Instrukcja Panasonic SD-2500WXE

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic SD-2500WXE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Urządzenie do pieczenia chleba
  • Model/nazwa: SD-2500WXE
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski

Spis treści

Strona: 0
SD-2501
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
Użytkowanie
Przepisy
Czyszczenie
Rozwiązywanie
problemów
Automatyczny wypiekacz do chleba
INSTRUKCJA OBSŁUGI I PRZEPISY KULINARNE (Do użytku domowego)
Modele: SD-2501/SD-2500
Dziękujemy za zakup produktu Panasonic.
 Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia
prosimy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją
obsługi oraz zachować ją na przyszłość.
 W niniejszej instrukcji obsługi opisywane są dwa
różniące się od siebie modele urządzenia.
Wyjaśnienia oparte są głównie na modelu SD-2501.
(Różnice w zakresie funkcji między opisywanymi
urządzenia zostały podane na str. 2).
 Niniejszy produkt przystosowany jest wyłącznie
do użytku domowego.
Strona: 1
2
Spis treści
Niniejsza instrukcja odnosi się
do dwóch różnych modeli wypiekacza
do chleba
 SD-2501
Dozownik bakalii
W przypadku wykorzystywania suszonych bakalii, takich jak
rodzynki i orzechy lub nasion, są one dodawane do ciasta
automatycznie (str. 14).
 SD-2500
Dodatkowe składniki należy dodać samodzielnie po
usłyszeniu odpowiedniego sygnału (str. 14).
• Fotografie i ilustracje zamieszczone w niniejszej istrukcji
przedstawiają model SD-2501.
Przed rozpoczęciem użytkowania
 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ·········································3
 Akcesoria/Identyfikacja elementów ·············································6
 Składniki wypieków ·····································································8
Użytkowanie
 Lista rodzajów chleba i opcji pieczenia ·····································10
 Pieczenie chleba·······································································12
 Kiedy dodawać dodatkowe składniki? ······································14
 Pieczenie brioszek (bucht) ························································15
 Przygotowywanie ciasta ····························································16
 Przygotowywanie ciasta na brioszki···········································17
 Pieczenie ciasta ·········································································18
 Przygotowywanie dżemu ···························································19
 Przygotowywanie kompotu ························································20
Przepisy kulinarne
 Składniki przepisów ···························································21
Przepisy ······················································ 22–41
Czyszczenie
 Konserwacja i czyszczenie ························································42
Ochrona powierzchni nieprzywierającej
 W celu ochrony powierzchni nieprzywierającej··························43
Rozwiązywanie problemów
 Rozwiązywanie problemów ······················································44
Strona: 2
3
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konieczne jest stosowanie się do poniższych instrukcji.
W celu zapobiegania wypadkom i szkodom wyrządzanym użytkownikowi, innym osobom lub uszkodzeniom urządzenia,
należy stosować się do zamieszczonych poniżej zaleceń.
 Poniższe symbole ilustrują stopień zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe
użytkowanie:
Ostrzeżenie:
Oznacza ryzyko
poważnego zranienia
lub śmierci.
Uwaga: Oznacza ryzyko zranienia
lub uszkodzenia urządzenia.
 Symbole są klasyfikowane i wyjaśniane w następujący sposób:
Ten symbol oznacza czynność zabronioną.
Ten symbol oznacza wymaganie, które musi
zostać spełnione.
Ostrzeżenie
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są
uszkodzone lub wtyczka jest niedokładnie podłączona do gniazdka sieciowego.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany spięciem lub iskrzeniem).
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu wyeliminowania ryzyka, musi on zostać wymieniony
w wykwalifikowanym serwisie.
Nie wolno uszkadzać lub przerabiać przewodu zasilającego lub wtyczki.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany spięciem lub iskrzeniem).
Następujące działania są stanowczo zabronione: modyfikowanie, umieszczanie w pobliżu urządzeń
grzewczych, zginanie, skręcanie, szarpanie, przyciskanie ciężkimi przedmiotami oraz przedłużanie przewodów.
Wtyczki nie wolno podłączać lub odłączać wilgotnymi rękoma.
(Może to spowodować porażenie prądem).
Nie wolno podłączać urządzenia do sieci o napięciu wyższym niż znamionowe
lub korzystać z prądu o przebiegu innym niż podany w parametrach urządzenia.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar).
● Należy upewnić się, że zasilanie dostarczane do urządzenia jest zgodne ze standardowymi parametrami
lokalnej sieci elektroenergetycznej.
● Podłączanie jednocześnie do tego samego gniazdka innych urządzeń, może spowodować jego przegrzewanie.
Należy dokładnie podłączać wtyczkę do gniazdka sieciowego.
(Inne postępowanie może stać się przyczyną porażenia prądem lub pożaru powstałego w wyniku kumulacji
ciepła, które może wydzielać się w okolicy wtyczki).
Należy regularnie czyścić wtyczkę zasilającą.
(Zanieczyszczona wtyczka sieciowa może nie zapewniać odpowiedniej izolacji, ze względu na gromadzącą się
wilgoć i kurz, co może stać się przyczyną pożaru).
Odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego i wytrzyj ją suchą ściereczką.
Strona: 3
4
Ostrzeżenie
Jeżeli urządzenie przestanie prawidłowo funkcjonować, należy natychmiast
przerwać jego użytkowanie i niezwłocznie odłączyć je od sieci.
(Może to spowodować wydzielanie się dymu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub oparzenie).
Np. w przypadku nietypowego zachowania lub uszkodzenia objawiającego się:
● Nietypowo silnym nagrzewaniem się wtyczki lub przewodu zasilającego.
● Uszkodzeniem przewodu zasilającego lub awarią zasilania.
● Zdeformowaniem obudowy lub jej nietypowo silnym nagrzewaniem.
● Generowaniem nietypowego hałasu podczas pracy.
 Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci i skonsultować się z autoryzowanym serwisem Panasonic.
Nie wolno dotykać lub zakrywać otworów wentylacyjnych podczas działania
urządzenia.
(Może to spowodować oparzenie).
● Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy do urządzenia mogą mieć dostęp dzieci.
Nie wolno rozbierać, naprawiać lub modyfikować tego urządzenia.
(Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub zranienie).
W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą i oddać je do naprawy w wykwalifikowanym serwisie.
Urządzenia nie wolno zanurzać ani opryskiwać wodą.
(Może to spowodować porażenie prądem lub pożar wywołany zwarciem).
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że zajmują się tym
pod opieką i mogą liczyć na wsparcie osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać baczną uwagę na dzieci i nie dopuścić, aby bawiły się urządzeniem.
(Może to spowodować oparzenie, zranienie lub porażenie prądem).
Uwaga
Podczas odłączania urządzenia od sieci należy trzymać wyłącznie za wtyczkę.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku zwarcia).
Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej, jeżeli nie będzie używane.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar).
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci i pozwolić mu ostygnąć.
(Postępowanie w inny sposób może spowodować oparzenie).
Nie należy dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał ze stołu lub dotykał
gorących powierzchni.
(Może to spowodować oparzenie lub zranienie).
Nie należy wyjmować formy do pieczenia lub odłączać wypiekacza podczas pracy.
(Może to spowodować oparzenie lub zranienie).
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Strona: 4
5
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
Uwaga
Nie należy ustawiać urządzenia w następujących miejscach.
● Wypiekacz do chleba należy umieszczać na stabilnym, suchym, czystym i płaskim,
odpornym na wysokie temperatury blacie roboczym, zachowując co najmniej
10-cm odległość od jego krawędzi. (Inne postępowanie może stać się przyczyną
ześlizgnięcia się i upadku urządzenia).
● Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach lub na
urządzeniach elektrycznych, takich jak lodówka, oraz na materiałach, takich jak
obrusy lub dywany itp. (Może to stać się przyczyną upadku urządzenia lub pożaru).
● Urządzenie nagrzewa się podczas pieczenia. Wypiekacz do chleba pownienien
być umieszczany w odległości co najmniej 5 cm od sąsiadujących ścian i innych
obiektów. (Inne postępowanie może stać się przyczyną odbarwienia lub deformacji
ich powierzchni).
Podczas pracy urządzenia lub po zakończeniu pieczenia nie wolno dotykać
gorących powierzchni, takich jak forma na chleb, wnętrze urządzenia, grzałka
i wnętrze pokrywy. Podczas pracy urządzenia, temperatura różnych dostępnych
powierzchni może być wysoka.
(Może to spowodować oparzenie).
W celu uniknięcia oparzeń, podczas wyjmowania formy do pieczenia lub upieczonego chleba, zawsze
należy korzystać z rękawic kuchennych. (Nie należy używać wilgotnych rękawic kuchennych).
Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania upieczonego chleba lub noża do wyrabiania ciasta.
Ważne informacje
● Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu, w bezpośrednim
sąsiedztwie źródeł ciepła oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
or in rooms of high humidity.
(Może stać się to przyczyną odkształcenia obudowy lub awarii).
● Nie należy naciskać ze zbyt dużą siłą na elementy zaznaczone na rysunku po prawej.
(Może stać się to przyczyną ich odkształcenia lub uszkodzenia).
Czujnik temperatury
Grzałka
Wnętrze pokrywy ]
● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy pod kontrolą zewnętrznego timera lub osobnego
systemu zdalnego sterowania.
Wymagania elektryczne
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI
ZALECENIAMI.
Niniejsze urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z gniazdem dla bolca uziemiającego.
Konieczne jest podłączanie go do gniazdka sieciowego wyposażonego w taki bolec oraz posiadającego sprawną instalację uziemiająco-ochronną.
Zalecane jest podłączanie urządzenia do domowej instalacji elektrycznej, wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy bądź ziemnozwarciowy.
Gałąź instalacji elektrycznej wykorzystywana do zasilania niniejszego urządzenia musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik).
W przypadku dostępu do sieci trójfazowej w budynku, niedopuszczalne jest podłączanie urządzenia do napięcia międzyfazowego.
Strona: 5
6
Dozownik bakalii (tylko SD-2501)
Po wybraniu programu z bakaliami składniki umieszczone
w tym dozowniku są automatycznie
wrzucane w odpowiednim momencie
do formy do pieczenia (programyy 03, 06,
14,17, 19 i 25).
Informacje na temat składników, które
mogą być umieszczane w dozowniku
bakalii znajdują się na str. 14.
Nie wolno korzystać z wypiekacza do chleba
bez dozownika bakalii umieszczonego na swoim miejscu.
Akcesoria/Identyfikacja elementów Urządzenie
Pokrywa dozownika
Uchwyt
Forma do pieczenia
Panel sterujący
Wtyczka sieciowa
Pokrywa
Spust dozownika
bakalii
(tylko SD-2501)
Nóż do wyrabiania
ciasta (chleb żytni,
tylko SD-2501)
Nóż do wyrabiania
ciasta (chleb
pszenny oraz
pieczywo glutenowe
i bezglutenowe)
Akcesoria
Kubek z miarką
Do odmierzania odpowiedniej
ilości płynów.
(maks. 310 ml)
• Podziałka co 10 ml
Łyżeczka do odmierzania
Do odmierzania potrzebnej ilości
cukru, soli, drożdży itp.
(15 ml) (5 ml)
Łyżka stołowa
• 1
⁄2
oznaczenie
Łyżeczka
do herbaty
•
1
⁄4, 1
⁄2, 3
⁄4
oznaczenia
Strona: 6
7
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
Na niniejszej ilustacji przedstawione są wszystkie cyfry i symbole, ale podczas pracy widoczne są tylko wskazania odpowiednie w danej chwili.
Panel sterujący
 Stan pracy
: Wyświetlane dla aktualnego etapu programu. Skadniki są mieszane na etapie
„Rest” przed wyrabianiem.
: Wyświetlane, jeżeli nastąpiła przerwa w zasilaniu.
: (SD-2501) wyświetlane, kiedy konieczne jest manualne dodanie składników
w przepisach 11 i 23.
(SD-2500) wyświetlane, kiedy należy manualnie dodać składniki po wybraniu
przepisu wykorzystującego dodatkowe składniki.
 Czas pozostały do zakończenia programu
W przypadku manualnego dodawania składników,
wyświetlany jest czas pozostały do chwili, kiedy
konieczne będzie ich dodanie w danym programie.
Menu
Naciskanie tego przycisku pozwala wybrać program.
Wyświetlany jest numer aktualnie ustawionego
programu, a po każdym naciśnięciu wyświetlany
jest numer kolejnego.
(W celu szybszego przełączania można przytrzymać
ten przycisk naciśnięty).
Oznaczenia programów podane są na str. 10 i 11.
Wielkość wypieku
Naciskanie tego przycisku
umożliwia wybranie
wielkości wypieku.
Dostępne ustawienia
menu opisane są na
str. 10.
• XL
• L
• M
Przyrumienienie
Naciskanie tego
przycisku umożliwia
wybór stopnia
przyrumienienia
wypieku. Dostępne
ustawienia menu
opisane są na str. 10.
• Dark (ciemne)
• Medium (średnie)
• Light (jasne)
Start
Kontrolka przycisku Start
miga podczas wybierania
programu. Po zakończeniu
programowania należy
nacisnąć ten przycisk.
Po naciśnięciu, kontrolka
przestaje migać i świeci
ciągłym światłem podczas
wykonywania programu.
Stop
Jeżeli chcesz zmienić program,
należy uprzednio zatrzymać jego
wykonywania naciskając ten
przycisk przez ponad sekundę.
Kontrolka przycisku Start zgaśnie.
Następnie można dokonać
odpowiedniej zmiany programu.
Timer
Ustawienie timera opóźniającego
(ustawienie czasu, po którym wypiek
ma być gotowy) lub ustawienie czasu
pieczenia/gotowania dla programów
15, 26 i 27 (w modelu SD-2500
programy 14, 24 i 25).
„▲” Naciśnięcie tego przycisku
pozwala zwiększyć ilość czasu.
„▼” Naciśnięcie tego przycisku
pozwala zmniejszyć ilość czasu.
Strona: 7
8
� Smak swojego chleba można jeszcze bardziej poprawić
dodając także inne składniki:
Jajka Zwiększają wartości odżywcze i poprawiają barwę
wypieków.
(Należy odpowiednio zmniejszyć ilość dodawanej wody).
Jajka należy dodawać po rozbiciu i usunięciu skorupek.
Otręby Zwiększają zawartość błonnika w chlebie.
• Nie należy dodawać więcej niż 50 g.
Kiełki pszenicy Zapewniają chlebowi bardziej orzechowy smak.
• Nie należy dodawać więcej niż 50 g.
Przyprawy,
zioła
Poprawiają smak chleba.
• Należy używać w małych ilościach (maks. 1–2 łyżeczki).
Składniki wypieków
Mąka
Główny składnik chleba. Zawarte w mące proteiny
podczas wyrabiania uwalniają gluten. Gluten
zapewnia strukturę i teksturę wypieków oraz
pomaga ciastu urosnąć.
 Należy korzystać wyłącznie z mąki wysokoglutenowej.
Potrzebną ilość mąki należy uprzednio odważyć
na kuchennej wadze.

Produkty
mleczne
Dodają wypiekom smaku
i wartości odżywczych.
 Jeżeli zamiast wody użyjesz mleka
wartość odżywcza chleba będzie
wyższa. Jednak w takim przypadku
nie należy korzystać z opóźnienia startu
za pomocą timera, ponieważ mleko może
nie zachować świeżości przez noc.
 Ilość wody należy zmniejszyć
proporcjonalnie do ilości
dodawanego mleka.
Woda
 Należy korzystać ze zwykłej wody z kranu.
 W przypadku programów 02, 05, 07, 12 i 20
(SD-2500: 02, 05 i 11) należy stosować letnią wodę
w chłodnym pomieszczeniu.
 W przypadku programów 07, 08, 11, 13, 14, 20, 21,
23, 24 i 25 (SD-2500: 07, 10, 12, 13, 19, 21, 22 i 23)
należy stosować schłodzoną wodę w ciepłym
pomieszczeniu.
 Potrzebne ilości płynów zawsze należy odmierzać
korzystając z dołączonego kubka z miarką.
Sól
Poprawia smak i wzmacnia gluten
pomagając we wzroście ciasta.
 Chleb może stracić swoją objętość/smak
w przypadku użycia niewłaściwej ilości soli.
Tłuszcz
Poprawia smak i miękkość
chleba.
 Należy używać masła, margaryny
lub oleju. Dwie łyżki stołowe oleju
odpowiadają 25 g masła.
Cukier(cukier rafinowany, cukier brązowy, miód, melasa itp.)
Dodaje miękkości i zapewnia rumianą barwę wypieków.
Drożdże
Umożliwiają wzrost chleba.
 Zalecamy korzystanie z suszonych
drożdży oznaczonych jako
„instant”, „szybki wzrost”
lub „łatwe pieczenie”.
 Nie należy korzystać
z suszonych drożdży
wymagających wstępnego rozczyniania.
 W przypadku korzystania z drożdży
przechowywanych w saszetkach, opakowanie
należy szczelnie zamknąć natychmiast
po użyciu.
Zalecamy stosowanie się do instrukcji
podawanych przez producenta, jednak całą
zawartość otwartej saszetki należy zużyć
w ciągu 48 godzin.
Strona: 8
9
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
Główne rodzaje mąki używane do wypieku chleba
Mąka wysokoglutenowa jest uzyskiwana z twardego ziarna pszenicy, charakteryzującego się wysoką zawartością protein, które są niezbędne do
uwolnienia glutenu. Dwutlenek węgla powstający w procesie fermentacji zostaje uwięziony w sieci komórek utrzymywanych przez gluten,
co umożliwia wzrost ciasta i uzyskanie puszystości.
Mąka biała:
Uzyskiwana ze zmielenia bielm ziarna pszenicy, po usunięciu otręb oraz zarodków. Wykorzystywana np. w programach: 01, 08, 16 lub 21
(SD-2500: 01, 07, 15 lub 19).
• Przygotowując wypieki według receptur z tej instrukcji, zawsze należy korzystać z mąki o wysokiej zawartości glutenu.
• NIE należy używać mąki zwykłej lub samospulchniającej, jako substytutu mąki do wypieku chleba.
Mąka pełnoziarnista (z pełnego przemiału):
Mąka uzyskiwana przez zmielenie całych jąder nasion pszenicy, łącznie z otrębami (łuskami) oraz zarodnikami.
Zapewnia wypieki bogate w minerały, ale słabiej rosnące i mniej puszyste, niż w przypadku pieczenia z wykorzystaniem białej mąki,
ponieważ łańcuchy glutenowe są przerywane przez krawędzie łusek i zarodków.
Mąka żytnia:
Zawiera nieco protein, ale nie wytwarza tyle glutenu co mąka pszenna.
Zapewnia gęsty, zwarty chleb o płaskim lub lekko wkęsłym przyrumienionym wierzchu (wykorzystywana w programach 07 i 20)
(tylko model SD-2501).
• Nie należy stosować w ilości większej od podanej, w modelu SD-2500 maksymalnie 100 g mąki żytniej na 500 g mąki ogółem.
Mąka orkiszowa:
Rodzaj mąki pszennej, ale pochodzącej z ziaren całkowicie odmiennego genetycznie gatunku zboża.
Mimo zawartości pewnej ilości glutenu, niektóre nietolerujące go osoby mogą ją spożywać (należy skonsultować się ze swoim lekarzem).
Uzyskiwany chleb posiada płaski/lekko zapadnięty wierzch.
Chleb uzyskany z mąki orkiszowej z pełnego przemiału ma małą wysokość i jest znacznie gęstszy w porównaniu do chleba z białej mąki orkiszowej.
Zalecamy, aby przy wypiekach z mąki orkiszowej biała mąka orkiszowa stanowiła ponad połowę całej objętości.
• Jako mąka orkiszowa sprzedawany jest szpelc (Triticum spelta) odpowiedni do pieczenia chleba oraz płoskurnica (Triticum monococcum:
zwana również pszenicą samopszą), która nie nadaje się do pieczenia chleba. Należy stosować mąkę uzyskaną z przemiału ziarna pszenicy
orkisz (szpelc) [wykorzystywana w programach 13, 14, 24 i 25 (SD-2500: 12, 13, 22 i 23)].
Mąka razowa: 10–15% ziarna pszenicy usuwane podczas mielenia.
Mąka miękka:
Wysokoglutenowa biała mąka z dodanymi drobinami ziarnen pszenicy i żyta. Zapewnia wyjątkową strukturę, teksturę i smak.
• Nie należy stosować w przypadku korzystania z timera (drobiny mogą pochłaniać wodę i sklejać się, pogarszając teksturę chleba).
Mąka graham lub mąka słodowa:
Zawiera pokruszone ziarna pszenicy lub żyta, zmieszane z mąką z pełnego przemiału pszenicy.
Zapewnia bardziej gruboziarnisty ciemny chleb o większej wilgotności i bardziej orzechowym smaku.
• Nie należy stosować w ilości większej od podanej (może uszkodzić powierzchnię nieprzywierającą formy do pieczenia).
Mąka z kamienia młyńskiego:
Ziarna tej mąki są mielone między dwoma kamieniami młyńskimi, zamiast kruszenia stalowymi wałkami.
• Nie należy stosować w ilości większej od podanej (może uszkodzić powierzchnię nieprzywierającą formy do pieczenia lub przeciążyć silnik).
Inne mąki:
Produkty powstające w wyniku przemiału innych ziaren (np. mąka kukurydziana, ryżowa, jaglana, sojowa, owsiana, gryczana lub jęczmienna).
• Nie należy stosować w ilości większej od podanej (pogarsza wzrost i teksturę wypieków).
• Nie powinna być stosowana jak substytut mąki do wypieku chleba.
• Mąka bezglutenowa – patrz str. 28.
 Gruboziarniste składniki, takie jak mąki z pełnego przemiału lub z dodatkiem orzechów lub nasion mogą uszkodzić powierzchnię
nieprzywierającą formy do pieczenia.
W przypadku korzystania z gotowych mieszanek do wypieku chleba...
 Mieszanki chlebowe zawierające drożdże
 Wsyp 500 g mieszanki do formy do pieczenia, a następnie
dodaj wodę (wodę należy dodać w ilości podanej na
opakowaniu mieszanki).
 Wybierz program 02 – ustawienie wielkości wypieku „Large”.
 W przypadku niektórych mieszanek nie wiadomo jaka jest
zawartość drożdży, więc rezultaty są trudne do przewidzenia.
 Pieczenie brioszek z użyciem mieszanki brioche
 Wybierz program 11 (SD-2500: 10) lub 02 – ustawienie
wielkości „Medium” – ustawienie przyrumieniania „Light”.
 Mieszanki chlebowe z osobną saszetką z drożdżami
 Najpierw wsyp do formy do pieczenia odmierzoną ilość
drożdży, następnie odpowiednią ilość mieszanki chlebowej,
a na koniec wlej wodę.
• Pojemność wypiekacza do chleba
400–600 g mieszanki (na bochenek),
250–600 g mieszanki (na ciasto)
 Ustaw urządzenie zgodnie z typem mąki znajdującej się
w mieszance i rozpocznij pieczenie.
• Mąka biała, mąka razowa program 01
• Mąka z pełnego przemiału, mąka wielozbożowa program 04
• Mąka żytnia program 07 (tylko model SD-2501)
Strona: 9
10
Lista rodzajów chleba i opcji pieczenia
 Dostępne funkcje i wymagany czas
• Czas wymagany na każdy z etapów różni się w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
Opcje Etapy
Numer programu
SD-2501 SD-2500
Pieczywo
01 01 Podstawowe  
 







 
 
 
 




30 min –
60 min 15–30 min*4
1 h 50 min –
2 h 20 min
50–55 min
4 h –
4 h 5 min
02 02
Podstawowe
błyskawiczne — — 15–20 min około 1 h 35–40 min
1 h 55 min –
2 h
03 03
Podstawowe
z bakaliami
*1 *3
30 min –
60 min 15–30 min*4
1 h 50 min –
2 h 20 min
50 min 4 h
04 04
Pełnoziarniste
pszenne —
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*4
2 h 10 min –
2 h 50 min
50 min 5 h
05 05
Pełnoziarniste
pszenne
błyskawiczne
— —
15 min –
25 min 15–25 min*4
1 h 30 min –
1 h 40 min
45 min 3 h
06 06
Pełnoziarniste
pszenne
z bakaliami
— *3
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*4
2 h 10 min –
2 h 50 min
50 min 5 h
07 — Żytnie — —
45 min –
60 min
około
10 min
1 h 20 min –
1 h 35 min
1 h 3 h 30 min
08 07 Francuskie — —
40 min –
2 h 5 min
10–20 min
2 h 45 min –
4 h 10 min
55 min 6 h
09 08 Włoskie — — 30 min–1 h 10–15 min
2 h 25 min –
3 h
50 min 4 h 30 min
10 09 Kanapkowe — —
1 h –
1 h 40 min 15–25 min*4
2 h 10 min–
2 h 50 min
50 min 5 h
11 10 Brioche — *1 — 30 min 25–45 min*4 1 h 25 min 50 min 3 h 30 min
12 11 Bezglutenowe — *2 — — 15–20 min 40–45 min 50–55 min
1 h 50 min –
1 h 55 min
13 12 Specjalne —
30 min –
1 h 15 min 15–30 min*4
1 h 50 min –
2 h 45 min
55 min 4 h 30 min
14 13
Specjalne
z bakaliami
— *3
30 min –
1 h 15 min 15–30 min*4
1 h 50 min –
2 h 45 min
55 min 4 h 30 min
15 14 Sam wypiek — — — — — —
30 min –
1 h 30 min
30 min –
1 h 30 min
Przepisy Timer
Size
(wielkość)
Crust
(zrumienienie)
Rest
(odpoczynek)
Knead
(wyrabianie)
Rise
(rośnięcie)
Bake
(pieczenie) Łącznie
*1 Dostępne tylko ustawienie „Light” (jasne) lub „Medium” (średnie). *2 Dostępne tylko ustawienie „Medium” (średnie) lub „Dark” (ciemne).
*3 Z timera można korzystać tylko w modelu SD-2501. *4 Podczas etapu wyrabiania występuje okres rośnięcia.
• Wypiekacz do chleba pracuje przez chwilę podczas etapu rośnięcia (w celu zapewnienia optymalnego uwolnienia glutenu).
Strona: 10
11
Użytkowanie
Opcje Etapy
Numer programu
Przepisy Timer
Size
(wielkość)
Crust
(zrumienienie)
Rest
(odpoczynek)
Knead
(wyrabianie)
Rise
(rośnięcie)
Bake
(pieczenie) Łącznie
SD-2501 SD-2500
Przygotowywanie
ciasta
16 15 Podstawowe — — —
30 min –
50 min 15–30 min*4
1 h 10 min –
1 h 30 min — 2 h 20 min
17 16
Podstawowe
z bakaliami
— — —
30 min –
50 min 15–30 min*4
1 h 10 min –
1 h 30 min — 2 h 20 min
18 17
Pełnoziarniste
pszenne — — —
55 min –
1 h 25 min 15–25 min*4
1 h 30 min –
2 h — 3 h 15 min
19 18
Pełnoziarniste
pszenne
z bakaliami
— — —
55 min –
1 h 25 min 15–25 min*4
1 h 30 min –
2 h — 3 h 15 min
20 — Żytnie — — —
45 min –
60 min
około
10 min — — 2 h
21 19 Francuskie — — —
40 min –
1 h 45 min
10–20 min
1 h 35 min –
2 h 40 min — 3 h 35 min
22 20 Pizza — — 
(Wyrabianie) (Wyrabianie)
10–18 min
(Rośnięcie) (Rośnięcie)
7–15 min około 10 min około 10 min
45 min
23 21 Brioche — — — 30 min 25–45 min*4 35 min — 1 h 50 min
24 22 Specjalne — — —
30 min –
1 h 5 min 15–30 min*4
1 h 10 min –
1 h 55 min — 2 h 45 min
25 23
Specjalne
z bakaliami
— — —
30 min –
1 h 5 min 15–30 min*4
1 h 10 min –
1 h 55 min — 2 h 45 min
26 24 Dżem — — — — — — —
1 h 30 min –
2 h 30 min
27 25 Kompot — — — — — — —
1 h –
1 h 40 min
Strona: 11
12
Pieczenie chleba
Umieść składniki w formie na chleb
Nóź do wybrabiania ciasta
Wyjmij formę do pieczenia
i ustaw nóż do wyrabiania
1  Aby wyjąć formę do
pieczenia, obróć ją
w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara, a następnie
pociągnij do góry.
 Upewnij się, że nóż do
wyrabiania ciasta jest
dokładnie umieszczony
na trzpieniu mocującym.
Upewnij się, że trzpień
i nóż do wyrabiania
ciasta są czyste.
Czyszczenie opisane
jest na str. 42.
• W przypadku pieczenia chleba
żytniego użyj specjalnego noża
do wyrabiania (tylko SD-2501).
• Nóż do wyrabiania ciasta jest luźno dopasowany
do trzpienia mocującego.
Umieść odmierzone składniki
w formie do pieczenia
2  Na dno wsyp suszone drożdże
(aby za wcześnie nie połączyły
się z dodawanymi cieczami).
 Przykryj drożdże pozostałymi
suchymi składnikami (mąką,
cukrem, solą itp.)
• Mąkę należy zważyć
na kuchennej wadze.
 Wlej wodę i wszelkie inne płyny.
• Wytrzyj zewnętrzną
powierzchnię formy do
pieczenia, aby usunąć z niej
wszelkie pozostałości mąki
lub płynów.
 Włóż formę do pieczenia do
wypiekacza i obróć ją nieco
w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
 Zamknij pokrywę.
 Dla uzyskania optymalnych rezultatów, nie otwieraj pokrywy
do zakończenia pieczenia, ponieważ może mieć to negatywny
wpływ na jakość wypieku.
Podłącz wypiekacz do gniazdka
sieciowego
3  Przed wybraniem programu
upewnij się, że nie świeci się
kontrolka przycisku Start.
 Pieczenie chleba
z dodatkowymi
składnikami
(str. 14)
(tylko SD-2501)
Należy uprzednio oczyścić
i wysuszyć
Przepisy
pieczenia chleba –
patrz str. 22-27.
Strona: 12
13
Użytkowanie
Wybierz program i włącz urządzenie Wyjmij wypiek
Wybierz program wypieku
4 (Na rysunku przedstawiona jest sytuacja po wybraniu programu „01”)
 Informacje na temat programów i dostępności opcji wielkości wypieku
oraz stopnia przyrumienienia znajdują się na str. 10.
 Zmiana wielkości  Zmiana koloru przyrumienienia
 Aby zaprogramować timer 
Np. jest godzina 21:00, a chcesz, aby chleb był gotowy o godzinie 6:30
następnego poranka.
� Ustaw timer na „9:30” (9 h 30 min od teraz).
12
9
6
3
12
9
6
3
9 h 30 min
od teraz
Bieżący czas Czas gotowości
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku zwiększa ustawienie timera o 10 min
(przytrzymanie naciśniętego przycisku pozwala przyspieszyć zmiany).
Naciśnij przycisk start,
aby uruchomić urządzenie
5
Czas do zakończenia wybranego programu
Naciśnij przycisk Stop
i wyjmij wypiek
6
po usłyszeniu 8 kolejnych
sygnałów, generowanych przez
urządzenie i kiedy miga pasek
pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
Niezwłocznie wyjmij
chleb z formy,
7
Forma do
pieczenia
Rękawica
kuchenna
umożliwiając jego schłodzenie,
np. na drucianej podstawce.
Po użyciu odłącz
urządzenie od sieci
8
 Wypiekacz posiada funkcję podtrzymania ciepła,
służącą redukcji kondensacji pary wewnątrz
bochenka. Funkcja ta działa, jeżeli przycisk Stop
nie zostanie naciśnięty po zakończeniu programu.
 Jednakże funkcja ta zwiększa przyrumienienie
wypieku, w związku z czym zalecane jest
wyłączenie urządzenia i wyjęcie wypieku w celu
schłodzenia bezpośrednio po upieczeniu.
 Jeżeli bochenek zostanie pozostawiony
do ostygnięcia wewnątrz formy do pieczenia,
wilgoć pozostanie w jego wnętrzu, co ujemnie
wpłynie na ostateczną jakość wypieku.
W związku z tym, bochenek należy schładzać
na drucianej podstawce, w celu umożliwienia
optymalnego odparowania wilgoci.
Strona: 13
14
Kiedy dodawać dodatkowe składniki?
Jeżeli na wyświetlaczu widoczna jest liczba minut pozostała do chwili, kiedy należy dodać dodatkowe składniki,
naciśnięcie tego przycisku pozwala sprawdzić ile czasu pozostało do zakończenia całego programu pieczenia (tylko SD-2500).
Dodawanie dodatkowych składników do chleba lub ciasta
Wybierając jeden z podanych poniżej programów można dodać do ciasta swoje ulubione składniki i uzyskać wypieki o zróżnicowanych smakach.
(SD-2501) 03, 06, 14, 17, 19, 25
(SD-2500) 03, 06, 13, 16, 18, 23
 SD-2501 (z dozownikiem bakalii)  SD-2500 (bez dozownika bakalii)
• Każdy ze składników należy dodawać w ilości podanej w przepisie.
Po prostu umieść dodatkowe
składniki w dozowniku lub wsyp
je do formy do pieczenia przed
uruchomieniem programu
Poczekaj do usłyszenia sygnału
przed wsypaniem dodatkowych
składników do formy
do pieczenia
Składniki suche,
składniki nierozpuszczalne
Umieść dodatkowe składniki w dozowniku bakalii
i zamknij urządzenie.
Wilgotne/lepkie składniki,
składniki rozpuszczalne*
Dodaj te składniki do innych,
znajdujących się w formie do pieczenia.
Suszone owoce Należy pokroić w kostkę o bokach ok. 5 mm.
Składniki kandyzowane mogą przylgnąć do ścianek
dozownika bakalii i nie wpaść do formy do pieczenia.
Świeże owoce, owoce konserwowane alkoholem
Należy dodawać w ilościach nie
przekraczających zalecanych w przepisie,
ponieważ zawarta w nich woda może
wpłynąć na jakość uzyskanego wypieku.
Orzechy Należy je drobno posiekać.
Orzechy osłabiają efekty działania glutenu, dlatego
nie należy używać ich zbyt wiele.
Ser, czekolada
* Tych składników nie można umieszczać w dozowniku
bakalii, ponieważ przylgną do jego ścianek i nie wpadną
do formy do pieczenia.
Nasiona Dodawanie dużych, twardych nasion może
uszkodzić powłokę dozownika lub formy do pieczenia.
Zioła Należy ograniczyć się do 1-2 łyżek stołowych
suszonych ziół. W przypadku świeżych ziół, należy
stosować się do instrukcji na ich opakowaniu.
Bekon, salami Czasami tłuste składniki mogą przylgnąć do ścianek
dozownika bakalii i nie wpaść do formy do pieczenia.
Strona: 14
15
Użytkowanie
Pieczenie brioszek (bucht)
1 4
2, 3
1
Drożdże 1
⁄4 łyżeczki
0 g
0
4
Biała mąka wysokoglutenowa
4 łyżki
Cukier
1 łyżeczka
Sól
2 łyżki
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 50 g
180 ml
Woda
Jajka, średnie (roztrzepane) 2 (100 g)
Masło do dodania później (pokrojone
w 1–2 cm kostkę i schłodzone w lodówce) 70 g
Przygotowanie
(str. 12)
 Masło przeznaczone do dodania później pokrój w 1–2 cm kostkę i włóż do lodówki.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci. (Upewnij się, że kontrolka przycisku
Start się nie świeci).
Wybierz program „11”
1 (SD-2500: „10”) [Prostszy sposób pieczenia
brioszek]
Dodaj całe masło wraz z innymi
składnikami już na początku.
Pokrój masło w 2-cm kostkę i umieść w formie do
pieczenia, w tym samym czasie co inne składniki.
Wykonuj kroki opisane po lewej. Jednakże kiedy
w kroku 3, urządzenie wygeneruje sygnał
oznaczający porę dodania reszty masła, należy
tylko nacisnąć przycisk Start.
Całkowity czas pieczenia wynosi 3 h 30 min.
*Jeżeli całe masło jest dodawane na początku,
smak, struktura i rośnięcie wypieku są nieco
inne niż w przypadku, kiedy masło jest dodawane
dwuetapowo.
 Etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna się
bezpośrednio po włączeniu, po czym następuje
„Knead” (wyrabianie) i „Rise” (rośnięcie).
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza ilość minut pozostałych do dodania masła
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Po usłyszeniu sygnału dodaj pozostałe
masło i ponownie naciśnij przycisk Start
3 Pozostałe masło należy dodać, kiedy miga ikona „ ”.
Po naciśnięciu
przycisku Start
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia pieczenia
 Jeżeli chcesz dodać dodatkowe składniki, takie
jak rodzynki, wsyp je podczas dodawania reszty
masła (nie dodawaj więcej niż 150 g
dodatkowych składników).
 Nawet bez naciśnięcia przycisku Start,
wyrabianie będzie kontynuowane po upływie
5 min. Po dodaniu reszty masła lub dodatkowych
składników wyrabianie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu przycisku Start.
 Nie należy dodawać reszty masła po
wyświetleniu czasu pozostałego do końca
pieczenia (str. 46).
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij wypiek
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
Strona: 15
16
Przygotowywanie ciasta
1 3
2
Przepisy
przygotowywania
ciast znajdują się
na str. 30–35.
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Przygotowanie
(str. 12)
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci. (Upewnij się, że kontrolka przycisku
Start się nie świeci).
Wybierz program przygotowywania ciasta
1 [Wygląd wyświetlacza po wybraniu programu „16” (SD-2500: „15”)].  Funkcja timera jest niedostępna w programach
przygotowywania ciasta [z wyjątkiem przepisu 22
(SD-2500: 20)].
 Jeżeli chcesz do swojego ciasta dodać dodatkowe
składniki, zapoznaj się z informacjami podanymi
na str. 14.
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia pieczenia
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
 W przepisach innych niż 22, 26 i 27 (SD-2500:
20, 24 i 25) etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna
się bezpośrednio po włączeniu, po czym
następuje „Knead” (wyrabianie) i „Rise”
(rośnięcie).
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij ciasto
3 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Uformuj przygotowane ciasto i pozwól mu rosnąć,
aż do podwojenia objętości.
Następnie upiecz je w piekarniku zgodnie
z przepisem.
Strona: 16
17
Użytkowanie
Przygotowywanie ciasta na brioszki
1 4
2, 3
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Przygotowanie
(str. 12)
 Masło przeznaczone do dodania później pokrój w 1–2 cm kostkę i włóż do lodówki.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w kolejności podanej w tabeli składników.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci. (Upewnij się, że kontrolka przycisku
Start się nie świeci).
Wybierz program „23”
1 (SD-2500: „21”) [Prostszy sposób przygotowania
ciasta na brioszki]
Dodaj całe masło wraz z innymi
składnikami już na początku.
Pokrój masło w 2-cm kostkę i umieść w formie do
pieczenia w tym samym czasie co inne składniki.
Wykonuj kroki opisane po lewej. Jednakże kiedy
w kroku 3, urządzenie wygeneruje sygnał
oznaczający porę dodania reszty masła, należy
tylko nacisnąć przycisk Start.
Całkowity czas przygotwania wynosi 1 h 50 min.
*Jeżeli całe masło jest dodawane na początku,
smak, struktura i rośnięcie wypieku są nieco
inne niż w przypadku, kiedy masło jest dodawane
dwuetapowo.
 Etap „Rest” (odpoczynek) zaczyna się
bezpośrednio po włączeniu, po czym następuje
„Knead” (wyrabianie) i „Rise” (rośnięcie).
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
2
Wyświetlana wartość oznacza ilość minut pozostałych do dodania masła
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Po usłyszeniu sygnału dodaj pozostałe
masło i ponownie naciśnij przycisk Start
3 Pozostałe masło należy dodać, kiedy miga ikona „ ”.
Po naciśnięciu
przycisku Start
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Jeżeli chcesz dodać dodatkowe składniki, takie
jak rodzynki, wsyp je podczas dodawania reszty
masła (nie dodawaj więcej niż 150 g
dodatkowych składników).
 Nawet bez naciśnięcia przycisku Start,
wyrabianie będzie kontynuowane po upływie
5 min. Po dodaniu reszty masła lub dodatkowych
składników wyrabianie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu przycisku Start.
 Nie należy dodawać reszty masła po
wyświetleniu czasu pozostałego do końca
pieczenia (str. 46).
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij ciasto
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Uformuj przygotowane ciasto i pozwól mu rosnąć,
aż do podwojenia objętości.
Następnie upiecz je w piekarniku zgodnie
z przepisem.
Przepis
przygotowania
ciasta znajduje się
na str. 35.
Strona: 17
18
Pieczenie ciasta
1 4
2 3
Przepisy
pieczenia ciast
znajdują się na
str. 36–39.
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem.
 Wyłóż formę do pieczenia papierem do pieczenia lub paskami
folii i napełnij zmieszanymi składnikami.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci.
(Upewnij się, że kontrolka przycisku Start się nie świeci).
Wybierz program „15”
1 (SD-2500: „14”)  W programie 15 (SD-2500: 14) niedostępna jest
funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas pieczenia).
Naciskając przycisk Timer ustaw czas
pieczenia
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Naciśnij przycisk Stop po wygenerowaniu
sygnałów przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”. Sprawdź czy
ciasto się upiekło, a następnie wyjmij
formę do pieczenia.
4
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli ciasto jeszcze nie jest upieczone  Powtórz kroki 1–3
(Dodatkowy czas pieczenia można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to maksymalnie 50 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć naciskając odpowiednio przycisk timera.)
Ostrożnie!
Ciasto i urządzenie
są gorące!
 Aby sprawdzić, czy ciasto lub bułka są upieczone,
należy wbić w nie patyczek od szaszłyków.
Jeżeli do wyciągniętego patyczka nic nie przylgnęło,
można uznać, że wypiek jest już gotowy.
• Wyłóż papierem do pieczenia (ciasto lub bułka
przypalą się, jeśli będą się bezpośrednio stykać
z powierzchnią formy do pieczenia).
• Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta
Strona: 18
19
Użytkowanie
Przygotowywanie dżemu
1 4
2 3
Przepisy
przygotowywania dżemu
znajdują się na str. 40
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem.
 Zainstaluj nóż do wyrabiania ciasta w formie do pieczenia.
 Umieść składniki w formie do pieczenia w następującej kolejności:
połowa owoców → połowa cukru → reszta owoców → reszta cukru.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci. (Upewnij się, że kontrolka przycisku
Start się nie świeci).
1
 W programie 26 (SD-2500: 24) niedostępna jest
funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas gotowania).
 Dla uzyskania odpowiednio gęstego dżemu,
konieczne jest użycie odpowiednich ilości cukru,
kwasu cytrynowego i pektyny.
 Owoce o wysokiej zawartości pektyn żelują się
łatwo. Z owoców o małej zawartości pektyn trudno
uzyskać gęsty dżem.
 Używaj świeżo zerwanych owoców. Owoce
niedojrzałe lub przestojałe nie dają dobrych
rezultatów.
 Przepisy w tej instrukcji służą do przygotowywania
lekkich dżemów. Wynika to ze stosowania
ograniczonych ilości cukru.
 Każdy ze składników należy dodawać dokładnie
w ilości podanej w przepisie.
• Nie należy zwiększać lub zmniejszać ilości
owoców. Może to spowodować wykipienie lub
przypalenie dżemu.
• Nie należy zwiększać ilości cukru powyżej
połowy masy owoców.
Może to spowodować wykipienie lub
przypalenie dżemu.
Zmniejszenie ilości cukru nie pozwoli na
uzyskanie odpowiedniej gęstości dżemu.
*Jeżeli owoce są kwaśne, można zmniejszyć
ilość dodawanego soku z cytryny. Jeśli
jednak dodany on zostanie w zbyt małej ilości,
dżem nie uzyska odpowieniej gęstości.
 Jeżeli czas gotowania będzie za krótki, kawałki
owoców nie rozpadną się całkowicie i dżem może
stać się wodnisty.
• Dżem gęstnieje podczas stygnięcia.
Należy uważać, aby go nadmiernie
nie wygotować.
Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk timera
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Naciśnij przycisk Stop i wyjmij dżem
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli dżem nie jest jeszcze gotowy  Powtórz kroki 1–3
(Dodatkowy czas gotowania można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to 10–40 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć, naciskając odpowiednio przycisk timera.)
 Gotowy dżem należy możliwie najszybciej
przełożyć do słoików. Przekładając dżem, należy
uważać, aby się nie poparzyć.
 Dżem może się przypalić, jeżeli pozostanie
w formie do pieczenia.
 Dżem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym
miejscu. Ze względu na małą zawartość cukru
nie jest on równie trwały, co produkty nabywane
w sklepach. Po otwarciu słoika, dżem należy
przechowywać w lodówce i spożyć w możliwie
krótkim czasie.
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Wybierz program „26” (SD-2500: „24”)
Strona: 19
20
Przygotowywanie kompotu
1 4
2 3
Przepisy
przygotowywania kompotu
znajdują się na str. 41
Przygotowanie  Przygotuj składniki zgodnie z przepisem. (Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta).
 Umieść składniki w formie do pieczenia w następującej kolejności: owoce → cukier → płyn.
 Włóż formę do pieczenia do wypiekacza i podłącz urządzenie do sieci. (Upewnij się, że kontrolka przycisku
Start się nie świeci).
Wybierz program „27”
1 (SD-2500: „25”)
 W programie 27 (SD-2500: 25) niedostępna jest
funkcja timera.
(Przyciskami timera można wyłącznie ustawiać
czas gotowania).
 Każdy ze składników należy dodawać dokładnie
w ilości podanej w przepisie.
• Nie należy zwiększać lub zmniejszać ilości owoców.
Może to spowodować wykipienie lub przypalenie
się kompotu.
Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk timera
2
Naciśnij Start, aby uruchomić urządzenie
3
Wyświetlana wartość oznacza czas do zakończenia programu
 Zaświeci się kontrolka przycisku Start.
Naciśnij Stop i wyjmij formę z kompotem
4 po usłyszeniu 8 sygnałów wygenerowanych przez urządzenie, kiedy miga
pasek pod napisem „End”.
 Zgaśnie migająca kontrolka przycisku Start.
 Jeżeli kompot nie jest dostatecznie ugotowany Powtórz
kroki 1–3
(Dodatkowy czas gotowania można ustawić maksymalnie dwukrotnie.
Za każdym razem może być to 10–40 minut. Kiedy urządzenie
jest gorące, ustawienie timera powraca do 1 min. Czas ten można
wydłużyć, naciskając odpowiednio przycisk timera.)
 Aby anulować/
zatrzymać program
po uruchomieniu
(przytrzymaj naciśnięty
przez ponad sekundę)
Strona: 20
21
Użytkowanie
Przepisy kulinarne
Przepisy
Białe pieczywo ························22
Błyskawiczne białe pieczywo···22
Korzenne pieczywo z owocami 22
Chleb z jabłkami i cydrem ········22
Pieczywo z morelami i migdałami 22
Pieczywo mleczne ···················22
Pieczywo z kiełkami pszenicy··22
Pieczywo owsiane z otrębami··22
Pieczywo a’la pizza··················22
Chleb 5 ziaren ·························22
Pieczywo razowe ·····················23
Błyskawiczne pieczywo razowe 23
Pieczywo słodowe z bakaliami 23
Pieczywo z curry i mango ·······23
Pieczywo z serem i bekonem ··23
Białe pieczywo ze świeżymi drożdżami 23
Przepisy wypieku pieczywa
Podstawowe
[01 Podstawowe]
[02 Podstawowe błyskawiczne]
[03 Podstawowe z bakaliami]
100% pieczywo pełnoziarniste 23
70% pieczywo pełnoziarniste ··23
50% pieczywo pełnoziarniste ··23
Błyskawiczne 100% pieczywo pełnoziarniste 23
Błyskawiczne 70% pieczywo pełnoziarniste 24
Błyskawiczne 50% pieczywo pełnoziarniste 24
Pieczywo z oliwkami ················24
100% pieczywo pełnoziarniste
ze świeżymi drożdżami ···········24
Pieczywo z miodem i słonecznikiem 24
Pieczywo z pesto i orzeszkami piniowymi 24
Pieczywozsyropemklonowymiorzechamipekan 24
Korzenne pieczywo owocowe 24
Pełnoziarniste pieczywo z nasionami 24
Pieczywo cebulowe ·················25
Pieczywo graham ····················25
Pieczywo słodowe ···················25
Pieczywo z soją ······················25
Z mąki pszennej z pełnego
przemiału
[04 Pełnoziarniste]
[05 Pełnoziarniste błyskawiczne]
[06 Pełnoziarniste z bakaliami]
100% chleb żytni ·····················25
Chleb żytnio-pszenny··············25
Żytnio-pszenny pełnoziarnisty 25
Żytni z piwem Stout ·················25
Żytni z nasionami ····················25
Żytnie
[07 Żytnie] (tylko SD-2501)
Pieczywo francuskie ···············26
Pieczywo francuskie rustykalne 26
Francuskie
[08 Francuskie] (SD-2501)
[07 Francuskie] (SD-2500)
Łatwa ciabatta··························26
Pieczywo z zielonym pesto,
cebulą i czosnkiem··················26
Pieczywo z suszonymi
pomidorami i parmezanem······26
Pieczywo z pieczarkami i boczkiem 26
Pieczywo z oregano i oliwkami 26
Pieczywo „trzy sery”·················26
Pieczywo focaccia z pomidorami 26
Włoskie
[09 Włoskie] (SD-2501)
[08 Włoskie] (SD-2500)
Białe pieczywo kanapkowe ·····26
Razowe pieczywo kanapkowe 26
Pełnoziarniste pieczywo kanapkowe 26
Kanapkowe pieczywo graham 26
Kanapkowe
[10 Kanapkowe] (SD-2501)
[09 Kanapkowe] (SD-2500)
Podstawowe brioszki ···············27
Pannettone······························27
Brioche
[11 Brioche] (SD-2501)
[10 Brioche] (SD-2500)
Biały chleb orkiszowy ··············27
Pełnoziarnisty chleb orkiszowy 27
Chleb żytnio-orkiszowy············27
Chleb orkiszowy z owocami······27
Pieczywo ryżowo-orkiszowe
z orzeszkami piniowymi
i smażoną cebulką···················27
Pieczywo orkiszowe z cytryną
i makiem···································27
Specjalne
[13 Specjalne]
[14 Specjalne z bakaliami] (SD-2501)
[12 Specjalne]
[13 Specjalne z bakaliami] (SD-2500)
Chleb bezglutenowy
Chlebowa mieszanka bezglutenowa Glutafin 29
Chlebowa mieszanka bezglutenowa
Glutafinz błonnikiem ·····················29
Mieszanki chlebowe Juvela·····29
Chleb bez glutenu i pszenicy
Bezglutenowa mieszanka
Glutafin bez pszenicy ··············29
Chleb bez glutenu i pszenicy····29
Bezglutenowe pieczywo Doves Farm 29
Mieszanki chlebowe Juvela·····29
Mieszanka bezglutenowa
Sainsbury’s bez pszenicy
z dodatkiem błonnika··············29
Przepisy bezglutenowe
[01 Podstawowe]
[12 Bezglutenowe] (SD-2501)
[11 Bezglutenowe] (SD-2500)
Ciasto drożdżowe ····················30
Ciasto razowe··························30
100% ciasto pełnoziarniste ······30
70% ciasto pełnoziarniste········30
50% ciasto pełnoziarniste········30
Ciasto graham ·························31
100% ciasto żytnie ··················31
Ciasto na bagietkę ···················31
Ciabatta···································31
Ciasto na bułeczki wiedeńskie ··31
Bułeczki z mąki żytniej i białej··32
70% orzechowe bułeczki pełnoziarniste 32
Bułeczki z Chelsea ··················32
Bułeczki Hot Cross ··················32
Ciasto na Croissanty ···············33
Bułeczki śniadaniowe···············33
Słodkie bułeczki odpowiednie
do Devonshire Splits ················33
Ciasto na chleb „łam i dziel” ·····34
Chleb „łam i dziel” z oliwkami····34
Chleb „łam i dziel” z pepperoni ··34
Piknikowy chleb „łam i dziel” ·····34
Orkiszowe bułki stołowe ·········34
Ciasto na brioszki (brioszki
z kawałkami czekolady)···········35
Focaccia··································35
Ciasto na pizzę ·······················35
Przepisy przygotowywania ciasta
[16 Podstawowe] [17 Podstawowe
z bakaliami] [18 Pełnoziarniste]
[19 Pełnoziarniste z bakaliami]
[20 Żytnie] [21 Francuskie] [22 Pizza]
[23 Brioche] [24 Specjalne]
[15 Podstawowe] [16 Podstawowe
z bakaliami] [17 Pełnoziarniste]
[18 Pełnoziarniste z bakaliami]
[19 Francuskie] [20 Pizza]
[21 Brioche] [22 Specjalne]
(SD-2501)
(SD-2500)
Ciasto jabłkowo-imbirowe········36
Pieczywo z bananami i orzechami włoskimi 36
Ciasto „Boozy Cake” ···············37
Herbaciane ciasto bakaliowe···37
Piernik ·····································37
Pieczywo z orzechami laskowymi i miodem 38
Ciasto kawowe z orzechami pekan 38
Ciasto z wiśniami i marcepanem38
Chleb sodowy ·························39
Pełnoziarnisty chleb sodowy ···39
Orkiszowe pieczywo bez drożdży i mleka ···39
Chleb kukurydziany ················39
Przepisy pieczenia ciast
[15 Sam wypiek] (SD-2501)
[14 Sam wypiek] (SD-2500)
Dżem truskawkowy ·················40
Dżem jagodowy ·······················40
Dżem jabłkowo-jeżynowy ········40
Brzoskwiniowa melba ··············40
Dżem śliwkowy ························40
Dżem z mrożonych jagód········40
Dżem z czerwonej porzeczki z chilli 40
Dżem morelowy ······················40
Przepisy na dżemy
[26 Dżem] (SD-2501)
[24 Dżem] (SD-2500)
Korzenny kompot jabłkowy······41
Kompot z czerwonych owoców 41
Imbirowy kompot z rabarbaru···41
Kompot z mieszanki jagód ······41
Sos jabłkowy ···························41
Brzoskwinie w syropie waniliowym 41
Przepisy na kompoty
[27 Kompot] (SD-2501)
[25 Kompot] (SD-2500)
Strona: 21
22
Przepisy wypieku pieczywa
•Informacje na temat dodatkowych składników oznaczonych „*”
znajdują się na str. 14.
[01 Podstawowe]
[02 Podstawowe błyskawiczne]
[03 Podstawowe z bakaliami]
(mąka biała lub razowa)
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (4–13 godzin)
Przepisy
przygotowywania ciasta
znajdują się na
str. 30–35
Białe pieczywo
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
M L XL
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki 1 łyżeczka 11
⁄4 łyżeczki
400 g 500 g 600 g
Cukier 1
⁄2
Masło 15 g 25 g 25 g Masło 15 g 25 g 25 g
1
⁄4
1
⁄2
Błyskawiczne białe pieczywo
Program „02” (1 h 55 min - 2 h)
M L XL
Drożdże 1 łyżeczka
1 łyżeczka
1 łyżeczka
2 łyżeczki
1 1
1⁄4 łyżeczki
1 łyżeczki
1 łyżeczka 2 łyżeczki
1 łyżeczki
1
⁄2 łyżeczki
1 1
łyżeczki łyżeczki
Biała mąka
wysokoglutenowa
Biała mąka
wysokoglutenowa
Biała mąka
wysokoglutenowa
400 g 500 g 600 g
Cukier 1
⁄2
Masło 15 g 25 g 25 g
Sól
1 łyżeczka 1 1
łyżeczki łyżeczki
Sól
1⁄4
1⁄2
Woda 280 ml 350 ml 410 ml
Woda 280 ml 350 ml 400 ml
Korzenne pieczywo z owocami
Program „03” (4 h)
M
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
łyżeczki
2
Cukier
75 g
Masło
łyżeczka
1
Sól
łyżeczki
2
Cynamon
Mieszanka przypraw 1 łyżeczka
Jajka, średniej wielkości 2
ml
0
0
1
Woda
l
m
0
0
1
Mleko
*Mieszanka suszonych owoców 150 g
Chleb z jabłkami i cydrem
Program „03” (4 h - 4 h 5 min)
M
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 500 g
Jabłko, starte na tarce 1 sztuka
1 łyżeczka
Cukier
łyżeczka
1
Sól
Zmielony biały pieprz 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
0
3
Cydr
łyżeczka
1
Rozmaryn
Pieczywo z morelami i migdałami
Program „03” (4 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
L
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
1
Cukier 1⁄2 łyżeczki
5 g
2
Masło
łyżeczka
1
Sól
Zmielone migdały 50 g
ml
0
8
2
Woda
*Suszone morele, posiekane 100 g
*Migdały w płatkach 50 g
Pieczywo mleczne
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
M L XL
Drożdże 3⁄4
1
⁄4
400 g 500 g 600 g
1
⁄2
1⁄4
1⁄2
Mleko 290 ml 360 ml 430 ml
Pieczywo z kiełkami pszenicy
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
L
1
Drożdże 1⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 500 g
1
Cukier 1⁄2 łyżeczki
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1
⁄4 łyżeczki
Kiełki pszenicy 50 g
ml
0
5
3
Woda
Pieczywo owsiane z otrębami
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
L
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
1
Cukier 1
⁄2 łyżeczki
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1
⁄4 łyżeczki
0
5
Otręby g (2 oz)
Płatki owsiane 50 g
ml
0
5
3
Woda
Pieczywo a’la pizza
Program „03” - przyrumienianie „Medium” (4 h)
(w SD-2501 można korzystać z timera)
M
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
łyżeczka
1
Cukier
łyżka stołowa
1
Olej
łyżeczka
1
Sól
Suszone oregano 2 łyżeczki
l
m
0
6
2
Woda
*Pepperoni, posiekane 75 g
75 g
*Nadziewane oliwki, posiekane
Chleb 5 ziaren
Program „03” (4 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
M L XL
Drożdże 3⁄4 łyżeczki 1 łyżeczka 1⁄4
Biała mąka
wysokoglutenowa 400 g 475 g 550 g
Cukier 1⁄2
Masło 15 g 25 g 25 g
Sól 1⁄4
1⁄2
Ziarno sezamowe 1⁄2
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Mak 1⁄2
Woda 280 ml 330 ml 380 ml
*Nasiona lnu 1
⁄2
*Pestki dyni 1⁄2
*Nasiona słonecznika 1⁄2
łyżeczki 1 łyżeczka 1 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 2 łyżeczki
1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 1
łyżeczki łyżeczki
Sól
1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 1
łyżeczki łyżeczki
1 łyżeczka 2 łyżeczki
1 łyżeczki
Strona: 22
23
Przepisy
• Informacje na temat dodatkowych składników oznaczonych „*”
znajdują się na str. 14.
[04 Pełnoziarniste]
[05 Pełnoziarniste
błyskawiczne]
[06 Pełnoziarniste
z bakaliami]
(mąka pszenna z pełnego
przemiału)
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (5–13 godzin)
100% pieczywo pełnoziarniste
Program „04” (5 h)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄2
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 400 g 500 g 600 g
1
⁄2
1⁄4 1⁄2
70% pieczywo pełnoziarniste
Program „04” (5 h)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄2
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 300 g 350 g 425 g
Biała mąka
wysokoglutenowa 100 g 150 g 175 g
1⁄2
1⁄4
1
⁄2
50% pieczywo pełnoziarniste
Program „04” (5 h)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄2
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 200 g 250 g 300 g
Biała mąka
wysokoglutenowa
200 g
(7 oz)
250 g
(9 oz)
300 g
(11 oz)
1
⁄2
1⁄4
1
⁄2
Błyskawiczne 100% pieczywo pełnoziarniste
Program „05” (3 h)
M L XL
Drożdże 1
⁄2
3
⁄4
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 400 g 500 g 600 g
1⁄2
1
⁄4
1⁄2
Pieczywo razowe
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
M L XL
Drożdże 3⁄4 łyżeczki 1
⁄4
Razowa mąka
wysokoglutenowa 400 g 500 g 600 g
Cukier 1 łyżeczka
1 łyżeczka
1 łyżeczki
1 łyżeczki
2 łyżeczki
1
⁄2
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1
⁄4
1
⁄2
Woda 280 ml 350 ml 400 ml
Woda 280 ml 350 ml 400 ml
Woda 300 ml 370 ml 430 ml
Woda 300 ml 370 ml 430 ml Woda 300 ml 370 ml 430 ml
Woda 300 ml 370 ml 430 ml
Błyskawiczne pieczywo razowe
Program „02” (1 h 55 min - 2 h)
M L XL
Drożdże 1⁄4
1
⁄2
Razowa mąka
wysokoglutenowa 400 g 500 g 600 g
1
⁄2
1
⁄4
1⁄2
Pieczywo słodowe z bakaliami
Program „03” (4 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
L
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 500 g
1
Cukier 1
⁄2 łyżeczki
1
Sól 1
⁄4 łyżeczki
Ekstrakt słodowy 3 łyżki słodowe
l
m
0
2
3
Woda
0 g
5
1
Rodzynki sułtańskie
*
Pieczywo z curry i mango
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
M
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki
Razowa mąka wysokoglutenowa 400 g
łyżeczka
1
Cukier
5 g
1
Masło
łyżeczka
1
Sól
Pasta curry 3 łyżeczki
Mango Chutney 2 łyżki stołowe
ml
0
7
2
Woda
Pieczywo z serem i bekonem
Program „03” (4 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄4
Biała mąka
wysokoglutenowa 400 g 475 g 550 g
1
⁄2
1
⁄4
1
⁄2
Ser cheddar, starty na tarce 50 g 75 g 100 g
50 g 75 g 100 g
Woda 270 ml 320 ml 370 ml
*Gotowany bekon, posiekany
Białe pieczywo ze świeżymi drożdżami
Program „01” (4 h - 4 h 5 min)
L
Świeże drożdże 8 g
Biała mąka wysokoglutenowa 500 g
1
Cukier 1⁄2 łyżeczki
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1
⁄4 łyżeczki
ml
0
3
3
Woda
1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
łyżeczki 1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki 1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki 1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki 1 łyżeczka 1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Strona: 23
24
Przepisy wypieku pieczywa
Błyskawiczne 70% pieczywo pełnoziarniste
Program „05” (3 h)
M L XL
1
⁄4
1
⁄2
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista
300 g 350 g 420 g
Biała mąka
wysokoglutenowa 100 g 150 g 180 g
1
⁄2
1
⁄4
1
⁄2
Błyskawiczne 50% pieczywo pełnoziarniste
Program „05” (3 h)
M L XL
1⁄4
1
⁄2
200 g 250 g 300 g
200 g 250 g 300 g
1⁄2
1⁄4
1
⁄2
Pieczywo z oliwkami
Program „06” (5 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
M
Drożdże 3⁄4 łyżeczki
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 200 g
200 g
Biała mąka wysokoglutenowa
łyżeczka
1
Cukier
łyżki stołowe
3
łyżka stołowa
1
Olej
łyżeczka
1
Sól
Oregano, suszone
ml
0
7
2
Woda
*Całe czarne oliwki, drylowane 75 g
100% pieczywo pełnoziarniste ze świeżymi drożdżami
Program „04” (5 h)
L
Świeże drożdże 8 g
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 500 g
1
Cukier 1⁄2 łyżeczki
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1
⁄4 łyżeczki
ml
0
5
3
Woda
Pieczywo z miodem i słonecznikiem
Program „06” (5 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
L
łyżeczka
1
Drożdże
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 250 g
Biała mąka wysokoglutenowa 250 g
łyżki stołowe
2
Miód
5
2
Masło g
1
Sól 1⁄4 łyżeczki
ml
0
4
3
Woda
*Nasiona słonecznika 4 łyżki stołowe
Pieczywo z pesto i orzeszkami piniowymi
Program „06” (5 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
M L XL
Drożdże 3⁄4
1⁄4
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 200 g 250 g 300 g
Biała mąka
wysokoglutenowa 200 g 250 g 300 g
1⁄2
1
⁄4
1⁄2
Pesto 2 łyżki stoł. 3 łyżki stoł. 4 łyżki stoł.
*Orzeszki piniowe 75 g 100 g 125 g
Pieczywo z syropem klonowym i orzechami pekan
Program „06” (5 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
L
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 200 g
Biała mąka wysokoglutenowa 200 g
5
1
Masło g
łyżeczka
1
Sól
Syrop klonowy 3 łyżki stołowe
l
m
0
8
2
Woda
*Orzechy pekan, posiekane 75 g
Korzenne pieczywo owocowe
Program „06” (5 h)
M
łyżeczka
1
Drożdże
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 400 g
2 łyżeczki
Cukier
5
7
Masło g
łyżeczka
1
Sól
łyżeczki
2
Cynamon
Mieszanka przypraw 1 łyżeczka
Jajka, średniej wielkości 2 szt.
110 ml
Woda
110 ml
Mleko
*Mieszanka suszonych owoców 150 g
Pełnoziarniste pieczywo z nasionami
Program „06” (5 h) (wSD-2501 można korzystać z timera)
M L XL
Drożdże 3⁄4
1
⁄4
Wysokoglutenowa
mąka pełnoziarnista 400 g 475 g 550 g
1
⁄2
1
⁄4
1
⁄2
1
⁄2
1
⁄2
*Nasiona lnu 1⁄2
*Pestki dyni 1
⁄2
*Nasiona słonecznika 1⁄2
[04 Pełnoziarniste]
[05 Pełnoziarniste
błyskawiczne]
[06 Pełnoziarniste
z bakaliami]
(mąka pszenna z pełnego
przemiału)
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (5–13 godzin)
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Woda 300 ml 370 ml 430 ml Woda 290 ml 360 ml 420 ml
Woda 300 ml 370 ml 430 ml
Woda 300 ml 350 ml 390 ml
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Ziarno sezamowe 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Mak 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Drożdże 1 łyżeczka 1 łyżeczka
1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki
Drożdże 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Biała mąka
wysokoglutenowa
•Informacje na temat dodatkowych składników oznaczonych „*”
znajdują się na str. 14.
Strona: 24
25
Przepisy
[07 Żytnie] (tylko SD-2501)
(mąka żytnia)
 Należy pamiętać, aby we wszystkich
tych programach używać noża do
wyrabiania ciasta z mąki żytniej.
 Dozownik bakalii nie działa
w programach z mąką żytnią.
 Dodatkowe składniki należy
umieścić w formie do pieczenia
przed uruchomieniem programu.
 Ze względu na konsystencję
ciasta, pewna ilość mąki może
pozostać na powierzchni
pieczywa, ale w tym przypadku
jest to normalne zjawisko.
 Ze względu na konsystencję,
nóż do wyrabiania często
zostaje uwięziony wewnątrz
bochenka żytniego pieczywa.
Przed wyjęciem noża, należy
poczekać na ostygnięcie
pieczywa (w celu uniknięcia
poparzenia dłoni). Następnie
należy usunąć go, naciskając
na spód bochenka i delikatnie
nim manipulując, aby uniknąć
zniszczenia wypieku.
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (3 h 30 min – 13 godzin)
100% chleb żytni
Program „07” (3 h 30 min)
2
Drożdże 1⁄2 łyżeczki
0
0
5
Mąka żytnia g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
łyżeczki
2
Sól
ml
0
4
4
Woda
Chleb żytnio-pszenny
Program „07” (3 h 30 min)
łyżeczki
2
Drożdże
0
5
2
Mąka żytnia g
Biała mąka wysokoglutenowa 250 g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
łyżeczki
2
Sól
l
m
0
6
3
Woda
Żytnio-pszenny pełnoziarnisty
Program „07” (3 h 30 min)
łyżeczki
2
Drożdże
0
5
2
Mąka żytnia g
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 250 g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
łyżeczki
2
Sól
l
m
0
8
3
Woda
Żytni z piwem Stout
Program „07” (3 h 30 min)
Drożdże 1
⁄2
2 łyżeczki
0
0
5
Mąka żytnia g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
łyżeczki
2
Sól
l
m
0
2
2
Woda
Piwo typu stout/porter 220 ml
Żytni z nasionami
Program „07” (3 h 30 min)
2
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
0
0
5
Mąka żytnia g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
łyżeczki
2
Sól
Mak 2 łyżki stołowe
łyżki stołowe
3
Nasiona lnu
Nasiona słonecznika 3 łyżki stołowe
l
m
0
3
4
Woda
Pieczywo cebulowe
Program „04” (5 h)
M
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 300 g
Biała mąka wysokoglutenowa 100 g
łyżeczka
1
Cukier
łyżka stołowa
1
Olej
łyżeczka
1
Sól
Cebula, posiekana i przesmażona
na 1 łyżeczce oleju 50 g
Wyciśnięty czosnek 1 łyżeczka
Utarta rzodkiewka 2 łyżeczki
ml
0
7
2
Woda
Pieczywo graham
Program „04” (5 h)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄4
Wysokoglutenowa
mąka graham 400 g 500 g 600 g
1⁄2
1⁄4
1
⁄2
Pieczywo słodowe
Program „04” (5 h)
M L XL
Drożdże 3
⁄4
1
⁄4
Wysokoglutenowa
mąka graham 250 g 300 g 350 g
Biała mąka wysokoglutenowa 150 g 200 g 250 g
1
⁄2
1
⁄4
1
⁄2
Pieczywo z soją
Program „06” (5 h)
M
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 300 g
Mąka sojowa 100 g
łyżeczki
2
Cukier
5
2
Masło g
łyżeczka
1
Sól
Mak 3 łyżki stołowe
Nasiona sezamu 2 łyżki stołowe
ml
0
4
2
Woda
ml
0
2
1
Mleko sojowe
0
5
Nasiona lnu
* g
*Nasiona słonecznika 1 łyżka stołowa
*Pestki dyni 1 łyżka stołowa
• To pieczywo jest wykonywane z wysokoglutenowej białej mąki
pszennej ale korzysta z zalet 5-godzinnego cyklu.
Masło 15 g 25 g 25 g
Masło 15 g 25 g 25 g
Woda 280 ml 350 ml 400 ml
Woda 280 ml 350 ml 400 ml
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczka 1 łyżeczki 2 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczka 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki
1 łyżeczka 1 łyżeczki
łyżeczki
•Informacje na temat dodatkowych składników oznaczonych „*”
znajdują się na str. 14.
Strona: 25
26
Przepisy wypieku pieczywa
[10 Kanapkowe] (SD-2501)
[09 Kanapkowe] (SD-2500)
Pozwala uzyskać miękkie pieczywo
o miękkiej skórce.
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (5–13 godzin)
Białe pieczywo kanapkowe
Program „10” (SD-2500: „09”) (5 h)
1
⁄2
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Razowe pieczywo kanapkowe
Program „10” (SD-2500: „09”) (5 h)
1
⁄2
Pełnoziarniste pieczywo kanapkowe
Program „10” (SD-2500: „09”) (5 h)
1
⁄2
Kanapkowe pieczywo graham
Program „10” (SD-2500: „09”) (5 h)
1
⁄2
[09 Włoskie] (SD-2501)
[08 Włoskie] (SD-2500)
(mąka biała pszenna)
Zapewnia jasne pieczywo, pasujące
do pasty itp.
 W programach wypieku włoskiego
pieczywa nie można korzystać
z dozownika bakalii.
 Dodatkowe składniki należy
dodać do formy do pieczenia
przed uruchomieniem programu.
 Passata to gęsty sos pomidorowy,
który zazwyczaj można znaleźć
na półce w sklepie obok sosów
do pasty.
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (4 h 30 min – 13 godzin)
Łatwa ciabatta
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
Drożdże
Pieczywo z zielonym pesto,
cebulą i czosnkiem
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3
⁄4
Polenta 50 g
1
⁄2
Zielone pesto
Cebula, posiekana
i przesmażona na
1 łyżeczce oleju
75 g
Ząbki czosnku,
drobno posiekane
2 sztuki
Pieczywo z suszonymi pomidorami i parmezanem
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3
⁄4
1⁄2
Ser parmezan,
starty na tarce
50 g
Suszone na słońcu
pomidory w oleju,
pokrojone
75 g
Pieczywo z borowikami i pancettą
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3⁄4
1
⁄2
Borowiki,
namoczone 25 g
Boczek Pancetta,
ugotowany i pokrojony 25 g
Pieczywo z oregano i oliwkami
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3
⁄4
1⁄2
Oregano 1 łyżka stołowa
Czarne oliwki, pokrojone 50 g
Pieczywo „trzy sery”
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3⁄4
1⁄2
Ser dolcelatte 50 g
Ser parmezan,
starty na tarce
25 g
Ser mozzarella 50 g
Pieczywo focaccia z pomidorami
Program „09” (SD-2500: „08”) (4 h 30 min)
3
⁄4
Passata 150 ml
Zielone oliwki, drylowane 50 g
Suszone na słońcu
pomidory, pokrojone 50 g
[08 Francuskie] (SD-2501)
[07 Francuskie] (SD-2500)
(mąka biała/pełnoziarnista)
Zapewnia chrupiące pieczywo
o chrupiącej skórce.
: W przypadku tych programów
można korzystać z funkcji
timera (6–13 godzin)
Pieczywo francuskie
Program „08” (SD-2500: „07”) (6 h)
łyżeczka
1
łyżeczka Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże łyżeczki
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Biała mąka wysokoglutenowa 500 g
Biała mąka wysokoglutenowa 350 g
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
5
1
Masło g
5
1
Masło g
15 g
Masło 15 g
Masło
15 g
Masło
15 g
Masło
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
łyżki stołowe
2
Cukier
łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
Cukier łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
Cukier
łyżeczka
1
Cukier
łyżki stołowe
3
Oliwa
łyżki stołowe
2
Oliwa
łyżka stołowa
1
Oliwa
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Sól łyżeczka
1
Sól
łyżeczki
Sól
łyżeczki
Sól
łyżeczki
Sól
łyżeczki
Sól
łyżeczki
Sól
łyżeczka
1
Cukier łyżeczka
1
Cukier
ml
0
0
3
Woda
280 ml
Woda
240 ml
Woda
310 ml
Woda
250 ml
Woda
270 ml
Woda
290 ml
Woda
290 ml
Woda 280 ml
Woda
310 ml
Woda
250 ml
Woda
120 ml
Woda
Pieczywo francuskie rustykalne
Program „08” (SD-2500: „07”) (6 h)
łyżeczka
1
Drożdże
Biała mąka wysokoglutenowa 275 g
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 75 g
0
5
Mąka żytnia g
5
1
Masło g
łyżeczka
1
Sól
ml
0
1
3
Woda
Razowa mąka wysokoglutenowa 400 g
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 400 g
Wysokoglutenowa mąka graham 400 g
Strona: 26
27
Przepisy
łyżeczki
Drożdże łyżeczki
Drożdże
łyżki stołowe
Cukier łyżki stołowej
Cukier
180 ml
Woda
[11 Brioche] (SD-2501)
[10 Brioche] (SD-2500)
Podstawowe brioszki
Program „11” (SD-2500: „10”) (3 h 30 min)
11
⁄4
4
łyżki stołowe
2
Odtłuszczone mleko
Masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i przechowywane w lodówce) 50 g
Jajka, średnie (roztrzepane) 2 szt. (100 g)
*Dodatkowe masło (pokrojone
w 1–2-cm kostkę
i przechowywane w lodówce)
70 g
• Dodawanie składników oznaczonych „*” zostało opisane na str. 15.
Pannettone
Program „11” (SD-2500: „10”) (3 h 30 min)
11⁄2
41
⁄2
Masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i przechowywane w lodówce) 50 g
Jajka, średnie (roztrzepane) 2 szt. (100 g)
200 ml
Mleko
*Dodatkowe masło (pokrojone
w 1–2-cm kostkę
i przechowywane w lodówce)
70 g
*Skórka pomarańczowa,
drobno pokrojona 50 g
*Brązowe rodzynki sułtańskie 50 g
*Suszona czarna porzeczka 50 g
• Dodawanie składników oznaczonych „*” zostało opisane na str. 15.
[13 Specjalne]
[14 Specjalne z bakaliami]
(SD-2501)
[12 Specjalne]
[13 Specjalne z bakaliami]
(SD-2500)
Biały chleb orkiszowy
Program „13” (SD-2500: „12”) (4 h 30 min)
M L XL
Drożdże 1 łyżeczka 11
⁄4 łyżeczki łyżeczki
11⁄2
Biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
Cukier 1
Sól 1
1⁄2 łyżeczki
łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
2 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
1⁄4
1
⁄2
3
⁄4 Sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1⁄4
1
⁄2
3
⁄4
Masło 5 g 10 g 10 g
Woda 260 ml 340 ml 400 ml
Pełnoziarnisty chleb orkiszowy
Program „13” (SD-2500: „12”) (4 h 30 min)
M L XL
11⁄4 11⁄2
Pełnoziarnista mąka
orkiszowa 200 g 250 g 300 g
Biała mąka orkiszowa 200 g 250 g 300 g
1
⁄2
Chleb żytnio-orkiszowy
Program „13” (SD-2500: „12”) (4 h 30 min)
M L XL
11⁄4 11⁄2
Biała mąka orkiszowa 275 g 350 g 425 g
Mąka żytnia 125 g 150 g 175 g
1⁄2
Chleb orkiszowy z owocami
Program „13” (SD-2500: „12”) (4 h 30 min)
M L XL
11⁄4 11⁄2
Biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
Mieszanka przypraw 1⁄2
*Mieszanka suszonych
owoców 100 g 125 g 150 g
• Dodawanie składników oznaczonych „*” został opisane na str. 14.
Pieczywo ryżowo-orkiszowe z orzeszkami
piniowymi i smażoną cebulką
Program „14” (SD-2500: „13”) (4 h 30 min)
(W SD-2501 można korzystać z funkcji timera)
M L XL
11⁄4 11
⁄2
Biała mąka orkiszowa 320 g 400 g 480 g
Brązowa mąka ryżowa 80 g 100 g 120 g
1
⁄2
1
⁄4 1
⁄2 1⁄2
*Orzeszki piniowe 40 g 50 g 60 g
• Dodawanie składników oznaczonych „*” został opisane na str. 14.
Cytrynowe pieczywo orkiszowe z makiem
Program „13” (SD-2500: „12”) (4 h 30 min)
M L XL
11⁄4 11
⁄2
Biała mąka orkiszowa 400 g 500 g 600 g
1
⁄2
1
⁄4
1
⁄2
3
⁄4
Otarta skórka z cytryny 1 1 1
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
łyżeczka
1
Sól łyżeczka
1
Sól
Drożdże 1 łyżeczka łyżeczki łyżeczki
Drożdże 1 łyżeczka łyżeczki łyżeczki
Sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1⁄4
1
⁄2
3
⁄4
Sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
1
⁄4
1
⁄2
3
⁄4
Masło 5 g 10 g 10 g
Masło 5 g 10 g 10 g
Woda 270 ml 350 ml 420 ml
Woda 180 ml 230 ml 270 ml
Jogurt naturalny 120 g 150 g 180 g
Drożdże 1 łyżeczka
2 łyżeczki 3 łyżeczki
łyżeczki
1 łyżeczki
łyżeczki
Drożdże 1 łyżeczka łyżeczki łyżeczki
Drożdże 1 łyżeczka łyżeczki łyżeczki
Cukier 11⁄2 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
Cukier 1 łyżeczki 2 łyżeczki 2 łyżeczki
Masło 5 g 10 g 10 g
Masło 5 g 10 g 10 g
Masło 5 g 10 g 10 g
Woda 270 ml 350 ml 400 ml
Woda 260 ml 340 ml 400 ml
Woda 250 ml 330 ml 380 ml
Sok z cytryny 20 ml 20 ml 30 ml
Mak 2 łyżki stoł. 3 łyżki stoł. 3 łyżki stoł.
*Smażona cebulka 3 łyżki stoł. 4 łyżki stoł. 5 łyżek stoł.
Sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Sól 1 łyżeczki 1 łyżeczki 1 łyżeczki
Strona: 27
28
[01 Podstawowe]
[12 Bezglutenowe] (SD-2501)
[11 Bezglutenowe] (SD-2500)
(chlebowe mieszanki
bezglutenowe/chlebowe
mieszanki bez pszenicy)
: Nie można korzystać
z funkcji timera
 Dozownik bakalii nie działa
w programach bezglutenowych.
 Wszelkie dodatkowe składniki
należy dodać bezpośrednio do
formy do pieczenia, przed
uruchomieniem programu.
 Korzystając z przepisów
zamieszczonych na str. 36–39
można piec bezglutenowe
ciasta, zastępując zwykłą mąkę
zwykłą mąką bezglutenową.
Jeżeli niezbędna jest mąka
samospulchniająca, należy
wówczas dodać 1 łyżeczkę
bezglutenowego proszku do
pieczenia.
 Bezglutenowe mieszanki
chlebowe można nabyć:
• W aptekach
• W sklepach ze zdrową żywnością
• W większych supermarketach
Uwaga
 Przygotowywanie chleba
bezglutenowego znacznie różni
się od normalnego sposobu
pieczenia chleba za pomocą
naszego wypiekacza do chleba.
Prosimy zapoznać się ze
wskazówkami zamieszczonymi
po prawej stronie.
 Szczegółowe informacje można
uzyskać u producentów mąki
bezglutenowej.
 Ze względu na konsystencję
wypieków, pewna ilość mąki
może pozostać na skórce bochenka.
Jednak w tym przypadku jest to
zjawisko normalne.
 Aby uzyskać lepsze rezultaty,
przed pokrojeniem wypieku,
należy poczekać aż bochenek
ostygnie.
Przepisy bezglutenowe
Przed przygotowaniem chleba bezglutenowego
 Skonsultuj się ze swoim lekarzem i postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami!
Jeżeli przygotowujesz pieczywo
bezglutenowe, ponieważ wymaga tego
Twoja dieta, należy unikać
zanieczyszczenia go przez mąkę
zawierającą gluten. Należy szczególnie
uważać myjąc formę do pieczenia oraz
nóż do wyrabiania ciasta itp.
Dodatkowe formy do pieczenia oraz ostrza
do wyrabiania ciasta można zakupić u naszych
przedstawicieli.
• Bezpośrednie zakupy online:
http://www.panasonic.co.uk
 Sposób przygotowywania różni się od innych rodzajów chleba!
Kolejność dodawania składników
jest inna
Składniki należy dodawać w kolejności
podanej poniżej, co umożliwi właściwe
wymieszanie chlebowej mieszanki
bezglutenowej. (Niewłaściwa kolejność
może być przyczyną słabego rośnięcia wypieku).
 Woda, sól, tłuszcz  Bezglutenowa
mieszanka chlebowa
Rezultaty różnią się w zależności od
użytego rodzaju mąki
Przepisy podane po prawej stronie zostały
opracowane pod kątem określonych rodzajów
mieszanek chlebowych. W związku z tym
rezultaty mogą nie być zadowalające
w przypadku użycia innego produktu.
(Większe różnice mogą występować
w przypadku mieszanej bezpszennych).
Jeżeli nóż do wyrabiania ciasta pozostanie
uwięziony we wnętrzu wypieku
Ze względu na konsystencję wypieków, nóż
do wyrabiania ciasta często zostaje uwięziony
we wnętrzu bochenków bezglutenowego
i bezpszennego pieczywa. Przed wyjęciem
noża należy poczekać na ostygnięcie wypieku
(aby uniknąć poparzenia dłoni). Następnie
należy usunąć go, naciskając na spód
bochenka oraz manipulując nim delikatnie,
aby uniknąć zniszczenia wypieku.
Należy spożyć w ciągu dwóch dni
Gotowy chleb należy przechowywać w chłodnym,
suchym miejscu i należy spożyć go w ciągu
dwóch dni od wypieku. Jeżeli nie można
spożyć całości w tym czasie, należy go pokroić
na kromki, umieścić w foliowych torebkach
i zamrozić w lodówce.
 Smakowe pieczywo bezglutenowe
Aby przygotować pieczywo o wybranym smaku, użyj jednej porcji wybranej mieszanki i dodaj do formy
do pieczenia podane niżej składniki.
 Jeżeli nie zostało podane inaczej, wybierz średnie (Medium) ustawienie przyrumieniania.
Korzenne pieczywo z owocami
• 100 g mieszanki suszonych owoców
• 2 łyżeczki cynamonu
Pieczywo z daktylami i rodzynkami
• przed wsypaniem mieszanki bezglutenowej
wlej do formy do pieczenia sok z 2 pomarańczy
(w ilości odpowiadającej wymaganej ilości wody)
• 2 łyżeczki mieszanki przypraw
• 150 g posiekanych daktyli
• 100 g rodzynek
• skórka z 2 pomarańczy
Pieczywo z syropem klonowym i orzechami pekan
• 2 łyżki stołowe syropu klonowego
• 50 g orzechów pekan
Pieczywo „pięć ziaren” (ciemne przyrumienianie)
• 1 łyżka stołowa nasion lnu
• 2 łyżki stołowe nasion sezamu
• 1 łyżka stołowa pestek dyni
• 1 łyżka stołowa maku
• 1 łyżka stołowa nasion słonecznika
Pieczywo z suszonymi pomidorami i parmezanem
(ciemne przyrumienianie)
• 50 g startego na tarce sera parmezan
• 50 g suszonych na słońcu pomidorów w oleju,
osuszonych i posiekanych
Strona: 28
29
Przepisy
Chleb bezglutenowy
Chlebowa mieszanka bezglutenowa Glutafin
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
400 ml
Letnia woda
łyżeczki
2
Olej
500 g
Mieszanka chlebowa
łyżeczki
3
Drożdże
Chlebowa mieszanka bezglutenowa Glutafin z błonnikiem
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
200 ml
Gorąca woda z czajnika
200 ml
Zimna woda z kranu
1
Olej 1
⁄2 łyżki stołowej
0
0
5
Mieszanka chlebowa g
łyżeczki
3
Drożdże
Mieszanki chlebowe Juvela
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
Mieszanka bezglutenowa Mieszanka z błonnikiem
430 ml
400 ml
Woda
Sól 1⁄2 łyżeczki 1⁄2 łyżeczki
łyżka stołowa
1
łyżka stołowa
1
Olej
Mieszanka chlebowa 500 g 500 g
łyżeczki
2
łyżeczki
2
Drożdże
Chleb bez glutenu i pszenicy
Chleb bezpszenny różni się znacznie od chleba bezglutenowego, ponieważ nie zawiera pszennej skrobii. Niektóre mieszanki bezpszenne
lepiej nadają się do dłuższych cykli wypieku. Należy sprawdzić listę składników pod kątem zgodności z Twoją dietą. Jęczmień zawiera gluten.
Bezglutenowa mieszanka Glutafin bez pszenicy
Program „12” (SD-2500: „11”) - rozmiar „Large” -
przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
Mieszanka chlebowa Mieszanka z błonnikiem
480 ml
450 ml
Letnia woda
łyżka stołowa
1
łyżka stołowa
1
Olej
Mieszanka chlebowa 500 g 500 g
łyżeczki
3
łyżeczki
3
Drożdże
Chleb bez glutenu i bez pszenicy
Program „01” - przyrumienianie „Medium” (4 h)
Ciepła woda + 1 całe jajko + 1 białko jajka 430 ml
60 ml
Stopione masło
łyżeczka
1
Ocet jabłkowy
300 g
Mąka z brązowego ryżu
100 g
Skrobia ziemniaczana
50 g
Odtłuszczone mleko w proszku
1 łyżka stołowa
Guma ksantanowa
1 łyżka stołowa
Cukier
łyżeczka
1
Sól
łyżeczka
1
Drożdże
• Z mleka w proszku można zrezygnować.
Bezglutenowe pieczywo Doves Farm
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
Brązowa mąka chlebowa Biała mąka chlebowa
320 ml
330 ml
Woda
łyżeczka
1
łyżeczka
1
Ocet jabłkowy
4 łyżki stołowe
4 łyżki stołowe
Olej roślinny
1
1
Jajka, średnie
Białka jajek,
średnie
1
1
Mąka 450 g 450 g
1 łyżka stołowa
1 łyżka stołowa
Cukier
łyżeczka
1
łyżeczka
1
Sól
łyżeczki
2
łyżeczki
2
Drożdże
Mieszanki chlebowe Juvela
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
Mieszanka bezpszenna Harvest
420 ml
Woda
Sól 1⁄2 łyżeczki
1 łyżka stołowa
Olej
500 g
Mieszanka chlebowa
łyżeczki
2
Drożdże
Mieszanka bezglutenowa Sainsbury’s bez pszenicy
z dodatkiem błonnika
Program „12” (SD-2500: „11”) - przyrumienianie „Dark” (1 h 55 min)
440 ml
Woda
2 łyżki stołowe
Olej roślinny
0
0
5
Mieszanka chlebowa g
łyżeczki
2
Drożdże
Strona: 29
30
Przepisy przygotowywania ciasta
[16 Podstawowe] [17 Podstawowe z bakaliami] [18 Pełnoziarniste]
[19 Pełnoziarniste z bakaliami] [20 Żytnie] [21 Francuskie]
[22 Pizza] [23 Brioche] [24 Specjalne] (SD-2501)
[15 Podstawowe] [16 Podstawowe z bakaliami] [17 Pełnoziarniste]
[18 Pełnoziarniste z bakaliami] [19 Francuskie] [20 Pizza]
[21 Brioche] [22 Specjalne] (SD-2500)
Funkcja przygotowywania ciasta miesza, wyrabia i zapewnia
pierwsze rośnięcie ciasta, przed jego manualnym uformowaniem
przez użytkownika i upieczeniem w konwencjonalnym piekarniku.
: Nie można korzystać z funkcji timera (oprócz programu ciasta na pizzę)
Przygotuj swoje składniki zgodnie z recepturą i wybierz odpowiedni program.
Kiedy ciasto jest gotowe, uformuj je, pozwól mu urosnąć, a następnie upiecz.
 Maksymalna pojemność wypiekacza wynosi 600 g. Można podwoić ilość
składników w przepisach przygotowywania ciasta wykorzystujących 300 g mąki.
 Po zakończeniu programu przygotowywania ciasta, może okazać się, że łatwiej
jest je formować na powierzchni lekko oprószonej mąką.
Przykład – wykonywanie zwykłych wypieków
 Kształtowanie
Ciasto może być formowanie w bułki, placki, węzełki, rogaliki,
bagietki, duże lub małe bochenki lub wkładane do form.
 Bułki
 Węzełki
 Jeże
(Posmarować białkiem jajka)
Rodzynki
 Rośnięcie
Większość receptur, przed ostatecznym upieczeniem, wymaga
pozostawienia ciasta do wyrośnięcia po ukształtowaniu.
Zasadniczo ciasto do wyrośnięcia powinno być pozostawione
w ciepłym miejscu (w temp. ok. 40°C) do czasu, kiedy podwoi
swoją objętość.
 Przybliżony czas wyrastania w przypadku bułek 25 min,
w przypadku całych bochenków np. panettone 50 min.
 Aby zapobiec wysychaniu powierzchni, ciasto należy
przykryć dużą po foliową torebką lub owinąć lekko
nasmarowaną olejem folią spożywczą.
 Glazurowanie/pieczenie
Glazurować można za pomocą kuchennego pędzelka,
wykorzystując mleko, osoloną wodę, białko jajek lub olej.
Ciasto można posypać makiem lub sezamem. Następnie
należy je upiec, zgodnie z zaleceniami przepisu.
Bułeczki
 Wybierz jeden z poniższych przepisów i postępuj zgodnie
z opisaną poniżej metodą.
Uformuj ciasto.
1
Umieść je na nasmarowanej tłuszczem tacy do pieczenia
i pozwól mu rosnąć, aż do podwojenia objętości.
2
Posmaruj po wierzchu białkiem jajka.
3
Włóż do piekarnika nagrzanego do 220˚C i piecz przez
10-15 min, aż do uzyskania złocistej barwy.
4
Ciasto drożdżowe
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
1
Drożdże 1
⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 600 g
2 łyżeczki
Cukier
2 łyżki stołowe
Olej
1
Sól 1⁄2 łyżeczki
ml
0
5
3
Woda
Ciasto razowe
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
1
Drożdże 1
⁄4 łyżeczki
Razowa mąka wysokoglutenowa 600 g
2 łyżeczki
Cukier
2 łyżki stołowe
Olej
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
5
3
Woda
100% ciasto pełnoziarniste
Program „18” (SD-2500: „17”) (3 h 15 min)
1
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Pełnoziarnista mąka wysokoglutenowa 600 g
2 łyżeczki
Cukier
2 łyżki stołowe
Olej
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
8
3
Woda
70% ciasto pełnoziarniste
Program „18” (SD-2500: „17”) (3 h 15 min)
1
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Pełnoziarnista mąka wysokoglutenowa 425 g
Biała mąka wysokoglutenowa 175 g
2 łyżeczki
Cukier
2 łyżki stołowe
Olej
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
7
3
Woda
50% ciasto pełnoziarniste
Program „18” (SD-2500: „17”) (3 h 15 min)
1
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Pełnoziarnista mąka wysokoglutenowa 300 g
Biała mąka wysokoglutenowa 300 g
2 łyżeczki
Cukier
2 łyżki stołowe
Olej
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
7
3
Woda
Strona: 30
31
Przepisy
Ciasto graham
Program „18” (SD-2500: „17”) (3 h 15 min)
1
Drożdże 1⁄2 łyżeczki
Wysokoglutenowa mąka graham 600 g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
100% ciasto żytnie (tylko SD-2501)
Program „20” (2 h)
łyżeczki
2
Drożdże
500 g
Mąka żytnia
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
3
Olej
łyżeczki
2
Sól
• Użyj noża do wyrabiania ciasta żytniego.
• Pozwól wyrosnąć przez 15 min.
Ciasto na bagietkę
Program „21” (SD-2500: „19”) (3 h 35 min)
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 250 g
5
1
Masło g
Sól 1
⁄2 łyżeczki
Ciabatta
Etap 1 (zaczyn): program „22” (SD-2500: „20”) (45 min)
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 175 g
Etap 2: program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 1
⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 325 g
Cukier 1
⁄2 łyżeczki
Oliwa 2 łyżki stołowe
Sól 11
⁄2 łyżeczki
Woda 80 ml
Woda 150 ml
Woda 360 ml
Woda 350 ml
Woda 200 ml
Umieść wszystkie składniki zaczynu w formie do pieczenia
i wybierz program 22 (SD-2500: 20).
1
Wyłącz przyciskiem Start po 15 minutach.
2 (12 godzin później)
Dodaj wszystkie składniki wymienione w etapie 2 i wybierz
program 16 (SD-2500: 15) – program trwa 2 h 20 min.
3
Podziel ciasto równo na 2 bułki, formując je w kształcie
nieco podłużnych bochenków o grubości około 2,5 cm.
4
Umieść je na nasmarowanej tłuszczem tacy do pieczenia
i posyp mąką. Pozwól im rosnąć w temperaturze ok. 40°C,
aż podwoją swoją objętość (około 20 min).
5
Włóż do piekarnika nagrzanego do 220˚C i piecz przez
20-25 min, aż do uzyskania złocistej barwy.
6
• To ciasto można również upiec w urządzeniu w formie bochenka.
Należy wykonać kroki od 1 do 3. Następnie w etapie 2 należy
zwiększyć ilość wody z 80 ml do 110 ml i wybrać program 09
(SD-2500: 08).
Ciasto na bułeczki wiedeńskie
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 3
⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
0
5
Cukier g
0
0
1
Masło g
Sól 1
⁄2 łyżeczki
Żółtka jajek, średnich 2 szt.
Jajka, średnie 1 szt.
Mleko, ciepłe 150 ml
Nadzienie (dżem lub legumina) 1⁄2 słoika
Glazura (mleko) 45 ml (3 łyżki stołowe)
Podziel ciasto na 20 kawałków.
1
Rozwałkuj każdy kawałek tak, aby uzyskać
kształt kwadratu o boku ok. 10 cm.
2
Umieść łyżeczkę nadzienia na środku każdego
z kawałków ciasta. Zawiń do środka wszystkie rogi
i boki, aby uzyskać kształt paczuszki. Powtórz tę
czynność dla wszystkich kawałków ciasta.
3
Umieść paczuszki w dwóch, nasmarowanych tłuszczem,
20-cm formach do pieczenia, układając stroną z łączeniem
ciasta na spodzie. Poglazuruj mlekiem i pozwól wyrosnąć
w temperaturze ok. 40°C, aż ciasto podwoi swoją objętość
(około 20–30 min).
4
Piecz w piekarniku nagrzanym do 190°C przez 15-20 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
5
• Podawaj ciepłe do śniadania lub podwieczorku.
Strona: 31
32
Przepisy przygotowywania ciasta
Bułeczki z mąki żytniej i białej (tylko SD-2501)
Etap 1 (zaczyn): program „22” (45 min)
Drożdże 1 łyżeczka
Drożdże 1 łyżeczka
Biała mąka wysokoglutenowa 75 g
Mąka żytnia 150 g
Woda 200 ml
Etap 2: program „20” (2 h)
Mąka żytnia 150 g
Biała mąka wysokoglutenowa 100 g (4 oz)
Cukier 2 łyżeczki
Olej 3 łyżki stołowe
Sól 2 łyżeczki
Woda 60 ml
Umieść wszystkie składniki zaczynu w formie
do pieczenia i wybierz program 22.
1 • Użyj noża do wyrabiania ciasta żytniego.
Wyłącz przyciskiem Start po 15 minutach.
2 (12 godzin później)
Dodaj wszystkie składniki wymienione w etapie 2
i wybierz program 20.
3
Podziel ciasto na 12–15 kawałków i ukształtuj z nich
bułeczki.
4
Umieść na nasmarowanej tłuszczem tacy do pieczenia
i posyp mąką. Pozwól wyrosnąć w temperaturze około 40°C,
aż podwoją swoją objętość (około 20 min).
5
Poglazuruj olejem i piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C
przez ok. 10–15 min, aż do uzyskania złocistej barwy.
6
• To ciasto można również upiec w wypiekaczu w formie bochenka.
W tym celu należy wykonać kroki 1–3. Następnie w etapie 2 należy
zwiększyć ilość wody z 80 ml do 110 ml i wybrać program 09.
70% orzechowe bułeczki pełnoziarniste
Program „19” (SD-2500: „18”) (3 h 15 min)
1 łyżeczka
Drożdże
Wysokoglutenowa mąka pełnoziarnista 350 g
Biała mąka wysokoglutenowa 100 g
Średnie płatki owsiane 50 g
Syrop klonowy 2 łyżki stołowe
łyżki stołowe
2
Olej
1
Sól 1⁄2 łyżeczki
320 ml
Woda
0
0
1
Orzechy włoskie
* g
Podziel ciasto na 12 dużych bułek lub na 20 bułeczek
śniadaniowych.
1
Umieść na nasmarowanej tłuszczem tacy do pieczenia
i posyp mąką. Pozwól wyrosnąć w temperaturze około 40°C,
aż podwoją swoją objętość (około 20 min).
2
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez
ok. 12–15 min, aż do uzyskania złocistej barwy.
3
Bułeczki z Chelsea
Wzbogacone ciasto: program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 1⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 250 g
Cukier 1 łyżeczka
Masło 25 g
Mleko w proszku 1 łyżka stołowa
Sól 1⁄2 łyżeczki
Jajka, średnie 1 sztuka
Woda 100 ml
Dodatkowe składniki
Masło 15 g
Mieszanka suszonych owoców 100 g
Jasny brązowy cukier 50 g
Mieszanka przypraw 1 łyżeczka
Lekko wyrób ciasto i rozwałkuj w kształt prostokąta
o wymiarach 26 cm x 20 cm.
1
Przygotuj mieszaninę suszonych owoców, brązowego
cukru i mieszanki przypraw. Posmaruj ciasto roztopionym
masłem i pokryj mieszaniną owocową. Zwiń po dłuższym
boku i pokrój na 8–10 plastrów. Ułóż je w nasmarowanej
tłuszczem okrągłej 23–cm płytkiej formie do ciasta i pozwól
wyrosnąć w temperaturze ok. 40°C, aż podwoją swoją
objętość (około 20 min).
2
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
3
Pozwój ostygnąć. Pokryj lukrem.
4
Bułeczki Hot Buns
Program „17” (SD-2500: „16”) (2 h 20 min)
Składniki na wzbogacone
ciasto (patrz powyżej) Jedna porcja
Cynamon 1 łyżeczka
Mieszanka przypraw 1⁄2 łyżeczki
*Mieszanka suszonych owoców 100 g
Podziel ciasto na osiem kulek. Umieść na lekko nasmarowanej
tłuszczem tacy do pieczenia i pozwój wyrosnąć w temperaturze
ok. 40°C, aż podwoją swoją objętość (około 20 min).
Przygotuj pastę z około 2 łyżek stołowych mąki zmieszanej
z 2 łyżkami stołowymi wody i wykonaj z niej krzyże na wierzchu
bułeczek lub ułóż je z cienkich pasków kruchego ciasta.
1
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15–20 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
2
Kiedy są jeszcze gorące pokryj grazurą z cukru [(40 g cukru
rozpuszczone w 4 łyżkach stołowych wody i gotowane,
aż do osiągnięcia konsystencji syropu (około 5 min)].
3
• Informacje na temat dodatkowych składników oznaczonych „*”,
znajdują się na str. 14.
Strona: 32
33
Przepisy
Ciasto na Croissanty
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 300 g
Cukier 1 łyżeczka
Masło 25 g
Sól 1⁄2 tsp
Jajka, średnie 1 sztuka
Woda 150 ml
Masło schłodzone
dodawane w czasie
wałkowania
150 g
Rozwałkuj ciasto w kształt prostokąta
o wymiarach 20 cm x 25 cm.
1
Podziel masło na 3 części. Jedną część rozprowadź na
górnych dwóch trzecich powierzchni ciasta.
2
Złóż dolną jedną trzecią do góry, a następnie górną jedną
trzecią do dołu, zagniatając brzegi wałkiem do ciasta.
Obróć ciasto tak, aby złożony brzeg znajdował się z boku.
3
Rozwałkuj ciasto na placek, rozprowadź
drugą porcję masła i powtórz poprzedni
krok. To samo zrób z trzecią porcją
masła.
4
Przykryj ciasto i włóż do lodówki na 30 min.
5
Powtórz rozwałkowywanie i składanie jeszcze trzy razy,
przykryj ciasto i włóż do lodówki na kolejne 30 min.
6
Rozwałkuj ciasto i podziel na cztery
kwadraty. Każdy z kwadratów przekrój
na dwa trójkąty. Rozwałkuj każdy
z trójkątów, tak aby był długi i cienki.
7
Luźno zwiń każdy z trójkątów
w kierunku wierzchołka, kończąc
z wierzchołkiem umieszczonym na
spodzie. Wygnij ciasto w kształt
półksiężyca.
8
Ułóż na nasmarowanej tłuszczem tacy
do pieczenia. Pozwól ciastu wyrosnąć
w temperaturze ok. 40°C, aż podwoi
swoją objętość (około 20 min).
9
Glazuruj roztrzepanym jajkiem i piecz w piekarniku
nagrzanym do temperatury 220°C przez 15 min,
aż do uzyskania chrupkości i intensywnego zrumienienia.
10
Bułeczki śniadaniowe
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 1 łyżeczka
Biała mąka wysokoglutenowa 450g
Cukier 1
⁄2 łyżeczki
Masło 25g
Sól 1⁄2 łyżeczki
Jajka, średnie 1 sztuka
Woda **250 ml
** W celu uzyskania bułeczek o nieco mniejszej puszystości można
użyć 125 ml wody i 125 ml mleka.
Słodkie bułeczki odpowiednie do Devonshire Splits
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
Drożdże 1 łyżeczka
Biała mąka wysokoglutenowa 450 g
Cukier 2 łyżki stołowe
Masło 75 g
Sól 1⁄2 łyżeczki
Jajka, średnie 1 sztuka
Mleko 250 ml
Wybierz jeden z powyższych przepisów.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia urządzenia
w kolejności podanej w powyższych tabelach.
2
Wybierz program 16 (SD-2500: 15).
3
Podziel ciasto na 8–10 części i ukształtuj z nich
bułeczki.
4
Umieść na nasmarowanej tłuszczem tacy do
pieczenia i pozwól wyrosnąć w temperaturze ok. 40°C,
aż ciasto podwoi swoją objętość (przez około 20 min).
5
Posyp mąką.
6
Piecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 220°C
przez 15 min, aż do uzyskania złocistej barwy.
7
• Aby przygotować Devonshire Splits, przekrój bułeczki
i przełóż bitą śmietaną i dżemem. Po wierzchu polej
lukrem.
Strona: 33
34
Przepisy przygotowywania ciasta
Ciasto na chleb „łam i dziel”
Program „16” (SD-2500: „15”) (2 h 20 min)
1
Drożdże 1
⁄4 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 550 g
łyżeczki
2
Cukier
łyżki stołowe
2
Oliwa
1
Sól 1⁄2 łyżeczki
310 ml
Woda
Chleb „łam i dziel” z oliwkami
Ciasto na chleb „łam i dziel”
(patrz powyżej) Jedna porcja
Tapenade (zielona lub czarna) 6 łyżek stołowych
Oliwki, posiekane 25 g
łyżki stołowe
2
Oliwa
Rozwałkuj ciasto na prostokątny placek o grubości
1 cm, o wymiarach ok. 24 x 46 cm.
1 1
⁄2
1
⁄2
Rozsmaruj pastę Tapenade na cieście, posyp posiekanymi
oliwkami oraz spryskaj łyżką stołową oleju. Zwiń po dłuższym
boku, jak roladę.
2
Ostrym nożem pokrój ciasto na plastry o grubości 4 cm
i ułóż, w okrągłej płytkiej formie do pieczenia lub tortownicy,
nasmarowanej tłuszczem, z krojonym bokiem na wierzchu.
3
Spryskaj pozostałą łyżką stołową oleju i pozwól wyrosnąć
w temperaturze ok. 40°C, aż ciasto podwoi swoją objętość
(około 25 min).
4
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15–20 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
5
• Najlepiej smakuje na ciepło podawany z daniami typu tapas lub pasta.
Chleb „łam i dziel” z pepperoni
Ciasto na chleb „łam i dziel”
(patrz powyżej) Jedna porcja
Pasta pomidorowa lub pasta
z suszonych na słońcu pomidorów 4 tbsp
Pepperoni, posiekane 50 g
Ser mozarella, starty 100 g
Suszone oregano lub bazylia 1 łyżeczka
łyżka stołowa
1
Oliwa
Rozwałkuj ciasto na prostokątny placek o grubości
1 cm, o wymiarach ok. 24 x 46 cm.
1
Rozsmaruj na cieście pastę pomidorową i posyp pepperoni
i serem. Zwiń po dłuższym boku, jak roladę.
2
Ostrym nożem pokrój ciasto na plastry o grubości 4 cm
i ułóż, w okrągłej płytkiej formie do pieczenia lub tortownicy,
nasmarowanej tłuszczem, z krojonym bokiem na wierzchu.
3
Spryskaj łyżką stołową oleju, posyp suszonymi ziołami i pozwól
wyrosnąć w temperaturze ok. 40°C, aż ciasto podwoi swoją
objętość (około 25 min).
4
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15–20 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
5
• Najlepiej smakuje na ciepło podawany razem z daniami typu pasta.
Wegetarianie mogą zastąpić pepperoni suszonymi pomidorami.
Piknikowy chleb „łam i dziel”
Ciasto na chleb „łam i dziel”
(patrz po lewej) Jedna porcja
Gruboziarnista musztarda 2 łyżki stołowe
Gotowana szynka, posiekana 75 g
Ostry ser Cheddar, starty 75 g
Rozwałkuj ciasto na prostokątny placek o grubości
1 cm, o wymiarach ok. 24 x 46 cm.
1
Rozsmaruj musztardę na cieście i posyp je szynką
i serem, zachowując nieco sera, do posypania po wierzchu.
Zwiń po dłuższym boku, jak roladę.
2
Ostrym nożem pokrój ciasto na plastry o grubości 4 cm
i ułóż, w okrągłej płytkiej formie do pieczenia lub tortownicy,
nasmarowanej tłuszczem, z krojonym bokiem na wierzchu.
3
Posyp pozostałym serem i pozwól wyrosnąć w temperaturze
ok. 40°C, aż ciasto podwoi swoją objętość (około 25 min).
4
Piecz w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15–20 min,
aż do uzyskania złocistej barwy.
5
• Najlepiej smakuje podawany na ciepło do zupy lub tzw. „przekąski oracza”
(Ploughmans lunch).
Orkiszowa bułka stołowa
Składniki na 8 bułek
Program „24” (SD-2500: „22”) (2 h 45 min)
Drożdże 11
⁄4 łyżeczki
Biała mąka orkiszowa 500 g
1
Cukier 1⁄2 łyżeczki
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
0
1
Masło g
310 ml
Woda*
*Jeżeli ciasto przygotowywane jest w pomieszczeniu o wysokiej
temperaturze, wówczas należy użyć schłodzonej wody.
Uformuj z ciasta 8 kulek i pozwól im wyrosnąć
przez 15 min.
1
Uformuj z ciasta bułki.
2
Umieść na posmarowanej tłuszczem tacy do
pieczenia i pozwól wyrosnąć w temperaturze 35°C,
aż ciasto podwoi swoją objętość (około 40 min).
3
Zrób nacięcia na wierzchu każdej z bułek
i piecz je w piekarniku nagrzanym do 220°C przez
15–20 min.
4
1
⁄2
Strona: 34
35
Przepisy
Ciasto na brioszki (brioszki z kawałkami czekolady)
Ciasto na 12 bułeczek
Program „23” (SD-2500: „21”) (1 h 50 min)
Drożdże 11
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 400 g
łyżki stołowe
4
Cukier
1
Sól 1
⁄2 łyżeczki
Masło (pokrojone w 2-cm kostkę
i schłodzone w lodówce) 70 g
Jajka (roztrzepane) 3 (150 g)
90 ml
Mleko
Rum (ciemny) 15 ml (1 łyżka stołowa)
Dodatkowe masło* (pokrojone
w 1–2-cm kostkę i trzymane
w lodówce)
50 g
Opcjonalne składniki
Kawałki czekolady 120 g
• Informacje na temat dodawania składników oznaczonych „*” znajdują się na str. 17.
Lekko ugnieć ciasto, aby usunąć z niego gaz.
1
Ukształtuj kulę i owiń folią spożywczą. Następnie włóż
do lodówki na 20 min.
2  Jeżeli zamierzasz dodać kawałki czekolady (opcjonalne)
postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
• Rozwałkuj ciasto na placek o wymiarach 25 cm × 30 cm.
• Posyp kawałkami czekolady i zawiń do środka dolną
jedną trzecią, a potem górną jedną trzecią placka.
Następnie złóż placek na pół.
• Pozwól ciastu rosnąć przez 10 min w temperaturze
pokojowej (nie pozwól aby wyschło).
Ponownie lekko ugnieć ciasto, aby usunąć gaz i podziel je
na 12 bułeczek.
3
Pozwól ciastu wyrosnąć w temperaturze pokojowej przez
10–15 min (nie pozwól, aby wyschło).
4
Uformuj ciasto, ułóż je na nasmarowanej tacy do pieczenia
i pozwój rosnąć przez 30–40 min w temperaturze 35°C.
5
Poglazuruj i piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C
przez 15–20 min.
6
Focaccia
Program „22” (SD-2500: „20”) (45 min)
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 300 g
łyżka stołowa
1
Oliwa
łyżeczka
1
Sól
170 ml
Woda
Rozwałkuj ciasto i rozgnieć w nasmarowanej
wcześniej tłuszczem płytkiwj formie do pieczenia
o wymiarach 30 cm x 25 cm.
1
Na całej powierzchni ciasta zrób wgłębienia
opuszkami palców.
2
Na wierzchu rozłóż jedno z poniższych przybrań:
3 • 1 małą czerwoną cebulę pokrojoną w plasterki
i zmiękczoną na łyżeczce oliwy oraz łyżeczce octu
balsamicznego (można zrobić to w miseczce
przykrytej folią spożywczą w kuchence mikrofalowej,
podgrzewając przez 1–2 min).
• 2 łyżki stołowe posiekanych czarnych lub zielonych
oliwek.
• wymieszane ze sobą 2 posiekane ząbki czosnku, sól
morska i zmiażdżone ziarna czarnego pieprzu.
• 2 łyżki stołowe posiekanych, suszonych na słońcu
pomidorów.
Pozwól ciastu wyrosnąć w temperaturze ok. 40°C,
aż podwoi swoją objętość (przez ok. 30 min).
4
Spryskaj ciasto oliwą i piecz w piekarniku nagrzanym
do 190°C przez 20–30 min, aż do uzyskania
złocistej barwy na brzegach i właściwego upieczenia
na środku.
5
• Należy podawać ciepłą, razem z daniami typu pasta.
Ciasto na pizzę
Program „22” (SD-2500: „20”) (45 min)
Drożdże 1
⁄2 łyżeczki
Biała mąka wysokoglutenowa 300 g
łyżka stołowa
1
Oliwa
łyżeczka
1
Sól
170 ml
Woda
Na nasmarowanej tłuszczem tacy do pieczenia,
używając wnętrza swoich dłoni, rozgnieć ciasto
w kształt koła o średnicy 25 cm. Jeśli lubisz pizzę
na cienkim i kruchym spodzielub podziel je na dwie
części i wykonaj na dwa koła o średnicy 25 cm.
1
Pozwól ciastu wyrosnąć w temperaturze ok. 40°C,
aż podwoi swoją objętość (przez ok. 20 min).
2
Na wierzchu ułóż dodatki według własnego
uznania i piecz w piekarniku nagrzanym
do temperatury 220°C przez 15–20 min,
zależnie od ilości dodatków.
3
• Aby zamrozić spody do pizzy, wykonaj wszystkie czynności
aż do kroku 3 i piecz bez dodatków przez 5 min. Następnie
pozwól ciastu ostygnąć i włóż je do zamrażarki. Aby
wykorzystać zamrożony spód, po wyjęciu z zamrażarki
bezzwłocznie połóż na nim dodatki (nie za dużo) i piecz
zgodnie z zaleceniami podanymi w kroku 3.
Strona: 35
36
Przepisy pieczenia ciast
[15 Sam wypiek] (SD-2501)
[14 Sam wypiek] (SD-2500)
Pieczenie ciast i bułek.
: Nie można korzystać
z funkcji timera
 W tych przepisach należy korzystać
z programu 15 (SD-2500: 14).
 Ten program nie nadaje się
do wszelkich rodzajów
ciasta, które wymagają
wkładania do gorącego
piekarnika, takich jak
Victoria sandwich.
 Do odmierzania składników
w tych przepisach zawsze
należy używać miarek
dołączonych do urządzenia.
Ciasto jest przygotowywane
zgodnie z przepisem
w osobnej misce, a następnie
pieczone w wypiekaczu
w formie do pieczenia chleba.

Wymieszaj składniki
w misce.

Wyłóż dno i boki formy
do pieczenia papierem do
wypieków i wlej mieszaninę.
• Przed wlaniem upewnij
się, że nóż do wyrabiania
ciasta został wyjęty.
• Upewnij się, że mieszanina
nie wypływa poza papier do
wypieków.

Zaprogramuj wypiekacz do chleba
(str. 18).
• Maksymalny czas pieczenia
wynosi 1 h 30 min.
Ciasto jabłkowo-imbirowe
Program „15” (SD-2500: „14”) (1 h 5 min)
0
0
1
Masło g
0
0
2
Syrop złocisty (Golden Syrup) g
0
0
3
Mąka samospulchniająca g
(
l
m
3
Proszek do pieczenia 1
⁄2 łyżeczki)
(
l
m
3
Mielony cynamon 1⁄2 łyżeczki)
(
l
m
3
Mielone goździki 1
⁄2 łyżeczki)
Jajka, średnie, roztrzepane 2 sztuki
Jabłka deserowe
np. odmiany Granny Smiths, utarte 2 sztuki
Konserwowy korzeń imbiru, osuszony
i dokładnie rozdrobniony 75 g
1
Cukier Demerara 1⁄2 łyżki stołowej
Rozgrzej masło i syrop na tyle, aby się połączyły.
Można to zrobić na kuchence gazowej lub
elektrycznej lub w kuchence mikrofalowej
(duża moc przez 1 min).
1
Przesiej mąkę, proszek do pieczenia
i przyprawy do miski. Dodaj miksturę z syropem
i roztrzepane jajka.
2
Dodaj utarte jabłka i posiekany korzeń imbiru,
a następnie dokładnie wymieszaj.
3
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do
pieczenia chleba i wyłóż jej dno oraz ścianki
papierem do wypieków.
4
Napełnij formę przygotowaną miksturą,
uważając, aby nie wydostała się poza papier
do pieczenia.
5
Ostrożnie posyp wierzch mikstury cukrem
Demerara.
6
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw
timer na 1 h 5 minut.
7
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za
pomocą patyczka do szaszłyków, czy
ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie
wybierz program 15 (SD-2500: 14)
i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie
wilgotny, ciasto „dojdzie” podczas stygnięcia.
8
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij
formę do pieczenia z wypiekacza. Odstaw
ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól
ciastu ostygnąć całkowicie.
9
Banana and Walnut Loaf
Program „15” (SD-2500: „14”) (55 min)
Jasny cukier brązowy 50 g
5
7
Masło g
1 sztuka
Jajka, średnie
5
2
2
Zwykła mąka pszenna g
łyżeczki
2
Proszek do pieczenia
z 1 cytryny
Starta skórka cytrynowa
łyżka stołowa
1
Sok z cytryny
Średnie banany, obrane i rozgniecione 4 sztuki
Orzechy włoskie, grubo pokruszone 50 g
Orzechy włoskie, dokładnie rozdrobnione 15 g
Wymieszaj masło z cukrem, aż do połączenia
składników, a następnie wbij jajko.
1
Dodaj przesianą mąkę i proszek do pieczenia,
a także skórkę i sok z cytryny.
2
Dodaj rozgniecione widelcem banany oraz
grubo pokruszone orzechy włoskie, a następnie
wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji.
3
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do
pieczenia chleba i wyłóż jej dno oraz ścianki
papierem do wypieków.
4
Napełnij formę przygotowaną miksturą,
uważając, aby nie wydostała się poza papier
do pieczenia.
5
Ostrożnie posyp wierzch mikstury drobno
posiekanymi orzechami włoskimi.
6
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw
timer na 55 minut.
7
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za
pomocą patyczka do szaszłyków, czy
ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie
wybierz program 15 (SD-2500: 14)
i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie
wilgotny, ciasto „dojdzie” podczas stygnięcia.
8
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij
formę do pieczenia z wypiekacza. Odstaw
ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól
ciastu ostygnąć całkowicie.
9
• Pysznie smakuje posmarowane masłem.
Strona: 36
37
Przepisy
z 1 pomarańczy
Ciasto „Boozy cake”
Program „15” (SD-2500: „14”) (55 min)
5
2
1
Masło g
0
0
3
Mieszanka suszonych owoców g
Jasny cukier brązowy 50 g
45 ml (3 łyżki stoł.)
Wyciśnięty sok z pomarańczy
Starta skórka pomarańczowa
Piwo bitter (np. Guinness®
lub Caffreys®
) 120 ml
5 ml (1 łyżeczka)
Soda do pieczenia
Jajka, średnie, roztrzepane 2 szt.
0
0
2
Zwykła mąka pszenna g
1
(
ml
8
Mieszanka przypraw 1⁄2 łyżeczki)
Dekoracja (płatki migdałowe) 15 g
Dekoracja (cukier Demerara) 15 g
Podgrzewaj razem masło, suszone owoce, cukier, sok i skórkę
pomarańczową oraz piwo, do chwili wypłynięcia owoców
na wierzch. Można to zrobić na kuchence gazowej lub
elektrycznej, doprowadzając do zagotowania składników,
mieszając, a następnie gotując przez 10–15 min na wolnym
ogniu lub w kuchence mikrofalowej (duża moc przez 8 min),
w międzyczasie dwukrotnie mieszając.
1
Odstaw na 10 min do ostygnięcia, a następnie mieszając
dodaj sodę, co spowoduje spienienie się mieszaniny.
2 Mieszając, dodaj jajka, mąkę i mieszankę przypraw,
a następnie całość dokładnie wymieszaj.
3 Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
4 Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
5 Wierzch mikstury posyp płatkami migdałów i cukrem
Demerara.
6 Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na 55 minut.
7 Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka do
szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone. Jeżeli
wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program 15
(SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto „dojdzie”
podczas stygnięcia.
8
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do pieczenia
z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól ciastu ostygnąć.
9
Herbaciane ciasto bakaliowe
Program „15” (SD-2500: „14”) (1 h 15 min)
0
5
3
Mieszanka suszonych owoców g
0
5
Posiekane daktyle g
0
5
Posiekane orzechy włoskie g
0
0
1
Posiekane wiśnie g
ml
0
0
3
Mocna herbata
5
7
Masło g
Jajka, średnie, roztrzepane 3 sztuki
0
5
2
Zwykła mąka pszenna g
5 ml (1 łyżeczka)
Soda do pieczenia
Zmieszaj razem owoce, daktyle, orzechy włoskie, wiśnie,
mocną herbatę oraz masło i podgrzewaj, aż tłuszcz
ulegnie stopieniu, a mieszanina będzie gorąca.
Można to zrobić na kuchence gazowej lub elektrycznej
albo w kuchence mikrofalowej (duża moc przez 3–4 min).
1
Pozwól miksturze nieco ostygnąć, następnie dodaj jajka, mąkę
i sodę. Dobrze wymieszaj.
2
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
3
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
4
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
1 h 15 minut.
5
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka do
szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone. Jeżeli
wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program 15
(SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto „dojdzie”
podczas stygnięcia.
6
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do pieczenia
z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól ciastu ostygnąć.
7
Piernik
Program „15” (SD-2500: „14”) (45 min)
5
2
Cukier Demerara g
5
7
Masło g
0
5
Syrop złocisty (Golden Syrup) g
5
7
Czarna melasa g
5
2
2
Zwykła mąka pszenna g
1
(
ml
8
Mielony imbir 1
⁄2 łyżeczki)
1
(
ml
8
Proszek do pieczenia 1
⁄2 łyżeczki)
(
ml
3
Soda do pieczenia 1
⁄2 łyżeczki)
(
ml
3
Sól 1
⁄2 łyżeczki)
ml
0
5
1
Mleko
Jajka, średnie, roztrzepane 1 sztuka
Podgrzewaj razem cukier, masło, syrop złocisty oraz
melasę, do chwili połączenia się składników. Można to
zrobić na kuchence gazowej lub elektrycznej albo
w kuchence mikrofalowej (duża moc przez 1 min).
1
Mieszając, dodaj przesiane wszystkie suche składniki.
2
Mieszając, dodaj mleko i roztrzepane jajka.
3
Wyrób dokładnie drewnianą łyżką.
4
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia
chleba i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
5
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
6
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
45 minut.
7
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto
„dojdzie” podczas stygnięcia.
8
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do
pieczenia z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do
ostygnięcia przed wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól
ciastu ostygnąć.
9
Strona: 37
38
Przepisy pieczenia ciast
Pieczywo z orzechami laskowymi i miodem
Program „15” (SD-2500: „14”) (1 h)
5
7
1
Masło g
0
5
Ciemny cukier brązowy g
0
5
Miód g
3
Jajka, średnie
Orzechy laskowe, drobno posiekane 100 g
5
2
2
Mąka samospulchniająca g
60 ml (4 łyżki stoł.)
Mleko
Dekoracja (krem orzechowo-czekoladowy) 100 g
0
5
Dekoracja (ser topiony) g
Ucieraj ze sobą masło, cukier i miód, aż do uzyskania
miękkiej, puszystej masy.
1
Po jednym dodawaj jajka, dokładnie ubijając po dodaniu
każdego z nich. Mieszając dodaj orzechy laskowe.
2
Dodaj miksturę do mąki i mieszając i dodając mleko, mieszaj,
aż do uzyskania masy o gładkiej konsystencji.
3
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
4
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
5
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw
timer na 1 godzinę.
6
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto „dojdzie”
podczas stygnięcia.
7
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do pieczenia
z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól ciastu ostygnąć.
8
Zmiksuj razem krem orzechowo-czekoladowy i ser topiony,
a następnie posmaruj nimi wierzch schłodzonego wypieku.
9
Ciasto kawowe z orzechami pekan
Program „15” (SD-2500: „14”) (1 h)
5
2
2
Masło g
0
0
1
Jasny cukier trzcinowy Muscovado g
3 sztuki
Jajka, średnie
Orzechy pekan, drobno posiekane 75 g
5
2
2
Mąka samospulchniająca g
łyżeczka
1
Proszek do pieczenia
łyżki stołowe
3
-
2
Mocna, świeża kawa
Opcjonalna polewa
g
0
5
1
Ser Mascarpone
g
0
0
1
Lukier
łyżka stołowa
1
Mocna, świeża kawa
Ucieraj ze sobą masło i cukier, aż do uzyskania miękkiej,
puszystej masy.
1
Po jednym dodawaj jajka, dokładnie ubijając po dodaniu
każdego z nich. Mieszając dodaj orzechy pekan.
2
Dodaj miksturę do mąki i proszku do pieczenia, i mieszaj,
dodając kawę, aż do uzyskania masy o gładkiej konsystencji.
3
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
4
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
5
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw
timer na 1 godzinę.
6
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto „dojdzie”
podczas stygnięcia.
7
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do pieczenia
z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól ciastu ostygnąć.
8
Zmiksuj ze sobą ser mascarpone, lukier i kawę, a następnie
pokryj nimi wierzch schłodzonego wypieku.
9
Ciasto z wiśniami i marcepanem
Program „15” (SD-2500: „14”) (1 h)
0
5
Cukier trzcinowy Golden Caster g
5
7
1
Masło g
3 sztuki
Jajka, średnie
5
2
2
Mąka samospulchniająca g
Wiśnie w syropie, pokrojone 100 g
5
7
Marcepan, starty na tarce g
60 ml (4 łyżki stoł.)
Mleko
Prażone płatki migdałowe 15 g
Ucieraj masło z cukrem, aż do uzyskania miękkiej masy,
a następnie wbijaj po jednym jajka, nie przerywając ucierania.
1
Dodaj mąkę, wiśnie oraz starty marcepan i dobrze wymieszaj
z mlekiem, aż do uzyskania masy o gładkiej konsystencji.
2
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
3
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
4
Ostrożnie posyp miksturę płatkami prażonych migdałów.
5
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
1 godzinę.
6
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy ciasto zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
Jeżeli patyczek nadal jest delikatnie wilgotny, ciasto „dojdzie”
podczas stygnięcia.
7
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij formę do pieczenia
z wypiekacza. Odstaw ją na 5–10 min do ostygnięcia przed
wyjęciem wypieku. Po wyjęciu pozwól ciastu ostygnąć.
8
Strona: 38
39
Przepisy
Chleb sodowy
Program „15” (SD-2500: „14”) (50 min)
0
0
4
Zwykła mąka pszenna g
łyżeczka
1
Soda do pieczenia
łyżeczka
1
Cukier
Sól 1
⁄2 łyżeczki
ml
0
7
2
Maślanka
ml
0
3
Mleko
Do miski przesiej mąkę i sodę i dokładnie wymieszaj.
Następnie dodaj cukier i sól.
1
Dodaj maślankę i mleko, mieszając szybko, aby uzyskać
gładkie ciasto.
2
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
3
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
4
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
50 min.
5
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy chleb został dokładnie upieczony.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
6
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij chleb z formy
do pieczenia i pozwól mu ostygnąć.
7
Pełnoziarnisty chleb sodowy
Program „15” (SD-2500: „14”) (50 min)
Samospulchniająca mąka pełnoziarnista 400 g
łyżeczka
1
Soda do pieczenia
łyżeczka
1
Sól
Jajka, średnie, roztrzepane 2 sztuki
ml
0
2
3
Maślanka
Do miski wsyp mąkę i sodę i dokładnie wymieszaj.
Następnie dodaj sól.
1
Dodaj roztrzepane jajka i maślankę, mieszając szybko,
aby uzyskać gładkie ciasto.
2
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia chleba
i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
3
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
4
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
50 min.
5
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy chleb został dokładnie upieczony.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
6
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij chleb z formy
do pieczenia i pozwól mu ostygnąć.
7
Orkiszowe pieczywo bez drożdży i mleka
Program „15” (SD-2500: „14”) (50 min)
0
0
4
Mąka orkiszowa g
łyżeczka
1
Soda do pieczenia
łyżeczka
1
Sól
Jajka, średnie, roztrzepane 2 sztuki
ml
0
2
3
Mleko sojowe
Do miski wsyp mąkę i sodę i dokładnie wymieszaj.
Następnie dodaj sól.
1
Dodaj roztrzepane jajka i mleko sojowe, mieszając szybko,
aby uzyskać gładkie ciasto.
2
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia
chleba i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
3
Napełnij formę przygotowaną miksturą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
4
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
50 min.
5
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy pieczywo zostało dokładnie upieczone.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
6
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij pieczywo
z formy do pieczenia i pozwól mu ostygnąć.
7
Chleb kukurydziany
Program „15” (SD-2500: „14”) (55 min)
0
5
1
Zwykła mąka pszenna g
Drobnomielona mąka kukurydziana lub polenta 150 g
łyżka stołowa
1
Proszek do pieczenia
łyżeczka
1
Sól
2 sztuki
Jajka, średnie
ml
4
8
2
Maślanka
ml
0
0
1
Mleko
Masło, roztopione i schłodzone 50 g
Do miski wsyp mąkę, mąkę kukurydzianą, proszek
do pieczenia oraz sół i dokładnie wymieszaj.
1
Do innej miski wbij jajka, dodaj maślankę, mleko i masło
i wymieszaj do połączenia składników.
2
Wlej mieszaninę z jajkami do suchych składników
i mieszaj do uzyskania gładkiej masy.
3
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia
chleba i wyłóż jej dno oraz ścianki papierem do wypieków.
4
Napełnij formę przygotowaną masą, uważając,
aby nie wydostała się poza papier do pieczenia.
5
Wybierz program 15 (SD-2500: 14) i ustaw timer na
50 min.
6
Po zakończeniu pieczenia, sprawdź za pomocą patyczka
do szaszłyków, czy chleb został dokładnie upieczony.
Jeżeli wymaga dopieczenia, ponownie wybierz program
15 (SD-2500: 14) i zaprogramuj timer na kolejne 3–5 min.
7
Korzystając z kuchennych rękawic, wyjmij chleb z formy
do pieczenia i pozwól mu ostygnąć.
8
Strona: 39
40
Przepisy na dżemy
[26 Dżem] (SD-2501)
[24 Dżem] (SD-2500)
Dżem truskawkowy
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
Truskawki, drobno pokrojone 600 g
0
0
4
Cukier g
13 g (4 łyżeczki)
Pektyna w proszku
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Dżem jagodowy
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 50 min)
0
0
7
Czarne jagody g
0
0
4
Cukier g
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 50 min.
2
Dżem jabłkowo-jeżynowy
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
Jabłka, starte na tarce lub drobno pokrojone 300 g
0
0
4
Jeżyny g
0
0
3
Cukier g
6
Pektyna w proszku g (13
⁄4 łyżeczki)
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Broskwiniowa melba
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
0
0
5
Broskwinie, drobno pokrojone g
0
0
2
Maliny g
0
0
3
Cukier g
8
Pektyna w proszku g (21
⁄4 łyżeczki)
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Dżem śliwkowy
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
0
0
7
Śliwki, drobno pokrojone g
0
5
3
Cukier g
6
Pektyna w proszku g (13⁄4 łyżeczki)
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Dżem z mrożonych jagód
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
0
0
7
Mieszanka mrożonych jagód g
0
0
4
Cukier g
0
1
Pektyna w proszku g (3 łyżeczki)
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Posyp pektyną składniki w formie do pieczenia.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Dżem z czerwonej porzeczki z chilli
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 40 min)
Czerwona porzeczka, nieco rozgnieciona 300 g
Czerwone papryczki chilli, średnie, drobno posiekane 1-2 sztuki
Korzeń imbiru, drobno utarty 4 cm
Pomarańcze, sok i drobno starta skórka 2 sztuki
0
5
1
Cukier g
3
Pektyna w proszku g (1 łyżeczka)
Umieść wszystkie składniki z wyjątkiem cukru i pektyny
w formie do pieczenia.
1
Posyp składniki w formie cukrem i pektyną.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Dżem morelowy
Program „26” (SD-2500: „24”) (1 h 30 min)
Morele, drobno pokrojone 500 g
0
5
2
Cukier g
6
Pektyna w proszku g (13⁄4 łyżeczki)
Umieść połowę owoców w formie do pieczenia, a następnie
wsyp połowę cukru. Powtórz operację z resztą owoców i cukru.
1
Sprinkle the pectin onto the ingredients in the bread pan.
2
Wybierz program 26 (SD-2500: 24) i ustaw timer na
1 h 30 min.
3
Strona: 40
41
Przepisy
Przepisy na kompoty
[27 Kompot] (SD-2501)
[25 Kompot] (SD-2500)
Korzenny kompot jabłkowy
Menu „27” (SD-2500: „25”) (1 h 20 min)
Jabłka, obrane, wydrylowane i pokrojone na cząstki 1000 g
1 sztuka
Laska cynamonu
2 sztuki
Goździki
z 1 sztuki
Skórka z cytryny
łyżki stołowe
2
Sok z cytryny
0
0
1
Cukier g
ml
5
7
Woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer na
1 h 20 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Kompot z czerwonych owoców
Menu „27” (SD-2500: „25”) (1 h)
Śliwki, wydrylowane i pokrojone na połówki 300 g
0
5
2
Wiśnie, wydrylowane g
Truskawki, odszypułkowane 250 g
5
7
Drobny cukier trzcinowy Golden Caster g
ml
5
7
Woda
Maliny (dodawane po gotowaniu) 200 g
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer
na 1 h.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Dodaj maliny do kompotu.
5
Imbirowy kompot z rabarbaru
Program „27” (SD-2500: „25”) (1 h 40 min)
Łodygi rabarbaru, pokrojone na 2-cm kawałki 700 g
łyżki stołowe
2
Sok z pomarańczy
Kandyzowany imbir, drobno posiekany 20 g
0
0
1
Cukier g
ml
0
0
1
Woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer na
1 h 40 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Kompot z mieszanki jagód
Menu „27” (SD-2500: „25”) (1 h)
Mieszanka jagód
np. truskawki, maliny, jagody
800 g
5
7
Cukier g
łyżki stołowe
2
Woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer
na 1 h.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Sos jabłkowy
Menu „27” (SD-2500: „25”) (1 h 20 min)
Jabłka odm. Bramley, obrane, wydrylowane i pokrojone na cząstki 1000 g
łyżki stołowe
2
Woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść jabłka w formie do pieczenia. Polej je wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer na
1 h 20 min.
3
Zamieszaj po zakończeniu gotowania.
4
Brzoskwinie w syropie waniliowym
Menu „27” (SD-2500: „25”) (1 h)
Brzoskwinie, odpestkowane i podzielone na 8 części 1000 g
0
0
1
Cukier g
Laska wanilii 1⁄2
ml
sztuki
5
2
1
Woda
Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia.
1
Umieść składniki w formie do pieczenia, w kolejności
podanej w tabeli. Składniki polej wodą.
2
Wybierz program 27 (SD-2500: 25) i ustaw timer
na 1 h.
3
Po zakończeniu gotowania wyjmij brzoskwinie łyżką
cedzakową. Owoce ostrożnie polej syropem.
Pozostaw do ostygnięcia.
4
Strona: 41
42
Przed czyszczeniem odłącz wypiekacz od sieci
i pozwól mu ostygnąć.
 Aby uniknąć uszkodzenia wypiekacza do chleba...
 Nie używaj żadnych agresywnych środków!
(proszków do szorowania, zmywaków itp.)
Czyszcząc formę do pieczenia i nóż do wyrabiania
ciasta, używaj miękkiej gąbki.
 Żadnej części wypiekacza do chleba nie należy
myć w zmywarce!
 Do czyszczenia nie wolno używać benzyny,
rozpuszczalników lub alkoholu!
 Przechowuj wypiekacz do chleba czysty i suchy.
Konserwacja i czyszczenie
Łyżeczka i kubek do odmierzania
Umyj pod bieżącą wodą.
 Nie nadają się do mycia w zmywarce.
• Kolor wewnętrznej powierzchni urządzenia może zmieniać się podczas użytkowania.
Forma do pieczenia i nóż
do wyrabiania ciasta
W celu wyjęcia, obróć formę do pieczenia
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Wyjmij nóż do wyrabiania ciasta i umyj
ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.
 Upewnij się, że obszar wokół trzpienia oraz
wewnątrz mocowania noża do wyrabiania
ciasta zostały dokładnie oczyszczone.
 Jeżeli występują trudności z wyjęciem noża
do wyrabiania ciasta z formy do pieczenia,
wlej niewielką ilość ciepłej wody do formy
do pieczenia i pozostaw ją na 5–10 min.
Nie zanurzaj formy do pieczenia w wodzie.
Pokrywa
Wycieraj wilgotną szmatką.
Otwory wentylacyjne
Wycieraj wilgotną szmatką.
Wnętrze urządzenia
Wycieraj wilgotną szmatką.
Czujnik temperatury
 Wycieraj delikatnie, aby
uniknąć uszkodzenia
czujnika temperatury.
Strona: 42
43
Czyszczenie
Ochrona powłoki nieprzywierającej
Forma do pieczenia i nóż do wyrabiania ciasta pokryre są specjalną powłoką nieprzywierającą ułatwiającą
wyjmowanie wypieków.
Aby uniknąć jej uszkodzenia, należy stosować się do poniższych zaleceń.
• Podczas wyjmowania wypieków z formy do pieczenia nie wolno korzystać z żadnych twardych przyborów
kuchennych, takich jak noże lub widelce. Jeżeli występują trudności z wyjęciem wypieku, należy zapoznać się
z informacjami znajdującymi się na str. 46.
• Przed pokrojeniem pieczywa, należy upewnić się, że nóż do wyrabiania ciasta nie pozostał uwięziony
we wnętrzu wypieku. W takim przypadku należy poczekać, aż bochenek ostygnie i ostrożnie go usunąć.
Podczas wyjmowania noża do wyrabiania, należy naciskać na spód wypieku i delikatnie manipulując,
wyjąć przyrząd, unikając zniszczenia bochenka.
• Do czyszczenia formy do pieczenia oraz noża do wyrabiania ciasta, należy używać wyłącznie miękkiej gąbki.
Nie wolno stosować żadnych agresywnych środków, takich jak proszki do szorowania lub szorstkie zmywaki.
 Twarde, szorstkie lub duże składniki, takie jak mąka z całymi lub łamanymi ziarnami, kryształki cukru lub dodatki
w postaci orzechów lub nasion, mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą formy do pieczenia. W przypadku
używania składników w dużych kawałkach, należy podzielić je na małe fragmenty. Prosimy stosować się do ilości
składników podanych w przepisach.
Pokrywa dozownika (tylko SD-2501)
Wyjmij i umyj pod bieżącą wodą.
 Unieś pokrywę dozownika pod kątem około 75°. Zgraj ze sobą ustawienia połączeń i pociągnij do siebie,
aby zdjąć, lub ustawiwszy pod tym samym kątem, ostrożnie popchnij, aby ją założyć. (Poczekaj uprzednio,
aż urządzenie ostygnie, ponieważ bezpośrednio po użyciu te elementy są bardzo gorące).
 Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie wyciągnąć uszczelki. (Jej uszkodzenie może doprowadzić do przenikania
pary wodnej, jej kondensacji lub deformacji elementów).
Dozownik bakalii
(tylko SD-2501)
Wyjmij i umyj pod bieżącą wodą.
 Myj po każdym użyciu, aby usuwać
wszelkie pozostałości.
Uszczelka
Strona: 43
44
Problem Przyczyna  Rozwiązanie
Moje ciasto nie rośnie.
Wierzch mojego wypieku
jest nierówny.
[Wszystkie wypieki]
 Jakość glutenu w stosowanej mące jest niska lub nie używasz mąki wysokoglutenowej.
(Jakość glutenu może zależeć od temperatury, wilgotności oraz sposobu przechowywania mąki
oraz pory zbioru zboża).
Wypróbuj mąkę innego rodzaju, marki lub z innej dostawy.
 Ciast stało się zbyt gęste, ponieważ nie została użyta wystarczająca ilość płynów.
Grubiej mielona, organiczna lub mielona kamieniami młyńskimi mąka, o wyższej zawartości
protein, absorbuje więcej wody niż mąki innego typu. W takiej sytuacji można spróbować
dodawania dodatkowych 10–20 ml wody.
 Używasz niewłaściwego rodzaju drożdży.
Używaj suszonych drożdży sprzedawanych w saszetkach, które mają na opakowaniu
oznaczenie „Instant”, „Szybkie działanie” lub „Łatwe pieczenie”. Tego typu
drożdże nie wymagają fermentacji wstępnej.
 Używasz niewłaściwej ilości drożdży lub Twoje drożdże są przeterminowane.
Upewnij się, że używana saszetka z drożdżami otwarta jest nie dłużej niż przez 48 godzin.
Używaj dołączonej łyżeczki do odmierzania. Sprawdź datę przydatności drożdży.
 Drożdże weszły w kontakt z wodą przed rozpoczęciem wyrabiania.
Sprawdź, czy składniki zostały dodane w kolejności podanej w przepisie (str. 12).
 Użyte zostało zbyt dużo soli lub zbyt mało cukru.
Sprawdź przepis i odmierz właściwą ilość składników dołączoną łyżeczką do odmierzania.
Sprawdź, czy sól lub cukier nie stanowią elementu innych używanych składników.
[Wypieki specjalne]
 Podczas pieczenia specjalnego chleba została użyta mąka z przenicy samopszej i/lub
zostało użyte zbyt dużo mąki innego rodzaju niż mąka orkiszowa.
Mąka orkiszowa powinna stanowić do 60% całkowitej ilości mąki, jeżeli stosowane są dwa
lub więcej rodzaje mąki innej niż mąka orkiszowa. Mąka żytnia i ryżowa mogą stanowić
do 40% całkowitej ilości mąki, a mąka jęczmienna nie powinna przekraczać 20% całości
mąki w wypieku.
Mój wypiek jest pełny bąbli
powietrznych.
 Użyte zostało za dużo drożdży.
Sprawdź przepis i odmierz właściwą ilość dołączoną łyżeczką do odmierzania.
 Użyte zostało za dużo płynów.
Niektóre rodzaje mąki wchłaniają więcej wody niż inne, należy spróbować dodawania
10–20 ml wody mniej.
Moje wypieki mają tendencję
do zapadania się po urośnięciu.
 Twoja mąką jest niskiej jakości.
Spróbuj użyć mąki innej marki.
 Użyte zostało za dużo płynów.
Spróbuj użyć 10–20 ml wody mniej.
Moje wypieki rosną za bardzo.
 Użyte zostało za dużo drożdży/wody.
Sprawdź przepis i odmierz odpowiednią ilość, używając dołączonej łyżeczki do odmierzania
(drożdże)/kubka do odmierzania (woda).
Należy sprawdzić, czy woda nie stanowi elementu innych stosowanych składników.
 Użyte zostało za mało mąki.
Należy uważnie odmierzyć odpowiednią ilość mąki, korzystając z wagi kuchennej.
Dlaczego moje wypieki są
blade i lepkie?
 Użyte zostało za mało drożdży lub stosowane drożdże są przeterminowane.
Korzystaj z dołączonej łyżeczki do odmierzania. Sprawdź datę przydatności drożdży.
 Podczas pracy nastąpiła przerwa w zasilaniu lub urządzenie zostało zatrzymane.
Urządzenie wyłącza się całkowicie, jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż 10 min.
Należy wówczas usunąć wypiek z formy do pieczenia i zacząć od nowa z nowymi składnikami.
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić zalecenia podane w tym rozdziale.
Strona: 44
45
Rozwiązywanie
problemów
Problem
Na spodzie i na bokach
mojego chleba znajduje się
mąka.
 Użyte zostało za dużo mąki lub za mało płynów.
Sprawdź przepis i odmierz właściwe ilości składników, korzystając z wagi kuchennej
w przypadku mąki lub z dołączonego kubka do odmierzania w przypadku płynów.
Dlaczego moje ciasto nie
jest właściwie wyrobione?
 Nóż do wyrabiania ciasta nie został włożony do formy do pieczenia.
Upewnij się, że nóż do wyrabiania został umieszczony w formie przed dodaniem składników.
 Wystąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Można spróbować
uruchomić program ponownie, ale może to przynieść mierne rezultaty, jeżeli wyrabianie
zostało już rozpoczęte.
 Trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta jest zablokowany i nie obraca się.
Jeżeli po założeniu noża, trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta się nie obraca,
konieczna będzie wymiana zespołu mocowania noża do wyrabiania ciasta (należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem).
Mój wypiek nie został
upieczony.
 Został wybrany program przygotowywania ciasta.
Programy przygotowywania ciasta nie obejmują procesu pieczenia.
 Nastąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Jeżeli ciasto
jest odpowienio wyrobione i wyrośnięte można spróbować upiec je w piekarniku.
 Użyte zostało za mało płynów i uruchomiło się zabezpieczenie przeciążeniowe silnika. Zdarza
się to tylko w sytuacji, kiedy urządzenie jest przeciążane i silnik musi pokonywać zbyt duży opór.
Można skonsultować się z autoryzowanym serwisem. Następnym razem należy dokładnie
sprawdzić recepturę przepisu i odmierzyć odpowiednie ilości płynów, za pomocą dołączonego
kubka do odmierzania i mąki, za pomocą kuchennej wagi.
Ciasto wycieka z dna
formy do pieczenia.
 Mała ilość ciasta może wydostawać się przez
cztery otwory (dzięki czemu nie powoduje ono
blokowania obracających się elementów).
Nie oznacza to problemu w działaniu
urządzenia, ale należy od czasu do czasu
sprawdzać, czy trzpień mocowania noża
do wyrabiania ciasta obraca się prawidłowo.
Jeżeli po założeniu noża, trzpień mocowania
noża do wyrabiania ciasta się nie obraca,
konieczna będzie wymiana zespołu
mocowania noża do wyrabiania ciasta
(należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem).
Otwory umożliwiające
odprowadzenie ciasta
(łącznie 4)
(Spód formy do pieczenia)
Trzpień mocowania noża do wyrabiania ciasta
Zespół mocowania noża
do wyrabiania ciasta
Nr części zam.: ADA29E165
Ścianki mojego wypieku się
zapadają, a spód jest wilgotny.
 Po upieczeniu wypiek został zbyt długo pozostawiony w formie do pieczenia.
Wypiek należy wyjąć z formy do pieczenia wkrótce po upieczeniu.
 Nastąpiła awaria zasilania lub urządzenie zostało zatrzymane podczas pracy.
Urządzenie wyłącza się, jeżeli zostanie zatrzymane na więcej niż 10 min. Można spróbować
dopiec swój wypiek w piekarniku.
Nóż do wyrabiania ciasta
grzechocze.
 Dzieje się tak dlatego, że nóż do wyrabiania ciasta jest luźno osadzony na trzpieniu mocującym.
(Nie świadczy to o nieprawidłowej pracy urządznia).
Przyczyna  Rozwiązanie
Strona: 45
46
Problem
Podczas pieczenia czuć
zapach spalenizny.
Przez otwory wentylacyjne
wydobywa się dym.
 Składniki mogły osiąść na grzałce.
Czasami niewielka ilość mąki, bakalii lub innych składników może zostać wyrzucona
z formy do pieczenia podczas mieszania. Po zakończeniu wypieku, kiedy urządzenie
ostygnie, wystarczy po prostu dokładnie wytrzeć grzałkę.
Przed dodaniem składników, należy wyjmować formę do pieczenia z wypiekacza do chleba.
Podczas wyjmowania wypieku
z formy do pieczenia nóż do
wyrabiania ciasta pozostaje
uwięziony w jego wnętrzu.
 Wypiek jest nieco za twardy.
Przed ostrożnym wyjęciem noża do wyrabiania ciasta, należy pozwolić na całkowite
ostygnięcie wypieku. Niektóre rodzaje mąki pochłaniają więcej wody niż inne, więc
następnym razem można spróbować dodać 10–20 ml wody więcej.
 Pod nożem do wyrabiania zebrało się przypieczone ciasto.
Po każdym użyciu należy myć nóż do wyrabiania ciasta oraz jego mocowanie.
Skórka wypieku marszczy się
i mięknie podczas schładzania.
 Wilgoć pozostała wewnątrz bochenka po pieczeniu przechodzi do skórki, rozmiękczając ją.
W celu ograniczenia ilości pary można spróbować dodawać 10–20 ml wody mniej.
Bochenek należy wyjmować z formy bezpośrednio po upieczeniu.
Jak można zwiększyć
chrupkość skórki?
 Aby uzyskać bardziej chrupiący wypiek można użyć programu 08 (SD-2500: 07) lub ustawić
kolor przyrumieniania na „Dark”, a nawet dopiec wypiek w piekarniku nagrzanym do 200°C
przez dodatkowe 5–10 min.
Mój chleb jest lepki i kroi się
nierówno.
 Prawdopodobnie podczas krojenia jest jeszcze zbyt gorący.
Przed pokrojeniem należy pozwolić wypiekowi ostygnąć na kratce do pieczenia, aby
uwolniona została z niego para wodna.
Dodatkowe składniki nie
wymieszały się dobrze
z ciastem na brioche.
 Czy dodatkowe składniki zostały dodane w ciągu 5 min od wygenerowania sygnału?
Masło musi zostać dodane w czasie, kiedy na wyświetlaczu miga ikona „ ”.
Na dnie brioszek znajduje się
zbędny tłuszcz.
Ciasto jest gliniaste.
W moim wypieku są duże dziury.
 Czy dodatkowe masło zostało dodane w ciągu 5 min od wygenerowania sygnału?
Masło musi zostać dodane w czasie, kiedy na wyświetlaczu miga ikona „ ”.
Nie można wyjąć chleba
z formy do pieczenia.
 Jeżeli nie można łatwo wyjąć wypieku z formy do pieczenia, należy pozostawić go na 5–10 min
do ostygnięcia, zwracając uwagę, aby nie został pozostawiony w miejscu, gdzie ktoś lub coś
mogłoby się nim poparzyć. Po upływie tego czasu należy, korzystając z rękawic kuchennych,
kilkukrotnie potrząsnąć formą do pieczenia.
(Należy przytrzymać uchwyt, aby nie znalazł się na drodze wypadającego wypieku).
Podczas gotowania dżemu
uległ on przypaleniu lub
nóż do wyrabiania ciasta
uległ zablokowaniu i nie
można go wyjąć.
 Ilość użytych owoców była za mała lub zostało dodane za dużo cukru.
Umieść formę do pieczenia w zlewozmywaku i do połowy napełnij ciepłą wodą. Pozostaw
do odmoczenia, aż zmięknie mikstura, która osiadła na nożu do wyrabiania. Po odmoczeniu,
umyj nóż i trzpień miękką gąbką itp. Prosimy uważać, aby nie poparzyć się gorącą wodą.
Dżem wykipiał z formy.
 Użyte zostało za dużo owoców lub cukru.
Należy dodawać tylko tyle owoców i cukru ile zostało podane w przepisach na str. 40.
Dżem jest zbyt rzadki i nie
ma odpowiedniej konsystencji.
 Owoce były zbyt grubo lub zbyt drobno pokrojone.
 Zostało dodane za mało cukru.
 Czas gotowania był niewystarczający.
 Zozstały użyte owoce o małej zawartości pektyn.
Rzadkiego dżemu można używać jako sosu do deserów.
Należy pozwolić, aby dżem całkowicie ostygł. Dżem gęstnieje stygnąc.
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić zalecenia podane w tym rozdziale.
Przyczyna  Rozwiązanie
Strona: 46
47
Rozwiązywanie
problemów
Problem
Czy można użyć mrożonych
owoców?
 Używanie zamrożonych owoców jest dopuszczalne.
Jakiego rodzaju cukru mogę
używać do robienia dżemu?
 Można stosować biały, rafinowany cukier drobny lub krystaliczny.
Nie można stosować cukru brązowego, dietetycznego, niskokalorycznego lub słodzików.
Czy do dżemu można użyć
owoców konserwowanych
alkoholem.
 Nie należy ich używać. Jakość produktu będzie niesatysfakcjonująca.
Owoce rozpadły się podczas
przygotowywania owoców
w syropie.
 Czas gotowania był za długi. Owoce mogły zostać rozgotowane.
Na wyświetlaczu pojawił się
symbol .
 Nastąpiła przerwa w zasilaniu trwająca około 10 minut (przypadkowo została wyciągnięta
wtyczka lub zadziałał bezpiecznik) lub wystąpił inny problem z zasilaniem.
Może to nie mieć wpływu na wyniki pracy, jeżeli przerwa w zasilaniu była tylko chwilowa.
Wypiekacz do chleba działa dalej, jeżeli zasilanie zostanie przywrócone w ciągu 10 minut,
ale może mieć to wpływ na ostateczny uzyskany efekt jego pracy.
Na wyświetlaczu pojawił się
komunikat „01”.
 Nastąpiła przerwa w zasilaniu trwająca przez dłuższy czas (spowodowana różnymi przyczynami,
np.: awarią sieci elektroenergetycznej, odłączeniem od sieci, uszkodzeniem bezpiecznika itp.).
Należy usunąć składniki i rozpocząć od nowa, używając nowych.
Na wyświetlaczu pojawił się
komunikat „H01–H02”.
 Wyświetlany komunikat oznacza problem z pracą wypiekacza do chleba.
Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Panasonic.
Na wyświetlaczu widoczny
jest komunikat „U50”.
 Urządzenie jest gorące (temperatura powyżej 40°C).
Przed ponownym użyciem urządzenia należy umożliwić schłodzenie się urządzenia poniżej
temperatury 40°C (komunikat U50 zniknie).
Przyczyna  Rozwiązanie
Strona: 47
Panasonic Test and Development Kitchen
Panasonic Consumer Electronics U.K.
A Division of Panasonic U.K. Ltd
Willoughby Road, Bracknell, Berks, RG12 8FP
Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Tel.: (22) 338 11 00
Fax: (22) 338 12 00
Strona internetowa: http://www.panasonic.pl/
Dane techniczne
V
0
4
2
–
0
3
2
Zasilanie 50 Hz
W
0
5
5
–
5
0
5
Pobór mocy
Pojemność (Wysokoglutenowa mąka na chleb) maks. 600 g min. 400 g
(Wysokoglutenowa mąka na ciasto) maks. 600 g min. 250 g
(Drożdże) maks. 8 g min. 0,75 g
Pojemność pojemnika na bakalie Maks. 150 g suszonych owoców/orzechów
Cyfrowy (zakres ustawień do 13 h)
Timer
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
(SD-2501) około 38,2 x 25,6 x 38,9 cm
(SD-2500) approx. 36,2 x 25,6 x 38,9 cm
Masa
(SD-2501) około 7,0 kg
(SD-2500) około 6,5 kg
Kubek z miarką, łyżeczka do odmierzania
Akcesoria
Informacja na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (gospodarstwa domowego)
Niniejszy symbol umieszczony na produkcie i/lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że danego zużytego urządzenia
elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać łącznie z typowymi odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
W celu umożliwienia właściwego potraktowania, recyklingu i utylizacji, produkt taki należy oddać w wyznaczonym punkcie
zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęty. Alternatywnie, w wybranych krajach istnieje możliwość zwrotu takiego produktu
w lokalnym punkcie sprzedaży przy okazji zakupu jego zamiennika.
Właściwe pozbycie się zużytego produktu pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnemu negatywnemu
wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne, który może mieć miejsce w przypadku niewłaściwego postępowania
z odpadami.
Informacje na temat lokalizacji najbliżego punktu zbiórki odpadów można uzyskać u przedstawicieli lokalnych władz.
Zgodnie z obowiązującym prawem za niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może grozić odpowiedzialność karna.
Informacja na temat pozbywania się zużytych urządzeń w krajach poza Unią Europejską
Niniejszy symbol obowiązuje wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej.
Jeżeli pragniecie Państwo pozbyć się tego produktu po jego zużyciu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą tego typu
urządzeń w celu ustalenia właściwego sposobu jego utylizacji.
DZ50E166
F0211S0
Wydrukowane w Polsce

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic SD-2500WXE

Zadaj pytanie o Panasonic SD-2500WXE

Masz pytanie dotyczące Panasonic SD-2500WXE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic SD-2500WXE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic SD-2500WXE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.