Instrukcja Panasonic SD-ZB2502BXE

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic SD-ZB2502BXE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Urządzenie do pieczenia chleba
  • Model/nazwa: SD-ZB2502BXE
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , ,

Spis treści

Strona: 0
Automatyczny wypiekacz do chleba
INSTRUKCJA OBSŁUGI I PRZEPISY KULINARNE (Do użytku domowego)
Modele: SD-2501/SD-2500
Strona: 1
2
Spis treści
Przed rozpoczęciem użytkowania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ·········································5
Akcesoria/Identyfikacja elementów ·············································8
Składniki wypieków ···································································10
Użytkowanie
Lista rodzajów pieczywa i opcji pieczenia ·································12
Pieczenie chleba ·······································································14
Kiedy dodawać dodatkowe składniki?·······································16
Pieczenie brioszek (bucht) ························································17
Przygotowywanie ciasta····························································18
Przygotowywanie ciasta na brioszki··········································19
Pieczenie ciasta ········································································20
Przygotowywanie dżemu···························································21
Przygotowywanie kompotu························································22
Przepisy
Pieczywo ···················································································23
Ciasta ························································································25
Wypieki bezglutenowe·······························································26
Przepisy AVEVE········································································27
Dżemy ·······················································································29
Kompoty ····················································································30
Czyszczenie
 Konserwacja i czyszczenie························································31
Ochrona powierzchni nieprzywierającej
 W celu ochrony powierzchni nieprzywierającej·························32
Rozwiązywanie problemów
 Rozwiązywanie problemów·······················································33
Dziękujemy za zakup produktu Panasonic.
Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia prosimy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz
zachować ją na przyszłość.
Ten produkt przystosowany jest wyłącznie do użytku
domowego.
Strona: 2
3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konieczne jest stosowanie się do poniższych instrukcji.
W celu zapobiegania wypadkom i szkodom wyrządzanym użytkownikowi, innym osobom lub uszkodzeniom urządzenia,
należy stosować się do zamieszczonych poniżej zaleceń.
 Poniższe symbole ilustrują stopień zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe
użytkowanie:
Ostrzeżenie:
Oznacza ryzyko
poważnego zranienia
lub śmierci.
Uwaga: Oznacza ryzyko zranienia
lub uszkodzenia urządzenia.
 Symbole są klasyfikowane i wyjaśniane w następujący sposób:
Ten symbol oznacza czynność zabronioną. Ten symbol oznacza wymaganie, które musi
zostać spełnione.
Ostrzeżenie
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są
uszkodzone lub wtyczka jest niedokładnie podłączona do gniazdka sieciowego.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany spięciem lub iskrzeniem).
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu wyeliminowania ryzyka, musi on zostać wymieniony
w wykwalifikowanym serwisie.
Nie wolno uszkadzać lub przerabiać przewodu zasilającego lub wtyczki.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany spięciem).
Następujące działania są stanowczo zabronione: modyfikowanie, umieszczanie w pobliżu urządzeń
grzewczych, zginanie, skręcanie, szarpanie, przyciskanie ciężkimi przedmiotami oraz przedłużanie przewodów.
Wtyczki nie wolno podłączać lub odłączać wilgotnymi rękoma.
(Może to stać się przyczyną porażenia prądem).
Nie wolno podłączać urządzenia do sieci o napięciu wyższym niż znamionowe
lub korzystać z prądu o przebiegu innym niż podany w parametrach urządzenia.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar).
●Należy upewnić się, że zasilanie dostarczane do urządzenia jest zgodne ze standardowymi parametrami
lokalnej sieci elektroenergetycznej.
●Podłączanie jednocześnie do tego samego gniazdka innych urządzeń, może spowodować jego przegrzewanie.
Należy dokładnie podłączać wtyczkę do gniazdka sieciowego.
(Inne postępowanie może stać się przyczyną porażenia prądem lub pożaru powstałego w wyniku kumulacji
ciepła, które może wydzielać się w okolicy wtyczki).
Należy regularnie czyścić wtyczkę zasilającą.
(Zanieczyszczona wtyczka sieciowa może nie zapewniać odpowiedniej izolacji, ze względu na gromadzącą się
wilgoć i kurz, co może stać się przyczyną pożaru).
Odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego i wytrzyj ją suchą ściereczką.
Strona: 3
4
Ostrzeżenie
Uwaga
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konieczne jest stosowanie się do poniższych instrukcji.
Jeżeli urządzenie przestanie prawidłowo funkcjonować, należy natychmiast
przerwać jego użytkowanie i niezwłocznie odłączyć je od sieci.
(Może to spowodować wydzielanie się dymu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub oparzenie).
Np. w przypadku nietypowego zachowania lub uszkodzenia objawiającego się:
● Nietypowo silnym nagrzewaniem się wtyczki lub przewodu zasilającego.
● Uszkodzeniem przewodu zasilającego lub awarią zasilania.
● Zdeformowaniem obudowy lub jej nietypowo silnym nagrzewaniem.
● Generowaniem nietypowego hałasu podczas pracy.
 Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci i skonsultować się z autoryzowanym serwisem Panasonic.
Nie wolno dotykać lub zakrywać otworów wentylacyjnych podczas działania
urządzenia.
(Może to spowodować oparzenie).
● Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy do urządzenia mogą mieć dostęp dzieci.
Nie wolno rozbierać, naprawiać lub modyfikować tego urządzenia.
(Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub zranienie).
W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą i oddać je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
Urządzenia nie wolno zanurzać ani opryskiwać wodą.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany zwarciem).
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że zajmują się tym
pod opieką i mogą liczyć na wsparcie osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać baczną uwagę na dzieci i nie dopuścić, aby bawiły się urządzeniem.
(Może to spowodować oparzenie, zranienie lub porażenie prądem).
Podczas odłączania urządzenia od sieci należy trzymać wyłącznie za wtyczkę.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku zwarcia).
Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej, jeżeli nie będzie używane.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar).
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci i pozwolić mu ostygnąć.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować oparzenie).
Nie należy dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał ze stołu lub dotykał
gorących powierzchni.
(Może to spowodować oparzenie lub zranienie).
Nie należy wyjmować formy do pieczenia lub odłączać wypiekacza podczas pracy.
(Może to spowodować oparzenie lub zranienie).
Strona: 4
English
5
Uwaga
]
Informacja na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (gospodarstwa domowego)
Niniejszy symbol umieszczony na produkcie i/lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że danego zużytego urządzenia
elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać łącznie z typowymi odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
W celu umożliwienia właściwego potraktowania, recyklingu i utylizacji, produkt taki należy oddać w wyznaczonym punkcie
zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęty. Alternatywnie, w wybranych krajach istnieje możliwość zwrotu takiego produktu
w lokalnym punkcie sprzedaży przy okazji zakupu jego zamiennika.
Właściwe pozbycie się zużytego produktu pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnemu negatywnemu
wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne, który może mieć miejsce w przypadku niewłaściwego postępowania
z odpadami.
Informacje na temat lokalizacji najbliżego punktu zbiórki odpadów można uzyskać u przedstawicieli lokalnych władz.
Zgodnie z obowiązującym prawem za niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może grozić odpowiedzialność karna.
Dla użytkowników instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej
Jeżeli chcecie się Państwo pozbyć zużytego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prosimy zasięgnąć dalszych informacji
u współpracującego z Wami sprzedawcy lub dostawcy tego typu urządzeń.
Informacja na temat pozbywania się zużytych urządzeń w krajach poza Unią Europejską
Niniejszy symbol obowiązuje wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej.
Jeżeli pragniecie Państwo pozbyć się tego produktu po jego zużyciu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą tego typu
urządzeń w celu ustalenia właściwego sposobu jego utylizacji.
.
Nie należy ustawiać urządzenia w następujących miejscach.
● Wypiekacz do chleba należy umieszczać na stabilnym, suchym, czystym i płaskim,
odpornym na wysokie temperatury blacie roboczym, zachowując co najmniej
10-cm odległość od jego krawędzi. (Inne postępowanie może stać się przyczyną
ześlizgnięcia się i upadku urządzenia).
● Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach lub na
urządzeniach elektrycznych, takich jak lodówka, oraz na materiałach, takich jak
obrusy lub dywany itp. (Może to stać się przyczyną upadku urządzenia lub pożaru).
● Urządzenie nagrzewa się podczas pieczenia. Wypiekacz do chleba pownienien
być umieszczany w odległości co najmniej 5 cm od sąsiadujących ścian i innych
obiektów. (Inne postępowanie może stać się przyczyną odbarwienia lub deformacji
ich powierzchni).
Podczas pracy urządzenia lub po zakończeniu pieczenia nie wolno dotykać
gorących powierzchni, takich jak forma na chleb, wnętrze urządzenia, grzałka
i wnętrze pokrywy. Podczas pracy urządzenia, temperatura różnych dostępnych
powierzchni może być wysoka.
(Może to spowodować oparzenie).
W celu uniknięcia oparzeń, podczas wyjmowania formy do pieczenia lub upieczonego chleba, zawsze
należy korzystać z rękawic kuchennych. (Nie należy używać wilgotnych rękawic kuchennych).
Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania upieczonego chleba lub noża do wyrabiania ciasta.
Ważne informacje
● Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu, w bezpośrednim
sąsiedztwie źródeł ciepła oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
(Może stać się to przyczyną odkształcenia obudowy lub awarii).
● Nie należy naciskać ze zbyt dużą siłą na elementy zaznaczone na rysunku po prawej.
(Może stać się to przyczyną ich odkształcenia lub uszkodzenia).
Czujnik temperatury
Grzałka
Wnętrze pokrywy
● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy pod kontrolą zewnętrznego timera lub osobnego
systemu zdalnego sterowania.
Strona: 5
6
Dozownik bakalii
Po wybraniu programu z bakaliami składniki umieszczone w tym dozowniku są automatycznie wrzucane
w odpowiednim momencie do formy do pieczenia (programyy 03, 06, 14,17, 19 i 25).
Informacje na temat składników, które mogą być umieszczane w dozowniku bakalii, znajdują się na str. 14.
Akcesoria/Identyfikacja elementów Urządzenie
Akcesoria
Wtyczka sieciowa
Forma do pieczenia
Panel sterujący
Pokrywa
Uchwyt
Spust dozownika bakalii
Nóż do wyrabiania
ciasta (chleb żytni)
Nóż do wyrabiania
ciasta (chleb pszenny)
Pokrywa dozownika
Dozownik drożdży
Kubek z miarką
Do odmierzania odpowiedniej
ilości płynów.
(maks. 310 ml)
• Podziałka co 10 ml
Łyżeczka do odmierzania
Do odmierzania potrzebnej ilości
cukru, soli, drożdży itp.
(15 ml) (5 ml)
Łyżka stołowa
• 1
⁄2
oznaczenie
Łyżeczka
do herbaty
•
1
⁄4, 1
⁄2, 3
⁄4
oznaczenia
Strona: 6
7
Panel sterujący
Na niniejszej ilustacji przedstawione są wszystkie cyfry i symbole, ale podczas pracy widoczne są tylko wskazania odpowiednie w danej chwili.
Menu
Naciskanie tego przycisku pozwala wybrać program.
Wyświetlany jest numer aktualnie ustawionego
programu, a po każdym naciśnięciu wyświetlany
jest numer kolejnego.
(W celu szybszego przełączania można przytrzymać
ten przycisk naciśnięty).
Oznaczenia programów podane są na str. 10 i 11.
 Stan pracy
: wyświetlane dla aktualnego etapu programu. Skadniki są mieszane na etapie
„Rest” przed wyrabianiem.
: wyświetlane, jeżeli podczas pracy wystąpił problem z zasilaniem.
: wyświetlane, kiedy konieczne jest manualne dodanie składników w przepisach 11 i 23.
 Czas pozostały do zakończenia programu
W przypadku manualnego dodawania składników,
wyświetlany jest czas pozostały do chwili, kiedy
konieczne będzie ich dodanie w danym programie.
Wielkość wypieku
Naciskanie tego przycisku
umożliwia wybranie
wielkości wypieku.
Dostępne ustawienia
menu opisane są na
str. 10.
• XL
• L
• M
Przyrumienienie
Naciskanie tego
przycisku umożliwia
wybór stopnia
przyrumienienia
wypieku. Dostępne
ustawienia menu
opisane są na str. 10.
• k
r
a
D
• Medium
• Light
Start
Naciśnięcie tego
przycisku uruchamia
wykonywanie
programu.
Stop
Przycisk ten należy nacisnąć,
aby anulować/wstrzymać
wykonywanie programu.
(Aby anulować/wstrzymać,
należy przytrzymać przycisk
naciśnięty przez ponad sekundę).
Timer
Ustawienie timera opóźniającego
(ustawienie czasu, po którym wypiek
ma być gotowy) lub ustawienie czasu
pieczenia/gotowania dla programów
15, 26 i 27.
„▲” Naciśnięcie tego przycisku
pozwala zwiększyć ilość czasu.
„▼” Naciśnięcie tego przycisku
pozwala zmniejszyć ilość czasu.
Strona: 7
8
Składniki wypieków
Mąka
Główny składnik chleba, uwalniający gluten (pomagający chlebowi
rosnąć i zapewniający mu zwartą strukturę).
 Należy korzystać wyłącznie z mąki wysokoglutenowej.
Nie należy używać mąki zwykłej lub tortowej.
 Mąka musi zostać zważona na kuchennej wadze.
Mąka wysokoglutenowa jest uzyskiwana
z twardego ziarna pszenicy, charakteryzującego
się wysoką zawartością protein, które są
niezbędne do uwolnienia glutenu.
Dwutlenek węgla powstający w procesie
fermentacji zostaje uwięziony w sieci komórek
utrzymywanych przez gluten, co umożliwia
wzrost ciasta i uzyskanie puszystości.
Mąka biała
Uzyskiwana ze zmielenia
bielm ziarna pszenicy,
po usunięciu otręb oraz
zarodków. Najlepszym
rodzajem mąki do pieczenia
chleba jest mąka oznaczona
jako „chlebowa”.
 Nie należy używać mąki zwykłej
lub samospulchniającej, jako
substytutu mąki do wypieku chleba.
Mąka pszenna
pełnoziarnista
Mąka uzyskiwana przez zmielenie całych
jąder nasion pszenicy, łącznie z otrębami
(łuskami) oraz zarodnikami. Umożliwia
uzyskanie sprzyjającego zdrowiu pieczywa.
Upieczony z niej chleb jest niższy
i ma bardziej zwartą strukturę niż
chleb pieczony z mąki białej.
Mąka żytnia
Uzyskiwana ze zmielenia bielm ziaren żyta. Zawiera więcej niż
mąka pszenna żelaza, magnezu i potasu, które to mikroelementy
są niezbędne dla ludzkiego zdrowia. Nie zawiera niestety
wystarczającej ilości glutenu. Uzyskiwany z niech chleb jest
gęsty i zwarty. Nie należy używać jej w ilości większej od podanej
(może to spowodować przeciążenie silnika urządzenia).
Produkty mleczne
Dodają wypiekom smaku i wartości odżywczych.
 Jeżeli zamiast wody użyjesz mleka wartość odżywcza
chleba będzie wyższa. Jednak w takim przypadku
nie należy korzystać z opóźnienia startu za pomocą
timera, ponieważ mleko może nie zachować świeżości
przez noc.
 Ilość wody należy zmniejszyć proporcjonalnie
do ilości dodawanego mleka.
Mąka orkiszowa
Rodzaj mąki pszennej, ale pochodzącej z ziaren całkowicie odmiennego genetycznie gatunku zboża.
Mimo zawartości pewnej ilości glutenu, niektóre nietolerujące go osoby mogą ją spożywać (należy skonsultować się
ze swoim lekarzem). Uzyskiwany chleb posiada płaski/lekko zapadnięty wierzch.
Chleb uzyskany z mąki orkiszowej z pełnego przemiału ma małą wysokość i jest znacznie gęstszy w porównaniu
z chlebem z białej mąki orkiszowej.
Zalecamy, aby przy wypiekach z mąki orkiszowej biała mąka orkiszowa stanowiła ponad połowę całej objętości.
 Jako mąka orkiszowa sprzedawany jest szpelc (Triticum spelta) odpowiedni do pieczenia chleba oraz płoskurnica (Triticum monococcum:
zwana również pszenicą samopszą), która nie nadaje się do pieczenia chleba. Należy stosować mąkę uzyskaną z przemiału ziarna pszenicy
orkisz (szpelc) (wykorzystywana w programach 13, 14, 24 i 25).
Strona: 8
English
Woda
 Należy korzystać ze zwykłej wody z kranu.
 W przypadku programów 02, 05, 07, 12 i 20,
należy stosować letnią wodę w chłodnym pomieszczeniu.
 W przypadku programów 07, 08, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24 i 25,
należy stosować schłodzoną wodę w ciepłym pomieszczeniu.
 Potrzebne ilości płynów zawsze należy odmierzać
korzystając z dołączonego kubka z miarką.
Sól
Poprawia smak i wzmacnia gluten,
pomagając we wzroście ciasta.
 Chleb może stracić swoją objętość/smak
w przypadku użycia niewłaściwej ilości soli.
Tłuszcz
Poprawia smak i miękkość chleba.
 Należy używać masła lub margaryny.
Cukier (cukier rafinowany, cukier brązowy,
miód, melasa itp.)
Pożywka dla drożdży, słodzi i dodaje smaku
pieczywu, zmieniając również barwę skórki.
 Należy zmniejszyć ilość stosowanego cukru w przypadku
dodawania rodzynek lub innych owoców, które zawierają
fruktozę.
Suszone drożdże
Umożliwiają wzrost chleba.
 Należy korzystać wyłącznie z suszonych drożdży nie wymagających prefermentacji (nie należy korzystać
ze świeżych drożdży lub suszonych drożdży wymagających wstępnej fermentacji przed użyciem).
 Zalecane są drożdże posiadające na opakowaniu oznaczenie „instant”, „błyskawiczne” itp.
 W przypadku korzystania z drożdży dostarczanych w saszetkach, opakowanie należy szczelnie zamknąć
natychmiast po użyciu i przechowywać w lodówce. (Drożdże z saszetki należy zużyć w czasie oznaczonym
przez producenta).
W przypadku korzystania
z gotowych mieszanek do
wypieku chleba...
 Mieszanki chlebowe zawierające drożdże
 Wsyp mieszankę do formy do pieczenia, a następnie
dodaj wodę (wodę należy dodać w ilości podanej na
opakowaniu mieszanki).
 Wybierz program 02, wybierz wielkość wypieku zależnie
od objętości opakowania i rozpocznij wypiek.
• 600 g – XL • 500 g – L
 W przypadku niektórych mieszanek nie jest jasne ile
zawierają one drożdży, co może wymagać kilku
prób zanim zostaną osiągnięte optymalne rezultaty.
 Mieszanki chlebowe z osobną saszetką
z drożdżami
 Najpierw wsyp do formy mieszankę chlebową,
a następnie wlej odpowiednią ilość wody. Potem wsyp
odmierzoną porcję drożdży do dozownika drożdży.
 Ustaw urządzenie zgodnie z typem mąki znajdującej się
w mieszance i rozpocznij pieczenie.
• Mąka biała, mąka razowa  program 01
• Mąka z pełnego przemiału,
mąka wielozbożowa  program 04
• Mąka żytnia  program 07
 Pieczenie brioszek z użyciem mieszanki brioche
 Wybierz program 11 lub 02 – ustawienie wielkości
„MEDIUM” – ustawienie przyrumieniania „LIGHT” (str. 33).
 Smak swojego chleba można jeszcze bardziej poprawić
dodając także inne składniki:
Jajka Zwiększają wartości odżywcze i poprawiają
barwę wypieków. (Należy odpowiednio
zmniejszyć ilość dodawanej wody).
Jajka należy dodawać po rozbiciu
i usunięciu skorupek.
Otręby Zwiększają zawartość błonnika w chlebie.
• Nie należy dodawać więcej niż 75 ml
(5 łyżek stołowych).
Kiełki pszenicy Zapewniają chlebowi bardziej orzechowy
smak.
• Nie należy dodawać więcej niż 60 ml
(4 łyżki stołowe).
Przyprawy Poprawiają smak chleba.
• Należy używać w małych ilościach
(maks. 1–2 łyżki stołowe).
9
Strona: 9
10
Lista rodzajów chleba i opcji pieczenia
 Dostępne funkcje i wymagany czas
• Czas wymagany na każdy z etapów różni się w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
Etapy
Opcje
Numer
programu Przepisy
Pieczywo
01 Podstawowe
30 min –
60 min 15–30 min*3
1 h 50 min –
2 h 20 min
50–55 min
4 h –
4 h 5 min
02 15–20 min około 1 h 35–40 min
1 h 55 min –
2 h
03
30 min –
60 min 15–30 min*3
1 h 50 min –
2 h 20 min
50 min 4 h
04
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*3
2 h 10 min –
2 h 50 min
50 min 5 h
05
Pełnoziarniste
pszenne błyskawiczne
15 min –
25 min 15–25 min*3
1 h 30 min –
1 h 40 min
45 min 3 h
06
Pełnoziarniste
pszenne z bakaliami
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*3
2 h 10 min –
2 h 50 min
50 min 5 h
07 Żytnie
45 min –
60 min
około
10 min
1 h 20 min –
1 h 35 min
1 h 3 h 30 min
08 Francuskie
40 min –
2 h 5 min
10–20 min
2 h 45 min –
4 h 10 min
55 min 6 h
09 Włoskie
30 min –
1 h
10–15 min
2 h 25 min –
3 h
50 min 4 h 30 min
10 Kanapkowe
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*3
2 h 10 min –
2 h 50 min
50 min 5 h
11 Brioche 30 min 25–45 min*3 1 h 25 min 50 min 3 h 30 min
12 Bezglutenowe 15–20 min 40 - 45 min 50–55 min
1 h 50 min –
1 h 55 min
13 Specjalne
30 min –
1 h 15 min 15–30 min*3
1 h 50 min –
2 h 45 min
55 min 4 h 30 min
14
Specjalne
z bakaliami
30 min –
1 h 15 min 15–30 min*3
1 h 50 min –
2 h 45 min
55 min 4 h 30 min
15 Sam wypiek
30 min–
1 h 30 min
30 min–
1 h 30 min
*1 Dostępne tylko ustawienie „Light” (jasne) lub „Medium” (średnie). *2 Dostępne tylko ustawienie „Medium” (średnie) lub „Dark” (ciemne).
*3 Podczas etapu wyrabiania występuje okres rośnięcia.
• Wypiekacz do chleba pracuje przez chwilę podczas etapu rośnięcia (w celu zapewnienia optymalnego uwolnienia glutenu).
Timer
Size
(wielkość)
Crust
(zrumienienie)
Rest
(odpoczynek)
Knead
(wyrabianie)
Rise
(rośnięcie)
Bake
(pieczenie) Łącznie
Podstawowe
błyskawiczne
Podstawowe
z bakaliami
Pełnoziarniste
pszenne
 
 






 
 
 
 

*1
—
— —
— —
—
—
—
—
— — —
—
—
—

—
—

—
—

—
—
— *1 —

— *2 —
—
—
Strona: 10
English
11
Ciasto
16 Podstawowe — — —
30 min –
50 min 15–30 min*3
1 h 10 min –
1 h 30 min — 2 h 20 min
17 — — —
30 min –
50 min 15–30 min*3
1 h 10 min –
1 h 30 min — 2 h 20 min
18 — — —
55 min –
1 h 25 min 15–25 min*3
1 h 30 min –
2 h — 3 h 15 min
19
Pełnoziarniste
pszenne z bakaliami
Pełnoziarniste
pszenne
— — —
55 min –
1 h 25 min 15–25 min*3
1 h 30 min –
2 h — 3 h 15 min
20 Żytnie — — —
45 min –
60 min
około
10 min — — 2 h
21 Francuskie — — —
40 min –
1 h 45 min
10–20 min
1 h 35 min –
2 h 40 min — 3 h 35 min
22 Pizza — — 
(Wyrabianie)
10–18 min
(Rośnięcie)
7–15 min
(Wyrabianie)
około 10 min
(Rośnięcie)
około 10 min
45 min
23 Brioche — — — 30 min 25–45 min*3 35 min — 1 h 50 min
24 Specjalne — — —
30 min –
1 h 5 min 15–30 min*3
1 h 10 min –
1 h 55 min — 2 h 45 min
25
Specjalne
z bakaliami — — —
30 min–
1 h 5 min 15–30 min*3
1 h 10 min –
1 h 55 min — 2 h 45 min
26 Dżem — — — — — — —
1 h 30 min –
2 h 30 min
27 Kompot — — — — — — —
1 h –
1 h 40 min
Etapy
Opcje
Numer
programu Przepisy Timer
Size
(wielkość)
Crust
(zrumienienie)
Rest
(odpoczynek)
Knead
(wyrabianie)
Rise
(rośnięcie)
Bake
(pieczenie) Łącznie
Podstawowe
z bakaliami
Strona: 11
12
Umieść składniki w formie na chleb
Nóż do wyrabiania Dozownik drożdży
Wyjmij formę do pieczenia
1 i zainstaluj nóż do wyrabiania
 Obróć formę
do pieczenia.
 Wyjmij formę
do pieczenia.
 Upewnij się, że nóż do
wyrabiania ciasta jest
dokładnie umieszczony
na trzpieniu mocującym.
Upewnij się, że trzpień
i nóż do wyrabiania
ciasta są czyste.
Czyszczenie opisane
jest na str. 29.
• W przypadku pieczenia chleba
żytniego, użyj specjalnego noża
do wyrabiania.
• Nóż do wyrabiania ciasta jest luźno dopasowany
do trzpienia mocującego, ale musi dotykać dna
formy do pieczenia.
Dodaj odmierzone składniki
2 do formy do pieczenia
 Dodaj suche składniki oprócz
suszonych drożdży (mąkę,
cukier, sól itp.).
• Mąką musi zostać zważona
na wadze kuchennej.
 Wlej odmierzoną ilość wody
i wszelkich innych płynów.
 Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię
formy do pieczenia, aby usunąć
z niej wszelkie pozostałości mąki
lub płynów.
 Zamocuj formę do pieczenia
w wypiekaczu obracając ją nieco
w prawą stronę. Złóż uchwyt.
 Zamknij pokrywę.
• Nie otwieraj pokrywy do
zakończenia działania programu
(może mieć to negatywny wpływ
na jakość uzyskanego chleba).
Umieść suszone drożdże
w dozowniku drożdży
3 Jeżeli dozownik drożdży jest wilgotny,
osusz go chusteczką higieniczną itp.
(Nie wycieraj dozownika, ponieważ
może powstać na jego ściankach
ładunek elektrostatyczny, który
nie pozwoli wypaść drożdżom
w odpowiednim momencie).
Podłącz wypiekacz
4 do gniazdka sieciowego 230 V
Pieczenie z dodatkowymi składnikami (str. 14)
Należy uprzednio
oczyścić i wysuszyć
 Otwórz pokrywę dozownika.
 Wsyp składniki.
 Zamknij pokrywę.
Pieczenie chleba Przepisy
pieczenia chleba –
patrz str. 21-22.
Strona: 12
English
13
Wyjmij wypiek
Wybierz program i włącz urządzenie
Wybierz program wypieku
5 (Na rysunku przedstawiona jest sytuacja po wybraniu programu „01”).
 Informacje na temat programów i dostępności opcji wielkości wypieku
oraz stopnia przyrumienienia znajdują się na str. 10.
 Zmiana wielkości  Zmiana koloru przyrumienienia
 Aby zaprogramować timer 
Np. jest godzina 21:00, a chcesz, aby chleb był gotowy o godzinie 6:30
następnego poranka.
 Ustaw timer na „9:30” (9 h 30 min od teraz).
12
9
6
3
12
9
6
3
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku zwiększa ustawienie timera o 10 min
(przytrzymanie naciśniętego przycisku pozwala przyspieszyć zmiany).
Naciśnij przycisk „Start”
6
 Przybliżony czas do zakończenia wybranego programu
 Jeżeli od razu naciśnięty zostanie przycisk „Start”, uruchomiony zostanie
program 01.
Wyłącz urządzenie
7 po zakończeniu pieczenia
(urządzenie wygeneruje 8 kolejnych
sygnałów i migać będzie pasek
pod napisem „End”.
Niezwłocznie wyjmij
chleb z formy,
8
Forma do
pieczenia
Rękawice
kuchenne
umożliwiając jego schłodzenie,
np. na drucianej podstawce.
Odłącz od sieci
(trzymając za wtyczkę)
9  Wypiekacz posiada funkcję podtrzymania
ciepła, służącą redukcji kondensacji pary
wewnątrz bochenka. Funkcja ta działa,
jeżeli przycisk Stop nie zostanie naciśnięty
po zakończeniu programu.
 Jednakże funkcja ta przyspiesza
zrumienianie się skórki wypieku, w związku
z czym zalecane jest wyłączenie urządzenia
i wyjęcie wypieku w celu schłodzenia,
bezpośrednio po upieczeniu.
 Jeżeli chleb pozostanie w formie
do pieczenia, aż do całkowitego
ostygnięcia, spowoduje to kondensację
pary w jego wnętrzu. W związku z tym,
należy go schładzać na drucianej podstawce,
co pozwoli zachować optymalną jakość.
9 h 30 min
od teraz
Bieżący czas Czas gotowości
Strona: 13
14
Kiedy dodawać dodatkowe składniki?
Dodawanie dodatkowych składników do chleba lub ciasta
Wybierając jeden z programów z bakaliami (03, 06, 14, 17, 19 lub 25) można dodać do ciasta swoje ulubione składniki i uzyskać wypieki
o zróżnicowanych smakach.
Po prostu umieść
dodatkowe składniki w dozowniku
bakalii przed uruchomieniem
programu
Składniki suche,
składniki nierozpuszczalne
 Umieść dodatkowe składniki w dozowniku
bakalii i zaprogramuj urządzenie.
Wilgotne/lepkie składniki,
składniki rozpuszczalne*
 Dodaj te składniki do innych,
znajdujących się w formie
do pieczenia.
Suszone owoce Należy pokroić w kostkę o bokach ok. 5 mm.
Składniki kandyzowane mogą przylgnąć do ścianek
dozownika bakalii i nie wpaść do formy do pieczenia.
Świeże owoce, owoce konserwowane alkoholem
Należy dodawać w ilościach nie
przekraczających zalecanych w przepisie,
ponieważ zawarta w nich woda może
wpłynąć na jakość uzyskanego wypieku.
Orzechy Należy je drobno posiekać.
Orzechy osłabiają efekty działania glutenu, dlatego
nie należy używać ich zbyt wiele.
Ser, czekolada
* Tych składników nie można umieszczać w dozowniku
bakalii, ponieważ przylgną do jego ścianek i nie wpadną
do formy do pieczenia.
Nasiona Dodawanie dużych, twardych nasion może
uszkodzić powłokę dozownika lub formy do pieczenia.
Herbs Należy ograniczyć się do 1-2 łyżek stołowych
suszonych ziół. W przypadku świeżych ziół, należy
stosować się do instrukcji na ich opakowaniu.
Bekon, salami Czasami tłuste składniki mogą przylgnąć do ścianek
dozownika bakalii i nie wpaść do formy do pieczenia.
• Każdy ze składników należy dodawać w ilości podanej w przepisie.
Strona: 14
English
15
Pieczenie brioszek (bucht)
1 4
2, 3
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g
1 łyżeczki
sól 1⁄2
cukier 4 łyżki stołowe
odtłuszczone mleko w proszku 2 łyżki stołowe
masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 50 g
L
m
0
8
1
woda
jajka, średnie (roztrzepane) 2 (100 g)
Drożdże suszone 1 łyżeczki
1⁄4
Masło do dodania później (pokrojone
w 1–2 cm kostkę i schłodzone w lodówce) 70 g
Przygotowanie
(str. 12)
 Masło przeznaczone do dodania później pokrój w 1–2-cm kostkę i włóż do lodówki.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
Wybierz program „11”
1
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza ilość minut pozostałych do dodania masła
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Po usłyszeniu sygnału dodaj pozostałe
masło i ponownie naciśnij przycisk Start
3 Pozostałe masło należy dodać, kiedy miga ikona „ ”.
Po naciśnięciu
przycisku Start
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia pieczenia
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij wypiek
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
[Prostszy sposób pieczenia
brioszek]
Dodaj całe masło wraz z innymi
składnikami już na początku.
Pokrój masło w 2-cm kostkę i umieść w formie do
pieczenia, w tym samym czasie co inne składniki.
Wykonuj kroki opisane po lewej. Jednakże kiedy
w kroku 3, urządzenie wygeneruje sygnał
oznaczający porę dodania reszty masła, należy
tylko nacisnąć przycisk Start.
Całkowity czas pieczenia wynosi 3 h 30 min.
*Jeżeli całe masło jest dodawane na początku,
smak, struktura i rośnięcie wypieku są nieco
inne niż w przypadku, kiedy masło jest dodawane
dwuetapowo.
 Etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna się
bezpośrednio po włączeniu, po czym następuje
„Knead” (wyrabianie) i „Rise” (rośnięcie).
 Jeżeli chcesz dodać dodatkowe składniki,
takie jak rodzynki, wsyp je podczas dodawania
reszty masła (nie dodawaj więcej niż 150 g
dodatkowych składników).
 Nawet bez naciśnięcia przycisku Start,
wyrabianie będzie kontynuowane po upływie
5 min. Po dodaniu reszty masła lub dodatkowych
składników wyrabianie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu przycisku Start.
 Nie należy dodawać reszty masła po
wyświetleniu czasu pozostałego do końca
pieczenia (str. 33).
Strona: 15
16
Przygotowywanie ciasta
1 3
2
Przepisy
przygotowywania
ciast znajdują się
na str. 23.
Przygotowanie
(str. 12)
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
Wybierz program przygotowywania ciasta
1 (Wygląd wyświetlacza po wybraniu programu „16”).  Funkcja timera jest niedostępna
w programach przygotowywania ciasta
(z wyjątkiem przepisu 22).
 Jeżeli chcesz do swojego ciasta dodać
dodatkowe składniki, zapoznaj się
z informacjami podanymi na str. 14.
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 The start light will come on.
 W przepisach innych niż 22, 26 i 27,
etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna się
bezpośrednio po włączeniu, po czym
następuje „Knead” (wyrabianie) i „Rise”
(rośnięcie).
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij ciasto
3 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
Uformuj przygotowane ciasto i pozwól
mu rosnąć, aż do podwojenia objętości.
Następnie upiecz je w piekarniku zgodnie
z przepisem.
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Strona: 16
English
17
Przygotowywanie ciasta na brioszki
1 4
2, 3
Przygotowanie
(str. 12)
 Masło przeznaczone do dodania później pokrój w 1–2 cm kostkę i włóż do lodówki.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci
Wybierz program „23”
1
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza ilość minut pozostałych do dodania masła
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Po usłyszeniu sygnału dodaj pozostałe
masło i ponownie naciśnij przycisk Start
3 Pozostałe masło należy dodać, kiedy miga ikona „ ”.
Po naciśnięciu
przycisku Start
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij ciasto
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Przepisy
przygotowywania
ciast znajdują się
na str. 23.
[Prostszy sposób przygotowania
ciasta na brioszki]
Dodaj całe masło wraz z innymi
składnikami już na początku.
Pokrój masło w 2-cm kostkę i umieść w formie do
pieczenia w tym samym czasie co inne składniki.
Wykonuj kroki opisane po lewej. Jednakże kiedy
w kroku 3, urządzenie wygeneruje sygnał
oznaczający porę dodania reszty masła, należy
tylko nacisnąć przycisk Start.
Całkowity czas przygotwania wynosi 1 h 50 min.
*Jeżeli całe masło jest dodawane na początku,
smak, struktura i rośnięcie wypieku są nieco
inne niż w przypadku, kiedy masło jest dodawane
dwuetapowo.
 Etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna się
bezpośrednio po włączeniu, po czym następuje
„Knead” (wyrabianie) i „Rise” (rośnięcie).
 Jeżeli chcesz dodać dodatkowe składniki, takie
jak rodzynki, wsyp je podczas dodawania reszty
masła (nie dodawaj więcej niż 150 g
dodatkowych składników).
 Nawet bez naciśnięcia przycisku Start,
wyrabianie będzie kontynuowane po upływie
5 min. Po dodaniu reszty masła lub dodatkowych
składników wyrabianie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu przycisku Start.
 Nie należy dodawać reszty masła po
wyświetleniu czasu pozostałego do końca
pieczenia (str. 46).
 Uformuj przygotowane ciasto i pozwól mu rosnąć,
aż do podwojenia objętości.
Następnie upiecz je w piekarniku zgodnie
z przepisem.
Strona: 17
18
Pieczenie ciasta
1 4
2 3
Przepisy
pieczenia ciast
znajdują się na
str. 23.
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem.
 Wyłóż formę do pieczenia papierem do pieczenia lub paskami
folii i napełnij zmieszanymi składnikami.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
Wybierz program „15”
1  W programie 15 niedostępna jest funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas pieczenia).
Ustaw czas pieczenia
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Kiedy urządzenie wygeneruje sygnały dźwiękowe i pod napisem
„End” miga pasek
4 sprawdź, czy ciasto się upiekło,
a następnie wyjmij formę do pieczenia
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli ciasto jeszcze nie jest upieczone  Powtórz kroki 1–3
(Dodatkowy czas pieczenia można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to maksymalnie 50 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć naciskając odpowiednio przycisk timera.)
Ostrożnie!
Ciasto i urządzenie
są gorące!
 Aby sprawdzić, czy ciasto lub bułka są
upieczone, należy wbić w nie patyczek
od szaszłyków.
Jeżeli do wyciągniętego patyczka nic nie
przylgnęło, można uznać, że wypiek jest
już gotowy.
• Wyłóż papierem do pieczenia (ciasto lub bułka
przypalą się, jeśli będą się bezpośrednio stykać
z powierzchnią formy do pieczenia).
• Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Strona: 18
English
19
Przygotowywanie dżemu
1 4
2 3
Przepisy
przygotowywania dżemu
znajdują się na str. 27
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w następującej kolejności:
połowa owoców → połowa cukru → reszta owoców → reszta cukru.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
Wybierz program „26”
1  W programie 26 niedostępna jest funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas gotowania).
Ustaw czas gotowania
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij dżem
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli dżem nie jest jeszcze gotowy  Powtórz kroki 1–3
(Dodatkowy czas gotowania można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to 10–40 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć, naciskając odpowiednio przycisk timera.)
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
 Dla uzyskania odpowiednio gęstego dżemu,
konieczne jest użycie odpowiednich ilości cukru,
kwasu cytrynowego i pektyny.
 Owoce o wysokiej zawartości pektyn żelują się
łatwo. Z owoców o małej zawartości pektyn trudno
uzyskać gęsty dżem.
 Używaj świeżo zerwanych owoców. Owoce
niedojrzałe lub przestojałe nie dają dobrych
rezultatów.
 Przepisy w tej instrukcji służą do przygotowywania
lekkich dżemów. Wynika to ze stosowania
ograniczonych ilości cukru.
 Każdy ze składników należy dodawać dokładnie
w ilości podanej w przepisie.
• Nie należy zwiększać lub zmniejszać ilości
owoców. Może to spowodować wykipienie lub
przypalenie dżemu.
• Nie należy zwiększać ilości cukru powyżej
połowy masy owoców.
Może to spowodować wykipienie lub
przypalenie dżemu.
Zmniejszenie ilości cukru nie pozwoli na
uzyskanie odpowiedniej gęstości dżemu.
*Jeżeli owoce są kwaśne, można zmniejszyć
ilość dodawanego soku z cytryny. Jeśli
jednak dodany on zostanie w zbyt małej ilości,
dżem nie uzyska odpowieniej gęstości.
 Jeżeli czas gotowania będzie za krótki, kawałki
owoców nie rozpadną się całkowicie i dżem może
stać się wodnisty.
• Dżem gęstnieje podczas stygnięcia. Należy
uważać, aby go nadmiernie nie wygotować.
 Gotowy dżem należy możliwie najszybciej
przełożyć do słoików. Przekładając dżem, należy
uważać, aby się nie poparzyć.
 Dżem może się przypalić, jeżeli pozostanie
w formie do pieczenia.
 Dżem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym
miejscu. Ze względu na małą zawartość cukru
nie jest on równie trwały, co produkty nabywane
w sklepach. Po otwarciu słoika, dżem należy
przechowywać w lodówce i spożyć w możliwie
krótkim czasie.
Strona: 19
20
Przygotowywanie kompotu
1 4
2 3
Przepisy
przygotowywania
kompotów
znajdują się na str. 28
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem. (Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta).
 Umieść składniki w formie do pieczenia w następującej kolejności:
owoce → cukier → płyn.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
Wybierz program „27”
1  W programie 27 niedostępna jest funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas gotowania).
 Każdy ze składników należy dodawać dokładnie
w ilości podanej w przepisie.
• Nie należy zwiększać lub zmniejszać ilości
owoców. Może to spowodować wykipienie lub
przypalenie się kompotu.
Ustaw czas gotowania
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Naciśnij Stop i wyjmij formę z kompotem
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli kompot nie jest dostatecznie ugotowany  Powtórz
kroki 1–3
(Dodatkowy czas gotowania można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to 10–40 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć, naciskając odpowiednio przycisk timera.)
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Strona: 20
21
Przepisy pieczenia chleba
BIAŁY CHLEB
Wybierz program „01” lub „02”
M L XL
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g 500 g 600 g
1
sól
łyżka stoł. łyżki stoł. łyżki stoł.
łyżeczki
łyżeczki
łyżeczka łyżeczka łyżeczki
łyżeczki
łyżeczki
1⁄2 11⁄2 2
cukier 1 11⁄2 2
0
2
masło g 30 g 40 g
l
m
0
2
4
l
m
0
5
3
l
m
0
8
2
woda
suszone drożdże
(ilość drożdży dla funkcji BAKE RAPID)
1
(2 łyżeczki)
1
(2 łyżeczki)
11
⁄2
(21
⁄2 )
CHLEB PEŁNOZIARNISTY
Wybierz program „04” lub „05”
M L XL
wysokoglutenowa, chlebowa mąka pełnoziarnista 400 g 500 g 600 g
sól
cukier
masło
woda
suszone drożdże
(ilość drożdży dla funkcji BAKE RAPID)
1 łyżeczka
(11⁄2 łyżeczki)
1 łyżeczka
(11
⁄2 łyżeczki)
11⁄4
(2 łyżeczki)
CHLEB PEŁNOZIARNISTY Z RODZYNKAMI
Wybierz program „06”
M L XL
dodatki (umieszczane w dozowniku bakalii):
0
8
rodzynki g 100 g 120 g
PIECZYWO FRANCUSKIE
Wybierz program „08”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 300 g
1 łyżeczka
sól
0
2
masło g
l
m
0
2
2
woda
suszone drożdże 3
⁄4
PANNETTONE
Wybierz program „11”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g
cukier 41⁄2
1 łyżeczka
sól
masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 50 g
jajka, średnie (roztrzepane) 2 (100 g)
l
m
0
0
2
mleko
suszone drożdże 1 łyżeczki
1
⁄2
dodatkowe masło (pokrojone w 1–2-cm
kostkę i schłodzone w lodówce) 70 g
skórka pomarańczowa, drobno posiekana* 50 g
0
5
brązowe rodzynki sułtańskie* g
0
5
suszona czarna porzeczka* g
* : dodawane razem z dodatkowym masłem
CHLEB Z RODZYNKAMI
Wybierz program „03”
M L XL
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g 500 g 600 g
1 łyżeczki
sól 1
⁄2 1 łyżeczki
1⁄2 2 łyżeczki
cukier 1 łyżka stoł. 1 łyżki stoł.
1⁄2 2 łyżki stoł.
0
2
masło g 30 g 40 g
l
m
0
2
4
l
m
0
5
3
l
m
0
8
2
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka 1 łyżeczka 1 łyżeczki
1⁄2
dodatki (umieszczane w dozowniku bakalii):
rodzynki
80 g 100 g 120 g
PIECZYWO WŁOSKIE
Wybierz program „09”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g
1 łyżeczki
sól 1⁄2
oliwa 1 łyżki stoł.
1⁄2
l
m
0
6
2
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka
PIECZYWO KANAPKOWE
Wybierz program „10”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 380 g
cukier 2 łyżki stoł.
0
3
masło g
l
m
0
5
2
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka
CHLEB BEZGLUTENOWY
Wybierz program „12”
l
m
0
3
4
woda
1 łyżka stoł.
olej
chlebowa mieszanka bezglutenowa 500 g
suszone drożdże 2 łyżeczki
PODSTAWOWE BRIOSZKI
Wybierz program „11”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g
cukier 4 łyżki stołowe
mleko w proszku 2 łyżki stołowe
1 łyżeczka
sól
masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 50 g
jajka, średnie (roztrzepane) 2 (100 g)
l
m
0
8
1
woda
suszone drożdże 1 łyżeczki
1⁄4
dodatkowe masło (pokrojone w 1–2-cm
kostkę i schłodzone w lodówce) 70 g
łyżeczki
1
łyżka stoł. łyżki stoł. łyżki stoł.
łyżeczki
łyżeczki łyżeczki
1
⁄2 11⁄2 2
1 11⁄2 2
0
2 g 30 g 40 g
l
m
0
2
4
l
m
0
5
3
l
m
0
8
2
wysokoglutenowa, chlebowa mąka pełnoziarnista 400 g 500 g 600 g
sól
cukier
masło
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka 1 łyżeczka 11⁄4 łyżeczki
łyżeczki
1
łyżka stoł. łyżki stoł.
łyżki stołowej
łyżki stoł.
łyżeczki
łyżeczki łyżeczki
1
⁄2 11⁄2 2
1 11⁄2 2
0
2 g 30 g 40 g
l
m
0
2
4
l
m
0
5
3
l
m
0
8
2
Strona: 21
22
Przepisy pieczenia chleba
BIAŁY CHLEB ORKISZOWY
Wybierz program „13”
M L XL
biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
cukier 1 łyżeczki
1
⁄2 2 łyżeczki 2 łyżeczki
sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1
⁄4 1
⁄2 3
⁄4
masło 5 g 10 g 10 g
woda 260 ml 340 ml 400 ml
suszone
drożdże 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1⁄4 1
⁄2
PEŁNOZIARNISTY CHLEB ORKISZOWY
Wybierz program „13”
M L XL
pełnoziarnista mąka orkiszowa 200 g 250 g 300 g
biała mąka orkiszowa 200 g 250 g 300 g
cukier 1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1
⁄2
sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1
⁄4 1⁄2 3⁄4
olej 2 łyżki stoł. 3 łyżki stoł. 3 łyżki stoł.
suszone
drożdże
1
⁄4 1⁄2
CHLEB ŻYTNIO-ORKISZOWY
(nie można korzystać z timera)
Wybierz program „13”
M L XL
biała mąka orkiszowa 275 g 350 g 425 g
mąka żytnia 125 g 150 g 175 g
cukier 1⁄2
sól 1
⁄4 1⁄2 3⁄4
masło 5 g 10 g 10 g
jogurt naturalny 120 g 150 g 180 g
woda
suszone
drożdże
1⁄4 1
⁄2
CHLEB ORKISZOWO-GRYCZANY Z NASIONAMI
Wybierz program „13”
M L XL
biała mąka orkiszowa 320 g 400 g 480 g
mąka gryczana 80 g 100 g 120 g
miód 1⁄2
sól 1⁄4 1
⁄2 3
⁄4
nasiona sezamu 1
⁄2 1⁄2
nasiona lnu 1
⁄2
mak 1⁄2
1
⁄2
olej 2 łyżeczki 3 łyżeczki 3 łyżeczki
suszone
drożdże
1⁄4 1
⁄2
PIECZYWO ORKISZOWO-RYŻOWE Z ORZESZKAMI
PINIOWYMI I SMAŻONĄ CEBULKĄ
Wybierz program „14”
M L XL
biała mąka orkiszowa 320 g 400 g 480 g
brązowa mąka ryżowa 80 g 100 g 120 g
cukier 1
⁄2
sól 1
⁄4 1
⁄2 3⁄4
masło 5 g 10 g 10 g
suszone
drożdże
1⁄4 1⁄2
dodatki (umieszczane
w dozowniku bakalii):
orzeszki piniowe 40 g 50 g 60 g
smażona cebulka
CYTRYNOWY CHLEB ORKISZOWY Z MAKIEM
Wybierz program „13”
M L XL
biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
cukier 1
⁄2
sól 1
⁄4 1⁄2 3⁄4
masło 5 g 10 g 10 g
starta skórka z cytryny z 1 sztuki z 1 sztuki z 1 sztuki
sok z cytryny 20 ml 20 ml 20 ml
mak
suszone
drożdże
1⁄4 1⁄2
CHLEB ORKISZOWY Z OWOCAMI
Wybierz program „14”
M L XL
biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
cukier 1
⁄2
sól 1
⁄4
1
⁄2
3⁄4
masło 5 g 10 g 10 g
mieszanka przypraw 1
⁄2 3 łyżki stoł.
suszone
drożdże
1
⁄4 1
⁄2
dodatki (umieszczane
w dozowniku bakalii):
mieszanka suszonych
owoców 100 g 125 g 150 g
1 łyżeczka
1 łyżeczka
1 łyżeczki 1 łyżeczki
3 łyżki stoł. 4 łyżki stoł. 5 łyżki stoł.
1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczka
1 łyżeczka 1 łyżeczka
1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczki
woda 250 ml 320 ml 380 ml
180 ml 230 ml 270 ml
woda 250 ml 320 ml 380 ml
1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczki
1 łyżki stoł.
1 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
1 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
2 łyżki stoł.
2 łyżki stoł. 2 łyżki stoł.
1 łyżeczki 1 łyżeczki
woda 260 ml 340 ml 400 ml
woda 250 ml 330 ml 380 ml
woda 270 ml 350 ml 400 ml
1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
2 łyżki stoł. 3 łyżki stoł. 3 łyżki stoł.
Strona: 22
23
CIASTO Z WIŚNIAMI I MARCEPANEM
Wybierz program „15”
0
5
drobny cukier trzcinowy np. Golden Caster g
5
7
1
masło g
3 sztuki
jajka
5
2
2
mąka samospulchniająca g
wiśnie w syropie, pokrojone 100 g
5
7
marcepan, starty na tarce g
ml
0
6
mleko
prażone płatki migdałowe 15 g
Przepisy przygotowywania ciasta
CIASTO DROŻDŻOWE
Wybierz program „16”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 500 g
1 łyżeczki
1 łyżki stoł.
sól 1
⁄2
cukier 1
⁄2
0
3
masło g
l
m
0
1
3
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka
CIASTO DROŻDŻOWE Z RODZYNKAMI
Wybierz program „17”
1
⁄2
1⁄2
g
suszone drożdże
dodatki (umieszczane w dozowniku bakalii):
0
0
1
rodzynki g
CIASTO FRANCUSKIE
Wybierz program „21”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 300 g
1 łyżeczka
sól
0
2
masło g
ml
0
8
1
woda
suszone drożdże łyżeczki
3⁄4
CIASTO Z MĄKI PEŁNOZIARNISTEJ
Wybierz program „18”
wysokoglutenowa, chlebowa mąka pełnoziarnista 500 g
2 łyżeczki
sól
cukier 1 łyżki stoł.
1⁄2
0
3
masło g
ml
0
4
3
woda
suszone drożdże 1 łyżeczki
1⁄2
CIASTO Z MĄKI PEŁNOZIARNISTEJ Z RODZYNKAMI
Wybierz program „19”
dodatki (umieszczane w dozowniku bakalii):
0
0
1
rodzynki g
CIASTO TYPU PIZZA
Wybierz program „22”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 450 g
2
sól
olej roślinny 4 łyżki stoł.
ml
0
4
2
woda
suszone drożdże 1 łyżeczka
CIASTO NA BRIOSZKI (Z CZEKOLADĄ)
; na 12 bułeczek
Wybierz program „23”
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 400 g
cukier 4 łyżki stołowe
1 łyżeczka
sól
masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 70 g
jajka, średnie (roztrzepane) 3 (150 g)
ml
0
9
mleko
rum (ciemny) 1 łyżka stołowa
suszone drożdże 1 łyżeczki
1
⁄2
dodatkowe masło (pokrojone w 1–2-cm
kostkę i schłodzone w lodówce) 50 g
0
2
1
wiórki czekoladowe* g
*Po wyjęciu ciasta, rozwałkuj je i posyp wiórkami czekoladowymi, a potem
złóż dolną jedną trzecią do góry i górną jedną trzecią do dołu.
Następnie złóż ciasto na pół.
ORKISZOWE BUŁKI STOŁOWE
; na 8 bułeczek
Wybierz program „24”
biała mąka orkiszowa 500 g
cukier 1 łyżeczki
1 łyżeczki
1⁄2
sól 1⁄2
0
1
masło g
ml
0
1
3
woda
suszone drożdże 1 łyżeczki
1⁄4
wysokoglutenowa, biała mąka chlebowa, typ 550 500 g
1 łyżeczki
1 łyżki stoł.
sól
cukier
0
3
masło
l
m
0
1
3
woda
1 łyżeczka
wysokoglutenowa, chlebowa mąka pełnoziarnista 500 g
2 łyżeczki
sól
cukier 1 łyżki stoł.
1⁄2
0
3
masło g
ml
0
4
3
woda
suszone drożdże 1 łyżeczki
1⁄2
Strona: 23
24
Przepisy bezglutenowe
Przygotowywanie pieczywa bezglutenowego istotnie różni się od normalnego sposobu pieczenia chleba.
Jeżeli pieczywo bezglutenowe jest przygotowywane z przyczyn zdrowotnych, bardzo ważne jest skonsultowanie się w tej sprawie ze swoim
lekarzem oraz dokładne stosowanie się do poniższych zaleceń.
• Opisywany program pieczenia został opracowany pod kątem określonych mieszanek bezglutenowych, w związku z czym użycie
innych może nie zapewniać równie dobrych rezultatów.
• Po wybraniu programu pieczywa bezglutenowego, należy ściśle stosować się do zaleceń receptury. (W innym przypadku jakość
uzyskanego wypieku może być niezadowalająca).
Występują dwa rodzaje mieszanek bezglutenowych do wypieków – mieszanki o niskiej zawartości glutenu oraz mieszanki nie zawierające
pszenicy i glutenu. Jeżeli przed skorzystaniem z tego programu musisz wybrać jedną z nich, skonsultuj się uprzednio ze swoim lekarzem.
• Rezultaty pieczenia oraz wygląd wypieku mogą różnić się w zależność od użytej mieszanki.
W niektórych przypadkach na bokach wypieku mogą znajdować się niewielkie pozostałości mąki.
Zastosowanie mieszanek nie zawierających pszenicy może dawać bardziej zróżnicowane rezultaty.
• Aby uzyskać lepsze rezultaty, przed pokrojeniem wypieku, należy poczekać, aż bochenek całkowicie ostygnie.
• Gotowy chleb należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i należy spożyć go w ciągu dwóch dni od wypieku. Jeżeli nie można
spożyć całości w tym czasie, należy go pokroić na wygodne porcje, umieścić w foliowych torebkach i zamrozić w lodówce.
Ostrzeżenie dla osób wykorzytujących ten program pieczenia z przyczyn zdrowotnych:
Przed skorzystaniem z programu przygotowującego wypieki bezglutenowe niebędne jest skonsultowanie się ze swoim lekarzem
lub ze Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej oraz stosowanie wyłącznie składników odpowiednich
w przypadku posiadanego schorzenia.
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z użycia składników zastosowanych bez
profesjonalnej konsultacji.
Jeżeli pieczywo bezglutenowe jest przygotowywane ze względu na wymagania diety, wówczas niezmiernie istotne jest unikanie
zanieczyszczenia produktów mąką zawierającą gluten. Szczególną uwagę należy zwracać na to przy okazji mycia formy do pieczenia oraz
noża do wyrabiania ciasta, jak również używanych przyborów kuchennych.
Poniższe przepisy bezglutenowe zostały przygotowane w oparciu o wykorzystanie dostępnych w handlu bezglutenowych mieszanek
chlebowych AVENE.
Dostępne są one w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością oraz w niektórych dużych supermarketach.
Więcej informacji na temat produktów AVEVE można uzyskać dzwoniąc pod numer 0 800 0229210.
CHLEB BEZGLUTENOWY
Wybierz program „12”
L
m
0
2
3
woda
1 łyżka stoł.
olej
0
0
5
mąka bezglutenowa g
2 łyżeczki
suszone drożdże
UWAGA
W tym programie nie można wybierać wielkości wypieku.
CHLEB BEZGLUTENOWY Z JAJKIEM
Wybierz program „12”
ml
0
0
1
woda
ml
0
8
1
mleko
2 sztuki
jajka
1 łyżka stoł.
olej
0
0
5
mąka bezglutenowa g
2 łyżeczki
suszone drożdże
Strona: 24
25
[08 Francuskie]
FRANCUSKA BUŁKA
Wybierz program „08”
mąka „Frans krokant” AVEVE 400 g
ml
0
6
2
woda
1 łyżeczka
sól
masło 1 łyżka stoł.
suszone drożdże 1 łyżeczka
UWAGA
W tym programie nie można wybierać wielkości wypieku.
Ta receptura zapewnia bardzo jasne pieczywo, które jest dobrze
wyrośnięte, ale jest niezbyt trwałe.
[09 Włoskie]
PIECZYWO WŁOSKIE
Wybierz program „09”
mąka „Frans krokant” AVEVE 400 g
ml
0
4
2
woda
1 łyżeczki
sól 1⁄2
oliwa 1 łyżki stoł.
1⁄2
suszone drożdże łyżeczki
3⁄4
UWAGA
W tym programie nie można wybierać wielkości wypieku ani stopnia
przyrumieniania. Ta receptura zapewnia bardzo jasne pieczywo,
które jest dobrze wyrośnięte, ale jest niezbyt trwałe.
[10 Kanapkowe]
PODSTAWOWE KANAPKOWE
Wybierz program „10”
1 łyżeczka
cukier
mąka AVEVE „Surfina” 400 g
ml
0
5
2
woda
masło 1 łyżka stoł.
1 łyżeczka
sól
suszone drożdże łyżeczki
3⁄4
UWAGA
W tym programie nie można wybierać wielkości wypieku ani stopnia
przyrumieniania. Ta receptura zapewnia miękkie (dość wilgotne)
pieczywo o brązowej skórce, idealnie nadające się do robienia tostów.
Przepisy AVEVE *Niniejsze przepisy są zasadniczo przeznaczone dla użytkowników z Belgii.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z AVEVE pod numerem
telefonu 0 800 0229210.
[01 Podstawowe]
[02 Podstawowe błyskawiczne]
BIAŁY CHLEB
Wybierz program „01” lub „02”
M L XL
2 łyżeczki
2 łyżeczki
1 łyżeczka
cukier
mąka AVEVE „Surfina” 400 g 500 g 600 g
ml
0
8
3
ml
0
2
3
ml
0
5
2
woda
masło 1 łyżka stoł. 1 łyżka stoł. 1 łyżki stoł.
1⁄2
1 łyżeczki
łyżeczki
1 łyżeczka
sól 1⁄2 2 łyżeczki
suszone drożdże
(ilość drożdży dla funkcji BAKE RAPID)
3
⁄4
(1 łyżeczki)
1
⁄2
1 łyżeczka
(1 łyżeczki)
3
⁄4
1 łyżeczki
1
⁄4
(2 łyżeczki)
UWAGA
W tym przypadku chleb nie urośnie tak bardzo i będzie mniej miękki.
[04 Pełnoziarniste]
[05 Pełnoziarniste błyskawiczne]
CHLEB PEŁNOZIARNISTY
Wybierz program „04” lub „05”
M L XL
drobnomielona pełnoziarnista mąka pszenna AVEVE 300 g 400 g 450 g
mąka„Frans krokant” AVEVE 100 g 100 g 150 g
2 łyżeczki
2 łyżeczki
1 łyżeczka
cukier
masło 1 łyżka stoł. 1 łyżka stoł. 2 łyżki stoł.
2 łyżeczki
1 łyżeczka
1 łyżeczka
sól
ml
0
8
3
ml
0
2
3
ml
0
5
2
woda
suszone drożdże
(ilość drożdży dla funkcji BAKE RAPID)
1 łyżeczka
(1 łyżeczki)
1⁄2
1 łyżeczki
1⁄4
(1 łyżeczki)
3⁄4
1 łyżeczki
1⁄2
(2 łyżeczki)
UWAGA
W tym przypadku chleb nie urośnie tak bardzo i będzie mniej miękki. Ten program
lepiej nadaje się do wypieku chleba częściowo pełnoziarnistego.
W opisanej powyżej recepturze zawsze dodawana jest niewielka ilość mąki białej.
Jeżeli nie chcesz tego robić, zastąp mąkę białą mąką pełnoziarnistą, ale wypiek
będzie mniejszy i gęstszy. Jeżeli dodajesz więcej białej mąki zmniejsz ilość dodawanej
wody (ponieważ mąka pełnoziarnista absorbuje więcej wody niż mąka biała).
Strona: 25
26
[16 Podstawowe]
CIASTO NA TARTĘ (na 2 tarty)
Wybierz program „16”
0
6
cukier g
0
0
5
mąka tortowa g
ml
0
0
1
mleko
3 sztuki
jajka
0
0
1
masło g
1 łyżeczki
sól 1⁄2
suszone drożdże 2 łyżeczki
[18 Pełnoziarniste]
CIASTO PEŁNOZIARNISTE
Wybierz program „18”
cukier 1 łyżka stoł.
mąka „Frans krokant” AVEVE 250 g
mąka „Boerebruin” AVEVE 250 g
ml
0
8
2
woda
1 łyżeczki
sól 1⁄2
suszone drożdże 2 łyżeczki
Metoda
Podziel ciasto na kulki o masie ok 50 g. Następnie pozwól im wyrosnąć pod
przykryciem z lnianej ściereczki. Po wyrośnięciu piecz przez 15–20 min
w piekarniku nagrzanym do 220°C.
[22 Pizza]
CIASTO NA PIZZĘ
Wybierz program „22”
mąka „Frans krokant” AVEVE 500 g
ml
0
9
2
woda
1 łyżeczka
sól
masło 1 łyżki stoł.
1⁄2
suszone drożdże 2 łyżeczki
Metoda
Rozwałkuj ciasto na pizzę i włóż je do formy do pieczenia pizzy.
Ponakłuwaj ciasto widelcem. Rozprowadź na nim sos pomidorowy
i wybrane według własnych upodobań dodatki. Piecz przez
20–25 min w piekarniku nagrzanym do 220°C.
[15 Sam wypiek]
Wybierz program 15. Zostanie wyświetlony czas
pieczenia 30 minute. Trzymając naciśnięty przycisk
timera zwiększ czas pieczenia do 1 h 30 min
(zmiany następują ze skokiem co 1 min).
WYPIEK CIASTA
Wybierz program „15”
3 sztuki
jajka
3 łyżki stoł.
mleko
0
0
2
miękkie masło g
paczka „ANCO CAKE MIX” 1 sztuka
Metoda
Wybierz program 15 i za pomocą przycisków timera wprowadź czas pieczenia
wynoszący 1 h 30 min. Po usłyszeniu sygnału wygenerowanego przez
urządzenie wyjmij formę do pieczenia z wypiekacza i pozwól jej ostygnąć.
Kiedy forma już ostygnie, wyjmij ciasto i pozwól mu ostygnąć całkowicie
na drucianej kratce.
Przepisy AVEVE *Niniejsze przepisy są zasadniczo przeznaczone dla użytkowników z Belgii.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z AVEVE pod numerem
telefonu 0 800 0229210.
Strona: 26
27
Przepisy przygotowywania dżemów
[26 DŻEM]
DŻEM TRUSKAWKOWY
Wybierz program „26”
truskawki, drobno pokrojone 600 g
0
0
4
cukier g
3
1
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
DŻEM JAGODOWY
Wybierz program „26”
0
0
7
czarne jagody g
0
0
4
cukier g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 50 min.
2
DŻEM JABŁKOWO-JEŻYNOWY
Wybierz program „26”
jabłka, starte na tarce lub drobno pokrojone 300 g
0
0
4
jeżyny g
0
0
3
cukier g
6
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
BROSKWINIOWA MELBA
Wybierz program „26”
0
0
5
brzoskwinie, drobno pokrojone g
0
0
2
maliny g
0
0
3
cukier g
8
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
DŻEM ŚLIWKOWY
Wybierz program „26”
śliwki, drobno pokrojone 700 g
0
5
3
cukier g
6
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
DŻEM Z MROŻONYCH JAGÓD
Wybierz program „26”
mieszanka mrożonych jagód 700 g
0
0
4
cukier g
0
1
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
DŻEM Z CZERWONEJ PORZECZKI Z CHILLI
Wybierz program „26”
czerwona porzeczka, nieco rozgnieciona 300 g
czerwone papryczki chilli, średnie, drobno posiekane 1-2 sztuki
korzeń imbiru, drobno utarty 4 cm
pomarańcze, sok i drobno starta skórka z 2 sztuk
0
5
1
cukier g
3
pektyna w proszku g
Umieść wszystkie składniki z wyjątkiem cukru i pektyny
w formie do pieczenia.
1
Posyp składniki w formie cukrem i pektyną.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
DŻEM MORELOWY
Wybierz program „26”
morele, drobno pokrojone 500 g
0
5
2
cukier g
6
pektyna w proszku g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 i ustaw timer na 1 h 30 min.
3
Strona: 27
28
Przepisy przygotowywania kompotów
[27 Kompot]
KORZENNY KOMPOT JABŁKOWY
Wybierz program „27”
jabłka, obrane, wydrylowane i pokrojone na cząstki 1000 g
1 sztuka
cynamon w laskach
2 sztuki
goździki
z 1 sztuki
skórka z cytryny
łyżki stoł.
2
sok z cytryny
0
0
1
cukier g
ml
5
7
woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h 20 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
KOMPOT Z CZERWONYCH OWOCÓW
Wybierz program „27”
śliwki, wydrylowane i pokrojone na połówki 300 g
wiśnie, wydrylowane 250 g
truskawki, odszypułkowane 250 g
5
7
Drobny cukier trzcinowy np. Golden Caster g
ml
5
7
woda
maliny (dodawane po gotowaniu) 200 g
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Dodaj maliny do kompotu.
5
IMBIROWY KOMPOT Z RABARBARU
Wybierz program „27”
łodygi rabarbaru, pokrojone na 2-cm kawałki 700 g
łyżki stoł.
2
sok z pomarańczy
kandyzowany imbir, drobno posiekany 20 g
0
0
1
cukier g
ml
0
0
1
woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h 40 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
KOMPOT Z MIESZANKI JAGÓD
Wybierz program „27”
Mieszanka jagód
np. truskawki, maliny, czarne jagody 800 g
5
7
cukier g
łyżki stoł.
2
woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
SOS JABŁKOWY
Wybierz program „27”
jabłkaodm.Bramley,obrane,wydrylowaneipokrojonenacząstki 1000 g
łyżki stoł.
2
woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść jabłka w formie do pieczenia. Polej je wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h 20 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
BRZOSKWINIE W SYROPIE WANILIOWYM
Wybierz program „27”
brzoskwinie, odpestkowane i podzielone na 8 części 1000 g
0
0
1
cukier g
laska wanilii sztuki
1
⁄2
ml
5
2
1
woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 i ustaw timer na 1 h.
3
Po zakończeniu gotowania wyjmij brzoskwinie łyżką
cedzakową. Owoce ostrożnie polej syropem.
Pozostaw do ostygnięcia.
4
Strona: 28
English
29
Przed czyszczeniem odłącz wypiekacz od sieci
i pozwól mu ostygnąć.
 Aby uniknąć uszkodzenia wypiekacza do chleba...
Nie używaj żadnych agresywnych środków!
(proszków do szorowania, zmywaków itp.)
Żadnej części wypiekacza do chleba nie należy
myć w zmywarce!
Do czyszczenia nie wolno używać benzyny,
rozpuszczalników lub alkoholu!
Po umyciu, wszystkie elementy należy wytrzeć
do sucha szmatką.
Zawsze przechowuj wypiekacz do chleba czysty
i suchy.
Konserwacja i czyszczenie
Łyżeczka i kubek do odmierzania
Umyj pod bieżącą wodą.
Nie nadają się do mycia w zmywarce.
• Kolor wewnętrznej powierzchni urządzenia może zmieniać się podczas użytkowania.
Forma do pieczenia i nóż
do wyrabiania ciasta
Usuń wszelkie pozostałości ciasta
i umyj wodą.
Jeżeli występują trudności z wyjęciem noża
do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia,
wlej niewielką ilość ciepłej wody do formy
do pieczenia i pozostaw ją na 5–10 min.
Nie zanurzaj formy do pieczenia w wodzie.
Pokrywa
Wycieraj wilgotną szmatką.
Otwory wentlacyjne
Wycieraj wilgotną szmatką.
Wnętrze urządzenia
Wycieraj wilgotną szmatką.
Czujnik temperatury
Wycieraj delikatnie, aby
uniknąć uszkodzenia
czujnika temperatury.
Strona: 29
30
Ochrona powłoki nieprzywierającej
Forma do pieczenia i nóż do wyrabiania ciasta pokryre są specjalną powłoką nieprzywierającą ułatwiającą
wyjmowanie wypieków.
Aby uniknąć jej uszkodzenia, należy stosować się do poniższych zaleceń.
• Podczas wyjmowania wypieków z formy do pieczenia nie wolno korzystać z żadnych twardych przyborów
kuchennych, takich jak noże lub widelce. Jeżeli występują trudności z wyjęciem wypieku, należy zapoznać się
z informacjami znajdującymi się na str. 33.
• Przed pokrojeniem pieczywa, należy upewnić się, że nóż do wyrabiania ciasta nie pozostał uwięziony
we wnętrzu wypieku. W takim przypadku należy poczekać, aż bochenek ostygnie i ostrożnie go usunąć.
(Nie wolno w tym celu używać żadnych ostrych przyborów, takich jak nóż lub widelec).
Należy uważać, aby się nie poparzyć, ponieważ nóż do wyrabiania ciasta nadal może być gorący.
• Do czyszczenia formy do pieczenia oraz noża do wyrabiania ciasta, należy używać wyłącznie miękkiej gąbki.
Nie wolno stosować żadnych agresywnych środków, takich jak proszki do szorowania lub szorstkie zmywaki.
Twarde, szorstkie lub duże składniki, takie jak mąka z całymi lub łamanymi ziarnami, kryształki cukru lub dodatki w postaci orzechów
lub nasion, mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą formy do pieczenia. W przypadku używania składników w dużych kawałkach,
należy podzielić je na małe fragmenty. Prosimy stosować się do ilości składników podanych w przepisach.
Pokrywa dozownika
Zdejmij i umyj wodą.
Unieś pokrywę dozownika pod
kątem około 75°. Zgraj ze sobą
ustawienia połączeń i pociągnij
do siebie, aby zdjąć, lub ustaw
pod tym samym kątem i ostrożnie popchnij, aby założyć.
(Poczekaj uprzednio, aż urządzenie ostygnie, ponieważ
bezpośrednio po użyciu te elementy są bardzo gorące).
Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie wyciągnąć uszczelki.
(Jej uszkodzenie może doprowadzić do przenikania pary
wodnej, jej kondensacji lub deformacji elementów).
Dozownik bakalii
Wyjmij i umyj wodą.
Myj po każdym użyciu, aby usuwać
wszelkie pozostałości.
Dozownik drożdży
Wytrzyj wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia.
Jeżeli wnętrze zostanie wytarte suchą szmatką, na jego ściankach
może powstać ładunek elektrostatyczny, który uniemożliwi
suszonym drożdżom wpadnięcie w odpowiednim momencie
do formy do pieczenia.
Konserwacja i czyszczenie
Uszczelka
Jeżeli jest wilgotna,
należy wytrzeć
suchą szmatką.
Strona: 30
31
Problem Przyczyna  Rozwiązanie
Mój chleb nie rośnie.
Wierzch mojego wypieku
jest nierówny.
[Wszystkie wypieki]
Jakość glutenu w stosowanej mące jest niska lub nie używasz mąki wysokoglutenowej.
(Jakość glutenu może zależeć od temperatury, wilgotności oraz sposobu przechowywania mąki
oraz pory zbioru zboża).
Wypróbuj mąkę innego rodzaju, marki lub z innej dostawy.
Ciasto stało się zbyt gęste, ponieważ nie została użyta wystarczająca ilość płynów.
Mąka o wyższej zawartości protein (glutenu) pochłania więcej wody niż inne rodzaje mąki,
można więc spróbować dodawać 10–20 ml wody więcej.
Używasz niewłaściwego rodzaju drożdży.
Używaj suszonych drożdży sprzedawanych w saszetkach, oznaczonych jako „Instant”.
Tego typu drożdże nie wymagają fermentacji wstępnej.
Używasz niewłaściwej ilości drożdży lub Twoje drożdże są przeterminowane.
Używaj dołączonej łyżeczki do odmierzania. Sprawdź datę przydatności drożdży
(przechowuj je w lodówce).
Drożdże weszły w kontakt z wodą przed rozpoczęciem wyrabiania.
Sprawdź, czy składniki zostały dodane w kolejności podanej w przepisie (str. 12).
Użyte zostało zbyt dużo soli lub zbyt mało cukru.
Sprawdź przepis i odmierz właściwą ilość składników dołączoną łyżeczką do odmierzania.
Sprawdź, czy sól lub cukier nie stanowią elementu innych używanych składników.
[Wypieki specjalne]
Podczas pieczenia specjalnego chleba została użyta mąka z przenicy samopszej i/lub
zostało użyte zbyt dużo mąki innego rodzaju niż mąka orkiszowa.
Mąka orkiszowa powinna stanowić do 60% całkowitej ilości mąki, jeżeli stosowane są dwa
lub więcej rodzaje mąki innej niż mąka orkiszowa. Mąka żytnia i ryżowa mogą stanowić do 40%
całkowitej ilości mąki, a mąka gryczana nie powinna przekraczać 20% całości mąki w wypieku.
Mój wypiek jest pełny bąbli
powietrznych.
Użyte zostało za dużo drożdży.
Sprawdź przepis i odmierz właściwą ilość dołączoną łyżeczką do odmierzania.
Użyte zostało za dużo płynów.
Niektóre rodzaje mąki wchłaniają więcej wody niż inne. Spróbuj dodawać 10–20 ml wody mniej.
Moje wypieki mają tendencję
do zapadania się po urośnięciu.
Twoja mąką jest niskiej jakości.
Spróbuj użyć mąki innej marki.
Użyte zostało za dużo płynów.
Spróbuj użyć 10–20 ml wody mniej.
Moje wypieki rosną za bardzo.
Użyte zostało za dużo drożdży/wody.
Sprawdź przepis i odmierz odpowiednią ilość, używając dołączonej łyżeczki do odmierzania
(drożdże)/kubka do odmierzania (woda).
Należy sprawdzić, czy woda nie stanowi elementu innych stosowanych składników.
Użyte zostało za mało mąki.
Należy uważnie odmierzyć odpowiednią ilość mąki, korzystając z wagi kuchennej.
Dlaczego moje wypieki są
blade i lepkie?
Użyte zostało za mało drożdży lub stosowane drożdże są przeterminowane.
Korzystaj z dołączonej łyżeczki do odmierzania. Sprawdź datę przydatności drożdży
(przechowuj je w lodówce).
Podczas pracy nastąpiła przerwa w zasilaniu lub urządzenie zostało zatrzymane.
Urządzenie wyłącza się całkowicie, jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż 10 min.
Należy wówczas usunąć wypiek z formy do pieczenia i zacząć od nowa z nowymi składnikami.
Na spodzie i na bokach mojego
chleba znajduje się mąka.
Użyte zostało za dużo mąki lub za mało płynów.
Sprawdź przepis i odmierz właściwe ilości składników, korzystając z wagi kuchennej
w przypadku mąki lub z dołączonego kubka do odmierzania w przypadku płynów.
Dlaczego moje ciasto nie
jest właściwie wyrobione?
Nóż do wyrabiania ciasta nie został włożony do formy do pieczenia.
Upewnij się, że nóż do wyrabiania został umieszczony w formie przed dodaniem składników.
Wystąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Można spróbować
uruchomić program ponownie, ale może to przynieść mierne rezultaty, jeżeli wyrabianie
zostało już rozpoczęte.
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić zalecenia podane w tym rozdziale.
Strona: 31
32
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić zalecenia podane w tym rozdziale.
Problem Przyczyna  Rozwiązanie
Mój wypiek nie został
upieczony.
Został wybrany program przygotowywania ciasta.
Programy przygotowywania ciasta nie obejmują procesu pieczenia.
Nastąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Jeżeli ciasto
jest odpowienio wyrobione i wyrośnięte można spróbować upiec je w piekarniku.
Użyte zostało za mało płynów i uruchomiło się zabezpieczenie przeciążeniowe silnika. Zdarza
się to tylko w sytuacji, kiedy urządzenie jest przeciążane i silnik musi pokonywać zbyt duży opór.
Można skonsultować się z autoryzowanym serwisem. Następnym razem należy dokładnie
sprawdzić recepturę przepisu i odmierzyć odpowiednie ilości płynów, za pomocą dołączonego
kubka do odmierzania i mąki, za pomocą kuchennej wagi.
Nie został zainstalowany nóż do wyrabiania ciasta.
Nóż do wyrabiania ciasta należy zawsze instalować przed dodaniem składników (str. 12).
Trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta został zablokowany i noż się nie obraca.
Jeżeli trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta się nie obraca, konieczna będzie wymiana
zespołu mocowania noża do wyrabiania (należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem).
Ciasto wycieka z dna
formy do pieczenia.
Mała ilość ciasta może wydostawać się przez otwory wentylacyjne (dzięki czemu nie powoduje
ono blokowania obracających się elementów). Nie oznacza to problemu w działaniu urządzenia,
ale należy od czasu do czasu sprawdzać, czy trzpień mocowania obraca się prawidłowo.
Jeżeli po założeniu noża, trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta się nie obraca,
konieczna będzie wymiana zespołu mocowania noża do wyrabiania ciasta
(należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem).
Trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta
Otwory wentylacyjne (łącznie 4)
(Spód formy do pieczenia)
Nr części zam. ADA29E165
Zespół mocowania
noża do wyrabiania
ciasta
Trzpień mocowania
noża do wyrabiania
ciasta
Ścianki mojego wypieku się
zapadają, a spód jest wilgotny.
Po upieczeniu wypiek został zbyt długo pozostawiony w formie do pieczenia.
Wypiek należy wyjąć z formy do pieczenia wkrótce po upieczeniu.
Nastąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Można spróbować
dopiec swój wypiek w piekarniku.
Nóż do wyrabiania ciasta
grzechocze.
Dzieje się tak dlatego, że nóż do wyrabiania ciasta jest luźno osadzony na trzpieniu mocującym.
(Nie świadczy to o nieprawidłowej pracy urządzenia).
Podczas pieczenia czuć
zapach spalenizny.
Przez otwory wentylacyjne
wydobywa się dym.
Składniki mogły osiąść na grzałce.
Czasami niewielka ilość mąki, bakalii lub innych składników może zostać wyrzucona z formy
do pieczenia podczas mieszania. Po zakończeniu wypieku, kiedy urządzenie ostygnie,
wystarczy po prostu dokładnie wytrzeć grzałkę.
Przed dodaniem składników, należy wyjmować formę do pieczenia z wypiekacza do chleba.
Podczas wyjmowania wypieku
z formy do pieczenia nóż do
wyrabiania ciasta pozostaje
uwięziony w jego wnętrzu.
Wypiek jest nieco za twardy.
Przed ostrożnym wyjęciem noża do wyrabiania ciasta, należy pozwolić na całkowite
ostygnięcie wypieku. Niektóre rodzaje mąki pochłaniają więcej wody niż inne, więc
następnym razem można spróbować dodać 10–20 ml wody więcej.
Pod nożem do wyrabiania zebrało się przypieczone ciasto.
Po każdym użyciu należy myć nóż do wyrabiania ciasta oraz jego mocowanie.
Skórka wypieku marszczy się
i mięknie podczas schładzania.
Wilgoć pozostała wewnątrz bochenka po pieczeniu przechodzi do skórki, rozmiękczając ją.
W celu ograniczenia ilości pary można spróbować dodawać 10–20 ml wody mniej lub
o połowę zmniejszyć ilość cukru.
Jak można zwiększyć
chrupkość skórki?
Aby uzyskać bardziej chrupiący wypiek można użyć programu 08 lub ustawić funkcję
przyrumieniania na „Dark”, a nawet dopiec wypiek w piekarniku nagrzanym do 200°C
przez dodatkowe 5–10 min.
Mój chleb jest lepki i kroi się
nierówno.
Prawdopodobnie podczas krojenia jest jeszcze zbyt gorący.
Przed pokrojeniem należy pozwolić wypiekowi ostygnąć na kratce do pieczenia, aby
uwolniona została z niego para wodna.
Strona: 32
33
Dodatkowe składniki nie
wymieszały się dobrze
z ciastem na brioche.
Niektóre mieszanki składników utrudniają odpowiednie rozprowadzenie dodatkowych składników.
Zmniejsz o połowę ilość dodatkowych składników.
Problem Przyczyna  Rozwiązanie
Na dnie brioszek znajduje się
zbędny tłuszcz.
Ciasto jest gliniaste.
W moim wypieku są duże dziury.
Czy dodatkowe masło zostało dodane w ciągu 5 min od wygenerowania sygnału?
Nie należy dodawać dodatkowego masła po wyświetleniu czasu pozostałego do zakończenia
wypieku (str. 17). Maślany smak może być wówczas mało wyczuwalny, ale ciasto zostanie
odpowiednio upieczone.
Moje brioszki nie udają się
odpowiednio przy korzystaniu
gotowej mieszanki do wypieku.
Spróbuj następujących środków zaradczych.
Wypiek może udawać się lepiej jeżeli w programie 11 lub 23 zostanie nieco zmniejszona
ilość stosowanych drożdży. (Jeżeli drożdże dodawane są osobno).
Należy stosować się do przepisu na opakowaniu, ale ilość mieszanki powinna zawierać się
między 350 g a 500 g.
.
Umieść suszone drożdże (jeżeli są dodawane osobno) w dozowniku drożdży, a suche
składniki oraz masło w formie do pieczenia. Następnie wlej wodę. Dodatkowe składniki
należy dodawać później (str. 15 lub 17).
Realizacja różni się w zależności od przepisu na opakowaniu mieszanki.
Nie można wyjąć chleba
z formy do pieczenia.
Jeżeli nie można łatwo wyjąć wypieku z formy do pieczenia, należy pozostawić go na 5–10 min
do ostygnięcia, zwracając uwagę, aby nie został pozostawiony w miejscu, gdzie ktoś lub coś
mogłoby się nim poparzyć. Po upływie tego czasu należy, korzystając z rękawic kuchennych,
kilkukrotnie potrząsnąć formą do pieczenia.
(Należy przytrzymać uchwyt, aby nie znalazł się na drodze wypadającego wypieku).
Podczas gotowania dżemu
uległ on przypaleniu lub nóż do
wyrabiania ciasta się zablokował
i nie można go wyjąć.
Ilość użytych owoców była za mała lub zostało dodane za dużo cukru.
Umieść formę do pieczenia w zlewozmywaku i do połowy napełnij ciepłą wodą. Pozostaw
do odmoczenia, aż zmięknie mikstura, która osiadła na nożu do wyrabiania. Po odmoczeniu,
umyj nóż i trzpień miękką gąbką itp. Prosimy uważać, aby nie poparzyć się gorącą wodą.
Dżem wykipiał z formy.
Użyte zostało za dużo owoców lub cukru.
Należy dodawać tylko tyle owoców i cukru ile zostało podane w przepisach na str. 27.
Dżem jest zbyt rzadki i nie
ma odpowiedniej konsystencji.
Owoce były zbyt grubo lub zbyt drobno pokrojone.
Zostało dodane za mało cukru.
Czas gotowania był niewystarczający.
Zozstały użyte owoce o małej zawartości pektyn.
 Rzadkiego dżemu można używać jako sosu do deserów.
 Należy pozwolić, aby dżem całkowicie ostygł. Dżem gęstnieje stygnąc.
Czy można użyć mrożonych
owoców? Używanie zamrożonych owoców jest dopuszczalne.
Jakiego rodzaju cukru mogę
używać do robienia dżemu?
Można stosować biały, rafinowany cukier drobny lub krystaliczny.
Nie można stosować cukru brązowego, dietetycznego, niskokalorycznego lub słodzików.
Czy do dżemu można użyć
owoców konserwowanych
alkoholem?
Nie należy ich używać. Jakość produktu będzie niesatysfakcjonująca.
Owoce rozpadły się podczas
przygotowywania owoców
w syropie.
Czas gotowania był za długi. Owoce mogły zostać rozgotowane.
Suszone drożdże nie wpadają
do formy do pieczenia.
Moment uruchamiania spustu dozownika drożdży różni się w zależności od wybranego programu
oraz temperatury w pomieszeniu.
Dozownik drożdży był wilgotny lub na jego ściankach zgromadził się ładunek elektrostatyczny.
Wytrzyj dozownik wilgotną szmatką i pozwól mu samoistnie wyschnąć.
Drożdże są wilgotne.
Użyj nowych suszonych drożdży.
Strona: 33
34
Problem Przyczyna  Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawił się
symbol .
Nastąpiła przerwa w zasilaniu trwająca około 10 minut (przypadkowo została wyciągnięta
wtyczka lub zadziałał bezpiecznik) lub wystąpił inny problem z zasilaniem.
Może to nie mieć wpływu na wyniki pracy, jeżeli przerwa w zasilaniu była tylko chwilowa.
Wypiekacz do chleba działa dalej, jeżeli zasilanie zostanie przywrócone w ciągu 10 minut,
ale może mieć to wpływ na ostateczny uzyskany efekt jego pracy.
Na wyświetlaczu niespodziewanie
pojawił się numer programu „01”.
Nastąpiła przerwa w zasilaniu trwająca przez dłuższy czas (spowodowana różnymi przyczynami,
np.: awarią sieci elektroenergetycznej, odłączeniem od sieci, uszkodzeniem bezpiecznika itp.).
Należy usunąć składniki i rozpocząć od nowa, używając nowych.
Na wyświetlaczu pojawił się
komunikat „H01–H02”.
Wyświetlany komunikat oznacza problem z pracą wypiekacza do chleba.
Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Panasonic.
Na wyświetlaczu widoczny
jest komunikat „U50”.
Urządzenie jest gorące (temperatura powyżej 40°C). Może to nastąpić po kilku następujących
po sobie wypiekach.
Przed ponownym użyciem urządzenia należy umożliwić schłodzenie się urządzenia poniżej
temperatury 40°C (komunikat U50 zniknie).
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić zalecenia podane w tym rozdziale.
Strona: 34
35
Dane techniczne
Zasilanie 230 V 50 Hz
Pobierana moc 550 W
Pojemność (Mąka wysokoglutenowa) maks. 600 g min. 300 g
(Suszone drożdże) maks. 7,5 g min. 2,25 g
Pojemność dozownika bakalii Maks. 150 g rodzynek
Timer Timer cyfrowy (opóźnienie do 13 godzin)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Około 38,2 x 25,6 x 38,9 cm
Masa Około 7,6 kg
Akcesoria Kubek z miarką, łyżeczka do odmierzania
Strona: 35
DZ50B165
F0311S0
Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Tel.: (22) 338 11 00
Fax: (22) 338 12 00
Strona internetowa: http://www.panasonic.pl/ Wydrukowane w Polsce

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic SD-ZB2502BXE

Zadaj pytanie o Panasonic SD-ZB2502BXE

Masz pytanie dotyczące Panasonic SD-ZB2502BXE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic SD-ZB2502BXE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic SD-ZB2502BXE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.