Tian Elite instrukcja
Instrukcja Recaro TianElite

Podręcznik dla Recaro Tian Elite w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 184 stron.

PDF 184 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Recaro Tian Elite. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Recaro Tian Elite, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Recaro Tian Elite. Upewnij się, że opisujesz trudności z Recaro Tian Elite tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Recaro Tian Elite

Strona: 1
51 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL BEZPIECZEŃSTWOTO KWESTIA ZAUFANIA Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki RECARO. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju doświadczeniu od ponad 100 lat RECARO rewolucjonizuje sposób siedzenia w samochodach, samolotach i pojazdach wyścigowych. To bezkonkurencyjne know-how ma wpływ na proces rozwoju każdego z naszych systemów bezpieczeństwa dzieci. Naszym celem jest oferowanie produktów, które wyznaczają nowe standardy w zakresie wzornictwa, funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa. Podczas projektowania tego fotelika samochodowego skupiliśmy się na bezpieczeństwie, komforcie i łatwości obsługi. Produkt jest wytwarzany przy zastosowaniu specjalnych środków kontroli jakości i spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa. Życzymy Państwu zadowolenia z produktu i zawsze bezpiecznej podróży. Zespół RECARO Kids NOTYFIKACJA! Instrukcję przechowywać zawsze w zasięgu ręki w przewidzianej do tego celu kieszeni fotelika samochodowego. NOTYFIKACJA! Ze względu na krajowe wymagania (np. oznaczenia kolorystyczne na foteliku samochodowym) niektóre elementy produktu mogą mieć inny wygląd zewnętrzny. Nie ma to jednak wpływu na poprawne funkcjonowanie produktu. NOTYFIKACJA! 3-punktowy pas bezpieczeństwa wolno przeprowadzać wyłącznie przez przewidziane na niego prowadnice. Prowadnica pasa została dokładnie opisana w niniejszym podręczniku, a na foteliku jest oznaczona kolorem czerwonym. OSTRZEŻENIE! Aby dziecko mogło być prawidłowo zabezpieczone, bezwzględnie konieczne jest użytkowanie fotelika w sposób opisany w niniejszej instrukcji. OSTRZEŻENIE! Konstrukcji fotelika samochodowego nie wolno zmieniać. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i obsługi, gdyż w przeciwnym razie nie można wykluczyć odpowiednich zagrożeń podczas transportu dziecka. LA SÉCURITÉ EST UNE QUESTION DE CONFIANCE Merci d’avoir choisi RECARO. Son expérience unique permet à RECARO, depuis plus de 100 ans, de révolutionner l’assise, dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique et dans le secteur des sports de vitesse. Ce savoir-faire inégalé se reflète dans le développement de tous nos systèmes de sécurité enfant. Notre objectif est de vous proposer des produits définissant de nouveaux standards en terme de design, de fonctionnalité, de confort et de sécurité. La sécurité, le confort et la convivialité sont nos priorités dans le développement d’un siège-auto. Le produit doit passer des contrôles qualité très poussés et satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Nous vous souhaitons un bon voyage en toute sécurité avec notre siège-au to. Votre équipe RECARO Kids Team AVIS ! Conservez toujours ce manuel à portée de main dans le compartiment prévu à cet effet sur le siège-auto. AVIS ! Les caractéristiques du produit en termes d’aspect extérieur peuvent varier en raison des exigences spécifiques au pays (p. ex. les marquages de couleur sur le siège-auto). Ces variantes n’influencent aucunement le bon fonctionnement du produit. AVIS ! La ceinture à trois points ne peut passer que par les guides prévus à cet effet. Le guidage de la ceinture est décrit précisément dans ce manuel et est qui plus est repéré en rouge sur le siège-auto. AVERTISSEMENT ! Pour que votre enfant puisse être bien protégé, il est impératif d’utiliser le siège-auto de la façon décrite dans ce manuel. AVERTISSEMENT ! Le siège pour enfant n‘a pas le droit d‘être modifié et la notice de montage et d‘utilisation doit être respectée, sinon d‘éventuels risques ne peuvent pas être exclus lors du transport de votre enfant.
Strona: 2
55 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL PIERWSZY MONTAŻ W CELU OCHRONY POJAZDU Wsunąć dołączone ochraniacze boczne systemu „Advanced Side Protection” (ASP) po stronie drzwi w przewidziane do tego celu otwory montażowe (1), na zewnątrz przy podporach barków. Wcisnąć sztyft, aby zablokować system ASP . NOTYFIKACJA! Nawet bez ochraniaczy bocznych fotelik zapewnia dostateczne zabezpieczenie przed uderzeniem z boku. Jeśli ilość miejsca w pojeździe jest dostateczna, zalecamy zamocowanie na drzwiach dołączonych elementów ASP . NOTYFIKACJA! Przechowywać instrukcję obsługi zawsze w przeznaczonej na nią kieszeni (2) z tyłu. OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi została przeczytana starannie, ze zrozumieniem i że jest przestrzegana. Na niektórych siedzeniach samochodowych z delikatnych materiałów (np. weluru, skóry itd.) fotelik może pozostawiać ślady użytkowania i/ lub powodować odbarwienia. Aby ich uniknąć, można zastosować np. RECARO Car Seat Protector. W związku z tym zwracamy również uwagę na nasze wskazówki dotyczące czyszczenia, których trzeba koniecznie przestrzegać przed pierwszym użyciem fotelika samochodowego. PREMIER MONTAGE POUR LA PROTECTION DU VÉHICULE Poussez les protecteurs latéraux fournis du système « Advanced Side Protection » (ASP) côté porte dans les orifices de montage (1) prévus à cet effet, à l'extérieur au niveau des supports des épaules. Appuyez sur le clip pour bloquer l’ASP . AVIS ! Le siège protège suffisamment des chocs latéraux même sans les protecteurs latéraux. Si le véhicule est suffisamment grand, nous vous recommandons de monter les éléments ASP fournis côté porte. AVIS ! Conservez toujours le manuel d’utilisation dans le compartiment (2) prévu à cet effet au dos. AVERTISSEMENT ! Veillez à lire attentivement, comprendre et suivre ce manuel d’utilisation. Sur certains sièges auto en matériau sensible (p. ex. velours, cuir, etc.), des traces d’usure et / ou des décolorations peuvent éventuellement être constatées suite à l’utilisation des sièges-auto. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser p. ex. le RECARO Car Seat Protector. Nous vous renvoyons ici à nos consignes de nettoyage qui devraient être impérativement respectées lors de la première utilisation du siège-auto.
Strona: 3
57 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE W POJEŹDZIE Fotelik samochodowy można używać ze złożonym systemem Seatfix na wszystkich miejscach siedzących w pojeździe z 3-punktowym automa- tycznym pasem bezpieczeństwa, które wymieniono w instrukcji obsługi pojazdu jako dopuszczone do zastosowania „uniwersalnego” . WAŻNE! Pełna lista pojazdów znajduje się na stronie www.recaro-kids.com. LA BONNE PLACE DANS LE VÉHICULE Le siège-auto s’utilise avec un Seatfix rabattu sur tous les sièges de véhicules dotés d’une ceinture automatique à trois points agréés pour une utilisation « universelle » selon le manuel du véhicule. IMPORTANT ! Vous trouverez une liste complète des véhicules sur www.recaro-kids.com. OSTRZEŻENIE! Fotelik nie nadaje się do użytku z 2-punktowym pasem bezpieczeństwa ani z pasem biodrowym. Jeśli fotelik zostanie zabezpieczony 2-punktowym pasem bezpieczeństwa, w razie wypadku może dojść do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń dziecka. OSTRZEŻENIE! Fotelik samochodowy zamocować w samochodzie w taki sposób, aby nie został on zakleszczony przez przednie siedzenia lub drzwi pojazdu. AVERTISSEMENT ! Le siège ne convient pas à une utilisation avec une ceinture à deux points ou une sangle de bassin. Si le siège est sécurisé avec une ceinture à deux points, l’enfant pourrait subir des blessures graves, voire mortelles, en cas d’accident. AVERTISSEMENT ! Fixez le siège pour enfant dans le véhicule de manière à ce que les sièges avant ou les portes ne soient pas bloqués.
Strona: 4
59 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL OSTRZEŻENIE! Pas przekątny musi przebiegać ukośnie do tyłu i nigdy nie może być poprowadzony do przodu do górnego punktu pasa w pojeździe. Jeśli nie da się go tak ustawić np. poprzez przesunięcie siedzenia samochodowego do przodu lub ustawienie fotelika na innym siedzeniu, fotelik nie nadaje się do użytku w tym pojeździe. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem fotelika. Bagaże i inne przedmioty w pojeździe, które mogą spowodować obrażenia w razie wypadku, muszą być zawsze bezpiecznie przymocowane – mogą stać się śmiertelnymi pociskami w pojeździe. OSTRZEŻENIE! Na miejscach siedzących w pojeździe, które ustawione są poprzecznie do kierunku jazdy, użycie fotelika jest niedozwolone. Na siedzeniach pojazdu skierowanych tyłem do kierunku jazdy, np. w vanach lub minibusach, użycie jest dozwolone, o ile dane siedzenie pojazdu jest dopuszczone do przewozu osób dorosłych. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku montażu fotelika na siedzeniu ustawionym tyłem do kierunku jazdy nie wolno usuwać zagłówka! OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka w pojeździe bez nadzoru. Plastikowe elementy fotelika nagrzewają się w słońcu. Dziecko może się o nie poparzyć. Chronić dziecko i fotelik przed intensywnym promieniowaniem słonecznym (np. poprzez położenie jasnego materiału na fotelik). AVERTISSEMENT ! La sangle diagonale doit passer en diagonale vers l’arrière et ne doit jamais aller vers l’avant en direction du point de ceinture supérieur dans votre véhicule. S’il est impossible de procéder à ce réglage (p. ex. en poussant le siège-auto vers l’avant ou en le plaçant sur un autre siège), le siège-auto n’est pas adapté à ce véhicule. En cas de doute, contactez le fabricant de votre siège-auto. Les bagages ou autres objets dans le véhicule pouvant causer des blessures en cas d’accident doivent toujours être attachés. Ils peuvent devenir des projectiles mortels dans le véhicule. AVERTISSEMENT ! Il est interdit d’utiliser le siège-auto sur des sièges automobiles orientés à la transversale de la route. Il peut l’être en revanche sur des sièges automobiles faisant dos à la route, p. ex. dans un van ou un minibus, dans la mesure où le siège automobile est autorisé pour le transport d’un adulte. Notez que l’appui-tête du siège du véhicule ne doit pas être enlevé en cas de montage dos à la route ! AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le véhicule. Les pièces en plastique du siège-auto chauffent au soleil. Votre enfant pourrait s’y brûler. Protégez votre enfant et le siège- auto contre le rayonnement intense du soleil (p. ex. en posant une étoffe légère au-dessus du siège).
Strona: 5
61 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL BEZPIECZEŃSTWO W POJEŹDZIE W celu ochrony wszystkich osób znajdujących się w pojeździe zawsze dbać o to, aby: ▪ składane oparcia siedzeń pojazdu zawsze były zatrzaśnięte w blokadach i ustawione w wyprostowanej pozycji ▪ w przypadku montażu fotelika samochodowego na przednim siedzeniu pasażera siedzenie to było odsunięte do swojej skrajnej tylnej pozycji ▪ wszystkie ruchome przedmioty w pojeździe były zabezpieczone ▪ wszystkie osoby w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Fotelik samochodowy musi być zawsze, nawet jeśli nie jest używany, prawidłowo zamocowany pasem bezpieczeństwa w pojeździe. Nawet w razie awaryjnego hamowania lub niewielkiego uderzenia niezamocowane części mogą spowodować obrażenia pasażerów lub kierowcy. OSTRZEŻENIE! Należy zwrócić uwagę na to, aby bagaże i inne przedmioty były wystarczająco zabezpieczone, w szczególności na półce pod tylną szybą, gdyż w razie zderzenia mogą one spowodować obrażenia ciała. SÉCURITÉ DANS LE VÉHICULE Pour protéger tous les occupants du véhicule, vérifiez toujours que : ▪ les dossiers rabattables des sièges du véhicule sont bien enclenchés et se trouvent en position verticale ▪ en cas de montage du siège-auto sur le siège passager, ce dernier se trouve dans la position la plus reculée ▪ tous les objets mobiles sont attachés dans le véhicule ▪ toutes les personnes dans le véhicule sont attachées AVERTISSEMENT ! Même lorsqu’il n’est pas utilisé, le siège-auto doit toujours être fixé correctement dans le véhicule avec la ceinture du véhicule. Des pièces non fixées peuvent blesser des passagers ou vous-même en cas de freinage d’urgence ou de petite collision. AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que les bagages et autres objets soient suffisamment sécurisés, notamment sur la plage arrière car ils peuvent provoquer des blessures en cas d’accident.
Strona: 6
69 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL WTEN SPOSÓB DZIECKO JEST PRAWIDŁOWO ZABEZPIECZONE – 5-PUNKTOWY SYSTEM PASÓW GRUPA 1 (9–18 KG) Aby zapewnić dziecku najwyższe bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy... ▪ oparcie fotelika przylega do oparcia siedzenia pojazdu w miarę możliwości na całej powierzchni. ▪ pas bezpieczeństwa jest umieszczony prawidłowo wzdłuż prowadnic pasów, oraz czy jest mocno naprężony. ▪ 5-punktowy system pasów został dopasowany do wzrostu dziecka, pasy naramienne nie są skręcone, system pasów jest zamknięty, a pas mocno naprężony. COMMENT ATTACHER CORRECTEMENT VOTRE ENFANT – HARNAIS À CINQ POINTS – GROUPE 1 (9-18 KG) Pour garantir la meilleure sécurité possible à votre enfant, veuillez vérifier avant de démarrer le véhicule que : ▪ le dossier du siège-auto est le plus à plat possible contre le dossier du siège du véhicule. ▪ la ceinture de sécurité du véhicule a été posée correctement le long des guides et bien serrée. ▪ le harnais à cinq points a été adapté à la taille de votre enfant, les sangles d’épaule ne sont pas vrillées et le harnais est bien serré.
Strona: 7
71 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL PRZEJŚCIE Z GRUPY 1 DO GRUP 2/3 Aby rozpocząć przejście ustawić zagłówek (14) w najwyższej możliwej pozycji dla rozm.1 do oporu. Następnie wykonać następujące czynności: ▪ Całkowicie poluzować pasy naramienne (16) na maksymalną długość, naciskając przycisk regulacji na regulatorze centralnym (17) i równocześnie pociągając obydwa pasy do góry. ▪ Otworzyć zamek pasa (21), naciskając czerwony przycisk (19). ▪ Oddzielić poduszkę (18) od pasów naramiennych (16) oraz poduszkę od pasa zamka (22). ▪ Następnie zdjąć tapicerkę z części grzbietowej fotelika. ▪ Podnieść tapicerkę z siedziska (31), a następnie piankę odpowiadającą za komfort (32) do momentu, aż dostępny będzie schowek (23) w siedzisku. CONVERSION DU GROUPE 1 AU GROUPE 2/3 Placez l’appui-tête (14) dans la position la plus haute possible pour le groupe 1 jusqu’à sentir une résistance, afin de pouvoir démarrer la conversion. Procédez de la manière suivante : ▪ Desserrez complètement les sangles d’épaules (16) en actionnant la touche de réglage sur le réglage central (17) et en tirant simultanément vers l’avant les deux sangles d’épaules. ▪ Ouvrez la boucle du harnais (21) en appuyant sur la touche rouge (19). ▪ Détachez le rembourrage (18) des sangles d’épaule (16) et le rembourrage de la boucle du harnais (22). ▪ Retirez ensuite les housses à l'arrière du siège-auto. ▪ Soulevez la housse de l'assise (31) puis la mousse-confort (32) jusqu’à ce que le compartiment (23) dans l'assise soit accessible.
Strona: 8
73 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL ▪ Teraz przeciągnąć zamek paska przez poduszkę siedziska i schować w schowku. ▪ Ponownie zamknąć pokrywę. Poduszkę pasa należy starannie przechowywać. ▪ Poza tym umieścić zapinki pasów (20) w przewidzianych do tego celu otworach siedziska (24). ▪ Przewlec mocowanie poduszek pasa przez drugi otwór w panelu tylnym w taki sposób, aby zostało ono bezpiecznie ukryte. ▪ Teraz poprowadzić pas przez otwór w panelu tylnym, w celu jego ukrycia. ▪ Włożyć z powrotem piankę odpowiadającą za komfort i tapicerki siedzisk. ▪ Tirez à présent la boucle du harnais par le rembourrage du siège et rangez-le dans le compartiment. ▪ Refermez le couvercle. Veuillez conservez le rembourrage du harnais avec soin. ▪ Rangez également les languettes de verrouillage (20) dans les encoches prévues à cet effet dans le siège (24). ▪ Passez la fixation des rembourrages du harnais par le second orifice dans la plaque arrière afin qu’ils soient rangés correctement. ▪ Passez à présent la ceinture par l’orifice dans la plaque arrière afin de la ranger. ▪ Tirez à présent sur la mousse-confort et replacez les housses de siège. NOTYFIKACJA! Fotelika nie można stosować w grupie 2/3, dopóki zamek pasa nie znajdzie się w schowku. NOTYFIKACJA! W celu ponownego zamontowania fotelika samochodowego w rozmiarze 1 należy postępować w dokładnie odwrotnej kolejności. Sprawdzając, czy wszystkie elementy są dostępne, należy posłużyć się poprzednimi wskazówkami. OSTRZEŻENIE! Stosowanie zintegrowanego systemu pasów jest niedozwolone dla rozm. 2/3 (> 18 kg)! AVIS ! Le siège ne peut pas être utilisé pour le groupe 2/3 avant que la boucle du harnais ne soit rangée dans le compartiment. AVIS ! Si vous remontez le siège-auto dans le groupe 1, procédez exactement dans l’ordre inverse. Utilisez les instructions précédentes pour vérifier si toutes les pièces sont disponibles. AVERTISSEMENT ! L ’utilisation du harnais intégré n'est pas autorisé pour le groupe 2/3 (> 18 kg) !
Strona: 9
75 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Z SEATFIX W ROZM. 2/3 MOCOWANIE Za pomocą systemu Seatfix można połączyć fotelik samochodowy z pojazdem i w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo dziecka. System Seatfix zabezpiecza fotelik w czasie nieużywania. Dziecko musi być nadal zapięte 3-punktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu. NOTYFIKACJA! Punkty mocowania ISOFIX (9) to po dwie metalowe nakładki na miejsce siedzące, które znajdują się między oparciem a siedziskiem siedzenia pojazdu. W razie wątpliwości skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu. Przesunąć fotelik do tyłu, aż całą powierzchnią przylegał będzie do oparcia pojazdu. NOTYFIKACJA! Jeśli punkty mocowania ISOFIX (9) w pojeździe są trudno dostępne, można użyć dostarczonych elementów pomocniczych do wprowadzania ISOFIX (13). ▪ Nacisnąć przycisk regulacji (10) znajdujący się z boku ▪ Wyciągnąć dwa łączniki Seatfix (11) ▪ Wsunąć oba łączniki Seatfix w punkty mocowania ISOFIX (9), aż zatrzasną się, wydając słyszalne KLIKNIĘCIE ▪ Upewnić się, że fotelik dobrze się trzyma poprzez próbę wyciągnięcia go. ▪ Wskaźnik bezpieczeństwa (12) na obu łącznikach musi mieć zielony kolor ▪ Zawarte w zakresie dostawy elementy pomocnicze do wprowadzania ISOFIX (13) zawiesić dłuższym łącznikiem u góry w obu punktach mocowania systemu ISOFIX (9). W niektórych pojazdach lepiej sprawdza się przeciwny kierunek montażu elementów pomocniczych do wprowadzania ISOFIX (13) MONTAGE DU SIÈGE-AUTO AVEC SEATFIX GROUPE 2/3 MONTAGE Seatfix vous permet de fixer le siège-auto au véhicule et d’augmenter ainsi la sécurité de votre enfant. Seatfix sécurise le siège-auto en cas de non- utilisation. Votre enfant doit toujours être attaché avec la ceinture à trois points de votre véhicule. AVIS ! Les points de fixation ISOFIX (9) sont deux languettes métalliques sur chaque place et se situent entre le dossier et l’assise du siège du véhicule. En cas de doute, consultez le manuel d’utilisation de votre véhicule. Repoussez le siège-auto jusqu’à ce qu’il se trouve complètement à plat contre le dossier du véhicule. AVIS ! Si les points de fixation ISOFIX (9) sont difficiles à atteindre dans votre véhicule, vous pouvez utiliser les aides à l’introduction ISOFIX (13) comprises dans la livraison. ▪ Actionnez la touche de réglage (10) sur le côté ▪ Sortez les deux connecteurs Seatfix (11) ▪ Poussez les deux connecteurs Seatfix dans les points de fixation ISOFIX (9) jusqu’à ce qu’ils s’emboîtent avec un « CLIC » audible ▪ Assurez-vous que le siège est bien maintenu en tirant dessus ▪ L ’indicateur de sécurité (12) doit désormais être vert sur les deux connecteurs ▪ Attachez les aides à l’introduction ISOFIX (13) comprises dans la livraison à la patte plus longue en les insérant par le haut dans les deux points de fixation ISOFIX (9). Dans certains véhicules, il est préférable de monter les aides à l’introduction ISOFIX (13) dans la direction de montage inverse
Strona: 10
83 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Fotelik dziecięcy można ustawić w pozycji spoczynkowej, wyciągając element sterujący (33), jak pokazano. Le siège enfant peut être mis en position de repos en tirant sur l‘élément de commande (33) comme illustré. REGULACJA POZYCJI ODPOCZYNKU RÉGLAGE DE LA POSITION DE REPOS NOTYFIKACJA! Unikać tworzenia się pętli w obszarze głowy i przejścia z siedziska na oparcie! W tym celu wyciągnąć nieco przewód przyłączeniowy z siedziska i schować jego nadmiar do kieszeni na odtwarzacz (30). OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć uszkodzeń słuchu należy uważać, aby dziecko nie słuchało muzyki lub nagrań przez dłuższy czas z wysoką głośnością. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawekWE i powiązana norma europejska EN 71/1 wyznaczają maksymalną głośność zabawek dla dzieci. Zgodnie z nimi dla „zabawek blisko uszu” dopuszcza się głośność maksymalnie 80 decybeli. Dla porównania: tak głośno jest na ruchliwej ulicy.Ta wartość graniczna dotyczy zabawek, które zazwyczaj używane są blisko ucha. Norma zakłada odległość 2,5 centymetra. Zalecamy stosowanie głośników dopiero w przypadku starszych dzieci, tzn. przy użyciu fotelika bez wbudowanego systemu pasów (>15 kg). ▪ Z tyłu zagłówka znajduje się gniazdo (29) umożliwiające podłączenie powszechnie stosowanego odtwarzacza muzyki ▪ Przewód przyłączeniowy systemu dźwiękowego jest objęty zakresem dostawy ▪ Przed zastosowaniem można ułożyć go pod poduszką ▪ Kieszeń (30) na odtwarzacz muzyki znajduje się po prawej stronie poduszki siedziska AVIS ! Évitez la formation de boucles au niveau de la tête et entre l'assise et le dossier ! Dégagez légèrement le câble de l'assise et rangez ce qui dépasse dans la sacoche prévue pour le lecteur (30). AVERTISSEMENT ! Pour éviter d'endommager son ouïe, veillez à ce que votre enfant n'écoute pas trop longtemps de la musique ou des histoires avec un volume sonore élevé. La « directive européenne sur les jouets » et la norme européenne correspondante EN 71/1 réglementent le volume sonore maximal des jouets pour enfants. Les jouets « proches des oreilles » ne doivent pas excéder 80 décibels. À titre de comparaison : c'est le volume sonore d'une rue animée. Cette limite s'applique aux jouets généralement utilisés proches des oreilles. La norme sous-entend une distance de 2,5 cm avec les oreilles. Nous ne recommandons l'utilisation des haut-parleurs que pour les enfants plus âgés, c'est-à-dire lorsque le siège-auto est utilisé sans harnais intégré (>15 kg). ▪ La prise (29) pour raccorder un lecteur de musique ordinaire se trouve à l'arrière de l’appui-tête ▪ Le câble de raccordement du Sound System est fourni ▪ Vous pouvez le placer sous le rembourrage avant de l’utiliser ▪ La sacoche (30) pour le lecteur se trouve à droite du coussin de l'assise SOUND SYSTEM SOUND SYSTEM
Strona: 11
85 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL ▪ Zdjąć poduszkę z pasa i zamka pasa ▪ Zdjąć tapicerkę zagłówka do przodu ▪ Zdjąć tapicerkę elementów ramiennych do przodu ▪ Teraz zdjąć tapicerkę oparcia ▪ Zdjąć tapicerkę siedziska ▪ Wyciągnąć podporę nóg i zdjąć jej tapicerkę ▪ Aby z powrotem zamocować tapicerkę należy postępować w odwrotnej kolejności OSTRZEŻENIE! W żadnym przypadku nie wolno używać fotelika samochodowego bez tapicerki. Tapicerka składa się z 8 części, które są zamocowane gumką, zatrzaskami lub haczykami do stelaża fotelika. Po rozłączeniu wszystkich zamocowań można zdjąć poszczególne części. NOTYFIKACJA! Podczas zakładania tapicerki w miejscu podpory nóg uważać na to, aby pianka siedziska prawidłowo przylegała. ZDEJMOWANIE TAPICERKI FOTELIKA ▪ Enlevez le rembourrage de la ceinture et de la boucle du harnais ▪ Enlevez la housse de l’appui-tête en la tirant vers l’avant ▪ Enlevez les housses au niveau des épaules en les tirant vers l’avant ▪ Enlevez à présent la housse du dos ▪ Enlevez la housse de l’assise ▪ Sortez le repose-jambes et enlevez sa housse ▪ Pour fixer à nouveau les housses, procédez dans l’ordre inverse AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit d’utiliser le siège-auto sans housse. La housse se compose de 8 éléments fixés par un élastique, des boutons pression ou un crochet sur le châssis. Dès que vous avez enlevé toutes les fixations, les pièces individuelles peuvent être retirées. AVIS ! Au moment de reposer la housse de l’appui-jambes, veillez à ce que la mousse d’assise soit placée correctement. RETRAIT DE LA HOUSSE DE SIÈGE
Strona: 12
87 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Zadbać o to, aby używana była wyłącznie oryginalna tapicerka, ponieważ również ona jest ważnym elementem funkcjonalnym. Tapicerki zamienne można zamówić w specjalistycznym sklepie. Aby zapewnić dziecku najwyższe bezpieczeństwo, bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie następujących punktów: OSTRZEŻENIE! Tapicerka jest integralną częścią koncepcji bezpieczeństwa fotelika. Z tego względu fotelik w żadnym przypadku nie może być używany bez tapicerki lub z tapicerką innego fotelika. NOTYFIKACJA! Przed pierwszym użyciem wyprać tapicerkę. Przed praniem wyjąć z tapicerki wszystkie wyjmowane części z gąbki. Nie wolno ich prać razem z tapicerką. Tapicerkę wolno prać w temperaturze maks. 30 °C na programie do tkanin delikatnych. Podczas prania w temperaturze ponad 30 °C może dojść do odbarwień. Tapicerkę prać osobno bez innych ubrań i w żadnym wypadku nie suszyć maszynowo! W żadnym wypadku nie suszyć tapicerki w pełnym słońcu! Plastikowe elementy można myć łagodnym środkiem do czyszczenia i ciepłą wodą. ▪ Wszystkie istotne części fotelika powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Mechaniczne elementy konstrukcyjne muszą działać bez zastrzeżeń ▪ Bezwzględnie konieczne jest dbanie o to, aby fotelik nie został zakleszczony między twardymi elementami, takimi jak np. drzwi pojazdu, szyna siedzenia itd., oraz aby nie został w ten sposób uszkodzony ▪ Po upadku, wypadku drogowym lub innej formie bezpośredniego wpływu fotelik musi koniecznie zostać sprawdzony przez producenta OSTRZEŻENIE! W żadnym wypadku nie stosować chemicznych środków do czyszczenia ani do wybielania! CZYSZCZENIE PIELĘGNACJA Veillez à ce qu’une seule housse de siège d’origine soit utilisée car elle joue également un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du siège. Vous trouverez des housses de rechange dans les magasins spécialisés. Pour protéger au maximum votre siège-auto, il est impératif que vous suiviez les directives suivantes : AVERTISSEMENT ! La housse fait partie intégrante du concept de sécurité du siège-auto. C’est la raison pour laquelle le siège-auto ne doit en aucun cas être utilisé sans housse ou avec la housse d’un autre siège-auto. AVIS ! Laver la housse avant la première utilisation. Veuillez retirer tous les blocs de mousse amovibles des housses avant le lavage. Ils ne doivent pas être lavés. La housse ne doit pas être lavée à plus de 30 °C sur un cycle délicat. En cas de lavage à plus de 30 °C, elle pourrait se décolorer. Veuillez laver la housse à part du linge. Ne jamais la sécher en machine ! Ne jamais sécher la housse en plein soleil ! Les pièces en plastique peuvent être lavées avec un détergent doux et à l’eau chaude. ▪ Toutes les pièces importantes du siège-auto doivent être contrôlées pour vérifier qu’elles ne sont pas endommagées. Les composants mécaniques doivent fonctionner parfaitement ▪ Il est impératif de veiller à ce que le siège-auto ne soit pas coincé entre des pièces dures comme la portière, les rails du siège, etc. et ne puisse pas de fait être endommagé ▪ Le siège-auto doit être impérativement contrôlé par le fabricant en cas de chute, d’accident ou de toute autre forme d’atteinte directe AVERTISSEMENT ! N’utiliser en aucun cas des détergents chimiques ou de la javel ! NETTOYAGE ENTRETIEN
Strona: 13
89 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL W razie pytań należy najpierw skontaktować się ze sklepem. Należy przygotować następujące dane: Ten fotelik samochodowy jest zaprojektowany w taki sposób, aby przy normalnym użytkowaniu spełniał swoje zadania przez cały okres trwałości produktu, czyli przez ok. 11 lat. Powolne zużywanie się tworzywa sztucznego, na przykład ze względu na promieniowanie słoneczne (UV) może nieznacznie pogorszyć właściwości produktu. Ponieważ w pojazdach dochodzi do bardzo dużych wahań temperatury i innych nieprzewidywalnych obciążeń, koniecznie przestrzegać następujących punktów: Dalsze informacje na temat naszych produktów można znaleźć również na stronie www.recaro-kids.com ▪ numer seryjny (patrz naklejka) ▪ markę i typ samochodu oraz położenie siedzenia, na którym jest używany fotelik samochodowy ▪ wagę, wiek i wzrost dziecka ▪ Jeżeli pojazd jest wystawiony na pełne słońce przez dłuższy czas, należy wyjąć fotelik samochodowy z pojazdu lub przykryć go jasnym materiałem ▪ Regularnie sprawdzać wszystkie plastikowe i metalowe elementy fotelika pod kątem uszkodzeń lub zmian formy i koloru. Po stwierdzeniu zmiany trzeba zutylizować fotelik lub oddać go do kontroli przez producenta i w razie potrzeby wymienić ▪ Zmiany materiału, zwłaszcza wyblaknięcie, są normalne i nie wpływają na funkcjonalność OSTRZEŻENIE! Wypadek drogowy może spowodować uszkodzenia fotelika samochodowego, które nie są widoczne gołym okiem. Po wypadku koniecznie wymienić fotelik. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. POSTĘPOWANIE POWYPADKU DROGOWYM INFORMACJE O PRODUKCIE ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU Pour toute question, adressez-vous en premier lieu à votre revendeur. Vous devriez disposer des indications suivantes : Ce siège-auto est conçu pour fonctionner avec ses pleines capacités pour toute la durée de vie du produit d’env. 11 ans pour une utilisation habituelle. L ’usure lente du plastique, p. ex. par le rayonnement du soleil (UV) peut entraîner une légère détérioration des propriétés du produit. Étant donné qu’il peut y avoir de très fortes variations de température et d’autres contraintes imprévisibles dans les véhicules, veillez impérativement à respecter les points suivants : Vous trouverez de plus amples informations concernant nos produits sur www.recaro-kids.com ▪ Numéro de série (voir autocollant) ▪ Marque et type de voiture et position du siège sur lequel le siège-auto est utilisé ▪ Poids, âge et taille de l’enfant ▪ Si le véhicule est en plein soleil pendant une période prolongée, le siège-auto doit être sorti du véhicule ou être couvert d’une étoffe légère ▪ Vérifiez régulièrement que les pièces métalliques et plastiques du siège-auto ne sont pas endommagées ou n’ont pas changé de forme ou de couleur. Si vous constatez une modification, vous devez mettre au rebut votre siège-auto ou le faire vérifier par le fabricant et le remplacer le cas échéant ▪ Des modifications du tissu, notamment des décolorations, sont normales et ne représentent aucun danger AVERTISSEMENT ! Suite à un accident, le siège-auto peut présenter des dommages invisibles à l’œil nu. Après un accident, remplacez le siège impérativement. En cas de doute, contactez le revendeur ou le fabricant. COMPORTEMENT APRÈS UN ACCIDENT INFORMATION PRODUIT DURÉE DE VIE DU PRODUIT
Strona: 14
91 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Aby zapewnić przepisową utylizację produktu, skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub władzami właściwymi dla miejsca zamieszkania. Zawsze przestrzegać postanowień dotyczących utylizacji obowiązujących w danym kraju. OSTRZEŻENIE! Elektroodpadów w żadnym przypadku nie wolno wrzucać do pojemników na śmieci zmieszane. UTYLIZACJA Opakowanie Pojemnik na papier Tapicerka fotelika Odpady zmieszane, obróbka termiczna Elementy z tworzywa sztucznego Zgodnie z oznaczeniem do odpo- wiedniego pojemnika Elementy metalowe Pojemnik na metale System nagłośnieniowy Punkt zbiórki elektroodpadów Pour éliminer le produit conformément à la loi en vigueur, prenez contact avec le système municipal de collecte ou de gestion des déchets de votre domicile. Respectez dans tous les cas les recommandations d’élimination de votre pays. AVERTISSEMENT ! Les appareils électriques usagés ne doivent en aucun cas être jetés dans les poubelles de déchets résiduels. ÉLIMINATION Emballage Conteneur pour les cartons Housse de siège Déchets résiduels, recyclage thermique Pièces plastiques Suivant le marquage dans le conteneur concerné Pièces métalliques Conteneur pour les métaux Système de haut-parleur Point de collecte public pour les appareils électriques usagés
Strona: 15
93 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Poniższe postanowienia gwarancyjne obowiązują tylko w kraju, w którym ten produkt został po raz pierwszy sprzedany przez sklep detaliczny konsumentowi. 1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe, które występowały w momencie zakupu, lub które wystąpiły w ciągu dwóch (2) lat od pierwszej sprzedaży tego produktu przez sklep detaliczny konsumentowi (gwarancja producenta). Po zakupie lub w przypadku handlu wysyłkowego zaraz po otrzymaniu należy sprawdzić produkt pod kątem kompletności, wad produkcyjnych i materiałowych. 2. Jeśli występują wady, produktu nie wolno użytkować. Aby móc skorzystać ze świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, należy zwrócić kompletny i czysty produkt do sklepu detalicznego, w którym został zakupiony po raz pierwszy, oraz przedłożyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura). Prosimy nie oddawać ani nie odsyłać produktu bezpośrednio do producenta! 3. Gwarancja nie pokrywa wad, które powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania, czynników zewnętrznych (wody, ognia, wypadków itd.), normalnego zużycia lub postępowania i użytkowania w sposób niezgodny z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Gwarancja jest uznawana tylko wtedy, gdy naprawy i modyfikacje były dokonywane wyłącznie przez osoby, które są do tego uprawnione, oraz gdy stosowano wyłącznie oryginalne części konstrukcyjne i akcesoria. 4. Niniejsza gwarancja nie narusza obowiązujących praw konsumenta ani praw związanych z roszczeniami wobec sprzedawcy z tytułu produktu sprzecznego z umową. 5. Wszystkie nasze materiały spełniają wysokie wymagania co do trwałości kolorów. Jednak promieniowanie UV powoduje ich blaknięcie. Nie chodzi tu o wady materiałowe, tylko o normalne oznaki zużycia, których nie obejmują świadczenia gwarancyjne. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE Les dispositions de garantie suivantes ne sont valables que dans le pays où ce produit a été vendu pour la première fois à un consommateur par le biais du commerce de détail. 1. La garantie couvre tous les vices de fabrication et de matériau existant au moment de l’achat ou étant apparus dans un délais de deux (2) ans après la vente initiale de ce produit à un consommateur via le commerce de détail (garantie fabricant). Veuillez impérativement vérifier immédiatement que le produit est complet et qu’il ne présente aucun vice de fabrication et de matériau après l’achat ou à réception en cas de vente par correspondance. 2. En cas de dommages, le produit ne peut plus être utilisé. Pour tout recours dans le cadre de la présente garantie, le produit doit être remis parfaitement propre et dans son intégralité au détaillant qui l’a vendu initialement et l’original de la preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) doit être présenté. Prière de ne pas envoyer ou amener directement le produit au fabricant ! 3. La garantie ne couvre pas les dommages survenus suite à une mauvaise utilisation, à des facteurs extérieurs (eau, feu, accident ou autre), usure normale ou par le traitement et l’utilisation contraires aux instructions de ce mode d’emploi. La garantie n’est assurée que si des réparations ou des modifications ont été réalisées exclusivement par des personnes homologuées et si seuls des accessoires et des pièces d’origine ont été utilisés. 4. Cette garantie n’influence en rien les droits des consommateurs ou les droits de recours à l’encontre du vendeur pour non-conformité du produit. 5. Tous nos tissus satisfont à des exigences élevées en matière de solidité de teinture. Toutefois, les tissus blanchissent sous l’action du rayonnement UV. Il ne s’agit pas d’un défaut de matériel, mais d’une usure normale pour laquelle nous ne pouvons accorder de garantie. DISPOSITIONS DE GARANTIE
Marka:
Recaro
Produkt:
Foteliki samochodowe
Model/nazwa:
Tian Elite
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rumuński, Grecki, Węgierski