Instrukcja Panasonic HC-V130

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HC-V130. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HC-V130
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 1
2
SQT0041 (POL)
∫ Informacje dotyczące
akumulatora
∫ Kompatybilność elektryczna i
magnetyczna
Na tabliczce znamionowej znajduje się symbol
(CE).
∫ Oznaczenie identyfikacji
produktu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i uszkodzenia
produktu,
≥ Nie wystawiaj urządzenia na deszcz,
wilgoć, krople ani rozpryski.
≥ Nie umieszczaj na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
≥ Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów.
≥ Nie zdejmuj pokryw.
≥ Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
Powierz naprawę wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.
UWAGA!
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i uszkodzenia
produktu,
≥ Nie instaluj ani nie umieszczaj urządzenia
na półce między książkami, w zamkniętej
szafce ani innej ograniczonej przestrzeni.
Zapewnij prawidłowy obieg powietrza
wokół urządzenia.
≥ Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp.
≥ Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł
otwartych płomieni, takich jak zapalone
świece.
Element rozłączający stanowi wtyczka
sieciowa.
Zainstaluj urządzenie tak, aby wtyczkę sieciową
można było natychmiast wyciągnąć z gniazdka.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu i
oparzenia. Nie należy rozbierać,
podgrzewać do temperatury powyżej 60 oC
lub spalać.
UWAGA
≥ Niewłaściwa wymiana akumulatora grozi
jego wybuchem. Wymieniaj tylko na typ
zalecany przez producenta.
≥ Wyrzucając akumulatory, skontaktuj się z
lokalnym samorządem lub sprzedawcą i
zapytaj, jaka jest właściwa metoda
utylizacji.
Produkt Lokalizacja
Kamera wideo
wysokiej
rozdzielczości (HD)
Komora akumulatora
Zasilacz sieciowy na dole
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 2 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 2
3
(POL) SQT0041
∫ Pozbywanie się zużytych
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii
Europejskiej oraz krajów
posiadających systemy zbiórki i
recyklingu
Niniejsze symbole
umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno
mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z
innymi odpadami domowymi/
komunalnymi.
W celu zapewnienia
właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu
zużytych urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych oraz zużytych
baterii, należy oddawać je do
wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów
zgodnie z przepisami prawa
krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz
zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne
zasoby naturalne oraz zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz na stan środowiska
naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt
z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych
odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii
(symbol poniżej):
Ten symbol może
występować wraz z
symbolem pierwiastka
chemicznego. W takim
przypadku wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego są spełnione.
∫ Ostrzeżenia dotyczące
użytkowania
Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń
naładowanych magnetycznie (np. kuchenek
mikrofalowych, telewizorów, konsol do gier).
≥ W przypadku umieszczenia urządzenia w
pobliżu telewizora lub na nim,
promieniowanie elektromagnetyczne może
powodować zakłócenia obrazu oraz/lub
dźwięku.
≥ Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonów
komórkowych, ponieważ może to
powodować zakłócenia mające negatywny
wpływ na obraz oraz/lub dźwięk.
≥ Nagrania mogą być uszkodzone, a obrazy
zniekształcone przez silne pole magnetyczne
generowane przez głośniki lub duże silniki.
≥ Promieniowanie elektromagnetyczne
generowane przez mikroprocesory może
mieć negatywny wpływ na urządzenie,
powodując zakłócenia obrazu oraz/lub
dźwięku.
≥ Jeśli urządzenie znajdzie się pod
negatywnym wpływem urządzeń
elektromagnetycznych i nie działa poprawnie,
wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator lub
odłącz zasilacz sieciowy. Następnie
ponownie podłącz akumulator lub zasilacz
sieciowy i włącz urządzenie.
Nie używaj urządzenia w pobliżu nadajników
radiowych lub linii wysokiego napięcia.
≥ Nagrywanie w pobliżu nadajników radiowych
lub przewodów wysokiego napięcia może
mieć negatywny wpływ na nagrywany obraz
oraz/lub dźwięk.
Informacje dotyczące podłączania do
telewizora
≥ Nie należy używać innych kabli AV niż tego
dostarczonego w zestawie z urządzeniem.
≥ Należy zawsze korzystać z oryginalnego
HDMI minikabla (RP-CDHM15,
RP-CDHM30: opcjonalny) firmy Panasonic.
Podłączanie do komputera
≥ Użyj tylko kabla USB, który jest dołączony do
kamery.
POLSKI
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 3 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 3
4
SQT0041 (POL)
∫ Informacje na temat formatu
nagrywania filmów
W przypadku filmów nagrywanych za pomocą
kamery można wybrać format nagrywania
AVCHD, iFrame lub MP4.
AVCHD:
Nadaje się do oglądania na telewizorach o
rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach.
iFrame:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach
Mac (iMovie itd.).
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
MP4:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
∫ Odszkodowanie za zawartość
zapisów
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
szkody bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami
skutkującymi utratą nagranych lub
edytowanych materiałów, jak również nie
udziela gwarancji w odniesieniu do
jakichkolwiek materiałów, w przypadku
nieprawidłowego działania nagrywania lub
edycji. Analogicznie, powyższe zastrzeżenia
mają zastosowanie w przypadku dokonywania
jakichkolwiek napraw kamery.
∫ Informacje o kondensacji
(zaparowanie obiektywu lub
ekranu LCD)
Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
temperatury lub wilgotności, gdy kamera
zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
Należy uważać, gdyż może to spowodować
zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
innej temperaturze, można uniknąć
kondensacji, gdy kamera zostanie
pozostawiona w temperaturze danego
pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie
dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w
plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj
próżniowo.)
Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator
i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na
około 1 godziny. Gdy temperatura kamery
wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie
samorzutnie.
∫ Karty, których można używać z
tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
pojemności 48 GB lub większej bez logo
SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
na stronie 12.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 4 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 4
5
(POL) SQT0041
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
karta pamięci SDXC są określane wspólnie
jako “karta SD”.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do nagrywania/odtwarzania
filmów oznaczone zostały .
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do robienia/wyświetlania zdjęć
oznaczone zostały .
≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie 1080/50i:
“scena(-y) AVCHD”
≥ Odnośne strony oznaczone zostały strzałką,
np. l 00
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 5 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 5
6
SQT0041 (POL)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ...2
Akcesoria...................................................7
Przygotowanie
Zasilanie ....................................................8
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora ........................................ 8
Ładowanie akumulatora...................... 9
Czas ładowania i czas nagrywania ... 11
Nagrywanie na karcie .............................12
Karty, których można używać z
tą kamerą .......................................... 12
Wkładanie/wyjmowanie karty SD...... 12
Włączanie/wyłączanie kamery ...............13
Ustawianie daty i czasu..........................13
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto ...............................14
Nagrywanie filmów .................................14
Robienie zdjęć.........................................15
Korzystanie z zoomu ..............................15
Odtwarzanie filmów/zdjęć ......................16
Odtwarzanie filmów/zdjęć na
telewizorze ........................................ 17
Korzystanie z ekranu menu ...................18
Wybór języka..................................... 18
Formatowanie ................................... 18
Inne
Dane techniczne......................................19
Informacje dotyczące praw
autorskich................................................21
Spis treści
∫ Jak otworzyć instrukcję obsługi (format PDF)
Po włożeniu płyty CD-ROM do napędu i otwarciu [INDEX.pdf], wyświetlona zostanie lista
instrukcji obsługi. Kliknij nazwę, aby otworzyć żądaną instrukcję obsługi.
≥ Do przeglądania plików PDF jest konieczny program Adobe Reader. Pobierz program ze
strony Adobe Systems Incorporated.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 6 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 6
7
(POL) SQT0041
Przed rozpoczęciem użytkowania kamery, proszę sprawdzić akcesoria.
Akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich połknięciu.
Numery produktów zgodne ze stanem na grudzień 2013 r. Mogą ulec zmianie.
Niektóre wyposażenie opcjonalne może nie być
dostępne we wszystkich państwach.
* Do korzystania z lampy wideo LED/
VW-LED1E wymagana jest stopka/
VW-SK12E.
Akcesoria
Akumulator
VW-VBY100
Zasilacz sieciowy
VSK0784
Kabel AV
K2KYYYY00223
Kabel USB
K2KYYYY00225
CD-ROM
Oprogramowanie
CD-ROM
Instrukcja obsługi
SFM0006
Wyposażenie opcjonalne
Ładowarka (VW-BC10E)
Akumulator (litowy/VW-VBY100)
Akumulator (litowy/VW-VBT190)
Akumulator (litowy/VW-VBT380)
Kabel mini HDMI (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Stopka (VW-SK12E)
Zestaw akcesoriów (VW-ACT190E)
Lampa wideo LED (VW-LED1E)*
Statyw z przyssawką (VW-SCA100)
Uchwyt do montażu kamery (na kierownicy
roweru) (RP-CMC10E)
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 7 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 7
8
SQT0041 (POL)
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
kamerą
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 13)
Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów zbliżone
wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki powstałe na skutek używania
podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać
oryginalnych akumulatorów Panasonic.

Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie
wskaźnik stanu. Następnie wyjmij akumulator,
przytrzymując kamerę, aby jej nie upuścić.
Przesuń suwak zwalniania akumulatora w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i wyjmij akumulator
po zwolnieniu blokady.
ャモヵヵ
A Komora akumulatora
Wsuwaj akumulator do momentu,
gdy zatrzaśnie się on na miejscu.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 8 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 8
9
(POL) SQT0041
Ładowanie akumulatora
∫ Ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego.
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem.
Nie należy ich używać z innym sprzętem. Analogicznie, nie należy używać zasilaczy
sieciowych i kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem.
≥ Gdy zasilanie jest włączone, akumulator nie jest ładowany. Naciśnij przycisk zasilania, aby
wyłączyć zasilanie. (l 13)
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC. (Temperatura
akumulatora powinna być taka sama.)
∫ Podłączanie do gniazdka sieciowego
W przypadku włączenia kamery, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, można korzystać z
zasilania doprowadzanego z gniazda zasilania.
Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym zasilaczem
sieciowym.
Pozwala to na kontynuowanie nagrywania nawet w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego
odłączenia zasilacza sieciowego od gniazdka.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed pierwszym użyciem
kamery należy w pełni naładować akumulator.


 




A Gniazdo USB
B Do gniazdka sieciowego
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Podłącz kabel USB do zasilacza
sieciowego.
≥ Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilacza
sieciowego nie jest poluzowana lub źle
dopasowana.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazdka sieciowego.
4 Podłącz kabel USB do kamery.
≥ Kontrolka stanu C będzie migała na
czerwono w odstępach około 2-sekundowych
(wyłączona przez ok. 1 sekundy, włączona przez
ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się
ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 9 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 9
10
SQT0041 (POL)
∫ Podłączanie do komputera i ładowanie.
Można w ten sposób naładować urządzenie, nie mając zasilacza sieciowego pod ręką.
A Kabel USB (w zestawie)
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć
kamerę. (l 13)
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia.
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 8).
≥ W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.
≥ Jeżeli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy dla bezpieczeństwa odłączyć od
niej kabel USB.
≥ Ładowanie może nie być możliwe, w zależności od środowiska pracy używanego komputera (np.
komputery samodzielnie składane).
≥ Ładowanie zostanie przerwane w przypadku wyłączenia komputera lub przełączenia go w tryb
uśpienia. Ładowanie rozpocznie się ponownie po włączeniu komputera lub wybudzeniu z trybu
uśpienia.
≥ Kamera będzie ładowana po podłączeniu do nagrywarki Blu-ray lub nagrywarki DVD Panasonic
za pomocą kabla USB, nawet po wyłączeniu zasilania.


1 Włącz komputer.
2 Podłącz kabel USB.
≥ Kontrolka stanu B będzie migała na
czerwono w odstępach około 2-sekundowych
(wyłączona przez ok. 1 sekundy, włączona przez
ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się
ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
≥ Używaj tylko kabla USB, który jest
dołączony do kamery. (Nie gwarantujemy
prawidłowego działania z innymi kablami
USB.)
≥ Zawsze należy podłączać bezpośrednio do
komputera.
≥ Nie można ładować, jeśli wskaźnik stanu
miga szybko albo jeśli w ogóle się nie
świeci. Do ładowania używaj zasilacza
sieciowego. (l 9)
≥ Ładowanie wydłuży się 2 lub 3 razy w
porównaniu z ładowaniem za pomocą
zasilacza sieciowego.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 10 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 10
11
(POL) SQT0041
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
≥ Czas podany w nawiasach to czas ładowania po podłączeniu urządzenia do komputera,
nagrywarki Blu-ray disc lub nagrywarki DVD firmy Panasonic.
≥ Jest to czas przybliżony.
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
niskiej temperatury.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp.
∫ Pozostały poziom zasilania
Wskaźnik pojemności akumulatora pokazany jest na ekranie LCD.
≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie się
zmieniał. # # # #
Jeżeli akumulator jest rozładowany, wówczas mruga na czerwono.
Naładuj ponownie akumulator lub wymień go na w pełni naładowany akumulator.
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Format
nagrania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBY100
(opcjonalny)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 11 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 11
12
SQT0041 (POL)
Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD. W celu nagrywania na karcie SD zapoznaj się
z poniższymi informacjami.
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4 lub wyższą SD Speed
Class Rating.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej
połknięciu.
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 18) Formatowanie karty SD
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.
Uwaga:
Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Najnowsze informacje dotyczące kart pamięci SD/SDHC/SDXC do nagrywania filmów można
znaleźć na stronie podanej poniżej:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
1 Otwórz pokrywę gniazda karty SD i włóż (wyjmij) kartę SD do (z) gniazda B.
≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do
końca.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie wyciągnij ją.
2 Dobrze zamknij pokrywę gniazda karty SD.
≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD, aby się zatrzasnęła.



Kontrolka dostępu
[ACCESS] A
≥ Kontrolka dostępu świeci się
podczas wykonywania
operacji na karcie SD.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 12 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 12
13
(POL) SQT0041
Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
zamykając ekran LCD.
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
A Wskaźnik stanu zapala się.
Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.
Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.
¬ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu. (l 18)
2 Wybierz datę lub godzinę przy użyciu 2/1 i ustaw pożądaną wartość za
pomocą 3/4.
A Wyświetlanie ustawienia czasu
światowego:
[DOM]/ [CEL PODRÓŻY]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do
2039.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
≥ Wyświetlony może zostać komunikat dotyczący
ustawiania czasu światowego. Ustaw czas światowy,
naciskając przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie.
≥ Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
godziny. Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach od 2 do 3, aby ustawić datę i
czas.
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
: [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]

Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie wskaźnik
stanu.
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 13 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 13
14
SQT0041 (POL)
Tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, są wybierane po nakierowaniu kamery na filmowany
obiekt.
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę
obiektywu.
1 Zmień tryb na i otwórz ekran LCD.
2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
przycisk rozpoczynania/kończenia
nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania, wskazanie ;
zmienia się na ¥.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto
Podstawowe
Nagrywanie filmów
Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu
ręcznego
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb Intelligent
Auto/tryb ręczny.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 14 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 14
15
(POL) SQT0041
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę
obiektywu.
1 Zmień tryb na i otwórz ekran LCD.
2 Naciśnij przycisk .
≥ Ekran robienia zdjęć ( ) zmieni kolor na czerwony
podczas rejestracji zdjęć.
¬ Zmień tryb na .
Podstawowe
Robienie zdjęć
Podstawowe
Korzystanie z zoomu
A Pasek zoomu
Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.
Dźwignia zoom
W kierunku T:
Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
W kierunku W:
Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia
odchylenia dźwigni zoom.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 15 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 15
16
SQT0041 (POL)
1 Zmień tryb na .
2 Wybierz ikonę wyboru trybu
odtwarzania A używając 3/4/2 i
naciśnij przycisk ENTER.
≥ Można to również ustawić w menu.
[KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA]
3 Wybierz zdjęcie B lub film C, które
chcesz odtworzyć używając
3/4/2/1 i naciśnij przycisk
ENTER.
≥ Jeżeli naciśniesz przycisk MENU lub wybierzesz film/zdjęcie i naciśniesz przycisk ENTER,
konfiguracja ustawień zostanie zakończona.
≥ Po wybraniu elementu wideo, na ekranie miniatur pojawi się ikona. ( , , )
4 Wybierz scenę lub zdjęcie, które
chcesz odtworzyć przy użyciu
3/4/2/1, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Po wybraniu / i naciśnięciu przycisku
ENTER, wyświetlona zostanie następna (poprzednia) strona.
5 Wybierz ikonę obsługi za pomocą
3/4/2/1.
D Ikona obsługi
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Naciśnij 3, aby rozpocząć/wstrzymać
odtwarzanie filmów.
Podstawowe
Odtwarzanie filmów/zdjęć
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 16 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 16
17
(POL) SQT0041
Odtwarzanie filmów/zdjęć na telewizorze
Podłącz kamerę do telewizora za pomocą
kabla mini HDMI (opcjonalny) lub kabla AV
(w zestawie).
Zmień tryb na , aby odtwarzać.
A Złącze mini HDMI [HDMI]
B Złącze A/V [A/V]
 
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 17 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 17
18
SQT0041 (POL)
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Za pomocą 3/4/2/1 wybierz
menu główne A, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Wybierz podmenu B za pomocą 3/4 i
naciśnij przycisk 1 lub ENTER.
4 Wybierz żądany element
za pomocą 3/4/2/1, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER, aby go
ustawić.
Aby cofnąć się do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk kursora 2.
Aby wyjść z ekranu menu
Naciśnij przycisk MENU.
∫ Wyświetlanie informacji
Opisy wybranych podkategorii menu i elementów menu
wyświetlone są w krokach 3 i wyświetlone są 4.
∫ Informacje o ikonach obsługi
/ :
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
usunąć folder.
:
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.
Wybór języka
Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
Formatowanie
Należy pamiętać, że podczas formatowania
nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim
dane i nie będzie ich można przywrócić.
Zalecamy zapisanie ważnych danych w
komputerze, na płycie itp.
Podstawowe
Korzystanie z ekranu menu
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] #
żądany język
: [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA]
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 18 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 18
19
(POL) SQT0041
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Inne
Dane techniczne
Źródło zasilania: Prąd stały 5,0 V (podczas korzystania z zasilacza sieciowego)
Prąd stały 3,6 V (podczas korzystania z akumulatora)
Pobór mocy: Nagrywanie;
3,5 W
Trwa ładowanie;
5,3 W
Format nagrania wideo:
[AVCHD]; Zgodność z formatem AVCHD w
wersji 2.0
[iFrame], [MP4]; zgodny z formatem plików
MPEG-4 AVC (.MP4)
Kompresja filmu:
MPEG-4 AVC/H.264
Metoda kompresji dźwięku:
[AVCHD]; Dolby®
Digital/2 kanałowy
[iFrame], [MP4]; AAC/2 kanałowy
Tryby nagrywania i prędkość przesyłania
danych:
[HA]; Przeciętnie 17 Mbps (VBR)
[HG]; Przeciętnie 13 Mbps (VBR)
[HE]; Przeciętnie 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Maksymalnie 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Przeciętnie 1,5 Mbps (VBR)
Przeczytaj instrukcję obsługi (format PDF), aby
dowiedzieć się więcej na temat rozmiaru
obrazu i dostępnego czasu nagrywania filmów.
Format robionych zdjęć:
JPEG (Design rule for Camera File system, w
oparciu o standard Exif 2.2)
Informacje na temat możliwej do zrobienia liczby zdjęć
zamieszczono w instrukcji obsługi (format PDF).
Nośniki danych:
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC
Szczegółowe informacje dotyczące kart SD
stosowanych w urządzeniu znajdują się na stronie 12.
Przetwornik obrazu:
Czujnik obrazu typu 1/5,8 (1/5,8z) 1MOS
Suma; 2510 K
Efektywne piksele;
Film/zdjęcie; 2120 K (16:9)
Obiektyw:
Automatyczna przysłona, zoom optyczny 38k,
F1.8 do F4.2
Długość ogniskowej;
2,35 mm do 89,3 mm
Makro (Pełny zasięg AF)
odpowiednik 35 mm;
Film/zdjęcie; 32,9 mm do 1646 mm (16:9)
Minimalna odległość do uchwycenia ostrości;
Normalna; Około 3 cm (położenie Wide)/
Około 1,6 m (położenie Tele)
Zoom:
i.Zoom WYŁ. 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Zoom cyfrowy
Funkcja stabilizacji obrazu:
Elektroniczny
Sterowanie kreatywne:
[Efekt miniatury]/[Film niemy]/[Film 8mm]/[Rej.
poklatk.]
Ekran:
6,7 cm (2,7z) szeroki ekran LCD (Około 230 K
punktów)
Mikrofon:
Stereo
Minimalne wymagane natężenie
oświetlenia:
Około 4 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia w
trybie scen)
Około 1 lx w przypadku funkcji nagrywania
kolorów w ciemności
Poziom wyjścia wideo złącza AV:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL system
Poziom wyjścia wideo złącza mini HDMI:
HDMI™ 1080i/576p
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 19 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 19
20
SQT0041 (POL)
Zasilacz sieciowy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Poziom wyjścia audio złącza AV (liniowy):
251 mV, 600 h, 2 kanałowy
Poziom wyjścia audio złącza mini HDMI:
[AVCHD]; Dolby Digital/Liniowe PCM
[iFrame], [MP4]; Liniowe PCM
USB:
Funkcja czytnika
Karta SD; Tylko odczyt (bez obsługi ochrony
praw autorskich)
Hi-Speed USB (USB 2.0), gniazdo USB typu
Mini B
Funkcja ładowania akumulatora (ładowanie za
pośrednictwem gniazda USB, gdy kamera jest
wyłączona)
Wymiary:
53 mm (SZ)k60 mm (W)k114 mm (G)
(wraz z częściami wystającymi)
Masa:
Około 181 g
[bez dołączonego akumulatora i karty SD
(opcjonalna)]
Masa robocza:
Około 207 g
[z dołączonym akumulatorem i kartą SD
(opcjonalna)]
Temperatura robocza:
0 oC do 40 oC
Wilgotność robocza:
10%RH do 80%RH
Czas pracy akumulatora:
Zob. strona 11
Źródło zasilania:
Prąd zmienny (AC) 110 V do 240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy:
7 W
Wyjście DC:
Prąd stały 5,0 V, 1,0 A
Wymiary:
48,9 mm (SZ)k32,8 mm (W)k95,6 mm (G)
Masa:
Około 58 g
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 20 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Strona: 20
21
(POL) SQT0041
∫ Należy uważnie przestrzegać
praw autorskich
Nagrywanie wcześniej nagranych kaset lub
płyt lub innych opublikowanych lub
nadawanych materiałów dla celów innych
niż dla użytku prywatnego może prowadzić
do naruszenia praw autorskich. Nagrywanie
niektórych materiałów nawet dla użytku
prywatnego może być ograniczone prawnie.
∫ Licencje
≥ Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C,
LLC.
≥ “AVCHD” i “AVCHD” są znakami handlowymi
firmy Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
≥ Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D
są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
≥ Microsoft®, Windows® i Windows Vista® są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
≥ iMovie, Mac i MacOS są znakami
towarowymi należącymi do Apple Inc.
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
oraz innych krajach.
≥ Inne nazwy systemów lub produktów
wspomniane w niniejszej instrukcji są zwykle
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi producentów tych
systemów lub produktów.
Na opisywany produkt udzielana jest
użytkownikowi licencja w ramach AVC Patent
Portfolio License na wykorzystywanie go do
zastosowań osobistych i niekomercyjnych w
celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze
standardem AVC (“AVC Video”) i/lub (ii)
dekodowania materiałów AVC Video, które
zostały zakodowane przez użytkownika w
ramach działalności osobistej i niekomercyjnej i/
lub zostały uzyskane od dostawcy materiałów
wideo, posiadającego licencję na materiały AVC
Video. Żadna licencja nie jest przyznawana,
gdy chodzi o jakiegokolwiek inne zastosowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie
MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie
http://www.mpegla.com.
Inne
Informacje dotyczące praw autorskich
HC-V130_EP_SQT0041_pol.book 21 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HC-V130

Zadaj pytanie o Panasonic HC-V130

Masz pytanie dotyczące Panasonic HC-V130, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HC-V130. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HC-V130 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.