Instrukcja SilverCrest SBB 850 C1

Zobacz poniższy poradnik dla SilverCrest SBB 850 C1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: SilverCrest
 • Produkt: Urządzenie do pieczenia chleba
 • Model/nazwa: SBB 850 C1
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, Francuski, Włoski, Portugalski, Szwedzki, Polski

Spis treści

Strona: 45
SBB 850 C1 PL │ 43 ■
Spis treści
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Opis urządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Wskazówki bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Przed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Panel obsługowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Funkcja timera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Przed pieczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Pieczenie chleba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Czyszczenie i pielęgnacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Importer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Przebieg programów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Usuwanie usterek urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Strona: 46
SBB 850 C1
■ 44 │ PL
AUTOMAT DO
PIECZENIA CHLEBA
Wstęp
Gratulujemy zakupu naszego urządzenia.
Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką
jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową
produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat
bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy
zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczą-
cymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy
użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym
tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań.
W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej
należy dołączyć również całą dokumentację.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Automat do pieczenia chleba, zwany dalej „urzą-
dzenie”, służy wyłącznie do wypieku chleba oraz
do wyrobu marmolad/konfitur w gospodarstwie
domowym.
Nie używaj urządzenia do suszenia artykułów
spożywczych lub innych przedmiotów. Nie używać
automatu do pieczenia chleba na zewnątrz.
Stosować tylko przez producenta zalecane akce-
soria. Nie zalecane akcesoria mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
stosowania w gospodarstwie domowym.
Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych!
Zakres dostawy
Automat do pieczenia chleba
Forma do pieczenia
2 haki do wyrabiania ciasta
Miarka
Łyżka z miarką
Uchwyt do usuwania haków
Instrukcja obsługi
Informacje w skrócie
Zeszyt z przepisami
WSKAZÓWKA
► Bezpośrednio po dostarczeniu skontrolować
przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń
transportowych. W razie potrzeby skontaktuj
się z serwisem (patrz rozdz. „Serwis”).
Opis urządzania
Rysunek A:
1 Okienko
2 Pokrywa urządzenia
3 Szczeliny wentylacyjne
4 Kabel sieciowy
5 Panel obsługowy
Rysunek B:
6 2 haki do wyrabiania ciasta
7 Forma do pieczenia chleba o masie do 1250 g
8 Miarka
9 Łyżka z miarką
0 Uchwyt do usuwania haków
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 220 - 240 V ~/50 Hz
Pobór mocy: 850 W
Wszystkie części tego urządzenia mające
kontakt z żywnością, są do tego odpo-
wiednio przystosowane.
Strona: 47
SBB 850 C1 PL │ 45 ■
Wskazówki bezpieczeństwa
► Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia starannie zapoznaj się
z instrukcją obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
► Przed każdym użyciem sprawdź kabel i wtyk sieciowy. W razie
uszkodzenia kabla zasilania zwróć się do producenta, autoryzo-
wanego serwisu lub wykwalifikowanego punktu naprawczego w
celu naprawienia usterki.
► Nie prowadź kabla sieciowego w pobliżu ostrych krawędzi
ani gorących powierzchni ani przedmiotów. Mogłoby dojść do
uszkodzenia izolacji kabla.
► Gdy urządzenie jest nieużywane i przed każdym czyszczeniem
wyjmuj wtyk sieciowy z gniazda.
► Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnej innej cie-
czy. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
► Nie czyść urządzenia ostrymi gąbkami.
W razie oderwania fragmentów gąbki i zetknięcia się ich z
częściami elektrycznymi zachodzi niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA!
► Niebezpieczeństwo uduszenia! Dzieci nie mogą bawić się mate-
riałem od opakowania ponieważ grozi to uduszeniem. Opako-
wanie zutylizuj bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia lub
przechowuj je z dala od dzieci.
► By nie dopuścić do potknięć się i wypadków, urządzenie wypo-
sażono w krótki kabel zasilający.
► Przed wyjmowaniem lub wkładaniem akcesoriów odczekaj na
schłodzenie się urządzenia i wyjmij wtyk przewodu zasilającego z
gniazda.
Strona: 48
SBB 850 C1
■ 46 │ PL
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA!
► Przedłużacz kabla zasilającego prowadź tak, by nikt nie mógł
się o niego potknąć ani przypadkowo go pociągnąć.
► Należy mieć pełną kontrolę nad urządzeniem, gdy w pobliżu są
dzieci! Jeśli nie używasz urządzenia, a także przed przystąpie-
niem do jego czyszczenia wyciągaj wtyczkę z gniazdka zasi-
lania. Przed zdjęciem poszczególnych elementów odczekaj do
ostygnięcia urządzenia.
► To urządzenie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku
życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania
urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.
► Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
► Czyszczenia ani konserwacji nie mogą wykonywać dzieci, chyba
że ukończyły one 8 rok życia i są pod nadzorem.
► Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządze-
nia i kabla zasilającego.
► Urządzenie spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeń-
stwa. Kontrole, naprawy i konserwacje techniczne wykonuje wy-
łącznie wykwalifikowany personel sprzedawcy. W przeciwnym
wypadku gwarancja wygasa.
► Ostrożnie! Automat do pieczenia chleba nagrzewa się podczas
pracy. Chwytaj urządzenie dopiero wtedy, gdy się schłodziło lub
używaj do tego rękawic kuchennych.
► Nie transportuj urządzenia, gdy znajduje się w nim gorąca lub
płynna zawartość, np. marmolada. Zagrożenie odniesieniem
obrażeń!
► W trakcie pracy nigdy nie dotykaj obracającego się haka do
wyrabiania. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Strona: 49
SBB 850 C1 PL │ 47 ■
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA!
► Podczas pracy temperatura powierzchni, których można dotknąć,
może być bardzo wysoka. Niebezpieczeństwo poparzenia!
Uwaga! Gorąca powierzchnia!
Elementy urządzenia nagrzewają się podczas pracy.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
► Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrz-
nych zegarów sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego
sterowania.
► Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów palnych, wybu-
chowych i/lub palnych gazów. Odstęp od sąsiadujących przed-
miotów powinien wynosić co najmniej 10 cm.
► Nigdy nie przykrywaj urządzenia ścierką ani innymi materiałami.
Gorące powietrze i para wodna muszą się ulatniać. Zakrycie
urządzenia łatwopalnymi materiałami lub zetknięcie się urządze-
nia z nimi, np. z zasłonami, grozi spowodowaniem pożaru.
► Nie ustawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów ani nie przykry-
waj go.
► Nigdy nie wkładaj do urządzenia folii aluminiowej ani innych
metalowych przedmiotów. Może to doprowadzić do zwarcia.
► W trakcie pieczenia nigdy nie przekraczaj ilości 700 g mąki i nie
dodawaj więcej niż 1 ¼ opakowania suchych drożdży. Ciasto
mogłoby się wylać i spowodować pożar! Wyjątkiem są chleby
bezglutenowe. W tym przypadku można użyć maksymalnie 2
opakowań suchych drożdży (patrz zeszyt z przepisami).
UWAGA– SZKODY MATERIALNE!
► Należy dopilnować, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były
zakryte. Niebezpieczeństwo przegrzania!
► W trakcie używania nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nad-
zoru.
Strona: 50
SBB 850 C1
■ 48 │ PL
UWAGA– SZKODY MATERIALNE!
► Urządzenia można używać tylko wewnątrz budynków.
► Urządzenia nie wolno uruchamiać na kuchence gazowej lub
elektrycznej, na gorącym piekarniku czy innym źródle ciepła ani
obok nich. Niebezpieczeństwo przegrzania!
► Użycie akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta może
spowodować uszkodzenia. Użytkowanie urządzenia dozwolone
wyłącznie do określonego celu. W przeciwnym wypadku gwa-
rancja wygasa.
► Uruchamiaj program pieczenia tylko z włożoną formą do piecze-
nia. Inaczej można spowodować nieodwracalne uszkodzenia
urządzenia.
► Nie wyjmuj wtyku z gniazda ciągnąc za przewód.
► Nie używaj urządzenia do przechowywania w nim potraw czy
naczyń.
► Nigdy nie używaj pustego urządzenia ani urządzenia bez formy
do pieczenia. Następstwem jest nieodwracalne uszkodzenie
urządzenia.
► Podczas pracy urządzenie zawsze musi mieć zamkniętą pokrywę.
► Nigdy nie wyjmuj formy do pieczenia w trakcie pracy.
► Ustaw urządzenie na równym i stabilnym podłożu, odpornym na
wysoką temperaturę.
► Przed podłączeniem upewnij się, że rodzaj prądu i napięcie w
sieci są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
► Jeżeli używasz przedłużacza, maksymalna moc przedłużacza
musi być równa lub większa od mocy urządzenia.
Strona: 51
SBB 850 C1 PL │ 49 ■
Przed pierwszym użyciem
Rozpakowanie
■ Rozpakuj urządzenie i wyjmij wszystkie materiały
opakowaniowe, a także ewentualne folie i
naklejki.
■ Bezpośrednio po dostarczeniu skontrolować
przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń
transportowych. W razie potrzeby skontaktuj się
z serwisem (patrz rozdz. „Gwarancja i serwis”).
Pierwsze czyszczenie
Przed uruchomieniem wytrzyj czystą wilgotną
szmatką formę do pieczenia 7, haki do wyrabiania
ciasta 6 oraz powierzchnię zewnętrzną auto-
matu do pieczenia chleba. Nie używaj żadnych
gąbek czyszczących lub twardych środków, które
pozostawiają zadrapania. O ile nie zostało to
jeszcze zrobione, zdejmij folię ochronną z panelu
obsługowego 5.
Pierwsze rozgrzanie
1) Wyłącznie przy pierwszym rozgrzaniu włóż
do urządzenia pustą formę do pieczenia 7 i
zamknij pokrywę 2.
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
► W żadnym przypadku nie należy rozgrze-
wać urządzenia dłużej niż 5 minut z pustą
formą do pieczenia 7. Występuje zagroże-
nie przegrzaniem.
2) Wybierz program 12, jak opisano w rozdz.
„Programy” i naciśnij przycisk Start/Stop ,
by rozgrzać urządzenie na 5 minut.
3) Po 5 minutach naciśnij przycisk „Start / Stop” ,
w celu zakończenia programu (słychać sygnał
dźwiękowy).
WSKAZÓWKA
Ponieważ elementy grzewcze są lekko nasma-
rowane, przy pierwszym uruchamianiu można
poczuć lekki zapach smaru. Jest on nieszkodli-
wy i z czasem ustąpi. Pamiętaj o zapewnieniu
odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, np.
poprzez otwarcie okna.
4) Odczekaj na pełne schłodzenie się urządzenia
i wyczyść jeszcze raz formę do pieczenia 7,
haki do wyrabiania 6 oraz powierzchnię
zewnętrzną urządzenia czystą, wilgotną
ściereczką.
Właściwości
Za pomocą urządzenia można wypiekać chleb
wedle własnego upodobania.
■ Można wybierać między 12 różnymi progra-
mami.
■ Można korzystać z gotowych mieszanek do
wypieku chleba.
■ Można też wyrabiać ciasto na makaron lub
bułki albo smażyć marmoladę.
■ Dzięki programowi „Bezglutenowe” można
wypiekać chleb z bezglutenowych mieszanek i
według receptur z bezglutenowymi mąkami, jak
np. mąka kukurydziana, gryczana i kartoflana.
Panel obsługowyRMV
 

 

Strona: 52
SBB 850 C1
■ 50 │ PL
 Wyświetlacz
Wskazanie
 wyboru masy (750 g, 1000 g, 1250 g)
 zaprogramowanego czasu pracy i czasu
pozostałego do zakończenia programu w
godzinach
 wyjęcie haków do wyrabiania ciasta
(„RMV“ = „Remove“ - Usuń)
 wybranego stopnia zrumienienia (jasny ,
średni , ciemny , szybki )
 wybranego numeru programu
 przebiegu programu
 konieczności dodania dodatków („ADD“)
 Start / Stop
W celu rozpoczęcia i zakończenia pracy lub do
skasowania ustawień timera.
Aby zatrzymać pracę, naciśnij krótko przycisk Start/
Stop , aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i za-
cznie migać czas na wyświetlaczu . Poprzez
ponowne naciśnięcie przycisku Start/Stop 
możesz wznowić pracę urządzenia w przeciągu
10 minut. W razie zapomnienia wznowienia prze-
biegu programu, po upływie 10 minut uruchomi
się on automatycznie.
Aby całkowicie zakończyć pracę lub skasować
ustawienia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk Start/Stop , aż rozlegnie się długi
sygnał dźwiękowy.
WSKAZÓWKA
► Nie naciskaj przycisku Start/Stop , jeśli
chcesz tylko sprawdzić stan chleba. Obser-
wuj proces pieczenia przez okienko 1.
UWAGA!
► Przy naciśnięciu każdego z przycisków musi
być słyszalny dźwięk. Nie dotyczy to urzą-
dzenia podczas pracy.
 Stopień zrumienienia
(lub tryb szybki)
Wybór stopnia zrumienienia lub przejście do trybu
szybkiego (jasny/średni/ciemny/szybki). Naciskaj
przycisk Stopień zrumienienia chleba tak długo,
aż nad wybranym stopniem zrumienienia chleba
pojawi się strzałka. W programach 1 - 4 możesz
kilkakrotnie naciskając przycisk Stopień zrumienienia
chleba włączyć tryb szybki, w celu skrócenia
czasu pieczenia. Naciskaj przycisk Stopień zrumie-
nienia chleba tyle razy, aż nad wskazaniem
„Szybko” pojawi się strzałka. W programach 6,
7 i 11 nie możesz wybierać stopnia zrumienienia
chleba.
 Timer
Pieczenie z opóźnieniem czasowym.
WSKAZÓWKA
► Funkcja ta nie jest dostępna w programie 11.
 Wskaźnik pracy
Lampka wskaźnika pracy sygnalizuje świeceniem,
że uruchomiony jest program.
Jeżeli chcesz uruchomić program z opóźnieniem
czasowym, lampka wskaźnika pracy miga tak
długo, aż zatwierdzisz ustawienie timera. Po uru-
chomieniu programu, lampka wskaźnika pracy 
zaczyna się świecić ciągłym światłem.
 Masa chleba
Wybór masy chleba (750 g/1000 g/1250 g).
Naciskaj przycisk tyle razy, by strzałka znalazła
się pod żądaną masą. Dane wagowe (750 g/
1000 g/1250 g) odnoszą się do masy składników
w formie do pieczenia 7.
WSKAZÓWKA
► Ustawieniem domyślnym przy włączeniu
urządzenia jest 1250 g. W programach 6,
7, 11 i 12 nie można ustawiać masy chleba.
Strona: 53
SBB 850 C1 PL │ 51 ■
 Wybór programu (menu)
Wybór żądanego programu pieczenia (1-12).
Na wyświetlaczu pojawia się numer programu
oraz odpowiedni czas pieczenia.
Funkcja pamięci
W przypadku braku prądu elektrycznego przez
okres około 10 minut, program po włączeniu jest
kontynuowany od miejsca, w którym znajdował
się przed przerwą w dostawie prądu. Nie dotyczy
to jednak usuwania / kończenia pieczenia ani
naciśnięcia przycisku Start/Stop , gdy włączy
się długi sygnał dźwiękowy.
Okienko 1
Przez okienko 1 możesz kontrolować przebieg
pieczenia.
Programy
Przyciskiem wyboru programu wybierasz żą-
dany program. Odpowiedni numer programu jest
wyświetlany na wyświetlaczu . Czasy pieczenia
zależą od wybranych kombinacji programów.
Patrz rozdział „Przebieg programu”.
Program 1: Normalne
Do białego i pszenno-razowego chleba, które
powstaje głównie z mąki pszennej lub żytniej. Chleb
ma zwartą konsystencję. Stopień zrumienienia
chleba ustawia się przyciskiem .
Program 2: Kruche
Do lekkiego chleba z delikatnej mąki. Chleb jest
z reguły pulchny i ma chrupiącą skórkę.
Program 3: Razowe
Do chleba z mąki grubo zmielonej, np. z razowej
mąki pszennej, z mąki żytniej. Chleb będzie bardziej
zwarty i cięższy.
Program 4: Słodkie
Do chleba z dodatkami soków owocowych, wiór-
ków kokosowych, rodzynków, suszonych owoców,
czekolady lub z dodatkiem cukru. Przedłużenie
czasu rośnięcia powoduje, że chleb staje się lżej-
szy i bardziej napowietrzony.
Program 5: Express
do wyrabiania, wyrastania i pieczenia potrze-
ba mniej czasu. Do tego programu nadają się
wyłącznie przepisy, które nie zawierają ciężkich
składników ani gatunków mąki. Należy pamiętać,
że chleb w tym programie nie jest tak puszysty i
może być nieco mniej smaczny.
Program 6: Ciasto Zagniatane
Służy do przygotowania ciasta drożdżowego
na bułki, pizzę, lub chałki. Program nie zawiera
procesu pieczenia, a jedynie wyrabianie ciasta.
Program 7: Makaron
Służy do przygotowania ciasta na makaron.
Program nie zawiera procesu pieczenia, a jedynie
wyrabianie ciasta.
Program 8: Chleb maślany
Do chlebów wytwarzanych z maślanki lub jogurtu.
Program 9: Bezglutenowe
Do wypieku z gotowych mieszanek i mąk bezglu-
tenowych. Mąki bezglutenowe wymagają więcej
czasu do wchłonięcia cieczy i posiadają inne
właściwości porotwórcze.
Program 10: Ciasto
W tym programie składniki są wyrabiane, ciasto
pozostawiane do wyrośnięcia i upieczone. W tym
programie należy zastosować proszek o pieczenia.
Program 11: Konfitura
Do sporządzania konfitur, galaretki i potraw z
owoców.
Program 12: Pieczenie
Do dopiekania chlebów, które są za jasne, nie
dopiekły się lub do gotowych ciast. Wszystkie
operacje mieszania i wyrastania w tym programie
odpadają. Chleb pozostaje ciepły przez jedną go-
dzinę po zakończeniu pieczenia. Unika się przez
to sytuacji, w której chleb będzie zbyt wilgotny.
Program 12 piecze chleb przez 60 minut.
Aby zakończyć te funkcje wcześniej, naciśnij przycisk
Start/Stop , aż włączy się długi sygnał dźwięko-
wy. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od sieci
elektrycznej.
Strona: 54
SBB 850 C1
■ 52 │ PL
WSKAZÓWKA
► W programach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 w trakcie
przebiegu programu słychać sygnał dźwięko-
wy i na wyświetlaczu pojawia się „ADD” .
Natychmiast po usłyszeniu sygnału dodać
pozostałe dodatki, jak owoce lub orzechy.
Nie trzeba w tym celu przerywać programu.
Składniki nie zostaną rozdrobnione przez
hak do wyrabiania 6. Po ustawieniu timera,
można dodać wszystkie składniki do formy
do pieczenia 7. W tym przypadku owoce
i orzechy należy przed dodaniem trochę
posiekać.
Funkcja timera
Funkcja timera umożliwia pieczenie z opóźnieniem
czasowym.
Przyciskami strzałek i przyciskiem ustaw
żądany czas zakończenia pieczenia. Maksymalne
opóźnienie czasu wynosi 15 godzin.
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
► Zanim upieczesz wybrany chleb z funkcją
timera, najpierw wypróbuj przepis, by
upewnić się, że proporcja składników jest
właściwa, ciasto nie jest za gęste ani za
rzadkie, a ilość nie jest na tyle duża, by
mogło się przelać.
1) Wybierz program. Na wyświetlaczu poja-
wia się czas potrzebny do upieczenia chleba.
2) Przyciskiem strzałki przesuń koniec
programu. Przy pierwszym naciśnięciu czas za-
kończenia przesuwa się do następnej dziesiąt-
ki. Każde kolejne naciśnięcie przycisku strzałki
 przesuwa czas zakończenia o 10 minut.
Jeżeli przytrzymasz naciśnięty przycisk ze
strzałką, proces przestawienia czasu przyśpie-
szy. Na wyświetlaczu wyświetli się całkowity
czas pieczenia i czasowe przesunięcie.
W razie przekroczenia żądanego przesunięcia
czasu można skorygować ustawienie przyci-
skiem strzałki .
3) Uruchom ustawianie timera naciskając przycisk
Start/Stop .
Wskaźnik pracy zaczyna migać. Dwukropek
na wyświetlaczu miga i rozpoczyna się od-
liczanie zaprogramowanego czasu pieczenia.
Po uruchomieniu programu, lampka wskaźnika
pracy zaczyna świecić ciągłym światłem. Koniec
pieczenia jest sygnalizowany dziesięcioma dźwię-
kami i pojawieniem się na wyświetlaczu 0:00.
Przykład:
Jest godzina 8:00 i chcesz mieć świeży chleb
za siedem i pół godziny, czyli o 15:30. Wybierz
najpierw program 1, następnie naciskaj przycisk
strzałki tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi
się 7:30, gdyż czas do zakończenia pieczenia
wynosi 7 i pół godziny.
WSKAZÓWKA
► W programie „Konfitura” funkcja timera nie
jest dostępna.
WSKAZÓWKA
► Nie używaj funkcji programatora czasu, jeżeli
do przygotowania używa się produktów
szybko psujących się, jak np. jajka, mleko,
śmietana czy ser.
Przed pieczeniem
Aby uzyskać zadowalający efekt pieczenia należy
uwzględnić następujące czynniki:
Składniki
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
► Przed umieszczeniem składników wyjmij formę
do pieczenia 7. Jeśli składniki dostaną się
do komory grzewczej, rozgrzana spirala
może spowodować spalenie składników.
■ Dodawaj w odpowiedniej kolejności składniki
do formy do pieczenia 7.
■ Wszystkie składniki powinny być ogrzane do
temperatury pokojowej, by umożliwić optymalną
pracę drożdży.
Strona: 55
SBB 850 C1 PL │ 53 ■
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
► W żadnym wypadku nie stosować większych
ilości niż zostały wymienione. Przy za dużej
ilości ciasta może się ono wylać z formy
do pieczenia 7 i spowodować pożar od
rozgrzanych elementów grzewczych.
■ Dopilnuj dokładnego odmierzenia składników.
Nawet niewielkie odchylenia od ilości w przepisie
mogą mieć wpływ na wynik pieczenia.
Pieczenie chleba
Przygotowanie
WSKAZÓWKA
► Automat do pieczenia chleba postawić na
równej i twardej podstawie.
1) Wyjmij z urządzenia formę do pieczenia 7.
2) Włóż haki do wyrabiania 6 do wałków napę-
dowych w formie do pieczenia 7.
Upewnij się, że są poprawnie włożone.
3) Dodaj składniki według przepisu do formy do
pieczenia 7. Zacznij od produktów płynnych,
cukru, soli, a następnie dodaj mąkę i drożdże
jako ostatnie składniki.
WSKAZÓWKA
► Zwróć uwagę, aby drożdże nie stykały się
z solą lub płynem.
4) Włóż formę do pieczenia 7 z powrotem do
urządzenia. Sprawdź, czy jest poprawnie
umieszczona w urządzeniu.
5) Zamknij pokrywę urządzenia 2.
6) Podłącz wtyk do gniazda zasilania. Włącza się
dźwięk sygnału i na wyświetlaczu wyświetla
się numer oraz czas trwania programu 1.
7) Wybierz program przyciskiem wyboru pro-
gramu . Każdy wybór zostanie potwierdzony
sygnałem akustycznym.
8) Wybierz ewentualnie wielkość chleba przyci-
skiem .
9) Wybierz stopień zrumienienia chleba przyci-
skiem . Strzałka na wyświetlaczu pokazu-
je, czy ustawione jest jasne, średnie lub ciemne
wypieczenie chleba. Możesz tu również wybrać
ustawienie „Szybko” w celu skrócenia czasu,
w którym wyrasta ciasto.
WSKAZÓWKA
► W programach 6, 7 i 11 funkcja stopnia
zrumienienia nie jest dostępna.
Funkcja „Szybko” jest dostępna tylko w
programach 1- 4.
W programach 6, 7, 11 i 12 nie można
ustawiać masy chleba.
10) Teraz można ustawić funkcją timera czas
zakończenia programu. Możesz wprowadzić
przesunięcie czasowe do 15 godzin.
WSKAZÓWKA
► Funkcja ta nie jest dostępna w programie 11.
Rozpoczęcie programu
Rozpocznij teraz program przyciskiem Start/Stop .
WSKAZÓWKA
► Programy 1, 2, 3, 4, 6 i 8 rozpoczynają się od
fazy wstępnego nagrzewania 10 do 30 minut
(poza trybem szybkim, patrz tabela przebiegu
programów). Haki do wyrabiania 6 nie
poruszają się w tym czasie. Nie oznacza to
błędu urządzenia.
Urządzenie wykona automatycznie kroki robocze
wchodzące w skład programu.
WSKAZÓWKA
► W programach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10 po
zakończeniu etapu programu „Przejdź2”
słychać 10 sygnałów dźwiękowych, a na
wyświetlaczu pojawia się „RMV” . Teraz
można wyjąć haki do wyrabiania ciasta 6
z ciasta. Jeśli nie chcesz wyjmować haka
do ugniatania ciasta 6, po prostu odczekaj
chwilę. Urządzenie będzie kontynuować
program automatycznie.
Strona: 56
SBB 850 C1
■ 54 │ PL
Przebieg programu można obserwować przez
okienko 1. Czasami podczas pieczenia na szybce
okienka 1 może się gromadzić wilgoć. Pokrywa
urządzenia 2 w czasie wyrabiania ciasta może
być otwarta.
WSKAZÓWKA
► Nie otwieraj pokrywy urządzenia 2 w trakcie
fazy wyrastania i pieczenia. W chlebie mógłby
powstać zakalec.
Kończenie programu
Koniec pieczenia jest sygnalizowany dziesięcioma
dźwiękami i pojawieniem się na wyświetlaczu 
0:00.
Po zakończeniu programu urządzenie automatycz-
nie przełączy się na tryb utrzymania w cieple, który
trwa aż 60 minut.
WSKAZÓWKA
► Nie dotyczy to programów 6, 7 i 11.
W urządzeniu krąży przy. Funkcję podtrzymywania
wysokiej temperatury możesz zakończyć wcześniej,
naciskając i przytrzymując do usłyszenia sygnału
akustycznego przycisk Start/Stop .
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
► Przed otwarciem pokrywy 2 wyciągnij wtyk
z gniazda zasilania. Jeśli nie korzystasz z
urządzenia, odłączaj je zawsze od sieci!
Wyjmowanie chleba
Do wyjmowania chleba z formy do pieczenia 7
używaj zawsze ścierki lub rękawic kuchennych.
Trzymaj formę do pieczenia 7 ukośnie nad kratką
i lekko potrząsaj, aż chleb wypadnie z formy do
pieczenia 7.
Jeśli wcześniej nie wyjąłeś haków do wyrabiania
ciasta:
Jeżeli chleb nie oddziela się od haków do wyra-
biania 6, ostrożnie wyjąć haki do wyrabiania 6
dołączonym uchwytem do haków 0.
WSKAZÓWKA
Nie używaj żadnych metalowych przedmiotów,
które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą
przywieraniu. Bezpośrednio po wyjęciu chleba
wypłucz formę do pieczenia 7 ciepłą wodą.
W ten sposób zapobiegniesz przywarciu haków
do wyrabiania 6 do wałków napędowych.
■ Naciśnij krótko przycisk Start/Stop , by
przerwać program na samym początku fazy
pieczenia lub wyjmij wtyk z gniazda. W ciągu
kolejnych 10 minut musisz ponownie podłączyć
urządzenie do zasilania, aby pieczenie mogło
się wznowić.
■ Otwórz pokrywę 2 i wyjmij formę do piecze-
nia 7. Posyp ręce mąką i wyjmij ciasto w celu
wyjęcia haków 6.
■ Włóż ciasto z powrotem do formy do piecze-
nia 7. Włóż formę do pieczenia 7 ponownie
do urządzenia i zamknij pokrywę 2.
■ Podłącz ew. wtyk do gniazda zasilania.
Program pieczenia jest kontynuowany.
Przed spożyciem chleba odczekaj 15-30 minut,
by chleb ostygł.
Przed przecięciem chleba upewnij się, że w cieście
nie znajduje się hak do wyrabiania 6.
Komunikaty o błędach
■ Gdy po uruchomieniu urządzenia na wyświe-
tlaczu widoczne jest „HHH”, oznacza to, że
temperatura urządzenia jest jeszcze za wysoka.
Zatrzymaj program i wyciągnij wtyk z gniazda.
Otwórz pokrywę 2 i odczekaj 20 minut, aż
urządzenie ostygnie i dopiero wtedy przystąp
do jego dalszego użytkowania.
Strona: 57
SBB 850 C1 PL │ 55 ■
■ Jeżeli nie można uruchomić żadnego nowego
programu po tym, jak urządzenie zakończyło
inny program, jest ono jeszcze zbyt rozgrzane.
W takiej sytuacji wskazanie strzałki przeskakuje
na ustawienie podstawowe (program 1).
Otwórz pokrywę 2 i odczekaj 20 minut, aż
urządzenie ostygnie i dopiero wtedy przystąp
do jego dalszego użytkowania.
WSKAZÓWKA
► Nie próbuj uruchamiać urządzenia, zanim się
nie schłodzi. Działa to tylko w programie 12.
■ Jeżeli wyświetlacz wskazuje „EE0“, „EE1“ lub
„LLL” po rozpoczęciu programu, włącz i wyłącz
urządzenie przez wyjęcie wtyku z gniazda i po-
nowne jego włożenie. Jeśli błąd się powtórzy,
zwróć się do serwisu.
Czyszczenie i pielęgnacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
► Przed każdym czyszczeniem wyjąć wtyk
przewodu zasilającego z gniazda i odcze-
kać na schłodzenie się urządzenia.
Chroń urządzenie przed wilgocią, ponieważ
może ona spowodować zwarcie. Przestrze-
gaj w tym celu wskazówek bezpieczeństwa.
UWAGA! SZKODY MATERIALNE!
► Urządzenie ani jego akcesoria nie nadają się
do zmywania w zmywarkach.
► Do czyszczenia form do pieczenia nie stoso-
wać chemicznych środków czyszczących lub
rozpuszczalników.
Obudowa, pokrywa, komora pieczenia
■ Usuń resztki z przestrzeni pieczenia za pomocą
wilgotnej ściereczki lub lekko wilgotnej, miękkiej
gąbki.
■ Wytrzyj obudowę i pokrywę także wilgotną
ściereczką lub gąbką.
Dla ułatwienia czyszczenia można zdjąć z urzą-
dzenia pokrywę 2.
– Otwórz pokrywę urządzenia 2, aż klinowe
noski z tworzywa sztucznego przejdą przez
otwory prowadnic zawiasów.
– Wyjmij pokrywę urządzenia 2 z prowad-
nic zawiasów.
– Aby zamontować ponownie pokrywę
urządzenia 2, wprowadź noski z tworzywa
sztucznego w otwory prowadnic zawiasów.
■ Dokładnie osusz wszystkie części i upewnij się,
że są suche przed kolejnym użyciem urządzenia.
Forma do pieczenia chleba, haki do
wyrabiania ciasta i akcesoria
UWAGA! SZKODY MATERIALNE!
► Formy do pieczenia 7 nie zanurzaj nigdy
w wodzie ani innych cieczach.
► Powierzchnie formy do pieczenia 7 i haków
do wyrabiania 6 mają powłokę zapobiega-
jącą przywieraniu. Do czyszczenia nie stosuj
żadnych agresywnych środków czyszczących
oraz środków i przedmiotów ściernych, które
mogą spowodować zadrapania powierzchni.
WSKAZÓWKA
► W wyniku wilgotności i pary po określonym
czasie może zmienić się wygląd powierzchni.
To nie oznacza żadnego pogorszenia działa-
nia lub jakości.
■ Przed czyszczeniem wyjmij formę do czyszcze-
nia chleba 7 i haki do wyrabiania ciasta 6 z
komory pieczenia.
Strona: 58
SBB 850 C1
■ 56 │ PL
■ Wyjmij haki do wyrabiania ciasta 6 z formy
do pieczenia 7. Jeżeli haków do wyrabiania
ciasta 6 nie można wyjąć z formy do piecze-
nia 7, napełnij formę do pieczenia 7 gorącą
wodą i odczekaj ok. 30 minut. Teraz wyjęcie
haków do wyrabiania ciasta 6 powinno być
możliwe.
Oczyść haki do wyrabiania ciasta 6 w ciepłej
wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia
naczyń. W przypadku uporczywych, zapieczo-
nych zanieczyszczeń namocz haki do wyrabiania
ciasta 6 w wodzie tak długo, aż zanieczysz-
czenia będzie można usunąć za pomocą
szczotki.
Jeżeli uchwyt do mocowania haków do wyrabia-
nia ciasta 6 jest zatkany, można go ostrożnie
oczyścić drewnianym patyczkiem.
Po oczyszczeniu haki do wyrabiania ciasta 6
należy dokładnie wysuszyć.
■ Zewnętrzną stronę formy do pieczenia 7 prze-
trzyj wilgotną szmatką.
■ Oczyść wewnętrzną stronę formy do pieczenia
7 ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości
płynu do mycia naczyń. W razie zapieczonych
pozostałości wewnątrz formy do pieczenia 7,
wlej wodę do formy 7 i dodaj nieco łagodnego
płynu do mycia naczyń. Pozostaw wodę tak długo,
aż zapieczenia zmiękną i dadzą się usunąć szczot-
ką. Następnie wypłucz formę do pieczenia 7
dużą ilością czystej wody i dobrze ją wysusz.
■ Oczyść miarkę 8, łyżkę z miarką 9 i przyrząd
do wyjmowania haków do wyrabiania ciasta 0
w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu
do mycia naczyń. Następnie wypłucz wszyst-
kie elementy w dużej ilości czystej wody, aby
usunąć ewentualne pozostałości płynu do mycia
naczyń. Osusz dokładnie wszystkie części.
Utylizacja
W żadnym przypadku nie wolno
wyrzucać urządzenia wraz z nor-
malnymi odpadami domowymi.
Ten produkt podlega dyrektywie
europejskiej nr 2012/19/EU.
Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowa-
nego zakładu utylizacji odpadów lub do komunal-
nego zakładu oczyszczania.
Przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.
W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad
utylizacji należy zwrócić się do najbliższego zakła-
du utylizacji odpadów.
Materiał opakowania należy oddać do
utylizacji zgodnie z przepisami ochrony
środowiska.
Gwarancja
Kompernaß Handels GmbH
Szanowny Kliencie,
To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu,
masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku
sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone
przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.
Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
Należy zachować oryginalny paragon (dowód za-
kupu) na przyszłość. Ten dokument jest wymagany
jako dowód zakupu.
Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu
ujawni się wada materiałowa lub produkcyjna, pro-
dukt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie
naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem
spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest
dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z
dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz
krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy
wystąpiła.
Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzy-
masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie
rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.
Strona: 59
SBB 850 C1 PL │ 57 ■
Okres gwarancji i ustawowe
roszczenia gwarancyjne
Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża
okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych
i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady
wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio
po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu
gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane
odpłatnie.
Zakres gwarancji
Urządzenie zostało starannie wyprodukowane
i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli
jakości.
Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub
produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
części produktów, które są narażone na normalne
zużycie, a zatem mogą być uważane za części
ulegające zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo
łamliwych, np. przełączniki, akumulatory, formy do
pieczenia lub części wykonane ze szkła.
Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli
produkt został uszkodzony, nie używano go pra-
widłowo lub nie serwisowano należycie. W celu
zapewnienia prawidłowego stosowania produktu
należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji
wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy
bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępo-
wania, których odradza się w instrukcji obsługi lub
przed którymi się w niej ostrzega.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, a nie do zastosowań komercyjnych.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie
siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza
naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powodują utratę gwarancji.
Realizacja zobowiązań gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy,
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
■ W przypadku wszelkich pytań przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN
12345) jako dowód zakupu.
■ Numer artykuł można znaleźć na grawerowanej
tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie
tytułowej instrukcji (poniżej po lewej) lub na
naklejce z tyłu albo na spodzie.
■ W przypadku wystąpienia błędów działania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied-
nim działem serwisu telefonicznie lub przez
e-mail.
■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz
wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia
usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany
wcześniej adres serwisu.
Na stronie www.lidl-service.com możesz
pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów
o produktach oraz oprogramowanie.
Serwis
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 278855
Importer
Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Strona: 60
SBB 850 C1
■ 58 │ PL
Przebieg programów
Program 1. Normalne 2. Kruche
Stopień
zrumienienia
jasny
średni
ciemny
szybki
jasny
średni
ciemny
szybki
Wielkość 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Czas (godz.) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18 3:25 2:18 2:25 2:30
Rozgrzewanie
wstępne (min.) 15 15 20 bd bd bd 10 10 15 bd bd bd
Zagniatanie 1 (min.)
12 13 13 12 13 13 12 12 15 12 13 13
Wyrastanie 1 (min.)
25 25 25 10 10 10 20 20 20 10 10 10
Zagniatanie 2 (min.) 2
3A*
5
2
5A
5
2
5A
5
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
3A*
8
2
5A
8
2
5A
8
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
Wyrastanie 2 (min.)
30 30 30 18 18 18 43 41 35 18 18 18
Sygnały dźwięko-
we informujące o
usuwaniu haków do
wyrabiania ciasta
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Wyrastanie 3 (min.)
30 30 30 30 30 30 35 35 35 30 30 30
Pieczenie (min.)
56 60 65 56 60 65 60 65 70 60 65 70
Podgrzewanie (min.)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Dodawanie
składników
(pozostałe godziny)
2:01 2:05 2:10 1:49 1:53 1:58 2:26 2:29 2:28 1:53 1:58 2:03
Wstępne ustawienie
czasu
15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h
* 3A oznacza, że po 3 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak
owoce czy orzechy.
Strona: 61
SBB 850 C1 PL │ 59 ■
Program 3. Razowe 4. Słodkie
Stopień
zrumienienia
jasny
średni
ciemny
szybki
jasny
średni
ciemny
szybki
Wielkość 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Czas (godz.) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10 2:10 2:16 2:20
Rozgrzewanie
wstępne (min.) 15 15 20 bd bd bd 10 10 15 bd bd bd
Zagniatanie 1 (min.)
11 12 12 11 13 13 12 12 12 11 12 12
Wyrastanie 1 (min.)
30 30 30 10 10 10 25 25 25 10 10 10
Zagniatanie 2 (min.) 2
3A
8
2
5A
8
2
5A
8
2
2A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
4A*
6
2
5A
6
2
5A
6
2
1A
6
2
2A
6
2
2A
6
Wyrastanie 2 (min.)
38 38 38 23 23 23 35 35 35 18 18 18
Sygnały dźwięko-
we informujące o
usuwaniu haków do
wyrabiania ciasta
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Wyrastanie 3 (min.)
35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30
Pieczenie (min.)
56 60 65 56 60 65 52 56 60 52 56 60
Podgrzewanie (min.)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Dodawanie
składników
(pozostałe godziny)
2:17 2:21 2:26 1:59 2:03 2:08 2:03 2:07 2:11 1:46 1:50 1:54
Wstępne ustawienie
czasu
15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h
* 4A oznacza, że po 4 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak
owoce czy orzechy.
Strona: 62
SBB 850 C1
■ 60 │ PL
Program 5. Express
6.
Ciasto
Zagnia-
tane
7. Ma-
karon
8. Chleb
maślany
9. Bezgluteno-
we
Stopień
zrumienienia
jasny
średni
ciemny
bd bd
jasny
średni
ciemny
jasny
średni
ciemny
Wielkość 750 g 1000 g 1250 g bd bd 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Czas (godz.) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 2:14 2:20 2:25
Rozgrzewanie
wstępne (min.) bd bd bd 10 bd 25 25 30 bd bd bd
Zagniatanie 1 (min.)
8 8 8 12 15 10 10 10 12 13 13
Wyrastanie 1 (min.)
bd bd bd 10 bd 20 20 20 10 10 10
Zagniatanie 2 (min.) bd
2A
5
bd
2A
5
bd
2A
5
bd
3A
5
bd
bd
bd
2
5A*
8
2
5A*
8
2
5A*
8
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
Wyrastanie 2 (min.)
bd bd bd 25 bd 45 45 45 18 18 18
Sygnały dźwięko-
we informujące o
usuwaniu haków do
wyrabiania ciasta
RMV RMV RMV N/A N/A RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Wyrastanie 3 (min.)
20 20 20 45 bd 30 30 30 30 30 30
Pieczenie (min.)
40 43 45 bd bd 52 56 60 56 60 65
Podgrzewanie (min.)
60 60 60 bd bd 60 60 60 60 60 60
Dodawanie
składników
(pozostałe godziny)
1:05 1:08 1:10 1:15 bd 2:15 2:19 2:23 1:49 1:53 1:58
Wstępne ustawienie
czasu
15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h
* 5A oznacza, że po 5 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak
owoce czy orzechy.
Strona: 63
SBB 850 C1 PL │ 61 ■
Program 10. Ciasto 11. Konfitura
12. Piecze-
nie
Stopień
zrumienienia
jasny
średni
ciemny
bd
jasny
średni
ciemny
Wielkość 750 g 1000 g 1250 g bd bd
Czas (godz.) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00
Rozgrzewanie
wstępne (min.) bd bd bd bd bd
Zagniatanie 1 (min.)
15 15 15 bd bd
Wyrastanie 1 (min.)
bd bd bd
15
Podgrzewanie + zagniatanie
bd
Zagniatanie 2 (min.) bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Wyrastanie 2 (min.)
bd bd bd bd bd
Sygnały dźwiękowe
informujące o usuwaniu
haków do wyrabiania
ciasta
RMV RMV RMV N/A N/A
Wyrastanie 3 (min.)
bd bd bd
45
Podgrzewanie + zagniatanie
bd
Pieczenie (min.)
60 65 70
20
Wyrastanie
60
15
wyra-
stanie
15 wyra-
stanie
15 wyra-
stanie
Podgrzewanie (min.)
60 60 60 bd 60
Dodawanie składników
(pozostałe godziny)
bd bd bd bd bd
Wstępne ustawienie
czasu
15 h 15 h 15 h bd 15 h
Strona: 64
SBB 850 C1
■ 62 │ PL
Usuwanie usterek urządzenia
Co zrobić, gdy hak do wyrabiania 6 po pieczeniu
zostaje w formie do pieczenia 7 i nie można go
wyjąć?
Napełnij formę do pieczenia 7 gorącą wodą i
obracaj haki do wyrabiania 6, by zapieczenia
mogły się rozpuścić.
Co zrobić, gdy upieczony chleb nie chce wyjść
z urządzenia?
Funkcja „Utrzymywanie ciepła” sprawia, że chleb
jest utrzymywany ciepły przez okres około 1
godziny i chroniony przed wilgocią. Jeśli chleb po-
zostaje w urządzeniu dłużej niż 1 godzinę, może
stać się wilgotny.
Czy formę do pieczenia 7 i haki do wyrabiania 6
można myć w zmywarce?
Nie. Wypłucz ręcznie formę do pieczenia 7 i haki
do wyrabiania ciasta 6.
Dlaczego ciasto się nie miesza, chociaż silnik
pracuje?
Sprawdź, czy haki do wyrabiania 6 i forma do
pieczenia 7 są dobrze zazębione.
Co zrobić, jeśli hak do wyrabiania ciasta 6 utkwi
w chlebie?
Wyjmij hak do wyrabiania 6 za pomocą
uchwytu do usuwania haków 0.
Co się stanie w razie braku prądu podczas pracy
programu?
W razie braku prądu elektrycznego przez okres
maksimum 10 minut, automat do pieczenia chleba
zapewni zakończenie programu, który biegł
wcześniej.
Jak długo trwa pieczenie chleba? Patrz dokładne czasy tabeli „Przebieg programu”.
Jakie wielkości chlebów są możliwe? Możesz piec chleby o wadze 750 g - 1000 g -
1250 g.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji timera
do pieczenia z użyciem świeżego mleka?
Świeże produkty, jak mleko czy jaj, psują się, gdy
pozostają za długo w urządzeniu.
Co się dzieje, jeśli po naciśnięciu przycisku Start/
Stop automat do pieczenia ciasta nie pracuje?
Niektóre etapy pracy, jak np. „Podgrzewanie”
lub „Czekanie” są trudne do rozpoznania.
Na podstawie tabeli „Przebieg programu”
sprawdź, jaki etap pracy aktualnie trwa.
Sprawdź, czy urządzenie pracuje, Lampka wskaź-
nika pracy powinna się świecić.
Sprawdź, czy prawidłowo nacisnąłeś przycisk
Start/Stop .
Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazd-
ka sieciowego.
Automat sieka dodane rodzynki. Aby zapobiec posiekaniu dodatków, jakimi są
owoce i orzechy należy dodać je do ciasta aż
po zabrzmieniu sygnału.
Strona: 65
(miejsce,
data)
(Podpis)
SPOSÓB
ZAPŁATY
Przelew
PLN
=
Karta
zamówienia
SBB
850
C1
ZAMAWIANA
ILOŚĆ
(maks.
3
zestawy
w
zamówieniu)
NAZWA
TOWARU
CENA
JEDNOSTKOWA
WARTOŚĆ
Koszty
związane
z
opłatą
pocztową,
obsługą,
opakowaniem
i
wysłaniem.
21,-
PLN
+
PLN
www.kompernass.com
►
1
forma
do
pieczenia
z
2
hakami
do
zagniatania
ciasta
►
4
haki
do
zagniatania
ciasta
43,-
PLN
43,-
PLN
Koszty
związane
z
opłatą
pocztową,
obsługą,
opakowaniem
i
wysłaniem.
13,-
PLN
+
PLN
►
Wskazówka:
Gdy
zamówienie
składa
się
z
kilku
artykułów
(zestaw
4-częściowy
końcówki
do
wyrabia-
nia
i
forma
do
pieczenia),
opłata
za
przesyłkę
jest
zawsze
wyższa
i
wynosi
21,-
PLN!
Strona: 66
1)
W
polu
„Nadawca/Zamawiający“
proszę
wpisać
czytelnie
drukowanymi
literami
swoje
imię
i
nazwisko,
adres
i
numer
telefonu
(w
wypadku
ewentualnych
pytań).
2)
Należną
do
zapłaty
kwotę
prosimy
przelać
na
poniższe
konto
Kompernass
Handels
GmbH
KONTO:
36114011240000590893001001
BRE
Bank
SA
61-888
Poznań
■
W
tytule
przelewu
prosimy
podać
nazwę
artykułu
oraz
imię
i
nazwisko
z
adresem
zamieszkania.
Następnie
uzupełnioną
kartę
zamówienia
prosimy
wysłać
w
kopercie
pocztą
na
nasz
adres.
Nasz
adres
pocztowy:
Kompernass
Handels
GmbH
Burgstraße
21
44867
Bochum
Niemcy
WAŻNE
►
Prosimy
dokładnie
znakować
korespondencję.
►
Prosimy
o
podawanie
na
kopercie
imienia
i
nazwiska
nadawcy.
NADAWCA/ZAMAWIAJĄCY
(wypełnić
literami
drukowanymi)
Imię,
Nazwisko
Ulica
Kod/Miejscowość
Kraj
Karta
zamówienia
SBB
850
C1
www.kompernass.com
Telefon
Zamówienie
można
ziożyć
w
internecie
www.kompernass.com

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o SilverCrest SBB 850 C1

Zadaj pytanie o SilverCrest SBB 850 C1

Masz pytanie dotyczące SilverCrest SBB 850 C1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji SilverCrest SBB 850 C1. Upewnij się, że opisujesz trudności z SilverCrest SBB 850 C1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.