Instrukcja SilverCrest SEK 400 D2

Zobacz poniższy poradnik dla SilverCrest SEK 400 D2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: SilverCrest
 • Produkt: Jajowar
 • Model/nazwa: SEK 400 D2
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Portugalski, Czech, Szwedzki, Polski

Spis treści

Strona: 27
PL │ 25 ■
SEK 400 D2
Spis treści
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prawa autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Elementy obsługowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Czynności przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rozpakowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utylizacja opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uruchomienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gotowanie jaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Podtrzymywanie temperatury jaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Czyszczenie i pielęgnacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Czyszczenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Czyszczenie akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Utylizacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Importer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Strona: 28
■ 26 │ PL SEK 400 D2
Wstęp
Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia.
Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią
składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użyt-
kowania i usuwania urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy
zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz
w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie
trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim.
Wszelki rodzaj powielania lub przedruku, także we fragmentach, jak również
reprodukcja ilustracji, także w zmienionym stanie, są dozwolone wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody producenta.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do gotowania i pod-
trzymywania temperatury kurzych jaj w prywatnych gospodarstwach domowych.
Nie nadaje się ono do przyrządzania innych artykułów spożywczych.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie
domowym. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych!
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym
z przeznaczeniem!
Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub inne jego
wykorzystanie może wiązać się z różnymi zagrożeniami.
► Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z jego przezna-
czeniem.
► Należy przestrzegać zasad postępowania opisanych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Roszczenia wszelkiego rodzaju, wynikające ze szkód powstałych wskutek
użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przeprowadzenia niefachowych
napraw, zmian wprowadzonych bez zezwolenia lub wskutek zastosowania
niedopuszczonych części zamiennych, są wykluczone.
Ryzyko takich działań ponosi wyłącznie użytkownik.
Strona: 29
PL │ 27 ■
SEK 400 D2
Zakres dostawy
Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:
▯ Urządzenie do gotowania jajek (pokrywka, wkład do gotowania, podstawa)
▯ Miarka
▯ Instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA
► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występo-
wania widocznych uszkodzeń.
► W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek
wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią
serwisową (patrz rozdział Serwis).
Elementy obsługowe
Ilustracja A:
 Pokrywka
 Wkład do gotowania
 Płyta grzewcza
 Przełącznik z wbudowaną lampką kontrolną
(pozycja „ “: Gotowanie)
(pozycja środkowa: wył.)
(pozycja „ “: podtrzymywanie temperatury)
Ilustracja B:
Nawijak kabla
Ilustracja C:
Miarka
Nakłuwacz jaj (wbudowany w miarkę)
Dane techniczne
Zasilanie 220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Pobór mocy 400 W
Pojemność maks. 7 jaj
Wszystkie części tego urządzenia
mające kontakt z żywnością, są
dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Strona: 30
■ 28 │ PL SEK 400 D2
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
► Jajowar podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowa-
nego i uziemionego gniazda zasilania o napięciu sieciowym
220 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
► Przy zmianie miejsca ustawienia, napełnianiu, w wypadku
usterki, przed rozpoczęciem czyszczenia, w czasie przerwy
w użytkowaniu zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka zasilania!
Ciągnij zawsze za wtyczkę, nigdy za sam kabel. Nie dotykaj
wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
W żadnym przypadku nie zanurzaj urządzenia w wodzie
ani w innej cieczy! Przedostanie się cieczy na części przewo-
dzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodo-
wać grożące śmiercią porażenie prądem elektrycznym.
Jeśli jednak zdarzy się, że do urządzenie dostanie się
woda, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Później nie
uruchamiaj urządzenia, lecz zleć jego sprawdzenie przez
autoryzowany serwis.
► Nie włączaj jajowaru stojąc na wilgotnym podłożu lub mając
mokre ręce.
► Kabel sieciowy ułożyć w taki sposób, aby nie stykał się on
w żaden sposób z ostro zakończonymi częściami.
► Kabla sieciowego nie wolno zginać, zgniatać ani owijać
wokół urządzenia.
► Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zlecaj
niezwłocznie wykwalifikowanemu specjaliście lub serwisowi,
aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
Strona: 31
PL │ 29 ■
SEK 400 D2
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
► Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez odpowied-
niego nadzoru.
► To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku
życia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakre-
sie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających
z niego zagrożeń. Czyszczenia ani konserwacji przez użytkow-
nika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają 8 lat lub wię-
cej i są pod nadzorem. Urządzenie oraz jego kabel zasilający
należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
► To urządzenie może być używane przez osoby o zmniej-
szonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umy-
słowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub
po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urzą-
dzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
► Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
► Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się
urządzeniem.
► PRZESTROGA: Unikaj niebezpieczeństwa obrażeń podczas
posługiwania się nakłuwaczem do jaj .
► Powierzchnie obudowy stają się podczas pracy bardzo gorące.
Dlatego, aby zdjąć pokrywkę oraz wkład do gotowania 
chwytaj je wyłącznie za przewidziany do tego celu uchwyt.
PRZESTROGA! Z otworu wylotowego pary oraz podczas
otwierania pokrywki z urządzenia wydobywa się
gorąca para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Otwórz
pokrywkę , podnosząc ją za uchwyt i zdejmując w
bok. Unikaj kontaktu dłoni i ramienia z wydobywającą
się parą. Po wydostaniu się całej pary z urządzenia
zdejmij najpierw wkład do gotowania .
Strona: 32
■ 30 │ PL SEK 400 D2
UWAGA – SZKODY MATERIALNE!
► Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych ze-
wnętrznych zegarów sterujących ani innego systemu zdalne-
go sterowania.
► W trakcie używania nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez
nadzoru.
► Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
► Nigdy nie otwieraj obudowy. W tym przypadku nie jest za-
gwarantowane bezpieczeństwo i powoduje to wygaśnięcie
gwarancji.
► Stosuj wyłącznie dołączone do zestawu akcesoria oraz
nigdy nie korzystaj z urządzenia bez włożonego wkładu do
gotowania .
► Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia i akcesoriów
odczekaj do całkowitego ostygnięcia wszystkich części.
Czynności przygotowawcze
Rozpakowanie
Ƈ Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
Ƈ Usuń z urządzenia całe opakowanie i ewentualnie naklejki.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uduszenia!
► Elementów opakowania nie udostępniać dzieciom do zabawy. Istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia.
Utylizacja opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. Mate-
riały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można poddać je procesowi
recyklingu.
Oddanie opakowania do punktu zbiórki surowców wtórnych pozwoli zaoszczę-
dzić surowce naturalne i zmniejszyć ilość odpadów. Zbędne materiały opakowa-
niowe utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
WSKAZÓWKA
► W miarę możliwości zachowaj oryginalne opakowanie na czas trwania
gwarancji. Umożliwi to prawidłowe zapakowanie urządzenia do wysyłki.
Strona: 33
PL │ 31 ■
SEK 400 D2
Uruchomienie
Przed uruchomieniem upewnij się, że ...
– urządzenie, wtyczka i kabel zasilający są w odpowiednim stanie i ...
– z urządzenia usunięte zostały wszystkie materiały opakowania.
1) Wszystkie elementy wyczyść zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i
pielęgnacja”.
2) Nawiń kabel całkowicie na nawijacz kabla i poprowadź go przez
wycięcie na krawędzi.
3) Włóż wtyk sieciowy do gniazda sieciowego.
Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.
Gotowanie jaj
1) Nakłuwaczem do jaj wykonaj otwór od góry lub od dołu jaj. W ten
sposób może ujść powietrze znajdujące się wewnątrz jajka, jeśli dojdzie do
zwiększenia się objętości powietrza wskutek gotowania. Tak zapobiega się
pęknięciu skorupki jajka.
2) Umieść jaja nakłutą stroną do góry na wkładce do gotowania .
3) Nalej do miarki wymaganą ilość wody. Ilość wody jest uzależniona od liczby
jaj oraz stopnia ich twardości. Orientuj się według skali i symboli na miarce :
Symbol Znaczenie
jaja na twardo
średnio miękkie jaja
jaja na miękko
Strona: 34
■ 32 │ PL SEK 400 D2
WSKAZÓWKA
► W zależności od wielkości jaj może okazać się, że niezależnie od wska-
zania na skali miarki konieczne jest nalanie więcej lub mniej wody, aby
uzyskać żądaną twardość jaj.
Jeśli jajo jest zbyt miękkie, nalej trochę więcej wody (około jedną kreskę na
skali więcej). Czas gotowania zostaje wydłużony. Jajo staje się twardsze.
Jeśli jajo stało się zbyt twarde, przy następnym gotowaniu nalej nieco
mniej wody (około jedną kreskę na skali mniej). Czas gotowania zostaje
skrócony. Jajo staje się bardziej miękkie.
4) Teraz nalej wodę na płytę grzewczą .
5) Włóż wkład do gotowania na płytę grzewczą i załóż pokrywkę .
6) Naciśnij przełącznik po lewej stronie (pozycja „ “), aby włączyć
urządzenie. Zapala się wbudowana lampka kontrolna.
Gdy jaja się ugotują, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
WSKAZÓWKA
► Naciśnij przełącznik ponownie do pozycji środkowej, aby wyłączyć
urządzenie.
7) Schłódź jaja po ugotowaniu pod zimną, bieżącą wodą.
Podtrzymywanie temperatury jaj
WSKAZÓWKA
► Aby podtrzymywać ciepło podgrzanych jaj, nie trzeba nalewać wody do
miski do gotowania !
► Korzystaj z funkcji podtrzymywania temperatury tylko w przypadku jaj
gotowanych na twardo.
► Schłódź jaja po ugotowaniu pod zimną, bieżącą wodą.
8) Naciśnij przełącznik po prawej stronie, aby po ugotowaniu jaj na twardo
włączyć funkcje podtrzymywania temperatury (pozycja „ “).
9) Naciśnij przełącznik ponownie do pozycji środkowej, aby wyłączyć
urządzenie.
Strona: 35
PL │ 33 ■
SEK 400 D2
Czyszczenie i pielęgnacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
► Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda
zasilania! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym!
► Nigdy nie otwieraj żadnych elementów obudowy. W środku nie ma żad-
nych elementów obsługowych. Przy otwartej obudowie istnieje śmiertelne
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
W żadnym przypadku nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie
ani w innej cieczy! Przedostanie się cieczy na części przewodzące
prąd podczas pracy urządzenia może spowodować grożące śmier-
cią porażenie prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
► Przed czyszczeniem należy odczekać na schłodzenie się urządzenia.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
► Podczas czyszczenia miarki należy uważać na nakłuwacz do jaj .
Niebezpieczeństwo obrażeń!
UWAGA – SZKODY MATERIALNE!
► Nie używaj środków szorujących powierzchnię ani żrących środków czysz-
czących. Niszczą one powierzchnię urządzenia i mogą doprowadzić do
powstania uszkodzenia, którego naprawa nie będzie wykonalna.
Czyszczenie urządzenia
1) Najpierw wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda.
2) Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3) Następnie wyczyść płytę grzewczą oraz kabel zasilający lekko zwilżoną
szmatką do zmywania naczyń.
4) Przed ponownym użyciem urządzenie należy dobrze osuszyć.
W przypadku osadu z kamienia
Jeśli na płycie grzewczej pojawi się osad z kamienia, postępuj w następujący
sposób, aby go usunąć:
1) Napełnij miarkę do oznaczenia „6 & 7“ do gotowania jaj na miękko
sokiem cytrynowym. Następnie napełnij miarkę do oznaczenia „1“ do
gotowania jaj na twardo wodą.
2) Wlej taki roztwór soku z cytryny na płytę grzewczą .
3) Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania i naciśnij przełącznik po lewej
stronie (pozycja „ ”), aby włączyć urządzenie.
Strona: 36
■ 34 │ PL SEK 400 D2
4) Gdy roztwór soku z cytryny zacznie się gotować, odczekaj około 10 sekund.
5) Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik ponownie do pozycji środkowej.
6) Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda sieciowego.
7) Pozostaw urządzenie wraz z roztworem soku z cytryny do schłodzenia.
8) Wylej roztwór soku z cytryny i wytrzyj płytę grzewczą wilgotną szmatką.
Czyszczenie akcesoriów
■ Spłucz pokrywkę , wkład do gotowania oraz miarkę płynem do
mycia naczyń pod bieżącą wodą.
WSKAZÓWKA
► Wkład do gotowania , pokrywka i miarka są przystosowane do
zmywania w zmywarce do naczyń.
Przechowywanie
■ Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż całkowicie wystygnie.
■ Kabel sieciowy nawiń na nawijak kabla .
■ Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
Utylizacja urządzenia
W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych
śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europej-
skiej 2012/19/EU.
Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpa-
dów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie
obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad
usuwania należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów.
Importer
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Strona: 37
PL │ 35 ■
SEK 400 D2
Gwarancja
To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie
zostało starannie wykonane i przed wysyłką z zakładu poddane skrupulatnej
kontroli.
Paragon należy zachować jako dowód zakupu. W razie konieczności wykonania
naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się telefonicznie z najbliższym
punktem serwisowym. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną
wysyłkę zakupionego produktu.
WSKAZÓWKA
► Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, nato-
miast nie obejmuje uszkodzeń transportowych, części ulegających zużyciu
ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełącznik.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do
zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie
go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w
urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powodują utratę gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to
również wymienionych i naprawionych części.
Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio
po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty
zakupu.
Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.
Serwis
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 276948

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o SilverCrest SEK 400 D2

Zadaj pytanie o SilverCrest SEK 400 D2

Masz pytanie dotyczące SilverCrest SEK 400 D2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji SilverCrest SEK 400 D2. Upewnij się, że opisujesz trudności z SilverCrest SEK 400 D2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.