Instrukcja Panasonic HC-V160

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HC-V160. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HC-V160
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Francuski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Czech, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Portugalski, Norweski, Grecki, Chiński, Angielski

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu HC-V160
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
until
2014/12/4
SQW0093
Strona: 1
- 2 -
∫ Informacje na temat formatu
nagrywania filmów
W przypadku filmów nagrywanych za pomocą
kamery można wybrać format nagrywania
AVCHD, iFrame lub MP4. (l 40)
AVCHD:
Nadaje się do oglądania na telewizorach o
rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach.
iFrame:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach
Mac (iMovie itd.).
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
MP4:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
∫ Odszkodowanie za zawartość
zapisów
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
szkody bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami
skutkującymi utratą nagranych lub
edytowanych materiałów, jak również nie
udziela gwarancji w odniesieniu do
jakichkolwiek materiałów, w przypadku
nieprawidłowego działania nagrywania lub
edycji. Analogicznie, powyższe zastrzeżenia
mają zastosowanie w przypadku dokonywania
jakichkolwiek napraw kamery.
∫ Informacje o kondensacji
(zaparowanie obiektywu lub
ekranu LCD)
Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
temperatury lub wilgotności, gdy kamera
zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
Należy uważać, gdyż może to spowodować
zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
innej temperaturze, można uniknąć
kondensacji, gdy kamera zostanie
pozostawiona w temperaturze danego
pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie
dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w
plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj
próżniowo.)
Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator
i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na
około 1 godziny. Gdy temperatura kamery
wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie
samorzutnie.
∫ Karty, których można używać z
tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
pojemności 48 GB lub większej bez logo
SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
na stronie 13.
Przeczytaj przede wszystkim
Strona: 2
- 3 -
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
karta pamięci SDXC są określane wspólnie
jako “karta SD”.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do nagrywania/odtwarzania
filmów oznaczone zostały .
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do robienia/wyświetlania zdjęć
oznaczone zostały .
≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie 1080/50i:
“scena(-y) AVCHD”
≥ Odnośne strony oznaczone zostały strzałką,
np. l 00
Strona: 3
- 4 -
Przeczytaj przede wszystkim...................2
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części .........................................................6
Zasilanie ....................................................9
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora ........................................ 9
Ładowanie akumulatora.................... 10
Czas ładowania i czas nagrywania ... 12
Nagrywanie na karcie .............................13
Karty, których można używać z tą
kamerą .............................................. 13
Wkładanie/wyjmowanie karty SD...... 14
Włączanie/wyłączanie kamery ...............15
Wybieranie trybu.....................................16
Ustawianie daty i czasu..........................17
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania...........18
Nagrywanie filmów .................................19
Robienie zdjęć.........................................21
Tryb Intelligent Auto ...............................22
Odtwarzanie filmów/zdjęć ......................24
Korzystanie z ekranu menu ...................26
Korzystanie z menu ustawień................27
Zaawansowane
(Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu ..............................35
Funkcje nagrywania ikon obsługi .........36
Ikony obsługi ..................................... 36
Funkcje nagrywania menu.....................39
Nagrywanie ręczne .................................47
Balans bieli........................................ 48
Ręczna regulacja czasu
naświetlania/przysłony ...................... 49
Nagrywanie z ręczną regulacją
ostrości.............................................. 50
Czynności zaawansowane
(odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania .............................. 51
Odtwarzanie filmów za pomocą
ikony obsługi ..................................... 51
Wyodrębnianie zdjęć z filmów........... 52
Powtarzanie odtwarzania.................. 52
Kontynuowanie poprzedniego
odtwarzania ...................................... 52
Powiększanie odtwarzanego
zdjęcia (Odtwarzanie z
powiększeniem) ................................ 53
Różne funkcje odtwarzania.................... 54
Odtwarzanie filmów/zdjęć
zgodnie z datą nagrania ................... 54
Zmiana ustawień odtwarzania i
wyświetlenie pokazu slajdów ............ 55
Usuwanie scen/zdjęć.............................. 56
Dzielenie sceny (AVCHD)................. 58
Dzielenie sceny w celu częściowego
usunięcia (iFrame, MP4)................... 59
Zabezpieczanie scen/zdjęć............... 60
Odtwarzanie filmów/zdjęć na
telewizorze .............................................. 61
Podłączanie przy użyciu kabla
Mini HDMI ......................................... 63
Odtwarzanie z VIERA Link ..................... 64
Kopiowanie
Kopiowanie przy użyciu nagrywarki
Blu-ray, urządzeń wideo itp. .................. 66
Używanie karty Eye-Fi™ ........................ 70
Spis treści
Strona: 4
- 5 -
Praca z komputerem
Opis funkcji kamery po połączeniu z
komputerem ............................................73
Przed rozpoczęciem instalacji
HD Writer LE 3.0............................... 75
Wymagania systemowe..........................77
Instalacja .................................................80
Podłączanie do komputera ....................81
Informacje dotyczące sposobu
wyświetlania na komputerze ............. 83
Uruchamianie programu
HD Writer LE 3.0......................................84
Czytanie instrukcji obsługi
programów ........................................ 84
Korzystanie z komputera Mac
(pamięć masowa)....................................85
Inne
Symbole i wskaźniki ...............................86
Komunikaty .............................................88
O odzyskiwaniu................................. 88
Rozwiązywanie problemów....................89
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania.....93
Informacje dotyczące praw
autorskich................................................96
Tryby nagrywania/przybliżony czas
nagrywania ..............................................97
Przybliżona liczba możliwych do
zapisania zdjęć........................................98
Wyposażenie opcjonalne .......................99
Strona: 5
- 6 -
1 Głośnik
2 Gniazdo USB [ ] (l 66, 81)
3 Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu
ręcznego [iA/MANUAL] (l 22, 47)
4 Przycisk usuwania[ ] (l 56)
5 Przycisk zasilania [ ] (l 15)
6 Złącze mini HDMI [HDMI] (l 61)
7 złącze A/V [A/V] (l 61, 69)
8 Suwak zwalniania akumulatora [BATT]
(l 9)
9 Przełącznik otwierania/zamykania
pokrywy obiektywu
Gdy kamera nie jest używana, zamknij pokrywę
obiektywu w celu ochrony obiektywu.
≥ Przesuń przełącznik otwierania/zamykania,
aby otworzyć/zamknąć pokrywę.
10 Pokrywa obiektywu
11 Obiektyw
12 Wbudowane mikrofony stereo
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części
A/V
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Strona: 6
- 7 -
13 Przycisk menu [MENU] (l 26)
14 Przełącznik wyboru trybu (l 16)
15 Wskaźnik stanu (l 15)
16 Przycisk rozpoczynania/kończenia
nagrywania (l 19)
17 Przycisk kursora (l 24, 26, 36)
≥ Przy użyciu przycisku kursora można
wybierać funkcje nagrywania, czynności
związane z odtwarzaniem oraz obsługiwać
ekran menu.
≥ W tej instrukcji obsługi przycisk kursora jest
oznaczony jak na rysunku poniżej lub jako
3/4/2/1.
Przykład: Aby nacisnąć przycisk w dół
18 Przycisk akceptacji [ENTER]
(l 24, 26, 36)
19 Ekran LCD (l 18)
≥ Ekran można otworzyć do 90o.
≥ Ekran można obracać w zakresie 180o A w
kierunku obiektywu lub 90o B w kierunku
przeciwnym.
20 Komora akumulatora (l 9)
21 Pokrywa gniazda karty SD (l 14)
22 Gniazdo statywu
≥ Użycie statywu ze śrubą o długości
5,5 mm lub dłuższą może uszkodzić
urządzenie.
23 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 14)
24 Gniazdo karty (l 14)
lub
Naciśnij
przycisk 4
14
13 15 16
20
19
18
17
 
22
23
24
21
Strona: 7
- 8 -
25 Przycisk do nagrywania stopklatek
[ ] (l 21)
26 Dźwignia zoom [W/T] (w trybie
nagrywania) (l 35)
Przełącznik ekranu miniatur
[ / ]/Suwak regulacji głośności
[sVOLr] (w trybie odtwarzania) (l 25)
27 Pasek na rękę
Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował do
dłoni.
1 Odwróć pasek.
2 Wyreguluj długość.
3 Zamocuj pasek.
26
25
27



Strona: 8
- 9 -
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
kamerą
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15)
Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów zbliżone
wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki powstałe na skutek używania
podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać
oryginalnych akumulatorów Panasonic.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie wskaźnik stanu. Następnie wyjmij
akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej nie
upuścić.
Przesuń suwak zwalniania akumulatora w
kierunku wskazywanym przez strzałkę i
wyjmij akumulator po zwolnieniu blokady.
ャモヵヵ
Wsuwaj akumulator do momentu,
gdy zatrzaśnie się on na miejscu.
Strona: 9
- 10 -
Ładowanie akumulatora
∫ Ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem.
Nie należy ich używać z innym sprzętem. Analogicznie, nie należy używać zasilaczy
sieciowych i kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem.
≥ Gdy zasilanie jest włączone, akumulator nie jest ładowany. Naciśnij przycisk zasilania, aby
wyłączyć zasilanie. (l 15)
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC. (Temperatura
akumulatora powinna być taka sama.)
A Gniazdo USB
B Do gniazdka sieciowego
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Podłącz kabel USB do zasilacza sieciowego.
≥ Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest poluzowana lub źle dopasowana.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
4 Podłącz kabel USB do kamery.
≥ Kontrolka stanu C będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
∫ Podłączanie do gniazdka sieciowego
W przypadku włączenia kamery, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, można korzystać z
zasilania doprowadzanego z gniazda zasilania.
Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym zasilaczem
sieciowym.
Pozwala to na kontynuowanie nagrywania nawet w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego
odłączenia zasilacza sieciowego od gniazdka.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed pierwszym użyciem
kamery należy w pełni naładować akumulator.








Strona: 10
- 11 -
∫ Podłączanie do komputera i ładowanie
Można w ten sposób naładować urządzenie, nie mając zasilacza sieciowego pod ręką.
A Kabel USB (w zestawie)
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15)
1 Włącz komputer.
2 Podłącz kabel USB.
≥ Kontrolka stanu B będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
≥ Używaj tylko kabla USB, który jest dołączony do kamery. (Nie gwarantujemy prawidłowego
działania z innymi kablami USB.)
≥ Zawsze należy podłączać bezpośrednio do komputera.
≥ Nie można ładować, jeśli wskaźnik stanu miga szybko albo jeśli w ogóle się nie świeci. Do
ładowania używaj zasilacza sieciowego. (l 10)
≥ Ładowanie wydłuży się 2 lub 3 razy w porównaniu z ładowaniem za pomocą zasilacza
sieciowego.
≥ Jeżeli wskaźnik pracy miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 95.
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 9).
≥ W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.
≥ Jeżeli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy dla bezpieczeństwa odłączyć od
niej kabel USB.
≥ Ładowanie może nie być możliwe, w zależności od środowiska pracy używanego komputera (np.
komputery samodzielnie składane).
≥ Ładowanie zostanie przerwane w przypadku wyłączenia komputera lub przełączenia go w tryb
uśpienia. Ładowanie rozpocznie się ponownie po włączeniu komputera lub wybudzeniu z trybu
uśpienia.
≥ Po podłączeniu do komputera, na górze ekranu monitora może zostać wyświetlony komunikat
błędu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 91.
≥ Kamera będzie ładowana po podłączeniu do nagrywarki Blu-ray lub nagrywarki DVD Panasonic
za pomocą kabla USB, nawet po wyłączeniu zasilania.


Strona: 11
- 12 -
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
≥ Czas podany w nawiasach to czas ładowania po podłączeniu urządzenia do komputera,
nagrywarki Blu-ray disc lub nagrywarki DVD firmy Panasonic.
≥ Jest to czas przybliżony.
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
niskiej temperatury.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp.
≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki.
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Format
nagrania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBY100
(opcjonalny)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
VW-VBT190
(opcjonalny)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
AVCHD
[HA], [HG] 2 h 30 min 1 h 15 min
[HE] 2 h 35 min 1 h 20 min
iFrame - 2 h 55 min 1 h 30 min
MP4 - 3 h 1 h 35 min
VW-VBT380
(opcjonalny)
[3,6 V/3880 mAh]
4 h 45 min
(9 h 45 min)
AVCHD
[HA]
5 h 5 min
2 h 35 min
[HG]
2 h 40 min
[HE] 5 h 10 min
iFrame - 6 h 3 h 5 min
MP4 - 6 h 10 min 3 h 10 min
Pozostały poziom zasilania
≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie
się zmieniał. # # # #
Jeżeli akumulator jest rozładowany, wówczas mruga na czerwono.
Strona: 12
- 13 -
Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD. W celu nagrywania na karcie SD zapoznaj się
z poniższymi informacjami.
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4 lub wyższą SD Speed
Class Rating*.
≥ Najnowsze informacje znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
≥ W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w innym urządzeniu
należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
≥ Aby móc korzystać z funkcji związanych ze standardem Eye-Fi wymagana jest karta SD Eye-Fi X2.
(l 70)
≥ Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania kart SD innych niż wymienione powyżej.
Ponadto, do nagrywania filmów nie można używać kart SD o pojemności mniejszej niż 32 MB.
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności
48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie można
nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby
zapobiec jej połknięciu.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Typ karty Pojemność
Karta pamięci SD 512 MB/1 GB/2 GB
Karta pamięci SDHC 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
Karta pamięci SDXC 48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating to standard szybkości ciągłego zapisu.
Informacje mogą być umieszczone na naklejce na karcie itp.
np.:
32
Strona: 13
- 14 -
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Uwaga:
Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty SD i
włóż (wyjmij) kartę SD do (z)
gniazda B.
≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku
pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do
końca.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie
wyciągnij ją.
2 Dobrze zamknij pokrywę gniazda
karty SD.
≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD,
aby się zatrzasnęła.
≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
≥ Nie należy poddawać karty SD silnym
wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność
statyczna lub usterka kamery bądź karty SD
może uszkodzić albo usunąć dane zapisane
na karcie SD.
≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie
wolno wykonywać następujących czynności:
j Wyjmowanie karty SD
j Wyłączanie kamery
j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
Wykonanie wspomnianych czynności przy
włączonej lampie może spowodować
uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub
kamery.
≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na
działanie wody, brudu lub kurzu.
≥ Nie umieszczaj kart SD:
j W miejscu silnie nasłonecznionym
j W miejscu mocno zapylonym lub
wilgotnym
j W pobliżu grzejnika
j W miejscach narażonych na znaczne
zmiany temperatury (może dojść do
skroplenia pary wodnej.)
j W miejscu występowania elektryczności
statycznej lub fal elektromagnetycznych
≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie
korzystasz, przechowuj je w odpowiednich
pudełkach.
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
się karty pamięci SD. (l 95)
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 32) Formatowanie karty SD
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.



Kontrolka dostępu [ACCESS] A
≥ Kontrolka dostępu świeci się podczas
wykonywania operacji na karcie SD.
Strona: 14
- 15 -
Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
zamykając ekran LCD.
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
A Wskaźnik stanu zapala się.
Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.
Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać zasilanie,
otwierając i zamykając ekran LCD.
≥ Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, pomimo że ekran LCD będzie zamknięty.
≥ W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania. Naciśnij
przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
j Przy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu
j Po wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD
 Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie
wskaźnik stanu.
Strona: 15
- 16 -
Przełącznik trybu służy do zmiany trybu na lub .
Przygotowanie
Wybieranie trybu
Tryb nagrywania (l 19, 21)
Tryb odtwarzania (l 24, 51)
Strona: 16
- 17 -
Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.
≥ Po włączeniu urządzenia może zostać wyświetlony komunikat “Ustaw region lokalny i
datę/czas”. Wybierz [TAK] i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższych
punktach, aby wprowadzić te ustawienia:
j Punkt 3 w [STREFA CZAS.] (l 27)
j Punkty 2–3 w “Ustawianie daty i czasu”
¬ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu. (l 26)
2 Wybierz datę lub godzinę przy użyciu 2/1 i ustaw pożądaną wartość za
pomocą 3/4.
A Wyświetlanie ustawienia czasu
światowego (l 27):
[DOM]/ [CEL PODRÓŻY]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do
2039.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie.
≥ Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej.
≥ Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest
rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby naładować baterię
litową. Bateria będzie się ładowała, nawet jeżeli kamera jest wyłączona. Pozostaw kamerę na
około 24 godziny. Po naładowaniu bateria litowa pozwoli na działanie funkcji godziny i daty przez
około 4 miesiące.
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
: [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]
Strona: 17
- 18 -
∫ Podstawowe ustawienie kamery
1 Trzymaj kamerę obiema rękami.
2 Przełóż dłoń pod paskiem na rękę.
≥ Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty.
≥ Kiedy jesteś na dworze, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest oświetlony
od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny.
≥ Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi.
≥ Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp.
∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
≥ Podczas nagrywania kamerę należy zazwyczaj trzymać nieruchomo.
≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą
prędkością.
≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć. Jednak
zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu.
∫ Nagrywanie samego siebie
Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
≥ Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w lustro.
(Jednak obraz nagrywany jest normalnie, a nie odwrócony.)
≥ Na ekranie będą pojawiać się tylko niektóre oznaczenia. Kiedy na
ekranie pojawi się , ustaw ekran LCD w normalnym położeniu i
sprawdź ostrzeżenie/alarm.
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania
Strona: 18
- 19 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6)
1 Zmień tryb na i otwórz
ekran LCD.
2 Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij przycisk
rozpoczynania/kończenia
nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania, wskazanie ; zmienia się na ¥.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie nagrywania
filmów
Podstawowe
Nagrywanie filmów
Tryb nagrywania/Tryb nagrywania
R 1h20m
Przybliżony pozostały czas nagrywania
≥ Kiedy pozostały czas to mniej niż minuta,
wskaźnik R 0h00m miga na czerwono.
0h00m00s
Czas nagrania (który upłynął)
≥ “h” to skrót od hour (godzina), “m” od
minuta, a “s” od sekunda.
≥ Po każdym włączeniu pauzy nagrywania
licznik zostanie wyzerowany i będzie
wyświetlać 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Strona: 19
- 20 -
≥ Aby zmienić format zapisu, zmień ustawienie [FORMAT ZAP.] lub [TRYB ZAP.]. (l 40, 41)
≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania, a
ponownym naciśnięciem przycisku w celu włączenia pauzy nagrywania stają się jedną sceną.
Podczas nagrywania z funkcją [FORMAT ZAP.] ustawioną jako [iFrame] lub [MP4], sceny dłuższe
niż 20 minut zostaną automatycznie podzielone. (nagrywanie jest kontynuowane.)
≥ (Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen na jednej karcie SD)
≥ Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą
mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD znajdują się sceny iFrame lub MP4 i
zdjęcia.
≥ Nagrywanie nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD.
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 97.
Formaty nagrania [AVCHD] [iFrame]/[MP4]
Liczba możliwych do zapisania scen Około 3900 Około 89100
Różne daty (l 54) Około 900 Około 900
Strona: 20
- 21 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6)
1 Zmień tryb na i otwórz ekran
LCD.
2 Naciśnij przycisk .
≥ Ekran robienia zdjęć ( ) zmieni kolor na
czerwony podczas rejestracji zdjęć.
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć
≥ Podczas nagrywania filmu lub kiedy kamera jest ustawiona na PRE-REC, nie można robić zdjęć.
≥ Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego w
takim przypadku zaleca się używanie statywu.
≥ Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w formacie 16:9 mogą zostać
ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem.
≥ Maksymalna liczba możliwych do zapisania obrazów, jaka może być wyświetlona, to 9999. Jeśli
liczba możliwych do zapisania obrazów przekracza 9999, wyświetla się R 9999+. Po zrobieniu
zdjęcia ta liczba się nie zmieni, dopóki liczba możliwych do zapisania obrazów nie osiągnie 9999
lub mniej.
≥ Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków podczas nagrywania.
Podstawowe
Robienie zdjęć
Rozmiar zdjęć (l 46)
R3000
Pozostała liczba zdjęć
≥ Miga na czerwono, kiedy pojawi się [0].
Wskaźnik robienia zdjęć (l 87)
R3000
R3000
R3000
8.9M
8.9M
Strona: 21
- 22 -
Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, wybierane są po nakierowaniu kamery na
filmowany obiekt.
≥ W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany.
≥ W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie
otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka ekranu
zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 45)
≥ Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku twarzy
pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu cyfrowego.
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto
Tryb Efekt
Portret Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz
regulacja jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu.
Pejzaż Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez
wyblaknięcia nieba w tle, które może być bardzo jasne.
Oświetlenie
punktowe
Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów.
Słabe oświetlenie Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym
pomieszczeniu lub półmroku.
Normalny W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest regulowany,
aby zapewnić wyraźny obraz.
Przycisk Intelligent Auto/przycisk
trybu ręcznego
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb
Intelligent Auto/tryb ręczny (l 47).
/MANUAL
Strona: 22
- 23 -
∫ Tryb Intelligent Auto
Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja ostrości
automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość.
W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkości migawki zostaną automatycznie
ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
ustawione automatycznie. W tym przypadku ustaw je ręcznie. (l 48, 50)
Automatyczny balans bieli
Obrazek pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli.
1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze
2) Niebieskie niebo
3) Zachmurzone niebo (deszcz)
4) Światło słoneczne
5) Białe światło świetlówki
6) Światło halogenowe
7) Światło żarówki
8) Wchód i zachód słońca
9) Światło świec
Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie, wyreguluj
go ręcznie. (l 48)
Automatyczna regulacja ostrości
Kamera ustawia ostrość automatycznie.
≥ Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w niżej
opisanych sytuacjach. Zdjęcia rób, korzystając z ręcznej
regulacji ostrości. (l 50)
j Jednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów
j Nagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą
j Nagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie odbijającymi
światło
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Strona: 23
- 24 -
1 Zmień tryb na .
2 Wybierz ikonę wyboru trybu
odtwarzania A używając 3/4/2 i
naciśnij przycisk ENTER.
≥ Można to również ustawić w menu.
[KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA]
3 Wybierz zdjęcie B lub film C, które chcesz odtworzyć używając 3/4/2/1 i
naciśnij przycisk ENTER.
≥ Jeżeli naciśniesz przycisk MENU lub
wybierzesz film/zdjęcie i naciśniesz przycisk
ENTER, konfiguracja ustawień zostanie
zakończona.
≥ Po wybraniu elementu wideo, na ekranie
miniatur pojawi się ikona. ( , ,
)
4 Wybierz scenę lub zdjęcie, które
chcesz odtworzyć przy użyciu
3/4/2/1, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Po wybraniu / i naciśnięciu przycisku
ENTER, wyświetlona zostanie następna (poprzednia) strona.
5 Wybierz ikonę obsługi za pomocą
3/4/2/1.
D Ikona obsługi
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
Podstawowe
Odtwarzanie filmów/zdjęć
15.11.2015
0h00m15s



15.11.2015
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Strona: 24
- 25 -
* Po dwukrotnym naciśnięciu prędkość przewijania do przodu/ do tyłu zwiększa się. (Wyświetlany
ekran zmienia się / .)
∫ Zmiana ekranu miniatur
Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu
w stronę lub w stronę , wyświetlanie miniatur zmienia się w
następującej kolejności.
20 scen () 9 scen () 1 scena
≥ Wyświetlanie 9 scen zostaje przywrócone po wyłączeniu zasilania
lub zmianie trybu.
∫ Regulacja głośności
Przesuń suwak głośności w celu regulacji
poziomu głośnika podczas odtwarzania filmu.
≥ Z wyjątkiem normalnego odtwarzania, dźwięk nie jest odtwarzany.
≥ Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur.
≥ Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny.
Odtwarzanie filmów Przeglądanie zdjęć
1/;: Odtwarzanie/pauza
6: Odtwarzanie wstecz*
5: Szybki przegląd nagrania do
przodu*
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
1/;: Rozpocznij/zatrzymaj pokaz
slajdów (wyświetlanie zdjęć w
kolejności numerycznej).
2;: Wyświetla poprzednie zdjęcie.
;1: Wyświetla następne zdjęcie.
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
W kierunku “r”: Głośność wzrasta
W kierunku “s”: Głośność spada
Kompatybilność filmów
≥ Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD/MPEG-4 AVC.
≥ Odtwarzanie za pomocą kamery filmów, zapisanych przy użyciu innego urządzenia, może
nie być prawidłowe lub być niemożliwe, podobnie jak odtwarzanie za pomocą innego
urządzenia filmów zapisanych za pomocą tej kamery, nawet w przypadku jeśli urządzenia
wykorzystują kompatybilne standardy. ( wyświetlane jest dla filmów, których nie można
odtworzyć na tej kamerze)
Sprawdź kompatybilność w Instrukcji obsługi swojego urządzenia.
≥ Za pomocą kamery można odtwarzać tylko te filmy MP4, które zostały zapisane przy jej
użyciu.
Kompatybilność zdjęć
≥ Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File system)
utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Format plików zdjęć obsługiwanych przez kamerę to JPEG. (Nie wszystkie pliki w formacie
JPEG będą wyświetlane.)
≥ Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych nagranych lub utworzonych na
innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych
nagranych tą kamerą.
Strona: 25
- 26 -
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Za pomocą 3/4/2/1 wybierz
menu główne A, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Wybierz podmenu B za pomocą
3/4 i naciśnij przycisk 1 lub
ENTER.
4 Wybierz żądany
element za pomocą
3/4/2/1, a następnie
naciśnij przycisk
ENTER, aby go ustawić.
Aby cofnąć się do poprzedniego
ekranu
Naciśnij przycisk kursora 2.
Aby wyjść z ekranu menu
Naciśnij przycisk MENU.
∫ Wyświetlanie informacji
Opisy wybranych podkategorii menu i
elementów menu wyświetlone są w krokach 3 i
wyświetlone są 4.
∫ Informacje o ikonach obsługi
/ :
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
usunąć folder.
:
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.
Podstawowe
Korzystanie z ekranu menu
ユワヵユン
ヮユワヶ
Strona: 26
- 27 -
Ustaw metodę wyświetlania informacji na ekranie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 62.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 17.
Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca
zamieszkania i miejsca podróży.
≥ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu.
≥ Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat. Naciśnij
przycisk ENTER, aby przejść do punktu 3.
2 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania)
Wybierz [DOM] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
3 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca zamieszkania)
Wybierz miejsce zamieszkania
przy użyciu 2/1 i naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Naciśnij 3, aby ustawić czas letni.
Wyświetli się ikona , ustawienie
czasu letniego zostanie włączone i
różnica 1 godziny pomiędzy aktualnie
ustawionym czasem, a czasem GMT
zostanie wprowadzona.
Aby przywrócić normalne ustawienie
czasu, naciśnij ponownie 3. Po ustawieniu opcji [Powiąż zegar z czasem letnim] na [WŁ.],
aktualny czas również zostanie przesunięty do przodu o 1 godzinę. (l 28)
Podstawowe
Korzystanie z menu ustawień
[WYŚWIETL.]
: [USTAWIENIA] # [WYŚWIETL.] # żądane ustawienie
[WŁ.] (Wyświetl wszystkie informacje)/[WYŁ.] (Wyświetl część informacji)
[ZEWN. WYŚW.]
[UST. ZEG.]
[STREFA CZAS.]
: [USTAWIENIA] # [STREFA CZAS.]


A Aktualny czas
B Różnica czasu w porównaniu z
czasem uniwersalnym (GMT –
czas Greenwich)
Strona: 27
- 28 -
4 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży)
Wybierz [CEL PODRÓŻY] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca
zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce
zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1.
5 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca podróży)
Wybierz cel podróży używając
2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Naciśnij 3, aby ustawić czas letni.
Wyświetli się ikona , ustawienie
czasu letniego zostanie włączone i
różnica 1 godziny pomiędzy
docelowym miejscem podróży, a
lokalizacją domową zostanie
wprowadzona. Naciśnij ponownie 3,
aby przywrócić normalne ustawienia
czasu.
Jeśli opcję [Powiąż zegar z czasem
letnim] ustawiono na [WŁ.], czas w docelowym miejscu podróży również zostanie
przesunięty do przodu o 1 godzinę.
≥ Zakończ ustawianie, naciskając przycisk MENU. Wyświetlony zostanie wskaźnik i czas w
miejscu podróży.
Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania
Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie, naciskając
przycisk MENU.
≥ Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy czasu w
porównaniu z miejscem zamieszkania.
Jeśli funkcja ta zostanie ustawiona na [WŁ.], a ustawienie czasu letniego włączone w
[STREFA CZAS.], następujące ustawienia czasu zostaną przestawione do przodu o 1 godzinę:
j Podczas ustawiania lokalizacji domowej: Aktualny czas
j Podczas ustawiania rejonu miejsca docelowego podróży: Czas lokalny w wybranym miejscu
podróży
[Powiąż zegar z czasem
letnim]
: [USTAWIENIA] # [Powiąż zegar z czasem letnim] # żądane ustawienie
[WŁ.]: Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny są
zmieniane.
[WYŁ.]: Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny nie
są zmieniane.


C Czas lokalny w wybranym miejscu
podróży
D Różnica czasu w porównaniu z czasem
w miejscu zamieszkania
Strona: 28
- 29 -
Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu.
Można zmienić format daty.
Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona
automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy*
j do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
j używana jest funkcja PRE-REC
j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów
* Po włączeniu funkcji [OSZCZ.ENERG. (AC)] urządzenie automatycznie się wyłącza.
[DATA/CZAS]
: [USTAWIENIA] # [DATA/CZAS] # żądane ustawienie
[DATA]/[CZAS]/[WYŁ.]
[FORMAT DATY]
: [USTAWIENIA] # [FORMAT DATY] # żądane ustawienie
[R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] # [WŁ.]
Strona: 29
- 30 -
Jeśli przez około 15 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest
podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j używana jest funkcja PRE-REC
j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów
Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie urządzenia może zostać
potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Po wybraniu opcji [WYŁ.] sygnał dźwiękowy na początku i na końcu nagrywania nie jest emitowany.
2 sygnały dźwiękowe 4 razy
Kiedy wystąpił błąd. Sprawdź komunikat błędu wyświetlony na ekranie.
≥ Informacje na temat zmiany ustawienia dźwięku migawki znaleźć można na stronie 46.
[OSZCZ.ENERG. (AC)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG. (AC)] # [WŁ.]
[DŹW. BIP]
: [USTAWIENIA] # [DŹW. BIP] # żądane ustawienie
(Niski poziom głośności)/ (Wysoki poziom głośności)/[WYŁ.]
Strona: 30
- 31 -
Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz pomieszczeń.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
≥ Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie przechodzi w
tryb .
≥ Gdy ekran LCD jest jasny, czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie
krótszy.
Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
1 Wybierz menu.
2 W celu wyregulowania, naciśnij 2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu menu.
[JASNOŚĆ LCD]
: [USTAWIENIA] # [JASNOŚĆ LCD] # żądane ustawienie
(Ekran jeszcze jaśniejszy)/ (Ekran jaśniejszy)/ (Normalny)/ (Ekran ciemniejszy)
[USTAW LCD]
: [USTAWIENIA] # [USTAW LCD] # żądane ustawienie
[JASNOŚĆ]: Jasność ekranu LCD
[KOLOR]: Poziom kolorów ekranu LCD
+2 +1 0 -1
+1
Strona: 31
- 32 -
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 63.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 64.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 62.
Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Ustawienia opcji [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie.
Ustaw numer pliku iFrame/MP4 i nagranego następnie zdjęcia na 0001.
≥ Numer folderu zostanie zaktualizowany i numeracja plików rozpocznie się od 0001. (l 83)
≥ Aby wyzerować numer folderu, sformatuj kartę SD, a następnie przeprowadź [ZEROWANIE
NUMERU].
Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i
nie będzie ich można przywrócić. Zalecamy zapisanie ważnych danych w komputerze, na płycie itp.
(l 73)
≥ Po zakończeniu formatowania, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu komunikatu.
≥ Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego formatowania
karty. (l 95)
≥ Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery na
drgania i wstrząsy.
[ROZDZ. HDMI]
[VIERA Link]
[FORMAT TV]
[UST.WST.]
: [USTAWIENIA] # [UST.WST.]
[ZEROWANIE NUMERU]
: [USTAWIENIA] # [ZEROWANIE NUMERU]
[FORM.NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA]
Do formatowania nośników należy używać tej kamery.
Nie formatuj karty SD w innych urządzeniach, takich jak komputer. Takiej karty nie można
stosować w tej kamerze.
Strona: 32
- 33 -
Można sprawdzić zajęte miejsce na karcie SD i dostępny pozostały czas nagrywania.
≥ Gdy przełącznik trybu jest ustawiony na , wyświetla się format nagrywania lub pozostały
czas nagrywania dla wybranego trybu nagrywania.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć wskazanie.
≥ Część pamięci na karcie SD jest wykorzystywana do zapisywania informacji i zarządzania plikami
systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego miejsca może być mniejsza. Ilość
użytecznego miejsca na karcie SD jest zazwyczaj obliczana jako 1 GB=1.000.000.000 bajtów. W
przypadku kamery, komputerów osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bajty. W związku z tym podana pojemność wydaje się
mniejsza.
Wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
Wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia można aktualizować.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
[STAN NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [STAN NOŚNIKA]
[Wyśw. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Wyśw. wersji]
[Akt. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Akt. wersji]
Najnowsze informacje na temat aktualizacji znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
(Stan na październik 2014)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim)
Strona: 33
- 34 -
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Po przełączeniu [F-CJA DEMO] na [WŁ.] i naciśnięciu przycisku MENU, tryb demonstracyjny
zostanie automatycznie uruchomiony.
Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez
około 10 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny
automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA
DEMO] na [WYŁ.].
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 70.
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 71.
Umożliwia sprawdzenie adresu strony internetowej, z której można pobrać Instrukcję obsługi (w
formacie PDF).
Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
[F-CJA DEMO]
: [USTAWIENIA] # [F-CJA DEMO] # [WŁ.]
[PRZESYŁ. Eye-Fi]
[BEZPOŚR. Eye-Fi]
[INSTR.OBSŁ.ONLINE]
: [USTAWIENIA] # [INSTR.OBSŁ.ONLINE] # żądany sposób dostępu
[Wyśw. URL]: Wyświetla adres strony internetowej na ekranie LCD kamery.
[Połącz. USB]: Wyświetla stronę internetową na ekranie komputera,
podłączonego do kamery za pomocą kabla USB.
[LANGUAGE]
: [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] # żądane ustawienie
Strona: 34
- 35 -
¬ Zmień tryb na .
A Pasek zoomu
≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoom.
≥ Maksymalną wartość zoomu można ustawić przy użyciu opcji [TRYB ZOOM]. (l 40)
∫ Informacje o pasku zoomu
Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.
≥ Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoom podczas przybliżania lub oddalania, może zostać nagrany
odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni należy ją przesuwać
bezgłośnie.
≥ Gdy wartość powiększenia wynosi 50k, ostrość jest ustawiana na obiektach w odległości około
1,6 m lub większej.
≥ Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok. 3 cm od
obiektywu.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu
Dźwignia zoom
W kierunku T:
Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
W kierunku W:
Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B i.Powiększenie wyłączone
C i.Zoom/Zoom cyfrowy (niebieski)
Strona: 35
- 36 -
Wybierz ikony obsługi w celu dodania różnych efektów do nagrywanych obrazów.
¬ Zmień tryb na .
1 Aby wyświetlić ikony obsługi na
ekranie, naciśnij przycisk ENTER.
≥ Ikony zmieniają się po każdym naciśnięciu 4
przycisku kursora.
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
2 (np. Kompensacja oświetlenia tła)
Wybierz ikonę obsługi.
≥ Aby wyłączyć funkcję, wybierz ikonę obsługi
ponownie.
≥ Informacje dotyczące wyłączania poniższych
funkcji podane zostały na odnośnych
stronach.
j Tryb pomocy (l 37)
j Linie pomocy (l 37)
≥ Ikona jest wyświetlana po ustawieniu ikony
obsługi.
Ikony obsługi
*1 Nie jest wyświetlany w trakcie nagrywania.
*2 Element nie jest wyświetlany w trybie
Intelligent Auto.
≥ Po wyłączeniu kamery lub zmianie trybu na
, funkcje kompensacji oświetlenia tła,
PRE-REC i nagrywania kolorów w ciemności
zostają wyłączone.
≥ Jeśli wyłączysz zasilanie, funkcja
stopniowego pojawiania się zostanie
anulowana.
≥ Można ustawić przy użyciu menu.
(Z wyjątkiem Tryb pomocy)
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania ikon obsługi
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ 1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Zanikanie/pojawianie się
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy*1
Linie pomocy
PRE-REC*1
Nagrywanie kolorów w ciemności*1, 2
Inteligentna kontrola kontrastu*2
Strona: 36
- 37 -
Po rozpoczęciu nagrywania, obraz i dźwięk pojawiają się
stopniowo. (Pojawianie się)
Po włączeniu pauzy nagrywania, obraz i dźwięk zanikają
stopniowo. (Zanikanie)
≥ Ustawienie pojawiania się/zanikania zostanie wyłączone po
zatrzymaniu nagrywania.
∫ Aby wybrać kolor dla pojawiania się/zanikania
≥ Miniatury scen nagranych przy użyciu funkcji pojawiania się są czarne (lub białe).
Funkcja ta rozjaśnia obraz, zapobiegając ściemnieniu obiektu podświetlonego od tyłu.
Aby wyświetlić objaśnienie na ekranie,
wybierz żądaną ikonę za pomocą przycisku
kursora.
Wyjście z ekranu pomocy
Naciśnij przycisk MENU lub wybierz [END].
≥ Kiedy urządzenie pracuje w trybie pomocy nie można nagrywać ani ustawiać funkcji.
Podczas nagrywania można sprawdzić, czy obraz jest poziomy. Funkcja ta służy również do
oceny rozplanowania kadru.
Funkcja ta będzie przełączana po każdym wybraniu ikony.
# # # ustawienie anulowane
≥ Linie pomocy nie pojawiają się na nagrywanym obrazie.
Zanikanie/pojawianie się
: [UST. NAGR.] # [WYGAŚ KOL.] # [BIAŁY] lub
[CZARNY]
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy
Linie pomocy
(Pojawianie się)
(Zanikanie)
1/5
1/5 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/5 ワユヹヵ
ユワュ
ユワュ
ユワュ
Strona: 37
- 38 -
Funkcja ta umożliwia rozpoczęcie nagrywania obrazu i dźwięku około 3 sekund przed
naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Nakieruj wcześniej kamerę na obiekt.
≥ Nie ma sygnału dźwiękowego.
≥ PRE-REC zostaje wyłączone w następujących przypadkach.
j Po zmianie trybu
j Po wyjęciu karty SD
j Po naciśnięciu przycisku MENU
j Po wyłączeniu kamery
j Po rozpoczęciu nagrywania
j Po upłynięciu 3 godzin
≥ Po ustawieniu PRE-REC, jeżeli zapis rozpocznie się po upływie mniej niż 3 sekund, nie zostaną
nagrane filmy zapisane 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia
nagrywania.
≥ Obrazy wyświetlane jako miniatury w trybie odtwarzania będą różnić się od filmów wyświetlanych
na początku odtwarzania.
Funkcja ta pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w ciemnych miejscach. (Minimalne
wymagane natężenie oświetlenia: około 1 lx)
≥ Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu.
≥ Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało.
≥ Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka.
≥ Zaleca się używanie statywu.
≥ W ciemnych miejscach automatyczne ustawianie ostrości może zajmować więcej czasu. To
normalne.
Funkcja ta służy do rozjaśniania zacienionych fragmentów przy jednoczesnym ograniczaniu
nasycenia bieli zbyt jasnych fragmentów. Zarówno jasne, jak i ciemne fragmenty są wyraźnie
widoczne.
≥ Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub bardzo jasne bądź jasność jest niewystarczająca,
efekt może nie być wyraźny.
PRE-REC
Funkcja ta umożliwia uchwycenie niepowtarzalnych ujęć.
Nagrywanie kolorów w ciemności
Inteligentna kontrola kontrastu
PRE-REC
Strona: 38
- 39 -
≥ Zmień tryb na .
Kiedy nagrywa się obrazy w różnych sytuacjach, ten tryb automatycznie ustawia optymalny czas
naświetlenia i przysłony.
≥ (Zachód słońca/Słabe oświetlenie)
j Czas naświetlania wynosi 1/25 lub więcej.
≥ (Zachód słońca/Pejzaż/Fajerwerki/Nocny pejzaż)
j Obraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery.
≥ (Sport)
j Podczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny.
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
j Jeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol będzie migać.
≥ (Portret)
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
≥ (Wygładzanie skóry)
j Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również zostanie
wygładzony.
j Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny.
j Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być wyraźnie
widoczna. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać
powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania menu
[F-CJA SCENY]
: [UST. NAGR.] # [F-CJA SCENY] # żądane ustawienie
[WYŁ.]: Anuluj ustawienie
5Sport: Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas
pauzy odtwarzania
Portret: Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła
Wygładzanie skóry: W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia
wygląd nagrywanych osób
Oświetlenie punktowe: Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.
Śnieg: Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach ośnieżonych.
Plaża: Intensywniejszy błękit morza i nieba
Zachód słońca: Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca
Pejzaż: Rozległy krajobraz
Fajerwerki: Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba
Nocny pejzaż: Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy.
Słabe oświetlenie: Ciemne sceny, np. o zmierzchu
Strona: 39
- 40 -
≥ (Fajerwerki)
j Czas naświetlania wynosi 1/25.
j Obraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia.
≥ (Nocny pejzaż)
j Zaleca się używanie statywu.
Ustaw maksymalną wartość zoomu.
≥ Im większy poziom zoomu cyfrowego, tym gorsza jakość obrazu.
Przełącza tryb nagrywania filmów.
*1 [iFrame] jest formatem służącym do odtwarzania i obróbki na komputerach Mac (iMovie itd.).
Jest on zalecany w przypadku korzystania z komputera Mac.
*2 [MP4] to format nagrywania odpowiedni do odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [AVCHD].
[TRYB ZOOM]
: [UST. NAGR.] # [TRYB ZOOM] # żądane ustawienie
[i.Zoom WYŁ.]: Do 50k
[i.Zoom 77k]: Ta funkcja zoomu umożliwia nagrywanie obrazów o wysokiej
rozdzielczości. (Do 77k)
[D.Zoom 100k]: Zoom cyfrowy (Do 100k)
[D.Zoom 2500k]: Zoom cyfrowy (Do 2500k)
[FORMAT ZAP.]
: [UST. NAGR.] # [FORMAT ZAP.] # żądane ustawienie
[AVCHD]/[iFrame]*1/[MP4]*2
Strona: 40
- 41 -
Przełącz jakość obrazu i format nagrania nagrywanych filmów w AVCHD.
≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD].
A Priorytet jakości obrazu
B Priorytet czasu nagrywania
≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora (l 12)
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [HG].
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 97.
≥ Gdy kamera była poruszana za często lub zbyt szybko bądź gdy został nagrany szybko
poruszający się obiekt, mogą się pojawić mozaikowe zakłócenia podczas odtwarzania.
Podczas nagrywania używaj stabilizatora obrazu, aby zredukować efekty potrząsania.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Zalecamy ustawienie [WYŁ.] podczas nagrywania z użyciem statywu.
≥ Podczas korzystania z funkcji nagrywania kolorów w ciemności lub gdy szybkość migawki jest
wolniejsza niż 1/50, zależnie od stopnia zaciemnienia otoczenia, funkcja elektrycznego
stabilizatora obrazu nie działa i miga wskaźnik .
≥ Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa.
[TRYB ZAP.]
: [UST. NAGR.] # [TRYB ZAP.] # żądane ustawienie
[HA]/[HG]/[HE]: Ustaw tryb nagrywania na 1080/50i.
[E.I.S.]
: [UST. NAGR.] # [E.I.S.] # [WŁ.]
 
Strona: 41
- 42 -
Pozwala zapisywać filmy z dodanymi efektami.
Za pomocą przycisków 3/4 wybierz żądany tryb kreatywnego sterowania, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ W tym trybie nie można robić zdjęć.
1 Za pomocą przycisku 3 wybierz .
2 Naciśnij 3/4, aby ustawić w poziomie
obszar ostrości.
≥ Jeżeli kamera nie jest używana przez ok
1 sekundę, wyświetlone zostaną ikony obsługi.
Położenie obszaru ostrości można zmieniać
poprzez naciśnięcie przycisków 3/4.
≥ Po naciśnięciu przycisku 1 i wybraniu [RESET]
obszar ostrości powróci do domyślnej pozycji.
[Kreatywne sterow.]
: [UST. NAGR.] # [Kreatywne sterow.]
Tryb Efekt
[Efekt miniatury]
Możesz nagrywać filmy z efektem dioramy, jak np. nagrywanie
miniatur poprzez celowe ustawianie obszaru ostrości i obszaru
nieostrego bliżej krawędzi obrazu, oraz nagrywać filmy z
przedziałem czasowym.
≥ Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie
nagranych z niską liczbą klatek na sekundę.
[Film 8mm]
Pozwala zapisywać filmy “retro” z dodanym efektem
wyblaknięcia. (l 43)
[Film niemy]
Poprzez zmniejszenie ilości wpadającego w obiektyw światła
pozwala zapisywać filmy przypominające czarno-białe filmy
nieme. (l 44)
[Rej. poklatk.]
Pozwala zapisać film przedstawiający w krótkim czasie
przebieg długiego zdarzenia poprzez zapisanie kolejnych,
pojedynczych klatek w ustawionych odstępach czasowych.
(l 44)
[Efekt miniatury]
MINI
8mm
SILN
INTV
MINI
MINI
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
Strona: 42
- 43 -
3 Naciśnij 2 aby wybrać , a następnie
zmień rozmiar obszaru ostrości.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 2 spowoduje zmianę
rozmiaru obszaru ostrości.
Rozmiar średni # Rozmiar duży # Rozmiar mały
≥ Za pomocą przycisków 3/4 można skorygować
ustawienia płaszczyzny ostrego obrazu.
≥ Po naciśnięciu przycisku 1 i wybraniu [RESET] obszar ostrości powróci do domyślnej pozycji a
jego rozmiar zostanie zmieniony na średni.
4 Naciśnij przycisk ENTER.
5 (Podczas regulacji jasności)
Naciśnij 2, aby wybrać , a następnie
skoryguj ustawienie.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 2 spowoduje zmianę ustawienia
jasności.
(Standardowe) # (Jasne) # (Ciemne)
6 (Podczas regulacji jaskrawości kolorów)
Naciśnij 1, aby wybrać , a następnie skoryguj ustawienie.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 1 spowoduje zmianę ustawienia jaskrawości kolorów.
(Standardowe) # (Jaskrawe) # (Bardzo jaskrawe)
7 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Spowoduje to nagranie w ustawionych przedziałach czasowych. 1 sekunda zostanie nagrana dla
mniej więcej każdych 5 sekund nagrania.
≥ Efekt miniatury jest łatwiej uzyskać, fotografując obiekty na tle odległego widoku, zapewniające
głębię lub zniekształconą perspektywę. Staraj się także używać statywu i unikać zbliżeń.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
≥ Obraz może zawierać wiele zakłóceń w części, w której ustawiono pełną ostrość, podczas
nagrywania ciemnych obiektów, jak np. podczas nagrywania nocą.
≥ [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
≥ Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie nagranych z niską liczbą klatek na sekundę.
1 (Podczas regulacji jasności)
Naciśnij 2, aby wybrać , a następnie
skoryguj ustawienie.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 2 spowoduje zmianę
ustawienia jasności.
(Standardowe) # (Jasne) # (Ciemne)
2 (Podczas regulacji balansu koloru)
Naciśnij 1 aby wybrać , a następnie skoryguj ustawienie.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 1 spowoduje zmianę ustawienia balansu kolorów.
(Niebieski) # (Czerwony) # (Żółty)
3 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Odtwarzany dźwięk jest monofoniczny.
[Film 8mm]
ンユヴユヵ
ンユヴユヵ
ンユヴユヵ
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
MINI
8mm
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
8mm
Strona: 43
- 44 -
1 (Podczas regulacji jasności)
Naciśnij 2, aby wybrać , a następnie
skoryguj ustawienie.
≥ Każde naciśnięcie przycisku 2 spowoduje zmianę
ustawienia jasności.
(Standardowe) # (Jasne) # (Ciemne)
2 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
Za pomocą przycisków 3/4/2/1 wybierz ustawienie czasu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Klatka zostaje nagrana z ustawionym przedziałem czasowym. 25 klatek składa się na 1 sekundę
filmu.
≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
≥ [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
≥ Najkrótszy czas nagrywania filmu to 1 sekunda.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
ustawione automatycznie. W takim przypadku ustaw je ręcznie. (l 48, 50)
≥ Podczas nagrywania przez dłuższy czas zalecamy podłączenie do zasilacza sieciowego.
[Film niemy]
[Rej. poklatk.]
[1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MIN.]/[2 MIN.]
Przykładowe
ustawienie
Ustawiony czas
(przedział czasowy
nagrywania)
Czas nagrywania Czas nagrania
Zachód słońca 1 s Około 1 h Około 2 min
Kwitnienie 30 s Około 3 h Około 12 s
SILN
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
SILN
INTV
Strona: 44
- 45 -
Wykryte twarze zostaną otoczone ramkami.
≥ Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie 15 ramek. Większe twarze i twarze bliżej środka
ekranu mają priorytet przed innymi.
∫ Priorytet wykrywania
Twarze z priorytetem wykrywania są otaczane pomarańczowymi ramkami. Ostrość i jasność
zostaną ustawione na twarzy z priorytetem wykrywania.
≥ Obramowanie najważniejszej twarzy zostaje wyświetlone tylko w trybie portretu trybu Intelligent
Auto.
≥ Biała ramka służy tylko do wykrywania twarzy.
Można nagrywać jasne obrazy nawet w ciemnych miejscach dzięki wydłużeniu czasu naświetlania.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 47)
≥ Czas naświetlania zostaje ustawiony na 1/25 lub dłuższy, w zależności od jasności otoczenia.
≥ Gdy czas naświetlania wynosi 1/25, obraz na ekranie wygląda tak, jakby brakowało w nim
niektórych klatek i może występować zjawisko powidoku.
Ta funkcja służy do ograniczania szumu wiatru odbieranego przez wbudowane mikrofony.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 47)
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [WŁ.].
≥ Po przełączeniu na tryb Intelligent Auto, ustawienie opcji [ANTYWIATR.] zostaje ustalone na
[WŁ.] i nie można go zmienić.
≥ Można nie zobaczyć pełnego efektu w zależności od warunków nagrywania.
[OBRAMOW. TWARZY]
: [UST. NAGR.] # [OBRAMOW. TWARZY] # żądane ustawienie
[WYBR.]:
Wyświetlana jest tylko ramka dla twarzy z priorytetem
wykrywania.
[WSZYST.]:
Wyświetlane są wszystkie ramki wykrywania twarzy.
[WYŁ.]:
Anuluj ustawienie.
[AUT.WOLN.MIG.]
: [UST. NAGR.] # [AUT.WOLN.MIG.] # [WŁ.]
[ANTYWIATR.]
: [UST. NAGR.] # [ANTYWIATR.] # [WŁ.]
Strona: 45
- 46 -
Im większa liczba pikseli, tym wyraźniejsze jest drukowane zdjęcie.
≥ Domyślnie funkcja ta ustawiona jest jako .
≥ W zależności od liczby pikseli czas nagrania może być dłuższy.
≥ Informacje dotyczące liczby obrazów możliwych do zapisania znajdują się na stronie 98.
Możesz dodać dźwięk migawki podczas fotografowania.
[ROZM.OBR]
: [FOTOGRAFIA] # [ROZM.OBR] # żądane ustawienie
Rozmiar obrazu
Współczynnik
proporcji
3968k2232
16:9
1920k1080
[DŹWIĘK MIG.]
: [FOTOGRAFIA] # [DŹWIĘK MIG.] # żądane ustawienie
: Niski poziom głośności
: Wysoki poziom głośności
[WYŁ.]: Anuluj ustawienie.
8.9M
2.1M
8.9M
Strona: 46
- 47 -
¬ Zmień tryb na .
Naciśnij przycisk Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego, aby
przełączyć na tryb ręczny.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę trybu ręcznego, naciśnij przycisk ENTER.
≥ Strony zmieniają się po każdym naciśnięciu 4.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Nagrywanie ręczne
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Balans bieli (l 48)
Ręczna regulacja czasu naświetlania
(l 49)
Regulacja przysłony (l 49)
Ustawianie ostrości (l 50)
Strona: 47
- 48 -
Balans bieli
Funkcja automatycznego balansu bieli może nie pozwalać na uzyskanie naturalnych kolorów z
uwagi na warunki oświetlenia lub rodzaj sceny. W tym wypadku można ustawić balans bieli ręcznie.
≥ Naciśnij Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego, aby przełączyć na tryb ręczny.
1 Wybierz [WB] przy użyciu przycisku kursora.
2 Naciśnij 2/1, aby wybrać tryb balansu
bieli.
≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, wybierz lub ponownie naciśnij Przycisk
Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego.
∫ Aby ręcznie ustawić balans bieli
1 Naciśnij 2/1, aby wybrać i skieruj obiektyw
na biały obiekt.
2 W celu ustawienia naciśnij 3.
≥ Gdy ekran stanie się czarny, a symbol przestanie
migać i jest wyświetlany przez cały czas, oznacza to, że
ustawianie zostało zakończone.
≥ Kiedy symbol nie przestaje migać, balansu bieli nie
można było ustawić. W tym przypadku należy użyć innych trybów balansu bieli.
≥ W przypadku włączenia kamery z zamkniętą pokrywą obiektywu, automatyczna regulacja
balansu bieli nie będzie działać poprawnie. Przed włączeniem kamery należy zawsze otworzyć
pokrywę obiektywu.
≥ Kiedy symbol miga, wcześniej ustawiony ręczny balans bieli zostaje zapisany. Po każdej
zmianie warunków nagrywania należy ponownie ustawić balans bieli.
≥ W przypadku ustawiania balansu bieli i przesłony/wzmocnienia, najpierw należy ustawić balans
bieli.
≥ nie pojawia się na ekranie podczas ustawiania .
Ikona Tryb/warunki nagrywania
Automatyczna regulacja balansu bieli
Słońce: Na zewnątrz pomieszczeń przy czystym niebie
Tryb zachmurzonego dnia: Na zewnątrz pomieszczeń w pochmurny dzień
Pomieszczenie 1: Oświetlenie żarówkami, lampami wideo jak w studio itp.
Pomieszczenie 2: Oświetlenie kolorowymi świetlówkami, lampami sodowymi w sali
gimnastycznej itp.
Tryb ręcznej regulacji:
≥ Lampy rtęciowe, lampy sodowe, niektóre świetlówki
≥ Światła służące do oświetlania wesel w hotelach, światła punktowe w teatrach
≥ Wschód i zachód słońca itp.
BACK
BACK
BACK
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Strona: 48
- 49 -
Ręczna regulacja czasu naświetlania/przysłony
Czas naświetlania:
Ustaw, jeśli nagrywasz szybko poruszające się obiekty.
Przysłona:
Ustaw, jeśli ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
≥ Naciśnij Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego, aby przełączyć na tryb ręczny.
(l 47)
1 Wybierz [SHTR] lub [IRIS] używając przycisku kursora.
2 Aby dostosować ustawienia, naciśnij 2/1.
A : Czas naświetlania:
1/50 do 1/8000
≥ Jeśli opcja [AUT.WOLN.MIG.] zostanie ustawiona
na [WŁ.], szybkość migawki zostanie ustawiona
między 1/25 i 1/8000.
≥ Czas naświetlania bliżej 1/8000 jest krótszy.
B : Przysłona/wartość wzmocnienia:
CLOSE !# (F16 do F2.0) !# OPEN !# (0dB do 18dB)
≥ Wartość bliższa CLOSE ściemnia obraz.
≥ Wartość bliższa 18dB rozjaśnia obraz.
≥ Gdy wartość przysłony jest jaśniejsza niż OPEN, zmienia się ona na wartość wzmocnienia.
≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, naciśnij ponownie Przycisk Intelligent Auto/
przycisk trybu ręcznego.
≥ W przypadku ustawiania czasu naświetlania i wartości wzmocnienia/przysłony, najpierw ustaw
czas naświetlania.
Ręczna regulacja czasu naświetlania
≥ Wokół jasno świecącego obiektu lub obiektu bardzo odbijającego światło może wystąpić efekt
halo.
≥ Podczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny.
≥ W przypadku filmowania bardzo jasnego obiektu lub przy oświetleniu w pomieszczeniach, kolory
lub jasność ekranu mogą ulegać zmianie lub na obrazie może występować pozioma linia.
Wówczas należy nagrywać w trybie Intelligent Auto lub ustawić czas naświetlania na 1/100 w
regionach, gdzie częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz lub 1/125 w regionach, gdzie częstotliwość
zasilania wynosi 60 Hz.
Ręczna regulacja przysłony/wzmocnienia
≥ Po zwiększeniu wartości wzmocnienia, na ekranie pojawia się więcej zakłóceń.
≥ W zależności od stopnia powiększenia zoom, niektóre wartości przysłony nie są wyświetlane.
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
Strona: 49
- 50 -
Nagrywanie z ręczną regulacją ostrości
Jeśli automatyczna regulacja ostrości jest utrudniona z uwagi na warunki nagrywania, można
skorzystać z ręcznej regulacji ostrości.
≥ Naciśnij Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego, aby przełączyć na tryb ręczny.
(l 47)
1 (Gdy używana jest funkcja wspomagania MF)
Wybierz menu.
≥ Wyświetl ikonę obsługi naciskając przycisk ENTER i przełącz na tryb ręczny naciskając 4.
2 Przy użyciu przycisku kursora wybierz [MF], aby zmienić na ręczną regulację
ostrości.
≥ Na ekranie pojawi się ikona MF.
3 Aby ustawić ostrość, naciśnij 2/1.
Obszar o ustawionej ostrości będzie wyświetlany na
niebiesko. Normalne wyświetlanie zostaje przywrócone
ok. 2 sekund po zakończeniu ustawiania ostrości na obiekcie.
≥ Po ustawieniu [WSPOM. MF] na [WYŁ.], niebieski obszar nie jest wyświetlany.
≥ Aby powrócić Automatyczną regulację ostrości, wybierz [AF] lub ponownie naciśnij Przycisk
Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego.
≥ Niebieski obszar nie pojawia się na nagrywanych obrazach.
: [UST. NAGR.] # [WSPOM. MF] # [WŁ.]
: Ustawianie ostrości na bliskim obiekcie
: Ustawianie ostrości na dalekim obiekcie
MF
MF
5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
MF
MF

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HC-V160

Zadaj pytanie o Panasonic HC-V160

Masz pytanie dotyczące Panasonic HC-V160, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HC-V160. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HC-V160 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.