Instrukcja Thule Chariot Lite

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariot Lite. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózek dziecięcy
  • Model/nazwa: Chariot Lite
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Węgierski, Chiński

Spis treści

Strona: 44
51100482 - B 45
•	 Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje,
slitte punkter eller andre tegn på skade.
•	 Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og
mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring-
smidler eller løsemidler.
•	 Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller
olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få
hjulene undersøkt og utført service på minst én
gang i året.
•	 Oppbevaring:
•	 Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og
ikke i direkte sollys.
•	 Før du skal oppbevare barnevognen, må den
være tørr, slik at du unngår mugg og bakter-
ievekst.
TILBEHØR
Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom-
patibelt med barnevognen din. Kontakt den
lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside
www.thule.com for mer informasjon.
FI
HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO
•	 Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen
huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää,
jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
•	 On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul-
jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah-
dollisessa kunnossa.
•	 Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä-
varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti
vaurioiden ja kulumisen varalta.
•	 Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen
varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos
metalliosissa on säröjä tai vaurioita.
•	 Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti
taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai
löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä
löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai
puuttuvat kiinnikkeet.
•	 Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole
repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio-
ista.
•	 Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä
milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai
liuottimia.
•	 Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät
liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja
huollata pyörät vähintään kerran vuodessa.
•	 Säilytystila:
•	 Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet
kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva-
losta.
•	 Varmista ennen varastointia, että lasten-
kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai
bakteerikasvustoa ei pääse syntymään.
LISÄVARUSTEET
Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko
joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja
saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä
verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.
PL
SERWIS I KONSERWACJA
•	 Utrzymywanie wózka Thule w czystości
i  właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę
w zachowaniu wózka w dobrym stanie.
•	 Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta-
nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać
jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser-
wisowym.
•	 Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz
akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów
zużycia:
•	 Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie
ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać
wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe
są pęknięte lub uszkodzone.
•	 Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące
wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich
nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne
mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub
brakujące wymienić na nowe.
•	 Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem
rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń.
•	 Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym
roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących
środków czyszczących lub rozpuszczalników.
•	 Czyść osie kół i smaruj wszystkie ruchome części
smarem lub olejem. Sprawdzaj stan kół lub odd-
awaj wózek do serwisu co najmniej raz w roku.
•	 Przechowywanie:
•	 Przechowuj wózek i akcesoria w suchym mie-
jscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
•	 Przed schowaniem wózka wysusz go, aby nie
rozwijały się na nim bakterie ani pleśń.
Strona: 71
51100482 - B
72
•	 Tuotteesta voi tulla epävakaa,
jos muita kuin valmistajan suo-
sittelemia laukkuja käytetään.
•	 Tämä tuote ei sovellu luisteluun.
•	 Tämä tuote ei sovi juoksukäyt-
töön ilman Thule Juoksupakettia.
•	 Älä anna lapsen leikkiä tällä
tuotteella.
•	 Sellaisten lisävarusteiden käyt-
täminen ei ole turvallista, joilla
ei ole Thule Canada Inc:n hyväk-
syntää.
•	 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär-
ryä avotulen tai suojaamattoman
tulen ympärillä tai läheisyydessä.
Varomattomuus aiheuttaa tuli-
paloja.
•	 Tämän lastenkuljetuskärryn
asianmukainen huoltaminen ja
ylläpito vaikuttavat sen suori-
tuskykyyn ja turvallisuuteen.
PL
OSTRZEŻENIE:
1	 Każdy ładunek przymocowany
do pałąka kierownicy wpływa na
stabilność wózka.
2	 Nie należy używać wózka na
schodach, również na schodach
ruchomych.
3	
Nie przewoź dodatkowych
dzieci ani więcej bagażu niż
wskazano w instrukcji.
4	 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w
wózku bez opieki.
5	
Należy zachować szczególną
ostrożność podczas składania
lub rozkładania wózka, aby
uniknąć przytrzaśnięcia palców.
Podczas składania i rozkładania
wózka dziecko powinno znajdo-
wać się w bezpiecznej odległości.
6	
Nie wolno dopuszczać, aby
dziecko, jego ubranie, sznuro-
wadła lub zabawki stykały się z
ruchomymi elementami wózka.
7	 W wózku nie należy montować
fotelików samochodowych ani
innych siedzisk, które nie zostały
zatwierdzone przez firmę Thule
Canada Inc.
8	 Maksymalna masa bagażu prze-
wożonego w  torbie bagażowej
to 4 kg.
Maksymalna masa bagażu
przewożonego w tylnej kieszeni
siatkowej to 4 kg.
Maksymalna masa bagażu prze-
wożonego w  bocznej kieszeni
siatkowej to 0,5 kg.
9	 Podczas wkładania dziecka do
wózka (lub wyjmowania z niego)
hamulec postojowy zawsze musi
być włączony.
10	
Należy zawsze używać kasku
zgodnego z lokalnymi wymaga-
niami.
11	
Niedozwolona jest jazda
rowerem niewyposażonym
w odpowiednie oświetlenie.
Należy przestrzegać lokalnych
wymagań prawnych dotyczą-
cych oświetlenia.
12	
Zachować szczególną ostroż-
ność podczas ciągnięcia wózka,
nie przekraczać prędkości 25
km/h, zwolnić do prędkości
poniżej 10  km/h na zakrętach i
nierównych drogach.
13	
Obciążenie ramienia haka nie
może być mniejsze niż 0,1  kg i
większe niż 8 kg.
14	
Zawsze mocuj zapasowy pas
zabezpieczający. Nie używaj
Strona: 72
51100482 - B 73
zestawu Przyczepka rowerowa,
jeśli z jakiegokolwiek powodu
nie możesz zaczepić pasa wokół
ramy roweru, gdyż może to
skutkować odczepieniem się
wózka dziecięcego Thule od
roweru. Przed zamontowaniem
przyczepy rower powinien
zostać sprawdzony pod kątem
bezpieczeństwa przez wykwali-
fikowanego mechanika.
15	
Nie przewoź więcej dzieci i
bagażu, niż zaleca producent.
W przeciwnym razie wózek sta-
nie się niestabilny. Nie przewoź
dziecka o wadze większej niż
dozwolona.
16	Przed użyciem wózka upewnij
się, że wszystkie mechanizmy
blokujące są we właściwych
pozycjach.
17	 Przed każdą jazdą sprawdź, czy
oba koła są mocno przymoco-
wane do osi wózka.
18	Przyczepka nie nadaje się dla
dzieci poniżej 6  miesiąca życia.
W przypadku dzieci poniżej
6  miesiąca życia należy zasto-
sować odpowiednie akcesorium
Thule.
a.	Dziecko musi mieć co najmniej
6  miesięcy i  powinno być w
stanie siedzieć samodzielnie.
b.	Dziecko musi być na tyle duże,
by nosić kask i samodzielnie
siedzieć wyprostowane pod-
czas jazdy. Jeśli dziecko jest
młodsze niż roczne, należy
skonsultować się z pediatrą.
19	
Zawsze przypinaj dziecko do
siedzenia za pomocą pasów
bezpieczeństwa, aby uniknąć
ewentualnych poważnych
obrażeń w wyniku upadku lub
wysunięcia się dziecka z wózka.
20	
Jeśli wózek służy do przewo-
żenia tylko jednego dziecka,
powinno ono siedzieć po prawej
stronie.
21	Użytkownik wózka musi pamię-
tać o zagrożeniach związanych
z działaniem zimnego wiatru lub
wysokich temperatur. Przykła-
dowo należy unikać sytuacji, w
których mniej aktywne dziecko
zbyt długo jest wystawione na
działanie niskiej temperatury lub
w upalny dzień przez długi czas
przebywa w wózku, nie mając
zapewnionej odpowiedniej wen-
tylacji lub wystarczającej ilości
wody.
22	
Gdy wózek jest używany jako
przyczepka rowerowa, osłona
przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi powinna
być zamknięta, aby zapobiec
przedostawaniu się kurzu i
innych zanieczyszczeń do
środka.
23	Podczas wycieczek rowerowych
wymagane przez lokalne prze-
pisy światło odblaskowe należy
zamontować z tyłu holowanego
wózka w taki sposób, aby było
dobrze widoczne.
24	
Przed każdą jazdą należy się
upewnić, że holowany wózek
nie przeszkadza w  hamowaniu,
pedałowaniu lub kierowaniu
rowerem.
25	
Podczas korzystania z przy-
czepki zmienia się stabilność,
sposób hamowania i jazdy
roweru.
26	
Podczas skrętu w prawo kąt
między rowerem a wózkiem
dziecięcym Thule nie może
Strona: 73
51100482 - B
74
przekraczać 45°.
27	Podczas skrętu w lewo kąt nie
może przekraczać 90°.
28	
Należy zawsze używać flagi
ostrzegawczej.
29	Pokrętło szybkozamykacza musi
być dokręcone do pręta szyb-
kozamykacza tak, by na końcu
pokrętła był widoczny gwint
na długość co najmniej dwóch
obrotów śruby. Dzięki temu tylne
koło roweru nie poluzuje się.
Upewnij się, że szybkozamykacz
jest prawidłowo zamontowany.
Nieprawidłowy naciąg szybko-
zamykacza może spowodować
przypadkowe poluzowanie tyl-
nego koła.
30	
Nakrętka tylnej osi musi być
dokręcona o co najmniej 5 peł-
nych obrotów. W niektórych
przypadkach konieczna będzie
rezygnacja z oryginalnej pod-
kładki, aby zrobić miejsce dla
zaczepu ezHitch. Skonsultuj się
ze swoim sprzedawcą rowerów.
W zależności od typu piasty
podkładka przenosząca moment
obrotowy piasty musi pozo-
stać na ramie. Przy dokręcaniu
nakrętki osi należy przestrzegać
instrukcji montażu piasty oraz
specyfikacji producenta doty-
czących momentu obrotowego.
•	 Wózek obciążony doczepioną
torbą bagażową może być nie-
stabilny, jeśli doczepiona torba
jest inna niż zalecana przez pro-
ducenta.
•	 Produkt ten nie nadaje się do
jazdy na łyżwach.
•	 Wózek nadaje się do uprawiania
biegów tylko z zainstalowanym
zestawem Thule Jogging.
•	 Nie pozwól dziecku bawić się
wózkiem.
•	 Nie wolno używać żadnych
akcesoriów niezatwierdzonych
przez firmę Thule Canada Inc.
•	 Nie należy używać wózka w
pobliżu otwartego ognia lub w
miejscach, w których może być
narażony na jego działanie. Nie-
ostrożność może być przyczyną
pożaru.
•	 Właściwy serwis i konserwa-
cja wózka wpływają na jego
sprawność i bezpieczeństwo
użytkowników.
CS
VAROVÁNÍ:
1	 Upevnění jakéhokoli nákladu na
řídítka má vliv na stabilitu dět-
ského vozíku.
2	 Nejezděte s  vozíkem po scho-
dech a na eskalátorech.
3	Nikdy ve vozíku nepřevážejte
více dětí či zavazadel, než je
povoleno.
4	 Nikdy děti ve vozíku nenechá-
vejte bez dozoru.
5	 Při skládání a rozkládání tohoto
dětského vozíku dávejte pozor,
abyste si nepřiskřípli prsty. Aby
nedošlo k  nehodě, vozík vždy
skládejte a rozkládejte v  bez-
pečné vzdálenosti od dětí.
6	 Dbejte na to, aby se končetiny
dítěte ani jeho oblečení, tka-
ničky či hračky nemohly dostat
do kontaktu s pohyblivými sou-
částmi vozíku.
7	 Do vozíku v  žádném případě
nemontujte dětskou autose-

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Thule Chariot Lite

Zadaj pytanie o Thule Chariot Lite

Masz pytanie dotyczące Thule Chariot Lite, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariot Lite. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariot Lite tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.