Chariot Cross 1

Instrukcja Thule Chariot Cross 1

Chariot Cross 1

Podręcznik dla Thule Chariot Cross 1 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 88 stron.

Strona: 1
51100481 - B 9 FI TURVALLISUUSOHJEITA • Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttämistä. • Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt- öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset säädökset. • Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä il- moitettuja polkupyörän kuormarajoituksia. • Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett- äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä. • Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo- tetta käytetään heikossa valaistuksessa. Huomioi seuraavat säädökset: • Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa. • Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai epätasaisilla teillä. • Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja. • Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu- della. • Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval- la. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty. VAROITUS Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lasten- kuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuu- teen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajille. 1 Katso varoitusten selitteet tämän oppaan lopusta. PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. • Przed rozpoczęciem korzystania z produktu sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i sposobu jego używania. • W przypadku używania wózka razem z zestawem Przyczepka rowerowa Thule należy również stosować się do informacji dotyczących holowania zawartych w instrukcji obsługi roweru oraz uwzględnić specyfikacje dotyczące jego maksymalnej dopuszczalnej ładowności. • Wózek powinien być używany do przewożenia dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi- cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po łagodnych ścieżkach. • Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie lampki bezpieczeństwa. Nie należy: • Przewozić osób razem ze zwierzętami; • Korzystać z wózka w trudnym terenie; • Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład- owności; • Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani • Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób. Producent nie odpowiada za szkody, które pow- stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby uzyskać więcej informacji. OSTRZEŻE- NIE Ostrzeżenia zawierają ważne instrukcje doty- czące bezpiecznego używania i działania wóz- ka Thule. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do wypadku i naraża użyt- kownika oraz pasażerów wózka na poważne obrażenia lub śmierć. 1 Szczegółowe ostrzeże- nia znajdują się z tyłu tej instrukcji
Strona: 2
51100481 - B 75 • Tuotteesta voi tulla epävakaa, jos muita kuin valmistajan suo- sittelemia laukkuja käytetään. • Tämä tuote ei sovellu luisteluun. • Tämä tuote ei sovi juoksukäyt- töön ilman Thule Juoksupakettia. • Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella. • Sellaisten lisävarusteiden käyt- täminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule Canada Inc:n hyväk- syntää. • Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tuli- paloja. • Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja ylläpito vaikuttavat sen suori- tuskykyyn ja turvallisuuteen. PL OSTRZEŻENIE: 1 Każdy ładunek przymocowany do pałąka kierownicy wpływa na stabilność wózka. 2 Nie należy używać wózka na schodach, również na schodach ruchomych. 3 Nie przewoź dodatkowych dzieci ani więcej bagażu niż wskazano w instrukcji. 4 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. 5 Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania lub rozkładania wózka, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno znajdo- wać się w bezpiecznej odległości. 6 Nie wolno dopuszczać, aby dziecko, jego ubranie, sznuro- wadła lub zabawki stykały się z ruchomymi elementami wózka. 7 W wózku nie należy montować fotelików samochodowych ani innych siedzisk, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Thule Canada Inc. 8 Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w  torbie bagażowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu przewożonego w tylnej kieszeni siatkowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w  bocznej kieszeni siatkowej to 0,5 kg. 9 Podczas wkładania dziecka do wózka (lub wyjmowania z niego) hamulec postojowy zawsze musi być włączony. 10 Należy zawsze używać kasku zgodnego z lokalnymi wymaga- niami. 11 Niedozwolona jest jazda rowerem niewyposażonym w odpowiednie oświetlenie. Należy przestrzegać lokalnych wymagań prawnych dotyczą- cych oświetlenia. 12 Zachować szczególną ostroż- ność podczas ciągnięcia wózka, nie przekraczać prędkości 25 km/h, zwolnić do prędkości poniżej 10  km/h na zakrętach i nierównych drogach. 13 Obciążenie ramienia haka nie może być mniejsze niż 0,1  kg i większe niż 8 kg. 14 Zawsze mocuj zapasowy pas zabezpieczający. Nie używaj
Strona: 3
51100481 - B 76 zestawu Przyczepka rowerowa, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz zaczepić pasa wokół ramy roweru, gdyż może to skutkować odczepieniem się wózka dziecięcego Thule od roweru. Przed zamontowaniem przyczepy rower powinien zostać sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa przez wykwali- fikowanego mechanika. 15 Nie przewoź więcej dzieci i bagażu, niż zaleca producent. W przeciwnym razie wózek sta- nie się niestabilny. Nie przewoź dziecka o wadze większej niż dozwolona. 16 Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są we właściwych pozycjach. 17 Przed każdą jazdą sprawdź, czy oba koła są mocno przymoco- wane do osi wózka. 18 Przyczepka nie nadaje się dla dzieci poniżej 6  miesiąca życia. W przypadku dzieci poniżej 6  miesiąca życia należy zasto- sować odpowiednie akcesorium Thule. a. Dziecko musi mieć co najmniej 6  miesięcy i  powinno być w stanie siedzieć samodzielnie. b. Dziecko musi być na tyle duże, by nosić kask i samodzielnie siedzieć wyprostowane pod- czas jazdy. Jeśli dziecko jest młodsze niż roczne, należy skonsultować się z pediatrą. 19 Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń w wyniku upadku lub wysunięcia się dziecka z wózka. 20 Jeśli wózek służy do przewo- żenia tylko jednego dziecka, powinno ono siedzieć po prawej stronie. 21 Użytkownik wózka musi pamię- tać o zagrożeniach związanych z działaniem zimnego wiatru lub wysokich temperatur. Przykła- dowo należy unikać sytuacji, w których mniej aktywne dziecko zbyt długo jest wystawione na działanie niskiej temperatury lub w upalny dzień przez długi czas przebywa w wózku, nie mając zapewnionej odpowiedniej wen- tylacji lub wystarczającej ilości wody. 22 Gdy wózek jest używany jako przyczepka rowerowa, osłona przed niekorzystnymi warun- kami atmosferycznymi powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń do środka. 23 Podczas wycieczek rowerowych wymagane przez lokalne prze- pisy światło odblaskowe należy zamontować z tyłu holowanego wózka w taki sposób, aby było dobrze widoczne. 24 Przed każdą jazdą należy się upewnić, że holowany wózek nie przeszkadza w  hamowaniu, pedałowaniu lub kierowaniu rowerem. 25 Podczas korzystania z przy- czepki zmienia się stabilność, sposób hamowania i jazdy roweru. 26 Podczas skrętu w prawo kąt między rowerem a wózkiem dziecięcym Thule nie może
Strona: 4
51100481 - B 77 przekraczać 45°. 27 Podczas skrętu w lewo kąt nie może przekraczać 90°. 28 Należy zawsze używać flagi ostrzegawczej. 29 Pokrętło szybkozamykacza musi być dokręcone do pręta szyb- kozamykacza tak, by na końcu pokrętła był widoczny gwint na długość co najmniej dwóch obrotów śruby. Dzięki temu tylne koło roweru nie poluzuje się. Upewnij się, że szybkozamykacz jest prawidłowo zamontowany. Nieprawidłowy naciąg szybko- zamykacza może spowodować przypadkowe poluzowanie tyl- nego koła. 30 Nakrętka tylnej osi musi być dokręcona o co najmniej 5 peł- nych obrotów. W niektórych przypadkach konieczna będzie rezygnacja z oryginalnej pod- kładki, aby zrobić miejsce dla zaczepu ezHitch. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą rowerów. W zależności od typu piasty podkładka przenosząca moment obrotowy piasty musi pozo- stać na ramie. Przy dokręcaniu nakrętki osi należy przestrzegać instrukcji montażu piasty oraz specyfikacji producenta doty- czących momentu obrotowego. • Wózek obciążony doczepioną torbą bagażową może być nie- stabilny, jeśli doczepiona torba jest inna niż zalecana przez pro- ducenta. • Produkt ten nie nadaje się do jazdy na łyżwach. • Wózek nadaje się do uprawiania biegów tylko z zainstalowanym zestawem Thule Jogging. • Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem. • Nie wolno używać żadnych akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Thule Canada Inc. • Nie należy używać wózka w pobliżu otwartego ognia lub w miejscach, w których może być narażony na jego działanie. Nie- ostrożność może być przyczyną pożaru. • Właściwy serwis i konserwa- cja wózka wpływają na jego sprawność i bezpieczeństwo użytkowników. CS VAROVÁNÍ: 1 Upevnění jakéhokoli nákladu na řídítka má vliv na stabilitu dět- ského vozíku. 2 Nejezděte s  vozíkem po scho- dech a na eskalátorech. 3 Nikdy ve vozíku nepřevážejte více dětí či zavazadel, než je povoleno. 4 Nikdy děti ve vozíku nenechá- vejte bez dozoru. 5 Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Aby nedošlo k  nehodě, vozík vždy skládejte a rozkládejte v  bez- pečné vzdálenosti od dětí. 6 Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho oblečení, tka- ničky či hračky nemohly dostat do kontaktu s pohyblivými sou- částmi vozíku. 7 Do vozíku v  žádném případě nemontujte dětskou autose-

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Chariot Cross 1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariot Cross 1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariot Cross 1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Chariot Cross 1

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariot Cross 1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Thule
Produkt:
Wózki dziecięce
Model/nazwa:
Chariot Cross 1
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Węgierski, Chiński