące i pozostałe elementy mocujące muszą byćsprawdzone i ewentualnie dociągnięte przed podróżą. – Zamontowany bagażnik zwiększa całkowitą długość samochodu, zaśzamontowane na nim rowery mogą zwiększyć zarówno szerokość jaki wysokość samochodu. Zachowaj zatem szczególną ostrożność, zwłaszczapodczas cofania. – Wszystkie zniszczone lub zużyte elementy bagażnika muszą byćniezwłocznie wymienione na nowe. – Bagażnik rowerowy w trakcie jazdy powinien być zawsze zamknięty naklucz. – Po założeniu bagażnika zmianie ulegają własności jezdne samo- chodupodczas zakręcania oraz hamowania. – Należy zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości oraz innych przepisówo ruchu drogowym. – Prędkość jazdy powinna być dostosowana z uwzględnieniem wymogówbezpieczeństwa, stosownie do warunków panujących na drodze orazprzewożonego ładunku. – Bagażnik nie jest przeznaczony do przewozu tandemów. – Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażeniaciała oraz szkody materialne spowodowane niewłaściwym używaniembagażnika lub niewłaściwym montażem. – Jakiekolwiek przeróbki bagażnika są niedozwolone. – Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagażnik jest- zamontowany otwieraj ją wyłącznie ręcznie. – W samochodach wyposażonych fabrycznie w trzecie światło hamowania,rejestrowanych po raz pierwszy po 1 października 1998, nie może byćono zasłonięte przez przewożone z tyłu dodatkowe elementy lub ładunek. – Bagażnik pownien być regularnie czyszczony przy użyciu ciepłej wody – Kula haka powinna być czysta i sucha, szczególnie zaś wolna od olejówi smarów – Aby nie dopuścić do uszkodzeń termicznych bagażnik i rower powinnybyć umieszczone w bezpiecznej odległości od rury wyde- chowej auta RU Технические характеристики Вес блока: примерно 13/12,3 кг. Максимально допустимая нагрузка на продукт: 46кг.Инструкции для проверки до поездки и во время нее * Не предназначено для круглых стержней из алюминия – Водитель автомобиля несет ответственность за исправное состояниеизделия и надежность его прикрепления. – Багажник для велосипедов должен быть собран и надежноустановлен в соответствии с инструкциями.– Перед началом движения необходимо проверить работу сигналов. – Во время перевозки все детали велосипеда должны быть надежноприкреплены. – Проверьте надежность крепления ремней и других крепежныхсредств, при необходимости повторно затяните их. – Общая длина автомобиля с прикрепленным багажником длявелосипеда увеличивается. Ширина и высота автомобиля сустановленным на багажнике велосипедом может увеличиться. Проявляйте особую осторожность при езде в обратномнаправлении. – Поврежденные и изношенные детали необходимо немедленнозаменять. – Во время транспортировки багажник для велосипеда должен бытьзафиксирован. – При установленном изделии поведение автомобиля на дороге вовремя поворотов и торможения может изменится. – Всегда необходимо соблюдать применимые ограничения скоростии другие правила дорожного движения. – Необходимо всегда соблюдать скорость для соблюдениябезопасности в зависимости от условий движения и перевозимогогруза. – Запрещается перевозить сдвоенные велосипеды. – Компания Thule не несете ответственность за травмы или косвенныеубытки, возникшие в результате неправильной установки илииспользования. – Запрещается вносить изменения в изделие. – Если автомобиль оборудован автоматическим открываниемагажника/задней двери, эта функция должна быть отключена, ибагажное отделение должно быть открыто вручную, когдаустановлен держатель для велосипеда. – Для автомобилей первого типа, одобренных после 1 октября 1998года, установленный багажник для велосипеда или перевозимыегрузы не должны закрывать третий стоп-сигнал автомобиля. – Регулярно очищайте раму мотоцикла теплой водой. – Не допускайте попадания грязи и масла на буксир мотоцикла. – Выдерживайте расстояние межу рамой мотоцикла/мотоцикла и выхлопной трубой во избежание ожога. CZ Technické specifikace Hmotnost nosiče: cca 13/12,3 kg. Max. povolená zátěž nosiče: 46 kg. Pokyny ke kontrole pred jízdou a pri ní * Není doporučeno pro hliníkové tažné tyče. – Za bezvadný stav a bezpecné upevnení výrobku je zodpovedný výhradneridic vozidla. Držák na kola je nutné bezpecne smontovat a pripevnit v souladu spokyny. – Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci svetel na svetelné lište – Pri prevážení by kola nemela obsahovat nezajištené predmety – Zkontrolujte, zda jsou pásy a další upevnovací prvky zajištené, podle- potreby je utáhnete – Po pripevnení držáku na kola se zvýší celková délka vozidla. Kola samao sobe mohou zvýšit celkovou šírku a výšku vozidla. Budte zvlášteopatrní pri couvání – Jakoukoli poškozenou nebo opotrebenou soucást ihned vymente – Při přepravě je nutné držák kola vždy zamknout – Po namontování držáku se chování vozidla na silnici muže pri zatá- cenía brzdení zmenit – Vždy je nutné dodržovat príslušná omezení rychlosti a další do- pravnípredpisy – Vždy je nutné brát ohled na bezpecnost a prizpusobit rychlost do- pravnímpodmínkám a preváženému nákladu – Tandemová kola nelze prevážet – Spolecnost Thule se zríká odpovednosti za zranení osob a následnéškody na majetku zpusobené nesprávnou montáží nebo používáním. – Úpravy výrobku nejsou povoleny. – U víka zavazadlového prostoru s automatickým otevíráním musí být- tato funkce vypnuta, tzn. v případě namontovaného nosiče otevírat- pouze ručně. – Na vozidlech s typovým uznáním po 1. øíjnu 1998 nesmí nosiè nebo náklad zastínit 3. brzdné svìtlo. – Nosiè kol pravidelnì èistìte teplou vodou. – Z tažného zaøízení oèištujte špínu a mastnotu. – Mezi nosièem / jízdními koly a výfukem udržujte odstup aby nedošlo k poškození teplem. – Na vozidlech s typovým uznáním po 1. říjnu 1998 nesmí nosič nebo náklad zastínit 3. brzdné světlo. – Nosič kol pravidelně čistěte teplou vodou. – Z tažného zařízení očišťujte špínu a mastnotu. – Mezi nosičem / jízdními koly a výfukem udržujte odstup aby nedošlo k poškození teplem SK Technické špecifikácie Hmotnosť nosiča: cca 13/12,3 kg. Max.povolená záťaž nosiča: 46 kg. Pokyny ku kontrole pred jazdou a počas jazdy * Neodporúča sa pre hliníkové ťažné tyče. – Za bezchybný stav a bezpečné upevnenie výrobku je zodpovedný výhradne vodič vozidla. – Nosič bicyklov je nutné bezpečne zmontovať a pripevniť v súlade s pokynmi. – Pred odjazdom je nutné skontrolovať funkciu svetiel na svetelnej lište. – Pri prevážaní by bicykle nemali obsahovať nezaistené predmety. – Skontrolujte, či sú pásy a ďalšie upevňovacie prvky zaistené, podľa potreby ich utiahnite. – Po pripevnení nosiča bicyklov sa zvýši celková dĺžka vozidla.Prepra- vované bicykle môžu zvýšiť celkovú šírku a výšku vozidla. Buďte zvlášť opatrní pri cúvaní. – Akúkoľvek poškodenú alebo opotrebenú súčiastku ihneď vymeňte. – Pri preprave je nutné nosič vždy uzamknúť. – Po namontovaní nosiča sa chovanie vozidla na ceste môže pri zatáčanía brzdení zmeniť. – Vždy je nutné dodržovať príslušné obmedzenia rýchlosti a ďalšie dopravné predpisy. – Vždy je nutné brať ohľad na bezpečnosť a prispôsobiť rýchlosť do- pravným podmienkam a prevážanému nákladu. – Tandemové bicykle nie je možné prevážať. – Spoločnosť Thule sa zrieka zodpovednosti za zranenie osôb a následnéškody na majetku spôsobené nesprávnou montážou , alebo nesprávnympoužívaním – Úpravy výrobku nie sú povolené. – U veka batožinového priestoru s automatickým otváraním musí byť táto funkcia vypnutá, tzn.V prípade namontovaného nosiča otvárať len ručne. – Na vozidlách s typovým uznaním po 1.10.1998 nesmie nosič bicyklov , alebo náklad zatieniť 3.brzdové svetlo – Nosič bicyklov pravidelne čistite teplou vodou. – Z ťažného zariadenia očistite špinu a mastnotu. – Medzi nosičom bicyklov / bicykly a výfukom udržujte odstup, aby nedošlo k poškodeniu teplom. SLO Tehnièni podatki Približna teža izdelka je 13/12,3 kg. Najveèja dovoljena obremenitev izdelka je 46 kg. Navodila za kontrolo pred in med potjo * Odsvetujemo uporabo v kombinaciji z aluminijastimi nosilci. – Voznik mora zagotoviti, da je izdelek brezhiben in èvrsto pritrjen. – Nosilec za kolesa sestavite in namestite varno in v skladu z navodili. – Pred vožnjo preverite delovanje svetilne tablice. – Na kolesih med transportom ne sme biti nepritrjenih predmetov. – Po potrebi pritrdite jermene in druge vezi. – Ob uporabi nosilca za kolesa je skupna dolžina vozila veèja. Kolesa lahko poveèajo skupno dolžino in težo vozila. Bodite posebej previdni pri vzvratni vožnji. – Poškodovane ali izrabljene dele takoj zamenjajte. – Med vožnjo mora biti nosilec za kolesa vedno pritrjen. – Èe je nosilec namešèen, se lega vozila v zavojih ali med zaviranjem na cestišèu lahko spremeni. – Vedno upoštevajte omejitve hitrosti in druge prometne predpise. – Hitrost prilagodite prometnim pogojem in tovoru. – Ne prevažajte tandemskih koles. – Thule ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe ali posledièno škodo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. – Izdelka ni dovoljeno spreminjati. – Kadar pritrjujete nosilec za kolesa na prtljažna vrata vozila z avtomat- skim odpiranjem, prtljažnih vrat, morate to funkcijo izkljuèiti. Prtljažna vrata vozila odpirate roèno! – Vozila registrirana po oktobru 1998 morajo imeti vidno tretjo zavorno luè, tudi kadar je na vleèno kljuko pritrjen prtljažnik s kolesi. – Prtljažnik za kolesa redno èistite s toplo vodo. – Vleèna kljuka mora biti oèišèena prahu in olja. – Upoštevajte razdaljo med prtljažnikom za kolesa in izpušno cevjo vozila.Vroèina lahko poškoduje nosilec za kolesa in kolesa na njem! HR Tehnièke karakteristike Ukupna težina: cca. 13/12,3 kg. Makimalno dozvoljena težina na nosaèu: 46 kg. Upute za provjeru prije I tijekom korištenja * Ne preporuèuje se u kombinaciji s aluminijskim nosaèima. – Vozaè je odgovoran da je nosaè u ispravno stanju i pravilno uèvršæen; – Nosaè bicikla treba sastaviti I postaviti u skladu sa uputama; – Prije polaska treba provjeriti rad stražnjih svjetala; – Na biciklu ne smiju biti neuèvršæeni djelovi tijekom prijevoza; – Provjerite remene I ostale dijelove za uèvršæivanje te ihuèvrstite ako je potrebno; – Ukupna duljina vozila se poveæava kada je nosaè tereta postavljen. Postavljeni bicikli mogu poveæati ukupnu težinu I širinu vozila. Obratite posebnu pažnju kada vozite unatrag – Odmah zamjenite svaki ošteæen ili istrošen dio. – Nosaè bicikla mora biti uvijek zakljuèan tijekom prijevoza – Ponašanje vozila na prometnici može se promjeniti kada se skreæe I tijekom koèenja kada je nosaè postavljen; – Najviša dozvoljena brzina I ostali prometni propisi se moraju poštovati; – Brzina uvijek treba biti prilagoðena uvjetima na cesti I teretu koji se prevozi; – Tandem bicikli se ne mogu prevoziti; – Thule ne preuzima odgovornost za ozljede ili ošteæenja robei stvari kod neprimjerenog postavljanja ili korištenja; – Prilagodbe proizvoda nisu dozvoljene; – Ako je vozilo opremljeno sa automatskim otvaranjem prtljažnika/ stražnjih vrata ta funkcija mora biti onemoguæena I odjeljak za prtljagu otvaran ruèno kada su postavljeni bicikli. – Za vozila nakon 1.10.1998., postavljeni bicikli u nosaè ili roba koja se prevozi ne smije zaklanjati treæe stop svjetlo. – Èistite redovito nosaè bicikla koristeæi toplu vodu – Kuka mora biti èista od prljavštine I ulja. – Održavajte razmak izmeðu nosaèa bicikla/bicikla I auspuha, da se sprijeèe ošteæenja od topline. HU Technikai elõírás A termék tömege: kb. 13/12,3 kb. Maximum engedélyezett terhelhetõség 46 kg. Útmutató az utazás elõtt és alatt történõ ellenõrzésekhez * Alumíniumból készült vonóhorgok esetében nem javasolt. – Kizárólag a jármûvezetõ felelõssége annak biztosítása, hogy a termék hibátlan állapotban legyen, és biztonságosan legyen rögzítve. – A kerékpárkeretet az útmutatónak megfelelõõen, biztonságosan kell összeszerelni. – Elindulás elõtt ellenõrizze a fényrúd lámpáinak mûködését. – Szállítás közben ne legyen a kerékpárokon ne legyen semmilyen szabadon mozgó tárgy. – Ellenõrizze, hogy a hevederek és más rögzítõk biztonságosak-e, és qszükség szerint feszítsen rajtuk. – A jármû teljes hossza a kerékpárkeret felszerelését követõen megnõ. Maguk a kerékpárok növelhetik a jármû szélességét és magasságát. Tolatás közben legyen különösen körültekintõ. – Azonnal cseréljen ki bármilyen sérült vagy kopott alkatrészt. – Szállítás közben a kerékpárkeret mindig legyen zárt állásban. – A kerékpárkerettel felszerelt jármû a megszokottól eltérõen viselkedhet kanyarodásnál és fékezésnél. – Az aktuális sebességkorlátozásokat és egyéb közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani. – A sebességet mindig úgy kell megválasztani, hogy megfeleljen a közlekedési feltételek és a szállított súly által meghatározott biztonsági elõírásoknak. – A kereten tandem kerékpárt szállítani tilos. – A Thule elhárít magáról minden felelõsséget olyan személyi baleset és annak következményeként bekövetkezõ tulajdoni kárban, amely a termék helytelen felszerelésére vagy használatára vezethetõ vissza. 501-7473-04 12 13 501-7473-04

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule EuroWay G2 921, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule EuroWay G2 921. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule EuroWay G2 921 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule EuroWay G2 921

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule EuroWay G2 921. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Thule
 • Produkt: Uchwyty rowerowe
 • Model/nazwa: EuroWay G2 921
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Polski, Czech, Słoweński, Szwedzki, Finlandia, Turecki