Chariot Lite 1

Instrukcja Thule Chariot Lite 1

Chariot Lite 1

Podręcznik dla Thule Chariot Lite 1 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 84 stron.

Strona: 1
51100482 - B 45 • Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. • Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring- smidler eller løsemidler. • Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og utført service på minst én gang i året. • Oppbevaring: • Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og ikke i direkte sollys. • Før du skal oppbevare barnevognen, må den være tørr, slik at du unngår mugg og bakter- ievekst. TILBEHØR Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom- patibelt med barnevognen din. Kontakt den lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside www.thule.com for mer informasjon. FI HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO • Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. • On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul- jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah- dollisessa kunnossa. • Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä- varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. • Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita. • Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet. • Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio- ista. • Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia. • Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. • Säilytystila: • Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva- losta. • Varmista ennen varastointia, että lasten- kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa ei pääse syntymään. LISÄVARUSTEET Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com. PL SERWIS I KONSERWACJA • Utrzymywanie wózka Thule w czystości i  właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę w zachowaniu wózka w dobrym stanie. • Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta- nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser- wisowym. • Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów zużycia: • Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe są pęknięte lub uszkodzone. • Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub brakujące wymienić na nowe. • Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń. • Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników. • Czyść osie kół i smaruj wszystkie ruchome części smarem lub olejem. Sprawdzaj stan kół lub odd- awaj wózek do serwisu co najmniej raz w roku. • Przechowywanie: • Przechowuj wózek i akcesoria w suchym mie- jscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Przed schowaniem wózka wysusz go, aby nie rozwijały się na nim bakterie ani pleśń.
Strona: 2
51100482 - B 72 • Tuotteesta voi tulla epävakaa, jos muita kuin valmistajan suo- sittelemia laukkuja käytetään. • Tämä tuote ei sovellu luisteluun. • Tämä tuote ei sovi juoksukäyt- töön ilman Thule Juoksupakettia. • Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella. • Sellaisten lisävarusteiden käyt- täminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule Canada Inc:n hyväk- syntää. • Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tuli- paloja. • Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja ylläpito vaikuttavat sen suori- tuskykyyn ja turvallisuuteen. PL OSTRZEŻENIE: 1 Każdy ładunek przymocowany do pałąka kierownicy wpływa na stabilność wózka. 2 Nie należy używać wózka na schodach, również na schodach ruchomych. 3 Nie przewoź dodatkowych dzieci ani więcej bagażu niż wskazano w instrukcji. 4 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. 5 Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania lub rozkładania wózka, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno znajdo- wać się w bezpiecznej odległości. 6 Nie wolno dopuszczać, aby dziecko, jego ubranie, sznuro- wadła lub zabawki stykały się z ruchomymi elementami wózka. 7 W wózku nie należy montować fotelików samochodowych ani innych siedzisk, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Thule Canada Inc. 8 Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w  torbie bagażowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu przewożonego w tylnej kieszeni siatkowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w  bocznej kieszeni siatkowej to 0,5 kg. 9 Podczas wkładania dziecka do wózka (lub wyjmowania z niego) hamulec postojowy zawsze musi być włączony. 10 Należy zawsze używać kasku zgodnego z lokalnymi wymaga- niami. 11 Niedozwolona jest jazda rowerem niewyposażonym w odpowiednie oświetlenie. Należy przestrzegać lokalnych wymagań prawnych dotyczą- cych oświetlenia. 12 Zachować szczególną ostroż- ność podczas ciągnięcia wózka, nie przekraczać prędkości 25 km/h, zwolnić do prędkości poniżej 10  km/h na zakrętach i nierównych drogach. 13 Obciążenie ramienia haka nie może być mniejsze niż 0,1  kg i większe niż 8 kg. 14 Zawsze mocuj zapasowy pas zabezpieczający. Nie używaj
Strona: 3
51100482 - B 73 zestawu Przyczepka rowerowa, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz zaczepić pasa wokół ramy roweru, gdyż może to skutkować odczepieniem się wózka dziecięcego Thule od roweru. Przed zamontowaniem przyczepy rower powinien zostać sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa przez wykwali- fikowanego mechanika. 15 Nie przewoź więcej dzieci i bagażu, niż zaleca producent. W przeciwnym razie wózek sta- nie się niestabilny. Nie przewoź dziecka o wadze większej niż dozwolona. 16 Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są we właściwych pozycjach. 17 Przed każdą jazdą sprawdź, czy oba koła są mocno przymoco- wane do osi wózka. 18 Przyczepka nie nadaje się dla dzieci poniżej 6  miesiąca życia. W przypadku dzieci poniżej 6  miesiąca życia należy zasto- sować odpowiednie akcesorium Thule. a. Dziecko musi mieć co najmniej 6  miesięcy i  powinno być w stanie siedzieć samodzielnie. b. Dziecko musi być na tyle duże, by nosić kask i samodzielnie siedzieć wyprostowane pod- czas jazdy. Jeśli dziecko jest młodsze niż roczne, należy skonsultować się z pediatrą. 19 Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń w wyniku upadku lub wysunięcia się dziecka z wózka. 20 Jeśli wózek służy do przewo- żenia tylko jednego dziecka, powinno ono siedzieć po prawej stronie. 21 Użytkownik wózka musi pamię- tać o zagrożeniach związanych z działaniem zimnego wiatru lub wysokich temperatur. Przykła- dowo należy unikać sytuacji, w których mniej aktywne dziecko zbyt długo jest wystawione na działanie niskiej temperatury lub w upalny dzień przez długi czas przebywa w wózku, nie mając zapewnionej odpowiedniej wen- tylacji lub wystarczającej ilości wody. 22 Gdy wózek jest używany jako przyczepka rowerowa, osłona przed niekorzystnymi warun- kami atmosferycznymi powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń do środka. 23 Podczas wycieczek rowerowych wymagane przez lokalne prze- pisy światło odblaskowe należy zamontować z tyłu holowanego wózka w taki sposób, aby było dobrze widoczne. 24 Przed każdą jazdą należy się upewnić, że holowany wózek nie przeszkadza w  hamowaniu, pedałowaniu lub kierowaniu rowerem. 25 Podczas korzystania z przy- czepki zmienia się stabilność, sposób hamowania i jazdy roweru. 26 Podczas skrętu w prawo kąt między rowerem a wózkiem dziecięcym Thule nie może
Strona: 4
51100482 - B 74 przekraczać 45°. 27 Podczas skrętu w lewo kąt nie może przekraczać 90°. 28 Należy zawsze używać flagi ostrzegawczej. 29 Pokrętło szybkozamykacza musi być dokręcone do pręta szyb- kozamykacza tak, by na końcu pokrętła był widoczny gwint na długość co najmniej dwóch obrotów śruby. Dzięki temu tylne koło roweru nie poluzuje się. Upewnij się, że szybkozamykacz jest prawidłowo zamontowany. Nieprawidłowy naciąg szybko- zamykacza może spowodować przypadkowe poluzowanie tyl- nego koła. 30 Nakrętka tylnej osi musi być dokręcona o co najmniej 5 peł- nych obrotów. W niektórych przypadkach konieczna będzie rezygnacja z oryginalnej pod- kładki, aby zrobić miejsce dla zaczepu ezHitch. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą rowerów. W zależności od typu piasty podkładka przenosząca moment obrotowy piasty musi pozo- stać na ramie. Przy dokręcaniu nakrętki osi należy przestrzegać instrukcji montażu piasty oraz specyfikacji producenta doty- czących momentu obrotowego. • Wózek obciążony doczepioną torbą bagażową może być nie- stabilny, jeśli doczepiona torba jest inna niż zalecana przez pro- ducenta. • Produkt ten nie nadaje się do jazdy na łyżwach. • Wózek nadaje się do uprawiania biegów tylko z zainstalowanym zestawem Thule Jogging. • Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem. • Nie wolno używać żadnych akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Thule Canada Inc. • Nie należy używać wózka w pobliżu otwartego ognia lub w miejscach, w których może być narażony na jego działanie. Nie- ostrożność może być przyczyną pożaru. • Właściwy serwis i konserwa- cja wózka wpływają na jego sprawność i bezpieczeństwo użytkowników. CS VAROVÁNÍ: 1 Upevnění jakéhokoli nákladu na řídítka má vliv na stabilitu dět- ského vozíku. 2 Nejezděte s  vozíkem po scho- dech a na eskalátorech. 3 Nikdy ve vozíku nepřevážejte více dětí či zavazadel, než je povoleno. 4 Nikdy děti ve vozíku nenechá- vejte bez dozoru. 5 Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Aby nedošlo k  nehodě, vozík vždy skládejte a rozkládejte v  bez- pečné vzdálenosti od dětí. 6 Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho oblečení, tka- ničky či hračky nemohly dostat do kontaktu s pohyblivými sou- částmi vozíku. 7 Do vozíku v  žádném případě nemontujte dětskou autose-

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Chariot Lite 1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariot Lite 1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariot Lite 1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Chariot Lite 1

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariot Lite 1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózki dziecięce
  • Model/nazwa: Chariot Lite 1
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Węgierski, Chiński, Język Japoński