Instrukcja Panasonic RX-ES29

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic RX-ES29. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Odtwarzacz CD
  • Model/nazwa: RX-ES29
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Francuski, Polski, Czech, Słowacki, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Szwedzki, Duński, Chiński

Spis treści

Strona: 0
[_E_]
Instrucciones de funcionamiento
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Sistema de CD portátil estéreo
Przenośny zestaw stereofoniczny
z odtwarzaczem płyt
kompaktowych
Přenosný stereofonní CD systém
Hordozható CD-s rádiómagnó
Model No. RX-ES29
RX-ES23
Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea
detenidamente estas instrucciones. Conserve este manual
para referencia futura.
Před připojením, obsluhou nebo nastavováním výrobku si
prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny. Návod uschovejte pro
pozdější použití.
Należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do podłączania, obsługi lub regulacji
odtwarzacza. Należy zachować tę instrukcję na przyszłość.
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie
oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL CO., LTD.
RQT7911-2E
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 1 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 29
RQT7911
30
Szanowny Kliencie
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Prosimy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją, co pozwoli na
optymalne i bezpieczne korzystanie z urządzenia.
Spis treści
Dostarczone wyposażenie .................................31
Środki ostrożności .............................................31
Konserwacja.......................................................31
Wybór płyt CD....................................................31
Rozmieszczenie elementów sterujących............32
Używanie baterii.................................................34
Źródła zasilania ..................................................34
Baterie pamięci ..................................................34
Radio..................................................................35
Płyty CD i MP3...................................................36
Odtwarzanie kaset magnetofonowych...............38
Nagrywanie na taśmie........................................38
Ustawianie zegara..............................................40
Programator czasowy odtwarzania i nagrywania........ 40
Programator zasypiania .....................................41
Charakterystyka dźwięku...................................42
Wirtualny dźwięk 3D...........................................42
Rozwiązywanie problemów................................43
Dane techniczne.................................................43
UWAGA!
≥ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA NIE NALEŻY
INSTALOWAĆ LUB UMIESZCZAĆ W SZAFCE NA
KSIĄŻKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB INNEJ
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W CELU
ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEŻY SIĘ
UPEWNIĆ, ŻE ZASŁONY I INNE MATERIAŁY NIE
ZASŁANIAJĄ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH TAK,
ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM LUB
POŻARU W WYNIKU PRZEGRZANIA.
≥ NIE ZASŁANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZĄDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASŁONAMI I
PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.
≥ NIE UMIESZCZAJ NA URZĄDZENIU ŹRÓDEŁ
OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE
ŚWIECE.
≥ POZBYWAJ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII W SPOSÓB NIE
ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU NATURALNEMU.
Sprzęt powinien zostać umieszczony w pobliżu gniazda
ściennego, a wtyczka zasilania sieciowego powinna
być łatwo dostępna na wypadek wystąpienia trudności.
URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYWANIA
W KLIMACIE UMIARKOWANYM.
To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane
użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia
wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a telefonem komórkowym.
UWAGA!
W TYM URZĄDZENIU ZNAJDUJE SIĘ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIŻ OPISANE,
LUB POSTĘPOWANIE W SPOSÓB NIE PRZEWIDZIANY
W INSTRUKCJI OBSŁUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM
NAŚWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA.
PROSIMY NIE OTWIERAĆ OBUDOWY I NIE
DOKONYWAĆ NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY
POWIERZYĆ NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI.
OSTRZEŻENIE:
ABY OGRANICZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU,
PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA
URZĄDZENIA, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA
NA DZIAŁANIE DESZCZU, WILGOCI, KAPANIE LUB
ZACHLAPANIE; PONADTO NA URZĄDZENIU NIE
NALEŻY USTAWIAĆ ŻADNYCH NACZYŃ
ZAWIERAJĄCYCH PŁYNY, TAKICH JAK WAZONY.
RQLS0218 Wewnątrz urządzenia
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 30 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 30
31
RQT7911
Dostarczone wyposażenie
Należy sprawdzić i zidentyfikować dostarczone wyposażenie.
Zamawiając części zamienne, należy podać numer katalogowy
wskazany w nawiasie.
Pilot zdalnego sterowania (N2QAHB000048) ...............1 szt.
Przewód zasilający AC..................................................1 szt.
Uwaga:
≥ Przewód AC jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym
odtwarzaczem.
Nie należy używać tego przewodu z innymi urządzeniami.
Środki ostrożności
≥ Należy unikać używania i ustawiania urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła. Nie należy pozostawiać urządzenia w
nasłonecznionym samochodzie z zamkniętymi drzwiami i
oknami, ponieważ może wówczas dojść do odkształcenia
obudowy.
≥ Nie należy dopuszczać do przecięcia, zarysowania lub
poluzowania przewodu zasilającego, ponieważ mogłoby to
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Należy unikać także nadmiernego zginania, pociągania i
splatania przewodów.
≥ Nie należy odłączać przewodu zasilającego AC, ciągnąc za
sam przewód. Mogłoby to spowodować przedwczesne
uszkodzenie przewodu lub porażenie prądem.
≥ Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego
w łazience, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
≥ Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć przewód
zasilający od gniazdka elektrycznego.
Konserwacja
W razie zanieczyszczenia powierzchni
W celu oczyszczenia urządzenia należy przetrzeć je
miękką, suchą szmatką.
≥ Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować alkoholu,
rozcieńczalnika ani benzyny.
≥ Przed użyciem chusteczki nasączonej środkiem
chemicznym należy zapoznać się z dołączoną do niej
instrukcją.
Czyszczenie głowicy w celu uzyskania lepszej
jakości dźwięku
W celu zapewnienia dobrej jakości odtwarzania i nagrywania
należy czyścić głowicę co 10 godzin użytkowania.
Należy zastosować taśmę czyszczącą (nie należy do
wyposażenia).
Jak dbać o kasety
≥ Kasety o czasie nagrania przekraczającym 100 minut są
cienkie i mogą zerwać się lub zostać wciągnięte do
mechanizmu.
≥ Luźno zwinięta taśma kasety może zostać wciągnięta do
mechanizmu, dlatego przed odtwarzaniem należy naciągnąć
taśmę.
≥ Nieprawidłowo używana kaseta z taśmą zapętloną może
zostać wciągnięta przez ruchome części magnetofonu.
Wybór płyt CD
Należy stosować płyty CD oznaczone tym
symbolem: (A).
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
CD-R i CD-RW w formacie CD-DA (cyfrowe
audio), które zostały sfinalizowane (proces umożliwiający
odtwarzanie płyt audio CD-R i CD-RW w odtwarzaczach
CD-R/CD-RW) po zakończeniu nagrywania. W zależności od
jakości nagrania odtwarzanie niektórych płyt CD-R lub CD-RW
może okazać się niemożliwe.
Nie należy
≥ używać płyt CD o nieregularnym kształcie.
≥ używać płyt CD z etykietami lub naklejkami, spod których
wydostaje się klej.
≥ używać nakładek zabezpieczających przed porysowaniem
lub podobnych elementów.
≥ pisać po płycie CD.
≥ czyścić płyt CD cieczami. (przetrzeć miękką, suchą
szmatką.)
≥ używać płyt CD z nadrukami wykonanymi za pomocą
dostępnych na rynku drukarek do płyt.
A
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 31 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 31
RQT7911
32
Rozmieszczenie elementów
sterujących
Urządzenie główne
1 Magnetofon
2 Przycisk otwierania kieszeni (< DECK)............... (l 38)
• Naciśnij przycisk [< DECK], aby otworzyć kieszeń.
(Urządzenie włączy się.)
Włóż kasetę i zamknij kieszeń ręką.
3 Przycisk nagrywania/wstrzymania nagrywania
(¥/;) ................................................................. (l 38, 39)
4 Przycisk odtwarzania kasety (1TAPE) ................ (l 38)
• Naciśnij przycisk [1TAPE], aby rozpocząć odtwarzanie.
5 Przycisk zakresu (TUNER BAND) ......................... (l 35)
• Naciśnij przycisk [TUNER BAND], aby wybrać zakres
“FM” lub “AM”.
6 Przycisk odtwarzania CD/wstrzymania
(CD 1/;) .......................................................... (l 36, 37)
• Naciśnij przycisk [CD 1/;], aby rozpocząć odtwarzanie.
Płyta CD zostanie odtworzona do końca i zatrzymana.
• Naciśnij przycisk [CD 1/;], aby wstrzymać odtwarzanie.
Ponowne naciśnięcie wznawia odtwarzanie.
7 Przycisk trybu nagrywania CD (CD REC MODE) ..... (l 39)
8 Przycisk programatora odtwarzania/nagrywania
( PLAY/REC) ........................................................ (l 41)
9 Przycisk zegara/programatora czasowego
(CLOCK/TIMER)................................................ (l 40, 41)
: Przycisk programowania/kasowania programu CD, wyboru
stacji radiowych ( MEMORY CLEAR) ...............(l 35, 37)
; Głośnik
Uwaga:
• Zastosowane głośniki nie są ekranowane magnetycznie. Nie
należy umieszczać głośników w pobliżu telewizorów,
komputerów lub innych urządzeń wrażliwych na pole
magnetyczne.
< Przycisk Gotowość/włączanie ( )
Naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie ze stanu
włączenia do trybu gotowości i odwrotnie. W trybie gotowości
urządzenie nadal pobiera niewielką ilość energii.
= Przycisk korektora dźwięku (SOUND EQ) ........... (l 42)
> Przyciski strojenia/przeszukiwania CD, przewijania do
przodu/do tyłu (REW/–/6, 5/+/FF)..... (l 35, 36, 38)
Pilot
1 Okienko nadajnika
Należy celować w stronę czujnika, unikając przeszkód,
maksymalny zasięg wynosi 7 metrów przy pilocie
skierowanym bezpośrednio na przód urządzenia.
2 Przycisk programatora zasypiania (SLEEP) ........ (l 41)
3 Przyciski numeryczne................................ (l 35, 36, 37)
4 Przycisk trybu FM/odtwarzania CD/MP3
(PLAY MODE)........................................(l 35, 36, 37, 39)
5 Przycisk automatycznego przeszukiwania
(AUTO SCAN) .......................................................... (l 35)
6 Przycisk wyboru wyświetlanych informacji
(DISPLAY).......................................................... (l 38, 40)
• Naciśnij przycisk [DISPLAY], aby wyświetlić zegar na
wyświetlaczu B.
7 Przyciski wyboru zaprogramowanych kanałów/
pomijania albumów
(C/: ALBUM, ALBUM9/D) ..................(l 35, 36)
8 Przyciski strojenia stacji/pomijania CD, wyszukiwania/
pomijania utworów MP3/zegara, ustawiania
programatora czasowego (–/:, 9/+)..........................
(l 35, 36, 37, 40)
9 Przycisk odtwarzania początków utworów MP3
(INTRO).................................................................... (l 37)
: Przycisk zerowania licznika kasety (C.RESET).... (l 38)
• Naciśnij przycisk [C.RESET], aby wyzerować licznik kasety.
Licznik przyjmie wartość “000”.
; Przyciski przewijania do przodu/do tyłu
(6/REW, 5/FF) .................................................(l 38)
< Przycisk dźwięku przestrzennego
(S.VIRTUALIZER) .................................................... (l 42)
Gdy urządzenie jest zasilane z zasilacza, przyciski, takie jak
4, pełnią te same funkcje, co elementy sterujące na głównym
urządzeniu. Gdy używane są baterie, nie jest możliwe
włączenie urządzenia za pośrednictwem pilota; rozwiązanie to
przyjęto, aby ograniczyć zużycie energii.
1
2
R6, AA, UM-3
<
6
5
?
A
=
4
9
8
<
3
9
7
6
5
2
4
8
:
:
;
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 32 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 32
33
RQT7911
? Przycisk zatrzymywania/wyboru trybu kasety/CD
(∫ TAPE/CD) .........................................(l 36, 37, 38, 39)
• Naciśnij przycisk [∫ TAPE/CD], aby zatrzymać
odtwarzanie.
@ Regulacja czasu,Pokrętło wyboru utworów CD/
zaprogramowanych kanałów (TIME/PRESET
TUNE TRACK SKIP ).............(l 35, 36, 37, 39, 40)
A Przyciski regulacji głośności
(+, – VOLUME)............................................. (l 35, 36, 38)
• Naciśnij przycisk [+, – VOLUME], aby ustawić
odpowiednią głośność odtwarzacza CD, radia lub
magnetofonu.
B Wyświetlacz
C Przycisk otwierania/zamykania kieszeni CD
(< CD) ............................................................... (l 36, 39)
• Naciśnij przycisk [< CD], aby otworzyć kieszeń.
(Urządzenie włączy się.)
Włóż płytę CD i naciśnij przycisk [< CD], aby zamknąć
kieszeń.
D Wskaźnik gotowości (Í) (RX-ES29)
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej,
wskaźnik gotowości świeci w trybie gotowości i gaśnie po
włączeniu urządzenia.
Wskaźnik gotowości/włączenia (Í/I) (RX-ES23)
Gdy urządzenie jest włączone, wskaźnik świeci na zielono.
W przypadku zasilania urządzenia z sieci elektrycznej
wskaźnik ten informuje o podłączeniu do zasilania.
(Wyłączenie urządzenia powoduje zmianę koloru
wskaźnika na czerwony.)
E Kieszeń na płytę CD
F Czujnik sygnałów z pilota (SENSOR)
30° 30°
7 m
Korzystanie z pilota
≥ Okienko nadajnika na pilocie oraz czujnik na
urządzeniu należy utrzymywać w czystości.
≥ Działanie pilota mogą zakłócać silne źródła
światła, takie jak bezpośrednie światło
słoneczne, oraz szklane drzwi szafek.
Baterie
Wkładając baterie, należy dopasować bieguny (+ i –) do
oznaczeń na pilocie.
Jeżeli pilot będzie przez dłuższy czas nieużywany, należy
wyjąć baterie. Należy przechowywać baterie w
chłodnym, ciemnym miejscu.
Jeżeli urządzenie nie reaguje na sygnały pilota, nawet
znajdującego się w niewielkiej odległości od panelu
przedniego, należy wymienić baterie.
Użycie słuchawek (nie należą do wyposażenia)
Przed podłączeniem należy zmniejszyć głośność.
Typ wtyczki: 3,5 mm stereo
Uwaga:
≥ Należy unikać długotrwałego słuchania, aby zapobiec
uszkodzeniu słuchu.
PHONES
PHONES
Nie należy
≥ ustawiać ciężkich przedmiotów na pilocie.
≥ demontować pilota.
≥ rozlewać cieczy na pilota.
np. CD
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 33 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 33
RQT7911
34
Używanie baterii
≥ W celu uniknięcia potencjalnych uszkodzeń urządzenia
spowodowanych wyciekiem z baterii należy wyjąć
wszystkie baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas lub będzie zasilane tylko z sieci.
≥ Wkładając baterie, należy odpowiednio dopasować bieguny
(+ i –).
≥ Nie należy jednocześnie używać starych i nowych baterii ani
baterii różnych typów.
≥ Nie należy ładować zwykłych baterii z suchymi ogniwami.
≥ Baterii nie należy podgrzewać ani demontować. Nie zbliżać
ich do ognia i wody.
≥ Nie należy przechowywać baterii razem z przedmiotami
metalowymi, takimi jak naszyjniki.
≥ Nie należy używać typu baterii nadających się do
ponownego ładowania.
≥ Nie należy używać baterii z uszkodzoną obudową.
Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do
uszkodzenia innych elementów, całego urządzenia, a także
pożaru spowodowanego przez zwarcie lub wyciek elektrolitu.
W razie wykrycia wycieku elektrolitu z baterii należy
skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli elektrolit dostanie się
na skórę, należy dokładnie przemyć odpowiednie miejsce
wodą.
Źródła zasilania
W celu zasilania z sieci elektrycznej
(1)
Należy podłączyć przewód zasilający AC.
1: Domowe gniazdko elektryczne
2: Przewód zasilający AC (na wyposażeniu)
W celu zasilania z baterii (nie należą
do wyposażenia) (2)
Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć przewód
zasilający AC od urządzenia.
Gdy urządzenie zasilanie jest z baterii, nie można włączyć go
pilotem.
Wyjmowanie baterii [A]
Należy otworzyć pokrywę baterii, włożyć palec do otworu w
dolnej części urządzenia i wypchnąć baterie.
Baterie pamięci
Baterie pamięci służą do podtrzymania pamięci (ustawienia
radia/CD/programatora czasowego/zegara) w wypadku
przerwy w zasilaniu.
Baterie te nie służą do zasilania urządzenia.
* Baterie pamięci nie należą do wyposażenia.
Wymiana baterii (3)
≥ Baterie pamięci wystarczają na około 1 rok.
≥ Przed wymianą baterii należy podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
≥ Żywotność baterii pamięci można przedłużyć, zawsze
naciskając przycisk [ ] w celu wyłączenia urządzenia
przed odłączeniem go od sieci elektrycznej lub wymianą
baterii zasilających.
Wyjmowanie baterii (4)
Aby wyjąć baterie, unieś biegun ujemny baterii nr 4.
Żywotność baterii
“ ” miga na wyświetlaczu, gdy baterie są słabe.
Następnie urządzenie wyłącza się i wyświetla symbol
“U01”.
Wszystkie baterie należy wymienić na nowe.
(1)
AC IN
1
2
2
1
3 4
(3)
(R6/LR6, AA, UM-3)
(R20/LR20, D, UM-1)
5
1 2 4 3
6
8
7
(2)
[A]
(4)
1
2
4
3
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 34 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 34
35
RQT7911
Radio
Przygotowanie:
≥ Jeżeli używane są baterie, naciśnij przycisk [ ].
≥ Naciśnij [TUNER BAND], aby wybrać “FM” lub “AM”.
Strojenie ręczne
[1] Naciśnij [REW/–/6] lub [5/+/FF] w celu
wybrania stacji.
Strojenie automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [REW/–/6] lub
[5/+/FF], dopóki częstotliwość nie zacznie szybko się
zmieniać.
≥ Automatyczne strojenie może zostać przerwane z
powodu nadmiernych zakłóceń.
≥ Aby zatrzymać automatyczne strojenie, ponownie
naciśnij przycisk [REW/–/6] lub [5/+/FF].
[2] Naciśnij [+, – VOLUME], aby wyregulować głośność.
Automatyczne wyszukiwanie
Można wyszukiwać stacje, słuchając przez 8 sekund każdej
dostrojonej stacji.
[1] Naciśnij [AUTO SCAN].
[2] Po znalezieniu żądanej stacji ponownie naciśnij
[AUTO SCAN].
Automatyczne wyszukiwanie zostanie zakończone po dojściu
do początkowej częstotliwości. Aby przerwać wyszukiwanie,
naciśnij przycisk [AUTO SCAN].
Poprawa jakości odbioru FM
Naciśnij przycisk [PLAY MODE], aby wyświetlić “ ”.
Wybrany zostanie dźwięk monofoniczny, a w wypadku słabego
odbioru — zredukowany szum.
Aby wyłączyć ten tryb, ponownie naciśnij [PLAY MODE].
≥ Aby poprawić odbiór
FM: Należy zmienić długość i kierunek ustawienia anteny.
AM: Należy obrócić urządzenie.
≥ Odbiór AM zostaje na krótko przerwany po naciśnięciu
przycisku [< DECK].
≥ W celu polepszenia odbioru w budynku lub samochodzie
należy ustawić urządzenie w pobliżu okna.
Zapamiętywanie stacji
Można zaprogramować maksymalnie 16 stacji w paśmie FM i
AM.
[1] Naciśnij [REW/–/6] lub [5/+/FF] w celu
dostrojenia żądanej stacji.
[2] Naciśnij [ MEMORY CLEAR].
[3] Gdy miga “ ”
Obracając [TIME/PRESET TUNE TRACK SKIP ],
wybierz stację, i naciśnij przycisk [ MEMORY CLEAR]
lub wybierz stację za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie.
≥ W celu wybrania stacji od 1 do 9 naciśnij odpowiadające
im cyfry.
≥ W celu wybrania stacji od 10 do 16 naciśnij przycisk
[S10], a następnie dwie cyfry.
Jeżeli symbol “ ” zgaśnie, wróć do kroku [1].
Wybór kanałów
Obracając [TIME/PRESET TUNE TRACK SKIP ]
wybierz stację, lub wybierz stację za pomocą
przycisków numerycznych na pilocie.
Wyszukiwanie zaprogramowanej stacji
Można wyszukać zaprogramowaną stacę, słuchając przez 8
sekund każdej zaprogramowanej stacji.
[1] Naciśnij i przytrzymaj [C/: ALBUM] lub
[ALBUM 9/D], dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się symbol “PS”.
[2] Po odnalezieniu żądanego kanału naciśnij
[C/: ALBUM] lub [ALBUM 9/D].
Przeszukiwanie zostanie zakończone po jednokrotnym
odsłuchaniu wszystkich zaprogramowanych stacji. Aby
zatrzymać przeszukiwanie, naciśnij [C/: ALBUM] lub
[ALBUM 9/D].
Aby pominąć zaprogramowaną stację,
1 Wybierz odpowiednią stację.
2 Naciśnij [ MEMORY CLEAR].
3 Gdy miga “ ”
Obróć [TIME/PRESET TUNE TRACK SKIP ],
aby wyświetlić “– –”.
4 Naciśnij [ MEMORY CLEAR].
Aby wybrać pominiętą stacę,
Naciśnij przyciski numeryczne.
VOLUME REW
AM
FM
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 35 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 35
RQT7911
36
Płyty CD i MP3
Odtwarzanie płyt [CD-DA] [MP3]
[1] Naciśnij [< CD] w celu
otwarcia kieszeni.
(Urządzenie włączy się.)
≥ Etykieta musi być zwrócona do
góry (l po prawej).
≥ Włóż płytę CD i naciśnij
[< CD], aby zamknąć kieszeń.
[2] Naciśnij [CD 1/;] w celu
rozpoczęcia odtwarzania.
Płyta CD zostanie odtworzona do
końca i zatrzymana. W czasie
odtwarzania płyt MP3 wyświetlany jest
symbol “MP3”.
A: Numer utworu
B: Czas od początku odtwarzania
[3] Naciśnij [+, – VOLUME], aby wyregulować głośność.
Odtwarzanie jednym przyciskiem
(przy zasilaniu z sieci)
Gdy włożona jest płyta CD, naciśnij [CD 1/;].
* Aby pomijać utwory i album,
Jeśli odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij [CD 1/;], aby
rozpocząć odtwarzanie.
Uwaga:
≥ W wypadku wystąpienia zakłóceń należy ustawić urządzenie
z dala od telewizora i radia.
Zaawansowane funkcje CD i MP3
Przygotowanie:
Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu CD.
Tylko przy sterowaniu pilotem
Bezpośrednie odtwarzanie [CD-DA] [MP3]
≥ Rozpoczyna odtwarzanie od wybranego utworu.
≥ Aby wybrać i odtworzyć żądany utwór, naciśnij odpowiednie
przyciski numeryczne.
Aby wprowadzić numer 2-cyfrowy: naciśnij jeden raz [S10],
a następnie 2 cyfry.
Aby wprowadzić numer 3-cyfrowy: naciśnij dwa razy [S10],
a następnie 3 cyfry.
Powtarzanie i odtwarzanie losowe [CD-DA]
≥ Powtarzanie : wielokrotnie odtwarza utwór lub
wszystkie utwory.
≥ Odtwarzanie losowe: odtwarza utwory jednokrotnie w
kolejności losowej.
Naciśnij [PLAY MODE], aby wybrać żądany tryb.
≥ Naciśnij [CD 1/;], aby rozpocząć odtwarzanie z trybu
zatrzymania.
≥ Odtwarzanie losowe można wybrać tylko w tryb ie
zatrzymania.
≥ Otwarcie kieszeni na płytę CD przerywa odtwarzanie.
Aby Czynności
zatrzymać odtwarzanie Naciśnij [∫ TAPE/CD].
wstrzymać
odtwarzanie
W trakcie odtwarzania naciśnij
[CD 1/;].
pominąć utwory* Obróć [TIME/PRESET TUNE
TRACK SKIP ] w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (do przodu) lub przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara (do
tyłu). Na pilocie naciśnij [–/:] lub
[9/+].
przeszukać utwory
[CD-DA]
W trakcie odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk [REW/–/6]
lub [5/+/FF].
Na pilocie w trakcie odtwarzania
naciśnij i przytrzymaj [–/:] lub
[9/+].
pominąć album [MP3] * Naciśnij [REW/–/6] lub [5/+/
FF]. Na pilocie naciśnij [C/:
ALBUM] lub [ALBUM 9/D].
VOLUME
CD
REW
TAPE ⁄ CD
A B
Aby Czynności
powtarzać żądany
utwór
Naciśnij [PLAY MODE], aby
wybrać “ ”.
powtarzać
zaprogramowane
utwory
1 Rozpocznij odtwarzanie
programu. (l 37)
2 Naciśnij [PLAY MODE], aby
wybrać “ ”.
anulować
powtarzanie
Naciskaj [PLAY MODE], dopóki
symbole “ ” i “ ” nie
znikną.
anulować
odtwarzanie losowe
Naciśnij [PLAY MODE], aby
skasować symbol “ ”.
Wyłączenie funkcji w czasie
odtwarzania spowoduje
kontynuowanie odtwarzania do
końca płyty CD.
-.
,-
]
n,
,
np. MP3
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 36 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 36
37
RQT7911
Uwagi: (odtwarzanie losowe)
≥ Odtwarzanie losowe nie może być używane razem z
odtwarzaniem programu.
≥ W trakcie odtwarzania utworów można korzystać z funkcji
wyszukiwania.
≥ W trakcie odtwarzania nie można wybrać utworu za pomocą
przycisków numerycznych ani przejść do utworu już
odtworzonego.
Powtarzanie odtwarzania i odtwarzanie
albumu [MP3]
Można odtwarzać ( ) lub powtarzać odtwarzanie
( ) wyłącznie utworów z wybranego albumu.
Aby wybrać żądany tryb, przed odtwarzaniem lub w
trakcie odtwarzania naciśnij przycisk [PLAY MODE].
≥ ( ): jednokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z
albumu.
≥ ( ): wielokrotnie odtwarzanie wszystkich utworów z
albumu.
≥ Można wybrać następny album za pomocą przycisku
pomijania albumu.
≥ Nie można używać funkcji odtwarzania losowego w
odniesieniu do plików MP3.
Odtwarzanie początków plików MP3
Funkcja odtwarzania początków umożliwia odtworzenie
pierwszych 10 sekund 1. utworu z każdego albumu w trybie
zatrzymania.
Naciśnij [INTRO], aby rozpocząć odtwarzanie
początków.
Odtwarzanie początków jest anulowane po odtworzeniu 1.
utworu ostatniego albumu na płycie. Aby przerwać
odtwarzanie początków, należy nacisnąć [INTRO] lub
[∫ TAPE/CD].
Odtwarzanie programu [CD-DA] [MP3]
Istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie 24
utworów.
Na urządzeniu głównym
Przygotowanie:
Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu zatrzymania CD.
[1] Obracając pokrętło [TIME/PRESET TUNE
TRACK SKIP ], wybierz utwór.
[2] Naciśnij [ MEMORY CLEAR].
C: Zaprogramowany utwór
D: Numer w programie
[3] Powtórz krok [1] i [2], aby
zaprogramować następne
utwory.
[4] Naciśnij [CD 1/;], aby rozpocząć odtwarzanie.
Na pilocie zdalnego sterowania
Przygotowanie:
Naciśnij [STOP ∫], aby przejść do trybu zatrzymania CD.
[1] Naciśnij [PROGRAM/ CLEAR].
Na wyświetlaczu pojawi się “ ”.
[2] Naciskając przyciski numeryczne, wybierz
żądany utwór.
Aby wprowadzić numer 2-cyfrowy: naciśnij jeden raz [S10],
a następnie 2 cyfry.
Aby wprowadzić numer 3-cyfrowy: naciśnij dwa razy [S10],
a następnie 3 cyfry.
Powtórz ten krok, aby zaprogramować inne utwory.
[3] Naciśnij [CD 1/;], aby rozpocząć odtwarzanie.
Program pozostanie w pamięci także po zatrzymaniu
nagrywania lub wyłączeniu urządzenia. Gdy odtwarzanie jest
zatrzymane, wyświetlany jest symbol “Cd-P” (w przypadku
[CD-DA]) lub “P” (w przypadku [MP3]), który sygnalizuje, że
pamięć zawiera dane.
* Tryb zostanie anulowany również po otwarciu kieszeni na
płytę CD.
Uwagi:
≥ Wyświetlany jest napis “FULL”
Oznacza to, że zaprogramowano już 24 utwory.
≥ “– –:– –” na wyświetlaczu [CD-DA]
Oznacza to, że można programować i odtwarzać dodatkowe
utwory, o ile łączny czas odtwarzania programu nie
przekracza 200 minut.
To urządzenie może odtwarzać pliki w formacie MP3,
tj. zawierające dane audio skompresowane metodą nie
wpływającą na jakość dźwięku.
ª Tworzenie plików MP3 przeznaczonych do
odtwarzania w tym urządzeniu
Format płyty: ISO9660 level 1 i level 2 (z wyjątkiem
formatów rozszerzonych)
Urządzenie nie wyświetla tytułów utworów i albumów.
ª Ograniczenia dotyczące formatu MP3
≥ To urządzenie obsługuje płyty wielosesyjne, jednak
w przypadku dużej liczby sesji rozpoczęcie
odtwarzania trwa dłużej. Aby uniknąć opóźnień,
należy używać płyt z jak najmniejszą liczbą sesji.
≥ To urządzenie nie może odtwarzać plików
zapisanych w trybie pakietowym.
≥ Jeśli płyta CD w formacie CD-ROM zawiera pliki MP3 oraz
pliki inne niż MP3, odtwarzane będą tylko pliki MP3.
≥ W zależności od sposobu utworzenia plików MP3
mogą one być odtwarzane w kolejności innej niż
wynikająca z nadanych im numerów lub mogą w
ogóle nie być odtwarzane.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na
licencji Fraunhofer IIS i Thomson multimedia.
#
#
# ]
n
(====
]
n ,
====
Aby Czynności
anulować* W trybie zatrzymania CD
naciśnij i przytrzymaj
[ MEMORY CLEAR], dopóki
nie pojawi się napis “CLEAR”.
Na pilocie naciśnij i przytrzymaj
[PROGRAM/ CLEAR].
sprawdzić zawartość
programu (gdy
wyświetlany jest
symbol “Cd-P” (w
przypadku [CD-DA])
lub “P” (w przypadku
[MP3])
Obróć [TIME/PRESET TUNE
TRACK SKIP ].
Na pilocie naciśnij [–/:] lub
[9/+].
C D
np. MP3
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 37 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 37
RQT7911
38
Odtwarzanie kaset
magnetofonowych
[1] Naciśnij [< DECK], aby otworzyć magnetofon.
(Urządzenie włączy się.)
Włóż kasetę i zamknij kieszeń
ręką.
A: Strona przeznaczona do
odtwarzania powinna być
zwrócona do góry.
B: Włóż kasetę tak, by odsłonięta
taśma była zwrócona na
zewnątrz.
[2] Naciśnij [1TAPE], aby rozpocząć odtwarzanie.
[3] Naciśnij [+, – VOLUME], aby wyregulować głośność.
* przy zasilaniu z sieci.
Nagrywanie na taśmie
Przed rozpoczęciem nagrywania
Uwagi:
≥ Podczas nagrywania należy podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej lub używać nowych baterii, aby uniknąć
pogorszenia jakości nagrywania w wyniku spadku
wydajności baterii.
≥ Telewizor znajdujący się zbyt blisko urządzenia może
powodować zakłócenia, które zostaną przeniesione do
nagrania.
Dobór taśm
Należy używać taśm klasy Normal Position.
Taśmy High Position i Metal Position mogą być odtwarzane, ale
nie ma możliwości nagrywania ani kasowania takich taśm.
Głośność i jakość dźwięku nagrania
≥ Poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.
≥ Zmiany jakości dźwięku nie mają wpływu na nagranie.
Aby podczas nagrywania wyświetlić licznik taśmy
Naciśnij [DISPLAY].
Po każdym naciśnięciu przycisku w trybie CD lub radia:
Zerowanie licznika taśmy
Naciśnij [C.RESET].
Licznik przyjmie wartość “000”.
Zabezpieczenie przed skasowaniem
Na ilustracji przedstawiono sposób wyłamywania ząbków w
celu zabezpieczenia kasety przed nagraniem. Aby nagrywanie
na taśmie było ponownie możliwe, należy zasłonić otwory w
przedstawiony sposób.
A Strona A
B Zabezpieczenie strony “B”
C Zabezpieczenie strony “A”
D Taśma klejąca
Kasowanie nagrań
1 Naciśnij [< DECK], aby otworzyć magnetofon i włóż kasetę
stroną przeznaczoną do skasowania zwróconą do góry.
2 Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu
MAGNETOFONU.
3 Naciśnij [¥/;].
Nagrywanie z płyt CD
Nagrywanie normalne
Przygotowanie:
Przewiń taśmę na początek rozbiegu.
[1] Naciśnij [< DECK], aby otworzyć magnetofon.
[2] Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu CD.
[3] Naciśnij [¥/;], aby rozpocząć nagrywanie.
Odtwarzanie CD i nagrywanie rozpocznie się jednocześnie.
Po dojściu do końca płyty CD magnetofon zatrzyma się.
Aby Czynności
zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij [∫ TAPE/CD].
rozpocząć
odtwarzanie jednym
przyciskiem*
Naciśnij [1TAPE], gdy kaseta jest
załadowana.
przewinąć taśmę do
przodu
Naciśnij [5/+/FF]. Na pilocie
naciśnij [5/FF].
przewinąć taśmę do
tyłu
Naciśnij [REW/–/6].
Na pilocie naciśnij [6/REW].
REW
TAPE ⁄ CD
VOLUME
A
B
A
B C A
D
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 38 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 38
39
RQT7911
ALL-REC [CD-DA]
Nagrywa całą płytę CD lub wybrane utwory. W wypadku
dojścia do końca taśmy przed zakończeniem odtwarzania
płyty CD, nagrywanie i odtwarzanie płyty CD zostanie
wstrzymane, aby umożliwić użytkownikowi kontynuowanie
nagrywania na drugiej stronie.
[1] Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu CD.
[2] Naciśnij [CD REC MODE], aby wyświetlić “ALL-REC”.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
Na wyświetlaczu podana zostanie potrzebna długość taśmy.
“C – – – –” oznacza, że czas nagrywania przekroczy 100 minut.
Nagrywanie nadal jest możliwe, ale jeśli taśma nie będzie
wystarczająco długa, niektóre utwory nie zostaną nagrane.
[3] Naciśnij [< DECK], aby otworzyć magnetofon, i
włóż kasetę stroną przeznaczoną do nagrywania
zwróconą do góry.
[4] Naciśnij [¥/;], aby rozpocząć nagrywanie.
Urządzenie przewinie taśmę, nagra 10 sekund ciszy, po
czym rozpocznie właściwe nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [∫ TAPE/CD].
Odtwarzanie płyty CD także zostanie zatrzymane.
W przypadku przerwania nagrywania utworu na końcu
strony kasety zwróconej do góry, nagrywanie i
odtwarzanie płyty CD zostanie wstrzymane.
* Urządzenie nagra 10 sekund ciszy i wznowi nagrywanie od
początku uciętego utworu.
Uwaga:
≥ Funkcji odtwarzania losowego i powtarzania nie można
używać razem z funkcją “ALL-REC”.
1-REC [CD-DA] [MP3]
Nagrywa wybrany utwór z płyty CD i zatrzymuje nagrywanie.
Przygotowanie:
Przewiń taśmę do miejsca, w którym chcesz rozpocząć
nagrywanie.
[1] Naciśnij [∫ TAPE/CD], aby przejść do trybu CD.
[2] Naciśnij [CD REC MODE], aby wyświetlić “1-REC”.
[3] Obracając pokrętło [TIME/PRESET TUNE TRACK
SKIP ], wybierz utwór, który chcesz nagrać.
[4] Naciśnij [¥/;], aby rozpocząć nagrywanie.
Odtwarzanie CD i nagrywanie rozpocznie się jednocześnie.
Uwaga:
≥ Nagrywanie i odtwarzanie zakończy się po dojściu do końca
taśmy, nawet jeśli utwór jeszcze się nie zakończył.
Nagrywanie z radia
Przygotowanie:
Aby nagrywać od początku taśmy;
Przewiń taśmę na początek rozbiegu.
Aby nagrywać od dowolnego miejsca na taśmie;
Przewiń taśmę do miejsca, w którym chcesz rozpocząć
nagrywanie.
[1] Włóż kasetę stroną przeznaczoną do nagrywania
zwróconą do góry.
[2] Dostrój radio do stacji.
[3] Naciśnij [¥/;], aby rozpocząć nagrywanie.
Ograniczanie zakłóceń podczas nagrywania z zakresu AM
(funkcja Beat Proof)
Tylko przy sterowaniu pilotem
1 Naciśnij [PLAY MODE] w trakcie nagrywania.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
bP1 ,-. bP2
Wybierz ustawienie, przy którym zakłócenia są najmniej
słyszalne.
Aby Czynności
przerwać nagrywanie Naciśnij [∫ TAPE/CD].
wstrzymać
nagrywanie
Naciśnij [¥/;].
kontynuować
nagrywanie z innej
płyty CD na tej samej
kasecie
1 Naciśnij [< CD] i włóż inną
płytę CD.
2 Naciśnij [¥/;].
Naciśnij ponownie ten
przycisk, aby wznowić
nagrywanie.
nagrać wybrane
utwory
1 Wykonaj czynności [1] i [2], a
następnie zaprogramuj utwory.
(l 37)
2 Naciśnij [¥/;].
pominąć niektóre
utwory
1 Naciśnij [¥/;], aby wstrzymać
nagrywanie. (Odtwarzanie płyty
CD także zostanie
wstrzymane.)
2 Obróć [TIME/PRESET TUNE
TRACK SKIP ], aby
wyświetlić następny utwór,
który ma być nagrany.
3 Naciśnij [¥/;], aby wznowić
nagrywanie.
Aby Czynności
ponownie nagrać
utwór na drugiej
stronie
1 Naciśnij [< DECK], odwróć
kasetę i włóż ją.
2 Naciśnij [¥/;]*.
Aby Czynności
przerwać nagrywanie Naciśnij [∫ TAPE/CD].
(Odtwarzanie płyty CD także
zostanie zatrzymane.)
kontynuować
nagrywanie z innej
płyty CD
1 Naciśnij [< CD] i włóż inną
płytę CD.
2 Wykonaj czynności [3] i [4].
nagrać odtwarzany
utwór
1 Naciśnij [CD REC MODE],
aby wyświetlić “1-REC”.
2 Naciśnij [¥/;].
Nagranie rozpocznie się od
początku utworu i zakończy po
dojściu do końca utworu.
Aby Czynności
przerwać
nagrywanie
Naciśnij [∫ TAPE/CD].
wstrzymać
nagrywanie
Naciśnij [¥/;].
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby
wznowić nagrywanie.
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 39 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 39
RQT7911
40
Ustawianie zegara
Jest to zegar 24-godzinny.
[1] Naciśnij [ ], aby włączyć urządzenie.
[2] Naciśnij [CLOCK/TIMER], aby wybrać “CLOCK”.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
[3] W ciągu 10 sekund
Obracając [TIME/PRESET TUNE TRACK
SKIP ], ustaw godzinę, albo na pilocie naciśnij
[–/:] lub [9/+].
[4] Naciśnij [CLOCK/TIMER], aby uruchomić zegar.
Po chwili zostanie przywrócona pierwotna zawartość
wyświetlacza.
Uwaga:
≥ Z czasem zegar może zacząć spieszyć lub się spóźniać.
W razie potrzeby należy wprowadzić korektę.
Aby wyświetlić zegar
Tylko przy sterowaniu pilotem
Naciśnij [DISPLAY].
Programator czasowy
odtwarzania i nagrywania
Można ustawić programator czasowy w taki sposób, by o
określonej godzinie urządzenie włączało się i budziło
użytkownika (programator odtwarzania) lub by nagrało audycję
radiową (programator nagrywania).
Przygotowanie:
Włącz urządzenie i ustaw zegar.
W przypadku programatora odtwarzania, przygotuj źródło
muzyki (magnetofon/CD/radio) do słuchania i ustaw głośność.
W przypadku programatora nagrywania, sprawdź, czy
kaseta nie jest zabezpieczona przed nagrywaniem (l 38), a
następnie załaduj kasetę stroną przeznaczoną do nagrania
zwróconą do góry. Dostrój radio do stacji (l 35) i ustaw
głośność.
Ustawianie godziny rozpoczęcia i
zakończenia
[1] Naciśnij [CLOCK/TIMER], aby wybrać żądany
programator.
ON PLAY: aby zaprogramować odtwarzanie
ON REC : aby zaprogramować nagrywanie
Przejdź do czynności [2], zanim te wskaźniki przestaną
migać (w ciągu około 10 s).
[2] Obracając [TIME/PRESET TUNE TRACK
SKIP ], ustaw godzinę rozpoczęcia, a następnie
naciśnij [CLOCK/TIMER].
[3] Obracając [TIME/PRESET TUNE TRACK
SKIP ], ustaw godzinę zakończenia, a następnie
naciśnij [CLOCK/TIMER].
Godziny rozpoczęcia i zakończenia są teraz ustawione.
VOLUME
TAPE ⁄ CD
-. -. -.
-
. (
]
n,
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 40 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 40
41
RQT7911
Aktywacja programatora
[4] Naciśnij [ PLAY/REC], aby wyświetlić wskaźnik
programatora czasowego.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
PLAY: aby aktywować programator odtwarzania
REC: aby aktywować programator nagrywania
(Wskaźnik nie pojawi się, jeśli nie ustawiono godziny
rozpoczęcia i zakończenia.)
Jeśli nie ustawiono zegara, pojawi się kod “E”.
[5] Naciśnij [ ], aby wyłączyć urządzenie.
Aby programator działał, urządzenie musi być
wyłączone.
Zaprogramowane nagrywanie rozpoczyna się na około 30
sekund przed zadaną godziną.
* Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości i jest
podłączone do gniazdka elektrycznego.
Zmiana ustawień (gdy urządzenie jest włączone)
Po ustawieniu programatora można dalej słuchać
wybranego źródła.
Przed zaprogramowaną godziną należy wyłączyć urządzenie.
Uwaga:
≥ Nie można jednocześnie używać programatora odtwarzania i
nagrywania.
Programator zasypiania
Tylko przy sterowaniu pilotem
Można zaprogramować wyłączenie urządzenia o zadanej
godzinie. (np. gdy użytkownik zamierza zasypiać przy muzyce.)
Naciśnij [SLEEP], aby wybrać czas (liczbę minut).
Po każdym naciśnięciu przycisku:
Uwagi:
≥ Programatora zasypiania można używać razem z
programatorem odtwarzania i nagrywania.
≥ Przed zaprogramowaną godziną odtwarzania i nagrywania
urządzenie powinno być wyłączone.
≥ Programator zasypiania ma wyższy priorytet niż programator
wyłączający urządzenie po zakończeniu nagrywania lub
odtwarzania.
Aby Czynności
anulować programator Naciśnij [ PLAY/REC]. (l A)
sprawdzić ustawienia* Naciśnij [CLOCK/TIMER]. (l B)
A: Usuwanie wskaźników programatora z wyświetlacza,
gdy urządzenie jest włączone. (Jeśli programator jest
aktywny, zadziała codziennie o zadanej godzinie.)
B: Ustawienia wyświetlane są w następującej kolejności:
godzina rozpoczęcia > godzina zakończenia >
źródło muzyki > głośność > Pierwotna zawartość
wyświetlacza
Aby Czynności
zmienić godziny Wykonaj czynności [1], [2], [3] i [5].
wybrać inne źródło
lub głośność
1 Naciśnij [ PLAY/REC], aby
skasować wskaźnik
programatora.
2 Wybierz inne źródło lub
głośność.
3 Wykonaj czynności [4] i [5].
Aby Czynności
anulować Naciśnij [SLEEP], aby wybrać
“SLEEP OFF”.
sprawdzić pozostały
czas
Naciśnij jeden raz [SLEEP].
Pozostały czas jest wyświetlany
przez około 5 sekund.
zmienić ustawienie Naciśnij [SLEEP], aby wybrać
nowy czas.
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 41 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 41
RQT7911
42
Charakterystyka dźwięku
Można wybrać jeden z czterech typów charakterystyki
dźwięku.
1 Ciężka: Poprawia brzmienie rocka
2 Czysta: Poprawia czystość wysokich częstotliwości
3 Miękka: Do muzyki w tle
4 Wokal: Poprawia brzmienie wokalu
Naciśnij [SOUND EQ], aby wybrać ustawienie.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
1 Ciężka > 2 Czysta
e v
l 3 Miękka
l v
l 4 Wokal
l v
EQ-OFF (anulowanie)
Uwaga:
≥ Zmiany charakterystyki
dźwięku nie mają
wpływu na nagrywanie.
Wirtualny dźwięk 3D
Tylko przy sterowaniu pilotem
Słuchając źródła stereofonicznego, można zasymulować
trójwymiarowe pole akustyczne.
Naciśnij [S.VIRTUALIZER].
Naciśnij ponownie, aby anulować.
Uwagi:
≥ Ta funkcja nie ma wpływu na nagrywanie.
≥ Faktycznie uzyskany efekt zależy od rodzaju odtwarzanego
źródła.
1
3
4
2
RX-ES29_Sp_Cz_Po-ad.book Page 42 Monday, March 21, 2005 9:53 AM
Strona: 42
43
RQT7911
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do serwisu, należy wykonać następujące czynności kontrolne. Jeśli nie uda się wyeliminować
problemu metodami opisanymi poniżej lub jeśli wystąpi problem inny niż wymienione należy zwrócić się do najbliższego
autoryzowanego serwisu (zob. katalog) lub do sprzedawcy.
Odsyłacze do stron mają postać taką, jak w przykładzie (l 3).
“Czynności wykonywane przez zakłady usługowe polegające na sprawdzeniu: działania, parametrów technicznych, czyszczeniu
głowic i toru taśmy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie żarówek i bezpieczników-nie są
zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę wymiany sprzętu zgodnie z §36, pkt. 1.3. Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z
1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z 1983.06.29.”
“Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe, słuchawkowe-nie podlegają gwarancji.”
Typowe problemy
Odtwarzacz CD
Magnetofon kasetowy
Radio
Pilot
Dane techniczne
Radio
Zakres częstotliwości
FM 87,50s108,00 MHz (z krokiem 50 kHz)
AM 522s1629 kHz (z krokiem 9 kHz)
Odtwarzacz CD
Odtwarzane płyty
CD/MP3/CD-R/RW 8 cm/12 cm
Przepustowość w bitach
MP3 32 kb/ss320 kb/s
Częstotliwość próbkowania
CD 44,1 kHz
MP3 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dekodowanie liniowe 16-bitowe
ródło promieniowania Laser półprzewodnikowy
(długość fali 780 nm)
Liczba kanałów 2 kanały, stereo
Drżenie i kołysanie dźwięku Poniżej wartości mierzalnych
Przetwornik C/A MASH (1 bitowy DAC)
Magnetofon
Układ ścieżek Stereo
Układ monitorowania Zmienne monitorowanie dźwięku
Układ nagrywania z polaryzacją AC
Układ kasowania Magnes wielobiegunowy
Zakres częstotliwości
Taśmy Normal Position 50s14000 Hz
Parametry ogólne
Głośniki (RX-ES29) 8 cm 5,4 ™ k 2
(RX-ES23) 8 cm 2,7 ™ k 2
Gniazda
Wyjście SŁUCHAWKOWE: 3,5 mm stereo (16s32 ™)
Wymagania dotyczące zasilania
Prąd przemienny 230s240 V, 50 Hz
Pobór mocy: (RX-ES29) 30 W
(RX-ES23) 23 W
Baterie 12 V [Osiem baterii R20/LR20 (D, UM-1)]
≥ Nie należy używać typu baterii nadających się do ponownego ładowania.
Podtrzymanie pamięci komputera/zegara
6 V [Cztery baterie R6/LR6 (AA, UM-3)]
≥ Nie należy używać typu baterii nadających się do ponownego ładowania.
Wymiary 529 mm (Sz) k 144 mm (W) k 276 mm (G)
Masa (RX-ES29) 4,4 kg bez baterii
(RX-ES23) 3,9 kg bez baterii
Uwagi:
≥ Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych
technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
≥ Podano przybliżone wartości mas i wymiarów.
Wyświetlany jest symbol “E”. Oznacza nieprawidłowe działanie. Przeczytaj instrukcję.
Wyświetlany jest symbol “U01”. Wymień baterie lub podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. (l 34)
Wyświetlany jest symbol “U02”.
Nie włożono baterii zasilających. Włóż je lub podłącz urządzenie do sieci
elektrycznej. (l 34)
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu CD pojawiają się
nieprawidłowe informacje.
Włóż płytę CD nadrukiem do góry. (l 36)
Odczekaj 1 godzinę, aż wyschnie skroplona para, i spróbuj ponownie.
Niektóre fragmenty nie są
odtwarzane prawidłowo.
Wyczyść płytę CD. (l 31)
Użyj innej płyty CD, jeśli jest zarysowana, wygięta lub niestandardowa.
Nie można nagrywać. Jeśli wyłamano zabezpieczenia z kasety, zakryj otwory taśmą klejącą. (l 38)
Niska jakość dźwięku. Wyczyść głowice. (l 31)
Silne zakłócenia lub trudności w
dostrojeniu stacji.
Zakłócenia mogą być spowodowane przez inne urządzenia lub ich piloty zdalnego
sterowania. Wyłącz inne urządzenia lub nie zbliżaj do nich tego urządzenia.
Pilot nie działa.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. (l 32)
Wymień baterie, jeśli są zużyte. (l 32)
Urządzenia nie można włączyć za
pośrednictwem pilota.
Jeśli urządzenie jest zasilane z baterii, włącz je za pomocą włącznika na głównym
panelu. (l 32, 34)
Pobór mocy w trybie czuwania (RX-ES29) 2,7 W
(RX-ES23) 2,3 W
PolishRX-ES29 p6-16.fm Page 43 Monday, March 21, 2005 10:04 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic RX-ES29

Zadaj pytanie o Panasonic RX-ES29

Masz pytanie dotyczące Panasonic RX-ES29, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic RX-ES29. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic RX-ES29 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.