Instrukcja Samsung Galaxy S4

Zobacz poniższy poradnik dla Samsung Galaxy S4. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Samsung
  • Produkt: Smartfon
  • Model/nazwa: Galaxy S4
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 349
Polski
349
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa są przeznaczone
dla urządzeń mobilnych. Niektóre partie treści mogą nie dotyczyć
danego urządzenia. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom
urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia
należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń dotyczących
bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała
lub śmiercią.
Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub
gniazdek elektrycznych.
Niezabezpieczone przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie
odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.
Może to skutkować śmiertelnym porażeniem prądem.
Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go
mokrymi dłońmi.
Może to spowodować porażenie prądem.
Nie zwierać biegunów ładowarki lub urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar, wadliwe działanie lub
wybuch baterii.
Nie korzystać z urządzenia na otwartej przestrzeni podczas burzy.
Może to skutkować porażeniem prądem lub wadliwym działaniem urządzenia.
Strona: 350
Polski
350
Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i
materiałów zatwierdzonych przez producenta.
•	 Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub spowodować jego awarię. Może także spowodować pożar
lub wybuch baterii.
•	 Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę
Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych
baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
urządzenia.
•	 W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych
przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo
użytkownika.
Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i
udarem mechanicznym.
Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy
zachować ostrożność.
•	 Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Nigdy nie
należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających
ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Urządzenie może
wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzane. Podczas pozbywania
się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów
lokalnego prawa.
•	 Urządzenia nie należy zgniatać ani przebijać.
•	 Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym,
ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych
i przegrzania.
Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem.
•	 Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub
bardzo wysokich temperatur.
•	 Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia
urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i
czasu pracy baterii.
•	 Chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może
to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i
spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
•	 Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
Strona: 351
Polski
351
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek
mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod
ciśnieniem.
•	 Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
•	 Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.
Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscach o
wysokim stężeniu pyłu, kurzu czy innych materiałów znajdujących
się w powietrzu.
Kurz lub obce substancje mogą spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.
•	 Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch albo
pożar.
•	 Dzieci i zwierzęta mogą się udławić małymi częściami.
•	 Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.
Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do
oczu, uszu ani ust.
Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.
Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-
jonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować
się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Przestroga
Nieprzestrzeganie przestróg i zasad bezpieczeństwa
grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia.
Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń
elektronicznych.
•	 Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości
radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.
•	 Posługiwanie się łączem danych LTE może zakłócać działanie innych
urządzeń, jak sprzęt audio i telefony.
Strona: 352
Polski
352
Nie używać urządzenia w szpitalu, samolocie lub pojeździe, którego
pracę mogą zakłócać fale radiowe.
•	 W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od
rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
•	 Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać
urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.
•	 W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu,
aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane
przez urządzenie.
•	 Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi na pokładzie samolotu może
zakłócać pracę przyrządów nawigacyjnych samolotu. Urządzenie należy
wyłączać w trakcie startu i lądowania. Po wystartowaniu można posługiwać
się urządzeniem w trybie lotu, jeśli załoga samolotu wyrazi na to zgodę.
•	 Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować
nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze
informacje można uzyskać od producenta.
Nie narażać urządzenia na działanie gęstego dymu lub oparów.
Może to spowodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej urządzenia lub jego
wadliwe działanie.
W przypadku korzystania z aparatu słuchowego skontaktować się z
jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.
Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie niektórych
aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
skontaktować się z producentem, aby określić, czy na działanie aparatu
słuchowego mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.
Nie posługiwać się urządzeniem w pobliżu urządzeń lub aparatów
emitujących fale radiowe, jak głośniki lub maszty radiowe.
Fale radiowe mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia.
Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku
eksplozji.
•	 W strefie zagrożenia wybuchem nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć
urządzenie.
•	 W strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze stosować się do wszystkich
przepisów, znaków i instrukcji.
Strona: 353
Polski
353
•	 Nie używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach
benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem, środkami chemicznymi
lub substancjami wybuchowymi.
•	 Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane
urządzenie, jego części i akcesoria.
W przypadku zaobserwowania dziwnych zapachów lub odgłosów
emitowanych przez urządzenie albo wydostawania się dymu lub
wycieku cieczy z urządzenia lub baterii natychmiast przerwać
korzystanie z urządzenia i oddać je do centrum serwisowego firmy
Samsung
W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub eksplozji.
Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących
korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas
prowadzenia pojazdu.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika
i innych osób należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i
następującymi wskazówkami:
•	 Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie
wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas
potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
•	 Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie
w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie
odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Poczekać na jego odebranie
przez pocztę głosową.
•	 Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub
trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze
śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
•	 Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy
spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego
obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
•	 Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać
połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować
rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
•	 Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą
odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać
rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
Strona: 354
Polski
354
Dbałość o urządzenie przenośne i właściwe posługiwanie
się nim
Ochrona urządzenia przed wodą.
•	 Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
•	 Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone,
wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć
lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz
urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
•	 Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach
spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub
bardzo zimnych miejscach. Zaleca się używanie urządzenia w
temperaturach od 5°C do 35°C.
•	 Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak
samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu,
uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.
•	 Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła
słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).
•	 Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 45°C.
Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.
monetami, kluczami i naszyjnikami.
•	 Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
•	 Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.
•	 Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić
do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
•	 Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym
karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
Strona: 355
Polski
355
Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie
urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.
Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy
oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.
Nie używać urządzenia bez założonej tylnej pokrywy.
Bateria mogłaby wtedy wypaść z urządzenia i ulec uszkodzeniu lub
spowodować wadliwe działanie.
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową aparatu lub
latarkę, nie używać ich blisko oczu ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować
chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.
Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.
•	 Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie
trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
•	 Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w
gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz
jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.
•	 Jeśli w rodzinie były przypadki drgawek lub utraty przytomności w trakcie
posługiwania się podobnym urządzeniem, przed rozpoczęciem korzystania
z niego należy zasięgnąć porady lekarskiej.
•	 W przypadku odczuwania dyskomfortu, jak skurcze mięśni lub oszołomienie,
należy niezwłocznie przerwać korzystanie z urządzenia i zasięgnąć porady
lekarskiej.
•	 Aby oczy się nie męczyły, należy robić częste przerwy w trakcie posługiwania
się urządzeniem.
Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się
ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie
postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić
do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać
urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze
delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwane jest zmęczenie
lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z
lekarzem.
Strona: 356
Polski
356
Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.
•	 Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić
do uszkodzenia słuchu.
•	 Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może
odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
•	 Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy
zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny
poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
•	 W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do
gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie
używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed
podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego
obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie
elektryczności statycznej.
•	 Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia
samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i
przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w
niektórych krajach jest to zabronione.
Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się
należy zachować uwagę.
•	 Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
•	 Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w
pobliskich przedmiotach.
Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
urządzenia.
Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
•	 Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić
poprawne działanie urządzenia.
•	 Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą
odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra.W
takim wypadku należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się
z lekarzem.
Strona: 357
Polski
357
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub
uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub
twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować
ostrożność.
•	 Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria
zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
•	 Nie umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania
poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie
bezprzewodowe może spowodować poważne obrażenia ciała w przypadku
gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.
Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
•	 Może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia.
•	 Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie
lub uszkodzenie niektórych jego elementów.
Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
•	 Nie należy ładować urządzenia dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie
baterii może skrócić jej czas pracy.
•	 Długo nieużywane urządzenie ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie
musiało być ponownie naładowane.
•	 Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
•	 Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
•	 Nieużywanie baterii przez dłuższy czas może pogorszyć ich trwałość i
sprawność. Może także spowodować wadliwe działanie baterii, a także ich
wybuch lub wywołanie pożaru przez nie.
•	 Aby utrzymać urządzenie i baterie jak najdłużej w optymalnym stanie
technicznym, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w
niniejszym podręczniku. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane
przez nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji mogą nie podlegać gwarancji
producenta.
•	 Urządzenie może z czasem ulec zużyciu. Niektóre części i naprawy są objęte
gwarancją przez okres jej obowiązywania, ale uszkodzenia lub zużycie
spowodowane przez korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów nie są.
Strona: 358
Polski
358
Posługując się urządzeniem, należy stosować się do następujących
wskazówek:
•	 Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
•	 Mówić prosto do mikrofonu.
•	 Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi
przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub
rozładowanie baterii.
Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
•	 Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia
gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, zanieść je do
centrum serwisowego firmy Samsung.
•	 Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do
wybuchu lub pożaru.
•	 Wyłączać urządzenie przed wyjęciem z niego baterii.Wyjęcie baterii z
włączonego urządzenia może spowodować jego wadliwe działanie.
Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących
wskazówek:
•	 Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
•	 Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
•	 Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować
odbarwienie lub zniszczenie zewnętrznej powłoki urządzenia, a także
skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie może działać wadliwie.
Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju
innym.
Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może
doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.
Strona: 359
Polski
359
Delikatnie obchodzić się z kartami SIM, kartami pamięci i kablami.
•	 Podczas wkładania karty lub podłączania kabla do urządzenia, uważać na to,
aby wkładać kartę lub kabel z właściwej strony.
•	 Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub
używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub
uszkodzenie karty lub urządzenia.
•	 Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami
elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych
urządzeń.
•	 Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami.W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.
•	 Wkładanie karty lub podłączanie kabla na siłę lub niewłaściwą stroną może
skutkować uszkodzeniem gniazda wielofunkcyjnego lub innych części
urządzenia.
Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym
z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub
słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z
pracownikami usług alarmowych.
Chronić dane osobowe i nie dopuszczać do ujawnienia lub
nadużycia poufnych informacji.
•	 Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie
kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.
•	 Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię
zapasową wszystkich danych.W ten sposób zabezpieczysz się przed
dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
•	 Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi
na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji,
które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji
osobistych.
•	 Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub
podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego
wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą
usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
•	 W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby
chronić informacje osobowe.
•	 Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za
pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
Strona: 360
Polski
360
Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody
właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za
jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów
chronionych prawem autorskim przez użytkownika.
Szkodliwe oprogramowanie i wirusy
Aby chronić urządzenie przed szkodliwym oprogramowaniem
i wirusami, należy stosować się do następujących wskazówek.
Niestosowanie się do nich może skutkować zniszczeniem lub utratą
danych bez możliwości skorzystania z usługi gwarancyjnej.
•	 Nie pobierać nieznanych aplikacji.
•	 Nie odwiedzać niezaufanych stron internetowych.
•	 Usuwać podejrzane wiadomości e-mail i wiadomości w komunikatorze od
nieznanych nadawców.
•	 Ustawić hasło i regularnie je zmieniać.
•	 Dezaktywować funkcje komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth, w
czasie, gdy nie są używane.
•	 Jeśli urządzenie dziwnie się zachowuje, sprawdzić za pomocą programu
antywirusowego, czy nie jest zainfekowane.
•	 Przed uruchomieniem nowo pobranych aplikacji i plików uruchamiać na
urządzeniu program antywirusowy.
•	 Zainstalować programy antywirusowe na komputerze i regularnie je
uruchamiać, aby sprawdzać, czy nie doszło do infekcji.
•	 Nie edytować ustawień rejestru ani nie modyfikować systemu operacyjnego
urządzenia.
Strona: 361
Polski
361
Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym
urządzeniu.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych
dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas
naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w
przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.
Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem
dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań
przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej
pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami
gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte
gwarancją.
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami
komunalnymi.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Strona: 362
Polski
362
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać
usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg,
Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywieWE 2006/66. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji
poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
Oznaczenie na baterii, instrukcji lub opakowaniu informuje, że
bateria w tym produkcie nie powinna być usuwana z odpadami
domowymi. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w
dyrektywieWE 2006/66.
Bateria w tym produkcie nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany
przez użytkownika.W celu uzyskania informacji na temat jej wymiany należy
skontaktować się z usługodawcą. Nie wolno podejmować prób wyjęcia baterii
ani wrzucać jej do ognia. Nie wolno demontować, zgniatać ani przekłuwać
baterii. Jeżeli użytkownik zamierza pozbyć się produktu, należy przekazać go
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów, w którym podjęte zostaną
odpowiednie środki w celu recyklingu i utylizacji produktu i baterii.
Strona: 363
Polski
363
Wyłączenie z odpowiedzialności
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy
do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami,
zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności
intelektualnej.Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku
osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości
ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości
lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków,
w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości
lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie,
ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie,
sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani
rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium,
jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓWTRZECICH SĄ
DOSTARCZANEW POSTACI„TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
W SPOSÓBWYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI
DOSTARCZONEWTEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
FIRMA SAMSUNGWYRAŻNIE ZRZEKA SIĘWSZELKICHWYNIKOWYCH
GWARANCJI,WTYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI
ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI,
PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI
LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄTEGO URZĄDZENIA IW
ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, ZWŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUBWYNIKOWE SZKODY,
HONORARIA ADWOKATÓW,WYDATKI LUB INNE SZKODYWYNIKAJĄCE ALBO
ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI
Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY
TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIATEGO RODZAJU SZKÓD”.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub
przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub
usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane
przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych,
które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności
niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności
zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą
zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy
kierować do ich dostawców.
Strona: 364
Polski
364
UWAGA!
•	 Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych,
która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
•	 Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne
czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania
urządzenia.
•	 Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub
przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
•	 Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych
styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów
urządzenia.
•	 Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia
jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy
podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania
się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń
nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
•	 Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w
wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz
zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych
w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy
usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Samsung Galaxy S4

Zadaj pytanie o Samsung Galaxy S4

Masz pytanie dotyczące Samsung Galaxy S4, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Samsung Galaxy S4. Upewnij się, że opisujesz trudności z Samsung Galaxy S4 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.