Instrukcja Sigma BC 509

Zobacz poniższy poradnik dla Sigma BC 509. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Sigma
  • Produkt: Komputer rowerowy
  • Model/nazwa: BC 509
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Węgierski, Norweski, Chorwacki, Czech

Spis treści

Strona: 45
2 Montagem / Montaż
As imagens referentes a estes textos de montagem encontram-se na ficha em anexo!
O suporte pode ser montado com um agrupador de cabos (montagem definitiva) ou,
se desejar, com juntas tóricas.
Guiador ou parte dianteira?
Montagem na parte dianteira: o suporte incluído no material fornecido destina-se à
montagem do guiador. Para a montagem da parte dianteira, solte os 4 parafusos na
parte traseira, rode a placa 90° e volte a fixá-la.
Remover a película amarela.
Ilustracje do instrukcji montażowych znajdują się na załączonej ulotce! Uchwyt można
zamontować za pomocą wiązki kablowej (montaż na stałe) lub alternatywnie za pomocą
oringów.
Kierownica czy sztyca kierownicy?
Montaż na sztycy kierownicy: Załączone zamocowanie przeznaczone jest do montażu
na kierownicy. W celu montażu na sztycy kierownicy należy odkręcić 4 śruby z tyłu,
obrócić płytkę o 90° i zamocować ją ponownie.
Zdjąć żółtą folię.
P
PL
46
Strona: 46
Aby nie zużywać prądu, BC 509 dostarczany jest bez baterii. Włożyć baterię,
otwierając pokrywę komory baterii monetą. Po włożeniu baterii zamknąć pokrywę
komory baterii monetą. Wskazanie automatycznie przełącza się na tryb ustawień.
P
PL
3 Colocação em funcionamento / Uruchomienie
Por motivos de consumo energético, o BC 509 é fornecido sem pilha. Coloque a pilha,
abrindo a tampa do respectivo compartimento com uma moeda. Após ter inserido a
pilha, feche a tampa, utilizando a moeda. A indicação muda automaticamente para o
modo de configuração.
Page 6-7
4 Alternar indicação / Zmiana wskazania
Prima o botão MODE até a função desejada ser indicada.
Activar quilómetros diários ( ), tempo decorrido ( ), quilometragem total ( )
e hora ( ) com o botão MODE.
Naciskać przycisk MODE, aż wyświetlona zostanie żądana funkcja.
Przyciskiem MODE aktywować kilometry dzienne ( ), czas jazdy ( ),
łączną liczbę kilometrów ( ) i czas ( ).
P
PL
Page 8-9
47
Strona: 47
5 Configurações base / Podstawowe ustawienia
Manter o botão SET premido durante 3 segundos até a função SIZE ser
apresentada no visor. (SET OPEN fica intermitente).
Przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi
się funkcja SIZE. (SET OPEN miga).
P
PL
Page 10-11
5.1 Introdução do perímetro da roda / Wprowadzenie obwodu koła
k	
A partir da tabela „Wheel Size Chart“ (Dimensão da roda), determine
	 o valor que corresponde à dimensão da sua roda C .
k	
Alternativa: calcular/determinar a (WS) (tab. A ou tab. B ).
k	
Na podstawie „Wheel Size Chart“ (Tabeli obwodu kół) (WS) ustalić 	 	
	 odpowiednią wartość dla rozmiaru stosowanej opony. C
k	
Alternatywnie: obliczyć/ustalić (WS) (tab. A lub tab. B ).
P
PL
Page 12-13
48
Strona: 48
k	
Com a tecla MODE, mudar a para indicação SIZE.
k	
Premir brevemente a tecla SET. O primeiro número para introdução pisca.
k	
Ajustar o valor com a tecla MODE.
k	
Com a tecla SET, mudar para a próxima posição.
k	
Confirmar com o botão SET após ajustar os últimos algarismos.
k	
Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor
P
5.2 Ajustar a dimensão da roda / Ustawianie obwodu kół Page 16-17
k	
Przyciskiem MODE przejść do wskazania SIZE.
k	
Nacisnąć krótko przycisk SET. Pierwsza wpisywana cyfra miga.
k	
Przyciskiem MODE ustawić wartość.
k	
Przyciskiem SET przejść do kolejnej pozycji.
k	
Po ustawieniu ostatniej cyfry potwierdzić przyciskiem SET.
k	
Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.
PL
49
Strona: 49
P
PL
5.3 Regulação kmh/mph / Ustawienie kmh/mph
k	
Com a tecla MODE, mudar para a indicação UNIT.
k	Premir brevemente a tecla SET.
k	
Na indicação surge KMH a piscar.
k	
Com a tecla MODE introduzir MPH ou KMH.
k	
Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.
Com a alteração de KMH para MPH, o formato do percurso altera-se automaticamente
de km para mi e a hora passa do formato de 24h para o de 12h.
k	
Przyciskiem MODE przejść do wskazania UNIT.
k	Na krótko wcisnąć przycisk SET.
k	
Na wyświetlaczu miga wskazanie KMH.
k	
Przyciskiem MODE 2 nastawić MPH lub KMH.
k	
CZatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.
Przełączenie z KMH na MPH zmienia automatycznie format dystansu z km na mi,
a czasu z trybu 24-godzinnego na 12-godzinny.
Page 18-19
50
Strona: 50
k	
Com a tecla MODE, mudar a para indicação DIST.
k	
Premir brevemente a tecla SET. O primeiro número para introdução pisca.
k	
Ajustar o valor com a tecla MODE.
k	
Com a tecla SET, mudar para a próxima posição.
k	
Confirmar com o botão SET após ajustar os últimos algarismos.
k	
Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor
k	
Przyciskiem MODE przejść do wskazania DIST.
k	
Nacisnąć krótko przycisk SET. Pierwsza wpisywana cyfra miga.
k	
Przyciskiem MODE ustawić wartość.
k	
Przyciskiem SET przejść do kolejnej pozycji.
k	
Po ustawieniu ostatniej cyfry potwierdzić przyciskiem SET.
k	
Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.
P
PL
5.4 Regulação Percurso geral / Ustawienie Dystans całkowity Page 20-21
51
Strona: 51
P
5.5 Ajuste da hora / Ustawienie zegara
k	
Com a tecla MODE, mudar para a indicação TIME (HORA).
k	
Premir brevemente o botão SET, os algarismos das horas ficam intermitentes.
k	
Ajustar as horas com a tecla MODE.
k	
Com a tecla SET mudar para introdução dos minutos.
k	
Ajustar os minutos com a tecla MODE.
k	
Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.
k	
Przyciskiem MODE przejść do wskazania TIME.
k	
Nacisnąć krótko przycisk SET, cyfry godziny migają.
k	
Ustawiç godziny przyciskiem MODE.
k	
Przyciskiem SET przejść do wprowadzania minut.
k	
Przyciskiem MODE ustawiç minuty.
k	
Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.
PL
Page 22-23
52
Strona: 52
P
5.7 Sair das configurações base / Wyjście z ustawień podstawowych
Para concluir os ajustes, manter a tecla SET premida durante 3 segundos
(pisca a indicação SETTINGS CLOSE (INTRODUCIR CLOSE)).
W celu zakończenia ustawień przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy
(SETTINGS CLOSE miga).
PL
Page 26
P
5.6 Configuração do modo automático / Ustawienie trybu automatycznego
k	
Com a tecla MODE, mudar para a indicação SCAN.
k	
Premir brevemente a tecla SET. A indicação OFF fica intermitente.
k	
Ajustar OFF ou ON com o botão MODE.
k	
Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.
Com SCAN ON activado, a indicação alterna a cada 3 segundos.
k	
Przyciskiem MODE przejść do wskazania SCAN.
k	
Nacisnąć krótko przycisk SET. Na wyświetlaczu miga OFF.
k	
Przyciskiem MODE ustawić OFF lub ON.
k	
Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.
Po naciśnięciu SCAN ON wskazanie zmienia się automatycznie co 2 sekundy.
PL
Page 24-25
53
Strona: 53
PL
k	
Premir a tecla MODE até surgir a função desejada.
k	
Manter a tecla MODE premida. A indicação pisca. Depois de decorridos
	 Após 4 segundos, as indicações dos quilómetros diários ( ) e do tempo ( )
	 decorrido  são colocadas a zero.
k	
Wcisnąć przycisk MODE aż pojawi się żądana funkcja.
k	
Utrzymywać wciśnięty przycisk MODE. Wskazanie miga. Po 4 sekundach
	 wartości kilometrów dziennych ( ) i czasu jazdy ( ) są zerowane.
6 Levar a zero / Resetowanie Page 28-29
P
6.1 Interface para PC / Interfejs do komputera PC
O BC 509 pode ser ligado a um PC. Depois de comprar o SIGMA DATA CENTER
Software e a sua estação de ancoragem (n.° do art.: 00431), pode transferir os
valores gerais e diários para o seu PC de forma rápida e cómoda. Para além disso,
pode configurar o seu BC 509, de forma fácil e rápida.
BC 509 można podłączyć do komputera PC. Po zakupie oprogramowania SIGMA DATA CENTER
Software i stacji dokującej (nr art.: 00431) można szybko i łatwo skopiować na komputer
wartości łączne i dzienne. Ponadto można łatwo i szybko konfigurować BC 509.
P
PL
Page 30-31
54
Strona: 54
PL
7 Substituir pilha / Wymiana baterii
P k	
Abrir a tampa com uma moeda.		
k	
Ter em atenção à polaridade. Com o compartimento da pilha aberto,
	 deve visualizar o lado positivo da pilha.
k	
Se o vedante estiver solto, volte a colocá-lo correctamente.		
k	
Fechar a tampa com uma moeda.		
Pilha: Pilha de lítio tipo botão 2032, 3V.  Duração da pilha: aprox. 2 anos*
* Com uma utilização diária de uma hora
k	
Otworzyć pokrywę monetą.	 	
k	
Zwrócić uwagę na biegunowość.	
	 Przy otwartej komorze baterii musi być widoczny biegun dodatni baterii.
k	
Jeżeli pierścień uszczelniający jest obluzowany, osadzić go ponownie.	 	
k	
Zamknąć pokrywę monetą.	 	
Baterie: Bateria litowa 2032, 3V. Żywotność baterii: ok. 2 roku*
* W przypadku korzystania przez 1 godzinę dziennie.
55
Strona: 56
7.1 Rozwiązywanie problemów
Brak wskazań KMH
k	
Czy zastosowano stary uchwyt
	 na kierownicę z transmisją radiową
	 (RDS)?
k	
Czy tuleja jest nasunięta na magnes?
k	
Komputer prawidłowo zamocowany
	 w oprawce?
k	
Czy kabel nie jest przerwany?
k	
Sprawdzone styki elektryczne tlenki
	 na powierzchni/ korozja?
k	
Odstęp między magnesem a
	 sensorem? (maks. 5mm)
k	
Sprawdzone czy magnes jest
	 namagnetyzowany?
Brak wskazań na wyświetlaczu
(wyświetlacz pusty)
k	
Sprawdzić baterie
k	
Prawidłowo włożyć baterie
	 (plus i minus)
k	
Styk baterii ok? (ostrożnie podgiąć!)
Błędnie wskazywane KMH
k	
2 magnesy zamontowane?
k	
Magnes w prawidłowym położeniu?
k	
Obwód koła (WS) nieprawidłowo 	 	
	 nastawiony?
k	
Czy przy zmianie roweru zamontowano 	
	 prawidłowy uchwyt na kierownicę?
Wskazanie wyświetlacza na czarno?
k	
Temperatura za wysoka (>60°C)
	 lub za niska (<0°C).
PL
57
Strona: 69
7.2 Garantia / Gwarancja / Garanciaútmutató / Záruka
Assumir a responsabilidade perante o respectivo parceiro por danos de acordo
com as prescrições legais. As pilhas não estão incluídas na garantia. No caso de
utilização da garantia, dirija-se ao vendedor onde comprou o seu computador de
ciclismo.
Aktuális szerződési partnerünkkel szemben a törvényes előírások szerint a hiányos-
ságokért felelősséget válllalunk. Az akkumulátorokra nem vonatkozik a garancia.
Ručíme vůči našemu příslušnému smluvnímu partnerovi za vady podle zákonných
předpisů. Na baterie se záruka nevztahuje.
Wobec naszego każdego partnera umowy ponosimy odpowiedzialność za wady zgodnie
z przepisami ustawy. Baterie nie są objęte gwarancją. W sprawie gwarancji należy się
zwrócić do sprzedawcy, u którego komputer rowerowy został zakupiony.
H
P
CZ
PL
70

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Sigma BC 509

Zadaj pytanie o Sigma BC 509

Masz pytanie dotyczące Sigma BC 509, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Sigma BC 509. Upewnij się, że opisujesz trudności z Sigma BC 509 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.