Instrukcja Soundmaster DAB170SW

Zobacz poniższy poradnik dla Soundmaster DAB170SW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Soundmaster
  • Produkt: Radio
  • Model/nazwa: DAB170SW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Polski, Norweski

Spis treści

Strona: 44
Wskazówki bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz instalacji
PL
OCHRONA ŚRODOWISKA
Po zakończeniu cyklu życiowego produktu
nie należy utylizować produktu wraz z
odpadami domowymi. Oddaj produkt do
punktu utylizacji urządzeń elektrycznych
oraz elektronicznych. Jest to oznaczone
symbolem przekreślonego pojemnika na
odpady umieszczonym na
produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
Materiały podlegają utylizacji zgodnie z ich
oznaczeniami. Dzięki utylizacji, recyklingowi lub
podobnym formom ponownego użycia starych
urządzeń elektrycznych bezpośrednio przyczyniasz
się do ochrony środowiska.
Skontaktuj się z lokalnymi władzami odnośnie
informacji o lokalizacji punktów zbiorczych.
Zużyte baterie są niebezpiecznymi
odpadami oraz NIE powinny być
utylizowane wraz z odpadami
domowymi! Jako konsument jesteś
legalnie zobligowanydo zwrócenia
wszystkich bateriido odpowiedzialnej,
chroniącej środowisko utylizacji –
bez znaczenia czy baterie zawierają
niebezpieczne substancje czy nie*).
Oddaj zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych
baterii w miejscu Twojego zamieszkania lub zwróć
je sprzedawcy, od którego je zakupiłeś.
Przekazuj wyłącznie całkowicie rozładowane
baterie.
*) oznaczenia Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów
Stała Używanie słuchawek przy
wysokim poziomie głośności może
spowodować uszkodzenie słuchu.
 Należy korzystać z urządzenia wyłącznie
w suchych pomieszczeniach w budynkach.
 Należy chronić urządzenie przed wilgocią.
 To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w regionach z klimatami
umiarkowanymi i nie jest przystosowane
do użytku w krajach z klimatami
tropikalnymi.
 Używaj urządzenia wyłącznie w suchych
wewnętrznych pomieszczeniach.
 Ochraniaj urządzenie przed wilgocią.
 Upewnij się, że kabel zasilania pozostaje
suchy podczas użycia. Nie przygniataj ani
nie uszkadzaj kabla zasilania.
 Dzieci powinny być nadzorowane przez
rodziców podczas użytkowania
urządzenia.
 Czyść urządzenie wyłącznie za pomocą
suchej szmatki.
 NIE używaj ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
oraz ŚCIERNYCH SZMATEK.
 Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub innych
źródeł ciepła.
 Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych
urządzenia!
 Urządzenie nie powinno być wystawiane
na działanie kapiącej lub bryzgającej
wody. Upewnij się, że na urządzeniu nie
znajdują się żadne przedmioty napełnione
wodą, np. wazy.
 Urządzenie nie powinno być wystawiane
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wysokich lub niskich
temperatur, wilgoci, wibracji oraz nie
powinno być używane w miejscach
zakurzonych.
 Nigdy nie wkładaj kabli, spinek lub
podobnych przedmiotów do otworów
wentylacyjnych lub innych otworów w
urządzeniu.
 Umieść urządzenie w bezpiecznym
miejscu, wolnym od wibracji.
 Nie stawiaj na urządzeniu żadnych źródeł
ognia, np. świeczek.
 Umieść urządzenie najdalej jak to możliwe
od komputerów oraz mikrofalówek; w
innym przypadku odbiór stacji radiowych
może zostać zakłócony.
 Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy
urządzenia. Jest to niebezpieczne oraz
spowoduje utratę gwarancji. Naprawy
urządzenia mogą być wykonane jedynie
przez autoryzowane centrum
naprawy/obsługę klienta.
 Używaj wyłącznie baterii niezawierających
kadmu ani rtęci.
 Baterie nie powinny być wystawiane na
bezpośrednie działanie wysokich
temperatur, np. promieni słonecznych,
ognia itp.
 Zużyte baterie są niebezpiecznymi
odpadami oraz NIE powinny być
utylizowane wraz z odpadami domowymi!
Zwróć zużyte baterie do sprzedawcy lub
oddaj je do punktu zbiórki zużytych baterii.
 Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci
mogą niechcący połknąć baterie. Jeżeli
baterie zostały połknięte, należy
natychmiastowo skontaktować się z
lekarzem.
 Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć
ich wycieku.
Strona: 45
DAB170 / Polski Instrukcja obsługi
1
ROZMIESZCZENIE REGULATORÓW
1 Przycisk PROGRAMOWANIA 8 Komora akumulatora
2 Przycisk GŁOŚNOŚĆ -
3 Przycisk GŁOŚNOŚĆ +
4 Przycisk ZASILANIE/TRYB
5 Antena teleskopowa
6 Wyświetlacz LCD
7 Głośnik
WIDOK Z PRAWEJ STRONY WIDOK W GÓRY
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z TYŁU
9 Kółko przewijania
skanowania
10 Blokada
11 Gniazdo micro USB
12 Wejście na słuchawki
Strona: 46
DAB170 / Polski Instrukcja obsługi
2
ŁADOWANIE RADIA
Przed pierwszym włączeniem należy w pełni naładować akumulator.
1. Otwórz pokrywę komory akumulatora i włóż akumulator litowy.
2. Podłącz kabel micro USB (w zestawie) do gniazda (z prawej strony radia).
Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania, jak port USB komputera lub
zasilacz USB, by naładować akumulator.
3. Rozpocznie się ładowanie akumulatora radia. Pełne naładowanie akumulatora
zajmie około 2,5 godziny.
4. Podczas ładowania będzie migać ikona ładowania. Przestanie, gdy radio
zostanie w pełni naładowane.
OBSŁUGA RADIA
1. Upewnij się, że akumulator jest naładowany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER/MODE”, by włączyć radio.
3. Na wyświetlaczu pojawi się ikona „DAB+”, po czym radio przejdzie do trybu
DAB (do trybu FM, jeśli przed wyłączeniem wybrany został tryb FM). Logo
„DAB” pojawi się pośrodku u góry wyświetlacza w trybie DAB. Natomiast w
trybie FM wyświetli się „FM”.
4. Ustaw odpowiedni poziom głośności (poziom głośności: 00-20).
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER/MODE”. Gdy
radio jest wyłączane, zapamiętywany jest ostatni tryb.
ANTENA RADIA
1. U góry odbiornika znajduje się wbudowana antena teleskopowa służąca do
odbioru DAB+ i FM.
2. Rozciągnij antenę i poruszaj nią dookoła, aż zostanie osiągnięty najlepszy
odbiór.
3. Jeśli używane są słuchawki, to po podłączeniu do gniazda będą one służyć za
antenę. Antena teleskopowa będzie wtedy wyłączona i może być schowana.
TRYB DAB+
1. Naciśnij wielokrotnie przycisk „POWER/MODE”, aż na wyświetlaczu pojawi
się „DAB”.
2. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Scan”. Radio automatycznie przeszuka i zapamięta wszystkie kanały.
Podczas pierwszego użycia radio automatycznie przeszuka wszystkie kanały
DAB+ zaraz po włączeniu.
3. Wybierz kanał, przewijając w górę i w dół kółko przewijania „SCAN”.
4. Wszystkie wyszukane kanały zostaną zapamiętane, dopóki nie zostanie
przeprowadzone następne wyszukiwanie.
Strona: 47
DAB170 / Polski Instrukcja obsługi
3
PROGRAMOWANIE: Tryb DAB+
Maksymalnie można zaprogramować 20 kanałów dla trybu DAB+.
1. Upewnij się, że jesteś w trybie DAB+.
2. Podczas słuchania kanału DAB+, który chcesz zaprogramować, naciśnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „PRESET”. Na wyświetlaczu pojawi się
lista zatytułowana „DAB Memory”. Zobaczysz na liście 1. vacant, 2. vacant, itd.
Wybierz numer, przewijając w górę i w dół kółkiem przewijania „SCAN” i
naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić. Wyświetli się wiadomość
„Store Successfully”. Jeśli miejsce, w którym chcesz zaprogramować, jest
zajęte, wcześniej zapamiętany kanał zostanie nadpisany.
3. Aby włączyć zaprogramowane kanały, naciśnij raz przycisk „PRESET” i
wybierz zaprogramowany kanał, przewijając w górę i w dół kółkiem przewijania
„SCAN”. Następnie naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
Usługi informacyjne
Usługi informacyjne wyświetlają dane techniczne bieżącego statusu nadawanego
kanału. Podczas słuchania DAB+ na wyświetlaczu pojawią się następujące
informacje:
1. Typ programu 4. Poziom głośności
2. Godzina 5. Moc sygnału
3. Nazwa kanału 6. Poziom naładowania akumulatora
TRYB FM
Wyszukaj i wybierz kanały (zapamiętane automatycznie)
1. Naciśnij wielokrotnie przycisk „POWER/MODE”, aż na wyświetlaczu pojawi
się „FM”.
2. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Scan”. Radio automatycznie przeszuka i zapamięta wszystkie kanały FM.
Wyświetli się wiadomość „P02/10”. Oznacza to, że zostało wyszukanych i
zapamiętanych „10” kanałów FM. „02” oznacza, że z 10 kanałów FM wybrany
został drugi.
3. Wybierz kanał, przewijając w górę i w dół kółko przewijania „SCAN”.
Dostrajanie ręczne
1. Upewnij się, że radio jest w trybie FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Scan”. Następnie radio powróci do ręcznego trybu FM, a wiadomość „P02/10”
zniknie.
3. Przewiń w górę lub w dół i przytrzymaj, by wyszukać następny kanał na
wyższej lub niższej częstotliwości.
4. Przewijanie w górę lub w dół zmienia częstotliwość o 0,1 MHz.
Strona: 48
DAB170 / Polski Instrukcja obsługi
4
PROGRAMOWANIE: Tryb FM
Maksymalnie można zaprogramować 20 kanałów dla trybu FM.
1. Upewnij się, że radio jest w trybie FM.
2. Powtórz te same czynności jak dla trybu DAB+.
Usługi informacyjne: Tryb FM
Podczas słuchania radia FM na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje:
1. Typ programu 4. Poziom głośności
2. Częstotliwość 5. Moc sygnału
3. Nazwa kanału 6. Poziom naładowania akumulatora
ZEGAR WYŁĄCZENIA CZASOWEGO
1. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Sleep”, po czym naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
2. Przewiń w górę lub w dół, by wybrać czas trwania od 15 do 90 minut w
odstępach 15 minut.
3. Naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić. U góry wyświetlacza
pojawi się wybrany czas trwania.
4. Powtórz tę samą czynność, by wybrać „Off”, które anuluje zegar wyłączenia
czasowego.
WYBÓR JĘZYKA
1. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Language”, po czym naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
2. Przewiń w górę i w dół, by wybrać żądany język (English, Dansk, Norsk,
Deutsch) i ponownie naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
CZAS PODŚWIETLENIA
1. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Backlight”, po czym naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
2. Przewiń w górę i w dół, by wybrać czas włączenia podświetlenia wyświetlacza
od 10 sekund przez 30 sekund do zawsze włączonego.
3. Naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
WERSJA OPROGRAMOWANIA
1. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Version”, po czym naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
2. Ponownie naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by wyświetlić wersję
oprogramowania.
Strona: 49
DAB170 / Polski Instrukcja obsługi
5
RESET FABRYCZNY
1. Naciśnij i przytrzymaj kółko przewijania „SCAN”, by wejść do menu i wybierz
„Reset”, po czym naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić.
2. Ponownie naciśnij kółko przewijania „SCAN”, by potwierdzić i przywrócić
ustawienia fabryczne.
FUNKCJA BLOKADY
1. Przełącznik blokady znajduje się z prawej strony radia. Gdy przełącznik
blokady jest ustawiony w pozycji „LOCK”, wszystkie przyciski będą wyłączone.
Na wyświetlaczu u góry pojawi się ikona „Lock”.
2. Aby wyłączyć funkcję blokady, przestaw przełącznik blokady w pozycję wył.
Funkcja blokady zostanie wyłączona, a ikona „Lock” zniknie.
DANE TECHNICZNE
Zasilanie : Micro USB (5 V, 0,6 A)
Zasilanie akumulatorem : Akumulator litowy 3,7 V 800 mA
Zakres częstotliwości DAB+ : Pasmo III 174,0 – 240,0 MHz
Zakres częstotliwości FM : 87,5 – 108 MHz
Wejście na słuchawki : Gniazdo słuchawek 3,5 mm
IMPORTER
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 - 0
Gewerbestrasse 12 Faks: +49 9103 71 67 - 12
D 90556 Cadolzburg Adres e-mail: service@woerlein.com
Niemcy Strona internetowa: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Soundmaster DAB170SW

Zadaj pytanie o Soundmaster DAB170SW

Masz pytanie dotyczące Soundmaster DAB170SW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Soundmaster DAB170SW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Soundmaster DAB170SW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.