Instrukcja Soundmaster DAB150SW

Zobacz poniższy poradnik dla Soundmaster DAB150SW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Soundmaster
  • Produkt: Radio
  • Model/nazwa: DAB150SW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Słowacki, Słoweński

Spis treści

Strona: 50
Wskazówki bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz instalacji
PL
OCHRONA ŚRODOWISKA
Po zakończeniu cyklu życiowego produktu nie należy
utylizować produktu wraz z odpadami domowymi. Oddaj
produkt do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych oraz
elektronicznych. Jest to oznaczone symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady umieszczonym na
produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
Materiały podlegają utylizacji zgodnie z ich oznaczeniami. Dzięki
utylizacji, recyklingowi lub podobnym formom ponownego użycia
starych urządzeń elektrycznych bezpośrednio przyczyniasz się do
ochrony środowiska.
Skontaktuj się z lokalnymi władzami odnośnie informacji o lokalizacji
punktów zbiorczych.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
Nie otwieraj!
Uwaga: Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy
zdejmować pokrywy (lub tylnej części urządzenia). Urządzenie nie
zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
Urządzenie musi być naprawiane przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Ten symbol oznacza występujące wysokie napięcie
prądu znajdujące się wewnątrz obudowy, wystarczające
do porażenia prądem elektrycznym.
Ten symbol oznacza występowanie ważnych
wskazówek obsługi oraz konserwacji dla urządzenia.
Zużyte baterie są niebezpiecznymi odpadami oraz
NIE powinny być utylizowane wraz z odpadami
domowymi! Jako konsument jesteś legalnie
zobligowanydo zwrócenia wszystkich bateriido
odpowiedzialnej, chroniącej środowisko utylizacji –
bez znaczenia czy baterie zawierają niebezpieczne substancje czy
nie*).
Oddaj zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii w miejscu
Twojego zamieszkania lub zwróć je sprzedawcy, od którego je
zakupiłeś.
Przekazuj wyłącznie całkowicie rozładowane baterie.
*) oznaczenia Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów
Stała Używanie słuchawek przy wysokim poziomie
głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
 Należy korzystać z urządzenia wyłącznie w suchych
pomieszczeniach w budynkach.
 Należy chronić urządzenie przed wilgocią.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w regionach
z klimatami umiarkowanymi i nie jest przystosowane
do użytku w krajach z klimatami tropikalnymi.
 Używaj urządzenia wyłącznie w suchych wewnętrznych
pomieszczeniach.
 Ochraniaj urządzenie przed wilgocią.
 Nie otwieraj obudowy urządzenia! RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Urządzenie powinno być
naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
 Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiednio
zamontowanego i uziemionego gniazdka zasilania.
Upewnij się, że zasilanie w sieci elektrycznej odpowiada
danym technicznym na etykiecie urządzenia.
 Upewnij się, że kabel zasilania pozostaje suchy podczas
użycia. Nie przygniataj ani nie uszkadzaj kabla zasilania.
 Ostrzeżenie – jednostka rozłączająca: Wtyczka powinna
być zawsze łatwo dostępna podczas użytkowania
urządzenia.
 Wtyczka używana jest jako jednostka rozłączająca od
zasilania oraz powinna być zawsze łatwo dostępna.
 Uszkodzony kabel zasilania lub wtyczka, powinna być
natychmiastowo wymieniona przez autoryzowane
centrum serwisowe.
 W przypadku burzy oraz piorunów należy natychmiastowo
odłączyć urządzenie od zasilania.
 Dzieci powinny być nadzorowane przez rodziców podczas
użytkowania urządzenia.
 Czyść urządzenie wyłącznie za pomocą suchej szmatki.
 NIE używaj ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH oraz
ŚCIERNYCH SZMATEK.
 Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
 W celu uniknięcia przegrzania się urządzenia umieszczaj
je w miejscu o odpowiedniej wentylacji.
 Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia!
 Wentylacja nie powinna być blokowana poprzez
zakrywanie wylotów wentylacyjnych np. gazetami,
szmatkami lub zasłonami.
 Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie
kapiącej lub bryzgającej wody. Upewnij się, że na
urządzeniu nie znajdują się żadne przedmioty napełnione
wodą, np. wazy.
 Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysokich lub niskich
temperatur, wilgoci, wibracji oraz nie powinno być
używane w miejscach zakurzonych.
 Nigdy nie wkładaj kabli, spinek lub podobnych
przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub innych
otworów w urządzeniu.
 Umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu, wolnym od
wibracji.
 Nie stawiaj na urządzeniu żadnych źródeł ognia, np.
świeczek.
 Umieść urządzenie najdalej jak to możliwe od
komputerów oraz mikrofalówek; w innym przypadku
odbiór stacji radiowych może zostać zakłócony.
 Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy urządzenia. Jest
to niebezpieczne oraz spowoduje utratę gwarancji.
Naprawy urządzenia mogą być wykonane jedynie przez
autoryzowane centrum naprawy/obsługę klienta.
 Urządzenie to jest wyposażone w „Laser Klasy 1”. Unikaj
kontaktu z wiązką lasera, gdyż może to spowodować uraz
wzroku.
 Używaj wyłącznie baterii niezawierających kadmu ani
rtęci.
 Baterie nie powinny być wystawiane na bezpośrednie
działanie wysokich temperatur, np. promieni słonecznych,
ognia itp.
 Zużyte baterie są niebezpiecznymi odpadami oraz NIE
powinny być utylizowane wraz z odpadami domowymi!
Zwróć zużyte baterie do sprzedawcy lub oddaj je do
punktu zbiórki zużytych baterii.
 Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą niechcący
połknąć baterie. Jeżeli baterie zostały połknięte, należy
natychmiastowo skontaktować się z lekarzem.
 Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć ich wycieku.
Strona: 51
DAB150 / Polski Instrukcja obsługi
1
ROZMIESZCZENIE REGULATORÓW
WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z PRZODU
10 Głośnik
WIDOK Z TYŁU
Środki ostrożności
 Radia nie należy używać w
wysokiej temperaturze ani w miejscach wilgotnych przez dłuższy czas.
 Nie wolno zbliżać radia do cieczy, ponieważ może ulec uszkodzeniu. Radio należy wyłączyć
niezwłocznie, jeżeli rozleje się na nie woda lub ciecz. W razie pytań należy skonsultować
się ze sklepem, w którym radio zostało zakupione.
 Unikać używania lub przechowywania urządzenia w miejscu zapylonym lub
zanieczyszczonym piaskiem.
 Nie otwierać ani nie naprawiać radia samodzielnie.
 Do ładowania baterii stosować tylko podane wejściowe napięcie zasilające. Podłączenie
zasilania o innych parametrach spowoduje stałe uszkodzenie radia i może być niebezpieczne.
 Czyść tylko suchą ścierką.
1 Wyświetlacz
2 /TRYB
3 INFORMACJA/WYŁĄCZENIE
CZASOWE
4 WYSZUKIWANIE/
PROGRAMOWANIE
5 ZATWIERDZENIE
6 GŁOŚNOŚĆ –
7 GŁOŚNOŚĆ +
8 KANAŁ -
9 KANAŁ +
11 Antena
12 Port USB
13 Wskaźnik LED
14 Gniazdo
słuchawek
Strona: 52
DAB150 / Polski Instrukcja obsługi
2
PODSTAWOWA OBSŁUGA
Radio jest zasilane z wbudowanej baterii litowej. Kabel USB jest dostarczany w zestawie
produktu.
Ładowanie baterii
W radiu można sprawdzać pozostały poziom naładowania baterii. Kiedy radio gra, należy
naciskać przycisk „INFO/SLEEP” do momentu, kiedy w prawym dolnym rogu wyświetlacza
pojawi się wskaźnik baterii .
Rozpoczęcie
Nacisnąć przycisk „ /MODE”, aby włączyć urządzenie.
Aby wyłączyć radio, należy nacisnąć i przytrzymać ten sam przycisk.
Regulacja głośności
Przyciskami VOL- lub VOL+ można zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
TRYB RADIA
Zmiana trybu radia
Kiedy radio jest włączone, należy nacisnąć przycisk „ /MODE”, aby wybrać tryb DAB lub FM.
Wyszukiwanie stacji DAB
Po włączeniu radia po raz pierwszy nastąpi automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB.
Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona i odtworzona zostanie pierwsza stacja.
Jeżeli pojawi się komunikat „Brak usługi DAB”, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
„SCAN/PRESET” do momentu rozpoczęcia wyszukiwania przez urządzenie.
Strojenie stacji DAB
Naciśnięcie przycisku CH- lub CH+ umożliwia wybór innych kanałów radia. Po wyświetleniu stacji
wybranej do słuchania należy puścić przycisk. Rozpocznie się automatyczne odtwarzanie.
Wyszukiwanie FM
Do trybu FM przechodzi się po naciśnięciu przycisku „ /MODE”. Po naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku „SCAN/PRESET” urządzenie rozpocznie wyszukiwanie. Wyszukiwanie będzie
wykonywane do najbliższej dostępnej stacji.
Wyszukiwanie ręcznie wykonuje się przyciskiem CH- lub CH+. Strojenie będzie wykonywane
precyzyjnie z częstotliwością co 50 kHz.
Programowanie
Po naciśnięciu przycisku „SCAN/PRESET” pojawi się komunikat „Programowanie 1
nieustawione”. Wybrać numer programowania przyciskiem CH- lub CH+ przy stacji, która ma
zostać zapisana. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „ENTER”, aż pojawi się komunikat
„Zapisano”.Zaprogramowaną stację można wywołać przez krótkie naciśnięcie przycisku
„SCAN/PRESET” oraz użycie przycisku CH- lub CH+ do nawigacji. Następnie należy nacisnąć
przycisk „ENTER”, aby potwierdzić.
Strona: 53
DAB150 / Polski Instrukcja obsługi
3
Informacja (info)
Podczas odtwarzania stacji radiowej należy naciskać przycisk „INFO/SLEEP”, aby przejść przez
informacje wyświetlane przez radio w następujący sposób:
Tryb DAB
 DLS (dynamiczne segmentowanie etykiet): Tekst radiowy wyświetlany przez stację DAB,
np. wiadomości, odtwarzane utwory itd.)
 PTY (typ programu): wskazuje, jaki typ programu jest słuchany (muzyka, rozmowa,
wiadomości itd.). Jeżeli nie ma informacji, pojawi się „Typ programu”.
 Kanał/częstotliwość: sekwencja stacji DAB wyświetla się jako „11C 220.352MHz”.
 Informacja dźwiękowa: na wyświetlaczu pojawia się cyfrowa prędkość bitowa dźwięku
aktualnie odbieranej stacji.
 Błąd sygnału: siła sygnału wyświetla się w postaci graficznej.
 Czas/data: czas i data są ustawiane automatycznie.
 Wersja oprogramowania
Tryb FM
 RT (tekst radiowy): tekst przesyłany ze stacji FM
 Błąd sygnału: siła sygnału wyświetla się w postaci graficznej
 Czas/data: czas i data są ustawiane automatycznie.
 Częstotliwość: częstotliwość FM dla odtwarzanej stacji radiowej.
 Automatyczny/stereo: automatyczne przełączanie między odbiorem mono i stereo.
ZEGAR WYŁĄCZENIA CZASOWEGO
Zegar wyłączenia czasowego automatycznie wyłącza radio po upływie ustawionego czasu.
1. Aby wprowadzić ustawienia zegara czasowego, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
„INFO/SLEEP”
2. Nacisnąć przycisk CH- lub CH+, aby wybrać opcje zegara 15/30/45/60/90/wył.
3. Nacisnąć „ENTER”, aby potwierdzić ustawienie.
Aby anulować zegar wyłączenia czasowego, należy wybrać „WYŁ” z opcji zegara i nacisnąć
„ENTER”, aby potwierdzić.
RESET FABRYCZNY
Wyłączyć radio. Nacisnąć i przytrzymać razem przyciski „ /MODE” oraz „SCAN/PRESET”, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RESET systemu”. Radio uruchomi się ponownie i
rozpocznie wyszukiwanie w trybie DAB.
DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości DAB : 174,928 MHz – 239,200 MHz
Zakres częstotliwości FM : 87,5MHz – 108,00MHz
Wyjście zasilania : 5V
Zasilanie z baterii : Bateria litowa 1200 mAH
Gniazdo audio : Gniazdo słuchawek 3,5 mm

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Soundmaster DAB150SW

Zadaj pytanie o Soundmaster DAB150SW

Masz pytanie dotyczące Soundmaster DAB150SW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Soundmaster DAB150SW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Soundmaster DAB150SW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.