Instrukcja Stiga Combi 48 SQ H

Zobacz poniższy poradnik dla Stiga Combi 48 SQ H. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Stiga
  • Produkt: Kosiarka
  • Model/nazwa: Combi 48 SQ H
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Bułgarski

Spis treści

Strona: 171
PL - 1
PL OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM MASZYNY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ IN-
STRUKCJĘ. Zachować do wykorzystania w przyszłości.
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE OGÓLNE............................................... 1
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...................................... 1
3. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ................................... 3
4. MONTAŻ........................................................................ 4
5. ELEMENTY STERUJĄCE............................................. 4
6. UŻYTKOWANIE MASZYNY.......................................... 4
7. KONSERWACJA........................................................... 6
8. MAGAZYNOWANIE...................................................... 7
9. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT............................ 7
12. AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE.................................... 8
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
W tekście instrukcji, niektóre paragrafy zawierające szcze-
gólnie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub
funkcjonowania maszyny, są wyszczególnione na różne
sposoby, według następujących zasad:
UWAGA LUB WAŻNE dostarcza dokładniejsze omó-
wienie lub dodatkowe elementy w stosunku do podanych
poprzednio wskazówek, w celu uniknięcia uszkodzenia
maszyny lub spowodowania szkód.
Symbol wskazuje na zagrożenie. Niezastosowanie
się do tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała
użytkownika lub osób trzecich i/lub spowodować szkody
materialne.
Paragrafy oznaczone kwadracikiem z krawędzią
z szarych kropek wskazują na opcjonalne funkcje
niewystępujące we wszystkich modelach opisanych
w niniejszej instrukcji. Należy sprawdzić, czy
dana opcja występuje w zakupionym modelu.
Wszystkie określenia „przedni”, „tylny”, „prawy” i „lewy” do-
tyczą pozycji roboczej operatora prowadzącego maszynę.
1.2 ODNOŚNIKI
1.2.1 Rysunki
Rysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno ponumerowa-
ne: 1, 2, 3, itd.
Elementy przedstawione na rysunkach zostały oznaczone
literami A, B, C, itd.
Oznaczenie elementu C na rysunku 2 to: „Patrz rys. 2.C” lub
po prostu „(rys. 2.C)”.
Ilustracje mają charakter poglądowy. Części składowe
maszyny mogą nieco różnić się od elementów przedstawio-
nych na rysunkach.
1.2.2 Tytuły
Podręcznik podzielony jest na rozdziały i paragrafy. Tytuł
paragrafu „2.1 Instruktaż” to podtytuł „2.
Zasady bezpieczeństwa". Odniesienia do tytułów lub para-
grafów są oznaczone skrótami rozdz. lub par. i odpowied-
nim numerem. Przykład: „rozdz. 2" lub "par. 2.1"
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2.1 INSTRUKTAŻ
Zapoznać się dokładnie z systemem sterowania i
właściwym sposobem użytkowania maszyny. Opanować
sposób natychmiastowego zatrzymania silnika. Nie-
przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować
pożary i/lub ciężkie zranienia.
• W żadnym razie nie należy pozwolić, aby urządzenie
było użytkowane przez dzieci lub osoby nieposiadające
wystarczającej wiedzy na temat instrukcji obsługi. Miej-
scowe przepisy mogą określić najniższą granicę wieku
dla użytkowników.
• Nigdy nie należy użytkować urządzenia jeśli użytkownik
jest w stanie przemęczenia, złego samopoczucia lub
po zażyciu lekarstw oraz pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub innych szkodliwych substancji, które mogą
zaburzyć jego refleks czy uwagę.
• Nie należy przewozić na niej dzieci lub innych pasażerów.
• Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpo-
wiedzialny za wypadki i nieoczekiwane wydarzenia, które
mogą zaistnieć wobec innych osób lub ich własności.
Ocena ryzyka związanego z cechami terenu przeznaczo-
nego do pracy, a także wybór środków ostrożności gwa-
rantujących bezpieczeństwo operatora, jak i osób postron-
nych, wchodzą w zakres obowiązków osób użytkujących
urządzenie, zwłaszcza, jeśli chodzi o pracę na zboczach,
terenach nieregularnych, śliskich lub niestabilnych.
• W przypadku odstąpienia lub wypożyczenia maszyny
osobom trzecim, należy upewnić się, że użytkownik
zapoznał się z instrukcjami użytkowania zawartymi w
niniejszej instrukcji obsługi.
2.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
• Nosić odpowiednią odzież, wytrzymałe obuwie robocze z
podeszwą antypoślizgową i długie spodnie. Nie urucha-
miać urządzenia bez obuwia lub w sandałach. Stosować
środki ochrony słuchu.
• Korzystanie z ochronników słuchu może zmniejszyć
zdolność słyszenia ewentualnych ostrzeżeń (krzyków lub
alarmów). Zwrócić szczególną uwagę na to, co dzieje się
w pobliżu obszaru roboczego.
• Zakładać rękawice robocze we wszystkich sytuacjach
zagrożenia dla rąk.
• Nie zakładać szali, koszul, naszyjników, bransoletek i in-
nych akcesoriów wiszących lub wyposażonych w sznur-
ki, które mogłyby zaplątać się w maszynę lub w inne
przedmioty i materiały znajdujące się w miejscu pracy.
• Związać długie włosy.
Obszar roboczy / Maszyna
• Skontrolować dokładnie całą przestrzeń roboczą i usunąć
wszystko, co mogłoby zostać wyrzucone przez maszynę
lub spowodować uszkodzenie urządzenia tnącego/czę-
ści obracających się (kamienie, gałęzie, druty stalowe,
kości, itp.).
Silnik o zapłonie iskrowym: paliwo
ZAGROŻENIE!! Paliwo jest wysoce łatwopalne.
• Przechowywać paliwo w homologowanych zbiornikach
na paliwo, w miejscach bezpiecznych, z dala od źródeł
ciepła czy ognia.
• Pozostawić zbiorniki wolne od ścinków trawy, liści i nad-
miaru smaru.
• Nie pozostawiać zbiorników w zasięgu dzieci.
• Nie palić podczas tankowania lub uzupełniania paliwa
oraz podczas obchodzenia się z paliwem.
Strona: 172
PL - 2
• Tankować przy użyciu lejka, tylko na zewnątrz.
• Unikać wdychania oparów paliwa.
• Nie dolewać paliwa, ani nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy
silnik jest w ruchu lub, kiedy jest nagrzany.
• Otworzyć powoli korek zbiornika, pozwalając na stopniowe
rozładowanie wewnętrznego ciśnienia.
• Nie należy zbliżać źródła ognia do otworu zbiornika, by spraw-
dzić jego zawartość.
• W razie przelania benzyny nie należy uruchamiać silnika, lecz
przestawić maszynę z miejsca rozlania się paliwa w celu unik-
nięcia sytuacji sprzyjających wybuchom pożaru dopóki paliwo
się nie ulotni i opary benzyny nie rozproszą się.
• Natychmiast wyczyścić wszystkie resztki benzyny rozlanej na
maszynę lub na ziemię.
• Zawsze nałożyć i zakręcić dobrze korki zbiornika i pojemnika
benzyny.
• Nie uruchamiać maszyny w miejscu, gdzie dokonano wlewania
paliwa; uruchomienie silnika musi być dokonywane w odle-
głości przynajmniej 3 metrów od miejsca, w którym wlewano
paliwo.
• Unikać kontaktu paliwa z odzieżą. W razie zabrudzenia należy
zmienić odzież przed włączeniem silnika.
2.3 PODCZAS UŻYTKOWANIA
Obszar roboczy
• Nie włączać silnika w zamkniętych pomieszczeniach, w któ-
rych mogą gromadzić się niebezpieczne opary tlenku węgla.
Urządzenie należy włączać na zewnątrz lub w pomieszcze-
niach z dobrą wentylacją. Należy pamiętać, że spaliny są
toksyczne.
• Podczas rozruchu maszyny nie kierować tłumika czyli gazu
wydechowego w stronę materiałów łatwopalnych..
• Nie używać maszyny na obszarze zagrożonym wybuchem, w
obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia
elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapa-
lenie pyłu lub oparów.
• Należy pracować tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym
oświetleniu sztucznym oraz przy dobrej widoczności.
• Oddalić z miejsca pracy osoby postronne, dzieci i zwierzęta.
Dzieci powinny się znajdować pod opieką drugiej osoby
dorosłej.
• Należy unikać pracy na mokrej nawierzchni, w deszczu, w
przypadku ryzyka wystąpienia burzy w szczególności z praw-
dopodobieństwem błyskawic.
• Zwróć szczególną uwagę na nierówność terenu (grzbiety,
wgłębienia), pochyłości, ukryte zagrożenia i ewentualne prze-
szkody które mogą ograniczać widoczność.
• Zachować szczególną ostrożność w pobliżu stromych zboczy,
rowów czy wałów ochronnych. Maszyna może się przewrócić,
jeżeli jedno z kół wyjdzie poza krawędź lub nastąpi osunięcie
się krawędzi.
• Kosić w poprzek zbocza i nigdy w górę/w dół, zachowując
ostrożność szczególnie w momencie zmiany kierunku i upew-
niając się, że urządzenie jest stabilne, i że koła nie napotkały
na przeszkody (kamienie, gałęzie, korzenie itd.), które mogłyby
spowodować poślizg boczny lub utratę kontroli nad maszyną.
• Podczas użytkowania maszyny w pobliżu drogi, należy zwra-
cać uwagę na ruch samochodowy.
• W celu uniknięcia ryzyka wywołania pożaru nie wolno pozo-
stawiać maszyny z rozgrzanym silnikiem wśród liści lub suchej
trawy bądź innych materiałów łatwopalnych.
Sposób postępowania
• Zachować ostrożność podczas cofania. Przed i w czasie
cofania należy oglądać się za siebie, żeby w porę spostrzec
ewentualne przeszkody.
• Nigdy nie biegać, lecz chodzić.
• Unikać sytuacji, które mogą spowodować, że jest się ciągnię-
tym przez kosiarkę.
• Trzymać zawsze ręce i stopy daleko od narzędzia tnącego,
szczególnie podczas uruchamiania, jak i obsługi maszyny.
• Uwaga: element tnący obraca się nadal przez kilka sekund
nawet po jego odłączeniu lub po wyłączeniu silnika.
• Trzymać się zawsze z dala od otworu wyrzutu trawy.
• Nie dotykać elementów silnika, które podczas pracy osiągają
wysoką temperaturę. Ryzyko oparzenia.
W przypadku uszkodzeń lub wypadków przy pracy, na-
leży natychmiast wyłączyć silnik i oddalić maszynę tak, aby
nie powodować dalszych szkód;w przypadku wypadków z
obrażeniami ciała obsługującego lub osoby trzeciej, natych-
miast aktywować procedurę pierwszej pomocy, najbardziej
właściwą do zaistniałej sytuacji i zwrócić się do placówki
zdrowia w celu poddania się niezbędnej kuracji.Dokładnie
usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby spowodować
szkody lub obrażenia osób lub zwierząt, gdyby pozostały
nieusunięte.
Ograniczenia w użytkowaniu
• Nigdy nie należy używać maszyny z uszkodzonymi, braku-
jącymi lub niewłaściwie zamontowanymi zabezpieczeniami
(pojemnik na trawę, osłona wyrzutu bocznego, osłona wyrzutu
tylnego).
• Nie używać maszyny, gdy akcesoria/narzędzia nie są zainsta-
lowane w odpowiednich miejscach.
• Nie wyłączać, odłączać, usuwać lub modyfikować istniejących
systemów bezpieczeństwa / mikro-przełączników.
• Nie zmieniać regulacji silnika i nie doprowadzać do jego prze-
grzania. Ryzyko dla bezpieczeństwa osób zwiększa się, gdy
silnik pracuje na zbyt wysokich obrotach.
• Nie przeciążać maszyny i nie używać jej do wykonywania cięż-
kich prac; użycie odpowiedniego urządzenia obniża ryzyko i
podnosi jakość pracy.
2.4 KONSERWACJA, GARAŻOWANIE
I TRANSPORT
Regularna konserwacja i właściwe przechowywanie maszyny
pozwalają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i wysoką
wydajność.
Konserwacja
• Nigdy nie używać maszyny, gdy jej części składowe są zużyte
lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone części muszą być
wymienione, nigdy nie mogą być naprawiane.
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru należy systematycznie spraw-
dzać, czy nie występują wycieki oleju i/lub paliwa.
• Podczas czynności regulacyjnych maszyny, należy zacho-
wać ostrożność, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy
częściami ruchomymi, w szczególności tnącymi, a częściami
stałymi maszyny.
Poziom hałasu i drgań podany w niniejszych instrukcjach
stanowi maksymalną dopuszczalną wartość tych parame-
trów podczas użytkowania maszyny.Stosowanie źle wyważo-
nego narzędzia tnącego, zbyt wysoka prędkość, nieprawidło-
we wykonywanie konserwacji lub jej brak wpływają w istotny
sposób na zwiększenie emisji hałasu i poziomu drgań.W
związku z powyższym należy powziąć środki zapobiegawcze
mające na celu usunięcie ewentualnych skutków zbyt wy-
sokiego hałasu i nadmiernych drgań, wykonywać regularną
konserwację urządzenia, stosować ochronniki słuchu oraz
robić przerwy podczas pracy.
Magazynowanie
• Nie przechowywać maszyny z benzyną w zbiorniku, w po-
mieszczeniu, gdzie opary paliwa mogłyby przedostać się do
płomienia, iskry lub źródła wysokiej temperatury.
• W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego, nie należy
pozostawiać pojemników z odpadami wewnątrz pomiesz-
czenia.
Strona: 173
PL - 3
2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska odgrywa ważną i priorytetową rolę
podczas użytkowania urządzenia. Powinno się ono od-
bywać w trosce o dobro społeczeństwa i środowiska, w
którym żyjemy.
• Unikać sytuacji, w której użytkowanie maszyny staje się
elementem zakłócającym spokój otoczenia. Maszyny
należy używać tylko w stosownych godzinach (nigdy
wcześnie rano albo w nocy, gdy hałas mógłby przeszka-
dzać innym osobom).
• Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczą-
cych usuwania opakowań, zniszczonych części, czy ja-
kichkolwiek innych elementów zanieczyszczających śro-
dowisko; odpady te nie mogą być wyrzucane do śmieci,
ale muszą być oddzielone i składowane w odpowiednich
punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które
przeprowadzą utylizację tych materiałów.
• Należy skrupulatnie przestrzegać lokalnych przepisów
dotyczących utylizacji odpadów.
• Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie
porzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowią-
zującymi lokalnymi przepisami.
3. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ
3.1 OPIS MASZYNY I JEJ PRZEZNACZENIE
Maszyna jest kosiarką prowadzoną przez operatora
pieszego.
Zasadniczą częścią maszyny jest silnik, który napędza
urządzenie tnące poruszające się pod obudową wyposażo-
ną w koła i uchwyt.
Maszyna została skonstruowana w taki sposób, aby opera-
tor był w stanie ją prowadzić oraz uruchamiać podstawowe
systemy sterowania, znajdując się z tyłu uchwytu, w bez-
piecznej odległości od wirującego urządzenia tnącego.
W przypadku oddalenia się operatora od maszyny, po
upływie kilku sekund następuje zatrzymanie silnika oraz
wirującego urządzenia tnącego.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna ta została zaprojektowana i wyprodukowana do
koszenia (i zbierania) trawy w ogrodach i na powierzch-
niach trawiastych o wielkości dostosowanej do zdolności
cięcia maszyny, przy czym odpowiednie czynności są wy-
konywane w obecności operatora pieszego.
Maszyna przeznaczona jest do:
1. Koszenia trawy i zbierania jej do specjalnego pojem-
nika.
2. Koszenia trawy i jej rozładowywania na ziemię w czę-
ści tylnej (jeśli przewidziano).
3. Koszenia trawy i jej bocznego rozładunku (jeśli prze-
widziano).
4. Koszenia trawy, rozdrabniania jej i rozpraszania na te-
renie (efekt mulczowania - jeśli przewidziano).
Stosowanie specjalnych akcesoriów dostarczanych przez
producenta wraz z wyposażeniem standardowym lub
nabywanych oddzielnie umożliwia wykonywanie pracy
różnymi metodami, które są opisane w niniejszej instrukcji
obsługi lub w instrukcjach towarzyszących poszczególnym
akcesoriom.
3.1.1 Niewłaściwe użytkowanie
Jakiekolwiek inne zastosowanie, odbiegające od powyżej
opisanego, może okazać się niebezpieczne i powodować
szkody wobec osób i/lub mienia.
Niewłaściwe użycie maszyny stanowią (przykładowo poda-
ne czynności, ale nie tylko):
• przewożenie na maszynie osób, dzieci i zwierząt, gdyż
może to spowodować ich upadek i poważne obrażenia lub
też wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jazdy;
• bycie przewożonym przez maszynę;
• wykorzystywanie maszyny do holowania lub popychania
ładunków;
• włączanie agregatu tnącego na odcinkach pozbawionych
trawy;
• wykorzystywanie maszyny do zbierania liści lub odpadów;
• używanie maszyny do wyrównywania krzewów lub do ko-
szenia roślinności, która nie jest rodzaju trawiastego;
• jednoczesne użytkowanie maszyny przez więcej niż jedną
osobę.
WAŻNE Niewłaściwe użytkowanie maszyny prowadzi
do utraty gwarancji i zwalnia producenta od wszelkiej
odpowiedzialności, obciążając użytkownika wszelkimi
zobowiązaniami wynikającymi ze szkód lub spowodo-
wanych strat własnych lub wobec osób trzecich.
3.1.2 Typologia użytkowników
Niniejsza maszyna jest przeznaczona do użytku przez kon-
sumentów, czyli nieprofesjonalnych operatorów.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest "do użytku hobby-
stycznego".
WAŻNE Niniejsza maszyna powinna być użytkowa-
na przez jednego operatora.
3.2 OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
Na urządzeniu pojawiają się różne symbole (rys.2.0). Ich
zadaniem jest przypominanie użytkownikowi o konieczno-
ści zachowania ostrożności i uwagi podczas korzystania z
maszyny. Znaczenie symboli:
Uwaga. Przeczytać niniejsze instrukcje obsłu-
gi przed rozpoczęciem użytkowania maszyny.
Ostrzeżenie! Nie wkładać rąk ani stóp
do wnętrza komory urządzenia tnącego.
Zdjąć osłonę świecy i przeczytać instruk-
cje przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacyjnej lub naprawy.
Zagrożenie! Możliwość wyrzucania
przedmiotów. Nie dopuszczać, aby pod-
czas użytkowania maszyny osoby postron-
ne przebywały na obszarze pracy.
Zagrożenie! Ryzyko skaleczeń. Urzą-
dzenie tnące w ruchu. Nie wkładać dłoni
ani stóp do wnętrza obudowy urządzenia
tnącego.
WAŻNE Należy wymienić uszkodzone lub nieczytelne
etykiety. Zwrócić się o nowe etykiety do autoryzowanego
serwisu.
3.3 ETYKIETA ZNAMIONOWA
Etykieta znamionowa zawiera następujące dane (rys.1.0).
1. Poziom mocy akustycznej.
2. Znak zgodności CE.
3. Rok produkcji.
4. Typ urządzenia.
5. Numer fabryczny.
6. Nazwa i adres producenta.
7. Kod wyrobu.
8. Moc znamionowa i maksymalna prędkość robocza
silnika.
9. Ciężar w kg.
Zapisać dane identyfikacyjne urządzenia w odpowiednich
polach na etykiecie zamieszczonej z tyłu okładki.
Strona: 174
PL - 4
WAŻNE Używać danych identyfikacyjnych zamiesz-
czonych na etykiecie w przypadku kontaktowania się z
autoryzowanym serwisem.
WAŻNE Przykładowa Deklaracja Zgodności znajduje
się na ostatnich stronach instrukcji.
3.4 GŁÓWNE ELEMENTY (Rys.1)
A. Podwozie.
B. Silnik.
C. Urządzenie tnące.
D. Osłona wyrzutu tylnego.
E. Osłona wyrzutu bocznego (jeśli przewidziano).
F. Deflektor bocznego wyrzutu
(jeśli przewidziano).
G. Pojemnik na trawę.
H. Uchwyt.
I. Dźwignia hamulca silnikowego / urządzenia
tnącego.
J. Dźwignia włączania napędu.
Ściśle przestrzegać wskazówek i zaleceń bezpie-
czeństwa zamieszczonych w rozdz. 2..
4. MONTAŻ
Niektóre elementy maszyny nie są dostarczane zmonto-
wane, ale należy je zamontować po wyjęciu z opakowania,
postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozpakowanie i montaż należy wykonać na płaskiej i
twardej powierzchni, z wystarczającą przestrzenią do prze-
mieszczania maszyny i opakowania.Nie używać maszyny
przed zakończeniem działań opisanych w sekcji „MONTAŻ”.
4.1 ZDEJMOWANIE OPAKOWANIA (Rys.3.0)
1. Wyjąć wszystkie luźne elementy z kartonu.
2. Wyjąć maszynę i zutylizować karton i inne elementy
opakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.2 MONTAŻ UCHWYTU (Rys.4.A/B/C)
4.3 MONTAŻ POJEMNIKA NA TRAWĘ (Rys.5,6,7)
4.4 PODŁĄCZANIE AKUMULATORA
• Modele z uruchamianiem elektrycznym z
przyciskiem: patrz instrukcja obsługi silnika.
5. ELEMENTY STERUJĄCE
5.1 UCHWYT DO RĘCZNEGO URUCHAMIANIA
(Rys.8.A)
5.2 PRZYCISK URUCHAMIANIA ELEKTRYCZNE-
GO (Rys.8.B)
5.3 DŹWIGNIA HAMULCA SILNIKOWEGO / URZĄ-
DZENIA TNĄCEGO (Rys.9.A)
5.4 DŹWIGNIA WŁĄCZANIA NAPĘDU (Rys.9.B)
WAŻNE Uruchamianie silnika musi się zawsze odby-
wać przy wyłączonym napędzie.
WAŻNE Unikać ciągnięcia maszyny do tyłu przy włą-
czonym napędzie.
5.5 REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
Operację tą należy wykonywać przy zatrzymanym
urządzeniu tnącym.
• Regulacja (patrz Rys.10.A)
6. UŻYTKOWANIE MASZYNY
WAŻNE Wskazówki dotyczące silnika i akumulatora (jeśli
przewidziany) zamieszczono w odpowiednich instrukcjach.
6.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Umieścić urządzenie w stabilnej poziomej pozycji na podłożu.
6.1.1 Uzupełnianie oleju i benzyny
WAŻNE Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego
i paliwa.
Przed użyciem maszyny po raz pierwszy po zakupie,
należy zatankować paliwo i uzupełnić poziom oleju zgodnie
z procedurami i przy zachowaniu środków ostrożności po-
danych w Instrukcji obsługi silnika w par. 7.2.1/7.2.2.
Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzić obecność paliwa i poziom oleju zgodnie z
instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi silnika w par.
7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Przygotowanie maszyny do pracy
UWAGA Maszyna ta umożliwia koszenie trawnika na
różne sposoby.
a. Przygotowanie do koszenia i zbierania trawy
do pojemnika na trawę:
1. W modelach z wyrzutem bocznym: upewnić się,
że osłona (Rys.11.A) jest opuszczona i zablokowa-
na dźwignią bezpieczeństwa (Rys.11.B).
2. Zamocować pojemnik na trawę (Rys.11.C).
b. Przygotowanie do koszenia i wyrzutu tylnego
trawy na ziemię:
1. Podnieść osłonę wyrzutu tylnego (Rys.12.A) i za-
montować kołek (Rys.12.B).
2. W modelach z możliwością bocznego wyrzutu: upew-
nić się, że osłona (Rys.12.C) jest opuszczona i zablo-
kowana dźwignią bezpieczeństwa (Rys.12.D).
Aby wyjąć kołek: patrz Rys.12.A/B.
c. Przygotowanie do koszenia i rozdrabniania
trawy (funkcja „mulczowania”):
Podnieść osłonę wyrzutu tylnego (Rys.13.A) i włożyć ko-
rek deflektora (Rys.13.B) do otworu wyrzutu trawy. W mo-
delach z możliwością bocznego wyrzutu: upewnić się, że
osłona wyrzutu bocznego (Rys.13.C/D) jest opuszczona i
zablokowana dźwignią bezpieczeństwa (Rys.13.D).
Aby zdjąć korek deflektora: patrz Rys.13.E.
Strona: 175
PL - 5
d. Przygotowanie do koszenia i wyrzutu
bocznego trawy na ziemię:
1. Podnieść osłonę wyrzutu tylnego (Rys.14.A) i włożyć
korek deflektora (Rys.14.B) do otworu wyrzutu trawy.
2. Lekko popchnąć dźwignię bezpieczeństwa
(Rys.14.C) i podnieść osłonę wyrzutu bocznego
(Rys.14.D).
3. Włożyć deflektor wyrzutu bocznego (Rys.14.E).
4. Zamknąć osłonę wyrzutu bocznego (Rys.14.D), aby
zablokować deflektor wyrzutu bocznego (Rys.14.E).
Aby zdjąć boczny deflektor wyrzutu:
5. Lekko popchnąć dźwignię bezpieczeństwa
(Rys.14.C) i podnieść osłonę wyrzutu bocznego
(Rys.14.D).
6. Odłączyć deflektor wyrzutu bocznego (Rys.14.E).
6.1.3 Regulacja nachylenia uchwytu (Rys.15/16)
Operację tą należy wykonywać przy zatrzymanym
urządzeniu tnącym.
6.2 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy
zawsze przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa.
6.2.1 Kontrola bezpieczeństwa przed każdym
użyciem
• Sprawdzić stan i prawidłowość montażu
wszystkich elementów maszyny;
• upewnić się, że wszystkie elementy mocujące
są prawidłowo dokręcone;
• wszystkie powierzchnie maszyny
powinny być czyste i suche.
6.2.2 Test funkcjonowania maszyny
Działanie Wynik
1. Włączyć urządzenie
(par. 6.3).
2. Zwolnić dźwignię
hamulca silnikowego /
urządzenia tnącego.
1. Urządzenie tnące po-
winno się poruszać.
2. Dźwignie muszą au-
tomatycznie i szybko
z powrócić do pozycji
neutralnej, silnik powi-
nien zgasnąć, a urzą-
dzenie tnące powinno
zatrzymać się w ciągu
kilku sekund.
1. Włączyć urządzenie
(par. 6.3).
2. Załączyć dźwignię
napędu.
3. Zwolnić dźwignię
napędu.
2. Koła powodują prze-
suw maszyny.
3. Koła zatrzymują się i
maszyna przestaje się
przemieszczać.
Włączanie testowe Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych dźwię-
ków.
Jeśli którykolwiek wynik różni się od danych wska-
zanych w poniższych tabelach, nie należy użytkować
urządzenia! Należy zwrócić się o pomoc do centrum
serwisowego w celu dokonania przeglądu i naprawy
urządzenia.
6.3 URUCHOMIENIE
UWAGA Wykonywać rozruch na powierzchni płaskiej,
wolnej od przeszkód, czy wysokiej trawy.
6.3.1 Modele z uchwytem do ręcznego urucha-
miania (Rys.17.A/B)
UWAGA Dźwignia hamulca silnikowego / urządzenia
tnącego musi być zaciągnięta, aby zapobiec zatrzyma-
niu silnika.
6.3.2 Modele z przyciskiem uruchamiania elek-
trycznego (Rys.18.A/B/C/D)
6.3.3
UWAGA Dźwignia hamulca silnikowego / urządzenia
tnącego musi być zaciągnięta, aby zapobiec zatrzyma-
niu silnika.
6.4 PRACA
WAŻNE Podczas pracy, zachować zawsze bezpieczną
odległość od urządzenia tnącego, biorąc pod uwagę dłu-
gość uchwytu.
6.4.1 Koszenie trawy
1. Rozpocząć przemieszczanie się i cięcie trawy na ob-
szarze porośniętym trawą.
2. Dostosować prędkość jazdy i wysokość koszenia (par.
5.5) do warunków i rodzaju trawnika (wysokość, gę-
stość i wilgotność trawy).
3. Zaleca się wykonywanie koszenia zawsze na takiej sa-
mej wysokości i w dwóch kierunkach (Rys.20).
W przypadku mulczowania lub tylnego wyrzutu trawy:
• Nigdy nie kosić więcej niż jedną trzecią całkowitej wy-
sokości trawy podczas jednego koszenia (rys.19).
• Zawsze utrzymywać podwozie w czystości (par. 7.4.2).
W przypadku wyrzutu bocznego: unikać wyrzucania
pociętej trawy na część trawnika, która jeszcze nie zo-
stała skoszona.
6.4.2 Opróżnianie pojemnika na trawę
W przypadku pojemnika na trawę ze wskaźnikiem
zawartości:
Podniesiony
= pusty.
Opuszczony
= pełny*.
*pojemnik na trawę jest pełny i należy go opróżnić.
Aby wyjąć i opróżnić pojemnik na trawę:
1. Odczekać aż do całkowitego zatrzymania urządzenia
tnącego (Rys.21.A);
2. wyjąć pojemnik na trawę (Rys.21.B/C/D).
6.5 ZATRZYMYWANIE (Rys.22.A)
Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać kilka se-
kund zanim urządzenie tnące zatrzyma się.
Nie dotykać silnika po wyłączeniu. Ryzyko oparzeń.
WAŻNE Zawsze wyłączać maszynę:
Strona: 176
PL - 6
• Podczas przemieszczania się pomiędzy strefami pracy.
• W trakcie jazdy po terenach nieporośniętych trawą.
• W pobliżu przeszkody.
• Przed wykonaniem regulacji wysokości koszenia.
• Zawsze podczas zdejmowania lub mocowania pojemnika
na trawę.
• Zawsze podczas zdejmowania lub mocowania deflektora
wyrzutu bocznego (jeśli przewidziany).
6.6 PO ZAKOŃCZENIU PRACY (Rys.23.A/B/C/D)
1. Wyczyścić (par. 7.4).
2. W razie potrzeby wymienić uszkodzone części, dokrę-
cić poluzowane śruby i nakrętki.
WAŻNE Zawsze w przypadku pozostawienia maszyny
nieużywanej lub bez nadzoru:
• Zdjąć osłonę świecy (w modelach z uchwytem ręcznego
uruchamiania) (Rys.23.B/C).
• Nacisnąć zatrzask i wyjąć kluczyk (w modelach z przyci-
skiem uruchamiania elektrycznego) (Rys.23.D).
7. KONSERWACJA
7.1 INFORMACJE OGÓLNE
Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrze-
gać podczas korzystania z urządzenia opisane są w
rozdz. 2. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby unik-
nąć poważnych zagrożeń i niebezpieczeństw podczas
pracy maszyny:
Przed przystąpieniem do kontroli, czyszczenia lub
konserwacji / regulacji maszyny:
• Zatrzymać urządzenie.
• Upewnić się, że wszystkie ruchome elementy zostały
zatrzymane.
• Poczekać na schłodzenie silnika.
• Zdjąć osłonę świecy (Rys.23.B).
• Wyjąć kluczyk (Rys.23.D) lub akumulator (w mode-
lach z przyciskiem uruchamiania elektrycznego).
• Przeczytać instrukcję obsługi.
• Założyć odpowiednią odzież, rękawice robocze i
okulary ochronne.
7.2 KONSERWACJA ZWYCZAJNA
• Częstotliwość i rodzaje czynności konserwacyjnych są
przedstawione w „Tabeli konserwacji” (rozdz. 10).
WAŻNE Wszystkie czynności konserwacyjne i regulacyj-
ne maszyny nieopisane w niniejszej instrukcji powinny być
wykonywane przez Państwa sprzedawcę lub w autoryzowa-
nym centrum serwisowym.
7.2.1 Uzupełnianie paliwa
Umieścić urządzenie w stabilnej poziomej pozycji na pod-
łożu.
Paliwo należy uzupełniać przy zatrzymanej maszynie
i zdjętej osłonie świecy.
Przystąpić do uzupełniania paliwa zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi silnika.
Maszyny z możliwością przechowywania w pozycji
pionowej (rozdz. 8.1) mają zbiornik zawierający wskaź-
nik poziomu paliwa. Nie napełniać zbiornika powyżej
wskaźnika poziomu (Rys.24.A).
WAŻNE Usunąć wszystkie ślady ewentualnie rozlanej
benzyny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części pla-
stikowych przez benzynę.
UWAGA Paliwo jest substancją psującą się i nie powinno
pozostawać w zbiorniku przez okres dłuższy niż 30 dni.
7.2.2 Kontrola / uzupełnianie oleju silnikowego
Przystąpić do kontroli/uzupełniania oleju silnikowego
zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi
silnika.
Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyny, należy regu-
larnie wymieniać olej silnikowy zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi silnika.
Przed ponownym użyciem maszyny upewnić się, że poziom
oleju jest prawidłowy.
7.3 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
7.3.1 Urządzenie tnące
Wszystkie czynności dotyczące urządzenia tnącego
(demontaż, ostrzenie, wyważanie, naprawa, montaż i/lub
wymiana) muszą być wykonywane w autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymienić zawsze w całości uszkodzone, zniekształ-
cone lub zużyte urządzenia tnące wraz ze śrubami tak,
aby były odpowiednio zestrojone.
WAŻNE Należy zawsze używać oryginalnych narzędzi
tnących, oznaczonych kodem znajdującym się w tabeli
„Dane Techniczne”.
7.4 CZYSZCZENIE
Po każdym użyciu należy wyczyścić maszynę zgodnie z
instrukcjami podanymi poniżej.
7.4.1 Czyszczenie maszyny
• Upewnić się zawsze, że wloty powietrza są wolne zanie-
czyszczeń.
• Do czyszczenia podwozia nie używać agresywnych
płynów.
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, usuwać z silnika pozosta-
łości trawy, liście lub nadmiar smaru.
• Umyć maszynę wodą po każdym koszeniu.
7.4.2 Czyszczenie agregatu tnącego
• Usunąć pozostałości trawy i błoto nagromadzone we-
wnątrz podwozia.
Modele bez przyłącza do mycia
• Aby dostać się do dolnej części, nachylić maszynę od
strony wskazanej w instrukcji silnika, zgodnie ze wska-
zówkami, upewniając się, że maszyna jest stabilna przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności.
W przypadku wyrzutu bocznego: należy zdjąć deflek-
tor wyrzutu trawy (jeśli zamontowany - par. 6.1.2d.).
W celu umycia wnętrza urządzenia tnącego należy
(Rys.25.A/B/C):
1. stanąć za uchwytem kosiarki;
2. uruchomić silnik.
Jeśli farba wewnętrznej części podwozia odpada, natych-
miast zastosować farbę antykorozyjną.
7.4.3 Czyszczenie pojemnika na trawę (Rys.26.A/B)
Oczyścić pojemnik i poczekać aż wyschnie.
Strona: 177
PL - 7
7.5 AKUMULATOR
Akumulator jest dostarczany w modelach z przyciskiem
uruchamiania elektrycznego. Informacje dotyczące
autonomii, ładowania, przechowywania i konserwacji
akumulatora zamieszczono w instrukcji silnika.
8. MAGAZYNOWANIE
W razie konieczności przechowania urządzenia:
1. uruchomić silnik na zewnątrz i pozostawić w ruchu na
minimalnych obrotach do jego zatrzymania, aby zużyć
całe paliwo pozostałe w gaźniku;
2. dokładnie oczyścić maszynę (par. 7.4);
3. sprawdzić stan maszyny;
4. przechowywać maszynę:
• w suchym środowisku;
• zabezpieczoną przed wpływami atmosferycznymi;
• w miejscu niedostępnym dla dzieci;
• Należy upewnić się, że usunięte zostały klucze lub
narzędzia używane do konserwacji.
8.1 PRZECHOWYWANIE W POZYCJI PIONOWEJ
W razie konieczności niektóre modele (patrz Tabela
Dane techniczne) mogą być przechowywane w pozycji
pionowej (Rys.27).
Nie przechowywać maszyny w pozycji pionowej ze
zbiornikiem napełnionym powyżej wskaźnika poziomu
paliwa (Rys.24.A).
Wykonać następujące czynności:
1. Zdjąć osłonę świecy (Rys.23.B) lub wyjąć kluczyk
(Rys.23.D) lub akumulator (w modelach z przyciskiem
uruchamia elektrycznego).
2. Ustawić wysokość koszenia na drugiej niższej pozycji
(patrz rozdz. 5.5);
3. Ostrożnie złożyć uchwyt do pozycji zamkniętej i dokrę-
cić dźwignie (Rys.27);
4. Ustawić maszynę w pozycji pionowej, ostrożnie złożyć
uchwyt do pozycji zamkniętej i dokręcić dźwignie
(Rys.27);
Ustawić maszynę w taki sposób, aby nie stanowiła
zagrożenia w razie kontaktu, także przypadkowego, z oso-
bami, dziećmi lub zwierzętami.
Nie próbować przechowywać w pozycji pionowej ma-
szyn, które nie są do tego przystosowane.
9. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT
Za każdym razem, gdy należy przemieścić, podnieść, prze-
transportować lub przechylić maszynę, należy:
• Zatrzymać maszynę (par. 6.5) aż do całkowitego
zatrzymania ruchomych części.
• Zdjąć osłonę świecy (Rys.23.B) lub wyjąć kluczyk
(Rys.23.D) lub akumulator (w modelach z przyciskiem
uruchamiania elektrycznego).
• Założyć grube rękawice robocze.
• Chwycić maszynę w miejscach umożliwiających jej
bezpieczne trzymanie, mając na uwadze odpowiednie
rozmieszczenie jej ciężaru.
• Zaangażować liczbę osób odpowiednią do ciężaru ma-
szyny.
• Upewnić się, że przemieszczenie maszyny nie spowoduje
szkód czy obrażeń.
Podczas transportu urządzenia na pojeździe samochodo-
wym lub przyczepie, należy:
• Używać ramp o odpowiedniej wytrzymałości, szerokości
i długości.
• Załadować maszynę z wyłączonym silnikiem, wykorzy-
stując do tej czynności odpowiednią liczbę osób.
• Obniżyć urządzenie tnące (par 5.5).
• Ustawić maszynę tak, aby nie stwarzać dla nikogo za-
grożeń.
• Przymocować ją mocno do środka transportu za pomocą
lin lub łańcuchów, aby uniknąć przewrócenia się maszy-
ny, uszkodzenia i wycieku paliwa.
Nie transportować w pozycji pionowej maszyn,
które mogą być magazynowane w pozycji pionowej.
10. TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
Czynność Częstotliwość Uwagi
MASZYNA
Kontrola wszystkich mocowań; kontrole bezpieczeństwa / przegląd urządzeń ste-
rowniczych; kontrola osłon tylnego / bocznego wyrzutu; kontrola pojemnika na trawę,
deflektora bocznego wyrzutu; kontrola urządzenia tnącego.
Przed użytkowa-
niem
par. 6.2.2
Ogólne czyszczenie i kontrola; kontrola pod kątem uszkodzeń maszyny. Je-
śli to konieczne, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Po każdym
użyciu
par. 7.4
Wymiana urządzenia tnącego - par. 7.3.1 ***
SILNIK
Sprawdzanie / uzupełnianie paliwa; Kontrola / uzupełnianie oleju silniko-
wego
Przed użytkowa-
niem
par. 6.1.1 / 7.2.1 * / 7.2.2 *
Kontrola i czyszczenie filtra powietrza; Kontrola i czyszczenie styków świe-
cy zapłonowej; Wymiana świecy zapłonowej; Naładowanie akumulatora
* * / par. 7.5 *
* Przeczytać instrukcję obsługi silnika.    ** Czynność, która musi być przeprowadzona przy pierwszych oznakach awarii
*** Operacja, która musi być wykonana przez Państwa sprzedawcę lub przez autoryzowane Centrum serwisowe
Strona: 178
PL - 8
11. IDENTYFIKACJA USTEREK
Jeżeli po wykonaniu czynności opisanych powyżej, usterki nie zostaną zlikwidowane, należy skontaktować się z Państwa sprze-
dawcą.
USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA
1. Silnik nie uru-
chamia się,
nie utrzymuje
działania,
pracuje nie-
regularnie lub
zatrzymuje
się podczas
pracy.
Nieprawidłowa procedura rozruchu. Stosować się do instrukcji (patrz rozdz. 6.3).
Brak oleju lub benzyny w silniku. Skontrolować poziomy oleju i benzyny (patrz rozdz. 7.2.1 / 7.2.2).
Zabrudzona świeca lub nieprawidłowa
odległość między elektrodami.
Skontrolować świecę (przeczytać instrukcję obsługi silnika).
Zatkany filtr powietrza. Oczyścić i/lub wymienić filtr (przeczytać instrukcję obsługi sil-
nika).
Problemy związane ze spalaniem. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Pływak może być zablokowany. Przeczytać instrukcję obsługi silnika i skontaktować się z autory-
zowanym centrum serwisowym.
2. Zalanie sil-
nika.
Uchwyt uruchamiania ręcznego był
wielokrotnie naciskany z włączonym
starterem.
Przeczytać instrukcję obsługi silnika.
Uchwyt uruchamiania ręcznego był
wielokrotnie naciskany przy zdjętej
osłonie świecy.
Włożyć osłonę świecy i spróbować uruchomić silnik.
(Przeczytać instrukcję obsługi silnika).
3. Koszona
trawa nie jest
zbierana w
pojemniku.
Urządzenie tnące uderzyło w prze-
szkodę.
Zatrzymać silnik i zdjąć osłonę świecy. Skontrolować ewentualne
uszkodzenia i skontaktować się z centrum serwisowym (par.
7.3.1).
Wnętrze podwozia jest zabrudzone. Oczyścić wnętrze podwozia (par. 7.4.2).
4. Koszenie
trawy odbywa
się z trudno-
ścią.
Urządzenie tnące jest w złym stanie. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu naostrzenia lub
wymiany ostrza.
5. Podczas pra-
cy występuje
nadmiernypo-
ziom hałasu i/
lub drgań.
Uszkodzone lub poluzowane części.
Kołek na urządzeniu tnącym wyszedł ze
swojego gniazda.
Zatrzymać maszynę i odłączyć przewód świecy (Rys.23.B).
Sprawdzić ewentualne uszkodzenia lub poluzowane części.
Zlecić kontrole, wymianę lub naprawy w autoryzowanym centrum
serwisowym.
Mocowanie urządzenia tnącego jest
poluzowane lub uszkodzone zostało
urządzenie tnące.
Zatrzymać silnik i zdjąć osłonę świecy (Rys.23.B).
Skontaktować się z centrum serwisowym (par. 7.3.1).
12. AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
12.1 ZESTAW DO MULCZOWANIA (Rys.28)
Rozdrabnia skoszoną trawę i zostawia ją na trawniku.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Stiga Combi 48 SQ H

Zadaj pytanie o Stiga Combi 48 SQ H

Masz pytanie dotyczące Stiga Combi 48 SQ H, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Stiga Combi 48 SQ H. Upewnij się, że opisujesz trudności z Stiga Combi 48 SQ H tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.