Instrukcja Philips HX6762/35

Zobacz poniższy poradnik dla Philips HX6762/35. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Philips
  • Produkt: Szczoteczka do zębów
  • Model/nazwa: HX6762/35
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Polski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Francuski, Indonezyjski, Arabski

Spis treści

Strona: 159
160
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy
oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój
produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi.
Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-
- Trzymaj ładowarkę i/lub dezynfektor z dala od
wody. Nie kładź urządzenia ani nie przechowuj
go w pobliżu wanny, umywalki, zlewu lub innego
pojemnika z wodą. Nie zanurzaj ładowarki ani
dezynfektora w wodzie ani w innym płynie. Po
zakończeniu czyszczenia sprawdź, czy ładowarka
i/lub dezynfektor są całkowicie suche, zanim
podłączysz je do sieci elektrycznej.
Ostrzeżenie
-
- Przewód sieciowy nie podlega wymianie.
Uszkodzenie przewodu powoduje, że ładowarka
i/lub dezynfektor nie nadają się do dalszego użytku.
-
- Ładowarkę i/lub dezynfektor należy wymienić na
nowy element tego samego typu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.
-
- Nie należy korzystać z ładowarki i/lub
dezynfektora na zewnątrz budynków ani w pobliżu
rozgrzanych powierzchni. Nie należy uruchamiać
dezynfektora w miejscach, w których stosowane
są produkty w aerozolu (spray) ani w których
stosuje się procedury zarządzania dopływem tlenu.
POLSKI
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 160 4/17/14 8:46 AM
Strona: 160
-
- Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób
uszkodzone (główka szczoteczki, uchwyt, ładowarka
i/lub dezynfektor), nie używaj go. Urządzenie nie
zawiera elementów przeznaczonych do naprawy.
W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się
z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (patrz
rozdział „Gwarancja i serwis”).
-
- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania tego
typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób
oraz zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach. Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być przeprowadzane przez dzieci; wyjątek
stanowią dzieci powyżej 8. roku życia, które są
odpowiednio nadzorowane. Urządzenie i przewód
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8 lat.
-
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
-
- Przerwij korzystanie ze dezynfektora, jeśli żarówka
UV pozostaje włączona po otwarciu drzwiczek.
Światło ultrafioletowe może być szkodliwe dla
oczu i skóry. Przechowuj dezynfektor w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Uwaga
-
- Nie myj główki szczoteczki, uchwytu, ładowarki,
osłony ładowarki ani dezynfektora w zmywarce.
-
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł
w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem
szczoteczki po raz pierwszy skonsultuj się ze
stomatologiem.
POLSKI 161
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 161 4/17/14 8:46 AM
Strona: 161
-
- Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli po
skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi silne krwawienie
lub jeśli krwawienie nie ustąpi po tygodniu
użytkowania. Skonsultuj się ze stomatologiem także
w przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu
podczas korzystania ze szczoteczki Sonicare.
-
- Szczoteczka Sonicare spełnia wymagania
norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń
elektromagnetycznych. Jeśli masz wszczepiony
rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem
skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.
-
- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed
skorzystaniem ze szczoteczki Sonicare skonsultuj się
z lekarzem.
-
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj
go do innych celów.W przypadku wystąpienia
dyskomfortu lub bólu przerwij korzystanie z
urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
-
- Szczoteczka Sonicare to urządzenie do higieny
osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku
przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i
placówkach stomatologicznych.
-
- Przestań korzystać ze szczoteczki, jeśli włosie jest
połamane lub powyginane.Wymieniaj główkę
szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne
są ślady zużycia.
-
- Nie używaj innych główek niż zalecane przez
producenta.
-
- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenki, sodę
oczyszczoną lub wodorowęglany (często
występujące w pastach wybielających), po każdym
użyciu dokładnie wyczyść główkę szczoteczki wodą
z mydłem. Zapobiega to pękaniu plastiku.
POLSKI
162
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 162 4/17/14 8:46 AM
Strona: 162
enie
kże
m
enia.
j się
t
czne
m
odą
-
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów
wylotowych powietrza dezynfektora ani nie
blokuj ich, umieszczając dezynfektor na miękkiej
powierzchni lub w pozycji bądź miejscu, w
którym inne obiekty mogą je blokować (przykłady
obiektów: czasopisma, chusteczki, włosy).
-
- Podczas działania dezynfektora oraz natychmiast
po zakończeniu korzystania z niego żarówka UV
jest gorąca.
-
- Przed uruchomieniem dezynfektora pamiętaj
o zastosowaniu osłony ochronnej pozwalającej
uniknąć kontaktu z gorącą żarówką.
-
- Jeśli dezynfektor był używany przez 3 kolejne
cykle czyszczenia UV (tzn. 3 razy z rzędu), wyłącz
go na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem
kolejnego cyklu czyszczenia UV.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy
i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi
narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Opis ogólny (rys. 1)
1 Higieniczna nasadka na podróż
2 Główka szczoteczki
3 Uchwyt z miękkiej gumy
4 Wyłącznik zasilania
5 Tryby szczotkowania
6 Wskaźnik ładowania
-
- Wskaźnik ładowania deluxe (tylko wybrane
modele)
-
- Standardowy wskaźnik ładowania (tylko wybrane
modele)
7 Ładowarka podróżna
8 Dezynfektor UV z wbudowaną ładowarką i
elementem do mocowania przewodu
POLSKI 163
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 163 4/17/14 8:46 AM
Strona: 163
-
- Niepokazane na rysunku: żarówka UV
-
- Niepokazane na rysunku: tacka ociekowa
dezynfektora
-
- Niepokazane na rysunku: osłona ochronna na
żarówkę UV
Uwaga: Zawartość opakowania różni się w zależności
od modelu.
Przygotowanie do użycia
Zakładanie główki szczoteczki
1 Dopasuj przednią część główki szczoteczki do
przedniej części uchwytu.
2 Mocno dociśnij główkę szczoteczki do
metalowego trzonka, aż poczujesz opór.
Ładowanie
1 Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka
elektrycznego.
2 Umieść uchwyt na ładowarce.
,
, Wskaźnik ładowania akumulatora obok symbolu
akumulatora zacznie migać, co oznacza, że trwa
ładowanie szczoteczki.
Wskaźnik ładowania akumulatora
Wskaźnik ładowania akumulatora pokazuje
przybliżony poziom naładowania akumulatora.
Wskaźnik ładowania deluxe (tylko wybrane modele):
-
- Świeci na zielono: 50–100%
-
- Miga na zielono: 10–49%
-
- Miga na żółto: mniej niż 10%
Standardowy wskaźnik ładowania (tylko wybrane
modele):
POLSKI
164
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 164 4/17/14 8:46 AM
Strona: 164
-
- Świeci na zielono: 50–100%
-
- Miga na zielono: mniej niż 50%
Uwaga: Kiedy akumulator szczoteczki Sonicare
będzie bliski rozładowania, po zakończeniu cyklu
szczotkowania usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a
wskaźnik ładowania akumulatora będzie szybko migać
przez 30 sekund.
Uwaga:Aby akumulator był zawsze w pełni
naładowany, nieużywaną szczoteczkę Sonicare można
ustawić na ładowarce. Pełne naładowanie akumulatora
trwa 24 godziny.
Zasady używania urządzenia
Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów
1 Zwilż włosie szczoteczki i nałóż niewielką ilość
pasty do zębów.
2 Umieść szczoteczkę w jamie ustnej tak, aby
włosie dotykało zębów pod niewielkim kątem.
Włosie powinno być lekko skierowane w
stronę linii dziąseł.
3 Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć
szczoteczkę Sonicare.
4 W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia
delikatnie przyciśnij szczoteczkę Sonicare do
zębów i pozwól jej szczotkować za Ciebie. Nie
szoruj tak, jak przy użyciu tradycyjnej szczoteczki.
5 Ostrożnie przesuwaj główkę szczoteczki po
zębach do przodu i do tyłu, tak aby dłuższe
włosie mogło dotrzeć do szczelin między
zębami.Wykonuj te ruchy przez cały cykl
szczotkowania.
POLSKI 165
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 165 4/17/14 8:46 AM
Strona: 165
Uwaga:Aby dokładnie wyczyścić wszystkie zęby,
podziel jamę ustną na 4 części, korzystając z funkcji
Quadpacer (patrz rozdział „Funkcje”).
6 Szczotkuj każdą z czterech części przez
30 sekund — w rezultacie łączny czas
czyszczenia zębów wyniesie ok. 2 minut.
Rozpocznij od części 1 (zewnętrzna strona
zębów górnych), a następnie przejdź do części
2 (wewnętrzna strona zębów górnych). Później
wyczyść część 3 (zewnętrzna strona zębów
dolnych) i zakończ czyszczenie, szczotkując
część 4 (wewnętrzną część zębów dolnych).
7 Po zakończeniu cyklu szczotkowania można
dodatkowo wyczyścić zęby od góry i od
dołu oraz w miejscach, gdzie powstają
przebarwienia. Za pomocą włączonej lub
wyłączonej szczoteczki można również
wyczyścić język.
Szczoteczki Sonicare można bezpiecznie używać na:
-
- Aparatach korekcyjnych (w takim przypadku
główki szczoteczki szybciej się zużywają)
-
- Wypełnieniach (plomby, koronki, fornir)
Uwaga: Szczoteczkę można włączyć lub wyłączyć
w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując
wyłącznik zasilania przez 2 sekundy.
Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów
w trybie Clean & White
Tryb Clean & White stanowi połączenie 2 minut
pracy w trybie Clean w celu wyczyszczenia całych
ust oraz 30 dodatkowych sekund pracy w trybie
White, który skupia się na widocznych zębach
przednich.
1 Szczotkuj zęby przez pierwsze 2 minuty
zgodnie z instrukcjami w krokach 1–6 powyżej.
POLSKI
166
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 166 4/17/14 8:46 AM
Strona: 166
2 Po 2 minutach w trybie Clean rozpoczyna
się tryb White, w którym zmienia się dźwięk
szczotkowania i ruch. Stanowi to sygnał do
rozpoczęcia szczotkowania górnych zębów
przednich przez 15 sekund.
3 Po wyemitowaniu kolejnego sygnału
dźwiękowego i wstrzymaniu pracy przejdź do
dolnych zębów przednich, szczotkując je przez
ostatnie 15 sekund.
Tryby szczotkowania
Szczoteczka Sonicare jest domyślnie ustawiona
na działanie w trybie Clean.Aby wybrać inny tryb
szczotkowania:
1 Naciśnij wyłącznik, aby przełączać tryby.
,
, Zielony wskaźnik LED informuje o wybranym
trybie.
Uwaga: Przełączanie trybów jest możliwe tylko wtedy,
gdy szczoteczka jest włączona.
Tryb Clean
Standardowy tryb do doskonałego czyszczenia zębów.
Tryb Sensitive (tylko wybrane modele)
Delikatne, a zarazem dokładne czyszczenie
wrażliwych dziąseł i zębów.
Tryb Clean & White
2 minuty pracy w trybie Clean oraz 30 dodatkowych
sekund pracy w trybie White, który skupia się na
widocznych zębach przednich.
Uwaga: Gdy szczoteczka Sonicare jest używana w
badaniach klinicznych, należy wybrać domyślny tryb
Clean o długości 2 minut. Jednak w przypadku badań
dotyczących wybielania/redukcji przebarwienia należy
wybrać tryb Clean &White. Uchwyt musi być w pełni
naładowany, a funkcja Easy-start musi być wyłączona.
POLSKI 167
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 167 4/17/14 8:46 AM
Strona: 167
Funkcje
Easy-start
-
- Ten model szczoteczki Sonicare jest wyposażony
w funkcję Easy-start.
-
- Aby oswoić się ze szczoteczką Sonicare, funkcja
Easy-start stopniowo zwiększa moc podczas
pierwszych 14 szczotkowań.
Uwaga: Każde z pierwszych 14 szczotkowań musi
trwać co najmniej 1 minutę, aby kolejne etapy cyklu
Easy-start przebiegały prawidłowo.
Uwaga: Gdy wybrany jest tryb Clean &White, funkcja
Easy-start jest nieaktywna.
Wyłączanie i włączanie funkcji Easy-start
1 Załóż główkę szczoteczki na uchwyt.
2 Umieść uchwyt na podłączonej ładowarce.
-
- Aby wyłączyć funkcję Easy-start:
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 2
sekundy. Usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy informujący o
tym, że funkcja Easy-start została wyłączona.
-
- Aby włączyć funkcję Easy-start:
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 2
sekundy. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe informujące
o tym, że funkcja Easy-start została włączona.
Uwaga: Nie zaleca się korzystania z funkcji Easy-
start bez zachowania fazy początkowej. Zmniejsza
to skuteczność szczoteczki Sonicare w usuwaniu
kamienia nazębnego.
POLSKI
168
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 168 4/17/14 8:46 AM
Strona: 168
Smartimer
Funkcja Smartimer automatycznie wyłącza
szczoteczkę po zakończeniu cyklu szczotkowania,
sygnalizując, że cykl został zakończony.
Dentyści zalecają czyszczenia zębów dwa razy
dziennie przez co najmniej 2 minuty.
Aby wstrzymać lub zatrzymać szczotkowanie
podczas 2-minutowego cyklu, naciśnij i przytrzymaj
wyłącznik zasilania przez 2 sekundy. Naciśnij
ponownie wyłącznik zasilania, aby funkcja Smartimer
kontynuowała pracę.
Funkcja Smartimer automatycznie resetuje się
i ustawia początek 2-minutowego cyklu, jeśli:
-
- czyszczenie zostało wstrzymane na co najmniej
30 sekund,
-
- uchwyt został umieszczony na ładowarce.
Quadpacer (tylko wybrane modele)
-
- Quadpacer to zegar, który co określony czas
emituje sygnały dźwiękowe i na krótko się
zatrzymuje, aby przypomnieć użytkownikowi
o równomiernym i dokładnym szczotkowaniu
czterech części jamy ustnej.
-
- Gdy używany jest 2-minutowy tryb Clean lub
Sensitive, szczoteczka emituje sygnały dźwiękowe
i na krótko zatrzymuje szczotkowanie co 30, 60 i
90 sekund.
-
- Gdy używany jest tryb Clean & White, po
2 minutach w trybie Clean zmienia się dźwięk
i ruch główki szczoteczki. Przesuń główkę
szczoteczki na widoczne górne zęby przednie i
szczotkuj je przez 15 sekund. Gdy szczoteczka
wyemituje ostatni sygnał dźwiękowy i zatrzyma się,
przejdź do widocznych zębów dolnych i szczotkuj
je przez 15 sekund.
POLSKI 169
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 169 4/17/14 8:46 AM
Strona: 169
Element do mocowania przewodu na
dezynfektorze z wbudowaną ładowarką
1 Jeśli używany model szczoteczki Sonicare
jest wyposażony w dezynfektor, można użyć
elementu do mocowania przewodu na spodzie
dezynfektora, aby przechowywać zbędny
odcinek przewodu.
Sterylizacja (tylko wybrane modele)
-
- Za pomocą dezynfektora UV można czyścić
główki szczoteczki po każdym ich użyciu.
Odłącz dezynfektor, przerwij korzystanie z
niego i zadzwoń do Centrum Obsługi
Klienta, jeśli:
-
- okienko dezynfektora zostało uszkodzone lub
zagubione,
-
- żarówka UV pozostaje włączona po otwarciu
drzwiczek serwisowych,
-
- z dezynfektora podczas jego działania wydobywa
się dym lub zapach spalenizny.
Uwaga: Światło ultrafioletowe może być szkodliwe
dla oczu i skóry. Dezynfektor powinien być zawsze
przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
1 Po zakończeniu czyszczenia zębów opłucz
główkę szczoteczki, a następnie strząśnij z niej
nadmiar wody.
Nie umieszczaj nasadka na podróż na główce
szczoteczki przed umieszczeniem jej w
dezynfektorze.
2 Umieść palec w zagłębieniu drzwiczek na
górze dezynfektora i pociągnij drzwiczki, aby je
otworzyć.
POLSKI
170
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 170 4/17/14 8:46 AM
Strona: 170
3 Umieść główkę szczoteczki na jednym z kołków
w dezynfektorze włosiem w stronę żarówki.
Uwaga:W dezynfektorze należy czyścić jedynie główki
szczoteczek Sonicare mocowane na wcisk.
Uwaga:W dezynfektorze nie należy czyścić główek
szczoteczek Sonicare for Kids.
4 Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka
elektrycznego.
5 Zamknij drzwiczki i naciśnij zielony wyłącznik
jeden raz, aby wybrać cykl czyszczenia UV.
Uwaga:Włączenie dezynfektora jest możliwe wyłącznie
po prawidłowym zamknięciu drzwiczek.
Uwaga:W przypadku otwarcia drzwiczek dezynfektora
podczas jego działania następuje zatrzymanie pracy
urządzenia.
Uwaga: Dezynfektor działa przez 10 minut, a
następnie automatycznie się wyłącza.
,
, Niebieski wskaźnik widoczny przez okienko
sygnalizuje działanie dezynfektora.
,
, Gdy cykl dezynfekcji zostaje zakończony,
dezynfektor wyłącza się automatycznie.
Czyszczenie
Nie myj główki szczoteczki, uchwytu, ładowarki, ani
dezynfektora UV w zmywarce.
Uchwyt szczoteczki
1 Zdejmij główkę szczoteczki i wypłucz
metalowy trzonek w ciepłej wodzie.
POLSKI 171
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 171 4/17/14 8:46 AM
Strona: 171
Gumowej uszczelki, znajdującej się na metalowym
trzonku, nie należy dociskać ostrymi narzędziami,
gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
2 Wyczyść obudowę uchwytu przy użyciu
wilgotnej szmatki.
Główka szczoteczki
1 Po każdym użyciu opłucz główkę szczoteczki i
włosie.
2 Co najmniej raz w tygodniu zdejmij główkę
szczoteczki z uchwytu i opłucz ciepłą wodą
miejsce podłączenia główki.
Ładowarka
1 Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę od sieci
elektrycznej.
2 Wyczyść obudowę ładowarki przy użyciu
wilgotnej szmatki.
Dezynfektor UV (tylko wybrane modele)
Nie zanurzaj dezynfektora w wodzie ani nie
opłukuj go pod bieżącą wodą.
Nie czyść dezynfektora w czasie, gdy żarówka UV
pozostaje gorąca.
W celu uzyskania optymalnej skuteczności
dezynfektora zaleca się jego czyszczenie raz w
tygodniu.
1 Odłącz dezynfektor od zasilania.
2 Wyciągnij tackę ociekową. Opłucz tackę
ociekową i wytrzyj ją do czysta wilgotną
szmatką.
POLSKI
172
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 172 4/17/14 8:46 AM
Strona: 172
3 Wyczyść wszystkie wewnętrzne powierzchnie
wilgotną szmatką.
4 Zdejmij osłonę ochronną z przodu żarówki UV.
Aby zdjąć osłonę, chwyć za krawędzie obok
zatrzasków, delikatnie ściśnij i wyciągnij osłonę
ochronną.
5 Wyjmij żarówkę UV.
Aby wyjąć żarówkę, chwyć ją i wyciągnij z
metalowego zatrzasku.
6 Wyczyść osłonę ochronną i żarówkę UV
wilgotną szmatką.
7 Ponowne wkładanie żarówki UV.
Aby ponownie zamontować żarówkę UV, wyrównaj
dół żarówki z metalowym zatrzaskiem i wciśnij
żarówkę w zatrzask.
8 Ponowne zakładanie osłony ochronnej.
Aby ponownie zamontować osłonę, dopasuj kołki
na osłonie do otworów w odbijającej światło
powierzchni w pobliżu żarówki UV.Wciśnij osłonę
ochronną bezpośrednio w otwory dezynfektora.
Przechowywanie
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z
gniazdka elektrycznego, a następnie wyczyść
urządzenie. Przechowuj urządzenie w chłodnym i
suchym miejscu, w którym urządzenie nie będzie
narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Możesz skorzystać z możliwości
nawinięcia przewodu na specjalny element na
dezynfektorze (tylko wybrane modele), co pozwoli
zachować porządek w przewodach.
Główki szczoteczki można pozostawić na kołkach i
przechowywać w tylnej części ładowarki.
POLSKI 173
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 173 4/17/14 8:46 AM
Strona: 173
Wymiana
Główka szczoteczki
Aby uzyskać optymalne rezultaty, wymieniaj główki
szczoteczki Sonicare co 3 miesiące.
Korzystaj z oryginalnych zamiennych okrągłych
główek szczoteczki Philips Sonicare dla posiadanego
modelu.
Żarówka UV
Zamienne żarówki UV można zamówić za
pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips w swoim kraju.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź
stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe
znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Ochrona środowiska
-
- Zużytego urządzenia ani żarówki UV (zawiera
rtęć) nie należy wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy
oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych
w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska.
-
- Akumulatory i baterie szczoteczki Sonicare
zawierają substancje szkodliwe dla środowiska
naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem
POLSKI
174
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 174 4/17/14 8:46 AM
Strona: 174
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o ich wyjęciu.Akumulatory
i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych
punktach zbiórki surowców wtórnych.W
przypadku problemów z wyjęciem akumulatora
lub baterii urządzenie można dostarczyć do
centrum serwisowego firmy Philips, którego
pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Wyjmowanie akumulatora
Ten proces jest nieodwracalny.
Aby wyjąć akumulator, potrzebny jest płaski
(standardowy) śrubokręt.W trakcie wykonywania
poniższych czynności należy stosować się do
zasad bezpieczeństwa. Należy chronić oczy, dłonie,
palce oraz powierzchnię, na której ustawione jest
urządzenie.
1 Wyjmij szczoteczkę z ładowarki, włącz ją i
poczekaj aż do samoczynnego zakończenia
pracy.Włączaj szczoteczkę Sonicare aż do
całkowitego wyczerpania akumulatora.
2 Wsuń płaski (standardowy) śrubokręt do
otworu znajdującego się u dołu uchwytu.
Obróć śrubokręt w lewo, aby zdjąć dolną
nasadkę.
3 Umieść uchwyt na twardej powierzchni
przyciskami w górę i lekko dotknij młotkiem
obudowy 2,5 cm od jej dolnej krawędzi.
POLSKI 175
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 175 4/17/14 8:46 AM
Strona: 175
4 Obróć uchwyt do góry dnem i naciśnij trzonek,
aby zwolnić elementy wewnętrzne uchwytu.
5 Włóż śrubokręt pod płytkę drukowaną (obok
złączy akumulatora) i przekręć śrubokręt
w celu przerwania złączy.Wyjmij płytkę
drukowaną, podważ akumulator i wyjmij go z
plastikowej obudowy.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych
informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z
oddzielną ulotką gwarancyjną.
Ograniczenia gwarancji
Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje:
-
- Główki szczoteczki
-
- Uszkodzeń spowodowanych wskutek korzystania z
niezatwierdzonych części zamiennych.
-
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem, brakiem konserwacji, przeróbkami
lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione
do tego osoby.
-
- Normalnego zużycia, w tym odprysków,
zarysowań, otarć, odbarwień ani wyblakłych
kolorów.
-
- Żarówka UV
POLSKI
176
35_020_7376_1_DFU luxury booklet_A6_v5.indd 176 4/17/14 8:46 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Philips HX6762/35

Zadaj pytanie o Philips HX6762/35

Masz pytanie dotyczące Philips HX6762/35, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips HX6762/35. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips HX6762/35 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.