Instrukcja Thule Chariot Cross 2

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariot Cross 2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózek dziecięcy
  • Model/nazwa: Chariot Cross 2
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Węgierski, Chiński

Spis treści

Strona: 8
51100481 - B 9
FI
TURVALLISUUSOHJEITA
•	Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön
sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen
käyttämistä.
•	Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt-
öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset
säädökset.
•	
Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään
Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös
polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä il-
moitettuja polkupyörän kuormarajoituksia.
•	Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett-
äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan
jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä
ja tasaisilla teillä.
•	Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo-
tetta käytetään heikossa valaistuksessa.
Huomioi seuraavat säädökset:
•	Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa.
•	Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai
epätasaisilla teillä.
•	 Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja.
•	Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu-
della.
•	 Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval-
la.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta
käytöstä.
Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty.
VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita,
joiden noudattaminen
on tämän Thule-lasten-
kuljetuskärryn turvallisen
käyttämisen ehdoton
edellytys. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen
voi johtaa onnettomuu-
teen, joka voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman sinulle ja/tai
matkustajille.
1
Katso varoitusten selitteet
tämän oppaan lopusta.
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
•	
Przed rozpoczęciem używania produktu
zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
•	
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i
sposobu jego używania.
•	
W przypadku używania wózka razem z
zestawem Przyczepka rowerowa Thule należy
również stosować się do informacji dotyczących
holowania zawartych w instrukcji obsługi roweru
oraz uwzględnić specyfikacje dotyczące jego
maksymalnej dopuszczalnej ładowności.
•	Wózek powinien być używany do przewożenia
dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi-
cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po
łagodnych ścieżkach.
•	Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie
lampki bezpieczeństwa.
Nie należy:
•	 Przewozić osób razem ze zwierzętami;
•	 Korzystać z wózka w trudnym terenie;
•	Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład-
owności;
•	 Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani
•	 Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób.
Producent nie odpowiada za szkody, które pow-
stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny
niż zalecany w niniejszej instrukcji.
Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby
uzyskać więcej informacji.
OSTRZEŻE-
NIE
Ostrzeżenia zawierają
ważne instrukcje doty-
czące bezpiecznego
używania i działania wóz-
ka Thule. Postępowanie
niezgodne z instrukcjami
może doprowadzić do
wypadku i naraża użyt-
kownika oraz pasażerów
wózka na poważne
obrażenia lub śmierć.
1
Szczegółowe ostrzeże-
nia znajdują się z tyłu tej
instrukcji
Strona: 74
51100481 - B 75
•	 Tuotteesta voi tulla epävakaa,
jos muita kuin valmistajan suo-
sittelemia laukkuja käytetään.
•	 Tämä tuote ei sovellu luisteluun.
•	 Tämä tuote ei sovi juoksukäyt-
töön ilman Thule Juoksupakettia.
•	 Älä anna lapsen leikkiä tällä
tuotteella.
•	 Sellaisten lisävarusteiden käyt-
täminen ei ole turvallista, joilla
ei ole Thule Canada Inc:n hyväk-
syntää.
•	 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär-
ryä avotulen tai suojaamattoman
tulen ympärillä tai läheisyydessä.
Varomattomuus aiheuttaa tuli-
paloja.
•	 Tämän lastenkuljetuskärryn
asianmukainen huoltaminen ja
ylläpito vaikuttavat sen suori-
tuskykyyn ja turvallisuuteen.
PL
OSTRZEŻENIE:
1	 Każdy ładunek przymocowany
do pałąka kierownicy wpływa na
stabilność wózka.
2	 Nie należy używać wózka na
schodach, również na schodach
ruchomych.
3	
Nie przewoź dodatkowych
dzieci ani więcej bagażu niż
wskazano w instrukcji.
4	 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w
wózku bez opieki.
5	
Należy zachować szczególną
ostrożność podczas składania
lub rozkładania wózka, aby
uniknąć przytrzaśnięcia palców.
Podczas składania i rozkładania
wózka dziecko powinno znajdo-
wać się w bezpiecznej odległości.
6	
Nie wolno dopuszczać, aby
dziecko, jego ubranie, sznuro-
wadła lub zabawki stykały się z
ruchomymi elementami wózka.
7	 W wózku nie należy montować
fotelików samochodowych ani
innych siedzisk, które nie zostały
zatwierdzone przez firmę Thule
Canada Inc.
8	 Maksymalna masa bagażu prze-
wożonego w  torbie bagażowej
to 4 kg.
Maksymalna masa bagażu
przewożonego w tylnej kieszeni
siatkowej to 4 kg.
Maksymalna masa bagażu prze-
wożonego w  bocznej kieszeni
siatkowej to 0,5 kg.
9	 Podczas wkładania dziecka do
wózka (lub wyjmowania z niego)
hamulec postojowy zawsze musi
być włączony.
10	
Należy zawsze używać kasku
zgodnego z lokalnymi wymaga-
niami.
11	
Niedozwolona jest jazda
rowerem niewyposażonym
w odpowiednie oświetlenie.
Należy przestrzegać lokalnych
wymagań prawnych dotyczą-
cych oświetlenia.
12	
Zachować szczególną ostroż-
ność podczas ciągnięcia wózka,
nie przekraczać prędkości 25
km/h, zwolnić do prędkości
poniżej 10  km/h na zakrętach i
nierównych drogach.
13	
Obciążenie ramienia haka nie
może być mniejsze niż 0,1  kg i
większe niż 8 kg.
14	
Zawsze mocuj zapasowy pas
zabezpieczający. Nie używaj
Strona: 75
51100481 - B
76
zestawu Przyczepka rowerowa,
jeśli z jakiegokolwiek powodu
nie możesz zaczepić pasa wokół
ramy roweru, gdyż może to
skutkować odczepieniem się
wózka dziecięcego Thule od
roweru. Przed zamontowaniem
przyczepy rower powinien
zostać sprawdzony pod kątem
bezpieczeństwa przez wykwali-
fikowanego mechanika.
15	
Nie przewoź więcej dzieci i
bagażu, niż zaleca producent.
W przeciwnym razie wózek sta-
nie się niestabilny. Nie przewoź
dziecka o wadze większej niż
dozwolona.
16	Przed użyciem wózka upewnij
się, że wszystkie mechanizmy
blokujące są we właściwych
pozycjach.
17	 Przed każdą jazdą sprawdź, czy
oba koła są mocno przymoco-
wane do osi wózka.
18	Przyczepka nie nadaje się dla
dzieci poniżej 6  miesiąca życia.
W przypadku dzieci poniżej
6  miesiąca życia należy zasto-
sować odpowiednie akcesorium
Thule.
a.	Dziecko musi mieć co najmniej
6  miesięcy i  powinno być w
stanie siedzieć samodzielnie.
b.	Dziecko musi być na tyle duże,
by nosić kask i samodzielnie
siedzieć wyprostowane pod-
czas jazdy. Jeśli dziecko jest
młodsze niż roczne, należy
skonsultować się z pediatrą.
19	
Zawsze przypinaj dziecko do
siedzenia za pomocą pasów
bezpieczeństwa, aby uniknąć
ewentualnych poważnych
obrażeń w wyniku upadku lub
wysunięcia się dziecka z wózka.
20	
Jeśli wózek służy do przewo-
żenia tylko jednego dziecka,
powinno ono siedzieć po prawej
stronie.
21	Użytkownik wózka musi pamię-
tać o zagrożeniach związanych
z działaniem zimnego wiatru lub
wysokich temperatur. Przykła-
dowo należy unikać sytuacji, w
których mniej aktywne dziecko
zbyt długo jest wystawione na
działanie niskiej temperatury lub
w upalny dzień przez długi czas
przebywa w wózku, nie mając
zapewnionej odpowiedniej wen-
tylacji lub wystarczającej ilości
wody.
22	
Gdy wózek jest używany jako
przyczepka rowerowa, osłona
przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi powinna
być zamknięta, aby zapobiec
przedostawaniu się kurzu i
innych zanieczyszczeń do
środka.
23	Podczas wycieczek rowerowych
wymagane przez lokalne prze-
pisy światło odblaskowe należy
zamontować z tyłu holowanego
wózka w taki sposób, aby było
dobrze widoczne.
24	
Przed każdą jazdą należy się
upewnić, że holowany wózek
nie przeszkadza w  hamowaniu,
pedałowaniu lub kierowaniu
rowerem.
25	
Podczas korzystania z przy-
czepki zmienia się stabilność,
sposób hamowania i jazdy
roweru.
26	
Podczas skrętu w prawo kąt
między rowerem a wózkiem
dziecięcym Thule nie może
Strona: 76
51100481 - B 77
przekraczać 45°.
27	Podczas skrętu w lewo kąt nie
może przekraczać 90°.
28	
Należy zawsze używać flagi
ostrzegawczej.
29	Pokrętło szybkozamykacza musi
być dokręcone do pręta szyb-
kozamykacza tak, by na końcu
pokrętła był widoczny gwint
na długość co najmniej dwóch
obrotów śruby. Dzięki temu tylne
koło roweru nie poluzuje się.
Upewnij się, że szybkozamykacz
jest prawidłowo zamontowany.
Nieprawidłowy naciąg szybko-
zamykacza może spowodować
przypadkowe poluzowanie tyl-
nego koła.
30	
Nakrętka tylnej osi musi być
dokręcona o co najmniej 5 peł-
nych obrotów. W niektórych
przypadkach konieczna będzie
rezygnacja z oryginalnej pod-
kładki, aby zrobić miejsce dla
zaczepu ezHitch. Skonsultuj się
ze swoim sprzedawcą rowerów.
W zależności od typu piasty
podkładka przenosząca moment
obrotowy piasty musi pozo-
stać na ramie. Przy dokręcaniu
nakrętki osi należy przestrzegać
instrukcji montażu piasty oraz
specyfikacji producenta doty-
czących momentu obrotowego.
•	 Wózek obciążony doczepioną
torbą bagażową może być nie-
stabilny, jeśli doczepiona torba
jest inna niż zalecana przez pro-
ducenta.
•	 Produkt ten nie nadaje się do
jazdy na łyżwach.
•	 Wózek nadaje się do uprawiania
biegów tylko z zainstalowanym
zestawem Thule Jogging.
•	 Nie pozwól dziecku bawić się
wózkiem.
•	 Nie wolno używać żadnych
akcesoriów niezatwierdzonych
przez firmę Thule Canada Inc.
•	 Nie należy używać wózka w
pobliżu otwartego ognia lub w
miejscach, w których może być
narażony na jego działanie. Nie-
ostrożność może być przyczyną
pożaru.
•	 Właściwy serwis i konserwa-
cja wózka wpływają na jego
sprawność i bezpieczeństwo
użytkowników.
CS
VAROVÁNÍ:
1	 Upevnění jakéhokoli nákladu na
řídítka má vliv na stabilitu dět-
ského vozíku.
2	 Nejezděte s  vozíkem po scho-
dech a na eskalátorech.
3	Nikdy ve vozíku nepřevážejte
více dětí či zavazadel, než je
povoleno.
4	 Nikdy děti ve vozíku nenechá-
vejte bez dozoru.
5	 Při skládání a rozkládání tohoto
dětského vozíku dávejte pozor,
abyste si nepřiskřípli prsty. Aby
nedošlo k  nehodě, vozík vždy
skládejte a rozkládejte v  bez-
pečné vzdálenosti od dětí.
6	 Dbejte na to, aby se končetiny
dítěte ani jeho oblečení, tka-
ničky či hračky nemohly dostat
do kontaktu s pohyblivými sou-
částmi vozíku.
7	 Do vozíku v  žádném případě
nemontujte dětskou autose-

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Thule Chariot Cross 2

Zadaj pytanie o Thule Chariot Cross 2

Masz pytanie dotyczące Thule Chariot Cross 2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariot Cross 2. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariot Cross 2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.