Instrukcja Remington Sleek & Curl S6500

Zobacz poniższy poradnik dla Remington Sleek & Curl S6500. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Remington
  • Produkt: Lokówka
  • Model/nazwa: Sleek & Curl S6500
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 51
50
Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®
.
Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją w celu
wykorzystania w przyszłości.
CECHY PRODUKTU
A. Nowatorska powłoka ceramiczna pozwala na gładkie rozczesywanie oraz zachowuje
płytki na dłuższy okres użytkowania
B. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają przytrzymywanie włosów i uzyskanie loków
C. Wysoka temperatura, zakres 150 -230°C
D. Szybkie nagrzewanie do 15 sekund
E. Płytki o większej długości 110mm
F. Ruchoma płytka dla lepszego ułożenia włosów
G. Wyłącznik zasilania - naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę aż wyświetlacz włączy/
wyłączy się
H. Przycisk cyfrowej regulacji temperatury +/- wyświetlacz cyfrowy LCD oraz wskaźniki
migają do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury,
Zalecane temperatury dla różnych rodzajów włosów
150°C - 180°C – włosy delikatne
180°C - 200°C – włosy średniej grubości
200°C - 230°C – włosy grube
I. Funkcja Heat Boost – przytrzymaj przycisk ‘+’ przez 2 sekundy a wyświetlacz ustawi
się automatycznie na 230°C
J. Funkcja blokady przycisku – po wybraniu żądanej temperatury przytrzymaj przycisk
“-“ przez 2 sekundy. Symbol kłódki pojawi się na wyświetlaczu. Zapobiega to
niezamierzonej zmianie temperatury podczas używania. W celu odblokowania
ponownie przytrzymaj przycisk “-“ przez 2 sekundy.
K. Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa – jeśli nie wciśnięto żadnego przycisku po
upływie 60 sekund, prostownica wyłączy się automatycznie.
L. Zawias blokujący do przechowywania: - płytki można ścisnąć razem w celu wygodnego
przechowywania
Zablokowanie – wciśnij zawias do pozycji zablokowanej
Odblokowanie - Zwolnij zawias, aby odblokować
UWAGA: Nie należy nagrzewać zablokowanego urządzenia.
M. Zawiera płytę DVD przedstawiającą, w jaki sposób uzyskać różne fryzury
N. Pudełko i pokrowiec odporny na wysokie temperatury
O. Kabel obracany 2,5 m
P. Regulacja napięcia - do użytku w kraju i za granicą
Przy napięciu 120V czas nagrzewania i temperatury mogą być różne
3 lata gwarancji
POLSKI
120 - 240V
MULTI VOL
TAGE
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:50
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:50 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Strona: 52
51
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
PL
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUG
GŁADKIE I LŚNIĄCE WŁOSY (Rys. 1)
Przed użyciem prostownicy umyj, wysusz i rozczesz
włosy. Przed przystąpieniem do prostowania podziel
włosy na pasma.
Podłącz urządzenie i ustaw wybraną temperaturę.
Paski widoczne na wyświetlaczu LCD będą migać do
momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury.
W celu uzyskania dodatkowej ochrony i zapewnienia
optymalnych rezultatów podziel włosy na pasma przed
rozpoczęciem ich prostowania i zwilż je środkiem
chroniącym przed wysoką temperaturą. Zawsze
rozpoczynaj prostowanie włosów od dolnych warstw.
Przesuwaj prostownicę przez całą długość włosów bez
zatrzymywania się, aby uzyskać gładkie i lśniące włosy.
Każde pasmo włosów poddawaj zabiegowi tylko
dwukrotnie. Dzięki temu unikniesz zniszczenia włosów.
PROFESJONALNE LOKI (Rys. 2)
Mocno zaciśnij pasmo włosów między płytkami blisko
nasady włosów.
Naciągając włosy, delikatnie obracaj urządzenie,
przeciągając je jednocześnie przez pasmo włosów do
końcówek, używając prowadnic loków, aby chwycić i
ukształtować lok w trakcie modelowania.
Pamiętaj o obracaniu urządzenia.
Zdejmij urządzenie i przytrzymując ostrożnie włosy
pozwól, by lok się skręcił.
Powtórz czynności na różnej wielkości pasmach
włosów, aby uzyskać naturalne, miękkie loki.
Informacje o innych stylach znajdują się na dołączonym
dysku DVD
UWAGA
Wysokie temperatury, które mogą powstać, wymagają specjalnej ostrożności przy
posługiwaniu się tym produktem.
Podczas nagrzewania i chłodzenia urządzenie należy umieścić na płaskiej, gładkiej i odpornej
na wysoką temperaturę powierzchni. Trzymać produkt wyłącznie za koniec uchwytu.
Urządzenie posiada dużą moc. Należy unikać częstego użycia, aby zapobiec zniszczeniu
włosów.
Rys. 1
Rys. 2
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:51
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:51 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Strona: 53
52
Należy pamiętać, że regularne używanie produktów do stylizacji może powodować
zużywanie się powłoki.
Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni, gdyż spowoduje to pogorszenie skuteczności
działania powłoki.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z sieci i odczekać, aż urządzenie będzie zimne. Aby
zachować wydajne działanie urządzenia, po użyciu należy je czyścić za pomocą wilgotnej
szmatki. Nie używaj ostrych lub żrących środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować
uszkodzenia.
WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE — W CELU ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ OCHRONY
ZALECANA JEST INSTALACJA WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO,
KTÓREGO ZNAMIONOWY SZCZĄTKOWY PRĄD ROBOCZY NIE PRZEKRACZA
30 mA. SKONSULTUJ SIĘ Z ELEKTRYKIEM.
NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W POBLIŻU WANNY, PRYSZNICA,
UMYWALKI BĄDŹ INNYCH ZBIORNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH WODĘ LUB
INNE PŁYNY.
Urządzenie nie nadaje się do użytku w wannie lub pod prysznicem.
GDY STYLIZATOR NIE JEST UŻYWANY, NALEŻY GO ODŁĄCZYĆ OD ŹRÓDŁA
ZASILANIA.
Nie wolno pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.
Odczekać do zupełnego ochłodzenia produktu, zanim zostanie on zapakowany i schowany.
Nie wolno wkładać produktu do wody lub innych cieczy.
Nie wolno kłaść produktu na miękkich powierzchniach utrudniających przepływ powietrza,
jak np. dywany, pościel, ręczniki, koce itp.
Sprawdzić zawsze, czy napięcie w sieci jest zgodne z wymaganym – podanym na produkcie.
Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Korzystanie z urządzenia przez osoby
niesprawne pod względem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym albo przez osoby bez
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy może być niebezpieczne. Osoby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo takich osób powinny udzielić im dokładnych instrukcji korzystania z
urządzenia lub zapewnić odpowiedni nadzór.
Wolno korzystać wyłącznie z dostarczonego wraz z produktem wyposażenia Remington®
.
Nie dopuścić do kontaktu gorących płytek ze skórą twarzy, szyi czy głowy.
Nie wolno owijać kabla wokół produktu. Regularnie sprawdzać, czy kabel nie ma uszkodzeń.
POLSKI
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:52
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:52 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Strona: 54
53
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
PL
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku zarobkowego czy do stosowania w salonach
fryzjerskich.
Uszkodzony kabel stwarza zagrożenie dla użytkownika. Nie wolno korzystać z produktu,
jeżeli zauważy się jakiekolwiek uszkodzenia kabla. Należy dostarczyć produkt do
najbliższego autoryzowanego serwisu Remington®
Service, aby mógł zostać naprawiony lub
wymieniony.
Do kontroli produktu, jego wyregulowania lub naprawy konieczne są specjalne narzędzia.
Amatorskie próby regulacji lub napraw dokonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą
spowodować zagrożenie dla użytkownika.
Wyłączona zostaje odpowiedzialność za uszkodzenie produktu, innych przedmiotów oraz
obrażenia osób wynikające z nieprawidłowego użycia, nadużycia lub nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą
zostać poddane procesowi recyklingu. Urządzenie powinno zostać dostarczone do centrum
serwisowego firmy Remington®
lub do odpowiedniego punktu zajmującego się zbieraniem tego
typu urządzeń.
Więcej informacji na temat produktów lub informacje na temat recyklingu
www.remingoton-europe.com
SERWIS I GWARANCJA
Niniejszy produkt został sprawdzony i jest wolny od wad. Produkt jest objęty gwarancją
obejmującą wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Okres obowiązywania gwarancji
rozpoczyna się od daty zakupu dokonanego przez nabywcę. W okresie obowiązywania
gwarancji wszelkie wady urządzenia zostaną usunięte bezpłatnie – produkt lub wadliwa część
zostaną naprawione lub wymienione na wolne od wad, pod warunkiem okazania dowodu
zakupu. Nie stanowi to jednak podstawy do wydłużenia okresu gwarancyjnego.
Aby skorzystać z usług oferowanych w ramach gwarancji, należy skontaktować się
telefonicznie z lokalnym punktem serwisowym firmy Remington®
.
Oprócz niniejszej gwarancji nabywcy przysługują standardowe prawa ustawowe.
Niniejsza gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, w których produkt został zakupiony u
autoryzowanego dystrybutora naszej firmy.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń produktu, uszkodzeń
wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń wynikających z modyfikacji produktu
lub użytkowania niezgodnego z instrukcją bądź wskazówkami bezpieczeństwa. Gwarancja traci
ważność w przypadku demontażu i napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
POLSKI
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:53
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec2:53 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Strona: 211
.
P. [
  \
 
Strona: 617
A 0
.T ,%94 	o

<%6P , m;
+	,-=	#$%&<
(1 :(> .) ?
8  :@
Z%!	%. 
 Z%7%9 
 Z%)!` <B < 
	 /*0 W^
.'%	 
Strona: 636
 K ?.( /9 \
	 wr 4 a
Strona: 643

X*	 Z%

Strona: 646
A W^( < <GR !*0
 \Q4_ ?	%0 wK oj
= S 634 )-' 
	 X!)-( &9 cA < `:
Strona: 659
 !> wK oj 

!S <B  %
Strona: 673
 0 Z!
' wK%' z%): W^
J&-" 
 =)A
Strona: 675
 /*0 @63%"	 ?*0 W^ .$%A
Strona: 693
_ 
 {%A+_ '%DR 
 wK X*( !	
p
Strona: 707
 F	
 wK oj ~27 
‚%	 
Strona: 709
 1$ 0%-	 
 4K t!0 0 w E*. N
/	 57 \<%6=	 
Strona: 710
 1. wK E
( GR
 .w6*	 E!6
	 Q	 ?*D_
ƒ' c E!-€ <
' L39 
Strona: 711
 N 
 wK 1# 
 W!0 
 E*. N DR
.<%6=	 

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Remington Sleek & Curl S6500

Zadaj pytanie o Remington Sleek & Curl S6500

Masz pytanie dotyczące Remington Sleek & Curl S6500, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Remington Sleek & Curl S6500. Upewnij się, że opisujesz trudności z Remington Sleek & Curl S6500 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.