Fix Base instrukcja
Instrukcja Recaro FixBase

Podręcznik dla Recaro Fix Base w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 172 stron.

PDF 172 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Recaro Fix Base. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Recaro Fix Base, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Recaro Fix Base. Upewnij się, że opisujesz trudności z Recaro Fix Base tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Recaro Fix Base

Strona: 1
KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW N av odila za sestav o in uporabo S kupina I (9-18 kg) Podstavek Isofix za uporabo z otro kimi avtosede i RECARO Privia (skupina 0+, do 13 kg telesne te e) in RECARO Optia (skupina 1, 9-18 kg telesne te e) Tiskarske in druge napake ter tehni ne spremembe pridr ane. POZOR - navodila obvezno shranite za kasnej o uporabo. V ta namen je na zgornji strani podstavka ep za navodila. Razli ica/Wersja 100613 Proizvajalec/Producent: RECARO Child Safety GmbH & Co. KG Guttenbergstraße 2, D-95352 Marktleugast - Mannsflur Telefon/telefon: +49 9255 77-0, faks: +49 9255 77-13 e-po ta: info@recaro-cs.com, www.recaro-cs.com Instrukcja montażu i obsługi Grupa I (9– 18 kg) Baza Isofix do zastosowania z fotelikami dla niemowl t RECARO Privia (grupa 0+, dla dzieci o wadze do 13 kg) i fotelikami dzieci cymi RECARO Optia (grupa 1, dla dzieci o wadze 9–18 kg) Zastrzega si prawo do pomy ek, b d w w druku i zmian technicznych. UWAGA – koniecznie zachowa instrukcj w celu p niejszego wykorzystania. W tym celu na stronie wierzchniej bazy znajduje si przegroda na ni . RECARO fix
Strona: 2
26 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW Z na imi edinstvenimi izku njami e ve kot 100 let izvajamo revolucije na podro ju sede ev v avtomobilih, na letalih in v dirkalnih portih. To brezkonkuren no znanje in izku nje se do potankosti odra ajo tudi v vsakem od na ih otro kih varovalnih sistemov. Na glavni cilj je, vam nuditi izdelke, ki presegajo va a pri akovanja, ne glede na to, ali gre za varnost, udobje, enostavno uporabo ali obliko. Rezultat so izdelki, s katerimi se lahko vi in va otrok z dobrim ob utkom podate na dolgo pot. Storite najbolje za svojega otroka in tako tudi zase. U ivajte v neobremenjenem ivljenju. Opis Podstavek ISOFIX, ki ga je mogo e v vo- zilo vgraditi skupaj z lupinico za dojen ke RECARO Privia in otro kim avtosede em Optia. Sistem Isofix ustreza te nostnemu razredu Isofix E (Privia) oz. B1 (Optia). Preverjeno v skladu z ECE R44/04. e elite uporabljati sistem Isofix, v priro niku svojega vozila preverite, ali je ta razred velikosti odobren za va e vozilo. tevilke dovoljenj: 04301305 (Privia); 04301306 (Optia) Dzi ki jedynemu w swoim rodzaju do wiad- czeniu od ponad 100 lat rewolucjonizu- jemy spos b siedzenia w samochodach, samolotach i pojazdach wy cigowych. Wszystkie szczeg y tego bezkonkuren- cyjnego know-how odzwierciedlaj si tak e w ka dym z naszych system w bezpiecze stwa dzieci. Naszym g wnym celem jest przy tym oferowanie produkt w, kt re ca y czas przewy szaj oczekiwania klient w – zar wno w kwestiach bezpie- cze stwa, komfortu, jak i atwo ci obs ugi czy wzornictwa. Wynikiem tego s produkty, kt rym rodzice mog bezgranicznie zaufa , bezpiecznie wyruszaj c ze swoimi dzie mi w d ug po- dr . Zr b to, co jest najlepsze dla Twojego dziecka – a tym samym i dla Ciebie. Beztrosko ciesz si yciem. Opis Baza ISOFIX, kt r mo na zamontowa w samochodzie razem z fotelikiem dla niemowl t RECARO Privia i fotelikiem dzieci cym Optia. System Isofix odpowiada klasie wielko ci Isofix E (Privia) lub B1 (Optia). Homologacja wed ug EKG nr 44/04. W razie ch ci u ycia systemu Isofix nale y sprawdzi w podr czniku pojazdu, czy samoch d jest dopuszczony do tych klas wielko ci. Numery dopuszczenia: 04301305 (Privia); 04301306 (Optia)
Strona: 3
28 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 1. Varnostna opozorila ●RECAROfix je treba v avtomobil vedno pritrditi v skladu z navodili za vgradnjo, tudi e se ne uporablja. Nepritrjen podstavek lahko pri zaviranju v sili po koduje vas in druge potnike v vozilu. ●RECAROfix v avtu pritrdite tako, da ne bo stisnjen ob prednje sede e ali vrata vozila. ●RECAROfix ni dovoljeno spreminjati, navodila za sestavo in uporabo je treba skrbno upo tevati, ker sicer dolo enih nevarnosti pri prevozu otroka ni mogo e izklju iti. ●Po nesre i je treba podstavek in nanj pri- trjeni otro ki sede zamenjati in odpeljati na tovarni ko testiranje. ●Pazite, da bodo kosi prtljage in drugi predmeti primerno pritrjeni, e posebej na zadnji polici vozila, ker lahko sicer v primeru tr enja povzro ijo po kodbe. Bodite dober zgled ostalim in se pred vo njo pripnite z varnostnim pasom. Za otroka lahko nevarnost pomeni tudi odrasla oseba, ki ni pripeta z varnostnim pasom. ●Skupaj z RECARO Privia: Te nostni razred 0+ do 13 kg. Namestitev sede a je dovoljena le v nasprotni smeri vo nje. ●Skupaj s Optia: Te nostni razred I, 9-18 kg. Vgradnja v smeri vo nje 1. Wskaz wki bezpiecze stwa ●RECAROfix musi by zamocowana zawsze zgodnie z instrukcj monta u, nawet je li nie jest u ywana. Niezamo- cowana baza mo e nawet w przypadku nag ego hamowania spowodowa obra enia cia a kierowcy i pasa er w. ●RECAROfix zamocowa w samochodzie w taki spos b, aby nie zosta a zaklesz- czona przez przednie siedzenia lub drzwi samochodu. ●Konstrukcji RECAROfix nie wolno zmienia i nale y dok adnie przestrzega instrukcji monta u i obs ugi, poniewa w przeciwnym razie nie mo na wykluczy zagro e przy transporcie dziecka. ●Po wypadku baz i zamocowany na niej fotelik dzieci cy trzeba wymieni i zleci ich sprawdzenie producentowi. ●Nale y zwr ci uwag na to, aby baga e i inne przedmioty by y wystarczaj co zabezpieczone, szczeg lnie na p eczce pod tyln szyb , poniewa w razie zde- rzenia mog by one przyczyn obra e cia a. Nale y dawa dziecku dobry przyk ad i zawsze przypina si pasami. Nieprzypi ta pasami doros a osoba mo e stanowi niebezpiecze stwo dla dziecka. ●Z RECARO Privia: grupa wagowa 0+ do 13 kg. Dopuszcza si monta wy cznie w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. ●Z Optia: grupa wagowa I, 9–18 kg. Monta w kierunku jazdy.
Strona: 4
30 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 3 4 5 e elite odklopite priklju ke Isofix, pritisnite ro aj spredaj na sredini podstavka ISOFIX in izvlecite priklju ke. Sedaj RECAROfix namestite na stremena, da bodo priklju ki sli no zasko ili. Pomembno: Oba prikazovalnika morata postati zelena. Zaradi varnosti preverite pritrditev tako, da povle ete za podstavek. Sedaj povlecite za ro aj na sredini in potisnite RECAROfix v smeri naslonjala, dokler se ne nasloni nanj. Aby wysun czniki Isofix, wcisn uchwyt znajdu- j cy si z przodu na rodku bazy ISOFIX i wysun czniki a do oporu. Nast pnie przy o y RECAROfix do pa k w i zatrzasn czniki w s yszalny spos b. Wa ne: obydwa wska niki musz zmieni kolor na zielony. Dla pewno ci sprawdzi bezpieczne zablokowanie poprzez poci gni cie za baz . Nast pnie poci gn za uchwyt znajduj cy si na rodku i przesun RECAROfix w kierunku oparcia, tak aby przylega a do niego.
Strona: 5
31 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 6 7 Za nastavitev vi ine podporne noge pritisnite zapah na zadnji strani podporne noge in nogo izvlecite do potrebne dol ine. Pazite, da bo podporna noga zasko ila. Pri pravilno nastavljeni dol ini prikaz za podporno nogo postane zelen takoj, ko podstavek odlo ite na dno vozila. e se to ne zgodi, podporno nogo e malce iztegnite, kot je opisano zgoraj. W celu ustawienia wysoko ci podp rki wcisn blokad znajduj c si z ty u podp rki i wysun podp rk a do wymaganej d ugo ci. Zwr ci uwag na to, aby podp rka zatrzasn a si . Przy poprawnie ustawionej d ugo ci wska nik podp rki zmienia kolor na zielony, jak tylko baza zostanie odstawiona na pod og pojazdu. Je li tak si nie stanie, jeszcze troch wysun podp rk w spos b opisany powy ej.
Strona: 6
32 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 8 9 2.2. Namestitev lupinice za dojen ka RECARO Privia na podstavek Namestite lupinico za dojen ka z hrbtno stranjo v smeri vo nje na RECAROfix, tako da bodo pove- zovalne pali ice zasko ile v ustrezne utore. Pri tem si pomagajte tako, da lupinico pritisnete navzdol. Prikaz na podstavku mora postati zelen. Dvignite lupinico in dodatno preverite, ali je varno zasko ena. 2.2. Nasadzanie fotelika dla niemowl t RECARO Privia na baz Nasadzi fotelik dla niemowl t na RECAROfix ty em do kierunku jazdy, tak aby dr ki cz ce zatrzasn y si w odpowiednich zag bieniach. Pom c w procesie zatrza ni cia poprzez wci ni cie fotelika w d . Wskazanie na bazie musi zmieni kolor na zielony. Poprzez uniesienie fotelika sprawdzi dodatkowo, czy nast pi o bezpieczne zablokowanie.
Strona: 7
34 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 12 13 2.5. Odstranitev avtosede a s podstavka e elite avtosede odstraniti s podstavka, ga primi- te na levi in desni strani in pritisnite obe sprostitveni tipki na zadnji strani. Tako povezavo sprostite in avtosede lahko snamete. 2.6. Demonta a RECAROfix Za demonta o RECAROfix povlecite za ro aj na sredini RECAROfix in povlecite malce naprej. Ko sprostite oba priklju ka tako, da povle ete za stranski ro ici, lahko podstavek odstranite s sede a vozila. Podporno nogo lahko sedaj zlo ite. S pritiskom na spodnjo stran podstavka podporna noga zasko i v transportni polo aj. 2.5. Zdejmowanie fotelika dzieci cego z bazy Aby zdj fotelik dzieci cy z bazy, chwyci go z lewej i prawej strony i wcisn obydwa przyciski odblokowuj ce znajduj ce si z ty u. Dzi ki temu po czenie zostanie odblokowane i fotelik dzieci cy mo e zosta zdj ty. 2.6. Demonta RECAROfix Aby wymontowa RECAROfix, poci gn za uchwyt znajduj cy si po rodku RECAROfix i poci gn baz lekko do przodu. Po zwolnieniu obu cznik w poprzez poci gni cie za boczne d wignie mo na zdj baz z siedzenia samochodu. Nast pnie mo na z o y podp rk . Poprzez doci ni cie do spodu bazy podp rka zatrza nie si w swojej pozycji transportowej.
Strona: 8
35 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW 3. i enje RECAROfix Plasti ne dele lahko istite z vla no krpo (mla na voda in milo). Ne uporabljajte ostrih istilnih sredstev. 4. Napotki 4.1. Splo ni napotki ●Navodila za uporabo so v epu na zgornji strani podstavka ISOFIX. Tja jih shranite po vsaki uporabi. 4.2. Garancija ●Garancija velja za dve leti od datuma nakupa za napake v izdelavi ali mate- rialu. Reklamacije lahko uveljavljate le z dokazilom o datumu nakupa. Garancija je omejena na izdelke, ki so se pravilno uporabljali in vzdr evali v istem in urejenem stanju. ●Garancija ne vklju uje znakov naravne obrabe in kode, nastale zaradi preko- merne obremenitve in neprimerne ali nestrokovne uporabe. 3. Czyszczenie RECAROfix Elementy z tworzywa sztucznego mo na czy ci wilgotn szmatk (zwil on letni wod z myd em). Nie stosowa szoruj - cych rodk w czyszcz cych 4. Wskaz wki 4.1. Wskaz wki og lne ●Instrukcja obs ugi znajduje si w prze- gr dce na wierzchniej stronie bazy ISOFIX. Po skorzystaniu z niej nale y umie ci j z powrotem na miejscu. 4.2. Gwarancja ●Gwarancja na b dy fabryczne i mate- ria owe wynosi dwa lata od daty zakupu. Reklamacje z tytu u gwarancji mog by uwzgl dnione tylko po udokumentowaniu daty zakupu. Gwarancja ogranicza si do produkt w, kt re by y odpowiednio u yt- kowane i zosta y odes ane w czystym i porz dnym stanie. ●Gwarancja nie obejmuje naturalnych oznak zu ycia, szk d spowodowanych nadmiernym obci eniem ani szk d powsta ych w wyniku nieprawid owego lub niezgodnego z przeznaczeniem u ytkowania.
Strona: 9
36 KO AR HE JP CN DE GB FR NL SL PL SE NO DK FI LT LV RO SR UA ET IT HR ES PT TR GR HU SK TW e imate kakr na koli vpra anja, nas pokli ite ali nam napi ite elektronsko sporo ilo. Telefon +49 9255 77-66, e-po ta info@recaro-cs.com 4.3. Za ita vozila ●Opozoriti vas elimo, da pri uporabi otro kih sede ev ni mogo e izklju iti po kodb sede ev v vozilu. Varnostna direktiva ECE R44 predpisuje fiksno monta o. Prosimo, da avtomobilske sede e v va em vozilu primerno za itite (npr. RECARO Car Seat Protector). Podjetje RECARO Child Safety GmbH & Co. KG ali njegovi zastopniki ne prevzemajo odgovornosti za morebitno kodo na sede ih vozila. W dalszych razie pyta prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. telefon +49 9255 77-66, e-mail info@recaro-cs.com 4.3. Ochrona pojazdu ●Zwracamy uwag na fakt, e przy u ytkowaniu fotelik w samochodowych nie mo na wykluczy uszkodze siedze pojazdu. Zgodnie z regulaminem EKG nr 44 wymagany jest trwa y monta . Nale y zastosowa odpowiednie rodki w celu ochrony siedzenia samochodu (np. u y RECARO Car Seat Protector). Firma RECARO Child Safety GmbH & Co. KG oraz jej dystrybutorzy nie odpowiadaj za potencjalne uszkodzenia siedze pojazd w.
Marka:
Recaro
Produkt:
Produkty dla niemowląt
Model/nazwa:
Fix Base
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Łotewski