Instrukcja Panasonic HX-WA3

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HX-WA3. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HX-WA3
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
Podwójna kamera
Nr modelu HX-WA30
HX-WA3
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy
dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi
do wglądu.
VQT4X38
until
2013/2/25
Strona: 1
- 2 -
∫ Informacje dotyczące formatów nagrywania i
kompatybilności kamery
≥ Niniejsze urządzenie to podwójna kamera formatu MP4 (standard
plików MPEG-4 AVC) do nagrywania filmów o wysokiej rozdzielczości.
≥ Filmy AVCHD i MPEG2 są innego formatu i, co za tym idzie, nie są
obsługiwane przez to urządzenie.
∫ Odszkodowanie za zawartość zapisów
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub
pośrednio spowodowane jakimikolwiek problemami skutkującymi utratą
nagranych lub edytowanych materiałów, jak również nie udziela
gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów, w przypadku
nieprawidłowego działania nagrywania lub edycji. Analogicznie,
powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie w przypadku dokonywania
jakichkolwiek napraw kamery (włącznie z jakimikolwiek innymi
elementami, niezwiązanymi z pamięcią wewnętrzną).
∫ Postępowanie z pamięcią wewnętrzną
Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną pamięć. Podczas
użytkowania kamery należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie.
Należy regularnie sporządzać kopie zapasowe danych.
Pamięć wewnętrzna służy do tymczasowego przechowywania danych.
Aby zapobiec utracie danych na skutek działania elektryczności
statycznej, fal elektromagnetycznych, awarii i usterek, należy sporządzać
kopie zapasowe danych na komputerze lub płycie. (l 191)
≥ Wskaźnik stanu (l 19) jest podświetlony podczas wykonywania
operacji na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej (inicjalizacja,
nagrywanie, odtwarzanie, usuwanie itp.). Nie należy wykonywać
poniższych czynności, gdy świeci się wskaźnik. Może to spowodować
uszkodzenie pamięci wewnętrznej lub usterkę kamery.
jWyłącz zasilanie (wyjmij akumulator)
jWkładanie i wyjmowanie karty SD
jPodłączanie lub odłączanie kabla USB
jNarażanie kamery na drgania i wstrząsy
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania się kamery. (l 227)
Przeczytaj przede wszystkim
Strona: 2
- 3 -
∫ Karty, których można używać z tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub
karty pamięci o pojemności 48 GB lub większej bez logo SDXC nie są
zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się na stronie 30.
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz karta pamięci SDXC są
określane wspólnie jako “karta SD”.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje stosowane do nagrywania/
odtwarzania filmów oznaczone zostały .
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje stosowane do robienia/
wyświetlania zdjęć oznaczone zostały .
≥ Funkcje, których można używać do nagrywania/odtwarzania dźwięku
zostały oznaczone w niniejszej instrukcji obsługi.
≥ Odnośne strony oznaczone zostały strzałką, np. l 00
≥ “Plik” może oznaczać “scenę”, “zdjęcie” i “plik dźwiękowy”.
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli i .
Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od oryginału.
≥ Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają model
, jednak część objaśnień odnosi się do innych modeli.
≥ Niektóre funkcje mogą być niedostępne, w zależności od modelu.
≥ Cechy kamery mogą się różnić, w związku z tym należy starannie
zapoznać się z instrukcją obsługi.
≥ Nie wszystkie modele mogą być dostępne w zależności od miejsca
zakupu.
HX-WA30 HX-WA3
HX-WA30
Strona: 3
- 4 -
Przeczytaj przede wszystkim............................................................ 2
Przygotowanie
(Ważne)
Informacje dotyczące wodoszczelności/pyłoszczelności
kamery oraz jej odporności na wstrząsy......................................... 8
Sprawdzić przed użyciem pod wodą........................................... 12
Korzystanie z kamery pod wodą. ................................................ 14
Działania po zanurzeniu w wodzie.............................................. 14
Korzystanie z kamery w niskich temperaturach........................... 18
Nazwy i funkcje najważniejszych części ....................................... 19
Zasilanie ........................................................................................... 22
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora.......................................... 22
Ładowanie akumulatora.............................................................. 25
Czas ładowania i czas nagrywania ............................................. 27
Nagrywanie na karcie ...................................................................... 30
Karty, których można używać z tą kamerą.................................. 30
Wkładanie/wyjmowanie karty SD................................................ 32
Włączanie/wyłączanie kamery ........................................................ 35
Informacje dotyczące trybu gotowości ........................................ 36
Informacje dotyczące ikony ostrzegającej o wysokiej
temperaturze............................................................................... 37
Wybieranie trybu.............................................................................. 38
Ustawianie daty i czasu................................................................... 39
Spis treści
Strona: 4
- 5 -
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania.................................................... 42
Nagrywanie filmów .......................................................................... 44
Robienie zdjęć.................................................................................. 47
Informacje dotyczące robienia zdjęć podczas nagrywania
filmów i rejestrowania dźwięku.................................................... 50
Nagrywanie dźwięku........................................................................ 51
Tryb Intelligent Auto ........................................................................ 53
Odtwarzanie filmów/zdjęć/dźwięku ................................................ 56
Korzystanie z ekranu menu ............................................................ 60
Korzystanie z uproszczonego menu ........................................... 62
Korzystanie z menu opcji................................................................ 63
MENU OPCJI 1........................................................................... 63
MENU OPCJI 2........................................................................... 67
MENU OPCJI 3........................................................................... 69
Zaawansowane (Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu ....................................................................... 73
Zoom inteligentny [HX-WA3]....................................................... 75
Tryb zoomu ................................................................................. 76
Stabilizator obrazu........................................................................... 78
Nagrywanie w zwolnionym tempie [HX-WA30] ............................. 80
Nagrywanie z efektami filtrowania ................................................. 83
Nagrywanie w trybie szybkich zdjęć.............................................. 87
Robienie zdjęć panoramicznych .................................................... 89
Nagrywanie pod wodą..................................................................... 93
Dostosuj balans koloru i dźwięk do nagrywania
podwodnego ............................................................................... 93
Funkcje nagrywania menu.............................................................. 94
MENU NAGRYWANIA 1 ............................................................. 94
MENU NAGRYWANIA 2 ........................................................... 102
MENU NAGRYWANIA 3 ........................................................... 105
MENU NAGRYWANIA 4 ........................................................... 108
Strona: 5
- 6 -
Nagrywanie ręczne ........................................................................ 115
Balans bieli................................................................................ 115
Ręczna regulacja czasu naświetlania/przysłony
[HX-WA30] ................................................................................ 117
Ustawianie ostrości i nagrywanie.............................................. 120
Czynności zaawansowane (odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania...................................................................... 121
Odtwarzanie za pomocą ikony obsługi...................................... 121
Tworzenie stopklatek ................................................................ 123
Wycięcie fragmentu zdjęcia panoramicznego........................... 124
Powiększanie odtwarzanego zdjęcia (Odtwarzanie z
powiększeniem) ........................................................................ 125
Różne funkcje odtwarzania........................................................... 127
Zmiana ustawień odtwarzania i wyświetlenie pokazu
slajdów ...................................................................................... 127
Odtwarzanie z efektami filtrowania ........................................... 130
Wyświetlanie informacji o pliku ................................................. 131
Korzystanie z menu odtwarzania ................................................. 133
MENU ODTWARZANIA 1 ......................................................... 133
MENU ODTWARZANIA 2 ......................................................... 134
Usuwanie scen/zdjęć/plików dźwiękowych................................. 140
Zabezpieczanie pliku ................................................................ 143
Odtwarzanie filmów/zdjęć na telewizorze.................................... 144
Podłączanie przy użyciu kabla mikro HDMI.............................. 148
Ustawienie formatu TV.............................................................. 148
Odtwarzanie z VIERA Link ............................................................ 149
Kopiowanie
Kopiowanie z pamięci wewnętrznej na kartę SD ........................ 151
Powielanie obrazów do innych urządzeń wideo......................... 153
Używanie karty Eye-Fi™................................................................ 155
Strona: 6
- 7 -
Wi-Fi
Funkcja Wi-Fi® [HX-WA30] ............................................................ 160
Możliwości funkcji Wi-Fi i przygotowanie do jej użycia
[HX-WA30]....................................................................................... 162
Podłączanie do Wi-Fi [HX-WA30].................................................. 165
Podłączanie do bezprzewodowego punktu dostępowego ........ 166
Podłączanie do smartfona ........................................................ 176
Zapis/odtwarzanie przy użyciu urządzeń zdalnych
[HX-WA30]....................................................................................... 181
Odtwarzanie DLNA [HX-WA30] ..................................................... 185
Korzystanie z menu [KONFIG. Wi-Fi] [HX-WA30]........................ 187
Praca z komputerem
Opis funkcji kamery po połączeniu z komputerem .................... 191
Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania..................... 194
Wymagania systemowe................................................................. 196
Instalacja ........................................................................................ 200
Podłączanie do komputera ........................................................... 201
Używaj jako czytnika kart.......................................................... 202
Zastosowanie urządzenia jako kamery internetowej................. 205
Uruchamianie programu HD Writer VE 3.0.................................. 207
Czytanie instrukcji obsługi programów...................................... 207
Korzystanie z komputera Mac ...................................................... 208
Inne
Oznaczenia na ekranie LCD.......................................................... 210
Komunikaty .................................................................................... 214
Rozwiązywanie problemów........................................................... 215
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania............................................ 225
Informacje dotyczące praw autorskich........................................ 232
Tryby nagrywania/przybliżony czas nagrywania ........................ 234
Przybliżona liczba możliwych do zapisania zdjęć ...................... 236
Strona: 7
- 8 -
Nie zapewnia to ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zalaniem we wszystkich sytuacjach.
*1 Oznacza to, że można korzystać z kamery pod wodą przez
określony czas przy określonym ciśnieniu zgodnie z metodą
postępowania ustaloną w Panasonic.
Przygotowanie
(Ważne)
Informacje dotyczące
wodoszczelności/pyłoszczelności
kamery oraz jej odporności na
wstrząsy
Wodoszczelność i pyłoszczelność
Klasa wodoszczelności/pyłoszczelności odpowiada normie
“IP68”. Kamera może być użytkowana pod wodą na głębokości
nieprzekraczającej 10 m przez czas nieprzekraczający
60 minut, pod warunkiem przestrzegania zasad obsługi i
konserwacji opisanych w niniejszym dokumencie.*1
Odporność na wstrząsy
Kamera pomyślnie przeszła test przeprowadzony przez firmę
Panasonic, który jest zgodny ze standardami odporności na
wstrząsy MIL-STD 810F Method 516.5-Shock. (Podczas testu
kamerę zrzucono z wysokości 1,5 m na płytę ze sklejki o
grubości 3 cm, z ekranem LCD zamkniętym i skierowanym do
środka).*2
Wodoszczelność i pyłoszczelność
Klasa wodoszczelności/pyłoszczelności odpowiada normie
“IP68”. Kamera może być użytkowana pod wodą na głębokości
nieprzekraczającej 5 m przez czas nieprzekraczający 60 minut,
pod warunkiem przestrzegania zasad obsługi i konserwacji
opisanych w niniejszym dokumencie.*1
HX-WA30
HX-WA3
Strona: 8
- 9 -
*2 “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” jest standardem
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of
Defense), w którym określono przeprowadzenie testu odporności na
wstrząsy na 5 urządzeniach zrzucanych z wysokości 122 cm w
26 pozycjach (8 rogów, 12 krawędzi i 6 powierzchni czołowych);
wszystkie 26 prób dla 5 urządzeń muszą być zakończone
pomyślnie. (Jeżeli podczas testu jedna z prób zostanie zakończona
niepowodzeniem, używane jest nowe urządzenie w celu ukończenia
testu odporności dla 5 urządzeń).
Metoda testów firmy Panasonic jest oparta na powyżej opisanym
standardzie “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock”. Jednakże
zmieniono wysokość z 122 cm na 150 cm. Kamera była zrzucana na
płytę ze sklejki o grubości 3 cm. Test został ukończony pomyślnie.
(Podczas testu nie uwzględniano zmiany wyglądu takiego jak zdarcie
farby lub odkształcenia w miejscu zderzenia kamery z płytą ze sklejki).
∫ Postępowanie z kamerą
≥
Wodoszczelność może ulec pogorszeniu wskutek wysokiego ciśnienia,
gdy kamera będzie używana na głębokości większej niż 10 m.
Wodoszczelność może ulec pogorszeniu wskutek wysokiego ciśnienia,
gdy kamera będzie używana na głębokości większej niż 5 m.
≥ Należy bezzwłocznie wytrzeć kamerę w razie zalania detergentem,
mydłem, wodą termalną, dodatkiem do kąpieli, olejkiem do opalania,
filtrem słonecznym, środkami chemicznymi, itd.
≥ Wodoszczelność kamery dotyczy wyłącznie wody morskiej i słodkiej.
≥ Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez zaniedbanie
lub błąd klienta.
≥ Wnętrze kamery nie jest wodoszczelne. Zalanie wodą może
spowodować usterkę.
≥ Dostarczone akcesoria takie jak akumulator itp. nie są wodoszczelne.
(poza paskiem na rękę)
≥ Akcesoria dostarczone w zestawie, takie jak akumulator itp., nie są
pyłoszczelne ani odporne na wstrząsy.
Wodoszczelność nie jest gwarantowana, jeżeli kamera została
narażona na uderzenie, upadek itp. W takim przypadku należy
wykonać (płatny) przegląd w Centrum Serwisowym Panasonic,
aby sprawdzić wodoszczelność.
HX-WA30
HX-WA30
HX-WA3
Strona: 9
- 10 -
≥ Karty nie są wodoszczelne. Nie dotykać wilgotnymi rękami. Nie
wkładać wilgotnych kart do kamery.
≥ Nie pozostawiać kamery przez dłuższy czas w miejscach, w których
jest bardzo chłodno (w ośrodkach narciarskich, na dużej wysokości
n.p.m.) lub bardzo ciepło (powyżej 35 oC), wewnątrz samochodu
zaparkowanego w miejscu nasłonecznionym, w pobliżu grzejnika, na
plaży, itd. Wodoszczelność może ulec pogorszeniu.
≥ Usuń ziarna piasku lub pył z głośnika (l 21) lub mikrofonów (l 21).
Nie używaj igły ani innego ostrego przedmiotu. (Może to spowodować
znaczące pogorszenie wodoszczelności.)
≥ Obce ciała mogą przylgnąć do wewnętrznej strony tylnych
drzwiczek (wokół gumowej uszczelki lub końcówek) w razie
otwierania lub zamykania drzwiczek w zapiaszczonym lub
zapylonym środowisku itp. Zamknięcie drzwiczek z
przylegającymi ciałami obcymi może spowodować obniżenie
szczelności. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
spowodować usterki itp.
≥ Usuń wszelkie obce ciała przylegające do wewnętrznej strony drzwiczek
tylnych za pomocą szmatki niepozostawiającej kłaczków.
≥ Dowolny płyn, w tym kropelki wody na powierzchni kamery lub po
wewnętrznej stronie tylnych drzwiczek należy zetrzeć za pomocą
suchej miękkiej szmatki. Nie otwieraj i nie zamykaj tylnych
drzwiczek w pobliżu wody, pod wodą, wilgotnymi dłońmi lub po
zalaniu kamery. Może to spowodować przeciek.
Strona: 10
- 11 -
∫ Gdy wewnętrzna strona obiektywu jest zaparowana
(kondensacja)
Nie oznacza to usterki lub uszkodzenia kamery. To może być
związane ze środowiskiem pracy.
≥ Należy uważać na kondensację, gdyż może ona powodować plamy na
obiektywie, rozwój grzybów oraz usterki kamery.
Co robić, gdy wewnętrzna strona obiektywu ulegnie zaparowaniu
≥ Wyłącz kamerę i otwórz tylnej drzwiczki w miejscu o stałej
temperaturze, unikając wysokich temperatur, wilgotności, piasku i
kurzu. Zaparowanie zniknie samorzutnie po około 2 godzinach od
otwarcia tylnych drzwiczek, gdy temperatura kamery ulegnie
wyrównaniu z temperaturą otoczenia.
≥ W przeciwnym razie skontaktuj się z centrum serwisowym Panasonic.
Okoliczności mogące powodować zaparowanie wewnętrznej strony
obiektywu
Kondensacja może spowodować zaparowanie wewnętrznej strony
obiektywu, gdy kamera jest użytkowana w miejscach, gdzie występują
duże wahania temperatury lub wysoka wilgotność, takich jak:
≥ Gdy kamera jest użytkowana pod wodą po przechowywaniu na
gorącej plaży itd.
≥ Gdy kamera została wniesiona w zimie do ciepłego pomieszczenia,
na przykład w ośrodku narciarskim lub na dużej wysokości
≥ Gdy tylne drzwiczki zostały otwarte w miejscu o wysokiej wilgotności
Strona: 11
- 12 -
1 Otwórz tylne drzwiczki.
2 Sprawdź, czy wewnętrzna strona tylnych drzwiczek
jest wolna od ciał obcych.
≥ Ciała obce takie jak kłaczki, włosy, piasek, itp. przylegające do
powierzchni mogą spowodować przeciek prowadzący do awarii.
Sprawdzić przed użyciem pod wodą
Nie otwieraj i nie zamykaj tylnych drzwiczek w miejscach, gdzie
występuje piasek i kurz, w pobliżu wody lub wilgotnymi dłońmi.
Przylegający piasek lub kurz może spowodować przeciek.
1 Odblokuj suwak LOCK.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Otwórz tylne drzwiczki.

LOCK
SD CARD/
BATTERY


Strona: 12
- 13 -
3 Jeżeli przyklejone jest jakieś ciało obce, usuń je za
pomocą szmatki niepozostawiającej kłaczków.
≥ Usuń piasek itp., który może przylegać do
brzegów i narożników gumowej uszczelki.
≥ W razie zalania wytrzyj suchą miękką
szmatką. Użytkowanie wilgotnej kamery może
spowodować przeciek i usterkę.
4 Sprawdź gumową uszczelkę na
tylnych drzwiczkach pod
względem pęknięć i odkształceń.
≥ Szczelność uszczelek gumowych może być
ulec pogorszeniu po 1 roku wskutek zużycia i
wieku. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia
kamery należy wymieniać uszczelki raz w roku. Prosimy o kontakt z
centrum serwisowym Panasonic w celu uzyskania informacji na temat
kosztów.
5 Zamknij dokładnie tylne drzwiczki.
1 Zamknij tylne drzwiczki.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Zablokuj suwak LOCK.
≥ Starannie zatrzaśnij, aby czerwone elementy suwaka otwierania/
zamykania oraz suwaka LOCK nie były widoczne.
≥ Aby ograniczyć ryzyko zalania wnętrza kamery, upewnij się, aby nie
przytrzasnąć żadnych ciał obcych takich jak płyny, piasek, włosy lub kurz itd.
LOCK
SD CARD/
BATTERY



Strona: 13
- 14 -
≥
Można korzystać z kamery pod wodą do głębokości 10 m przy
temperaturze wody w przedziale od 0 oC do 35 oC.
Nie używaj kamery na głębokości większej niż 10 m.
Można korzystać z kamery pod wodą do głębokości 5 m przy
temperaturze wody w przedziale od 0 oC do 35 oC.
Nie używaj kamery na głębokości większej niż 5 m.
≥ Nie używać kamery w gorącej wodzie o temperaturze przekraczającej
35 oC (kąpiel lub spa).
≥ Nie używać kamery pod wodą przez ponad 60 minut.
≥ Nie otwieraj ani nie zamykaj tylnych drzwiczek pod wodą.
≥ Nie wstrząsać kamerą pod wodą. (Wodoszczelność może nie zostać
zachowana i istnieje ryzyko przecieku).
≥ Nie wskakiwać do wody z kamerą. Nie używać kamery w miejscach,
gdzie występują silne rozbryzgi wody, np. silny nurt lub wodospad.
(Duże ciśnienie wody może spowodować usterkę).
≥ Kamera zatonie w wodzie. Uważaj, aby nie wypuścić kamery po wodą i
przymocuj ją paskiem do nadgarstka lub w inny podobny sposób.
Korzystanie z kamery pod wodą.
Działania po zanurzeniu w wodzie
Nie otwierać i nie zamykać tylnych drzwiczek do czasu usunięcia
kurzu przez opłukanie kamery wodą.
Pamiętaj, aby oczyścić kamerę po użyciu.
≥ Dokładnie wytrzyj wodę, piasek oraz sól na rękach, ciele, włosach,
itd.
≥ Najlepiej oczyszczać kamerę w pomieszczeniu zamkniętym,
unikając miejsc, gdzie mogą występować opady lub kamera może
ulec zapiaszczeniu.
Nie pozostawiać kamery bez oczyszczenia na dłużej niż 60 minut
po zanurzeniu.
≥ Pozostawienie kamery zanieczyszczonej ciałami obcymi lub solą
może spowodować uszkodzenie, odbarwienie, korozję, dziwny
zapach lub rozszczelnienie.
HX-WA30
HX-WA3
Strona: 14
- 15 -
1 Przemyj wodą po zamknięciu tylnych drzwiczek.
≥ Po użyciu na plaży lub pod wodą, umieścić kamerę w pojemniku
wypełnionym czystą wodą na maksymalnie 10 minut.
≥ Nie przemywaj kamery pod bieżącą wodą.
2 Trzymając kamerę w sposób przedstawiony na
ilustracji, potrząśnij nią delikatnie kilka razy, aby
odprowadzić wodę.
≥ Zamocuj mocno pasek, aby zapobiec upuszczeniu kamery.
SD CARD/
BATTERY
LOCK
Strona: 15
- 16 -
3 Wytrzyj wodę suchą miękką szmatką i osusz kamerę
w ocienionym przewiewnym miejscu.
≥ Osusz kamerę na suchej szmatce.
≥ Jeżeli na mikrofonach lub głośniku kamery zbierze się woda, może to
spowodować niski poziom głośności lub zakłócenia rejestrowanego
dźwięku. Pozostaw do wyschnięcia na około 1 godzinę.
≥ Nie osuszaj kamery za pomocą suszarki lub innego źródła ciepła.
Spowoduje to rozszczelnienie lub usterkę wskutek odkształcenia.
≥ Nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna, rozcieńczalnik,
alkohol, środki czyszczące, mydło lub detergenty.
4 Potwierdź osuszenie obudowy, otwórz tylne
drzwiczki, wytrzyj wszystkie krople wody lub
ziarenka piasku pozostawione wewnątrz kamery za
pomocą suchej miękkiej szmatki.
≥ Krople wody mogą przylgnąć do karty po otwarciu tylnych drzwiczek
bez całkowitego osuszenia obudowy. Woda może również się zbierać
w szczelinie wokół przegrody karty, komory akumulatora lub gniazda
końcówek. Należy zetrzeć wodę za pomocą miękkiej suchej szmatki.
≥ Krople wody mogą przenikać do wnętrza kamery nawet przy
zamkniętych tylnych drzwiczkach, powodując kondensację lub usterkę.
Strona: 16
- 17 -
∫ Osuszanie kamery
W razie zauważenia wilgoci na wewnętrznej stronie tylnych drzwiczek,
należy dokładnie wytrzeć wszystkie wgłębienia.
(Ta wilgoć nie powstała wskutek wystawienia na działanie wody)
A Tutaj jest wilgoć
∫ Informacje dotyczące odprowadzania wody
Kamera posiada otwory odprowadzające wodę, która przedostała się do
szczelin wokół przycisku zoomu, itd. Dlatego po zanurzeniu kamery w
wodzie mogą pojawić się bąbelki powietrza, ale nie oznacza to usterki.
Odprowadzanie wody z kamery
Otwory odprowadzające znajdują się na spodzie kamery. Trzymaj
kamerę pionowo zgodnie z rysunkiem, aby odprowadzić wodę.
Podczas odprowadzania wody, przymocuj kamerę paskiem do
nadgarstka, aby zapobiec upuszczeniu. (l 15)
B Otwory odprowadzające


Strona: 17
- 18 -
≥ Trzymanie metalowych części kamery przed długi czas w
miejscach, w których jest bardzo chłodno [temperatura otoczenia
poniżej 0 oC, takich jak ośrodki narciarskie lub na dużej
wysokości n.p.m.] może spowodować obrażenia skóry.
Używaj rękawiczek lub podobnych części garderoby w przypadku
korzystania z kamery przez dłuższy czas.
≥ Wydajność akumulatora (czas nagrywania/czas pracy) może się
tymczasowo zmniejszyć, jeśli aparat będzie używany w temperaturze
pomiędzy j10 oC i 0 oC (miejsca, w których jest chłodno, np. w
ośrodkach narciarskich, na dużej wysokości n.p.m.). Naładuj
akumulator do odpowiedniego poziomu w miejscu, gdzie temperatura
otoczenia wynosi między 10 oC i 30 oC.
≥ Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej 0 oC jest niemożliwe.
(Gdy akumulatora nie można ładować, wskaźnik stanu miga).
≥ Gdy temperatura otoczenia jest niższa od 0 oC, nie można
doprowadzić zasilania do kamery z gniazda elektrycznego przy użyciu
zasilacza sieciowego.
≥ Jeżeli kamera została pozostawiona przez dłuższy czas w miejscu, w
którym jest bardzo chłodno, np. ośrodku narciarskim lub na dużej
wysokości n.p.m., ekran LCD może nie pracować prawidłowo po
włączeniu zasilania, przykładowo obraz może być nieznacznie
ciemniejszy niż zwykle lub może wystąpić powidok. Podczas korzystania
z kamery w miejscach, w których jest bardzo chłodno, ogrzewaj kamerę,
przechowując ją w ubraniach zimowych lub przy ciele. Kiedy wzrośnie
temperatura wewnątrz kamery, ekran LCD uzyska normalną jasność.
≥ Jeżeli kamera jest używana w miejscach, w których jest bardzo chłodno,
np. w ośrodkach narciarskich lub na dużej wysokości n.p.m., śnieg lub
krople wody mogą utrudnić przesuwanie niektórych elementów lub
naciskanie przycisków kamery bądź przytłumić dźwięk. Dzieje się tak,
gdy śnieg lub krople wody zamarzną w szczelinie przycisków zoomu,
przycisku zasilania, głośnika i mikrofonów. Nie oznacza to usterki.
≥
Jeżeli funkcja Wi-Fi®
jest używana w miejscach, w których jest bardzo
chłodno, np. ośrodkach narciarskich lub na dużej wysokości n.p.m.,
odtwarzanie może nie być wykonywane poprawnie.
Przygotowanie
Korzystanie z kamery w niskich
temperaturach
HX-WA30
Strona: 18
- 19 -
1 Ekran LCD (l 43)
≥ Ekran można otwierać w zakresie 90o A, obracać w zakresie 180o B w
kierunku obiektywu lub w zakresie 105o C w kierunku przeciwnym.
2 Przycisk zasilania [ ] (l 35)
3 Przycisk REC/ [REC/ ] (l 38)
4 Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego [ ] (l 53)
5
Przycisk Wi-Fi [Wi-Fi] (l 166, 176, 182, 185, 187)
Przycisk Creative Control [ ] (l 83, 130)
6 Wskaźnik stanu (l 2, 25, 32, 165, 230)
7 Suwak otwierania/zamykania [SD CARD/BATTERY] (l 22, 32)
8 Suwak blokady [LOCK] (l 22, 32)
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części
Z uwagi na ograniczenia w technologii produkcji LCD, na ekranie LCD
mogą znajdować się pewne jasne lub ciemne punkty. Nie stanowi to
usterki i nie wpływa na nagrywany obraz.
1 2
5
6
4
3
7
8

HX-WA30
HX-WA3
Strona: 19
- 20 -
9
Przycisk trybu nagrywania w zwolnionym tempie [ ] (l 80)
Przycisk zakresu powiększenia [ ] (l 75)
10 Przycisk do nagrywania stopklatek [ ] (l 47)
11 Przycisk SET [SET] (l 56, 60, 111, 121)
≥ Użyj przycisku SET, aby wybierać funkcje nagrywania i czynności
odtwarzania oraz obsługiwać ekran menu.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi, przycisk SET ma działanie zgodne z
poniższym opisem.
Przykład:
12 W trybie nagrywania: przycisk zoomu [W/T] (l 73)
W trybie odtwarzania: przycisk regulacji głośności (l 58, 129)
Przycisk zoomu [W/T] (l 125)
Przełącznik ekranu miniatur [ / ] (l 58)
13 Przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania [ ] (l 44)
14 Przycisk menu [MENU] (l 60)
15 Tylne drzwiczki (l 22, 32)
16 Gniazdo karty
17 Komora akumulatora
18 Złącze mikro HDMI (l 144)
19 Złącze USB/AV (l 25, 144, 153, 201)
≥ Używaj kabla USB/kabla multimedialnego AV (wyłącznie dołączonego
do zestawu).
lub Wybierz korzystając z przycisku SET
MENU
14
9
10
11
12
19
18
17
16
15
13
HX-WA30
HX-WA3
Strona: 20
- 21 -
20 Obiektyw
21 Wbudowana lampa błyskowa (l 102)
22 Zaczep paska na dłoń
≥ Wyreguluj długość po przełożeniu ręki przez pasek.
23 Głośnik
24 Wbudowane mikrofony stereo
25
Nadajnik Wi-Fi (l 161)
26 Gniazdo statywu
20
21
23
25
24
26
22
HX-WA3
HX-WA30


 
HX-WA3


 
HX-WA30
Strona: 21
- 22 -
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można
używać z tą kamerą
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBX090.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 35)
1 Otwórz tylne drzwiczki.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki
akumulatorów zbliżone wyglądem do oryginalnych produktów.
Część z nich nie ma odpowiedniego zabezpieczenia
wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub
wybuchem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek
wypadki lub usterki powstałe na skutek używania podróbek
akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy
używać oryginalnych akumulatorów Panasonic.
1 Zwolnij suwak LOCK.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Otwórz tylne drzwiczki.
LOCK
SD CARD/
BATTERY



Strona: 22
- 23 -
2 (Aby włożyć akumulator)
Potwierdź ustawienie znaczników indeksowych i
włóż akumulator.
A znaczniki indeksowe
≥ Potwierdź, że suwak B został zablokowany na akumulatorze.
≥ Można pomyłkowo włożyć akumulator odwrotnie, zatem sprawdź
uważnie jego ustawienie.
(Aby wyjąć akumulator)
Wciśnij suwak B w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i
wyjmij akumulator.


Strona: 23
- 24 -
3 Zamknij tylne drzwiczki.
1 Zamknij tylne drzwiczki.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Zablokuj suwak LOCK.
≥ Starannie zablokuj tak, aby czerwone elementy C suwaka
otwierania/zamykania oraz suwaka LOCK nie były widoczne.
LOCK
SD CARD/
BATTERY



LOCK
SD CARD/
BATTERY
SD CARD/
BATTERY
LOCK

Odblokowany Zablokowany
Suwak
otwierania/
zamykania
Suwak
blokady
Strona: 24
- 25 -
Ładowanie akumulatora
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie
gotowości. Główny obwód jest zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest
podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku
wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy ich używać z innym
sprzętem. Analogicznie, nie należy używać zasilaczy sieciowych i
kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem.
≥ Ładowanie akumulatora następuje po wyłączeniu kamery lub w
trybie gotowości. (l 36)
Akumulator nie może być ładowany, gdy kamera nagrywa lub
odtwarza.
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do
30 oC. (Temperatura akumulatora powinna być taka sama.)
A Wskaźnik stanu
B Zasilacz sieciowy
C Do gniazdka sieciowego
D Obróć na stronę z symbolem, aby podłączyć
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy naładować
akumulator.





 
Strona: 25
- 26 -
1 Podłącz kabel USB do zasilacza sieciowego.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
3 Podłącz kabel USB do kamery.
≥ Podłączenie kabla USB w niewłaściwym kierunku może spowodować
uszkodzenie gniazda USB/AV kamery. W razie uszkodzenia, gniazdo
może funkcjonować niepoprawnie, w tym może nie rozpoznawać kabla
nawet po poprawnym podłączeniu.
≥ Kontrolka stanu miga na czerwono w odstępach około 2-sekundowych
(włączona przez ok. 1 sekundę, wyłączona przez ok. 1 sekundę) i
rozpoczyna się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do
urządzenia.
≥ Należy używać wyłącznie kabla USB dołączonego do urządzenia
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 27).
≥ W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości
działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi
drzwiami i oknami, zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez
dłuższy czas.
≥ Informacje na temat ładowania po podłączeniu do innego urządzenia -
zob. strona 204.
≥ Jeżeli wskaźnik pracy miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz
strona 230.
Strona: 26
- 27 -
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH (gdy używany jest
zasilacz sieciowy)
≥ Jest to czas przybliżony.
HX-WA30
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/
pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony
akumulator/
VW-VBX090
(opcjonalny)
[3,7 V/880 mAh]
2 h
30 min
1 h 5 min 40 min
1 h 15 min 45 min
1 h 10 min 40 min
1 h 25 min 45 min
1 h 50 min 55 min
1 h 25 min 50 min
1 h 55 min s
HX-WA3
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/
pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony
akumulator/
VW-VBX090
(opcjonalny)
[3,7 V/880 mAh]
2 h
30 min
1 h 40 min
1 h 10 min 45 min
1 h 5 min 40 min
1 h 20 min 50 min
1 h 45 min 50 min
1 h 20 min 50 min
1 h 45 min s
Strona: 27
- 28 -
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego
akumulatora. Czas ładowania i czas nagrywania różnią się w
zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub niskiej
temperatury. W szczególności w temperaturze poniżej 0 oC
wydajność akumulatora (czas nagrywania) może się tymczasowo
zmniejszyć znacząco z powodu własności akumulatora.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas
którego wielokrotnie przerywa się i wznawia nagrywanie, włącza i
wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp.
≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza
to usterki.
Pozostały poziom zasilania
≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora,
wyświetlany symbol będzie się zmieniał.
# # # # (czerwony)
Przy niskim stanie naładowania, wyświetlone zostaje .
≥ W przypadku konkretnego akumulatora, może nie być możliwe
poprawne wyświetlenie stanu naładowania. Na przykład, w niskiej
temperaturze załączenie wskaźnika może nastąpić
wcześniej. Ponieważ stan wskaźnika naładowania zmienia się w
zależności od temperatury otoczenia, warunków eksploatacji, itp.
podawane dane należy traktować jako przybliżone.
Strona: 28
- 29 -
∫ Przybliżony czas działania i liczba możliwych do
zapisania zdjęć
Warunki nagrywania według normy CIPA
≥ CIPA to skrót od Camera & Imaging Products Association.
≥ Użycie dostarczonego akumulatora
≥ Użycie karty pamięci SD Panasonic (2 GB)
HX-WA30
Liczba
możliwych do
zapisania zdjęć
Około 230 zdjęć Zgodnie z normą
CIPA
Czas nagrywania Około 115 min
Czas
odtwarzania
Około 255 min
HX-WA3
Liczba
możliwych do
zapisania zdjęć
Około 240 zdjęć Zgodnie z normą
CIPA
Czas nagrywania Około 120 min
Czas
odtwarzania
Około 255 min
Strona: 29
- 30 -
Kamera może zapisywać filmy, zdjęcia lub dźwięk na karcie SD lub w
pamięci wewnętrznej. W celu nagrywania na karcie SD zapoznaj się z
poniższymi informacjami.
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4
lub wyższą SD Speed Class Rating*.
* SD Speed Class Rating to standard szybkości ciągłego zapisu.
Informacje mogą być umieszczone na naklejce na karcie itp.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Ta kamera (będąca urządzeniem zgodnym z SDXC) jest zgodna z
kartami pamięci SD, kartami pamięci SDHC i kartami pamięci SDXC.
W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w
innym urządzeniu, należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
Typ karty Pojemność
Karta pamięci SD 512 MB/1 GB/2 GB
Karta pamięci SDHC
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/
24 GB/32 GB
Karta pamięci SDXC 48 GB/64 GB
np.:
Strona: 30
- 31 -
≥ Najnowsze informacje dotyczące kart pamięci SD/SDHC/SDXC do
nagrywania filmów można znaleźć na stronie podanej poniżej.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
≥ Aby użyć funkcji przesyłania Eye-Fi (l 155), wymagana jest karta SD
serii Eye-Fi X2.
≥ Obsługa karta pamięci SD o pojemności nieprzekraczającej 256 MB
nie jest gwarantowana.
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub
karty pamięci o pojemności 48 GB lub większej bez logo SDXC nie są
zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Nie gwarantujemy działania kart pamięci o pojemności większej niż
64 GB.
≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A karty SD na
karcie nie będzie można nagrywać, usuwać z niej
nagrań ani jej formatować.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej
połknięciu.
32
Strona: 31
- 32 -
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Uwaga:
Sprawdź, czy zgasł wskaźnik stanu.
1 Otwórz tylne drzwiczki.
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w
innym urządzeniu będzie używana po raz pierwszy w kamerze, należy
ją sformatować. (l 68) Formatowanie karty SD spowoduje usunięcie
wszystkich zapisanych danych. bez możliwości ich przywrócenia.
Wskaźnik stanu A
≥ Wskaźnik stanu świeci się podczas wykonywania operacji na karcie
SD lub w pamięci wewnętrznej.
1 Zwolnij suwak LOCK.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Otwórz tylne drzwiczki.

LOCK
SD CARD/
BATTERY



Strona: 32
- 33 -
2 Włóż (wyjmij) kartę SD do (z) gniazda karty.
3 Zamknij tylne drzwiczki.
≥ Skieruj kartę stroną z naklejką A w kierunku pokazanym na ilustracji i
wciśnij ją prosto do końca.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie ją wyciągnij.
1 Zamknij tylne drzwiczki.
2 Przesuń suwak otwierania/zamykania.
3 Zablokuj suwak LOCK.
≥ Starannie zatrzaśnij, aby czerwone elementy suwaka otwierania/
zamykania oraz suwaka LOCK nie były widoczne.

LOCK
SD CARD/
BATTERY



Strona: 33
- 34 -
≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
≥ Nie należy poddawać karty SD wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność statyczna lub usterka kamery
bądź karty SD mogą uszkodzić albo usunąć dane zapisane na karcie
SD.
≥ W razie podświetlenia wskaźnika stanu (l 19) na czerwono,
następujące czynności nie są wskazane:
jWyjmowanie karty SD
jWyłączanie kamery
jPodłączanie lub odłączanie kabla USB
jNarażanie kamery na drgania i wstrząsy
Wykonanie wspomnianych czynności przy włączonym wskaźniku
może spowodować uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub kamery.
≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na działanie wody, brudu lub kurzu.
≥ Nie umieszczaj kart SD:
jW miejscu silnie nasłonecznionym
jW miejscu mocno zapylonym lub wilgotnym
jW pobliżu grzejnika
jW miejscach narażonych na znaczne zmiany temperatury (może
dojść do skroplenia pary wodnej.)
jW miejscu występowania elektryczności statycznej lub fal
elektromagnetycznych
≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie korzystasz, przechowuj je w
odpowiednich futerałach.
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania się karty pamięci SD.
(l 231)
Strona: 34
- 35 -
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby
włączyć kamerę.
Ekran LCD zostaje włączony.
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż ekran LCD zostanie
wyłączony.
≥ Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia tryb
gotowości. (l 36)
Strona: 35
- 36 -
Informacje dotyczące trybu gotowości
Gdy ekran LCD zostanie zamknięty przy włączonej kamerze, kamera
przechodzi w tryb gotowości, który ogranicza zużycie energii.
Tryb gotowości umożliwia natychmiastowe rejestrowanie obrazów po
otwarciu ekranu LCD. Ustawienie [SZYBKI START] na [WŁ.] pozwoli na
jeszcze szybsze przechodzenie kamery w stan gotowości nagrywania.
(l 63)
Używaj trybu gotowości, gdy przestajesz korzystać z kamery na krótki
okres czasu.
≥ Kamera nie przechodzi w tryb gotowości, gdy zamykasz ekran LCD
podczas nagrywania filmu lub rejestracji dźwięku.
≥ Jeżeli otworzysz ekran LCD w trybie gotowości, kamera przejdzie w
tryb nagrywania.
≥ Jeżeli nie wykonano żadnej czynności przez około 5 minut (ustawienia
w momencie zakupu) po włączeniu zasilania, funkcja OSZCZ.ENERG.
przełączy kamerę w tryb gotowości, aby ograniczyć zużycie energii w
sytuacji, gdy użytkownik nie wyłączy zasilania.
jW trybie gotowości można włączyć kamerę przez naciśnięcie
przycisku zasilania.
jCzas przejścia w tryb czuwania można zmienić. (l 66)
Strona: 36
- 37 -
Informacje dotyczące ikony ostrzegającej
o wysokiej temperaturze
Jeżeli temperatura akumulatora lub wewnętrzna temperatura kamery
(poza akumulatorem) wzrośnie, ikona ostrzegająca o wysokiej
temperaturze zapewni stosowne ostrzeżenie.
A Wysoka temperatura
≥ Po wyłączeniu kamery z powodu jej wysokiej temperatury (
świeci) jej włączenie nie będzie możliwe, dopóki temperatura nie
spadnie. ( będzie migać).
Temperatura
wewnętrzna
akumulatora/
kamery
Ekran Działanie kamery
(Oświetlenie)
Mimo że nagrywanie/
odtwarzania jest możliwe,
należy jak najszybciej
zaprzestać korzystania z kamery
i wyłączyć urządzenie.
Nagrywanie filmów nie jest już
możliwe. (W razie nagrywania
filmu, nagrywanie zostaje
zatrzymane). Wyłącz kamerę.
(Miganie)
Kamera wyłącza się
automatycznie, gdy zaczyna
migać . Jeżeli temperatura
spadnie, ponowne włączenie
urządzenia nie będzie możliwe.
(miga ).
Należy poczekać na obniżenie
temperatury przed ponownym
włączeniem kamery.

Strona: 37
- 38 -
Zmień tryb na nagrywanie lub odtwarzanie.
Naciśnij przycisk REC/ .
≥ Każde naciśnięcie przycisku REC/ zmienia tryb.
Przygotowanie
Wybieranie trybu
Tryb nagrywania (l 44, 47, 51)
Nagrywanie filmów, zdjęć i
dźwięku
Tryb odtwarzania (l 56, 121)
Odtwarzanie filmów, zdjęć i
dźwięku
Strona: 38
- 39 -
Jeżeli ekran ustawiania daty i czasu zostanie wyświetlony podczas
włączania kamery, przejdź do Kroku 2 i postępuj zgodnie z poleceniami.
1 Wybierz menu. (l 60)
2 Wybierz element ([DATA]/[CZAS]/[EKRAN]) używając
przycisku SET, a następnie przesuń przycisk SET w
prawo lub naciśnij przycisk SET.
3 (Po wybraniu [DATA] lub [CZAS])
Przesuń przycisk SET w lewo lub prawo, aby wybrać
żądany element, a następnie w górę i w dół, aby
ustawić wartości numeryczne.
np.: po wybraniu [DATA]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do 2039.
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
[MENU]: # [UST. ZEGARA]
1
Strona: 39
- 40 -
(Po wybraniu [EKRAN])
Wybierz sposób wyświetlania formatu daty, używając
przycisku SET.
4 Naciśnij przycisk SET.
5 Wybierz [USTAW DATĘ I CZAS] za pomocą przycisku
SET i naciśnij przycisk SET.
6 (Tylko zgodnie z ustawieniami fabrycznymi)
Po ustawieniu [UST. ZEGARA] wyświetlane są
informacje dotyczące korzystania z kamery pod
wodą. Zapoznaj się z nimi, aby zachować
wodoszczelność.
≥
Po wyświetleniu powiadomień automatycznie wyświetlony zostanie
ekran ustawień trybu nagrywania. Aby przejść do następnego, naciśnij
przycisk SET.
≥
Po wyświetleniu powiadomień automatycznie wyświetlony zostanie
ekran trybu gotowości do nagrywania. Aby wyjść z wyświetlanego
ekranu, naciśnij przycisk MENU.
7
(Tylko zgodnie z ustawieniami fabrycznymi)
Wybierz żądany tryb nagrywania za pomocą
przycisku SET i naciśnij przycisk SET. (l 94)
8
(Tylko zgodnie z ustawieniami fabrycznymi)
Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi. (l 165)
≥ Wyjdź z tego ekranu, jeśli nie jest konieczne wprowadzanie ustawień.
HX-WA30
HX-WA3
HX-WA30
HX-WA30
Strona: 40
- 41 -
≥ W momencie zakupu nie ustawiono [UST. ZEGARA].
≥ Jeżeli nie ustawiono [UST. ZEGARA] lub wbudowany akumulator
zegara uległ wyładowaniu, wyświetlone zostaną ekran nagrywania i
czas nagrania.
Ekran nagrywania: --.--.---- -:--
Czas nagrania: 01.01.2013 0:00
≥ Aby naładować akumulator wbudowanego zegara, włóż w pełni
naładowany akumulator kamery. Jeżeli pozostawisz akumulator na
około 24 godziny, ustawienia czasu będą przechowywane przez około
7 dni. (Ładowanie trwa dalej nawet przy wyłączonym zasilaniu)
Strona: 41
- 42 -
∫ Podstawowe ustawienie kamery
≥ Aby uniknąć upuszczenia kamery, użyj paska na rękę.
≥ Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne
osoby lub przedmioty.
≥ Kiedy jesteś na dworze, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli
nagrywany obiekt jest oświetlony od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt
ciemny.
≥ Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej
równowagi.
≥ Podczas obsługi zoomu, możesz wyeliminować wstrząsy przez
podtrzymywanie ekranu LCD drugą dłonią, aby ustabilizować kamerę.
≥ Sprawdź, czy nie zasłaniasz palcami obiektywu i lampy błyskowej.
Upewnij się też, czy twoja dłoń nie zasłania mikrofonów na ekranie
LCD.
∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
≥ Podczas nagrywania kamerę należy zazwyczaj trzymać nieruchomo.
≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to
robić powoli ze stałą prędkością.
≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie
można się zbliżyć. Jednak zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają
jakość filmu.
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania
Przykład 1:
Chwyć kamerę palcem
wskazującym prawej dłoni powyżej
obiektywu, a palcami od
środkowego do małego podtrzymuj
obudowę.
Przykład 2:
Chwyć kamerę palcami prawej
dłoni od wskazującego do małego
podtrzymuj obudowę.
Strona: 42
- 43 -
∫ Nagrywanie samego siebie
Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
≥ Obraz jest obrócony w poziomie,
tak jakby patrzyło się w lustro.
(Jednak obraz nagrywany jest
normalnie, a nie odwrócony.)
≥
Podczas nagrywania w
zwolnionym tempie (l 80), obraz
nie zostaje obrócony poziomo, nawet po odwróceniu ekranu LCD w
kierunku obiektywu.
∫ Jeżeli powierzchnia kamery ulegnie nagrzaniu
Zewnętrzna powierzchnia obudowy może nagrzewać się podczas
użytkowania, ale nie oznacza to usterki.
≥ Jeżeli kamera zaczyna się nadmiernie nagrzewać podczas
użytkowania, możesz ją wyłączyć lub przełożyć do drugiej ręki. Użyj
statywu lub innego stojaka w razie dłuższego korzystania z kamery.
HX-WA30
Strona: 43
- 44 -
≥ Filmy zostaną zapisane na dostępnej karcie SD. Jeżeli nie włożono
karty SD, filmy zostaną zapisane w pamięci wewnętrznej.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk
rozpoczynania/kończenia nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania, pojawi się ¥.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij
przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania.
Podstawowe
Nagrywanie filmów
000:00:00
000:00:00
000:00:00

Strona: 44
- 45 -
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie
nagrywania filmów
*1 Maksymalny czas nagrywania jednej sceny jest wyświetlany w
następujących przypadkach:
jGdy ustawiono [NAGR. W ZWOLN. TEMPIE] (l 80): (000:00:15)
jGdy ustawiono [NAGR. W ZWOLN. TEMPIE (TRYB CIĄGŁY)]
(l 80): (000:15:00)
jGdy ustawiono [KREATYWNE STEROW.] (l 83) na (Efekt
miniatury (MINI)) lub (Rej. poklatk. (INTV)): (012:00:00)
W przypadku gdy ilość wolnego miejsca na karcie SD jest równa lub
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania w każdym z trybów nagrywania
lub w przypadku nagrywania na pamięć wewnętrzną, wyświetlany jest
pozostały czas nagrywania na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej.
≥ Jeżeli sprawdzasz obrazy lub nagrania dźwiękowe w trakcie odtwarzania
filmów, kiedy urządzenie główne podłączone jest bezprzewodowo do
smartfona itp. mogą wystąpić zakłócenia dźwiękowe*2
. W takim
przypadku należy zmniejszyć poziom dźwięku na smartfonie.
*2 Dotyczy zjawiska kiedy mikrofon wydaje nietypowe dźwięki, które
przekazywane są do niego z głośnika.
Tryb nagrywania (l 80, 94)
Wskaźnik kręcenia filmów (l 212)
μ (Czerwony)
Podczas nagrywania filmów
Gdy pozostały czas nagrywania wynosi mniej niż
30 sekund, μ miga.
( Podczas nagrywania w zwolnionym
tempie (l 80), μ nie miga)
000:00:15
Podczas nagrywania:
Czas nagrania (który upłynął)
Po każdym włączeniu pauzy nagrywania licznik
zostanie wyzerowany i będzie wyświetlał 000:00:00.
Podczas gotowości do nagrywania:
Przybliżony pozostały czas nagrywania*1
000:00:15
000:00:15
000:00:15
HX-WA30
MINI
INTV
Strona: 45
- 46 -
≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/
kończenia nagrywania, a ponownym naciśnięciem przycisku w celu
włączenia pauzy nagrywania stają się jedną sceną.
≥ Jeżeli rozmiar pliku przekracza 4 GB podczas nagrywania, kamera
zapisuje plik i kontynuuje zapis w nowym plik. (Nowy plik jest tworzony
automatycznie co 4 GB (l 59))
≥ Nagrywanie nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia
ekranu LCD.
≥ Nagrywany obraz może utracić ostrość w razie poddania kamery
wstrząsom przy włączonym zasilaniu. W takim przypadku przytrzymaj
przycisk zasilania do wyłączenia ekranu LCD, aby wyłączyć zasilanie,
a następnie ponownie włącz zasilanie.
≥ Maksymalna liczba nagrań na kartę SD
plik : Około 899100
folder : Około 900
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć
na stronie 234.
Informacje dotyczące kompatybilności nagrywanych
filmów
≥ Nie są one kompatybilne z urządzeniami innymi niż urządzenia
obsługujące MP4. Obrazów nie można odtwarzać na sprzęcie
nieobsługującym MP4. Sprawdź w instrukcji obsługi używanego
urządzenia, czy obsługuje ono format MP4.
≥ W pewnych przypadkach nagrane filmy nie mogą być odtwarzane,
nawet gdy urządzenie obsługuje MP4. W takim przypadku
odtwarzaj je na tym urządzeniu.
Strona: 46
- 47 -
≥ Zdjęcia zostaną zapisane na dostępnej karcie SD. Jeżeli nie włożono
karty SD, zdjęcia zostaną zapisane w pamięci wewnętrznej.
1 Otwórz ekran LCD.
2 (Tylko dla automatycznej regulacji ostrości)
Naciśnij przycisk do połowy.
A Obszar ustawiania ostrości (w ramce)
3 Naciśnij całkowicie przycisk .
≥ Wciskając dalej przycisk , możesz sprawdzić nagrany obraz na
ekranie LCD.
Podstawowe
Robienie zdjęć
F2.8
F2.8
F2.8
1/30
1/30
1/30

Strona: 47
- 48 -
∫ Informacje dotyczące ekranu gotowości nagrywania
Pole widzenia obrazu wyświetlanego na ekranie LCD jest różne dla
nagrywania filmów i robienia zdjęć. W momencie zakupu ekran
gotowości nagrywania wyświetla podgląd wideo. Wciśnij przycisk
do połowy, aby zmienić na podgląd zdjęć.
≥ Gdy [WIDOK ZDJĘCIA] ustawiono na (WŁ.), możesz zmienić
ekran gotowości nagrywania na podgląd zdjęć. (l 104)
A Obszar nagrania wideo
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie
robienia zdjęć
Podgląd filmów Podgląd zdjęć
Wskaźnik robienia zdjęć (l 210)
Rozmiar zdjęć (l 96)
3000 Pozostała liczba zdjęć
ß Lampa błyskowa (l 102)
ISO400 ISO (l 106)
F2.8 Wartość przysłony
1/30 Czas naświetlania
Stabilizator obrazu dla zdjęć (l 79)

M
M
16
16
16
3000
3000
3000
F2.8
F2.8
F2.8
1/30
1/30
1/30
ISO400
ISO400
ISO400
Strona: 48
- 49 -
∫ Informacje dotyczące obszaru ustawiania ostrości
≥ Gdy [TRYB UST. OSTR.] (l 108)
ustawiono [9-PKT.UST.OSTR.],
(obszar ustawiania ostrości A) zostaje
wyświetlony w miejscu uzyskania ostrości.
Kamera automatycznie określa miejsce
uzyskania ostrości z dziewięciu punktów w
obrębie obszaru nagrywania. Jeżeli obszar
ustawiania ostrości nie pojawia się w żądanym położeniu, zmień kąt
kamery i ponownie ustaw ostrość.
Jeżeli ostrość zostaje ustawiona w szerokim zakresie na środku
ekranu, wyświetlony zostaje duży obszar ustawiania ostrości.
≥ Gdy [TRYB UST. OSTR.] (l 108) zostanie ustawiony na [OSTR.
PUNKT.], kamera może ustawić ostrość na obiekcie znajdującym się w
środku obszaru nagrywania.
≥ Gdy ryzyko wstrząsów wzrasta w związku z mniejszym czasem
naświetlania podczas robienia zdjęć, (ikona wstrząsów kamery)
zostanie wyświetlona na ekranie LCD. W takim przypadku ustaw
kamerę na statywie, aby wyeliminować wstrząsy podczas nagrywania
lub ustaw [FLESZ] na ßA (AUTO). (l 102)
≥ Podczas nagrywania w ciemnym pomieszczeniu, zapisywanie na kartę
SD może zająć nieco czasu.
≥ Aby wydrukować zdjęcie, zapisz je na karcie SD (l 151) i wydrukuj za
pomocą komputera i drukarki.
≥ Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w
formacie 16:9 mogą zostać ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem.
≥ Informacje dotyczące liczby obrazów możliwych do zapisania znajdują
się na stronie 236.
16
16M
16M

Strona: 49
- 50 -
Informacje dotyczące robienia zdjęć
podczas nagrywania filmów i
rejestrowania dźwięku
Możesz zapisać zdjęcia w trakcie nagrywania filmu lub dźwięku.
(nagrywanie równoczesne)
Naciśnij całkowicie (do samego dołu) przycisk , aby
zrobić zdjęcie.
≥ Gdy pozostały czas nagrywania spadnie do mniej niż
30 sekund, kamera nie będzie zapisywała zdjęć podczas
nagrywania filmu lub rejestrowania dźwięku.
≥ Wskaźnik robienia zdjęć ( ) zmieni kolor na czerwony
podczas rejestracji zdjęć.
≥ Podczas wykonywania zdjęć nie słychać odgłosu migawki.
∫ Informacje dotyczące rozmiaru obrazu
Gdy zapisujesz zdjęcie podczas nagrywania filmu lub rejestrowania
dźwięku, rozmiar obrazu będzie zależny od trybu nagrywania. (l 94)
≥ Zdjęcia nie mogą być robione podczas nagrywania .
≥
Zdjęcia nie mogą być robione podczas nagrywania w [NAGR. W
ZWOLN. TEMPIE] lub [NAGR. W ZWOLN. TEMPIE (TRYB CIĄGŁY)].
(l 80)
≥ Nagrywanie w trybie szybkich zdjęć nie jest możliwe.
≥ Lampa błyskowa (l 102) i stabilizator obrazu zdjęć (l 79) zostały
wyłączone.
Tryb
nagrywania
Rozmiar zdjęć
Współczynnik
proporcji
/ 1920k1080 16:9
/ 1280k720 16:9
/ 640k480 4:3
0.9M
HX-WA30

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HX-WA3

Zadaj pytanie o Panasonic HX-WA3

Masz pytanie dotyczące Panasonic HX-WA3, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HX-WA3. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HX-WA3 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.