Instrukcja Thule Caravan Superb SP915

Podręcznik dla Thule Caravan Superb SP915 w Włoski. Ten podręcznik PDF ma 12 stron.

Strona: 1
. / 0 1 2 3 4 5 4 6 4 7 8 0 9 2 5 : ; < = > ? @ A B < C D E F G D E         N O P Q R S T U V W S T R X R X R Y R U W Z R [ V S T \ R R U T R V ] ^ _ ` a b a c d e a Q f R X R W \ g U R h R i g W \ V U X f j T R \ j k f ] l S \ ^ m ` n o p d e a q R V i V X T R V ] W V U W \ k l S \ V R W r a s t u v w x y z { | w v d w } w ~ ` | x € € ~  w v y z d t w y  } € € ~ ‚ w ~ { € € v y z d v w | { w v w ƒ € „ { _ t `  w ` ` w y e w  € m m w w t y w ~ u y | } € € ~ | } v € w y w  w } w ~ m € e w { { _ t `  w  y w … y z } w ~ € € ~ … ` ` d |  € € ~ „ € u | y w } w m € | ` e w € „ „ € u | y w „ e w † ~ u y d } `  w t `  a ‡ a ˆ w „ y w | {  ~ ` e w ~ m € w | } € v e w {  w y { | ~ u _ | y w { € ‚ } w y v y e w x y z … w y w v d ` ` ~ e w … w | w e w m € | w w ~  x € ~  w a ‰ a Š w | y { y w | | € w e w { | ` ` € m  w „ y w | { w m w | w w † w { _ t w ~ m t € w { ` „ | w  w d d w ‹ } ` x w e w  w | w e ~ € | w x y  † w v ` { | y e ‹ w y e w ` ` m € | ` e w € ‚ w w  y { { w v a Œ a ˆ w † w { | u u ~  w ~ } ` t w | } € w ~ | u y e y { w ~ ` v { w y e w } w ~ ` | x € € ~  w v y z d } € € ~  ` |  w „ y w | {  ~ ` e w ~ e w w e w † ~ w d w } w ~ | € € | w e € w  y { } ` { | e w … w | a  a Ž v ` ` | { ` v | y z   w e ~ € € | { | w ƒ … x ` ` ~ { | w „ y w | { w w ~ { | ‹ w  ` ` ~ ` ‚ ` {  w d v w y w ~ w ƒ v y _ t | w ~ w „ y w | { a o a  ` ` | | y z  w { t w | } w ~ } € w ~ e w w v € { { w  y e w € ‚  w „ y w | { w … y | | w a c a  y   w † u y | w { | w „ y w | { m w |  w † y z e w v w } w ~  w v ` e w † y  ~ y w m } ` { | ` ` t w | „ ~ ` m w } `  w „ y w | { w  ~ ` e w ~ a ‘ a ’ € | ~ € v w w ~ € „ ~ y w m w w `  w ~ w † w } w { | y e y e w { | ` † y w v } ` { | … y | | w a “ w | … w … € €  y e € ‚ y w u x } ` { | a b a ” v {  w „ y w | { t € u  w ~ y { e w m € | w w ~  ‹ y {  w ` u | € v ` e w ~  `  € ~ m ` ` v a ˆ € € ~  w „ y w | { w d u  w  w † ~ w w  | w w  w t € € e | w } `  w ` u | € w } w w w { | € w w m w a • w w { } € € ~ … y _ t | y e † y z ` _ t | w ~ u y | ~ y z  w w † € _ t | w a r p a  w { _ t `  y e  w € „ } w ~ { v w | w €  w ~  w v w m € w | w € m y   w v v y z d x € ~  w } w ~ } ` e w a r r a • `  w w ~ t w | ‚ ~ €  u _ | y { e w m € | w w ~  ‹ d ` t w | ~ y z e w  ~ ` e } `  w ` u | € y † € _ t | w w † y z ~ w m m w } w ~ `  w ~ w a – € d  w  ~ ` ` y _ y ~ d w v y { } w ~ e ~ € € | a r ‡ a —  y w | … y _ t ` v | y z  ` `  w { w v t w y  { † w ‚ w ~ d y e w w € } w ~ y e w } w ~ d w w ~ { ~ w e w v { | w t € u  w a r ‰ a ˆ w { w v t w y  m € w | x € ~  w ` ` e w ‚ ` { | ` ` w w e w … y w  w € m { | `  y e t w  w w  w v `  y e } w y v y e y } w ` u a r Œ a s `  w m { m € e w  y w | } w ~ } € w ~  x € ~  w a r  a ˜ ~ m € e w e w w x y z … y e y e w y t w | ‚ ~ €  u _ | x € ~  w ` ` e w † ~ ` _ t | a r o a ™ w y y e  w „ y w | {  ~ ` e w ~ ~ w e w v m ` | y e m w | x ` ~ m x ` | w ~ a r c a ’ € | ~ € v w w ~ ~ w e w v m ` | y e ` v v w † w } w { | y e y e w } `  w „ y w | {  ~ ` e w ~ w „ y w | { w š w w ~ { | `  p d m w  ` ` ~ ` € ‚ ~ w e u v y w ~ w † ` { y { a r ‘ a  w x ` ` ~  w y { | ~ u _ | y w { € ‚ w w } w y v y e w ‚ v ` ` | { y  w ` u | € a › O Q R S T U V S g i W j R S V œ V S g \ V f U  V ž R Ÿ S g k k V R k l U V \ [ R V X T \ ^ b a c d e   R k ¡ V \ \ R ] i f g ] S g j g S V \ ¢ ^ m ` n o p d e £ g œ R \ ¢ V U W \ k l S \ V f U W r a s t u v w ` † { € v } w { y | { w v „ € „ ~ w { ‚ € { y † y v y | ¤ „ € ~ ` ¤ ‚ w ~ { € ` v y z u ~ y w { € ~ _ € { w ¥ u w | y ` v  ` m ` e w | € ‚ ~ € ‚ w ~ | ¤ € ~ x w ` v | t _ ` u { w  † ¤ y _ € ~ ~ w _ | „ y | | y e € ~ u { w a ‡ a s t w † y d w _ ` ~ ~ y w ~ { t ` v v † w ` { { w m † v w  `  „ y | | w  { w _ u ~ w v ¤ y ` _ _ € ~  ` _ w x y | t | t w y { | ~ u _ | y € { a ‰ a ˆ u w | € | t w † y e x y  ‚ ~ w { { u ~ w † ¤ y { | ` v v ` | y € € ” ¦ „ ~ ` m w { ‹ ‚ v w ` { w  € € | u { w ` † y d w _ € } w ~ a Œ a s t w } w t y _ v w  ~ y } w ~ y { { € v w v ¤ ~ w { ‚ € { y † v w „ € ~ w { u ~ y e | t ` | | t w ‚ ~ €  u _ | y { y „ ` u v | v w { { _ €  y | y € `  | t ` | _ ` ~ ~ y w ~ `  v € `  y { { w _ u ~ w v ¤ „ ` { | w w  a  a ” v x ` ¤ { ‚ € { y | y € | t w † y e e w { | ƒ t w ` } y w { | † y d w „ y ~ { | ‹ `  | t w ‚ € { y | y € | t w { m ` v v w ~ ƒ v y e t | w ~ † y d w a o a  w „ € ~ w  w ‚ ` ~ | u ~ w ` v v v € € { w ‚ ` ~ | { { t € u v  † w | ` d w € „ „ | t w † y d w { ‹ v y d w _ t y v  { w ` | { ‹ † ` { d w | { ‹ v € _ d { `  _ ¤ _ v w ‚ u m ‚ { w | _ a s t w † y d w { { t € u v  _ € | ` y  € v € € { w y | w m {  u ~ y e | ~ ` { ‚ € ~ | `  _ ` u { w  ` e w ~ | € € | t w ~ { a c a ” v x ` ¤ { { w _ u ~ w ` v v † y d w { | € | t w † y d w _ ` ~ ~ y w ~ „ ~ ` m w u { y e | t w y _ v u  w  v € e { | ~ ` ‚ ‘ a ’ t w _ d | t ` | † w v | { `  € | t w ~ „ ` { | w w ~ { ` ~ w { w _ u ~ w ‹ ~ w | y e t | w y „ w _ w { { ` ~ ¤ a b a § ¨ © ª © ¨ « ¬ ­ © ® ¯ ° ± ° ² ­ ­ © ³ ´ ° ¨ « ³ ¬ µ © ² ¯ © ¯ ¶ ¨ © ³ ° ¨ © · « ¸ © ¬ ² µ µ « © µ « ¯ ² ° ° ² ¬ ¨ © ¹ º § ¨ © · « ¸ © ¯ ° ¨ © » ¯ © ­ ª © ¯ » ² ¼ « ³ ¬ µ © ² ¯ © ° ¨ © ª © ¨ « ¬ ­ © ® ¯ ° ± ° ² ­ ¶ « ¹ ° ¨ ² ³ ¹ ¨ © « ´ ¨ ° º § ² ¸ © ¯ ½ © ¬ « ² ­ ¬ ² µ © ¶ t w ~ w } w ~ { y e `  ƒ € ~ w | w ~ y e e ` ~ ` e w { € ~ „ w ~ ~ y w { w | _ a r p a ™ w ‚ v ` _ w ` ¤  ` m ` e w  € ~ x € ~ ‚ ` ~ | { y m m w  y ` | w v ¤ a r r a § ¨ © ¬ ² µ ® ¯ ± ³ ¦ ~ € `  † w t ` } y € u ~ m ` ¤ _ t ` e w w { ‚ w _ y ` v v ¤ x t w | ` d y e _ u ~ } w { `   u ~ y e † ~ ` d y e x t w | t w ‚ ~ €  u _ | y { „ y | | w  a ¾ | { | u ~ y e _ y ~ _ v w t ` { y _ ~ w ` { w  ` { x w v v a r ‡ a ” ‚ ‚ v y _ ` † v w { ‚ w w  v y m y | { `  € | t w ~ | ~ ` „ „ y _ ~ w e u v ` | y € { { t ` v v ` v x ` ¤ { † w „ € v v € x w  a r ‰ a ¿ ‚ w w  { t € u v  ` v x ` ¤ { † w | ` y v € ~ w  | € { u y | { ` „ w | ¤ _ € { y  w ~ ` | y € { x y | t ~ w e ` ~  | € | ~ ` „ „ y _ _ €  y | y € { `  | t w v € `  † w y e _ ` ~ ~ y w  a r Œ a s t w _ ` ~ ~ y w ~ y { _ € { | ~ u _ | w  | € _ ` ~ ~ ¤ { | `  ` ~  ¦ † y d w ¦ „ ~ ` m w { a s `  w m † y d w { m ` ¤ € | † w _ ` ~ ~ y w  a r  a À €  y „ y _ ` | y € { | € | t y { ‚ ~ €  u _ | ` ~ w € | ‚ w ~ m y | | w  a r o a ’ v w ` | t w † y d w _ ` ~ ~ y w ~ ~ w e u v ` ~ v ¤ u { y e x ` ~ m x ` | w ~ € ~ _ ` ~ { t ` m ‚ € € ‹ w { ‚ w _ y ` v v ¤ x t w u { y e ƒ ` „ | w ~ u { y e ` | _ € ` { | { Á { ` v | ¦ x ` | w ~  € ~  u ~ y e | y m w { x t w { ` v | € ~ € `  { y { † w y e u { w  Á x y | w ~  a r c a ’ t w _ d | t ` | | t w † y d w _ ` ~ ~ y w ~ y { { w _ u ~ w v ¤ „ y | | w  ` „ | w ~  ~ y } y e ` { t € ~ |  y { | ` _ w Á  p d m  `  | t w ~ w ` „ | w ~ ` | ~ w e u v ` ~ y | w ~ } ` v { a r ‘ a à w w ‚ | t w y { | ~ u _ | y € { { ` „ w v ¤ y | t w _ ` ~ a
Strona: 2
. / 0 1 2 3 4 5 4 6 4 7 8 0 9 2 5 : ; < = > ? @ A B < C D E F G D E         Ä Å › Q R S T U V W S T R Æ g \ R U Ç V X R U X R [ V S T \ ^ b a c d e Q k g X œ È T V X ž R V \ Æ R V S T W R i \ k È X R k W ¢ W \ R ¡ ^ m ` n a o p d e £ V S T R k T R V \ W Y f k W S T k V œ \ R U r a s t u v w t ` „ | w | y d w y w m É ` v v „ Ê ~ Ž w ~ { € w ¦ u  ƒ €  w ~ ¿ ` _ t { _ t Ë  w €  w ~  `  u ~ _ t † w  y e | w Ì w ~ m Í e w { { _ t Ë  w y „ € v e w u } € ~ { _ t ~ y „ | { m Ë Î y e w ~ À € | ` e w €  w ~ ” x w  u e  w { Ž ~ €  u d | { a ‡ a ˆ w ~ ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ m u { { { y _ t w ~ e w m Ë Î ” v w y | u e … u { ` m m w e w † ` u | u  m € | y w ~ | x w ~  w a ‰ a • w e w … u { | ` ~ d w É ` t ~ | x y  w ` u „  w ~ ˆ w y _ t { w v ‹ ~ ` | w x y ~ { | ` ~ d ` † w y w ¿ _ t u | … t Ê v v w Ê † w ~  y w É ` t ~ ~ Ë  w ~ … u … y w t w a Œ a ˆ w ~ É ` t ~ … w u e „ Ê t ~ w ~ y { | } w ~ ` | x € ~ | v y _ t „ Ê ~  w “ u { | `  u   y w { y _ t w ~ w  w „ w { | y e u e u   w v `  u e  w { ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m { a  a  w v `  w ¿ y w  ` { ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m { € ‹  ` { {  ` { É ` t ~ ~ `  m y |  w m e ~ Í Î | w Ï w x y _ t | ¦ y  w ~ ™ w e w v  ` { É ` t ~ ~ `  m y |  w e ~ Í Î | w ™ Ë  w ~ ¦ … u w ~ { | e w v `  w x y ~  a ˆ ` ` _ t † y | | w  ` { v w y _ t | w ~ w É ` t ~ ~ `  v `  w a o a ˜ | „ w ~ w ¿ y w } € ~  w m s ~ ` { ‚ € ~ | ` v v w v € { w ` e w † ` u | w s w y v w  w ~ É ` t ~ ~ Ë  w ~ a ˜ | „ w ~ w ¿ y w ` u _ t à y  w ~ { y | … w ‹ ˜ y d ` u „ { d Í ~ † w ‹ ¿ _ t v Í { { w ~ u   u „ | ‚ u m ‚ w a ˆ y w { w d Í  w { y _ t x Ë t ~ w   w { s ~ ` { ‚ € ~ | w { v Í { w u  { € w y w Ï w „ ` t ~ „ Ê ~ `  w ~ w Ì w ~ d w t ~ { | w y v w t m w ~ † y v  w a c a  y  w ¿ y w  ` { Ë u Î w ~ w ™ `  m y |  w m m y | e w v y w „ w ~ | w Ï u ~ | ` m ™ ` t m w „ w { | a ‘ a ” v v w ¿ ‚ `  e u ~ | w u  Š ` v | w ~ u e w ~ w e w v m Ë Î y e ` u „ „ w { | w ¿ y | … ‚ ~ Ê „ w u  † w y  w  ` ~ „ ` _ t … y w t w a b a ˆ y w É ` t ~ … w u e v Ë e w } w ~ e ~ Í Î w ~ | { y _ t  u ~ _ t  w ` e w † ` u | w ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ ‹ † w y  w v `  u e } w ~ e ~ Í Î w ~ { y _ t w } w | u w v v ` u _ t  y w  ~ w y | w u  Š Í t w a Ì € ~ { y _ t | † w y m ™ Ê _ d x Ë ~ | { „ ` t ~ w u  … a  a † w y m ˜ y „ ` t ~ w y s y w „ e ` ~ ` e w ‹ É Ë t ~ w ‹ ˜ y ‚ ` ~ d w w | _ a r p a ¿ _ t `  t ` „ | w €  w ~ } w ~ { _ t v y { { w w s w y v w  w { ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m { u } w ~ … Ê e v y _ t w ~ w u w ~ a r r a ˆ ` { ` e w † ` u | w ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m d `   y w É ` t ~ w y e w { _ t ` „ | w † w { €  w ~ { † w y m à u ~ } w „ ` t ~ w u   ~ w m { w † w w y „ v u { { w a ” _ t | w ¿ y w † w y w e w à u ~ } w u  † w y m ™ ` e y w ~ w  ` ~ ` u „ ‹  ` { {  w ~ m ` n a ˜ y { _ t v ` e x y d w v  u ~ _ t  w É ` t ~ ~ `  | ~ Ë e w ~ u   w { { w  w v `  u e w y e w { _ t ~ Ë d | { w y d `  a ˆ y w Ï w { _ t x y  y e d w y | y { |  w ~ “ u v `  u e u   w { € { | y e w Ì w ~ t Ë v | y { { w ` … u ‚ ` { { w a r ‡ a ™ y _ t | e w { _ t x y  y e d w y | w u  { € { | y e w Ì w ~ d w t ~ { } € ~ { _ t ~ y „ | w  w { z w x w y v y e w  `  w { m Ê { { w w y e w t ` v | w x w ~  w a r ‰ a ˆ y w Ï w { _ t x y  y e d w y | m u { {  w ~ • y | | w ~ u e u   w m Ì w ~ d w t ~ { € x y w  w ~  `  u e ` e w ‚ ` { { | x w ~  w a r Œ a ˆ ` { ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m y { | „ Ê ~  w s ~ ` { ‚ € ~ | } € É ` t ~ ~ Ë  w ~ m y | ¿ | `  ` ~  ~ ` t m w e w w y e w | a s `  w m {  Ê ~ „ w  y _ t | | ~ ` { ‚ € ~ | y w ~ | x w ~  w a r  a Ì w ~ Ë  w ~ u e w ` s t u v w ¦ Ž ~ €  u d | w { y  e ~ u  { Ë | … v y _ t y _ t | … u e w v ` { { w a r o a ˆ ` { ˆ w y _ t { w v | ~ Ë e w ~ { ¤ { | w m d `  m y | • ` { { w ~ u  Ê † v y _ t w m ” u | € { t ` m ‚ € € e w ~ w y y e | x w ~  w a  w { €  w ~ { y m Ã Ê { | w † w ~ w y _ t Á ¿ ` v … x ` { { w ~  €  w ~ † w y • y | w ~ † w  y e u e w w y e w { w | … | w { ¿ | ~ w u { ` v … m u w { { w } € m s ~ Ë e w ~ ` † e w { ‚ Ê v | x w ~  w a r c a ˜ ~ { | m ` v { ` _ t d u ~ … w ~ É ` t ~ { | ~ w _ d w Á  p d m  u  { ‚ Ë | w ~ y ` e w m w { { w w “ w y | ` † { | Ë  w  y w À € | ` e w w ~ w u | d € | ~ € v v y w ~ w r ‘ a Ì w ~ x ` t ~ w ¿ y w  y w  w  y w u e { ` v w y | u e { y _ t w ~ y m É ` t ~ … w u e a
Strona: 3
. / 0 1 2 3 4 5 4 6 4 7 8 0 9 2 5 : ; < = > ? @ A B < C D E F G D E         Ð Ñ Ò Ó Ô g k g S \ Õ k V W \ V Ö l R W \ R S T U V Ö l R W   f V ] W l U V \ g V k R š w } a b a c d e a Ô T g k X R ¡ g × V ¡ g i R g ] ¡ V W W V h i R š o p d e a Ø U W \ k l S \ V f U W ] R W Õ S l k V \ Õ r a s t u v w  Ù _ v y w | € u | w ~ w { ‚ € { ` † y v y | Ù w _ ` {  w  € m m ` e w { _ € ~ ‚ € ~ w v { w | ƒ € u m ` | Ù ~ y w v { ½ ² µ ¯ Ú « ° © ¹ ® Ú ³ © © µ µ © Ú µ ¹ © » ± ³ ° ² ´ © ± Ú ¹ ® Ú ° « ­ « ¯ ² ° « ± ³ º ‡ a  w ‚ € ~ | w ¦ ª Û ­ ± ¯ ¹ © ª µ ² Ü ° µ © ² ¯ ¯ © » · ­ Û © ° » ± ³ ° Û ¯ ± ­ « ¹ © » © ³ ° ¯ © ­ ± ³ ­ ® « ³ ¯ ° µ Ú ¬ ° « ± ³ ¹ © » ± ³ ° ² ´ © Ý ± Ú µ ³ « © º ‰ a Þ ¬ ² Ú ¯ © ¹ © ­ ² ´ µ ² ³ ¹ © ½ µ « ¯ © ² Ú ª © ³ ° ß ¹ Ú © ² Ú » ± ³ ° ² ´ © ¯ Ú µ ° « » ± ³ ß ³ ® Ú ° « ­ « ¯ © à ½ ² ¯ ¹ ® ¨ ± Ú ¯ ¯ © ¹ © ª Û ­ ± ¯ º Œ a  w _ €  u _ | w u µ ¹ Ú ª Û ¨ « ¬ Ú ­ © © ¯ ° ¯ © Ú ­ µ © ¯ ½ ± ³ ¯ ² · ­ © ¹ Ú · ± ³ Û ° ² ° © ° ¹ © ­ ² Ý « á ² ° « ± ³ ¬ ± µ µ © ¬ ° © ¹ © ­ ® Û â Ú « ½ © » © ³ ° ã ä å º  a Ž € { y | y €  w ~ | € u z € u ~ { v w } Ù v € v w ‚ v u { e ~ `  ƒ v € u ~  w ‚ ~ w m y w ~ a Ž € { y | y €  w ~ w { u y | w v w } Ù v € v w ‚ v u { ‚ w | y | ƒ v Ù e w ~ a o a ” u _ u € † z w | { u { _ w ‚ | y † v w  w { w  Ù | ` _ t w ~ w  € y | æ | ~ w v ` y { { Ù { u ~ v w { } Ù v € { w _ € u ~ {  w | ~ ` z w | a c a ç « á © à ­ © ¯ ª Û ­ ± ¯ è ­ ² · ² ¯ © è ­ ® ² « ¹ © ¹ ® Ú ³ © ¯ ² ³ ´ ­ © ­ « ª µ Û ¹ ® ± µ « ´ « ³ © º ‘ a ’ € | ~ é v w ~ v ` | w u w  w { { ` e v w { w | ` u | ~ w {  y { ‚ € { y | y „ {  w „ y n ` | y € ê ~ w { { w ~ ~ w ~ v w _ ` { Ù _ t Ù ` | a b a  w ‚ € ~ | w ¦ } Ù v € { ` u e m w | w v ` v € e u w u ~  u } Ù t y _ u v w w | v w { } Ù v € { ‚ w u } w | ‚ € u ~ v w u ~ ‚ ` ~ | m €  y „ y w ~ { ` v ` ~ e w u ~ w | { ` t ` u | w u ~ a ” | | w | y € w _ ` {  w m ` ~ _ t w ` ~ ~ y ë ~ w a r p a ™ w m ‚ v ` _ w ~ y m m Ù  y ` | w m w | v w { Ù v Ù m w | { w  € m m ` e Ù { € u u { Ù { a r r a ”  ` ‚ | w ~ } € | ~ w _ €  u y | w ¥ u `  v w ‚ € ~ | w ¦ } Ù v € { w { | m € | Ù { u ~ v w | y m €  w } € | ~ w _ ` ~ ` } ` w š Ù } y | w …  w | € u ~ w ~ v w } € v ` | | ~ € ‚ _ € u ~ | w | w „ ~ w y w … ‚ ` { † ~ u { _ w m w | r ‡ a  w { v y m y | ` | y € {  w } y | w { { w { w | ` u | ~ w { ~ ë e v w {  w _ y ~ _ u v ` | y € w } y e u w u ~  € y } w | æ | ~ w † y w w | w  u ~ w { ‚ w _ | Ù w { a r ‰ a  ` } y | w { { w  u } Ù t y _ u v w  € y | ‚ ` ~ ` y v v w u ~ { æ | ~ w `  ` ‚ | Ù w ` u n _ y ~ _ € { | ` _ w { w | w | w ` | _ € m ‚ | w  w { y m ‚ Ù ~ ` | y „ {  w { Ù _ u ~ y | Ù v y Ù { ` u | ~ ` { ‚ € ~ |  w { } Ù v € { a r Œ a  w | ~ ` { ‚ € ~ |  w | `  w m { w { | y | w ~  y | a r  a ì ® Û â Ú « ½ © » © ³ ° ³ © ¹ ± « ° Ý ² « µ © ­ ® ± · í © ° ¹ ® ² Ú ¬ Ú ³ © » ± ¹ « Ý « ¬ ² ° « ± ³ º r o a  ` } w … ~ Ù e u v y ë ~ w m w | v w ‚ € ~ | w ¦ ª Û ­ ± ¯ ² ª © ¬ ¹ © ­ ® © ² Ú ¬ ¨ ² Ú ¹ © ± Ú ¹ Ú ¯ ¨ ² » ½ ± ± « ³ ´ ¹ © ª ± « ° Ú µ © ² ½ µ î ¯ ± Ú ­ ± µ ¯ ¹ © ª ± | ~ w ¯ Û í ± Ú µ è ­ ² » © µ ± Ú ­ ® ¨ « ª © µ â Ú ² ³ ¹ ¹ Ú ¯ © ­ ² Û ° Û ¹ Û ª © µ ¯ Û ¯ Ú µ ­ © ¯ µ ± Ú ° © ¯ º r c a ” ‚ ~ ë { u _ w ~ | ` y d y v € m Ù | ~ ` e w Á  p d m  ‹ } Ù ~ y „ y w … v w m € | ` e w a ” v ` v € e u w ‹ ~ w „ ` y | w { _ w _ € | ~ é v w a r ‘ a ï ± ³ ¯ © µ ª © à ­ © ¯ « ³ ¯ ° µ Ú ¬ ° « ± ³ ¯ © ³ ­ « © Ú ¯ ð µ ß è ­ ® « ³ ° Û µ « © Ú µ ¹ Ú ª Û ¨ « ¬ Ú ­ © º ñ ò Æ g \ V \ R S U V S V ó ô õ ö ÷ ô ø ø ù ú û ü ý þ ÿ _ y ~ _ ` b a c d e a Ô g k V S f ¡ g W W V ¡ f S f U W R U \ V \ f W l i j k f ] f \ \ f ^ o p d e a Ø W \ k l V f U V j R k V i S f U \ k f i i f j k V ¡ g R ] l k g U \ R V i Y V g X X V f r a s t u v w  w _ v y ` € e y ~ w { ‚ € { ` † y v y | ‚ w ~ w } w | u ` v y v w { y € y ‚ w ~ { € ` v y w  `  y ` v v w _ € { w  € } u | y ` v m € | ` e e y € € ‚ ‚ u ~ w ² ­ ­ ® Ú ¯ ± w ~ ~ ` | €  w v ‚ ~ €  € | | € a ‡ a ¾ v ‚ € ~ | ` † y _ y  w } w w { { w ~ w ` { { w m † v ` | € w m € | ` | € y m €  € { y _ u ~ € w v ~ y { ‚ w | | €  w v v w y { | ~ u … y € y a ‰ a ¿ y ‚ ~ w e `  y € u | y v y … … ` ~ w y v | w v €  y ‚ ~ € | w … y € w ‹ { u v ‚ € ~ | ` † y _ y y { | ` v v ` | € { u v | y m € w  w v v ` _ ` ~ ` } ` a Œ a ­ ¬ ± ³ ¹ Ú ¬ © ³ ° © ¹ © ­ ª © « ¬ ± ­ ± î ­ ® Ú ³ « ¬ ± µ © ¯ ½ ± ³ ¯ ² · « ­ © ¹ © ­ ­ ® « ³ ° © ´ µ « ° è © ¹ © ­ ¬ ± µ µ © ° ° ± Ý « ¯ ¯ ² ´ ´ « ± ¹ © ­ ½ µ ± ¹ ± ° ° ± º  a Ž € { y … y € ` ~ w { w m ‚ ~ w v ` † y _ y _ v w | | `  y m ` e e y € ~ y  y m w { y € y ƒ ‚ y ‚ w { ` | w ‚ w ~ ‚ ~ y m ` w _ € m w ‚ y ‚ ~ € { { y m ` ` v v ` _ ` ~ ~ € … … w ~ y `  w v } w y _ € v € ‹ w ¥ u y  y y { | ` v v ` ~ w v ` † y _ y _ v w | | `  y m y € ~ y  y m w { y € y ƒ ‚ y v w e e w ~ ` a o a  w † y _ y _ v w | | w €  w } € € _ € | w w ~ w € e e w | | y { „ u { y  u ~ ` | w y v | ~ ` { ‚ € ~ | € a c a ” { { y _ u ~ ` ~ w { w m ‚ ~ w | u | | w v w † y _ y _ v w | | w ` v | w v ` y €  w v ‚ € ~ | ` † y _ y ‹ | ~ ` m y | w v ` v u e ` y m † ~ ` _ ` ‹ y _ v u { ` ` _ € ~ ~ w  € a ‘ a ’ € | ~ € v v ` ~ w y v { w ~ ~ ` e e y €  w v v w _ y e t y w w  w e v y ` v | ~ y w v w m w | y  y „ y { { ` ´ ´ « ± © µ « ¯ © µ µ ² µ ­ « ² ­ ­ ® ± ¬ ¬ ± µ µ © ³ à ² º b a u `  € ë y { | ` v v ` | € y v ‚ € ~ | ` † y _ y ‹ v ` v u e t w … … ` | € | ` v w  w v } w y _ € v € ` u m w | ` a  w † y _ y _ v w | | w { | w { { w ‚ € { { € € ` u m w | ` ~ w ­ ² ­ ² µ ´ ¨ © à à ² © ­ ® ² ­ ° © à à ² ° ± ° ² ­ © ¹ © ­ ª © « ¬ ± ­ ± º µ © ¯ ° ² µ © ½ ² µ ° « ¬ ± ­ ² µ © ² ° ° © ³ à « ± ³ © « ³ µ © ° µ ± » ² µ ¬ « ² º r p a ¿ € { | y | u y ~ w y m m w  y ` | ` m w | w e v y w } w | u ` v y _ € m ‚ € w | y u { u ~ ` | y €  `  w e e y ` | y a r r a Ú ² ³ ¹ ± î « ³ ¯ ° ² ­ ­ ² ° ± ß « ­ ½ ± µ ° ² · « ¬ « ½ Ú ¬ ² » · « ² µ © « ­ ¬ ± » ½ ± µ ° ² » © ³ ° ± ¯ Ú ¯ ° µ ² ¹ ² ¹ © ­ ­ ® ² Ú ° ± » ± · « ­ © ß « ³ ½ ² µ ° « ¬ ± ­ ² µ © « ³ ¬ Ú µ ª ² w „ ~ w ` | ` a ” _ t w y v ~ ` e e y €  y { | w ~ … € { y w { ‚ `  w a r ‡ a ™ y { ‚ w | | ` ~ w { w m ‚ ~ w y v y m y | y  y } w v € _ y | w y v _ €  y _ w  w v v ` { | ~ `  ` a r ‰ a  ` } w v € _ y |  w } w { w m ‚ ~ w w { { w ~ w `  ` | | ` | ` ` v v w _ €  y … y € y  w v | ~ ` „ „ y _ € w ` v _ ` ~ y _ € | ~ ` { ‚ € ~ | ` | € a r Œ a ¾ v | ~ ` { ‚ € ~ | €  y | `  w m € ë _ € { w | y | € a r  a ¾ v ‚ ~ €  € | | € €  w } w w { { w ~ w m €  y „ y _ ` | € y ` v _ u m €  € a r o a Ž u v y ~ w ~ w e € v ` ~ m w | w y v ‚ € ~ | ` † y _ y u { `  € ` _ ¥ u ` _ ` v  ` a r c a Ì w ~ y „ y _ ` ~ w _ t w y v ‚ € ~ | ` † y _ y { y ` { ` v  ` m w | w „ y { { ` | €  € ‚ € ` } w ~ e u y  ` | € y v } w y _ € v € ‚ w ~ u ` † ~ w } w  y { | ` … ` Á  p d m  w { u _ _ w { { y } ` m w | w `  y | w ~ } ` v v y ~ w e € v ` ~ y a r ‘ a ï Ú ¯ ° ± ¹ « µ © ­ © « ¯ ° µ Ú à « ± ³ « ¹ © ­ ½ ± µ ° ² · « ¬ « « ³ Ú ³ ­ Ú ± ´ ± ¯ « ¬ Ú µ ± ß ² ­ ­ ® « ³ ° © µ ³ ± ¹ © ­ ª © « ¬ ± ­ ± º
Strona: 4
k R W ž k V œ \ R k r a s t u v w „ ~ y | ` ~ { y e ` { } ` ~ „ Í ~ { d `  € ~ ‚ ‚ w ~ { € € _ t ƒ w v v w ~ w e w  € m { ` m | „ Í ~ m Í e w t w | { { d `  € ~ | y v v „ Í v z   Ë ~ ` } ‹ „ Í ~ € ~ { ` d `  w ` } „ w v ` d | y e m € | w ~ y e w v v w ~ ` } Ë  y e a ‡ a ’ ¤ d w v t v v ` ~ w { d ` v v t € ‚ { Ë | | ` { € _ t m € | w ~ ` { { Ë d w ~ | w v y e | ` } y { y e w a ‰ a Ž e ~ u  ` }  w | { | € ~ ` } y  | ~ ¤ _ d { € m d ` u ‚ ‚ { | ~ u | _ ¤ d w v t v v ` ~ w ‹ ` } Ë  y | w e € | { d ¤   Í } w ~ _ ¤ d w v a Œ a É € ~  € { „ Í ~ ` ~ w Ë ~ w { ` m ` { } ` ~ y e „ Í ~ ` | | ‚ ~ €  u d | w Ë ~ y „ w v „ ~ y | | | y v v { |  € _ t Ë ~ } Ë v „ ` { | { ` | | a  a Ž v ` _ w ~ ` ` v v | y   w | ¤ e { | ` _ ¤ d w v v Ë e { | y  Ë ~ m ` { | † y v w a o a  | y e w | v Í { | { y | | ` d } ` ~ ‚ _ ¤ d v ` ~ ` u  w ~ | ~ ` { ‚ € ~ | a c a ¿ Ë d ~ ` ` v v | y  _ ¤ d w v y _ ¤ d w v t v v ` ~ w m w  { ‚ Ë  † `  w | { € m „ Í v z w ~ m w  ‚ ~ €  u d | w a ‘ a à € | ~ € v v w ~ ` ` | | ~ w m m ` ~ € _ t `  ~ ` „ Ë { | w { y | | w ~ { | ` † y v | € _ t w „ | w ~  ~ ` } y  † w t € } a b a  y v w { v Ë e  Í d ` ~ Ë ~ _ ¤ d w v t v v ` ~ w Ë ~ m € | w ~ `  a ’ ¤ d v ` ~ ` d ` Í d `  w { { † ~ w   € _ t t Í z  a Ì ` ~ „ Í ~ { y d | y e } y  † ` _ d y e a r p a  ¤ | € m w  w v † ` ~ | u | { d `  `  w w v v w ~ { v y | `  w | ` v z w ~ a r r a  y v w { d Í ~ w e w { d ` ‚ w ~ d ` Ë  ~ ` { } y  d u ~ } | ` e y e € _ t y † ~ € m { y e Ë ~ ‚ ~ €  u d | w Ë ~ m € | w ~ `  a } w ‚ ~ €  u d | w { } Ë  ~ `  y w t ` ~ Í d ` | a r ‡ a Ï Ë v v `  w t ` { | y e t w | { † w { | Ë m m w v { w ~ € _ t Í } ~ y e ` | ~ ` „ y d ~ w e v w ~ { d ` v v ` v v | y  „ Í v z ` { a r ‰ a Š ` { | y e t w | w { d ` v v ` ‚ ` { { ` { | y v v w „ Í ~ € m { | Ë  y e t w | w ~ ` € _ t v ` { | w { Ë d w ~ y } a r Œ a s `  w m _ ¤ d v ` ~ „ ~ y | w | ~ ` { ‚ € ~ | w ~ ` { a r  a À €  y „ y w ~ y e ` ~ ` } ‚ ~ €  u d | w „ ~ w z e Í ~ ` { a r o a Ï Í ~ ~ w | _ ¤ d w v t v v ` ~ w ~ w e w v † u  w | m w  } ` ~ m | } ` | | w w v v w ~ † y v { _ t ` m ‚ € ‹ { ‚ w _ y w v v | u  w ~ ƒ w „ | w ~ ` } Ë  y e } y  d u { | w ~ ` Á { ` | v } ` | | w  w v v w ~ u  w ~ } y | w ~ | y  Ë ~ { ` v | ` } Ë  { ‚ } Ë e ` ~ ` a r c a à € | ~ € v v w ~ ` ` v v | y  w „ | w ~ w d € ~ | d Í ~ { | ~ Ë _ d ` Á  p d m  ‹ ` | | _ ¤ d w v t v v ` ~ w Ë ~ { Ë d w ~ | m € | w ~ `  ‹ € _ t  Ë ~ w „ | w ~ w „ | w ~ ~ w e w v † u  ` y | w ~ } ` v v w ~ a r ‘ a É Í ~ } ` ~ ` m € | w ~ y e { ` } y { y e w y „ € ~  € w | a Ò ñ O Q R ž U V U R U R k V \ \ R i ¢   f i ž l j ¢
Strona: 5
k È \ R i V U R R U j g V U f š b a c d e £ l l k V U W g i i V \ \ l ž g U \ g Y l l W š o p d e Q l k Y g i i V W l l W f T R R \ r a s t u v w } w | Ë ¤ | ¤ ¤ } ` { | u u { | ` t w d y v Í } ` t y e € y { { ` | ` y } Ë v y v v y { w { | y € m ` y { u u  w v v w | ` y w { y w y v v w ` y t w u | u w y { | ` } ` u ~ y € y { | ` ‹ z € { | u € | w | | ` € d Ë ¤ | w | | ¤ | ` y { w € ` { w  w | | u } Ë Ë ~ y a ‡ a Ž ¤ Í ~ Ë | w v y w € ` { w  w | | ` } ` t u € v w v v y { w { | y € t z w y  w m u d ` ` a ‰ a à € { d ` ‚ ¤ Í ~ Ë { u € z ` { { ` Á ¦ ‚ u { { y { { `  € { u u ~ y | u u v y ‚ y | ` ¦ ` v ` ‹ Ë v Ë d Ë ¤ | Ë { y | Ë ` y { ` v v w ` { w  w | u y { { ` ‚ ¤ Í ~ Ë | w v y w y { { Ë a Œ a ” z € w u } € d u v z w | | ` z ` € ¤ d { y } ` { | u u { { ` { y y | Ë ‹ w | | Ë | u € | w € } y ~ t w w | | Í m Ë { { Ë d u  € { { ` z ` d u € ~ m ` € d y y  y | w | | ¤ t u € v w v v y { w { | y a  a ” { w | ` { u u ~ y ƒ ‚ ` y ` } y ‚ € v d u ‚ ¤ Í ~ Ë ` y ` v Ë t y m m Ë d { y ` z € w u } € { w y Ë Ë ‹ { w z Ë v d w w ‚ y w w m m Ë | ƒ d w } ¤ w m m Ë | ‚ ¤ Í ~ Ë | a o a ˜  w m ` | d ` v v w v Ë t | Í Ë € d ` y d d y y ~ | € ` y { w | € { ` | z ` | ` ~ } y d d w w | ‚ € y { | w | | ` } ` ‚ € v d u ‚ ¤ Í ~ y { | Ë ‹ d u | w v ` { | w y { | u y m w | ‹ d € ~ y | ‹ v u d € | ‹ ‚ u m ‚ u | z w a Ž ¤ Í ~ y { { Ë w y { ` ` € v v ` y ~ | € ` y { y ` | ` } ` ~ € y | ` d u v z w | u d { w ` y d ` ` ‹ d € { d ` w } € y } ` | | y ‚ ‚ u ` z ` ` y t w u | | ` ` } ` ` ~ ` ` m u y v v w | y w d Ë ¤ | | Ë z y v v w a c a Ì ` ~ m y { | ` d ` y d d y w ‚ ¤ Í ~ y w d y y  y | ¤ { ~ u e € ¤ m ‚ Ë ~ y | w v y w w ~ u d € € m u d ` ` | € y m y | w | u v v ` ‚ y | d Ë v v Ë d u € ~ m ` t y t ` v v ` a ‘ a Ì ` ~ m y { | ` ‹ w | | Ë t y t ` | z ` m u u | d y y  y d d w w | € } ` | d u  € v v ` d y y  y z ` d y ~ y { | Ë y y | Ë | ` ~ } y | | ` w { { ` a b a ” z € w u } € d € d € ` y { ‚ y | u u { d ` { } ` ` ‚ ¤ Í ~ Ë | w v y w | | Ë d Ë ¤ | w | | Ë w { { Ë a Ž € v d u ‚ ¤ Í ~ Ë | } € y } ` | v y { Ë | Ë ` z € w u } € v w } w ¤ | | Ë Á ˜ ¾ { ` v v y | | u ¿ u € m w { { `  z ` d € ~ d w u | | ` a – v w w ~ y | ¤ y { w } ` ~ € } ` y w w { y m w ~ d y d { y ‚ w ~ u u | | ` w { { ` { y z ` ƒ | ` y ` z ` w { { ` { y | ` v v w y t y | ` y v ` y } € y v v w a r p a Ì ` y t  ` d ` y d d y } ` u ~ y € y | u w w | | ` y d u v u w w | € { ` | } Ë v y | | Í m Ë { | y a r r a ” u | € ` z € d Ë ¤ | | Ë ¤ | ¤ m y w } € y m u u | | u ` w ~ y | ¤ y { w { | y m u | d y { { ` z ` z ` ~ ~ u | u d { y { { ` ‹ d u | w v y w € d Ë ¤ | Í { { Ë a À ¤ Í { | u € | | w w d Ë Ë | Í { Ë  w € d ` { } ` u | a r ‡ a Ì ` v v y | { w } y ` € ‚ w u { ~ ` z € y | u d { y ` z ` m u y | ` v y y d w  w { Ë Ë | Í z Ë € ` y ` € u  ` | w | | ` } ` a r ‰ a ” z € € ‚ w u { € ` y ` { € } y | w | | ` } ` | u ~ } ` v v y { w d { y v y y d w  w € v € z w z ` d u € m ` m u d ` ` a r Œ a s w v y w € { u u  y | w v | u } ` d y € ~ u d € y { y v v w ‚ € v d u ‚ ¤ Í ~ y v v w a s `  w m ‚ ¤ Í ~ y w d u v z w | u { € d y w v v w | | ¤ a r  a s u € | | w w m u u | | ` m y w w y € v w { ` v v y | | u a r o a Ž w { w ‚ ¤ Í ~ Ë | w v y w { Ë Ë  Í v v y { w { | y v Ë m ‚ y m Ë v v Ë } w  w v v Ë z ` ` u | € { t ` m ‚ € € v v ` ‹ w ~ y | ¤ y { w { | y d Ë ¤ | w | | Ë w { { Ë ƒ d Ë ¤ | w | | ¤ Ë { y | w v y w | | Ë m w ~ w ~ `  € y v v ` Á { u € v ` } w { y  | ` y | ` v } y ` y d ` ` { u € v ` | u y v v ` | w y v v Ë a r c a s ` ~ d y { | ` ‹ w | | Ë | w v y w z ` d u € ~ m ` € z Ë m Ë d Ë { | y d y y  y ` z w | | u ` { y v ¤ t ¤ w m ` | d ` Á  p d m  z ` { w z Ë v d w w { Ë Ë  Í v v y { w { | y a r ‘ a ¿ Ë y v ¤ | Ë € t z w w | ` u | € { { ` m ¤ Í t w m ‚ Ë Ë | ` ~ } w | | ` } ` ~ | w a

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Caravan Superb SP915, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Caravan Superb SP915. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Caravan Superb SP915 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Caravan Superb SP915

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Caravan Superb SP915. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Thule
 • Produkt: Uchwyty rowerowe
 • Model/nazwa: Caravan Superb SP915
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Włoski, Portugalski, Polski, Czech, Słowacki