Instrukcja Panasonic RX-D55

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic RX-D55. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Odtwarzacz CD
  • Model/nazwa: RX-D55
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Francuski, Włoski, Angielski, Francuski, Polski, Słowacki, Holenderski, Szwedzki, Duński, Węgierski

Spis treści

Strona: 0
RQTX1041-2Z
EG
Operating Instructions
Instrucciones de funcionamiento
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Portable Stereo CD System
Sistema estéreo portátil con
reproductor de discos compactos
Przenośny Zestaw Stereo CD
Přenosný stereo CD systém
Model No. RX-D55
RX-D50
Operations in these instructions are described mainly using the remote control, but you can perform the operations on the main unit if the controls
are the same.
Your unit may not look exactly the same as illustrated.
Las operaciones de estas instrucciones se describen principalmente usando el mando a distancia, pero puede realizar las mismas operaciones en la
unidad principal.
Es posible que su unidad no se parezca exactamente a la que se muestra.
W niniejszej instrukcji opisano przede wszystkim sposoby wykonywania operacji przy użyciu pilota, można je jednak wykonywać także na
urządzeniu głównym, jeśli są na nim dostępne identyczne elementy sterujące.
Urządzenie może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracji.
Činnosti v těchto pokynech jsou popsány většinou pro použití dálkového ovládání, ale můžete je provádět i na hlavní jednotce, pokud jsou ovládací
prvky totožné.
Vzhled výrobku nemusí přesně odpovídat uvedeným obrázkům.
Dear Customer
Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please read these instructions thoroughly before connecting,
operating or adjusting this product.
Please keep this manual for future reference.
Unless otherwise indicated, illustrations in these operating instructions are of RX-D55.
Estimado Cliente
Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.
Para un funcionamiento y seguridad óptimos, lea con atención estas instrucciones antes de conectar,
utilizar o configurar este producto.
Guarde este manual para su consulta en el futuro.
Si no se indica lo contrario, las imágenes de estas instrucciones de funcionamiento son de RX-D55.
Drogi Kliencie
Dziękujemy Ci za zakupienie tego produktu.
W celu zapewnienia optymalnej jakości odbioru i bezpieczeństwa, przed podłączeniem,
uruchomieniem lub zmianą ustawień urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy Panasonic
Corporation.
Chyba, że jak to wskazano, ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi odnoszą się do RX-D55.
Vážený Zákazníku
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Pro optimální využití a bezpečnost si přečtěte pečlivě tento návod před připojováním, používáním
nebo nastavováním tohoto produktu.
Uschovejte si prosím tento návod k obsluze.
Pokud není uvedeno jinak, týkají se obrázky v tomto návodu modelu RX-D55.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 1
RQTX1041-2Z_1gb.indd 1 4/8/2010 2:23:09 PM
4/8/2010 2:23:09 PM
Strona: 16
2
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
17
Wewnątrz urządzenia
UWAGA!
W TYM URZĄDZENIU ZNAJDUJE SIĘ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIŻ
OPISANE, LUB POSTĘPOWANIE W SPOSÓB
NIE PRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSŁUGI
GROZI NIEBEZPIECZNYM NAŚWIETLENIEM
PROMIENIAMI LASERA.
PROSIMY NIE OTWIERAĆ OBUDOWY I NIE
DOKONYWAĆ NAPRAW SAMODZIELNIE.
PROSIMY POWIERZYĆ NAPRAWY
KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
OSTRZEŻENIE:
ABY OGRANICZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO
POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB
USZKODZENIA URZĄDZENIA,
• NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA
NA DZIAŁANIE DESZCZU, WILGOCI,
KAPANIE LUB ZACHLAPANIE; PONADTO
NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY USTAWIAĆ
ŻADNYCH NACZYŃ ZAWIERAJĄCYCH
PŁYNY, TAKICH JAK WAZONY.
• NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO ZALECANE
AKCESORIA.
• NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB PANELU
TYLNEGO); WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO
WYMIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWIS
NALEŻY ZLECIĆ W AUTORYZOWANYM
PUNKCIE SERWISOWYM.
UWAGA!
• NINIEJSZEGO URZĄDZENIA NIE NALEŻY
INSTALOWAĆ LUB UMIESZCZAĆ W
SZAFCE NA KSIĄŻKI, ZABUDOWANEJ
SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ
PRZESTRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA
DOBREJ WENTYLACJI. NALEŻY
SIĘ UPEWNIĆ, ŻE ZASŁONY I INNE
MATERIAŁY NIE ZASŁANIAJĄ OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH TAK, ABY ZAPOBIEC
RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM LUB
POŻARU W WYNIKU PRZEGRZANIA.
• NIE ZASŁANIAJ OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA
GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASŁONAMI I
PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.
• NIE UMIESZCZAJ NA URZĄDZENIU
ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK
ZAPALONE ŚWIECE.
• POZBYWAJ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII
W SPOSÓB NIE ZAGRAŻAJĄCY
ŚRODOWISKU NATURALNEMU.
Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko
urządzenia i być łatwo dostępne.
Wtyczka przewodu zasilania podłączona do
gniazdka powinna być łatwo dostępna.
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania,
odłącz wtyczkę przewodu zasilania od gniazdka.
To urządzenie może odbierać zakłócenia
wywołane użyciem telefonu komórkowego.
Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest
zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a
telefonem komórkowym.
URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO
UŻYWANIA W KLIMACIE UMIARKOWANYM.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane
na produktach, opakowaniach i/
lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać
zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz
recyklingu zużytych produktów
i baterii, należy oddawać je
do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego oraz
postanowieniami Dyrektyw 2002/96/
WE i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się
w/w produktów i baterii pomaga
oszczędzać cenne zasoby naturalne
i zapobiegać potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska
naturalnego, który towarzyszy
niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz
recyklingu zużytych produktów
i baterii można otrzymać od
władz lokalnych, miejscowego
przedsiębiorstwa oczyszczania lub
w punkcie sprzedaży, w którym
użytkownik nabył przedmiotowe
towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się
powyższych odpadów mogą grozić
kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.
Dotyczy użytkowników
firmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób
pozbyć się urządzeń elektrycznych
lub elektronicznych, należy
skontaktować się ze sprzedawcą
lub dostawcą, który udzieli
dalszych informacji.
[Informacje o pozbywaniu się
w/w urządzeń w państwach
trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują
wyłącznie na terenie Unii
Europejskiej. Chcąc pozbyć się
w/w urządzeń elektrycznych
lub elektronicznych, należy
skontaktować się z władzami
lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie
właściwego sposobu wyrzucania
tego rodzaju przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii
(symbole przykładowe):
Ten symbol może występować
wraz z symbolem pierwiastka
chemicznego. W takim przypadku
spełnia on wymagania Dyrektywy
w sprawie określonego środka
chemicznego.
Środki ostrożności
• Unikać użytkowania lub przechowywania tego
urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł
ciepła. Nie pozostawiać go w samochodzie z
zamkniętymi drzwiami i oknami, wystawionym na
długie działanie promieni słonecznych, bo może
to spowodować odkształcenia obudowy.
• Zewnętrzne uszkodzenia przewodu sieciowego
lub jego słabe połączenie może doprowadzić
do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Również należy unikać nadmiernego wyginania,
naciągania lub zwijania przewodu sieciowego.
• Nie odłączać urządzenia pociągając za przewód
sieciowy. Takie działanie może doprowadzić
do jego uszkodzenia lub porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie podłączać tego urządzenia w łazience,
bo może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• W przypadku dłuższego nie stosowania
urządzenia należy odłączyć go od źródła
zasilania.
Spis treści
Dostarczone wyposażenie...................2
Środki ostrożności ...............................2
Stosowanie baterii................................2
Źródło zasilania ....................................3
Konserwacja .........................................3
Opis elementów sterowania................3
Płyty kompaktowe................................4
Korzystanie z radia FM/AM..................4
USB (tylko dla RX-D55 ) ...........................5
Kasety magnetofonowe –
odtwarzanie i nagrywanie ...............5
Stosowania zegara i timera .................6
Korzystanie z efektów dźwiękowych..6
Korzystanie z innego wyposażenia
opcjonalnego....................................6
Rozwiązywanie problemów .................7
Dane techniczne...................................7
Stosowanie baterii
• W przypadku braku używania tego urządzenia
przez dłuższy okres czasu lub zasilania go
tylko z gniazdka zasilającego, należy usuwać
wszystkie baterie, w celu zapobiegania
ewentualnym uszkodzeniem lub wyciekom
baterii.
• Należy włożyć baterie tak, aby ich symbole
biegunów (+ i –) pasowały do oznaczeń wewnątrz
pilota zdalnego sterowania.
• Nie wolno łączyć baterii wyładowanych z nowymi.
• Nie wolno stosować jednocześnie różnego
rodzaju baterii.
• Nie wolno rozbierać lub zwierać biegunów baterii.
• Nie wolno doładowywać baterii alkalicznych lub
manganowych.
• Nie wolno używać baterii, z których została zdjęta
warstwa ochronna.
• Nie zbliżać baterii do źródeł ciepła lub ognia.
• Nie zostawiać baterii przez dłuższy okres czasu,
w pojeździe z zamkniętymi drzwiami i oknami,
narażonym na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami, może
spowodować wyciek elektrolitu, co może być
przyczyną pożaru.
UWAGA
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w
przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo
założone. Baterie należy wymieniać na takie
same lub na baterie równorzędnego typu,
zalecane przez producenta. Zużytych baterii
należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami
producenta.
Dostarczone wyposażenie
Zidentyfikuj poszczególne elementy dostarczonego
wyposażenia.
1 x Przewód zasilania
1 x Pilot zdalnego sterowania
RX-D55 (N2QAYA000008)
RX-D50 (N2QAYA000009)
RQTX1041-2Z_3pl.indd 2
RQTX1041-2Z_3pl.indd 2 4/8/2010 2:29:24 PM
4/8/2010 2:29:24 PM
Strona: 17
3
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
18
Źródło zasilania
Stosowanie gniazdka zasilającego
Stosowanie gniazdka zasilającego
Podłączyć przewód zasilający do urządzenia, a
jego wtyczkę do gniazdka zasilającego.
✒ Uwaga
• Załączony przewód zasilania może być używany
tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać go z
innymi urządzeniami.
• Urządzenie znajduje się w stanie gotowości, kiedy
podłączony jest przewód zasilania. Podstawowy
obwód jest zawsze pod napięciem, kiedy tylko
przewód zasilania jest podłączony do gniazdka.
Stosowanie baterii
Stosowanie baterii
(nie należy do wyposażenia)
(nie należy do wyposażenia)
• Urządzenie nie może być zasilanie baterią, gdy
jest podłączone do sieciowego źródła zasilania.
Aby zasilać urządzenie baterią należy odłączyć
przewód zasilania.
• Pilot zdalnego sterowania nie uruchomi
urządzenia jeżeli zasilane jest ono baterią.
• Należy stosować wyłącznie baterie alkaiczne.
Wymiana baterii
Po rozpoczęciu pulsowania wskaźnika baterii,
należy wymienić wszystkie 8 baterii. Wskazana jest
wymiana wszystkich baterii przed nagrywaniem.
✒ Uwaga
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek funkcji, wskaźnik
baterii może pulsować pomimo naładowanych
baterii. Wskaźnik powoduje wyświetlanie ich
bieżącego stanu, gdy urządzenie jest zasilane z
gniazdka sieciowego.
Podtrzymywanie pamięci
W trakcie przerwy zasilania urządzenia, aktualny
czas, ustawienia programatora i stacji radiowych
zostaną zachowane, gdy zapasowe baterie znajdują
się w urządzeniu (nie należy do wyposażenia).
Baterie te nie służą do zasilania urządzenia.
Wymiana baterii
Działanie tych baterii wynosi około jednego roku.
Przed wymianą tych baterii należy podłączać
urządzenie do gniazdka sieciowego.
Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodu
zasilającego, nacisnąć [8/x, STOP/EJECT] w
celu zatrzymania kasety, i nacisnąć [TAPE/OFF]
w celu wyłączenia urządzenia. Baterie zapasowe
szybko się zużywają, gdy zasilanie urządzenia
jest włączone przy odłączonym przewodzie
zasilającym.
✒ Uwaga
Należy stosować baterie alkaliczne lub
manganowe.
W celu uzyskania informacji, zapoznać się z instrukcją obsługi w j. angielskim.
Konserwacja
W razie zanieczyszczenia powierzchni
W razie zanieczyszczenia powierzchni
W celu oczyszczenia urządzenia należy
przetrzeć je miękką, suchą szmatką.
W przypadku dużego zanieczyszczenia powierzchni
głowicy, zastosować miękką ściereczkę nawilżona
woda z dodatkiem mydła lub detergentu.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować
alkoholu, rozcieńczalnika ani benzyny.
• Przed użyciem chusteczki nasączonej środkiem
chemicznym należy zapoznać się z dołączoną do
niej instrukcją.
Ostrożnie obchodzić się z głowicami
Ostrożnie obchodzić się z głowicami
odtwarzacza kasetowego
odtwarzacza kasetowego
Należy regularnie czyścić głowice, aby zapewnić
odtwarzanie i nagrywanie wysokiej jakości. Należy
zastosować taśmę czyszczącą (nie należy do
wyposażenia).
Opis elementów sterowania
Przyciski oznakowane numerami na urządzeniu i pilocie zdalnego sterowania oznaczają, że służą do
aktywacji tych samych funkcji.
A Przełącznik trybu kaseta/oczekiwania
Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania.
B Funkcja trybu odtwarzania
C Wybierania numeryczne
D Funkcja usuwania programu
E Funkcja programu
F Wybór stacji (FM/AM)
G Odtwarzanie lub przerywania odtwarzania
płyty
H Zatrzymywanie odtwarzania płyty CD
Wybór EQ OFF RX-D50 (Tylko za pomocą
pilota zdalnego sterowania)
I Wybór RE-MASTER
J Wybór zaprogramowanych ustawień
korektora
K Wybór BASS (Tony niskie)
L Funkcja wyświetlania informacji ścieżki
M Wybór trybu strojenia
N Wybieranie MONO dla trybu FM
O Ustawianie timera odtwarzania
P Ustawianie zegara lub timera
Q Ustawianie wyłącznika czasowego
R Funkcja automatycznego wyłączania
RX-D55 Wybierz „ON A.OFF” lub „OFF A.OFF”.
RX-D50 Wybierz „ON” lub „OFF”.
Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia
wyłączenie urządzenia działającego w trybie
płyty kompaktowej lub USB po 10 minutach
nieużywania.
• Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję.
• Ponownie naciśnij przycisk, aby anulować
wybór.
• To ustawienie jest zapamiętywane nawet po
wyłączeniu urządzenia.
S Sterowanie głośnością
T Funkcja całkowitego wyciszania
• Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję.
• Nacisnąć przycisk ponownie lub dostosować
poziom głośności do odwołania.
U Funkcja powtarzania
V Usuwanie programu
W Odtwarzanie lub przerywanie odtwarzania z
urządzenia USB RX-D55
Zatrzymywanie odtwarzania płyty CD RX-D50
X Wybór gniazda muzycznego
Y Pomijanie lub wyszukiwanie utworu,
sprawdzanie zawartości programu, wybór
zaprogramowanych kanałów, funkcja
dostrajania, nastawianie czasu, ustawianie
poziomu niskich lub wysokich tonów
Pilot zdalnego sterowania: [2/3] lub [5/6]
Urządzenie główne: [–/2] lub [6/+]
Z Funkcja wirtualizacji dźwięku
a Wybór TREBLE (Wysokie)
b Odtwarzanie z płyty i urządzenia USB [OK],
Potwierdzenie wyboru [OK], Wybór albumu
[R/T], [Y/U] posiada dokładnie te same
funkcje jak [2/3] lub [5/6]
c Wyświetlanie informacji oplikach MP3 RX-D55
Wybór poziomu sygnału wejściowego RX-D50
d Wybór poziomu sygnału wejściowego RX-D55
Wybieranie ręcznego ustawiania RX-D50
e Wybór ustawień fabrycznych
f Obsługa odtwarzania kasety
g Magnetofon kasetowy
h Wyświetlacz
i Gniazdo muzyczne
j Gniazdo USB RX-D55
k Zestawy głośnikowe
Niniejsze zestawy głośnikowe nie mają ekranu
magnetycznego. Nie należy umieszczać ich w
pobliżu odbiorników telewizyjnych, komputerów
osobistych lub innych urządzeń podatnych na
zakłócenia magnetyczne.
l Kieszeń napędu płyt
m Otwieranie lub zamykanie kieszeni napędu
płyt
n Odtwarzanie lub przerywanie odtwarzania z
urządzenia USB RX-D55
Wybór gniazdo muzyczne RX-D50
o Wybieranie korektora dźwięku (EQ)
p Czujnik sygnału pilota zdalnego sterowania
Gniazdo słuchawek (PHONES)
Typ wtyku: średnicy Ø 3,5 mm, stereo (nie należy
do wyposażenia)
• Należy unikać długotrwałego słuchania, aby
zapobiec uszkodzeniu słuchu.
• Nadmierne ciśnienie akustyczne dźwięku
wydobywającego się ze słuchawek czy słuchawek
nagłownych może powodować utratę słuchu.
Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania
Umieścić baterie (nie należy do wyposażenia)
zachowując prawidłową ich polaryzację (+, –).
Skierować w stronę czujnika sygnału zdalnego
sterowania. Maksymalny zasięg, z przodu
urządzenia, wynosi 7 m, gdy na drodze sygnału nie
ma żadnych przeszkód.
✒ UWAGA odnośnie stosowania płyt
DualDisc
Strona zawartości cyfrowej audio płyt DualDisc
nie spełnia technicznych specyfikacji formatu
Cyfrowych Płyt Audio (CD-DA), więc ich
odtwarzanie może być niemożliwe.
✒ UWAGA dotycząca MP3
• Pliki są traktowane jako utwory, a foldery jako
albumy.
• Urządzenie może odtwarzać do 999 utworów,
255 albumów i 20 sesji.
• Płyty muszą być zgodne ze standardem
ISO9660 poziom 1 lub 2 (z wyjątkiem formatów
rozszerzonych).
• Aby odtwarzać w określonej kolejności,
poprzedź nazwy folderów i plików 3-cyfrowymi
numerami, zgodnymi z zamierzoną kolejnością
odtwarzania.
Ograniczenia dotyczące odtwarzania plików
MP3
• Jeżeli pliki w formacie MP3 zostały nagrane
na tej samej płycie, na której nagrano dźwięk
w formacie CD-DA, tylko format nagrany w
pierwszej sesji będzie odtwarzany.
• W niektórych przypadkach plików MP3 nie
można odtworzyć z powodu złego stanu płyty
lub nagrania.
• Nagrania nie zawsze odtwarzane są w
kolejności nagrywania.
✒ UWAGA dotycząca płyt CD
Wybrać płytę oznaczoną:
• Urządzenie może odtwarzać do 99 utworów.
• To urządzenie może odtwarzać pliki w formacie
MP3 oraz płyty audio CD-R/RW formatu
CD-DA poddane finalizacji.
• Może ono nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R/RW ze względu na stan nagrania.
• Nie wolno używać płyt o nieregularnych
kształtach.
• Nie wolno używać płyt z etykietami lub
naklejkami, które odklejają się, lub z
pozostałościami kleju po naklejkach lub
etykietach.
• Nie wolno naklejać dodatkowych etykiet lub
naklejek na płytę.
• Nie wolno pisać na płytach.
W celu oszczędności energii urządzenie nie może zostać włączone za pomocą pilota zdalnego
sterowania jeżeli zasilane jest baterią.
RQTX1041-2Z_3pl.indd 3
RQTX1041-2Z_3pl.indd 3 4/8/2010 2:29:25 PM
4/8/2010 2:29:25 PM
Strona: 18
4
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
19
Płyty kompaktowe
Odtwarzanie podstawowe
Odtwarzanie podstawowe
1 Nacisnąć [x, CD OPEN/CLOSE] w celu
otworzenia kieszeni napędu płyta, i
umieścić w nim płytę skierowaną etykietą
ku górze.
2 Naciśnij ponownie [x, CD OPEN/CLOSE]
aby zamknąć kieszeń napędu.
3 Naciśnij [4/9, CD], aby rozpocząć
odtwarzanie.
Zatrzymywanie
odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij
[8] (zatrzymać).
Włączenie
pauzy-
odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij
[4/9, CD].
W celu wznowienia
odtwarzania naciśnij przycisk
ponownie.
Ominięcie
utworów
Naciśnij [2/3] lub
[5/6] (urządzenie
główne: [–/2] lub [6/+]).
W czasie odtwarzania
w trybie RANDOM lub
1-ALBUM RANDOM nie
można przeskoczyć do już
odtworzonych utworów.
Wyszukiwanie
w utworach Naciśnij i przytrzymaj
[2/3] lub [5/6]
(urządzenie główne: [–/2]
lub [6/+]) podczas
odtwarzania lub w trybie pauzy.
• Podczas odtwarzania
zaprogramowanego
(Z patrz po prawej) lub w
losowej kolejności (Z patrz
poniżej, „Funkcja trybu
odtwarzania”) można
wyszukiwać tylko w obrębie
aktualnego utworu.
Ominięcie
albumu
Naciśnij [R/T, ALBUM] w
trybie odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij
[R/T, ALBUM] raz i potem
przyciski cyfrowe.
Funkcja trybu odtwarzania
W celu wybrania odpowiedniego trybu naciśnij
[PLAY MODE].
1-TRACK Odtwarzaj jeden wybrany
utwór z płyty.
Naciskaj odpowiednie
przyciski numeryczne,
aby wybrać utwór.
RX-D55
1TR
RX-D50
1-
1-ALBUM
Odtwarzaj jeden wybrany
album z płyty.
Naciśnij [R/T, ALBUM],
aby wybrać album.
RX-D55
1ALBUM
RX-D50
ALBUM
RANDOM Odtwarza losowo
wybraną płytę.
RX-D55
RND
RX-D50
RND
1-ALBUM RANDOM
Odtwarzaj losowo
wszystkie utwory w jednym
wybranym albumie.
Naciśnij [R/T, ALBUM],
aby wybrać album.
RX-D55
1ALBUM RND
RX-D50
ALBUM RND
Sprawdzanie informacji o utworze
Informacje na temat aktualnie odtwarzanego utworu
można wyświetlić na wyświetlaczu.
Podczas odtwarzania lub pauzy naciskaj
[DISPLAY] wielokrotnie.
Czas odtwarzania,
NWyU\PLQąá
3R]RVWDá\F]DV
odtwarzania
RX-D55
&]DVRGWZDU]DQLDNWyU\PLQąá
Nazwa albumu
7\Wuá uWwRUu
RX-D55
Podczas odtwarzania lub pauzy naciskaj
[MP3 INFO] wielokrotnie.
Czas odtwarzania,
NWyU\PLQąá
,'7\WXáX
Strona: 21
✒ Uwaga
• Urządzenie obsługuje etykiety ID3 w wersji 1.0
i 1.1.
• ID3 jest etykietą zawartą w utworze MP3 i
zawierającą informacje o utworze.
• Tytuły zawierające dane tekstowe nieobsługiwane
przez urządzenie, mogą zostać wyświetlone w
inny sposób.
• RX-D50 Na wyświetlaczu MP3 pojawi się
wyłącznie komunikat „Czas odtwarzania, który
minął“.
Zaawansowane odtwarzanie
Zaawansowane odtwarzanie
Odtwarzanie z powtórzeniem
Można powtórzyć zaprogramowaną kolejność
odtwarzania lub inny wybrany tryb odtwarzania.
Aby uaktywnić
Naciśnij [REPEAT].
RX-D55
Wyświetlone zostaną „ON REPEAT” i „ ”.
RX-D50
Wyświetlany jest symbol „ ”.
Aby wyłączyć
Naciśnij [REPEAT] ponownie.
RX-D55
Wyświetlone zostanie „OFF REPEAT”, a „ ”
zgaśnie.
RX-D50
Symbol „ ” zgaśnie.
Odtwarzanie zaprogramowane
Ta funkcja pozwala Ci zaprogramować do 24
utworów.
1 Naciśnij [4/9, CD] i następnie
[8] (zatrzymać).
2 Naciśnij [PROGRAM].
Wyświetlany jest „PGM”.
3 W celu wybrania pożądanego utworu należy
użyć przycisków numerycznych.
Aby zaprogramować nowe utwory należy
powtórzyć ten krok.
4 Naciśnij [4/9, CD], aby rozpocząć
odtwarzanie.
1 Naciśnij [4/9, CD] i następnie
[8] (zatrzymać).
2 Naciśnij [PROGRAM].
Wyświetlany jest „PGM”.
3 Naciśnij [R/T, ALBUM], aby wybrać
odpowiedni album.
4 Aby wybrać pożądany utwór naciśnij jeden
raz [5/6], a następnie odpowiednie
przyciski numeryczne.
5 Naciśnij [OK].
Powtórz czynności z punktów 3 do 5, aby
zaprogramować pozostałe ścieżki.
6 Naciśnij [4/9, CD], aby rozpocząć
odtwarzanie.
Aby wybrać utwór o numerze dwucyfrowym,
naciśnij jeden raz [ 10], a następnie dwie cyfry
żądanego utworu.
Aby wybrać utwór o numerze trzycyfrowym (tylko
dla MP3), naciśnij dwukrotnie [ 10], a następnie trzy
cyfry żądanego utworu.
Wyłączyć tryb
odtwarzania
zaprogramowanych
utworów
Naciśnij [PROGRAM] w
trybie zatrzymanym.
Powtórzyć program Naciśnij [PROGRAM]
następnie [4/9, CD]
trybie zatrzymania.
Sprawdzić
zawartość
programu
Naciśnij [2/3] lub
[5/6] (urządzenie
główne: [–/2] lub
[6/+]), kiedy w trybie
zatrzymania wyświetlony
jest „PGM”.
Aby sprawdzić podczas
programowania,
dwukrotnie naciśnij
[PROGRAM], zostanie
wyświetlone „PGM”,
a następnie naciśnij
[2/3] lub
[5/6].
Dodać utwór do
programu Powtórz krok 3 w trybie
zatrzymania.
Powtórz kroki od 3 do 5
w trybie zatrzymania.
Usunąć ostatni
zaprogramowany
utwór
Naciśnij [DEL] w trybie
zatrzymanym.
Usunąć wszystkie
zaprogramowane
utwory
Naciśnij [CLEAR] w
trybie zatrzymanym.
Wyświetlany jest
„CLR ALL” RX-D55
(„CLEAR” RX-D50 ).
✒ Uwaga
• Podczas próby zaprogramowania większej ilości
utworów niż 24 zostanie wyświetlony komunikat
„PGM FULL” RX-D55 („FULL” RX-D50 ).
• Pamięć programu zostanie skasowana po
otworzeniu kieszeni napędu płyt.
Korzystanie z radia FM/AM
Strojenie ręczne
Strojenie ręczne
1 Naciśnij [FM/AM], aby wybrać zakres „FM”
lub „AM”.
2 Naciśnij [TUNE MODE], aby wybrać
„MANUAL”. RX-D55
W przypadku wyświetlania „PGM”, nacisnąć
[TUNE MODE] w celu jego usunięcia. RX-D50
3 Naciśnij [2/3] lub [5/6]
(urządzenie główne: [–/2] lub [6/+]), aby
wybrać częstotliwość stacji.
Strojenie automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj [2/3] lub [5/6],
dopóki częstotliwość nie zacznie się szybko
zmieniać. Rozpocznie się automatyczne
strojenie, które zakończy się po znalezieniu
stacji.
• Automatyczne strojenie może nie działać z
powodu nadmiernych zakłóceń.
• Aby anulować automatyczne strojenie,
ponownie naciśnij [2/3] lub [5/6].
Regulacja jakości odbioru
FM: Przemieszczać zewnętrzną antenę, w celu
uzyskania najlepszego odbioru.
AM: Dostosować pozycję urządzenia.
W celu poprawy jakości dźwięku FM
Gdy „FM” jest wybrane
Naciśnij i przytrzymaj [FM MODE], aby
wyświetlić „MONO”.
Aby wyłączyć
Naciśnij [FM MODE] ponownie.
• Tryb MONO zostaje również anulowany po
zmianie częstotliwości.
• Podczas słuchania w normalnych warunkach tryb
„MONO” powinien być wyłączony.
RQTX1041-2Z_3pl.indd 4
RQTX1041-2Z_3pl.indd 4 4/8/2010 2:29:25 PM
4/8/2010 2:29:25 PM
Strona: 22
5
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
20
Programowanie stacji
Programowanie stacji
Istnieje możliwość ustawienia do 16 stacji
radiowych w paśmie FM i AM.
✒ Przygotowanie
Naciśnij [FM/AM], aby wybrać zakres „FM” lub
„AM”.
Automatyczne programowanie stacji
RX-D55
1 Aby wybrać opcję „CURRENT” lub
„LOWEST”, naciśnij wielokrotnie
[PLAY MODE].
CURRENT
(bieżące)
Strojenie rozpocznie się od
aktualnej częstotliwości.
LOWEST
(najniższe)
Strojenie rozpocznie się od
najniższej częstotliwości.
2 Naciśnij [AUTO PRESET], aby rozpocząć
programowanie.
RX-D50
Naciśnij [AUTO PRESET], aby rozpocząć
programowanie.
Tuner zaprogramuje na kanałach, w rosnącej
kolejności, wszystkie stacje, które zdoła odebrać.
Po zakończeniu tuner przełączy się na ostatnią
zapamiętaną stację.
Ręczne programowanie stacji
1 Naciśnij [PROGRAM] RX-D55 ([MANUAL
PRESET] RX-D50 ).
Wyświetlany jest „PGM”.
2 W ciągu około 10 sekund
Naciśnij [2/3] lub [5/6], aby
dostroić radio do żądanej stacji.
3 Naciśnij [PROGRAM] RX-D55
([MANUAL PRESET] RX-D50 ).
4 Naciskaj odpowiednie przyciski
numeryczne, aby wybrać kanał.
Jeśli pod tym samym numerem kanału była już
zaprogramowana inna stacja, informacje o niej
zostaną skasowane.
5 Aby dostroić większą liczbę stacji, należy
powtórzyć kroki od 2 do 4.
Wybieranie zaprogramowanej stacji
Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne,
aby wybrać kanał.
Aby wybrać kanał o numerze od 10 do 16 naciśnij
[ 10], a następnie dwie cyfry.
LUB
1 Naciśnij [TUNE MODE], aby wybrać
„PRESET”. RX-D55
Naciśnij i przytrzymaj [TUNE MODE], aby
wyświetlić „PGM”. RX-D50
2 Naciśnij [2/3] lub [5/6]
(urządzenie główne: [–/2] lub [6/+]),
aby wybrać kanał.
Ustawianie stacji w paśmie AM
Ustawianie stacji w paśmie AM
Tylko poprzez urządzenie główne
Ten system jest w stanie odbierać stacje radiowe w
paśmie AM w zakresie co 10 kHz.
Zmiana zakresu stacji radiowych z 9 kHz do
10 kHz
1 Naciśnij i przytrzymaj [FM/AM].
Po kilku sekundach wyświetlacz rozpocznie
pulsowanie z aktualnym zakresem
częstotliwości.
2 Przytrzymać przycisk [FM/AM].
• Po zmianie minimalnego zakresu
częstotliwości, należy zwolnić przycisk. W
celu powrotu do trybu domyślnego, należy
powtórzyć powyższe kroki.
• Po zmianie ustawień, jakiekolwiek poprzednie
ustawienia częstotliwości zostaną usunięte.
USB (tylko dla RX-D55 )
Połączenie USB umożliwia odtwarzanie plików MP3
z podłączonych urządzeń pamięci masowej USB.
Zwykle urządzenia pamięci masowej USB (protokół
transferu Bulk-Only).
Podłączanie urządzenia pamięci
Podłączanie urządzenia pamięci
masowej USB
masowej USB
✒ Przygotowanie
Przed podłączeniem urządzenia pamięci masowej
USB do urządzenia, należy upewnić się, że
zapisane tam dane posiadają kopię zapasową.
Nie zaleca się korzystania z przedłużacza USB.
Urządzenie podłączenie za pomocą przewodu nie
zostanie wykryte.
Odtwarzanie z urządzenia pamięci
masowej USB
1 Należy zmniejszyć poziom głośności i
podłączyć urządzenie pamięci masowej USB
do portu USB.
2 Naciśnij [4/9, USB], aby rozpocząć
odtwarzanie.
Zatrzymywanie
odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij
[8] (zatrzymać).
Wyświetlany jest symbol
„RESUME”. Położenie
zostanie zapamiętane.
Naciśnij [4/9, USB], aby
wznowić odtwarzanie.
Naciśnij ponownie
[8] (zatrzymać), aby usunąć
zapamiętane położenie.
Włączenie
pauzy-
odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij
[4/9, USB].
W celu wznowienia
odtwarzania naciśnij przycisk
ponownie.
Ominięcie
utworów
Naciśnij [2/3] lub
[5/6] (urządzenie
główne: [–/2] lub [6/+]).
Ominięcie
albumu
Naciśnij [R/T, ALBUM] w
trybie odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij
[R/T, ALBUM] raz i potem
przyciski cyfrowe.
Nagrywanie z urządzenia pamięci masowej
USB
1 Naciśnij [2/3] lub [5/6]
(urządzenie główne: [–/2] lub [6/+]), aby
wybrać żądany utwór do nagrania.
2 Nacisnąć [V ] na urządzeniu, w celu
rozpoczęcia nagrywania.
✒ Uwaga
Gdy cyfrowy odtwarzacz audio jest podłączony
za pośrednictwem gniazda USB, jest on ładowany
przez cały czas, chyba że urządzenie znajduje się
w trybie czuwania.
✒ UWAGI dotyczące USB
Urządzenia kompatybilne
Urządzenia określone jako pamięci masowe USB:
• Urządzenia USB obsługujące protokół transferu
Bulk-Only.
• Urządzenia USB obsługujące standard USB 2.0
(pełna prędkość).
Obsługiwane formaty
• Foldery są zdefiniowane jako album.
• Pliki są zdefiniowane jako utwór.
• Utwory powinny mieć rozszerzenie „.mp3” lub
„.MP3”.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie jest obsługiwany.
• Urządzenie korzystające z systemu plików NTFS
nie jest obsługiwane. [Obsługiwany jest tylko
system plików FAT 12/16/32 (File Allocation Table
12/16/32).]
• W zależności od rozmiaru sektorów niektóre pliki
mogą nie być dostępne.
• Maksymalna liczba albumów: 255 albumów
• Maksymalna liczba utworów: 2500 utworów
• Maksymalna liczba utworów w jednym albumie:
999 utworów
Kasety magnetofonowe –
odtwarzanie i nagrywanie
Odtwarzanie podstawowe
Odtwarzanie podstawowe
Używaj taśm normalnych.
Można używać taśm typu „high position” i
metalowych, ale urządzenie nie będzie mogło
określić ich właściwości.
1 Naciśnij [TAPE/OFF].
2 Otworzyć pokrywę przycisków funkcji
odtwarzacza kasetowego.
3 Naciśnij [8/x, STOP/EJECT] i włóż kasetę.
Włożyć kasetę do kieszeni stroną, która ma
być odtwarzana, zwróconą w Twoim kierunku i
skierowaną do dołu. Zamknąć kieszeń ręką.
4 Naciśnij [4, PLAY], aby rozpocząć
odtwarzanie.
Zatrzymanie
odtwarzania
taśmy
Naciśnij [8/x, STOP/EJECT].
Włączenie
pauzy-
odtwarzania
Naciśnij [9, PAUSE].
W celu wznowienia
odtwarzania naciśnij przycisk
ponownie.
Szybkie
przewijanie
do przodu i
do tyłu
Naciśnij [3, REW/REV]
lub [5, FF/CUE ] trybie
zatrzymania.
Przeszukiwać
do
określonego
miejsca
odtwarzania
Nacisnąć [3, REW/REV]
(w celu wyszukiwania do tyłu)
lub [5, FF/CUE] (w celu
wyszukiwania do przodu)
podczas odtwarzania.
Po zwolnieniu przyciski,
odtwarzanie zostaje
wznowione.
Nagrywanie
Nagrywanie
Używaj taśm normalnych.
Można też używać taśm „high position” i
metalowych, ale urządzenie nie będzie mogło na
nich prawidłowo nagrywać ani ich kasować.
✒ Przygotowanie
Należy przewinąć odcinek rozbiegowy taśmy,
aby możliwe było natychmiastowe rozpoczęcie
nagrania.
1 Naciśnij [0, STOP/EJECT] i włóż kasetę,
która będzie nagrywana.
Włożyć kasetę do kieszeni stroną, która ma
być odtwarzana, zwróconą w Twoim kierunku i
skierowaną do dołu.
2 Wybierz źródło, z którego zamierzasz
nagrywać.
RX-D55
USB
Przygotować urządzenie pamięci
masowej USB do nagrywania
(Z patrz po lewej).
Radio Dostrój się do wybranej stacji
radiowej (Z strona 4).
Płyty
kompakt
1. Włóż płytę, którą chcesz
nagrać.
Naciśnij [4/9, CD] i następnie
[8] (zatrzymać).
2. Przygotuj wybrany tryb
nagrywania z płyty
kompaktowej.
Nagraj zaprogramowane
utwory
Zaprogramuj utwory, które
chcesz nagrać (Z strona 4).
Nagrywanie wybranych
albumów lub utworów
W celu wybrania odpowiedniego
trybu naciśnij [PLAY MODE]
(Z strona 4).
Gniazdo
muzyczne
Wybrać port muzyczny
(Z strona 6).
RQTX1041-2Z_3pl.indd 5
RQTX1041-2Z_3pl.indd 5 4/8/2010 2:29:27 PM
4/8/2010 2:29:27 PM
Strona: 23
6
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
21
Stosowania zegara i timera
Ustawianie zegara
Ustawianie zegara
Jest to zegar 24-godzinny.
1 Naciśnij [CLOCK/TIMER].
Po każdym naciśnięciu przycisku:
3LHUZRWQD]DZDUWRĞüZ\ĞZLHWODF]D
#PLAY ON
CLOCK
2 W ciągu około 5 sekund
Naciśnij [2/3] lub [5/6], aby
ustawić czas.
Przytrzymanie przycisku powoduje
przyspieszenie wyboru czasu.
3 Naciśnij [CLOCK/TIMER], aby zakończyć
ustawianie czasu.
Wyświetlanie zegara
Aby wyświetlić zegar na kilka sekund, naciśnij
[CLOCK/TIMER].
✒ Uwaga
• Zegar należy regularnie nastawiać, aby zawsze
była ustawiona dokładna godzina.
• Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie
oczekiwania i jest zasilane baterią, zegar nie
zostanie wyświetlony.
Korzystanie z timera wyłączającego
Korzystanie z timera wyłączającego
Można ustawić timer w taki sposób, aby o
określonej godzinie urządzenie włączało się i
budziło użytkownika.
✒ Przygotowanie
• Włącz urządzenie i ustaw zegar.
• Przygotuj wybrane źródło muzyki, które chcesz
odtworzyć: płyta, radio, urządzenie USB (tylko dla
RX-D55 ) lub gniazdo źródła muzyki oraz ustaw
głośność.
1 Naciskaj [CLOCK/TIMER] wielokrotnie, aby
wybrać timer odtwarzania.
2 W ciągu około 5 sekund
Naciśnij [2/3] lub [5/6], aby
ustawić czas rozpoczęcia.
3 Naciśnij [CLOCK/TIMER], aby potwierdzić.
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby ustawić godzinę
zakończenia.
Aby uaktywnić timer
5 Naciśnij [# PLAY], aby włączyć timer.
# PLAY Brak wyświetlenia (wyłączone)
6 Naciśnij [TAPE/OFF], aby wyłączyć urządzenie.
3 Naciśnij [V ], aby rozpocząć
nagrywanie.
Zatrzymaj
nagrywanie
Naciśnij [8/x, STOP/EJECT].
Nagraj na
drugiej stronie
kasety
Odwróć kasetę na drugą
stronę i naciśnij [V ].
Skasuj
nagrany
dźwięk
1. Naciśnij [TAPE/OFF].
2. Włóż nagraną kasetę.
3. Naciśnij [V ].
✒ Uwaga
Zmiany poziomu głośności i jakości dźwięku nie
mają wpływu na nagrywanie.
Zabezpieczenie przed skasowaniem
Na ilustracji przedstawiono sposób wyłamywania
ząbków w celu zabezpieczenia kasety przed
nagraniem. Aby nagrywanie na taśmie było
ponownie możliwe, należy zasłonić otwory w
przedstawiony sposób.
✒ Uwaga
• Taśmy dłuższe niż 100 minut są cienkie i mogą
się łatwo zerwać lub zostać wciągnięte przez
mechanizm.
• Luźną taśmę należy przed odtwarzaniem
naciągnąć, gdyż w przeciwnym wypadku może
ona zostać wciągnięta przez mechanizm.
• Taśmy kasetowe mogą ulegać zahaczaniu
o części wirujące odtwarzacza podczas ich
nieprawidłowego stosowania.
Zmiany ustawień Powtórz kroki od 1 do 4 i 6
(Z patrz po lewej).
Wybranie innego
źródła lub
głośności
1. Naciśnij [# PLAY],
aby usunąć wskazanie
timera z wyświetlacza.
2. Zmień źródło lub
głośność.
3. Wykonaj kroki 5 i 6
(Z patrz po lewej).
Sprawdzenie
ustawień
(gdy urządzenie
jest włączone lub w
trybie gotowości)
Naciskaj [CLOCK/TIMER]
wielokrotnie, aby wybrać
# PLAY (wyświetlacz
jest wyłączony, kiedy
urządzenie zasilane jest
przez baterie i znajduje się
w trybie oczekiwania).
Anulowanie Naciśnij [# PLAY], aby
usunąć wskazanie timera z
wyświetlacza.
✒ Uwaga
• Timer odtwarzania włączy się o ustawionej
godzinie o głośności stopniowo powiększającej
się do ustawionego wcześniej poziomu.
• Jeśli timer jest aktywny, zadziała codziennie o
ustawionej godzinie.
• Aby timer działał, urządzenie musi znajdować się
w trybie gotowości.
• Wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, gdy
timer działa, spowoduje, że ustawienie godziny
zakończenia nie będzie aktywne.
Korzystanie z timera wyłączającego
Korzystanie z timera wyłączającego
Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączanie
urządzenia po ustawionym czasie, z wyjątkiem
trybu odtwarzacza kasetowego.
Naciskać [SLEEP] wielokrotnie, w celu wyboru
żądanego czasu (w minutach).
Aby wyłączyć
Naciskaj [SLEEP] wielokrotnie, aby wybrać
„OFF”.
Zmiana pozostałego czasu
Naciśnij [SLEEP], aby wyświetlić pozostały czas, a
następnie ponownie naciśnij [SLEEP], aby ustawić
żądany czas.
✒ Uwaga
• Możliwe jest jednoczesne użycie timera
odtwarzania i wyłączającego.
• Timer wyłączający ma zawsze priorytet. Należy
dopilnować, by ustawienia timerów nie zachodziły
na siebie.
Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Zmiana jakości dźwięku
Zmiana jakości dźwięku
Zaprogramowany korektor (Preset EQ)
Naciśnij [PRESET EQ] (urządzenie główne:
[SOUND EQ]) wielokrotnie, aby wybrać żądane
ustawienie.
EQ1 (HEAVY) Poprawa brzmienia rocka
EQ2 (CLEAR) Czystsze brzmienie wysokich
częstotliwości
EQ3 (SOFT) Muzyka w tle
EQ4 (VOCAL) Poprawa brzmienia śpiewu
EQ OFF Anuluje wybór korektora EQ
BASS (Tony niskie) lub TREBLE (Wysokie)
Umożliwia uwypuklenie dźwięków o niższych lub
wyższych tonach.
1 Naciśnij [BASS] lub [TREBLE], aby wybrać
żądane ustawienie.
2 Naciśnij [2/3] lub [5/6], aby
wyregulować poziom.
✒ Uwaga
• Poziom wysokości tonów mieści się między
wartościami od -4 do +4.
• Wybierz [EQ OFF], aby wyłączyć BASS
(Tony niskie) lub TREBLE (Wysokie).
Re-master (RE-MASTER)
Ta funkcja odtwarza częstotliwości stracone
podczas nagrywania(oryginalnej ścieżki
dźwiękowej) w celu odtworzenia dźwięku
zbliżonego do oryginalnego.
Naciskaj [RE-MASTER] wielokrotnie, aby
wybrać albo „ON RE-MASTER” albo
„OFF RE-MASTER” RX-D55 („ON R.M” lub
„OFF R.M” RX-D50 ).
Poprawa jakości dźwięku ku
Poprawa jakości dźwięku ku
stereofonicznego:
stereofonicznego:
Wirtualizacje
Wirtualizacje dźwięku
dźwięku
Umożliwia poszerzenie i dodanie naturalnej głębi
do dźwięku stereofonicznego.
Naciśnij [SOUND VIRTUALIZER], aby wyświetlić
„ ”. Ponownie naciśnij przycisk, aby
anulować wybór.
✒ Uwaga
• Ta funkcja nie ma wpływu na nagrywanie.
• Faktyczny efekt zależny jest od źródła
odtwarzania.
Korzystanie z
innego wyposażenia
opcjonalnego
Podłączanie do przenośnego
Podłączanie do przenośnego
urządzenia audio
urządzenia audio
Ta funkcja umożliwia słuchanie muzyki z
przenośnego urządzenia audio.
Odtwarzanie z przenośnego urządzenia
audio
Przed podłączeniem do gniazda MUSIC PORT
wyłącz funkcję korektora (jeżeli występuje)
przenośnego urządzenia audio. W przeciwnym
razie dźwięk z głośnika może być zniekształcony.
1 Podłącz przewód audio do gniazda MUSIC
PORT.
2 Naciśnij [MUSIC PORT].
3 Odtwórz przenośne urządzenie audio. (Patrz
instrukcja obsługi danego urządzenia.)
Ustawianie poziomu
Umożliwia ustawienie poziomu sygnału
wejściowego odtwarzanego przez przenośne
urządzenie audio.
Naciśnij [INPUT LEVEL], aby wybrać żądane
ustawienie.
RX-D55
HIGH (wysoki) LOW (niskie)
RX-D50
HI (wysoki) LO (niskie)
✒ Uwaga
Podczas aktywnego trybu wysokie, w przypadku
zakłóceń dźwięku należy wybrać niskie.
RQTX1041-2Z_3pl.indd 6
RQTX1041-2Z_3pl.indd 6 4/8/2010 2:29:27 PM
4/8/2010 2:29:27 PM
Strona: 24
7
ENGLISH
POLSKI
ESPAÑOL
RQTX1041
22
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy
przeprowadzić następujące kontrole. Jeżeli masz
wątpliwości, co do niektórych punktów kontrolnych
lub podane w tabeli rozwiązania nie eliminują
problemu, zwróć się po wskazówki do sprzedawcy.
„Czynności wykonywane przez zakłady
usługowe polegające na sprawdzeniu: działania,
parametrów technicznych, czyszczeniu głowic i
toru taśmy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
strojeniu programatorów, wymianie żarówek i
bezpieczników—nie są zaliczane do ilości napraw
stanowiących podstawę wymiany sprzętu zgodnie
z §36, pkt. 1.3. Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z
1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim
Nr. 21 z 1983.06.29.”
„Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
zewnętrznych części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury przyłączeniowe,
słuchawkowe—nie podlegają gwarancji.”
„Aby uchronić sprzęt Hi-Fi przed zniszczeniem
w czasie wyładowań atmosferycznych, należy
odłączyć przewód zasilania sprzętu Hi-Fi z
sieci oraz kabel antenowy (dotyczy instalacji
indywidualnych).”
■ Typowe problemy Strona
Brak odpowiedzi przy naciskaniu
przycisków pilota zdalnego sterowania.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
zainstalowane.
• Po wyczerpaniu baterii należy je wymienić.
3
3
Urządzenie nie może zostać włączone
przy użyciu pilota zdalnego sterowania.
• Aby włączyć urządzenie zasilane baterią
należy tego dokonać na urządzeniu
głównym.
3
Jezeli urządzenie znajduje się w trybie
oczekiwania i jest zasilane bateriami,
zegar nie zostanie wyświetlony.
• Podłącz do gniazdka sieciowego, aby
włączyć wyświetlacz.
3, 6
Zniekształcenia dźwięku lub brak
dźwięku.
• Zwiększ głośność. —
„Buczenie” jest słyszalne podczas
odtwarzania
• Przewód zasilania prądem przemiennym
lub fluorescencyjne oświetlenie znajduje
się blisko urządzenia. Utrzymywać
urządzenie z dala od innych urządzeń
lub przewodów zasilających.
—
Wyświetlany jest symbol „UO1”.
• Wymienić baterie lub podłącz zasilanie z
gniazdka sieciowego.
—
Wyświetlany jest symbol „F76”.
• Wystąpił problem z zasilaniem.
Skonsultuj się ze sprzedawcą.
—
■ Płyty kompaktowe
„ERROR”
• Wykonano nieprawidłową operację.
Przeczytaj instrukcję i spróbuj ponownie.
—
Nieprawidłowe odtwarzanie lub brak
rozpoczęcia odtwarzania.
• Płyta została nieprawidłowo
umieszczona w napędzie; umieścić
prawidłowo płytę w napędzie.
• Płyta może być zabrudzona. Należy ją
wytrzeć.
• Użyj innej płyty, jeśli jest zarysowana,
wygięta lub niestandardowa.
• Nagromadzenia pary: Odczekać 1 do 2
godzin do czasu odparowania.
—
—
—
—
■ Kasety magnetofonowe
Słaba jakość dźwięku.
• Wyczyść głowice. 3
Nagrywanie nie zostało wykonane.
• Jeśli wyłamano zabezpieczenia z kasety,
zakryj otwory taśmą klejącą.
6
Podczas załadunku kasety nie wolno
jej wyjmować lub zamykać kieszeni
odtwarzacza.
• Baterie są wyczerpane. Wymienić
baterie lub zastosować zasilanie z
gniazdka sieciowego.
• Naciśnij [4, PLAY] następnie
[8/x, STOP/EJECT].
—
—
Dane techniczne
SEKCJA WZMACNIACZA
SEKCJA WZMACNIACZA
Wyjściowa moc
RX-D55 10 W x 2 (Średnia kwadratowa 10%
całkowitego zniekształcenia harmonicznego)
RX-D50 3 W x 2 (Średnia kwadratowa 10%
całkowitego zniekształcenia harmonicznego)
TUNER FM/AM, SEKCJA ZŁĄCZY
TUNER FM/AM, SEKCJA ZŁĄCZY
Modulacja częstotliwościowa (FM)
Zakres częstotliwości
87,50 MHz do 108,00 MHz (w krokach co 50 kHz)
Modulacja amplitudowa (AM)
Zakres częstotliwości
522 kHz do 1629 kHz (w krokach co 9 kHz)
520 kHz do 1630 kHz (w krokach co 10 kHz)
Gniazdo słuchawek
Złącze Stereo, złącze 3,5 mm (32 )
Gniazdo muzyczne (przód)
Czułość 100 mV, 4,7 k
Złącze Stereo, złącze 3,5 mm
SEKCJA ODTWARZACZA PŁYT CD
SEKCJA ODTWARZACZA PŁYT CD
Odtwarzane płyty (8 cm lub 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW
(CD-DA, płyta formatowana jako MP3 )
(3) MP3
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Przepustowość w bitach
MP3 32 kbps do 320 kbps
Częstotliwość próbkowania
CD 44,1 kHz
MP3 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dekodowanie 16 bitowe liniowe
Żródło wiązki
Laser półprzewodnikowy {długość fali 795 nm (CD)}
Pasmo przenoszenia 40 Hz do 20 kHz
Liczba kanałów 2 kanały, stereo
Kołysanie i drżenie dźwięku
Znikształcenia dźwięku poniżej skali pomiarowej
SEKCJA MAGNETOFONU
SEKCJA MAGNETOFONU
System ścieżek 4 ścieżki, 2 kanały, stereo
System monitorowania
Z regulowaną siłą dźwięku
System nagrywania
Zmienny prąd podkładu 84 kHz
System kasowania Magnes wielobiegunowy
Ogólne pasmo przenoszenia
NORMALNA 50 Hz do 12 kHz
SEKCJA USB (tylko dla
SEKCJA USB (tylko dla RX-D55 )
)
Gniazdo USB
Obsługiwane formaty plików multimedialnych
MP3 ( .mp3)
System plików urządzenia USB
FAT 12, FAT 16, FAT 32
Pobór mocy portu USB 500 mA (maks.)
SEKCJA ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH
SEKCJA ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH
Głośniki Impedancja 4
Pełen zakres 2 x 8 cm
Ceramiczny głośnik wysokotonowy 2 x 1,5 cm
DANE OGÓLNE
DANE OGÓLNE
Zasilanie
Z sieci prądu przemiennego 230 V, 50 Hz
Bateria 12 V (8 x LR14, C)
Podtrzymywanie pamięci 6 V (4 x R6/LR6, AA)
Pobór mocy RX-D55 27 W
RX-D50 14 W
Żywotność baterii (należy stosować wyłącznie
baterie alkaiczne)
Audycja radiowa RX-D55 3,2 godzin
RX-D50 9 godzin
Nagrywanie z radia RX-D55 7,0 godzin
RX-D50 9 godzin
Odtwarzanie płyt CD RX-D55 2,4 godzin
RX-D50 6 godzin
Nagrywanie płyt CD RX-D55 5,0 godzin
RX-D50 7 godzin
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
RX-D55 2,5 godzin
RX-D50 8 godzin
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
408 mm x 148 mm x 271 mm
Masa
RX-D55 4,0 kg bez bateriì (4,6 kg z bateriemì)
RX-D50 3,3 kg bez bateriì (3,9 kg z bateriemì)
Zakres temperatur roboczych 0°C do +40°C
Zakres wilgotności roboczych
od 35% do 80% (bez kondensacji)
Pobór mocy w trybie gotowości:
0,8 W (około)
✒ Uwaga
1. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Masa i wymiary podane są w przybliżeniu.
2. Wartość całkowitych zniekształceń
harmonicznych została zmierzona przy użyciu
cyfrowego analizatora widma.
■ Radio Strona
Słyszalny jest zniekształcony dźwięk
i hałas.
• Użyj anteny zewnętrznej. —
Słychać dudnienie.
• Wyłącz telewizor lub odsuń go od
urządzenia.
—
Podczas odbioru w zakresie AM słychać
przydźwięk o niskiej częstotliwości.
• Odsuń antenę od innych kabli i przewodów. —
■ USB (tylko dla RX-D55 )
Napęd USB lub zapisane dane nie mogą
być odczytane.
• Format napędu USB lub zawartość
zapisanych na nim danych nie są
kompatybilne z systemem, zostaje w
takim przypadku wyświetlany komunikat
„NO PLAY”. Należy odłączyć urządzenie
USB i włączyć ponownie.
• Funkcja hosta USB niniejszego
urządzenia może nie działać z niektórymi
urządzeniami USB.
• Urządzenia USB, na których można
zapisać ponad 8 gigabajtów danych,
mogą nie działać w niektórych
przypadkach.
—
—
—
Powolne działanie urządzenia USB.
• Pliki o dużych rozmiarach lub napęd
Flash USB z dużą ilością pamięci
wymaga dłuższego czasu wczytywania.
—
RQTX1041-2Z_3pl.indd 7
RQTX1041-2Z_3pl.indd 7 4/8/2010 2:29:27 PM
4/8/2010 2:29:27 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic RX-D55

Zadaj pytanie o Panasonic RX-D55

Masz pytanie dotyczące Panasonic RX-D55, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic RX-D55. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic RX-D55 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.