Chariaot Cross

Instrukcja Thule Chariaot Cross

Chariaot Cross

Podręcznik dla Thule Chariaot Cross w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 88 stron.

Strona: 1
51100481 - C 9 FI TURVALLISUUSOHJEITA • Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttämistä. • Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt- öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset säädökset. • Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä il- moitettuja polkupyörän kuormarajoituksia. • Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett- äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä. • Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo- tetta käytetään heikossa valaistuksessa. Huomioi seuraavat säädökset: • Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa. • Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai epätasaisilla teillä. • Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja. • Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu- della. • Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval- la. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty. VAROITUS Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lasten- kuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuu- teen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajille. 1 Katso varoitusten selitteet tämän oppaan lopusta. PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. • Przed rozpoczęciem korzystania z produktu sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i sposobu jego używania. • W przypadku używania wózka razem z zestawem Przyczepka rowerowa Thule należy również stosować się do informacji dotyczących holowania zawartych w instrukcji obsługi roweru oraz uwzględnić specyfikacje dotyczące jego maksymalnej dopuszczalnej ładowności. • Wózek powinien być używany do przewożenia dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi- cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po łagodnych ścieżkach. • Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie lampki bezpieczeństwa. Nie należy: • Przewozić osób razem ze zwierzętami; • Korzystać z wózka w trudnym terenie; • Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład- owności; • Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani • Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób. Producent nie odpowiada za szkody, które pow- stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby uzyskać więcej informacji. OSTRZEŻE- NIE Ostrzeżenia zawierają ważne instrukcje doty- czące bezpiecznego używania i działania wóz- ka Thule. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do wypadku i naraża użyt- kownika oraz pasażerów wózka na poważne obrażenia lub śmierć. 1 Szczegółowe ostrzeże- nia znajdują się z tyłu tej instrukcji
Strona: 2
51100481 - C 48 • Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. • Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring- smidler eller løsemidler. • Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og utført service på minst én gang i året. • Oppbevaring: • Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og ikke i direkte sollys. • Før du skal oppbevare barnevognen, må den være tørr, slik at du unngår mugg og bakter- ievekst. TILBEHØR Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom- patibelt med barnevognen din. Kontakt den lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside www.thule.com for mer informasjon. FI HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO • Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. • On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul- jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah- dollisessa kunnossa. • Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä- varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. • Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita. • Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet. • Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio- ista. • Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia. • Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. • Säilytystila: • Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva- losta. • Varmista ennen varastointia, että lasten- kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa ei pääse syntymään. LISÄVARUSTEET Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com. PL SERWIS I KONSERWACJA • Utrzymywanie wózka Thule w czystości i właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę w zachowaniu wózka w dobrym stanie. • Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta- nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser- wisowym. • Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów zużycia: • Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe są pęknięte lub uszkodzone. • Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub brakujące wymienić na nowe. • Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń. • Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników. • Czyść osie kół i smaruj wszystkie ruchome części smarem lub olejem. Sprawdzaj stan kół lub odd- awaj wózek do serwisu co najmniej raz w roku. • Przechowywanie: • Przechowuj wózek i akcesoria w suchym mie- jscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Przed schowaniem wózka wysusz go, aby nie rozwijały się na nim bakterie ani pleśń.
Strona: 3
51100481 - C 76 dzieci ani więcej bagażu niż wskazano w instrukcji. 4 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. 5 Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania lub rozkładania wózka, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno znajdo- wać się w bezpiecznej odległości. 6 Nie wolno dopuszczać, aby dziecko, jego ubranie, sznuro- wadła lub zabawki stykały się z ruchomymi elementami wózka. 7 W wózku nie należy montować fotelików samochodowych ani innych siedzisk, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Thule Canada Inc. 8 Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w torbie bagażowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu przewożonego w tylnej kieszeni siatkowej to 4 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w bocznej kieszeni siatkowej to 0,5 kg. 9 Podczas wkładania dziecka do wózka (lub wyjmowania z niego) hamulec postojowy zawsze musi być włączony. 10 Należy zawsze używać kasku zgodnego z lokalnymi wymaga- niami. 11 Niedozwolona jest jazda rowerem niewyposażonym w odpowiednie oświetlenie. Należy przestrzegać lokalnych wymagań prawnych dotyczą- cych oświetlenia. 12 Zachować szczególną ostroż- ność podczas ciągnięcia wózka, nie przekraczać prędkości 25 km/h, zwolnić do prędkości poniżej 10 km/h na zakrętach i nierównych drogach. 13 Obciążenie ramienia haka nie może być mniejsze niż 0,1 kg i większe niż 8 kg. 14 Zawsze mocuj zapasowy pas zabezpieczający. Nie używaj zestawu Przyczepka rowerowa, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz zaczepić pasa wokół ramy roweru, gdyż może to skutkować odczepieniem się wózka dziecięcego Thule od roweru. Przed zamontowaniem przyczepy rower powinien zostać sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa przez wykwali- fikowanego mechanika. 15 Nie przewoź więcej dzieci i bagażu, niż zaleca producent. W przeciwnym razie wózek sta- nie się niestabilny. Nie przewoź dziecka o wadze większej niż dozwolona. 16 Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są we właściwych pozycjach. 17 Przed każdą jazdą sprawdź, czy oba koła są mocno przymoco- wane do osi wózka. 18 Przyczepka nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. W przypadku dzieci poniżej 6 miesiąca życia należy zasto- sować odpowiednie akcesorium Thule. a. Dziecko musi mieć co najmniej 6 miesięcy i powinno być w stanie siedzieć samodzielnie. b. Dziecko musi być na tyle duże, by nosić kask i samodzielnie
Strona: 4
51100481 - C 77 siedzieć wyprostowane pod- czas jazdy. Jeśli dziecko jest młodsze niż roczne, należy skonsultować się z pediatrą. 19 Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń w wyniku upadku lub wysunięcia się dziecka z wózka. 20 Jeśli wózek służy do przewo- żenia tylko jednego dziecka, powinno ono siedzieć po prawej stronie. 21 Użytkownik wózka musi pamię- tać o zagrożeniach związanych z działaniem zimnego wiatru lub wysokich temperatur. Przykła- dowo należy unikać sytuacji, w których mniej aktywne dziecko zbyt długo jest wystawione na działanie niskiej temperatury lub w upalny dzień przez długi czas przebywa w wózku, nie mając zapewnionej odpowiedniej wen- tylacji lub wystarczającej ilości wody. 22 Gdy wózek jest używany jako przyczepka rowerowa, osłona przed niekorzystnymi warun- kami atmosferycznymi powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń do środka. 23 Podczas wycieczek rowerowych wymagane przez lokalne prze- pisy światło odblaskowe należy zamontować z tyłu holowanego wózka w taki sposób, aby było dobrze widoczne. 24 Przed każdą jazdą należy się upewnić, że holowany wózek nie przeszkadza w hamowaniu, pedałowaniu lub kierowaniu rowerem. 25 Podczas korzystania z przy- czepki zmienia się stabilność, sposób hamowania i jazdy roweru. 26 Podczas skrętu w prawo kąt między rowerem a wózkiem dziecięcym Thule nie może przekraczać 45°. 27 Podczas skrętu w lewo kąt nie może przekraczać 90°. 28 Należy zawsze używać flagi ostrzegawczej. 29 Pokrętło szybkozamykacza musi być dokręcone do pręta szyb- kozamykacza tak, by na końcu pokrętła był widoczny gwint na długość co najmniej dwóch obrotów śruby. Dzięki temu tylne koło roweru nie poluzuje się. Upewnij się, że szybkozamykacz jest prawidłowo zamontowany. Nieprawidłowy naciąg szybko- zamykacza może spowodować przypadkowe poluzowanie tyl- nego koła. 30 Nakrętka tylnej osi musi być dokręcona o co najmniej 5 peł- nych obrotów. W niektórych przypadkach konieczna będzie rezygnacja z oryginalnej pod- kładki, aby zrobić miejsce dla zaczepu ezHitch. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą rowerów. W zależności od typu piasty podkładka przenosząca moment obrotowy piasty musi pozo- stać na ramie. Przy dokręcaniu nakrętki osi należy przestrzegać instrukcji montażu piasty oraz specyfikacji producenta doty- czących momentu obrotowego. • Wózek obciążony doczepioną

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Chariaot Cross, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariaot Cross. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariaot Cross tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Chariaot Cross

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariaot Cross. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózki dziecięce
  • Model/nazwa: Chariaot Cross
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Chiński