Instrukcja Panasonic KX-TS500PD

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic KX-TS500PD. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Inne akcesorium telefon
  • Model/nazwa: KX-TS500PD
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski

Spis treści

Strona: 0
PQQX13860TA F0903NK60818
Karta zakupu
Numer fabryczny.
(umieszczony na spodniej øcianie telefonu)
Data zakupu
Nazwa i adres sprzedawcy
Zintegrowany system telefoniczny
Instrukcja obsìugi
Model KX-TS500PD
Wybieranie impulsowe lub tonowe
Przed uruchomieniem telefonu prosimy o
przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej
na przyszìoøã.
KX-TS500PDW
1 Wstèp
1-A Panel kontrolny 1-B Ustawienia
2
ABC
3
DEF
1
5
JK
L
6
MNO
4
GHI
8
TU
V
9
WXYZ
7
PQ
RS
0
TO
N FLASH
POWTÓ
RZ
GÌOØNOØÃ
Przycisk ($) (TON) (3-B)
Przycisk (FLASH)
(3-A)
Przeìàcznik RINGER
(Dzwonek) (1-B)
Przycisk (POWTÓRZ) (2-A)
Przeìàcznik DIALING MODE
(Sposób wybierania) (1-B)
GÌOØNOØÃ (^), (_)
Przycisk (2-A)
1 Podìàcz przewód linii telefonicznej (1).
2 Podìàcz przewód sìuchawki (2), a
nastèpnie sprawdœ sygnaì w sìuchawce.
Do gniazdka telefonicznego
Przewód sìuchawki
Sìuchawka
Przewód telefoniczny
Przeìàcznik RINGER
(Dzwonek)
Przeìàcznik
DIALING MODE
(Sposób wybierania)
1
2
TONE PULSE
DIALING MODE
HIGH OFF
RINGER
3 Ustaw przeìàcznik DIALING MODE na
TONE (Ton).
≥Jeëeli aparat nie wybiera numerów, przestaw
przeìàcznik na PULSE (Impuls).
4 Ustaw przeìàcznik RINGER na wybranej
pozycji: HIGH (Gìoøno), LOW (Cicho) lub
OFF (Wyìàczony). (Np, wybrano “LOW”.)
∑ Sìuchawka . . . jedna
∑ Przewód sìuchawki
. . . . . . . . . . . . jeden
∑ Przewód telefoniczny
. . . . . . . . . . . . jeden
Akcesoria (w komplecie)
≥Po ustawieniu przeìàcznika w pozycji OFF,
telefon nie bèdzie dzwoniì.
Producent moëe bez uprzedzenia zmieniã
zawartoøã niniejszej instrukcji.
≥Linia telefoniczna powinna byã wyposaëona w
dodatkowy bezpiecznik przepièciowy i
nadpràdowy. Odpowiedni bezpiecznik powinien
wybraã i zamontowaã instalator.
≥Uszkodzenia spowodowane wyìadowaniami
atmosferycznymi nie sà objète gwarancjà, nawet jeëeli
zainstalowany zostaì bezpiecznik przepièciowy.
2-A Uzyskiwanie poìàczeæ
1 Podnieø sìuchawkè.
2 Wybierz numer telefonu.
≥Jeëeli pomylisz siè, odìóë sìuchawkè i zacznij
od poczàtku.
3 Po zakoæczeniu rozmowy, odìóë sìuchawkè.
Jak powtórzyã wybieranie ostaniego
numeru
Podnieø sìuchawkè. ➡ Naciønij (POWTÓRZ).
Aby wyregulowaã gìoønoøã w sìuchawce
podczas rozmowy (4 poziomów):
Aby zgìoøniã, naciønij (^).
Aby øciszyã, naciønij (_).
≥Po odìoëeniu sìuchawki poziom gìoønoøci zostanie
zachowany.
2 Operacje 3 Funkcje specjalne
1 Kiedy telefon dzwoni, podnieø sìuchawkè.
2 Po zakoæczeniu rozmowy, odìóë sìuchawkè.
2-B Odbieranie poìàczeæ
3-B Tymczasowe przeìàczenie
na wybieranie tonowe
(Dla uëytkowników linii telefonicznych
z wybieraniem impulsowym)
Przed wprowadzeniem cyfr wymagajàcych
wybierania tonowego naciønij ($) (TON).
≥Tryb wybierania zmienia siè na tonowy. Moëesz
uzyskaã dostèp do systemów sterowanych
tonowo, do bankowych usìug elektronicznych, itp.
Po odìoëeniu sìuchawki aparat powróci do
impulsowego trybu wybierania.
3-A Przycisk FLASH
Przycisk (FLASH) umoëliwia uëytkownikowi
korzystanie z funkcji specjalnych, takich jak transfer
poìàczenia wewnètrznego, a takëe pozwala na
dostèp do usìug specjalnych (opcja) centrali, takich
jak, na przykìad, rozmowa oczekujàca.
http://www.panasonic.com
Strona: 1
4 Warto wiedzieã
4-A Montaë na øcianie
Aby chwilowo
odìoëyã sìuchawkè
w trakcie rozmowy,
powieø jà tak, jak
pokazano na
rysunku obok.
Telefon moëna zamontowaã na øcianie.
1 Naciønij zaczepy w kierunku wskazanym
strzaìkami (1) i zdejmij przejøciówkè
sìuëàcà do montaëu na øcianie (2).
Do gniazdka
telefonicznego
Øruby
8,3 cm
Zaczepy
3 Zainstaluj øruby, korzystajàc z szablonu
umieszczonego u doìu strony. Podìàcz
przewód linii telefonicznej. Zaìóë telefon i
przesuæ do doìu.
≥Przymocuj przewód aby zapobiec rozìàczeniu.
1
1
2
2 Nadmiar przewodu linii telefonicznej zwiæ do
ørodka przystawki montaëowej, a potem
wepchnij jà tak, jak pokazuje strzaìka (1 i 2).
≥Oznaczenie “UP WALL” oznacza kierunek “w górè”.
1
2
4-B Usuwanie usterek
Problem
Aparat nie dziaìa.
Nie moëesz
uzyskaã
poìàczenia, chociaë
numer wybierasz
prawidìowo.
Telefon nie
dzwoni.
Rozwiàzanie
≥Sprawdœ ustawienia (1-B).
≥Sprawdœ, czy przeìàcznik
DIALING MODE (Sposób
wybierania) ustawiony jest
we wìaøciwej pozycji
(1-B).
≥RINGER (Dzwonek) jest
wyìàczony. Ustaw
gìoønoøã na poziomie
HIGH (Gìoøno) lub LOW
(Cicho) (1-B).
Zwróã szczególnà uwagè na przestrzeganie
przedstawionych niëej zasad bezpieczeæstwa.
Instalacja
Ørodowisko
1) Nie korzystaj z telefonu w pobliëu wody—na
przykìad, w pobliëu wanny, umywalki, zlewu, itp.
Naleëy takëe unikaã wilgotnych piwnic.
2) Telefon powinien staã z dala od œródeì ciepìa,
takich jak, grzejniki, paleniska kuchenne, itp. Nie
naleëy równieë instalowaã telefonu w
pomieszczeniach o temperaturze niëszej od 5oC
lub wyëszej nië 40oC.
Miejsce
1) Nie stawiaj na aparacie cièëkich przedmiotów.
2) Naleëy uwaëaã, aby na aparat nie spadaìy inne
przedmioty i nie rozlewaìy siè naæ pìyny. Nie
naleëy wystawiaã telefonu na nadmierne
dziaìanie dymu, kurzu, mechanicznych wibracji
lub wstrzàsów.
3) Umieøã telefon na pìaskiej powierzchni.
4-C Zasady bezpieczeæstwa 4-D Specyfikacja
Œródìo zasilania: Z linii telefonicznej
Wymiary (wysokoøã x szerokoøã x dìugoøã):
Ok. 96 mm x 150 mm x 200 mm
Masa (cièëar): Ok. 475 g
Sposób wybierania: Tonowo (DTMF)/Impulsowo
Dopuszczalne warunki otoczenia: 5°C – 40°C
Producent moëe zmieniã specyfikacjè bez
uprzedzenia.
Bezpiecznik przepièciowy
Aparat wyposaëony jest w wewnètrzny bezpiecznik
przepièciowy. Jeëeli jednak w okolicy czèsto
zdarzajà siè burze z piorunami, zalecamy instalacjè
bezpiecznika przepièciowego na linii telefonicznej.
Potrzebny bezpiecznik znajdziesz w sklepie z
artykuìami technicznymi.
≥Gwarancja nie obejmuje zniszczeæ
spowodowanych wyìadowaniami elektrycznymi,
nawet jeøli zainstalowane zostaìy bezpieczniki
przepièciowe.
8,3 cm
Szablon do montaëu na øcianie
UWAGA:
NARAËANIE URZÀDZENIA NA DZIAÌANIE
DESZCZU LUB WILGOCI MOËE SPOWODOWAÃ
POËAR LUB PORAËENIE PRÀDEM.
Jeëeli w pracy telefonu wystàpià jakieø
nieprawidìowoøci, odìàcz liniè telefonicznà i podìàcz
do gniazdka inny, dziaìajàcy telefon. Jeëeli drugi
aparat dziaìa prawidìowo, nie podìàczaj ponownie
naszego telefonu, zanim nie zostanie naprawiony.
Jeëeli drugi aparat równieë nie dziaìa, zgìoø
uszkodzenie firmie telekomunikacyjnej.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic KX-TS500PD

Zadaj pytanie o Panasonic KX-TS500PD

Masz pytanie dotyczące Panasonic KX-TS500PD, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic KX-TS500PD. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic KX-TS500PD tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.