Galaxy Watch

Instrukcja Samsung Galaxy Watch

Galaxy Watch

Podręcznik dla Samsung Galaxy Watch w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 471 stron.

Poprzednia strona
Strona: 1
172 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (Polish) Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z treścią tej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego („Umowa”), zanim zacznie korzystać z urządzeń nasobnych oznaczonych marką Samsung lub wyprodukowanych przez Samsung takich jak urządzenia z serii Galaxy Watch i Galaxy Fit (łącznie „Urządzenie Nasobne”) lub z aplikacji do zarządzania urządzeniami nasobnymi Samsung takimi jak aplikacja do zarządzania (łącznie „Menedżer”), ponieważ w dokumencie tym zawarte zostały ważne informacje. Niniejsza Umowa stanowi prawne porozumienie między Użytkownikiem (osobą fizyczną albo podmiotem) i Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung”) dotyczące towarzyszącemu tej Umowie oprogramowania należącego do Samsung, spółek stowarzyszonych Samsung oraz zewnętrznych dostawców i licencjodawców Samsung, które obejmuje oprogramowanie, powiązane z nim nośniki, dokumentację dostępną online lub w postaci elektronicznej oraz materiały drukowane związane z korzystaniem przez Użytkownika z Urządzeń Nasobnych lub z Menedżera (łącznie „Oprogramowanie”). Wspomniany Menedżer to oprogramowanie służące do połączenia urządzenia przenośnego Użytkownika („Urządzenie”) z Urządzeniem Nasobnym w celu umożliwienia Użytkownikowi zarządzania i sterowania oprogramowaniem Urządzenia Nasobnego oraz aktualizowania go za pośrednictwem Urządzenia. Do zwykłego działania Urządzenie Nasobne wymaga korzystania z fabrycznie wczytanego oprogramowania. Jeśli Użytkownik korzysta z Menedżera, Urządzenia Nasobnego lub fabrycznie wczytanego w nim oprogramowania, oznacza to, że akceptuje postanowienia Umowy. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych postanowień, nie wolno mu wówczas korzystać z Menedżera, Urządzenia Nasobnego ani z fabrycznie wczytanego w nim oprogramowania. 1. Usługa i powiadomienia Urządzenie Nasobne działające autonomicznie lub w połączeniu z Urządzeniem Użytkownika może zachowywać się w różny sposób. Jeśli Użytkownik używa Urządzenia Nasobnego bez korzystania z połączenia telefonicznego, mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalne. Funkcje w Urządzeniu Nasobnym i Urządzeniu będą udostępniane właścicielowi, należy zatem uważać na przypadki nieuprawnionego dostępu. Jeśli Urządzenie Nasobne jest podłączone do Urządzenia, oba te urządzenia mogą przesyłać do siebie dane. Należy pamiętać o sposobach podłączania/odłączania urządzeń i odłączać Urządzenie Nasobne od Urządzenia w przypadku, gdy takie połączenie nie jest już potrzebne (niektóre urządzenia nasobne, takie jak IconX, mogą automatycznie łączyć się z Urządzeniem Użytkownika). Usługi lub funkcje oferowane przez Urządzenie Nasobne mogą się różnić lub być ograniczone w zależności od kraju, modelu Urządzenia lub operatora sieci.
Strona: 2
173 Urządzenie Nasobne i Menedżer mogą zawierać określone Oprogramowanie do zarządzania ogólnymi parametrami zdrowia i treningów („Oprogramowanie do Analizy Parametrów Treningu”) lub mogą być z nim zgodne. Urządzenie Nasobne oraz Oprogramowanie do Analizy Parametrów Treningu służą wyłącznie do celów rekreacyjnych, a nie do celów związanych z diagnostyką chorób lub innych stanów zdrowia, leczeniem, łagodzeniem przebiegu lub profilaktyką chorób, ani do żadnych innych celów medycznych. Niektóre dane z Oprogramowania do Analizy Parametrów Treningu służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być uznawane za element porady medycznej ani za element zastępujący interakcje między Użytkownikiem a jego lekarzem lub innym dostawcą usług medycznych. Użytkownik nie powinien lekceważyć profesjonalnej porady medycznej ani odwlekać wizyty u lekarza z powodu informacji uzyskanych za pośrednictwem Oprogramowania do Analizy Parametrów Treningu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za żadne poniesione przez Użytkownika szkody, straty lub koszty powiązane z usługami lub informacjami, w tym m.in. z rekomendacjami, szkoleniami, poradami lub wskazówkami, ani za niedokładność informacji udostępnianych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Oprogramowania do Analizy Parametrów Treningu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w artykułach lub materiałach opublikowanych w zewnętrznych witrynach osób trzecich lub w materiałach referencyjnych ani za bezpieczeństwo posługiwania się takimi informacjami. Odniesienia do informacji zawartych w zewnętrznych witrynach osób trzecich lub w materiałach referencyjnych nie powinny być interpretowane jako potwierdzające dokładność tych informacji ani jako wyrażające aprobatę dla zawartości takich witryn, ani jako ustanawiające jakiekolwiek ogólne rekomendacje.Użytkownik zgadza się, że informacje uzyskane wskutek używania Urządzenia Nasobnego, Oprogramowania do Analizy Parametrów Treningu lub dowolnej fabrycznie wczytanej aplikacji mogą być nieodpowiednie, niedokładne, niekompletne lub niewiarygodne. 2. Udzielenie licencji Z zastrzeżeniem postanowień Umowy Użytkownikowi udziela się ograniczonej, niewyłącznej i odwoływalnej licencji na instalowanie, używanie, wyświetlanie, uruchamianie i uzyskiwanie dostępu do Menedżera za pomocą Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może podłączyć wiele Urządzeń Nasobnych do Urządzenia za pomocą Menedżera, ale nie wolno mu w tym samym czasie udostępniać Urządzenia Nasobnego. Użytkownikowi nie wolno również podłączać Urządzenia Nasobnego do wielu Urządzeń, w tym w szczególności do komputera PC. Niektóre elementy Oprogramowania mogą podlegać postanowieniom licencji open source. Postanowienia licencji open source mogą być nadrzędne wobec niektórych postanowień Umowy. 3. Zastrzeżenie praw i własności Samsung zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi na mocy Umowy. Wspomniane Oprogramowanie jest chronione przepisami prawa autorskiego oraz
Strona: 3
174 innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Samsung ma tytuł własności, prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Wspomniane Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. 4. Ograniczenia Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani dokonywać innych prób poznania kodu źródłowego ani algorytmów Oprogramowania, ani modyfikować, tworzyć opracowań ani wyłączać funkcji Oprogramowania. Użytkownik nie może dzierżawić, wypożyczać ani wynajmować Oprogramowania, udzielać na nie dalszych licencji ani świadczyć za jego pomocą komercyjnych usług hostingowych. 5. Aktualizacje, zmiana lub zawieszenie Usługi Samsung może w dowolnym momencie udostępnić aktualizacje lub uaktualnienia Usługi („Aktualizacje”), w tym m.in. poprawki błędów, rozszerzenia usług, nowe funkcje, dezaktywacje istniejących funkcji lub modyfikacje Usługi. Aktualizacje podlegają postanowieniom Umowy, chyba że Aktualizacjom tym towarzyszą osobne postanowienia. W takim przypadku Aktualizacje będą podlegać tym osobnym postanowieniom. Aktualizacje dotyczące zabezpieczeń, poprawki błędów krytycznych oraz inne istotne Aktualizacje mogą być pobierane i instalowane automatycznie z uwagi na potrzebę terminowego otrzymywania tego typu Aktualizacji w celu zapewnienia Użytkownikowi i innym użytkownikom stosownej ochrony. Samsung wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, ograniczenia zakresu używania lub zablokowania dostępu do Usługi lub dowolnej jej części. Samsung może udostępnić Użytkownikowi aktualizacje Oprogramowania do Urządzenia Nasobnego. Zasadniczo Użytkownik może dokonać aktualizacji Oprogramowania na Urządzeniu Nasobnym za pomocą Menedżera, w niektórych przypadkach, na przykład w przypadku oprogramowania Galaxy IconX, Użytkownik może dokonać jego aktualizacji za pomocą Oprogramowania komputera PC. Aby skorzystać z wersji udostępnionej w ramach takiej Aktualizacji, Użytkownik musi mieć licencję na oprogramowanie uprawniające do skorzystania z takiej Aktualizacji. Zaktualizowana wersja może zawierać nowe funkcje, ale w ograniczonych przypadkach może też spowodować usunięcie dotychczasowych funkcji. O ile Aktualizacje będą zasadniczo ogólnie dostępne, o tyle w pewnych ograniczonych okolicznościach Aktualizacje będą oferowane Użytkownikowi wyłącznie przez operatora sieci Użytkownika. Aktualizacje takie będą wówczas podlegać postanowieniom umowy zawartej przez Użytkownika z takim operatorem sieci. Aktualizacje dotyczące zabezpieczeń, poprawki błędów krytycznych oraz inne istotne Aktualizacje mogą być pobierane i instalowane automatycznie z uwagi na potrzebę terminowego otrzymywania tego typu Aktualizacji.
Strona: 4
175 6. Usługi i treści osób trzecichUżytkownikowi mogą być także udostępniane usługi osób trzecich. Samsung odrzuca wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji, rękojmi lub oświadczeń w odniesieniu do Oprogramowania do Analizy Parametrów Treningu oraz zawartości, dokładności, kompletności, wydajności i zgodności z przepisami prawa usług oferowanych przez osoby trzecie.Korzystanie z usług i treści osób trzecich może podlegać określonym przez daną osobę trzecią warunkom korzystania, umowom licencyjnym, zasadom polityki prywatności lub innym umowom. Niektóre części Usługi mogą podlegać postanowieniom licencji open source, które mogą być nadrzędne względem Umowy w odniesieniu do danej części Usługi. 7. Dostęp do danych Niektóre funkcje Oprogramowania mogą wymagać, aby urządzenie przenośne Użytkownika miało dostęp do Internetu, mogą też podlegać ograniczeniom narzuconym przez operatora sieci lub dostawcę Internetu. Oprogramowanie może uzyskiwać dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, z której korzysta Użytkownik, co może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z obowiązującą Użytkownika taryfą. Możliwość korzystania z określonych funkcji Oprogramowania może ponadto być uzależniona od odpowiedniości i wydajności sprzętowej urządzenia Użytkownika lub dostępu do danych. 8. Przeniesienie Oprogramowania Przeniesienie Umowy oraz praw i zobowiązań związanych z korzystaniem z Oprogramowania w ramach Umowy na osoby trzecie jest możliwe wyłącznie w przypadku łącznej sprzedaży Urządzenia Nasobnego i Oprogramowania. W takiej sytuacji przeniesienie obejmuje całość Oprogramowania (łącznie z wszystkimi komponentami, nośnikami, materiałami drukowanymi, uaktualnieniami i Umową), a Użytkownik nie może zachować żadnych kopii Oprogramowania. Zabrania się przeniesienia pośredniego, np. oddania w komis. Zanim dojdzie do przeniesienia, użytkownik otrzymujący Oprogramowanie musi zaakceptować wszystkie postanowienia Umowy. 9. Zgodność z przepisami prawa Użytkownik zgadza się, że Menedżer i Oprogramowanie podlegają ograniczeniom eksportu przyjętym przez różne kraje. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów prawa międzynarodowego i krajowego mających zastosowanie do Menedżera lub Oprogramowania, w tym wszystkich przepisów prawa w zakresie ograniczeń eksportu. 10. Wypowiedzenie Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia. Prawa Użytkownika wynikające z Umowy zostają automatycznie wypowiedziane bez powiadomienia ze strony Samsung, jeśli Użytkownik nie przestrzega jakiegokolwiek postanowienia Umowy. Po wypowiedzeniu Umowy
Strona: 5
176 Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Menedżera lub Oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie Menedżera lub Oprogramowania. 11. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi O ILE ODRĘBNE POSTANOWIENIA PISEMNEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI TOWARZYSZĄCEJ URZĄDZENIU NASOBNEMU NIE STANOWIĄ INACZEJ, OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE PRZEZ SAMSUNG (ZAWARTE W URZĄDZENIU NASOBNYM, POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB) JEST UDOSTĘPNIONE „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZE STRONY SAMSUNG. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE SAMSUNG ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI LUB FACHOWOŚCI WYKONANIA, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, RZETELNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH LUB BRAKU NARUSZEŃ INNEGO RODZAJU PRAW. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.UDZIELENIE UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJI LUB WSKAZÓWEK W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ PRZEZ SAMSUNG LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE SAMSUNG NIE BĘDZIE UZNAWANE ZA ZMIANĘ NINIEJSZEGO ODRZUCENIA PRZEZ SAMSUNG ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI i RĘKOJMI CO DO OPROGRAMOWANIA ANI ZA POWSTANIE JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB RĘKOJMI PO STRONIE SAMSUNG. 12. Aplikacje i usługi Samsung Określone aplikacje lub usługi mogą być fabrycznie wczytane w Urządzeniu Nasobnym lub dostępne do niego do pobrania. Takie aplikacje lub usługi mogą wymagać posiadania konta umożliwiającego korzystanie z usług Samsung („Konto Samsung account”). Prawa i zobowiązania Użytkownika w ramach Konta Samsung account zostały określone w odrębnych postanowieniach oraz w polityce prywatności dotyczącej Konta Samsung account. 13. Ograniczenie odpowiedzialności W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO TREŚCI LUB FUNKCJI, W TYM M.IN. Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNIO LUB
Strona: 6
177 POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z BŁĘDÓW, ZANIEDBAŃ, ZAKŁÓCEŃ, USTEREK, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU, WIRUSÓW, NIEMOŻNOŚCI NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA, OPŁAT SIECIOWYCH ORAZ Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB KARNYCH, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO SAMSUNG O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMSUNG Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT, SZKÓD, POWÓDZTW — NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (Z TYTUŁU UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH ITP.) — WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ NA RZECZ SAMSUNG ZA TO OPROGRAMOWANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO. OKREŚLONE POWYŻEJ OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ODRZUCENIA (W TYM POSTANOWIENIA PUNKTÓW 11 I 12) MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, NAWET JEŚLI DANE UPRAWNIENIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. 14. Prawo właściwe Prawem właściwym dla wykładni Umowy jest prawo kraju zamieszkania Użytkownika bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów, a zastosowanie tej konwencji jest wyraźnie wyłączone. 15. Rozwiązywanie sporów Wszelkie nierozstrzygnięte polubownie spory lub różnice między stronami wynikające z Umowy lub korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Użytkownika. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Samsung może zwrócić się do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń (lub podobnego środka tymczasowego w trybie pilnym) w dowolnej jurysdykcji. 16. Całość porozumienia Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Samsung w przedmiocie Oprogramowania i zastępuje wszelkie przeszłe i obecne ustne lub pisemne stwierdzenia, propozycje i oświadczenia dotyczące Oprogramowania lub innego przedmiotu Umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia zachowują moc prawną.

Pytania i odpowiedzi

witam właczyła mi sie funkcjia talkback i nie potrafie jej wyłaczć pomocy

samsung Galaxy Watch SM-R815F, 2020-09-12 16:05:41

Masz pytanie dotyczące Samsung Galaxy Watch, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Samsung Galaxy Watch. Upewnij się, że opisujesz trudności z Samsung Galaxy Watch tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Samsung Galaxy Watch

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Samsung Galaxy Watch. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Samsung
  • Produkt: SmartWatch
  • Model/nazwa: Galaxy Watch
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Norweski, Duński, Holenderski, Portugalski, Niemiecki, Francuski, Angielski, Węgierski, Finlandia, Szwedzki, Francuski, Włoski, Polski, Słowacki, Grecki, Chiński, Chorwacki, Indonezyjski, Arabski, Bułgarski, Wietnamski, Hinduski, , , Turecki